białczyński

Park Królewski na Krakowskim Łobzowie – czy rewitalizować Kopiec Esterki?

Posted in Słowianie, Teksty społecznie zaangażowane, Wiara Przyrody by bialczynski on 20 Lipiec 2014

Kraków będzie miał nowy wielki park

W Kra­ko­wie po­ja­wi się nowy 3,5-hek­ta­ro­wy park. Po­wsta­nie w wy­ni­ku re­wi­ta­li­za­cji daw­nych te­re­nów  Ogro­dów Kró­lew­skich wokół Pa­ła­cu Kró­lew­skie­go w Łob­zo­wie przy ul. Pod­cho­rą­żych. Pierw­sza część parku ma być otwar­ta dla miesz­kań­ców już na je­sie­ni tego roku.

8427b4c72c69dea616ea876a942f9786 Wizualizacja parku Foto: Materiały prasowe

Szcze­gó­ły re­wi­ta­li­za­cji Ogro­dów za­pre­zen­to­wał radny PO Grze­gorz Sta­wo­wy oraz przed­sta­wi­cie­le Po­li­tech­ni­ki Kra­kow­skiej. Pałac jest bo­wiem sie­dzi­bą wy­dzia­łu ar­chi­tek­tu­ry PK, do któ­rej na­le­ży także część ogro­dów. Po­zo­sta­łym te­re­nem go­spo­da­ru­je po­bli­ski klub spor­to­wy Wawel.

Wizualizacja parku Foto: Materiały prasowe

– Od ponad roku pra­co­wa­li­śmy nad tym, aby te­re­ny daw­nych ogro­dów kró­lew­skich przy­wró­cić kra­ko­wia­nom. W tym mo­men­cie są one bo­wiem nie­do­stęp­ne. I to nam się udało. Do­ce­lo­wo po­wsta­nie tam 3,5-hek­ta­ro­wy park. W pierw­szym eta­pie bę­dzie to 1,5-hek­ta­ro­wy ob­szar parku zlo­ka­li­zo­wa­ny za Pa­ła­cem, który na­le­ży do klubu Wawel. W dru­gim i trze­cim eta­pie bę­dzie to po hek­ta­rze z te­re­nów na­le­żą­cych już do Po­li­tech­ni­ki Kra­kow­skiej – wy­ja­śniał Grze­gorz Sta­wo­wy.

Kon­cep­cję re­wi­ta­li­za­cji ogro­dów stwo­rzył ze­spół z In­sty­tu­tu Ar­chi­tek­tu­ry Kra­jo­bra­zu, któ­rym kie­ru­je dr hab. inż. arch. Agata Za­cha­riasz. Za­kła­da on czę­ścio­wo od­two­rze­nie kon­cep­cji ogro­du wło­skie­go. Do­dat­ko­wo w nowym parku mia­ły­by się zna­leźć bo­iska, z któ­rych ko­rzy­stał­by Wawel czy place zabaw. Wy­bu­rzo­ny ma być także mur od stro­ny Mły­nów­ki Kró­lew­skiej, który cały po­kry­ty jest graf­fi­ti.

Co do daw­ne­go Pa­ła­cu, to nadal po­zo­sta­nie w nim wy­dział ar­chi­tek­tu­ry PK, ale w nowej czę­ści bu­dyn­ku po­wsta­nie re­stau­ra­cja, która bę­dzie się otwie­rać na park.

więcej: http://wiadomosci.onet.pl/krakow/krakow-bedzie-mial-nowy-wielki-park/p1z5n

8427b4c72c69dea616ea876a942f9786a[CB] Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce położenia Kopca Esterki w strukturze Parku i stadionu Wawel. Rewitalizację i badania archeologiczne Kopca, można sfinansować ze środków UE dedykowanych Dziedzictwu Kultury Europejskiej. Drugiego tak oryginalnego  stadionu z Kopcem, nie znajdziecie nie tylko w Europie, ale nigdzie na Ziemi.

Moim skromnym zdaniem należy natychmiast podjąć inicjatywę społeczną w sprawie przebadania przy okazji rewitalizacji Parku Królewskiego na Łobzowie Krakowskim, miejsca w koronie stadionu Wawel gdzie znajdował się Kopiec Esterki, pod względem archeologicznym. Mogą się tam znajdować ciągle w ziemi artefakty, które były w warstwach pod kopcem i mogą rzucić nowe światło na genezę tego kopca oraz epokę w jakiej on został usypany.  Także warto rozważyć przywrócenie oryginalnego kopce Esterki jako że akurat w tym miejscy wcale nie ma trybun a stanowiłby on ciekawy łącznik pomiędzy parkiem a strukturą sportową . Jednocześnie byłby to wspaniały przykład odtworzenia wyglądu historycznego tego miejsca i dbałości o słowiańską spuściznę kulturalną – jeszcze jeden kopiec wśród Kopców Krakowskich, wspaniały obiekt polskiej tradycji zniszczony przez okres komunistycznych rządów PRLu.

CB 

Prawda o Kopcu Esterki i w ogóle Esterce żydowskiej kochance Kazimierza Wielkiego, której nigdy nie było.

jest rzeczą pewną, że prawzorem stereotypu sprawiedliwego polskiego króla był panujący w XIV wieku Kazimierz Wielki.

Ze względu na udzielone Żydom przywileje, Kazimierz Wielki (1310-1370) postrzegany był przez pokolenia polskich Żydów jako ich dobrodziej i opiekun. Ponieważ taka postawa była wówczas w Europie ewenementem, bo europejscy władcy raczej palili, sprzedawali i wypędzali zamieszkałych w ich ziemiach Żydów, lud żydowski nagrodził ostatniego piastowicza nie mającą uzasadnienia w faktach legendą, która przydając mu żydowską kochankę, czy, jak powiadali niektórzy Żydzi, „żonę”, zrównała polskiego króla Kazimierz Wielkiego z biblijną postacią  perskiego Króla Achaszwerosza z miasta stołecznego Suzanu.[2]

Legenda o Esterce była szeroko znana polskim Żydom w okresie przed wybuchem drugiej wojny światowej. Oto w jakiej wersji opowiedział ją Karolowi Junoszy lubelski Żyd w pierwszych latach XX wieku na żydowskim cmentarzu w Lublinie:

– Tam nawet zdybuje się jeden kamień, na którym napisane jest nie dużo i nie mało, tylko jedno imię! A wiesz pan jakie imię? Ha, Ester! A wiesz pan, czyje to imię? To była Żydówka, z prostego stanu nawet, biednego krawca córka, ale później to ona została żydowską królową.       

– Żydowską? Źle jesteś poinformowany, mój Berku, gdyż ona wcale królową nie była.

– Tak?! Pan może powie, że i ten król wcale nie był król i ta Żydówka nie była Żydówką, że on koło niej nie siedział, a ona koło niego też nie była. U państwa to wszystko jest na wywrót.

– Ale owszem, przyznaję że była i że koło króla siedziała.

– Nu, a kto może koło króla siedzieć?! To kimedya jest, dalibóg! Koło krawca siedzi krawcowa, a koło króla – królowa. Małe dziecko nawet zrozumie taki interes.

– Ona niedaleko Krakowa jest pochowana, to wiadomo.

– Niech będzie i tak! Ja na jej pogrzebie nie byłem. Dla mnie dość, że ludzie powiadają, że jest taki kamień i że na nim stoi napisane to imię Ester i że ta Ester była żydowską królową. Na co mnie wiedzieć więcej? Mnie to dość. Kto chce, niech daje wiarę, kto nie chce, niech nie daje. Na to nie ma żadnego przymuszenia, żadnego gwałtu.[3]

Powszechne w społeczeństwie żydowskim i trwające wieki przekonanie, wyrażone przez żydowskiego historyka Majera Bałabana, że w Polsce najbardziej opiekowali się Żydami królowie, w dwudziestoleciu międzywojennym, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości – wobec braku restytucji monarchii – zostało przeniesione na charyzmatycznego Marszałka Józefa Piłsudskiego, który został uznany przez Żydów polskich za „spasitiela” – wybawiciela od antyżydowskiej polityki zaborców, przywracającego dawne łaskawe dla Żydów polskie królowanie.[4] Przywołując na pamięć króla Kazimierza Wielkiego, polscy Żydzi – jak nakazywała tradycja – także dla Marszałka wymyślili żydowską żonę. Przedwojenna Polska huczała bowiem od plotek, że jedna z żon Marszałka jest Żydówką, co tłumaczyć miało jego rzekomą uległość i przyzwoitość względem mniejszości żydowskiej.

Marszałek Józef Piłsudski zmarł w roku 1935. Żydzi polscy wchodzili zatem w czas zagłady bez „królewskiego” opiekuna i „spasitiela”. Żaden z przywódców Państwa Polskiego nie był bowiem w stanie zająć jego miejsca; żaden w sercach polskich Żydów nie zdołał już zyskać takiego szacunku i miłości. Wobec powszechnego wśród polskich Żydów stereotypu sprawiedliwej władzy polskich królów, wraz ze śmiercią Marszałka – ostatniego „polskiego króla” – w stosunkach polsko-żydowskich skończyła się trwająca od zarania wspólnych dziejów, przerwana czasem zaborów, epoka królewska. Niemcy, którzy w roku 1939 rozpętali drugą wojnę światową, nie dali Polakom i Żydom szansy na napisanie następnego rozdziału. Dziesięć lat po śmieci królewskiego Marszałka Józefa Piłsudskiego narodu polskich Żydów nie było wśród żywych.

http://solidarni2010.pl/16019-ewa-kurek-trudne-sasiedztwo-polacy-i-zydzi-ok-1000-1945-cz-xviii.html

Potwierdza ten sąd profesor Jerzy Wyrozumski i profesor żydowski Hoheschmer, czy Krzysztof Ożóg.

Bałamutna opinia o nieistnieniu Kopca na Łobzowie, który zniszczyli komuniści sypiąc wał pod trybunę stadionu a nie żadną strzelnicę. [Brednia z Naszego Dziennika z Torunia]

Równolegle historycy stwierdzili, że w ówczesnej rezydencji królewskiej w Łobzowie uformowano za czasów panowania Stefana Batorego niewielki kopiec jako element zaprojektowanego przez Santi Gucciego parku. Tradycyjnie przypisywano mu jako patronkę Esterkę i twierdzono, ze może to być miejsce jej pochówku, ale już w 1768 roku to drugie przypuszczenie zostało odrzucone przy okazji badań zleconych przez Stanisława Augusta Poniatowskiego.

O istnieniu niewielkiej (około 5-7 metrów wysokości) budowli ziemnej przekonani byli także autorzy „Planu miasta Krakowa z przedmieściami” (tzw. kołłątajowskiego) sporządzonego w latach 1783-85 na zlecenie Komisji Edukacji Narodowej, kopiec jest też widoczny na mapach: katastralnej z 1848 i wojskowej z 1904 roku.

W przewodniku po Krakowie Karola Estreichera z 1938 roku jest niewielka wzmianka o częściowym zniszczeniu tego kopca ze względu na budowę strzelnicy wojskowej obok funkcjonującej w tym miejscu w okresie Dwudziestolecia Szkoły Podchorążych (obecnie upamiętnia ją ulica Podchorążych).

Tak wyglądają ustalenia historyków i naukowców, ale ci krakowianie, którzy w ogóle cokolwiek słyszeli na ten temat, prawdopodobnie będą nadal mówić o kopcu Esterki. I niech tak pozostanie, bo legendy mają swój urok.

Czyli brednia ultrakatolicka z Naszego Dziennika: http://www.naszdziennik.pl/wpis/430,czy-istnial-kopiec-esterki.html

28 07 Kres 2014 – Wielkie Czyszczenie Polski i Świata – medycyna, polityka, media, wojna. Senator Kerry do polskich Lemingów! Planowe zestrzelenie? USA publikują zdjęcia satelitarne ostrzału Ukrainy.

Posted in nauka, Polska, Teksty społecznie zaangażowane, Wiara Przyrody by bialczynski on 18 Lipiec 2014

ostatnia aktualizacja 3 08 2014 godz. 11.50
n0we fakty w poruszanych w artykule sprawach są publikowane także systematycznie w komentarzach, jako dyskusja

k0Ból matki po stracie syna – Czy yetisyńskie media skupiły się na niej i na jej bólu chociaż przez sekundę?! Nie – one przypuściły skoncentrowany atak na nią i na przyjaciół syna, którzy próbowali ratować jego życie za wszelką cenę!

Kres 2014 roku, 24 czerwca, wspaniałe święto letniego przesilenia i kilka pierwszych dni lipca. Atmosfera odświętna, czas karnawału, wianków, lampiony idą w niebo. Dla młodzieży i studentów wakacje! Niemal okrągła druga rocznica Wielkiej Zmiany (03 06 2012 – 12 06 2012 – 21 06 2012). Wielu osobom, wtedy w 2012 roku wydawało się, że oto nadchodzi bezproblemowo Czas Szczęśliwy. Spójrzmy więc jak wygląda sytuacja. Do czasu szczęśliwego najwyraźniej jest nam wciąż bardzo daleko. Tak jak napisałem wtedy, dwa lata temu, nie rozpoczyna się wcale jeszcze czas szczęśliwy, lecz rozpoczyna się Wielkie Oczyszczenie, czyli Czas Objawienia się Prawdy. Prawda zaś stawia nas pod murem i nakazuje nam opowiedzieć się po jednej lub drugiej stronie. Nie jest nam dana żadna droga ucieczki od odpowiedzi na pytania, jakie zadaje  niemal codziennie RzeczyIstność.

Oto trzy wydarzenia  fundamentalne z Czasu Kresu 2014 roku, jakie rozegrały się na naszych oczach  między 15 czerwca a 15 lipca 2014 roku. Pomijam to czwarte istotne wydarzenie jakim jest Ukraina i to co się tam dzieje od listopada 2013 roku, po detonacji Iskonu, a co w tych dniach właśnie zostało obnażone jako otwarta wojna toczona z Narodem Ukraińskim i całym cywilizowanym światem przez Rosję Satrapy Putina. Także to wydarzenie jest przecież fundamentalne i jest katalizatorem choćby dla tego o czym piszemy tutaj poniżej, wydarzeń w polskiej gadzinowskiej, yetisyńskiej polityce.   Nic nie można tutaj oddzielać od niczego, nic nie można tu separować z materii cywilizacji w jakiej żyjemy, ani nic preparować z całości jaką jest organicznie Społeczność Matki Ziemi. Medycyna splata się z polityką, a polityka z mediami, a media stają się odbiciem polityki także w medycynie i medycyny w polityce.

 Najpierw fakty, a potem co z nich wynika i jaka jest PRAWDA. Po której stronie mamy się opowiedzieć?

O Kamilu, młodych ludziach, profesorze Talarze i mediach

http://tagen.tv/vod/2014/07/kamil/

 

 k 1czytajcie więcej pod reportażem na TAGEN TV

Profesor Chazan i śmiertelnie chore dziecko

k2chazKościół który ruszył na polityczną krucjatę. W imieniu Wiernych czy w imieniu zdezaktualizowanej przez wiedzę i naukę współczesną doktryny?

z16126097Q,Prof--Bogdan-ChazanCzłowiek który się nie zawahał w decyzji o życiu i śmierci innych ludzi

Sikorski, Belka , Sienkiewicz i inna Yetisyńska Gadzina Polityczna

k3tasmyBohaterowie Platformy „Obywatelskiej” – Czy to wasi bohaterowie Obywatele Polski?

Zacznijmy od tego co Kres 2014 – Przesilenie czerwcowe tego roku, pokazało nam najdobitniej.

1. Kiedy media służą polityce przestają służyć społeczeństwu.

2. Kiedy kościoły zaczynają uprawiać politykę przestają być  w ogóle wiarygodne, a ich misja służebna wobec ludzi staje się wojną ideologiczną i  zamienia się w polityczne zapasy, które przeradzają się w religijną krucjatę.

3. W dobie tak zdecydowanego postępu wiedzy i technologii głównym wyznacznikiem postępowania dla każdego Człowieka musi być Prawda, Wolność Istoty/Człowieka i Prawa Istoty/Człowieka, w przeciwnym wypadku miejsce moralnego ładu zajmuje medialno-polityczno-ideologiczny chaos, który nie ma nic wspólnego z sensem, sprawiedliwością, wiedzą ani żadnymi prawidłami godnego postępowania w życiu.

4. Te trzy wyznaczniki postępowania i rozumienia jakiejkolwiek sytuacji społecznej w ogóle, zawarte w punkcie 3 muszą funkcjonować dokładnie w takiej kolejności rozpatrywania każdego zdarzenia i podejmowania decyzji w tym zdarzeniu. A więc najpierw PRAWDA – którą musimy bezwzględnie ustalić, potem Priorytet Wolności Istoty/Człowieka – a więc Jej Własny Wybór, a na koniec PRAWA, i to Prawa Istoty/Człowieka. 

Spójrzmy teraz na te trzy wydarzenia  przy zastosowaniu prostej reguły wyznaczonej przez punkt 4, a z bezładu, z mętliku informacji i emocji, z bałaganu pojęć i systemów moralnych które każdy z nas interpretuje inaczej i uznaje w odmiennej kolejności, wyłoni się jasny porządek, który będzie takim systemem postępowania że nie będzie powodował sam z siebie automatycznej krzywdy i niesprawiedliwości wobec uczestniczących w wydarzeniach ludzi. 

 

Zacznijmy od sprawy Kamila.

Pytanie pierwsze – Jaka jest PRAWDA na temat śmierci pnia mózgu? 

Coraz więcej ustaleń naukowych (podkreślam – naukowych) wskazuje, że śmierć świadomości nie następuje wcale wtedy kiedy mają miejsce mierzalne fizycznie, jakimkolwiek sprzętem medycznym, objawy ustania funkcji życiowych. Za mojego życia ta granica została wyraźnie przesunięta. W latach 60-tych XX wieku podejmowano decyzję na podstawie ustania akcji serca. Wynika z tego że posługując się medyczną definicją śmierci z 2014 roku w roku 1960 ćwiartowano żywcem ludzi których mózg jeszcze pracował a serce już nie pracowało – zatem ćwiartowano na części zamienne żywych – ŻYWYCH – Ludzi.

Czy nam się to podoba czy nie – Tak BYŁO!

Jeszcze wcześniej lekarz stwierdzał przy pomocy lusterka, że pacjent przestał oddychać, a puls  w przegubie ustał. Potem kiedy pojawiły się słuchawki lekarskie używano słuchawek by to potwierdzić. Wynika z tego, że i dzisiejsza definicja śmierci zostanie wkrótce zdezaktualizowana a osoby uznawane dzisiaj za zmarłe będą uznane za uśmiercone przedwcześnie i pozostawione bez pomocy medycznej. 

Pytanie drugie – Co mówi o takiej sytuacji Priorytet Wolności Człowieka/Istoty?

Z Kamilem nie można się było przy pomocy współczesnych technik porozumieć. Bywa że można się porozumieć – o tym mówią w reportażu przyjaciele Kamila podając przykład działania profesora Talara, które polega na mówieniu do „śpiącego” i otrzymywaniu od niego niewerbalnych sygnałów, możliwych do wyartykułowania przez niego fizycznie, np. na pytanie ile jest 2 razy 2 odpowiada on czterokrotnym skurczem powieki.  W takim wypadku jak Kamila kiedy nie ma kontaktu z człowiekiem, bo nasza technika do tego kontaktu z jego świadomością jeszcze nie dorosła musi się liczyć wola jego najbliższych i ich Wolność. Prawo Pisane nie może stać ponad tą Wolnością. Jeśli ojciec wyraził zgodę na śmierć syna, ale matka nie wyraziła tej zgody, to nie można go uznać żadnym dokumentem prawnym za zmarłego! 

 

Gdyby rodzice byli zgodni nie byłoby problemu. To znaczy problem by istniał, bo oni oboje mogą się mylić tak samo jak lekarze, co do tego czy syn jeszcze żyje. Odłączenie od urządzeń wspomagających oznacza zaniechanie pomocy.   

 

WNIOSEK NATURY OGÓLNEJ: Przeznaczenie organów do przeszczepu powinno sie odbywać wyłącznie na podstawie oświadczenia woli dorosłego człowieka (skończone 18 lat a najlepiej 21), człowieka posiadającego pełną wiedzę na temat jak rozpoznaje się stan śmierci fizycznej ciała i czym może grozić przedwczesne uznanie takiej śmierci.

 

Stawianie ponad dobrem umierającego jakiegoś abstrakcyjnego dobra innych Istot/Ludzi, którzy oczekują na organy, czyli roszczą sobie prawa do organów umierającego, gdyż mają nadzieję przy pomocy tych organów przeżyć, czyli uniknąć własnej śmierci która jest przed  nimi, jest nieetyczne.

 

Jeśli od jutra Polacy zadecydują, że nie będą przekazywać swoich ciał na organy do przeszczepu to tych organów po prostu nie będzie i trzeba będzie żyć. Czy tylko dlatego, że osoba jest nieprzytomna mamy prawo ją pociąć na kawałki, bo ktoś oczekuje na jej organy?   Tak jak napisałem . W latach 60-tych XX wieku cięto na kawałki osoby które były zgodnie z definicją z roku 2014 nie zmarłe , lecz po prostu nieprzytomne!!!

Przy okazji sprawy Kamila okazało się oczywiście jak haniebnie zachowują się media podporządkowane polityce. Nie służą one zupełnie społeczności, ani nie przysłużyły się rodzinie Kamila, ani jego przyjaciołom, ani lekarzom ze szpitala gdzie się to działo, ani profesorowi Talarowi, ani transplantologii, ani oczekującym na przeszczepy, ani samej idei. Uprawiały swoją własną politykę, układając fakty pod swoje tezy programowo-ideologiczne. Mówiąc wprost: sprzedały po prostu więcej reklamy i mają więcej kasy z tej śmierci niż z każdej innej śmierci, ale z każdej śmierci pop-propagandowe media czerpią po prostu korzyści i nie służą wcale społeczności. To było najbardziej hańbiące wydarzenie w dziejach mediów w Polsce.

Telewizja TAGEN jest jedną z nielicznych telewizji, które zdały tutaj egzamin. To pokazuje, że takie właśnie podejście filozoficzne jakie prezentują WOLNI LUDZIE ma sens. Jesteśmy zdolni ocalić i wciąż spełniać podstawowe funkcje do jakich  społeczeństwo ludzkie i cywilizacja powoływała niegdyś media – funkcje służebności wobec społeczeństwa, społeczności , sąsiedztwa, rodziny, osoby.

 

Profesor Chazan i chore dziecko

 I znów postawiono nas przed samym murem. Żadnego wyjścia. Tak technologia ratująca prawo człowieka do macierzyństwa staje po stronie Ciemności i śmierci innej jednostki. 

Kiedy pisałem tutaj, że osobą decydującą o tym czy dziecko zostanie urodzone jest matka, kobieta i nikt inny oraz o tym, że musi ona znać prawdę na temat tego co się dzieje, żeby mogła właściwie ocenić sytuację, paru głuptasów i kilku prowokatorów katolickich rzuciło się na mnie oskarżając mnie o sprzyjanie zabójstwu życia.

 To wydarzenie pokazuje i obnaża patologię kościoła katolickiego, patologię służby zdrowia, patologię mediów, patologię polskiej polityki, ale przede wszystkim patologię społeczną naszej egzystencji w której brak podstawowej edukacji na temat życia płciowego, zapłodnienia, rozwoju płodu, porodu, konsekwencji psychologicznych porodu, aborcji. Jest tu po prostu kompletnie ciemna plama, której sprawcą w 90% jest kościół katolicki i której winny jest w 90% kościół katolicki. Pozostałe 10% winy przypada Państwu Polskiemu, które uległo terrorowi kościoła i zabroniło edukacji seksualnej i oddaje się fałszywej edukacji tzw. „życia w rodzinie” zamiast udostępnić wszystkim obywatelom natychmiast pełną wiedzę o problematyce związanej z poczęciem życia, przyjemnościami i pułapkami seksu, sposobami zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami współżycia, czy choćby wiedzy o zboczeniach, które należy jednak nazywać po imieniu zboczeniami, a nie brać za normę w wyniku poprawności politycznej. Trzeba wiedzieć, że 50% wszystkich zarażeń AIDS nadal pochodzi z homoseksualnych stosunków. NIC TEGO NIE ZMIENI – TO JEST PRAWDA.

Trzeba wiedzieć – i tutaj zgadzam się z kościołem katolickim, co jest jakoś rzadkością, chociaż powinno być niby normą, gdyby prezentowane przez nich 10 przykazań było naprawdę naturalnego, przyrodzonego a więc boskiego pochodzenia – że ABORCJA JEST ZBRODNIĄ.

A więc znowu na pierwszym miejscu mamy PRAWDĘ. Do tej prawdy Państwo Polskie musi każdemu Polakowi dać pełny dostęp. Życie jest życiem od początku do końca. Każda kobieta każdy młody chłopak, który dobiera się do dziewczyny musi o tym wiedzieć i musi wiedzieć jak się zabezpieczyć przed „wpadką”. Ta tak zwana wpadka jest wpadką o niesłychanych konsekwencjach dla całego życia.

Gwałt, który traktuje się tak lekko w naszej tzw. kulturze, noszącej cechy wszelkie kościelnego barbarzyństwa średniowiecznego, jest najwyższą zbrodnią, równą zabójstwu i uszkodzeniu ciała Istoty/Człowieka.  Gwałt powinien być traktowany jak zbrodnia najwyższej kategorii, a karą za gwałt udowodniony i udokumentowany w taki sposób jak dokumentuje się zabójstwo, powinno być dożywocie. Dlaczego? Ano dlatego, że zgwałcona kobieta dostaje dożywocie w wyniku tego aktu. Nie ma już wyjścia i musi z tym żyć do śmierci. To samo należy się gwałcicielowi.

 I mężczyzna i kobieta muszą mieć od początku, od wieku 7 lat, kiedy w Słowiańskim Plemieniu stawali się jego pełnoprawnymi członkami, świadomość czym jest seks i prokreacja, czym jest odpowiedzialność za siebie i innych. W ciągu kolejnych siedmiu lat powinni oni nabywać pełną wiedzę na temat technik seksualnych, na temat fizjologii ciała, na temat urodzenia  i wychowywania następnych pokoleń. W wieku 14 lat dzieci słowiańskie przechodziły kolejną inicjację i mogły wchodzić w relacje podobne do tych dorosłych.  Ten system przyrodzony, naturalny został zastąpiony katolicką, judeochrześcijańską zabobonną bzdurą, ciemnotą, która wciąż zbiera swoje obfite żniwo.

 Tak jak napisałem kiedyś – Najpierw kobieta i mężczyzna musi mieć pełny dostęp do Prawdy. Potem osobą decydującą o tym co sie z nią dzieje w takiej sytuacji jak ta z urodzeniem kalekiego i skazanego na śmierć dziecka jest KOBIETA a nie jakiś Chazan, choćby i profesor, który może być katolikiem i profesorem katolickiego albo żydowskiego, albo islamskiego uniwersytetu oraz może kierować się zabobonem w swojej praktyce lekarskiej zamiast pełną wiedzą współczesnej nauki, który może być z plemienia Gadziego-Yetysyńskiego i wyznawać Gadzie-Yetysyńskie-Materialistyczne Prawo do Aborcji.

Kobieta ma prawo do aborcji, a nie lekarz. Kobieta jest Wolnym Człowiekiem – to przede wszystkim – na drugim miejscu po Prawdzie. Kobieta decyduje o swoim ciele i każdej rzeczy, która się z nim dzieje – także o poćwiartowaniu go żywcem gdy straci przytomność i który to akt zostanie uznany za śmierć kliniczną przez szacowną komisję lekarską na jej życzenie oddania organów swego ciała do przeszczepu.

Kobieta tak jak każdy mężczyzna ma prawo decyzji o dalszym swoim życiu i powinna mieć możliwość odebrania sobie tego życia w humanitarny sposób , a więc  prawo do eutanazji.

Wszystko to wymaga jednak by Społeczność Matki Ziemi żyła w pełnej Świadomości a więc w Prawdzie i Wiedzy, a nie w ideologicznym kołchozie, czy obozie koncentracyjnym kościelnych albo prawnych zakazów.

 

Kobieta musi mieć świadomość, że decydując się na aborcję decyduje się na zbrodnię przeciw Istocie/Człowiekowi. Kobieta musi mieć możliwość wyboru, bo decyduje o sobie, o swoim dalszym życiu i to decyduje o nim na wieczność.

Wszystkie dotychczas popełnione zbrodnie aborcji spadają na barki kościoła katolickiego w Polsce jako jedynej instytucji, która zawłaszczyła sobie w całości prawo moralnej oceny ludzkich działań i decydowała o edukacji w tym, zakresie. Nadal spadają na kościół, który jest przeciwnikiem głównym udostępnienia ludziom wiedzy o współżyciu seksualnym, jego technikach i zabezpieczeniu przed skutkami tego współżycia. Ludzie są istotami seksualnymi od dzieciństwa a nie jakimiś „kościelnymi robotami do prokreacji”.  Seks jest naturą człowieka i jest skandalem w XXI wieku żeby edukacja się odbywała na podstawie wiedzy czerpanej pokątnie, a nie wiedzy wyedukowanej w sposób cywilizowany , wiedzy pełnej, podręcznikowej. Tabu Seksu jakie obowiązuje wciąż na całym świecie i tolerancja dla gwałtu, który jest najwyższą po zabójstwie zbrodnią świadczy, że jesteśmy społecznością barbarzyńską.

 

W Naszym Słowiańskim Plemieniu te prawa jakie obowiązują w Polskim Państwie Prawa, a są związane z życiem seksualnym i rodzeniem dzieci, nie mogą obowiązywać. To prawo musi zostać natychmiast zmienione, gdy tylko dojdziemy do władzy. Człowiek jest z przyrodzenia Wolną Istotą i to prawo musi być respektowane.

 

Reasumując: profesor Chazan słusznie został zwolniony z pracy, bo wziął w swoje ręce nie swoją sprawę. Powinien dać kobiecie wybór, a ona powinna wziąć na swoje sumienie czyn jaki będzie miał miejsce. Pomijam tutaj sprawę in vitro, chodzi tu tylko o konsekwencje aborcji, która jest zbrodnią na Istocie Świadomej.

NIE WOLNO ISTOCIE Świadomej, a taką jest przecież każdy z nas, odbierać prawa do Wolności Istoty.

  635412198808679455Już na pierwszej relacji filmowej z miejsca upadku zestrzelonego samolotu widać jak pod dyktando uzbrojonych ludzi mieszkańcy przenoszą błyskawicznie szczątki samolotu z miejsca na miejsce. Tak wygląda zabezpieczenie miejsca katastrofy pod jurysdykcją Rosji, kiedy Rosja jest winna tej zbrodni. Tak samo wyglądało to w Smoleńsku!

Z ostatniej chwili – A jednak Ukraina przebija się przez wszystkie wydarzenia i nie pozwala o sobie zapomnieć – I tutaj znalazła swoje miejsce!

 

28.07. 2014 – godz. 6.40

więcej: fakty.interia.pl

asss334

 

 

 25.07 2014 godz. 22.00

 http://niezalezna.pl/57687-planowe-zestrzelenie-palacowa-intryga-mozliwe-scenariusze

Planowe zestrzelenie. Pałacowa intryga? Możliwe scenariusze

Dodano: 25.07.2014 [19:12]
Planowe zestrzelenie. Pałacowa intryga? Możliwe scenariusze - niezalezna.pl
foto: YouTube

Wiadomo już, że malezyjski samolot zniszczyli rosyjscy wojskowi pod nadzorem GRU – wiedząc doskonale, do kogo strzelają. Putin chce wykorzystać tę zbrodnię, żeby ratować jej sprawców. Ale czy chodzi tylko o wymuszenie trwałego rozejmu i „zamrożenie” konfliktu? Nie można wykluczyć, że to element walki na szczytach rosyjskiej władzy – pisze Antoni Rybczyński w najnowszym numerze „Gazeta Polska”.

– No co, lżej wam będzie, jak się dowiecie, kto zestrzelił samolot? – prowokował Leonid Kałasznikow, zastępca przewodniczącego komisji ds. międzynarodowych Dumy. Odpowiedź na pytanie „kto” jest z pewnością łatwiejsza od odpowiedzi na pytanie „dlaczego”. Co bowiem w tym wszystkim najważniejsze, to pewność, że malezyjskiego boeinga zestrzelono z pełną premedytacją. Zamieszanie ze znikającymi wpisami separatystów o zestrzeleniu transportowego An-26 było zaś przygotowanym wcześniej elementem dezinformacji. Autorzy operacji wiedzieli, że nie da się ukryć faktu, kto strzelał. Chciano więc utrudnić znalezienie motywu.

[„Leci do was ptaszek”. SBU Ukrainy: Terroryści wiedzieli o zbliżaniu się Boeinga 777]

„To nie mogła być pomyłka”

Światowe media podchwyciły i wciąż w większości hołdują tezie, że strzelający myśleli, iż celują w ukraiński samolot wojskowy. Tezę tę uwiarygodniać ma wpis na portalu społecznościowym Igora Girkina vel Striełkowa – zamieszczony 13 minut po tym, jak MH17 zniknął z radarów – w którym dowódca donieckich rebeliantów cieszył się ze strącenia ukraińskiego An-26, a który został potem usunięty.

A jeśli sterujący wyrzutnią Buk CHCIELI zestrzelić pasażerski samolot obcego państwa? Przecież wiedzieli, że na tak wysokim pułapie wciąż latają tam różne, także zagraniczne, linie lotnicze. Warto przypomnieć, że już w czerwcu, po zestrzeleniu ukraińskiego transportowca z dużą liczbą żołnierzy na pokładzie, władze w Kijowie objęły śledztwem pracowników kontroli lotów z Donbasu – to od nich Rosjanie mieli dostawać informacje o ruchu powietrznym w regionie. Dlaczego i na czyje polecenie zamknięto na kilka godzin – jeszcze przed rakietowym atakiem – powietrzną granicę Rosji w tym rejonie? I rzecz najważniejsza, dająca odpowiedź na to, czy terroryści „widzieli” boeinga, czyli sam zestaw Buk, a konkretnie użyta do zestrzelenia wersja. Na pewno nie był to zestaw zdobyty przez rebeliantów na wojsku ukraińskim – zapewnia jego dowództwo. Wprawdzie 29 czerwca donoszono, że separatyści zdobyli w Doniecku zestaw Buk, ale Ukraińcy zapewniali, że został on dawno wycofany i nie nadaje się do użycia.

Boeinga zestrzelono z nowszej wersji Buk z radarem, który identyfikuje rodzaj samolotu. Była to broń należąca do rosyjskich sił zbrojnych, obsługiwana przez Rosjan. Przy czym jeśli nawet pocisk wystrzelono z obszaru kontrolowanego przez rebelię, to „mózg” ataku (m.in. punkt dowodzenia i radar) znajdował się na terytorium Rosji. To nie mogła być pomyłka. Do obsługi systemu Buk potrzeba specjalistów, a oni powinni wykorzystywać radar, który kieruje rakietę. – Na tym radarze można było rozróżnić, że z dużym prawdopodobieństwem przelatuje duży samolot, i zapewnienia, że uznali samolot widoczny na radarze za An-26, to czyste kłamstwo mówił tuż po ataku niemiecki ekspert Matthias Gründer. Inny niemiecki ekspert, Gerhard Simon też nie miał wątpliwości: – Samolot leciał na wysokości ok. 10 tys. metrów, i uznać go za ukraiński samolot transportowy to pełny absurd.

Potwierdziły to ostatnie ustalenia SBU – zapewne oparte też na informacjach od Amerykanów. Szef kontrwywiadu Witalij Najda podkreślił w niedzielę (20 lipca), że SBU nie ma wątpliwości, iż obsługujący wyrzutnię wiedzieli, że ostrzeliwują samolot pasażerski. Dwa zestawy Buk-M1 zostały wwiezione na terytorium Ukrainy wraz z rosyjskimi załogami, a dzień po ataku, w piątek (18 lipca), zostały wywiezione przez obwód ługański i odjechały w kierunku rosyjskiej miejscowości Wiernieje Oriechowo. Granicę przejechały dwie ciężarówki. Jedna przewoziła zestaw Buk z czterema rakietami, a druga – z trzema. – Oznacza to, że jedna rakieta została wykorzystana. Wiemy dokładnie, że członkami ekipy tego zestawu byli obywatele Rosji – oświadczył szef kontrwywiadu SBU.

Niewypowiedziana wojna

Obecność zaawansowanej broni rosyjskiej w Donbasie nie jest niczym zaskakującym. Kiedy po rozejmie i ofensywie ukraińskiej z początku lipca okazało się, że trzeba ratować terrorystów dużą ilością nowocześniejszej broni, w Rosji po prostu zabrakło rezerwistów – ochotników z odpowiednim wyszkoleniem, których można by wysłać do Donbasu. Lokalni rebelianci, wywodzący się głównie z podziemia przestępczego i tituszków, tym bardziej takich umiejętności nie mają. Więc Moskwa, wraz z czołgami i wyrzutniami rakietowymi, rzuciła na front kadrowych wojskowych – oficjalnie biorących urlop. Już wcześniej było mnóstwo doniesień o udziale rosyjskiego uzbrojenia w walkach (np. słynne rajdy czołgów) – choćby w połowie czerwca Ukraińcy zdobyli na terrorystach wyrzutnię BM-21 Grad z dokumentami pojazdu podpisanymi przez szefa sztabu dywizji gwardii kpt. D. Afanasjewa i pieczątką 18. Gwardyjskiej Brygady Zmotoryzowanej Sił Zbrojnych FR.

W ostatnich dwóch tygodniach było zaś coraz więcej doniesień o „zielonych ludzikach”, a nawet grupach Specnazu działających pod rosyjskimi barwami wojskowymi. Pojawiły się informacje, że w rejonie walk są też nowoczesne wyrzutnie rakietowe Tornado, które na uzbrojenie armii rosyjskiej trafiły w 2010 r. Mają większy zasięg ognia niż Grad. Według Kijowa, 13 czerwca z wyrzutni Tornado ostrzelano siły ukraińskie w rejonie Zelenopilii, blisko granicy. Strzelano z terytorium Rosji, zginęło 19 żołnierzy.

Ale zaangażowanie wojska rosyjskiego najbardziej można było odczuć w powietrzu. Separatyści już wcześniej zestrzeliwali ukraińskie śmigłowce i samoloty, korzystali jednak z ręcznych wyrzutni o dość małym zasięgu. 13 czerwca tzw. separatyści zestrzelili nisko nad ziemią ukraiński samolot transportowy z 40 żołnierzami i 9 osobami załogi. 24 czerwca zestrzelony został helikopter z 9 żołnierzami na pokładzie. Ale 14 lipca zestrzelono An-26, który leciał na wysokości 6000 m. Pocisk wystrzelono z terytorium Rosji. Dwa dni później rosyjski myśliwiec MiG-29 zestrzelił ukraiński szturmowiec Su-25 nad terytorium Ukrainy.

Carobójcy ostrzą noże

SBU oświadczyła, że rakietę wystrzelili rosyjscy specjaliści wojskowi, a rozkaz jej odpalenia wydał komendant Gorłówki, Rosjanin Igor Biezler ps. Bies. Czyli GRU. Bo „Bies” jest oficerem wywiadu wojskowego Rosji i to od swoich przełożonych musiał dostać taki rozkaz. – To nie są żadni separatyści, tylko oficerowie GRU. To oczywiste, że za zestrzeleniem samolotu stoi Putin – te słowa Jacka Saryusz-Wolskiego podzielają niemal wszyscy. Ale czy aby na pewno? Pierwsza część zdania – OK. Ale druga? Niekoniecznie.

jeszcze więcej :  w najnowszym numerze tygodnika „Gazeta Polska”

23 07 2014

 Senator Kerry wyjaśnia polskim Lemingom co wskazuje na czyją winę!

Kerry: pijani separatyści rzucają ciała ofiar na ciężarówki. Niszczenie dowodów jasno wskazuje sprawcęJohn Kerry wyraził swoje oburzenie wobec zachowania separatystów na wschodzie Ukrainy i tego jak traktowali oni ciała ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu pasażerskiego. Zdaniem Sekretarza Stanu USA, fakt, że na miejscu, gdzie znajduje się wrak samolotu, niszczone są dowody, wskazuje jasno, kto stoi za tą straszną tragedią.CNN

Chciałbym przy okazji zapytać Polskich Lemingów czy wiedzą czym się różni Polska od Malezji?

Tym że Polska czeka 4 lata na czarne skrzynki swojego samolotu z Rosji  i ich nie dostaje, a Malezja dostaje je po 4 dniach od katastrofy!

Mam nadzieję, że to co mówi senator Kerry, parę innych spostrzeżeń jakie zanotował cały świat na temat zachowania na miejscu katastrofy i postępowania z ciałami ofiar, którego i my w Polsce doświadczyliśmy, dobitnie wyjaśnia Najgłupszym z Najgłupszych Lemingów co się stało nie tylko pod Donieckiem, ale i w Smoleńsku!

22 07 2014 godz. 10.00

 

niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
22/07/2014
Redaktor wydania: Piotr Łuczuk

Zbadajcie tupolewa jak boeinga! 300 tys. Polaków apeluje o niezależną komisję

Dodano: 22.07.2014 [07:21]
Zbadajcie tupolewa jak boeinga! 300 tys. Polaków apeluje o niezależną komisję - niezalezna.pl

foto: arch. Misja Specjalna

Ukraiński rząd i przywódcy państw, których obywatele zginęli w wyniku zestrzelenia malezyjskiego boeinga 777 zaapelowali o powołanie komisji międzynarodowej. Podobnych działań domagają się bliscy ofiar tragedii smoleńskiej. Zebrali ponad 300 tys. podpisów pod petycją do Parlamentu Europejskiego. Żądają międzynarodowego dochodzenia – informuje „Gazeta Polska Codziennie”.

Rada Bezpieczeństwa ONZ i prezydent USA Barack Obama udzielili poparcia władzom Ukrainy, które domagają się przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa ws. zestrzelenia nad Ukrainą malezyjskiego samolotu pasażerskiego. Polska również mogła liczyć na podobne wsparcie po tragedii smoleńskiej, ale rząd Donalda Tuska z tego nie skorzystał.

Dziś, po ponad czterech latach, śledztwo ws. tragedii smoleńskiej, którego głównym dysponentem – zgodnie z wolą polskich władz – jest Rosja, to wiele nieprawidłowości, naruszania praw człowieka, międzynarodowych traktatów, procedur i standardów.

Rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej od dawna bezskutecznie proszą polski rząd o wystąpienie do organizacji międzynarodowych z prośbą o pomoc w śledztwie. Wreszcie same przygotowały petycję, którą złożą w Parlamencie Europejskim. Proszą o „przeprowadzenie przejrzystego, bezstronnego i szczegółowego dochodzenia”. Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010 zebrało już pod wnioskiem ponad 300 tys. podpisów.

Autorzy petycji podkreślają, powołując się na konkretne podstawy prawne, że polskie władze nie przeprowadziły przejrzystego i szczegółowego dochodzenia. Przypominają, że nie zabezpieczono wraku samolotu, a polskie śledztwo zostało przeprowadzone bez dostępu do oryginalnych dowodów oraz wraku. Wszystkie są do dziś w rękach władz rosyjskich. Wskazują, że polskie i rosyjskie śledztwa wzajemnie się wykluczają, a raporty MAK-u i tzw. komisji Millera okazały się pełne fałszywych ustaleń i stwierdzeń.

– Dążenie władz Ukrainy do rzetelnego wyjaśnienia okoliczności katastrofy malezyjskiego boeinga przy wsparciu komisji międzynarodowej pokazuje w szczególności, jak rząd Donalda Tuska zaniedbał wyjaśnienie katastrofy Tu-154M – uważa Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Tymczasem rząd nie ma sobie nic do zarzucenia, a politycy PO głośno popierają pomysł powołania międzynarodowej komisji ws. tragedii boeinga malezyjskich linii lotniczych.

W grudniu 2010 r. ówczesny szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso zaproponował, że UE pomoże w śledztwie smoleńskim.
Rząd Donalda Tuska z żadnej z tych ofert nie skorzystał. Jak tłumaczył: – Dla Polski lepiej znać prawdę i nie mieć wojny, niż nie znać prawdy i mieć wojnę.

21 07 2014

Pan Korwin Mikke pyta się: A jakież korzyści miałby odnieść PAN Putin z zestrzelenia samolotu cywilnego?

odpowiadam: Panie Mikke niech pan nie udaje Greka! Korzyścią Putlera jest zastraszenie Zachodu oraz natychmiastowy rozejm z pozostawieniem Doniecka i Ługańska w rękach Rosji i jej bojówek KGB/GRU.

Okazuje się jednak, że na pokładzie był co najmniej 1 obywatel USA i jedna Polka – 24 letnia córka kardiochirurga z Australii.  Poniżej artykuł z Codziennej i lista zabitych ogólna według krajów – Nie wiem dlaczego dla Polaków córka polskiego kardiochirurga z Australii miałaby nie być Polką. Bo ni ma obywatelstwa? To jakaś paranoja. Analogiczne postępowanie Rosji jak w sprawie Smoleńska narzuca się samo nie tylko Ukraińcom czy Gruzinom ale nawet perfidnemu skandaliście Ministrowi Spraw zagranicznych POlskiego Rządu – Sikorskiemu. No, no, resztka rozumu jednak się gdzieś kołacze?

aaa989

aaa989q

 

19 07 2014

 

19.30
Dmitrij Tłustangiełow nagrał krórki film, jak z terytorium Rosji w kierunku Ukrainy wystrzeliwane są rakiety Grad. Zrobił to w czasie pikniku nad jeziorem niedaleko miejscowości Gukowo blisko Rostowa – pisze Rzeczpospolita. To dowód, że Rosjanie wspierają terrorystów działających na wschodzie Ukrainy.

Zobacz film:

17:40
Powtórka ze Smoleńska. Rosjanie plądrują wrak:

17:38
„Czy już rozpoczął się proces pojednania malezyjsko-rosyjskiego?” – pyta ironicznie na Twitterze prof. Zdzisław Krasnodębski.

17:04
Według ukraińskich źródeł rosyjscy terroryści zabrali z miejsca upadku zestrzelonego Boeinga ciała, w których znajdowały się fragmenty pocisku rakietowego.

16:19
Rosyjscy terroryści ostrzelali misję OBWE, która przybyła na miejsce upadku zestrzelonego Boeinga – ujawnił prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

15:50
Śniżne położone jest na zachód od miasta Torez, obok którego spadł Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych. Według służb ukrainskich rakietę odpalili rosyjscy terroryści. Ich dowódcą był Rosjanin o pseudonimie Miner, natomiast rozkaz do zestrzelenia samolotu wydał obywatel Rosji Igor Bezler. Ten emerytowany podpułkownik GRU kierował „wyzwalaniem” Gorłówki, niemal 300-tysięcznego miasta w obwodzie donieckim. W latach 2002-2012 Bezler służył w oddziałach Sztabu Generalnego GRU, a po przejściu na emeryturę przeniósł się na Ukrainę. Jak twierdzą ukraińskie władze – w lutym 2014 r. z Bezlerem skontaktowali się dawni koledzy ze służby, powierzając mu operację przejęcia siedziby SBU w Doniecku oraz najważniejszych budynków w Gorłówce.

14:07
Szef departamentu kontrwywiadu SBU Witali Najda: rakieta, która zniszczyła malezyjskiego Boeinga, została wystrzelona ze wsi Sniżne.

12:12
Ukraińskie władze nie mają ani jednej czarnej skrzynki Boeinga 777, który został zestrzelony nad Ukrainą. Rejestratorów albo nie odnaleziono ze względu na działania rosyjskich terrorystów, albo są one w rękach Rosjan.

12:04
Trwa konferencja prasowa w Kuala Lumpur poświęcona zestrzeleniu malezyjskiego Boeinga. Minister transportu Malezji stwierdził, że jest wściekły i żąda wyjaśnień w sprawie tej tragedii.

11:43
Oświadczenie szefów MSZ Francji, Niemiec i Polski. Ani słowa potępienia dla Rosji:

Jesteśmy wstrząśnięci tragiczną katastrofą samolotu MH-17 linii Malaysian Airlines, która miała miejsce w dniu wczorajszym we wschodniej Ukrainie. Składamy wyrazy najgłębszego współczucia tym, którzy w tym strasznym wypadku stracili swoich bliskich, przyjaciół i kolegów.
Przyłączając się do wczorajszego oświadczenia Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, apelujemy o szczegółowe zbadanie przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej, co wymagać będzie natychmiastowego wstrzymania działań zbrojnych oraz umożliwienia międzynarodowym zespołom pełnego dostępu do miejsca katastrofy.
Jeżeli zostanie potwierdzone, że samolot został faktycznie zestrzelony, osoby, które brały w tym udział, będą pociągnięte do odpowiedzialności. Nie wolno im udzielać żadnego dalszego bezpośredniego ani pośredniego wsparcia.
Incydent ten jednocześnie pokazuje, jak skrajnie niebezpieczna stała się sytuacja we wschodniej Ukrainie. Wielu niewinnych ludzi straciło życie. Jeszcze więcej zostało zmuszonych do ucieczki.
W związku z tym tragicznym wydarzeniem wzywamy wszystkie strony zaangażowane w konflikt, aby przypomniały sobie o ciążącej na nich odpowiedzialności oraz aktywnie i wspólnie włączyły się w doprowadzenie do natychmiastowego, pełnego i trwałego zawieszenia broni.
Musimy utorować drogę do nowego rozwiązania wszelkich spornych kwestii poprzez szczery dialog.

Minister Radosław Sikorski
Minister Frank-Walter Steinmeier
Minister Laurent Fabius

11:31
Tak się bawią Rosjanie na miejscu upadku zestrzelonego Boeinga:

fot. Twitter

10:59
Znamy już pełną listę pasażerów zestrzelonego Boeinga. Na pokładzie było 192 Holendrów, 44 Malezyjczyków, 27 Australijczyków, 12 obywateli Indonezji, 10 Brytyjczyków, 4 Belgów, 4 Niemców, 3 obywateli Filipin, 1 Kanadyjczyk i 1 Nowozelandczyk. Wśród ofiar było kilka znanych osób:
– delegaci na XX Międzynarodową Konferencję ws. AIDS, w tym Joep Lange – wybitny badacz kliniczny specjalizujący się w terapii HIV, w latach 2002-2004 przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia AIDS
– holenderski senator Willem Witteveen z ramienia socjaldemokratycznej Partii Pracy, prawnik, autor wielu publikacji prawniczych. Zginął wraz z żoną i córką
– australijski pisarz Liam Davison, autor wielu nagród literackich

10:47
Niestety z Ukrainy płyną niepokojące informacje. W komunikacie ukraińskiego rządu czytamy: „Prorosyjscy terroryści nie pozwalają właściwym organom państwa ukraińskiego rozpocząć dochodzenia i odmawiają społeczności międzynarodowej i przedstawicielom rządów zagranicznych poruszać się po miejscu katastrofy malezyjskiego samolotu. […] Terroryści zabrali 38 ciał do kostnicy w Doniecku, gdzie eksperci mówiący z silnym rosyjskim akcentem zapowiedzieli, że sami przeprowadzą sekcje zwłok. Terroryści chcą także przetransportować duże części wraku do Rosji. Rząd ukraiński oficjalnie deklaruje, że uważa działania terrorystów mające na celu niszczenie dowodów za przestępstwo. Apelujemy do społeczności międzynarodowej do zobligowania Rosji do wycofania terrorystów i pozwolenia ukraińskim oraz międzynarodowym ekspertom na przeprowadzenie rzetelnego śledztwa, które wyjaśni wszystkie okoliczności tej tragedii”.

10:43
BBC: ratownicy zaczęli badać i zbierać ciała pasażerów oraz załogi zestrzelonego Boeinga 777. W Charkowie działalność rozpoczęło zaś centrum pomocy rodzinom ofiar tragedii.

18 07 2014 godz. 11.00

Arsenij Jaceniuk: to już wojna przeciwko całemu światu

– To zbrod­nia prze­ciw ludz­ko­ści. Wszel­kie gra­ni­ce zo­sta­ły prze­kro­czo­ne. Chce­my za­trzy­mać wojnę prze­ciw­ko Ukra­inie i Eu­ro­pie. Po tym jak ter­ro­ry­ści ze­strze­li­li sa­mo­lot ma­le­zyj­skich linii to jest to już wojna prze­ciw­ko ca­łe­mu świa­tu – po­wie­dział pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej Ar­se­nij Ja­ce­niuk. Pre­mier Ukra­iny od­niósł się tym samym do wczo­raj­szej ka­ta­stro­fy bo­ein­ga 777 ma­le­zyj­skich linii lot­ni­czych.

18 07 2014

System radarowy USA widział wystrzeloną rakietę typu ziemia powietrze, która zestrzeliła malezyjski samolot – takie informacje podają amerykańskie media, powołując się na anonimowe źródła w administracji Białego Domu.

Dodają przy tym, że radary zanotowały również moment, kiedy maszyna została trafiona. Waszyngton podkreśla, że dysponuje niezbędnym sprzętem, który pomoże w śledztwie, a przede wszystkim dzięki niemu być może uda się ustalić sprawców zamachu.

Wcześniej dwaj wyżsi przedstawiciele amerykańskich władz powiedzieli agencji Reuters, że USA uważają, iż malezyjski samolot został strącony rakietą ziemia-powietrze. Jak zaznaczył jeden z nich, pochodzenie rakiety nie jest jasne. Odmówił jednocześnie dalszego komentowania tej sprawy i zastrzegł, by nie ujawniano jego tożsamości.

Natomiast drugi z rozmówców Reutera zadeklarował, iż Waszyngton ma silne podejrzenia, że rakietę wystrzelili wspierani przez Rosję ukraińscy separatyści. Dodał, że nie ma żadnych dowodów na to, by rakietę wystrzeliły ukraińskie siły rządowe lub by zaginął im jakikolwiek system rakietowy.

Wiadomo, że Barack Obama niedługo po tragedii rozmawiał z Władimirem Putinem, brak jest jednak szczegółowych informacji na ten temat. Natomiast wiceprezydent Joe Biden telefonował do Petro Poroszenki, który przyjął propozycję doradztwa ekspertów z USA.

Żądanie USA

USA wezwały Rosję, prorosyjskich separatystów i Ukrainę do wsparcia rozejmu dla umożliwienia bezpiecznego i swobodnego dostępu do szczątków malezyjskiego samolotu pasażerskiego, który rozbił się w objętym walkami regionie wschodniej Ukrainy.

„Jest krytycznie ważne, by tak szybko jak to możliwe podjęto pełne, wiarygodne i nieskrępowane miedzynarodowe śledztwo” – głosi komunikat, jaki wydał rzecznik Białego Domu Josh Earnest.

Według niego, odpowiednią rolę powinno się w tym powierzyć organizacjom międzynarodowym takim jak ONZ i OBWE, a USA będą przez najbliższe dni i godziny w kontakcie z zainteresowanymi stronami.

„Jest życiowo ważne, by dostęp do żadnego z dowodów nie został w jakikolwiek utrudniony oraz by wszystkie potencjalne dowody i szczątki na miejscu katastrofy pozostały nienaruszone” – zaznaczył Earnest.

Przechwycone rozmowy separatystów ws. zestrzelenia samolotuSłużba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała rozmowy separatystów, w których ci informują się nawzajem o katastrofie malezyjskiego Boeinga-777. – Tam leży morze ciał kobiet i dzieci – mówi jeden z rebeliantów. Z ich rozmów wynika, że samolot zestrzelili kozacy z punktu kontrolnego Czernuchino. Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych rozbił się w czwartek późnym popołudniem na terytorium Ukrainy, niedaleko od granicy z Rosją. Na pokładzie samolotu znajdowało się 295 osób – nikt nie przeżył. Doradca szefa MSW Ukrainy oznajmił, że malezyjski samolot został zestrzelony rakietą ziemia-powietrze. (RC)x-news

Od­po­wiedź Pu­ti­na

Na­to­miast pre­zy­dent Rosji Wła­di­mir Putin ob­cią­żył Ukra­inę od­po­wie­dzial­no­ścią za ka­ta­stro­fę, twier­dząc, że nie do­szło­by do tego, gdyby Kijów nie wzno­wił dzia­łań zbroj­nych prze­ciw­ko se­pa­ra­ty­stom.

– Bez­wa­run­ko­wo pań­stwo, na któ­re­go te­ry­to­rium to się stało, po­no­si od­po­wie­dzial­ność za tę strasz­ną tra­ge­dię – za­de­kla­ro­wał Putin w trans­mi­to­wa­nej przez te­le­wi­zję wy­po­wie­dzi. – Do tej tra­ge­dii nie do­szło­by, gdyby na tej ziemi był pokój, gdyby nie wzno­wio­no dzia­łań bo­jo­wych na po­łu­dnio­wym wscho­dzie Ukra­iny – za­zna­czył ro­syj­ski pre­zy­dent.

Dodał jed­no­cze­śnie, że po­le­cił ro­syj­skim wła­dzom woj­sko­wym, „by udzie­li­ły nie­zbęd­nej po­mo­cy w śledz­twie do­ty­czą­cym tego prze­stęp­stwa”.

W ka­ta­stro­fie, uzna­nej przez pre­zy­den­ta Ukra­iny Petro Po­ro­szen­kę za akt ter­ro­ry­stycz­ny, zgi­nę­ło wszyst­kich 298 pa­sa­że­rów i człon­ków za­ło­gi Bo­ein­ga 777 linii Ma­lay­sia Air­li­nes. Nie­wy­klu­czo­ne, że ma­szy­na zo­sta­ła ze­strze­lo­na. W re­jo­nie, gdzie spadł sa­mo­lot trwa­ją walki mię­dzy pro­ro­syj­ski­mi se­pa­ra­ty­sta­mi a ukra­iń­ski­mi si­ła­mi rzą­do­wy­mi.

 

PILNE! Malezyjski Boeing zestrzelony na Ukrainie przy granicy z Rosją

Dodano: 17.07.2014 [17:19]
PILNE! Malezyjski Boeing zestrzelony na Ukrainie przy granicy z Rosją - niezalezna.pl

W okolicach kontrolowanego przez rosyjskich terrorystów miasta Torez niedaleko Doniecka spadł Boeing-777 malezyjskich linii lotniczych. Samolot leciał z Amsterdamu do Malezji. PONIŻEJ RELACJA NA ŻYWO: wszystkie najświeższe informacje.

Na pokładzie pasażerskiego samolotu było 295 osób: 280 pasażerów i 15 członków załogi. Maszyna leciała z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Wszyscy ludzie znajdujący się na pokładzie zestrzelonego samolotu zginęli. Minister spraw wewnętrznych Ukrainy oświadczył, że samolot został zestrzelony przez Rosjan 40 km od granicy z Federacją Rosyjską. Maszyna została trafiona rakietą ziemia-powietrza „Buk”.


NASZA RELACJA NA ŻYWO

21:11
W związku z zestrzeleniem malezyjskiego Boeinga Brytyjczycy domagają się zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

21:02
Śledztwa w sprawie katastrofy żąda Francja.

20:55
Unia Europejska domaga się międzynarodowego śledztwa ws. katastrofy Boeinga 777. Dochodzenia zażądała konkretnie Europejska Służba Działań Zewnętrznych, pomocnicze ciało dyplomatyczne względem Wysokiego Przedstawiciela, którym obecnie jest Catherine Ashton.

20:52
Szokujący film z miejsca katastrofy:

20:51
Pawło Klimkin, szef ukraińskiego MSZ, zapowiedział, że Ukraina zwróci się o pomoc do ICAO (Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) i instytucji amerykańskich.

20:50
Przed holenderską ambasadą w Kijowie przybywa kwiatów i zniczy:

20:47
Czarna skrzynka Boeinga  777 została odnaleziona – twierdzą prorosyjscy terroryści obecni na miejscu tragedii.

20:40
Jest nowa wersja zdarzeń prosto z Kremla! „Świadkowie śledzący lot samolotu pasażerskiego Boeing 777 widzieli, jak zaatakował go myśliwec sił powietrznych Ukrainy. Po tym ataku samolot pasażerski rozpadł się na dwie części i spadł na terytorium Donieckiej Republiki Ludowej. Po tym ataku ukraiński myśliwiec został również zestrzelony i spadł na sąsiednie terytorium Ługańskiej Republiki Ludowej. Szukamy tego zestrzelonego myśliwca” – głosi oświadczenie samozwańczych władz Ługańskiej Republiki Ludowej (za portalem kresy24.pl).

20:38
Rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych wystosowało wniosek do strony ukraińskiej w sprawie wspólnych badań na miejscu „katastrofy malezyjskiego Boeinga”.

20:34
TVN robi, co może, ale jednak stacji Russia Today nie przebije. Ta ostatnia ogłosiła, że to Ukraińcy strzelali w Boeinga, bo chcieli… zestrzelić samolot Putina.

20:32
Na pokładzie zestrzelonego samolotu było co najmniej 71 Holendrów.

20:24
Smoleńsk 2? Rosyjscy medycy już proponują pomoc w identyfikacji ciał. Zwłoki ofiar mają być przewiezione do Doniecka. Czarne skrzynki zaś – jak już pisaliśmy – zbadać ma w Moskwie MAK.

20:23
Na pokładzie było 9 Brytyjczyków. I 80 dzieci.

20:16
Tomasz Hypki w TVP Info: „Lot pasażerskiego samolotu w tym rejonie to głupota”. Przypomnijmy: to ekspert, który twierdził, że za katastrofę smoleńską odpowiadają polscy piloci.

20:14
Wystąpienie Baracka Obamy było wyjątkowo lakoniczne. Prezydent USA zapewnił, że jego „myśli i modlitwy” są z bliskimi ofiar, obiecał też pomoc w wyjaśnieniu tragedii. Następnie przeszedł do spraw wewnętrznych.

20:12
Na pokładzie strąconego samolotu nie było obywateli rosyjskich. Było za to wielu Holendrów, 23 Amerykanów i 4 Francuzów.

20:09
Amerykanie zapowiedzieli, że wykorzystają zdjęcia satelitarne, by sprawdzić, czy faktycznie przyczyną tragedii była rakieta powietrze-ziemia.

20:07
Holenderski premier Mark Rutte: „Jestem głęboko zszokowany dramatycznymi informacjami dotyczącymi lotu MH17 malezyjskich linii lotniczych z Amsterdamu do Kuala Lumpur”. Szef holenderskiego rządu przerwał urlop, by skoordynować prace nad stanowiskiem swojego kraju w tej sprawie. Rutte zaoferował też Ukrainie pomoc holenderskich ekspertów.

20:02
Wciąż nie wiadomo, czy na pokładzie Boienga 777 znajdowali się Polacy.

20:00
Rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie rządu ukraińskiego. Wkrótce wystąpić publicznie ma także Barack Obama, prezydent USA. W ciągu kilkunastu oświadczenie wygłosić także powinien holenderski minister sprawiedliwości.

19:58
Loty nad wschodnią Ukrainę odwołały już Lufthansa, Air France, Turkish Airlines, KLM, Transaero i Aerofłot.

19:57
– Jeśli potwierdzi się, że samolot został zestrzelony, sprawa będzie miała poważne reperkusje – zapowiedział amerykański senator John McCain.

19:56
Rosyjskie ministerstwo obrony nazwało oskarżenia o zestrzelenie Boeinga „absurdalnymi”. Skądś znamy ten język.

19:53
Rosyjscy terroryści nie wpuszczają nikogo na teren wrakowiska.

19:50
Na amsterdamskim lotnisku Schiphol zbierają się bliscy pasażerów tragicznego lotu.

19:49
Terroryści z Donieckiej Republiki Ludowej otoczyli miejsce tragedii. Nie dopuszczają ani służb ratowniczych, ani ukraińskiej służby bezpieczeństwa.

19:46
„Przed chwilą koło Toreza zestrzeliliśmy An-26 i jeszcze jeden samolot. Ptaszek spadł i wala się gdzieś za kopalnią Progress” – chwalił się Igor Strielkow, a właściwie Girkin, na rosyjskim portalu społecznościowym. Wpis ten, jak już informowaliśmy, został już usunięty. Przypomnijmy: to dowódca Ludowej Milicji Donbasu, a przede wszystkim były (?) oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Według ukraińskich władz i polityków Unii Europejskiej Strielkow vel Girkin kierował operacją wywiadowczą, która doprowadziła do aneksji Krymu przez Rosję, a potem do rozruchów na wschodzie Ukrainy. On też ma odpowiadać za porwania i brutalne morderstwa, m.in. ukraińskiego polityka Wołodymyra Rybaka i 19-letniego studenta Jurija Poprawki, którzy przed śmiercią byli torturowani.

19:45
Premier Wielkiej Brytanii David Cameron: „Jestem zszokowany. Informację tę przyjąłem ze smutkiem”.

19:42
Jest wreszcie jakaś reakcja w polskim rządzie. Rozpoczęło się spotkanie premiera Donalda Tuska z szefem MON Tomaszem Siemioniakiem. Temat: zestrzelenie malezyjskiego samolotu przez Rosjan.

19:35
Internauci zauważyli pojazd z systemem rakietowym BUK w miejscowości Torez, gdzie spadł malezyjski samolot.

 

Zarówno to wydarzenie jak i zachowanie polskich Yetisynów z PO proponuję by każdy ocenił sam dla siebie, stosując kryteria oceny jakie przedstawiłem w czterech punktach powyżej. W ten sam sposób możecie ocenić każdy krok w tej brudnej wojnie Rosji z Wolnością Człowieka.

 

Tym powyższym zdaniem miałem zakończyć ten artykuł, ale nie sposób po owym zestrzeleniu zauważyć, że ten kto go dokonał dowiódł ostatecznie zbrodniczości swoich intencji. ten kto tego dokonał, a zdarzyło się to znów w okolicy Smoleńska, tuż tuż,  podpisał tym samym na siebie wyrok śmierci. Nic bowiem innego niż sprawiedliwa kara równoważna nie może go spotkać teraz, ani w następnych pokoleniach.  POlitycy „polscy” są unurzani nie tylko w kłamstwach, kradzieży i oszustwach, w grabieży własnego narodu i jego zaprzedaniu w niewolę obcym, są unurzani we krwi Polaków i Ukraińców. Nic tego faktu nie zmieni. Obecna ekipa rządowa odpowiada przez swoje działania związane z KATASTROFĄ SMOLEŃSKĄ, przez swoje matactwa, współudział, brak międzynarodowej komisji, za wczorajszą Zbrodnię „Smoleńską” na Ukrainie, jaką jest zestrzelenie samolotu pasażerskiego z obywatelami Cywilizowanego Świata na pokładzie.

USA, Wielka Brytania, Francja i Niemcy straciły twarz już wtedy, kiedy bez żadnej reakcji z ich strony, zezwolono Rosji na zagrabienie Krymu Ukrainie. Teraz na równi z tym kto wystrzelił rakietę, czyli najprawdopodobniej Rosją, są winni tej kolejnej zbrodni i nieszczęścia Ludzi, rodzin, których dzieci, ojcowie, matki, siostry i bracia, dziadkowie lecieli tym samolotem. Tym, który stoi za ludźmi, którzy pociągnęli za spust, jest całe światowe Banksterstwo gdyż ma ono za nic ludzkie życie. Są to prawdziwi Nędznicy, Gadzina, Yetisyny do n-tej potęgi. Zbrodniarze, którym zostanie wymierzona sprawiedliwość.  Jeśli myślą oni, że uciekną przed sprawiedliwością, to są nieskończenie naiwni, po prostu głupi. Są nie tylko Banksterami i Yetisynami, lecz zarazem są Lemingami. Ich karma została splamiona krwią niewinnych. Odpowiadają za wszystkie swoje matactwa i zaniechania. Kto bierze władzę w swoje ręce odpowiada za wszelkie zdarzenia jakie mają miejsce pod jurysdykcją tejże władzy. Kto bierze władzę nad Polską odpowiada za każde samopodpalenie w rozpaczy na tym terenie, za każde samobójstwo z braku pracy i perspektyw, za każdą emigrację i nieszczęście, za każdą umarłą osobę nie leczoną należycie w szpitalach, za każdego kto nie ma pracy i chleba, za każdą aborcję. Ta krew jest na jego ciele „karmicznym”. Bo władza to nie karta kredytowa na drogie obiadki i wódkę w restauracji u Sowy.

Kto bierze w swoje ręce władanie nad Światem odpowiada za przelaną krew na całym świecie. Polscy politycy mają swój udział w tych zbrodniach w kraju i na świecie. Różne Radki, Jacki, Marki i Donki a także Wojtki którym udało się ujść ludzkiej sprawiedliwości przecież muszą mieć jasność i pewność, że wszystkie ich kanty i zbrodnie zostaną jednak sprawiedliwie osądzone i rozliczone nie tylko przez historię, ale fizycznie i duchowo. Myślę, że dla przyziemnych materialistów jakimi oni przeważnie są będzie to niezłe zaskoczenie, to co ich spotka.   

Na koniec dodam tylko – co materialistom i ateistom się tu nie spodoba, ale jako racjonalista muszę to powiedzieć – że wszystko to co się dzieje i działo w Kres 2014 – jest częścią Wielkiej Zmiany i Oczyszczenia, a Smoleńsk po raz kolejny w tym kontekście – nie jest żadnym przypadkiem, i tzw. rząd „polski” ma swój udział w tej najnowszej zbrodni na Ukrainie przez swój udział w poprzedzającym ten akt zbrodniczym matactwie „katastrofy”. Mają w tym udział także wszyscy mali usłużni dziennikarczykowie z pop-propagandowych, banksterskich mediów, czerwonych, niemieckich, sefardyjskich, amerykańskich, którzy piszą i mówią w języku polskim wcale nie realizując polskiej racji stanu, polskiego interesu, lecz wysługując się banksterom, ograbiającym polskie społeczeństwo i nasz rodzinny kraj, demoralizującym go, ubezwłasnowolniających Polskę kosztem pompowania wciąż w Niemcy wszelkich możliwych sił i kapitału światowego. Media które nazywały Majdan ‚rozruchami” na Ukrainie a teraz nazywają wojnę „walką separatystów”, a także nazywają dzisiaj zamach terrorystyczny i zestrzelenie „katastrofą samolotu” to zbrodnicze media współwinne tego co się dzieje wokół nas.

Niech ci którzy poniosą odpowiedzialność za swoje zbrodnicze czyny za swojego życia na Ziemi będą szczęśliwi, że udało im się dostąpić zaszczytu odbycia kary Tutaj i Teraz. Bowiem ci, którzy odejdą bez sprawiedliwej kary splamieni krwią ofiar  będą skazani na znacznie gorszą karę. Niech się nikomu nie zdaje, że wykpi się od kary za przelanie cudzej krwi  (także zwierzęcej) jakimś tanim rozgrzeszeniem judeo-chrześcijańskiego czy islamskiego kościoła, że naprawi swoją winę przez wyznanie zbrodni i jakieś hipotetyczne „nawrócenie” tuż przed śmiercią. Niech się nikt nie łudzi, że istnieje na Ziemi jakiś ksiądz, mufi, pastor, mnich, papieżyk, rabin, czy ktokolwiek kto ma moc zdjąć winę krwi z ich duszy. Nikt na Ziemi takiej mocy nie posiada. Dlatego tak ważne jest by żyć w PRAWDZIE a Prawo by było dostosowane do PRAWDY, a nie naginane i manipulowane przez polityków, medyków, prokuratorów, adwokatów i sędziów. Niech się nikt nie łudzi, że świat ma charakter wyłącznie materialny i niematerialna kara nie istnieje.Komunistyczni zbrodniarze i mordercy, którzy jak się im i ich bliskim  zdawało, umarli w dostatku, pławiąc się w bogactwach, nie dosięgnięci ręką sprawiedliwości ludzkiej, nie uniknęli kary za swoje czyny, bo nikt nie może uniknąć odpowiedzialności za świadomie popełnione czyny.

Ofiara krwi zaś, jak powtarzam nieustannie, jest najwyższą ofiarą i nigdy nie idzie na marne.

 

Natomiast te kobiety, które popełniły aborcję będąc nieświadome tego co czynią, lub będąc ofiarą jakiejkolwiek przemocy lub niewiedzy są niewinne. Winni są ci którzy je do tego swoimi namowami, nauczaniem, niedbałością o wiedzę – doprowadzili.  Współsprawcami świadomej aborcji są zawsze ojcowie owych dzieci. Współwinne jest państwo jako wspólna organizacja ludzi na danym obszarze oraz kościół ustanawiający prawa moralne, które do tego dopuszczają.Nie zakazami kształci się w człowieku wrażliwość i mądrość, lecz dając pełnię Wiedzy i Wolność rozwija się indywidualnego Ducha i Świadomość.

 

Polecam wszystkim mądrym ludziom obserwację jak amerykanie przeprowadzą śledztwo i skażą winnych tej zbrodni, bowiem są do tego zobowiązani własnym prawem i muszą się z tego wywiązać. Wydawało im się że mogą się wykpić z raz danego Ukrainie słowa o nienaruszalności jej granic. Mam nadzieję, że każdy najgłupszy polski Leming i kretyn oraz każdy dziennikarz, który umaczał się w Katastrofie Smoleńskiej otrzyma teraz poglądową lekcję, jak prowadzi się śledztwo w sprawie katastrofy cywilnego samolotu z obywatelami Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Niemiec, Holandii i wielu innych krajów świata na pokładzie.   Myślę, że cały świat będzie tez mógł porównać te dwa śledztwa – polskie w sprawie wojskowego lotu Prezydenta RP i członków rządu i armii oraz to amerykańskie w sprawie zwyczajnych obywateli zwyczajnych, normalnych krajów. Nikt nie ma odwrotu ani szansy by wyłgać się z odpowiedzialn0ści za własne kłamstwa w sprawie Katastrofy Smoleńskiej, za udawanie idioty, i  tym samym współodpowiedzialności w tej najnowszej zbrodni.

 

03 07 2014 – Taśmy Prawdy – Media na pasku rządu w bantustanie Polska (GW, TVN i inne). Kim jest Tusk?! Szczerski szczerze!

Posted in Polska, Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 19 Czerwiec 2014

ostatnia aktualizacja03. 07. 2014, godz. 08.30

03. 07. 2014, godz. 08.30 – Media na pasku rządu w bantustanie Polska (GW, TVN i inne).

logo1

http://niezalezna.pl/56969-jak-kupuje-sie-media-w-bantustanie

Jak kupuje się media w bantustanie

Dodano: 03.07.2014 [07:00]

Prezes Orlenu nazwał prezesa PZU „sk…lem”. Dlaczego, skoro obaj są z nadania PO? Bo PZU zamieściło reklamę w tygodniku opozycyjnym. Podsłuchane rozmowy pokazują, że wolna konkurencja w polskich mediach jest fikcją. Bo naprawdę obowiązują rosyjskie standardy: dominują ci, którzy dostają kasę od władzy. – To po prostu wyprowadzanie pieniędzy z państwowych spółek – mówi „Gazecie Polskiej” Wiktor Świetlik, szef Centrum Monitoringu Wolności Prasy.

Tym, któremu skarży się na kolegę prezes Orlenu Jacek Krawiec, jest Paweł Graś, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, były rzecznik rządu. Krawiec mówi: – Chłopaki są sprytne, k…, albo mają więcej czasu, albo mniej przyzwoitości, mi nie wpadło do głowy przez sześć lat, a tu k… widzisz, je…ni, jeszcze Klesyk (Andrzej Klesyk, prezes PZU – przyp. P.L.) sk…el, wiesz, że on „wSieci” ogłoszenia daje?

Na to Graś: – No, widziałem właśnie.

Krawiec chwali się współpracownikowi Tuska, jak nawyzywał zdrajcę z PZU: – Ja mówię, co ty, k…, odp…asz? A on, że to klienci potencjalni. Wiesz, już się ustawiają, k…, media, już widać.

Na co Graś przytakuje i stwierdza, że nie tylko media są tak podłe: – Tak, tak, prokuratura też już widać, coraz dziwniejsze te werdykty wydaje, już czeka, patrzy na sondaże.

Dlaczego Krawiec donosi wpływowemu liderowi PO na Klesyka? Zdaniem naszych rozmówców to próba uwiarygodnienia… własnej osoby. Bo za rządów PiS Krawiec intensywnie podlizywał się tej partii. Teraz, donosząc na kolegę, udowadnia swoją lojalność.

Rządowe spółki odmawiają udostępnienia danych

„Władza trzyma z tymi, co trzymają media. Gdy w połowie polskich rodzin jest zwykła tragedia, ich grube interesy schowane w medialnych bredniach” – te słowa rapera Tadka Polkowskiego z piosenki „Honor i Ojczyzna” przychodzą na myśl po odsłuchaniu rozmowy Grasia z Krawcem.

Fakt, że najbardziej prorządowe media utrzymywane są w Polsce przez władzę poprzez reklamy, ogłoszenia i prenumerowanie ich przez urzędy, potwierdzają raporty organizacji dziennikarskich i opozycji.

Wiktor Świetlik, szef Centrum Monitoringu Wolności Prasy, opowiada, jak jego instytucja próbowała ustalić, gdzie reklamują się spółki z udziałem skarbu państwa. – Wysłaliśmy do kilkunastu z nich pytania o to, gdzie i za ile się reklamowały. Wszystkie spółki odmówiły nam informacji, zasłaniając się m.in. tajemnicą handlową – mówi Świetlik.

Jak stwierdza, proceder finansowania mediów bywa starannie kamuflowany. – Spółki te de facto wyprowadzają pieniądze do prorządowych mediów przeważnie za pomocą różnych spółek zależnych i powiązanych z nimi podmiotów prawnych. To utrudnia złapanie ich za rękę. Wydaje się, że sprawa ta powinna być jedną z najpilniejszych, którymi powinien zająć się prezes NIK – uważa Świetlik.

Kasa z ministerstw dla TVN, „Wyborczej” i „Polityki”

Trudniej ukryć fakt finansowania mediów ministerstwom, bo mają one ustawowy obowiązek ujawniania takich informacji. Parlamentarny zespół ds. obrony wolności słowa opracował w ubiegłym roku raport, w którym przedstawił wydatki Kancelarii Premiera i ministerstw na reklamy i ogłoszenia w latach 2008–2012. Jak wynika z raportu, na cel ten urzędnicy Tuska wydali w tym czasie aż 124 mln zł. Informacje o ich rozdziale są porażające.

Aż 51,6 proc. z puli pieniędzy przeznaczonych na reklamy w dziennikach ogólnopolskich dostała „Gazeta Wyborcza”, 35,1 „Rzeczpospolita”, a 8,32 proc. „Dziennik Gazeta Prawna”.

W segmencie telewizji najwięcej pieniędzy popłynęło do kontrolowanej przez rządzące partie TVP, ale biorąc pod uwagę tylko rok 2012, widać było inną tendencję – górą był, i to zdecydowanie, TVN. Ministerstwa zamówiły w 2012 r. w Grupie TVN ogłoszenia i reklamy za prawie 6,5 mln zł (podczas gdy w TVP – 3,8 mln, a w Polsacie – 3,6 mln zł).

– Okazało się, że władza nie dostrzega w ogóle istnienia mediów katolickich, choć od lat najlepiej sprzedającym się tygodnikiem jest „Gość Niedzielny”. Nie widziała potrzeby, by np. kierować do odbiorców tych mediów tzw. kampanię informacyjną tłumaczącą potrzebę obowiązku szkolnego sześciolatków – zauważa poseł Adam Kwiatkowski, szef zespołu parlamentarnego ds. obrony wolności słowa. Jak mówi, po opublikowaniu rozmowy Grasia z Krawcem zapytał w sejmie Donalda Tuska, czy istnieje jakaś czarna lista mediów, w których nie wolno się reklamować, oraz urzędnik, który jest za nią odpowiedzialny. – Premier nie odpowiedział, czekam na odpowiedź na piśmie – skwitował.

Gdy chodzi o reklamy w tygodnikach, to w badanym okresie liczyły się tylko dwa najbardziej prorządowe: „Polityka” (47 proc.) oraz „Newsweek” (45 proc.). – Akurat poczytność tygodników niezależnych od władzy jest zbliżona do tych prorządowych. Dlatego nie ma innego wytłumaczenia dyskryminowania ich niż cel polityczny – mówi Teresa Bochwic z zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

– Warto byłoby zestawić zachowanie poszczególnych mediów wobec afery taśmowej z tym, na ile korzystają z zasobów publicznych – komentuje politolog dr hab. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego.

Najbardziej kuriozalny okazał się budżet reklamowy Ministerstwa Zdrowia, który w 2008 r. na reklamę i ogłoszenia w mediach wydał niespełna 45 tys. zł. W roku 2012 ta kwota wzrosła do ponad 7,8 mln zł. I to wszystko w czasie, w którym rosną kolejki do lekarzy i zadłużenie szpitali.

29. 06.2014 – Kim jest Tusk?!

Przytaczamy artykuł z Niezalezna.pl na temat Afery taśmowej i jej prawdziwych Targowickich Mocodawców!

niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
29/06/2014

Redaktor wydania: Grzegorz Broński

III RP, czyli targowica targowicą targowicę pogania. Kto był źródłowym organizatorem nagrań

Dodano: 29.06.2014 [08:02]
foto: Marcin Pegaz/Gazeta Polska

Już po raz kolejny uchylony został rąbek targowickiej kuchni politycznej, w której postkomunistyczna elita władzy zmawia się przeciw Polsce i Polakom. I co? I nic! Odpowiedzią jest „pragmatyczne” objaśnienie, że „wszyscy” politycy, i to na całym świecie, tak o polityce rozmawiają. A Tuska i całego układu postkomunistycznej III RP należy bronić, bo przyjdzie Kaczyński z IV RP i „wrócą” czasy „stalinowskich metod” PiS! – pisze Krzysztof Wyszkowski w „Gazecie Polskiej”.

Premier Donald Tusk ogłosił, że nagrania są narzędziem szantażu. Ale szantaż ma sens tylko wtedy, gdy szantażysta wie, że szantażowany spełni jego żądania. Dymisja Tuska oznaczałaby klęskę szantażu. Jednak Tusk nie chce złożyć dymisji, bo woli podlegać szantażowi. Dlaczego? Bo jako narzędzie komunistycznej Służby Bezpieczeństwa (peerelowskiej delegatury KGB) jest w tej sytuacji od dawna – od początku swojej działalności politycznej!

Donek w czapce niewidce

Tusk był chroniony przez SB tak troskliwie, że jedyne zatrzymanie, którego doświadczył, nastąpiło wtedy, gdy 22 lipca 1982 r. szedł na spotkanie ze mną. Zapewne nawet wtedy SB udawałaby, że go nie widzi, gdyby nie był w grupie kilku kolegów, więc pominięcie go byłoby zbyt dobitnym dowodem. Przypomnijmy – Tusk twierdzi, że już przed Sierpniem`80 kontaktował się z Wolnymi Związkami Zawodowymi (charakterystyczne, że tylko z TW „Bolkiem”) i Studenckim Komitetem Solidarności (jakoś nie zetknął się ani z moim bratem, który go zakładał, ani ze mną, choć ściśle z SKS współpracowałem). Później był działaczem NZS i współpracownikiem śp. Lecha Bądkowskiego przy redagowaniu „Samorządności”. Inaczej niż jego koledzy, nie został internowany i pomimo wieloletniej działalności w środowisku solidarnościowym – czego jestem świadkiem – SB nigdy nie zauważyła tej jego aktywności. Nie tylko nie założono mu Sprawy Operacyjnego Rozpracowania, lecz nawet Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia, co było żelazną rutyną w odniesieniu do każdego, kto przewinął się w tym środowisku. Wszystkowiedząca policja polityczna nie potrafiła zdjąć Donkowi czapki niewidki.

Jednak zaraz po Okrągłym Stole ta sama głucha i ślepa SB nagle wiedziała, że można pójść do Tuska jak w dym, bo on przyjmie worek pieniędzy na założenie partii politycznej. Jemu kupiono mieszkanie, a partii dano biuro w warszawskim Marriotcie. Inwestycja okazała się absolutnie trafiona – 4 czerwca 1992 r. Tusk należał do głównych organizatorów puczu na rzecz obalenia rządu Jana Olszewskiego, pierwszego rządu powołanego przez pierwszy demokratycznie wybrany sejm. Jaki był cel akcji? Obrona posowieckiej agentury jako narzędzia trwałej obecności Rosji w polskim życiu politycznym.

Jaki jest cel szantażu? Polska, jako narzędzie dywersji rosyjskiej, ma blokować sankcje NATO i UE wobec Rosji (cały czas utrzymujemy otwartą granicę z Rosją od północy) oraz pomóc w energetycznym uzależnianiu Zachodu od surowców rosyjskich (w samej Polsce opóźnianie budowy gazoportu i eksploatacji gazu łupkowego). Jaka jest odpowiedź Tuska? Tylko ja i PO jesteśmy w stanie zagwarantować utrzymanie Polski w pozycji przedmiotu międzynarodowej gry politycznej, więc wszelkie siły sprzyjające Putinowi mają obowiązek mnie bronić, bo inaczej do władzy dojdzie Kaczyński i PiS i wprowadzą suwerenność („srenność”).

„Mamy dość tego gnoju”

Około roku temu poprosił mnie o spotkanie pewien bardzo sympatyczny przyjezdny, o którym wiedziałem, że jest specjalistą od tajnego nagrywania elity polskiego światka politycznego. Komplementując moją niezależność myślenia, zawiadomił mnie, że – wraz z grupą podobnych mu patriotów niemogących już dłużej znieść „tego gnoju”, w który układ postkomunistyczny wpędza Polskę – podjął działania na rzecz ujawnienia ich podłych knowań i w ogóle ich nędznej kondycji osobistej. Znając trochę afiliacje zawodowe mojego rozmówcy, odniosłem wrażenie, że proponuje mi się rolę podobną do tej, w której obsadzono mnie w styczniu 1990 r., gdy rzecznik Jaruzelskiego zameldował mi (w postawie na baczność i stukając obcasami), że ten gotów jest ustąpić z prezydentury. Wówczas dałem się nabrać i uczestniczyłem w intronizacji TW „Bolka”, ale po 23 latach byłem już trochę mądrzejszy i nie podjąłem propozycji. Nieco ponad miesiąc temu przyjezdny ponowił zaproszenie do Warszawy, ale ja znowu odmówiłem wejścia w sprawę (mówiłem o tym 18 czerwca w TV Republika, a wcześniej pisałem na Twitterze).

Nie chcę w niczym urazić mojego rozmówcy i nie twierdzę, że świadomie stał się narzędziem rosyjskich służb specjalnych, ale pozostaję w przekonaniu, że „źródłowym” organizatorem szokujących obecnie opinię publiczną nagrań jest rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa, dawniejsza KGB. Obecnie upewnia mnie w tym zachowanie premiera Tuska i prezydenta Komorowskiego, którzy obaj, jako narzędzia SB i WSI, muszą już wiedzieć, kto i po co upublicznił rzeczone nagrania, a jednak dbając o swój interes polityczny, zachowują w tej sprawie całkowitą tajemnicę. W detalach ten interes nieco się u obu różni, ale całość pozostaje w zakresie „braterskiej” rywalizacji pomiędzy „małym” a „dużym” żyrandolem, czyli dawniejszymi SB i WSI.

Gdyby jednak komuś nie wystarczały podane przeze mnie przesłanki, to w tym szczególnym przypadku powołam się na Aleksandra Makowskiego, funkcjonariusza wielce zasłużonego we współpracy polskich i rosyjskich (sowieckich) służb specjalnych, który orzekł, iż dokonanie nagrań i ich upublicznienie to – cytuję z pamięci – „wspólne działanie zagraniczne i krajowe”. Podobną ocenę wyraził, też znający się na rzeczy, Andrzej Olechowski, który ostrzegł opozycję przed wykorzystywaniem afery, bo została zorganizowana przez zagranicę.

Kto w polityce rodzi się przez służby, ten przez służby ginie

Podczas swojej (bardzo odwleczonej) konferencji prasowej premier Tusk oświadczył, że wszystkie nagrania powinny zostać natychmiast ujawnione, bo niejawne mogą być narzędziem szantażu. Jest to twierdzenie prawdziwe, czego najlepszym dowodem jest nieujawnianie nagrań rozmów Tuska z Putinem np. w sprawie katastrofy smoleńskiej i oddania Rosjanom całkowitej kontroli nad śledztwem. Tam, gdzie chodzi o kompromitujące nagrania, najlepszą ochroną przed szantażem jest wyeliminowanie szantażowanych z życia politycznego. Zachowując szantaż w tajemnicy, Tusk musi mu ulegać, co krajowa opinia publiczna widzi, a zagranica wykorzystuje przeciw Polsce.

Tusk jednak używa tego twierdzenia w innym celu – jako uzasadnienia dla niewyciągania konsekwencji wobec ludzi skompromitowanych już upublicznionymi nagraniami. Oto minister Sienkiewicz i prezes Belka okazali się chamskimi spiskowcami przeciw porządkowi konstytucyjnemu i demokracji, a obaj pozostają na swoich stanowiskach. Mogą nadal szkodzić Polsce, bo już nie będą szantażowani? Ależ ci ludzie wystarczająco udowodnili, że sami w sobie stanowią kompromitację państwa polskiego (choć trzeba zauważyć, że Sienkiewicz powiedział, że to wie i odejdzie z polityki, a Belka z całą bezczelnością nadal chce szkodzić Polsce).

Gdyby zachowanie Tuska miało coś wspólnego z ochroną polskiego życia politycznego przed szantażem z zagranicy, to już dawno podjąłby działania na rzecz, na przykład, ujawnienia pełnej prawdy o rosyjskich agentach pseudonim „Kat”, „Minim” i „Olin”. A co robi premier spotykający się w Belwederze na naradach z Jaruzelskim? Pracuje nad koalicją rządową PO–SLD, jako sojuszem zaufanych ludzi SB z „zaufanymi ludźmi KGB”.

czytaj więcej – bardzo interesujące konkluzje: http://niezalezna.pl/56846-iii-rp-czyli-targowica-targowica-targowice-pogania-kto-byl-zrodlowym-organizatorem-nagran

28.06. 2014 Aspekty ekonomiczne Afery podsłuchowej ciąg dalszy na Niezależnej Telewizji Wrocław

afera niezalezna
W powyższym materiale padają superważne stwierdzenia na temat stanu obecnej nauki polskiej, w kontekście nauk ekonomicznych, ale twierdzenie to należy rozciągnąć na wszelkie dziedziny nauki w Polsce. Także bardzo ważne konstatacje na temat ukierunkowania Ruchu Oburzonych oraz wdruków (stereotypów myślowych).

O konieczności dodruku złotówek

dddd
eee

27. 06. -„Platforma Obywatelska” obnażona! Następne taśmy są w drodze.

analiza konstytucjon

 26 06

Piotr Woyciechowski – członek Komisji Likwidacyjnej i Weryfikacyjnej WSI, ekspert ds. służb specjalnych analizuje aferę podsłuchową w rozmowie z Rafałem Dudkiewiczem – Oglądaj TUTAJ

OBSERWUJEMY ZAPOWIEDZIANY W 2013 ROKU, przez nas spektakularny Upadek III RP – Rzeczpospolitej opartej na Okrągłostołowym Kłamstwie.  Przypominam sobie jak dzisiaj oburzenie pewnego młodego człowieka w 2009 roku kiedy napisałem o tym że III RP musi upaść i że stanie się to szybciej niż on sobie wyobraża, było to  święte oburzenie i słowa pewności jakie złożył w deklaracji poparcia dla Okrągłego Stołu i jego Beneficjentów: Kuroniów, Michników, Geremków, Mazowieckich innych znanych polskich „demokratów”. Gdybym był złośliwy przypomniałbym mu dzisiaj tę polemikę, bo przecież jest ona udokumentowana w komentarzach na naszym blogu. Zamiast to przypominać przytoczę szczerą aż do bólu wypowiedź posła Szczerskiego z trybuny Sejmowej. Tak zupełnie na boku czy myślicie że do tej wypowiedzi poseł Jerzy Szczerski został wylosowany przez Świadomość Nieskończoną, do eksplikacji esencjonalnej  s z c z e r o ś c i? –

To było doskonałe przemówienie, celne, porywające, ostre w każdym zdaniu, bezpośrednie, bez owijania w bawełnę, słowa takie jakie powinny paść, prawdziwe do bólu. Wygłosił je poseł PIS.

Po czym banda sypiąca co drugie słowo kurwami w swoich knajackich mafijnych knowaniach przy wódce, pełna pogardy dla Polski i Polaków, udzieliła sobie sama wotum tzw. zaufania.

Jego przemówienie jest naprawdę natchnione – poczytajcie i posłuchajcie zatem:

25. 06 2014 Szczerski do Tuska: „Szuka Pan grupy przestępczej? Niech Pan spojrzy w lustro!” „Jesteście jak ten Obcy, który przyssał się do Polski…”

http://vod.gazetapolska.pl/7442-szczerski-do-tuska-szuka-pan-grupy-przestepczej-niech-pan-spojrzy-w-lustro

 

Poseł Krzysztof Szczerski (PIS – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego) fragment:

„(…)”Posłuchajcie głosu obywatela zatroskanego o Rzeczpospolitą. Polska przechodzi przez moment próby – to czas, gdy zło trzeba nazwać złem. Gdy trzeba wskazać tych, którzy działają na szkodę Rzeczpospolitej. To czas na dymisję rządu Donalda Tuska.

Premier pyta, gdzie jest ta grupa: niech pan spojrzy w lustro, na kolegów z Platformy. To wy jesteście tymi, którzy rozmontowują Polskę,żerują na polskim majątku i pracy. Zamieniacie Polskę w kupę kamieni, czyli gruzowisko. Jesteście jak ten obcy, który przyssał się do Polski i żyje jej kosztem!

Nie mamy dla was współczucia, dlatego, że gardzicie Polaków. Nie znosicie Polaków i Polski, nie szanujecie. Jesteście tutaj obcy! Niech pan sam sobie płaci 7 złotych za benzynę, niech sam szuka murzyńskości, niech pan prywatne obiady je za prywatne pieniądze. Polaków zostawcie w spokoju. To nie nagrania są powodem, że domagamy się dymisji rządu – to prawda jest powodem do dymisji rządu, niezależnie kto stoi za nagraniami. W waszym upadku istotne są trzy rzeczy: słabość państwa i nędza finansów publicznych. Jak to jest możliwe, że od kilku lat nagrywała was nieznana grupa osób i nie została wykryta przez służby? Dowiedzieliście się o niej, gdy sama się ujawniła.

Nikt nie powinien mieć możliwości – to strach przed odpowiedzialnością powoduje, że waszym jedynym celem jest uniemożliwienie demokratycznej zmiany władzy. A cel ten – waszym zdaniem – uświęca środki, włącznie z namawianiem do złamania prawa.

Boicie się mediów, nienawidzicie opozycji. Skąd w was tyle agresji, złych uczuć? O kimkolwiek nie mówicie – to zawsze źle, zawsze mową nienawiści. Skąd to się bierze, że macie tak ponury obraz kraju, którym przyszło wam rządzić? Kto się nie napatoczy – dla każdego macie złe słowo. Od Camerona, przez starą komuszkę Huebner, po Polskę Wschodnią. Nic wam się nie podoba! W państwie Platformy tracą wszyscy. Gdybyście byli uczciwi wobec Polaków, nie mielibyście problemów z podsłuchami. Z nagrań wyłania się obraz manipulacji, zakłamania i cynizmu. Interes waszej kliki jest ponad interesem publicznym.

Polska ucierpi, ale was przetrwa. Wierzymy w Polskę i ufamy Polakom – po waszym odejściu nadejdą lepsze dni. Im szybciej odejdziecie, tym lepiej. Nie trwajcie w ostatnim bunkrze, zdani na łaskę i niełaskę kapryśnego kierownika.

 

 

 

 20 06 2014 – NTV (NiezaleznaTelewizja.pl): „Trzecie dno Afery Taśmowej, czyli aspekt ekonomiczny ujawnionych rozmów Belka- Sienkiewicz”.


tasmy

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFrXJBukOW8

link do artykułu pana Urbasia: http://www.urbas.mpolska24.pl/6469/patriotyczna-gra-belki

 

link do tekstu Niezaleznatelewizja.pl Wrocław: http://niezaleznatelewizja.pl/2014/06/ukryte-motywy-afery-tasmowej-18-06-2014/

Komentarz. Sprawa jest bardzo ważna i aspekt ekonomiczny całego zamętu jaki nastąpił w związku z Aferą Taśmową z podsłuchu rozmowy Belka – Sienkiewicz, jest jednym z istotnych aspektów wydarzeń ostatnich dni. Stwierdzenia i analiza wykonana przez pana Tomasza Urbasia jak i analiza wykonana ze strony pani Izy Litwin są bardzo istotne dla ustalenia prawdziwych, głębokich motywów ujawnienia tych podsłuchów właśnie teraz.  Analiza ta rzuca ważne światło na to kim mogą być zleceniodawcy podsłuchów, którzy są jednocześnie inicjatorami ujawnienia materiału w tym momencie czasu.

W całej tej sprawie mamy kilka aspektów wielkiej wagi, jeżeli nie kilkanaście, i nie możemy podchodzić do analizy całej sytuacji z punktu widzenia jednej dyscypliny. To nasze podejście musi być holistyczne. Rozumiem, że pani Iza Litwin nie może się wypowiedzieć o innych aspektach jak ten który jest jej specjalnością, dziedzina w której posiada pełną wiedzę, czyli o aspekcie ekonomicznym. W pełni zgadzam się z jej tokiem rozumowania. Zgadzam się także z tokiem rozumowania redakcji Niezależnej Telewizji z Wrocławia, ale obydwa te stanowiska to za mało żeby nas doprowadzić do sedna tego co się na naszych oczach dzieje.  Proponuję na razie by chętni zapoznali się z materiałem telewizyjnym i artykułami pod linkami. 

 

Zgadzam się oczywiście także z konkluzjami Pawła Nogala na podsumowanie programu. Ale to wszystko co usłyszeliśmy i przeczytaliśmy nie oznacza żadnego usprawiedliwienia dla faktu, że:

1. Ta rozmowa odbyła się w takim miejscu w jakim się odbyła  – takie rozmowy naprawdę toczy się w gabinetach, i to dobrze ekranowanych, zabezpieczonych przed podsłuchami, z rejestracją dla agencji rządowych i agencji kontrolnych. Takie rozmowy prowadzi się oficjalnie a nie pokątnie.

2. Taka rozmowa nie jest domeną Ministra Spraw Wewnętrznych ani tym bardziej szefa ABW. Co on ma z tym wspólnego?

3. Jeśli już szef ABW i innych służb prowadzi taką rozmowę, to knajpa powinna być przeczesana na dziesiątą stronę zanim panowie weszli – właśnie pod kątem wykrycia podobnego sprzętu.

4. Polityk z krwi i kości może mieć niewyparzoną gębę, ale nie polega to na tym że po cichu z kolegami mówi coś czego by nie mógł powtórzyć publicznie każdemu ze współpracowników czy przeciwników politycznych, prosto w twarz – bez narażenia się, że oberwie po pysku za słowa jakich o kimś użył. Dobrym przykładem jest tu Korwin Mikke. Nie sądzę żeby prywatnie mówił innym językiem niż mówi publicznie i w inny sposób o ludziach, o których mówi publicznie wprost, że są złodziejami i zdrajcami.

5. To że został wysłany szef ABW przez Premiera nie ulega żadnej wątpliwości, to że piecze się tutaj interes PO, a nie Polski, też nie ulega wątpliwości. Nic tego nie przekreśli – nawet intencja czy też przypadkowe uruchomienie pozytywnych mechanizmów ratujących Polskę z paszczy Banksterstwa, przy okazji pieczenia owego prywatnego interesu Władzy.

Podsumowując ten wątek – nie zgadzam się także z tymi stwierdzeniami, które akceptują sztubackie akcenty i niepoważny styl wypowiedzi na temat państwa, stanu państwa, inicjatyw gospodarczych itp. Nie do zaakceptowania jest ten sposób myślenia, z którego wynika knajacki po prostu charakter tej rozmowy.  Ten sposób myślenia ubliża inteligencji przeciętnego Wyborcy, którego obaj ci panowie reprezentują – jeden jako wykonawca woli narodu w roli Prezesa NBP a drugi jako szef jego najwrażliwszych służb, które powinny czuwać nad choćby takimi wątkami jak poruszony wątek stanu państwa. 

 Dalszy ciąg tej analizy musi wziąć pod uwagę polityczny aspekt międzynarodowy, ekonomiczny aspekt międzynarodowy – o jaki zahaczyła pani Iza, polityczne aspekty wewnętrzne a także pełną analizę intencji projektu o NBP i analizę całkowicie osobnego wątku najścia Prokuratury i ABW na redakcję Wprost.

Wydaje się, że sprawa tego najścia jest prosta, ale ona nie jest do końca oczywista. Ewidentnie Tusk i cała PO próbuje, ale niewykluczone, że jest to cały obóz tzw. władzy, czyli Układ (PO, PSL, Palikot,  SLD oraz inni mali gracze po tej stronie jak „kupiony” przez Banksterstwo Marcinkiewicz, Gowin, czy inni pozoranci) robić z ludzi wariatów wmawiając im  WERSJĘ RZĄDOWĄ rozpisaną na trzy role: Premier – „bidaczek nic o sprawie najścia na Wprost nie wiedzący”, Zły Policjant – Prokurator Seremet razem z Czarną Owcą Sienkiewiczem oraz Dobry Policjant – Minister Sprawiedliwości. Cała trójka twierdzi, że nie było złych intencji i próby położenia łapy na materiale Wprost, a tylko chęć złapania sprawcy podsłuchów. Co innego twierdzi cały cywilizowany świat, który już przyrównał ich do Białorusi i Rosji. Słusznie, bo oni są jak Białoruś i Rosja – esencją ich władzy są podsłuchy, papiery i haki – TW od których się wśród nich roi, dawni UBecy, Policjanci, wojskowi po szkołach moskiewskich i WSIoki, Nomenklatura PostPZPR i Nomenklatura PostSolidarności. Wszyscy oni próbują zająć opinię publiczną kwestią „KTO nagrywał i po co”, podczas gdy jest to kwestia trzeciorzędna, bo z ujawniania PRAWDY może płynąc dla społeczeństwa tylko i wyłącznie DOBRO. To że wypłynęły męty oraz mędy społeczne zasiadające na wierchuszce państwa pozwoli tylko oczyścić Mętne Wody Władzy.

Analiza prawna jest tymczasem oczywista – ta narracja jest kłamliwa. Mieli prawo wejść i zażądać nośników elektronicznych z zapisem taśm. Ale kiedy dowiedzieli się, że redakcja odmawia wydania ze względu na tajemnicę dziennikarską powinni byli odstąpić od akcji i skierować wniosek do sądu. Po otrzymaniu zgody sądu na zwolnienie redakcji z tajemnicy mogli wrócić ponownie i zażądać tego samego. Nie mieli też prawa przesiadywać tam cały dzień i uniemożliwiać pracy. To samo było w Fundacji – siedzieli do późnego popołudnia i uniemożliwiali pracę 30 0s0b0m. To jest stały sposób działania ABW – u nas także była ABW i CBA pod pozorem powiązania z Aferą Węglową. Stosują pozorowane podejrzenie i sparaliżowanie pracy firmy, przejmują komputery uniemożliwiając dalszą pracę, a prezesów aresztują na niekończący się areszt wydobywczy. W tym czasie firmy zaatakowanej osoby padają na pysk, a areszt trwa dokąd nie padną całkowicie. Tak działa polskie ABW i Prokuratura – kompletna bezkarność.

Co zatem miało na celu to wejście do Wprost? Zastraszenie, sparaliżowanie ale przede wszystkim przechwycenie jak najszybsze taśm, zwłaszcza jak wybuchła panika po rozpowszechnieniu wieści że to jest 3000 godzin nagrań. Teraz możemy sobie wyobrazić skalę paniki i skalę obłudy oraz  skalę hipokryzji – czyli jakim językiem i co mówią oni wszyscy miedzy sobą. Arogancja bijąca z tych dwóch nagrań, rozpanoszenie tych ludzi, ich poczucie bezkarności i nietykalności biją rekordy. Można tę sytuację porównać tylko z rozpanoszeniem aparatczyków w PRL – jest to więc ewidentny PRL Bis. 

W tej sytuacji zakładam, że możliwe są również całkiem na serio przekręty wyborcze nad urnami na masową skalę. Przy tej degeneracji klasy politycznej i przy tym stylu myślenia nic nie może zdziwić.

Jaka jest prawdziwa intencja uruchomienia możliwości dodruku przez NBP świadczy jeden drobny szczegół. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi, ale doczytałem się , że odpowiedni punkt na ten temat został umieszczony tak jak w „umowie” w Baltazarze Gąbce – nie tam gdzie powinien być i na dodatek drobnym maczkiem. Mało tego , doczytałem się że możliwość dodruku pieniędzy miała być uruchomiona tylko na 2 najbliższe lata – a więc nie chodziło niestety moi drodzy o uruchomienie NBP jako niezależnego emitenta złotego polskiego lecz tylko o doraźny interes KNAJAKÓW z PO i SLD (bo Belka to ten właśnie sektor polityczny).

cdn. 21 06 2014

Jeżeli prawdziwe są moje rozpoznania powyżej, czyli że umieszczono punkt o możliwości skupu i o emisji pieniądza poza rozdziałem w którym powinien się znaleźć, a więc de facto ukryto go, oraz że możliwość dodruku miała być jednorazowa czy też dana tylko na najbliższe dwa lata , to możemy wykluczyć absolutnie wszelkie tzw. motywacje patriotyczne. Nie podejrzewam tych ludzi, którzy tutaj toczyli rozmowy o żadne tzw „szlachetne intencje” a tym bardziej o działania, które narażałyby ich własne osobiste interesy, czy też interesy ich formacji politycznych tj. PO i SLD.   Wystarczy prześledzić życiorys Marka Belki, nota bene mojego rówieśnika, by w połączeniu z zaprezentowanym materiałem z podsłuchanej rozmowy wyrobić sobie pełny obraz psychologiczny tego karierowicza, kompletnie bezideowego człowieka, pnącego się po szczeblach komunistycznych organizacji młodzieżowych, będącego jednym z prominentów Czerwonej Łodzi w okresie PRL, kwiatem Czerwonej Profesury Akademii Ekonomicznej.  Jest to człowiek z kompleksami, z dołów społecznych, który awansował dzięki układom kolesiowskim i który podjął się prowadzenia finansów państwa w okresach szczególnego matactwa i zamętu, kiedy uwłaszczano masowo nomenklaturę klasy Posiadaczy PRL, czyli aparatczyków PZPR, UB, WSI.

Absolutnie wykluczam tutaj szlachetne pobudki tak jednego jak i drugiego i trzeciego rozmówcy. Zastanawiam się co tutaj robi ten trzeci? Kim on w ogóle jest. Gdyby ta rozmowa na poważnie miała zagrozić Układowi Sił między Polską a Kapitałem Banksterskim musiałaby się odbywać w głębokiej izolacji, w strzeżonym przez Kontrwywiad Ośrodku gdzieś w Polsce, w absolutnej tajemnicy, a jej uczestnikami mógłby być tylko Premier, Prezydent, Minister Spraw Wewnętrznych lub Zagranicznych oraz Prezes NBP. 

Wniosek: Intencją panów był jednorazowy skok w bok, ułatwiający kolejny przekręt wyborczy PO. Intencją szefa PO Tuska, który nakręcił ową sytuację, być może z jakimiś bliskimi doradcami, była eliminacja konkurencji politycznej Układu PO-SLD, czyli eliminacja PIS i wszelkiej innej ewentualnej konkurencji takiej jak np. KNP.

Dziwię się że dwukrotnie oszukani dotychczas przez tą partię Polacy dają jej wciąż ponad 20% poparcia. Świadczy to, że mamy najprawdopodobniej do czynienia z taką liczbą ludzi, którzy zdobyli nieuczciwą drogą majątki i popierają bezwzględnie Układ bojąc się utraty tego co ukradli pozostałej części społeczeństwa polskiego oraz że w skład tej grupy wchodzi też pewna liczba przypadkowych beneficjentów systemu. Te intencje wyłącznie prywaty partyjnej w państwie podkreśla cały dotychczasowy kontekst rządzenia PO, jej wynaturzenie, widoczne choćby w permanentnym nieposzanowaniu prawa i manipulacjach medialnych. Najwyraźniej nie spodziewano się, że „zaprzyjaźniona” redakcja Wprost, do której wystarczy wykonać telefon z Prokuratury, żeby oddała to co Prokuratura żąda, stawi w tej sprawie opór.  Tymczasem redakcja nieprzyzwyczajona do traktowania takiego jak traktuje się w Polsce wszystkich, którzy są poza UKŁADEM zareagowała „histerycznie”, a to wywołało bunt całego zaatakowanego środowiska, bo przecież najwyraźniej bezpiecznie po tym ataku czuli się i czują się tylko ludzie z Gazety Wyborczej. 

Innych traktuje się od dawna w ten sposób i jakoś nikt nie robił rabanu, żadna Resortówka Olejnik, żaden TVN, Polsat nie ujął się za nimi – jeszcze ich medialnie kopano i poniżano. Przypominam np. najście na Blogera ANTYKOMORA, aresztowanie jego komputera itp, zamknięcie pod fałszywymi zarzutami Starucha Kibica Legii – wroga Tuska, czy zamykanie bezwzględne wszystkich biznesów ludzi, którzy wystąpili w jakikolwiek sposób przeciw Lokalnym Sitwom Rządzącym oraz pakowanie tych ludzi do więzienia na długie miesiące i pozbawianie ich majątków. Mamy więc do czynienia  tutaj z Popłuczyna PRL tzw. PRLem Bis, który mówi tym samym językiem jakim mówił PRL między sobą na tzw. „salonach” (salonach, pożal się  Święty Panie, morderców i zdrajców Polski).

Analiza aspektu międzynarodowej ekonomii.

Działanie ekonomiczne jakie nakreśliła Izabela Litwin w programie NTV Wrocław jest jednym z koniecznych elementów planu ekonomicznego dla Wolnej Polski Wolnych Ludzi. Nie wiem czy ten element znajduje się w planie ekonomicznym KNP i Korwina Mikke. Jeśli się znajduje to dobrze świadczy o jego intencjach uzdrowienia Polski i działania na rzecz Polskiego Kapitału, a nie Międzynarodowego Banksterstwa. Jeśli tego elementu w jego planach nie ma i nie przewiduje go on to należy się w ogóle zastanowić nad jakimkolwiek popieraniem KNP w przyszłości.

Zwracam uwagę na ten fragment wypowiedzi pani Izy który przedstawia ogólną sytuację ekonomiczną Świata. To jest właśnie Wielka Zmiana jaka nadciąga. to jest właśnie to o czym ja nieustannie mówię: Kapitalizm pożera sam Siebie i nie ma hamulca żeby się zatrzymać. Zmierza do samounicestwienia. Nie wiem czy można Polskę uchronić w jakiś sposób lub złagodzić przebieg Ogólnego Krachu Ekonomicznego Gospodarki Świata dla jej obywateli. To jest pytanie prawdziwie hamletowskie. A brzmi ono dokładnie tak: Czy izolować się od Upadającego Molocha licząc, że trafią nas tylko odpryski przy jego upadku, czy też wleźć mu do gardła tak głęboko żeby nie mógł nas wypluć, kiedy będzie rzygał własnymi wnętrznościami.

W takim kontekście należy patrzeć na ekonomiczną ofertę przyszłych środowisk rządzących. Kto nie ma wizji rozwiązania tego dylematu ten nie zagwarantuje nam Przetrwania, ten jest zbyt mały umysłowo, żeby ogarnąć wszystkie aspekty Obrotu Rzeczywistości jaki się dokonuje.  Ponieważ Upadek Molocha nie nastąpi w najbliższym czasie a Kongresowi Nowej Prawicy nie grozi przejęcie władzy bo wybory wygra PIS, także jeżeli będą one przyspieszone (jeżeli przeforsowane zostaną oczywiście warunki uczciwego głosowania w punktach wyborczych), możemy nadal popierać KNP, albo zbojkotować całkowicie nadchodzące wybory, jeśli miałyby one być tylko farsą wyborczą podobną do głosowania do Europarlamentu.Obywatele muszą trzymać Władzę (wykonawczą, ustawodawczą i media) za gardło, jeżeli chcą wyegzekwować podstawowe warunki demokracji. Inaczej nic z tego nie będzie. Te podsłuchane rozmowy wskazują, że nie można mieć najmniejszego zaufania do Państwowej Komisji Wyborczej i sposobu postępowania ludzi w punktach wyborczych, ludzi liczących głosy, ludzi którzy kierują państwem.   Wszyscy oni reprezentują tę samą tzw. Klasę Polityczną, która jest tak mętna, jak bezklasowa woda w jeziorze pełnym ścieków.

Prawdziwe leczenie Polski z choroby zwanej NEOKOLONIALIZM wymaga zastosowania kompleksu środków przywracających podstawowy ład w państwie i priorytety jego funkcjonowania, w tym przywrócenie podstawowego paradygmatu państwowości w ogóle, który mówi, że Państwo jest dla Obywateli a nie na odwrót, jak to ma miejsce w obecnej III RP=PRL Bis.


Analiza międzynarodowego aspektu politycznego

Zdestabilizowanie Polski leży zarówno w interesie Rosji jak i Niemiec oraz Francji. Niemiecka narracja wydarzeń na Ukrainie, jak i zachowania Francji pokazują jasno jak blisko Niemcy i Francja są związane z Putinowską Rosją i jak bardzo zależy im na tej „przyjaźni”. Państwa te wychodzą z tego samego błędnego założenia co rząd Tuska i rządząca w Polsce PO. Jest to założenie, że Rosja wciągnięta w sieci międzynarodowego banksterstwa, pozwoli sobie upiłować żądło i ubezwłasnowolnić się na modłę „zachodnią”. Tymczasem Rosja charakteryzuje się prawdziwie „wschodnią” mentalnością władzy, która to mentalność tak samo jak Chińczyków, nie pozwala się wahać przed posłaniem na rzeź setek i tysięcy własnych obywateli, dla kaprysu „władcy”, choćby to było czystym jego szaleństwem. Tak jest to czynione na Ukrainie, gdzie obecnie ginie po 300 osób mięcha armatniego dziennie, a Putin każe im trwać za wszelką cenę bez względu na fakt, że ta sprawa jest z góry przegrana.  

Tak więc nie spodziewajmy się, że w Polsce w której przez 25 lat nie złapano ani jednego szpiega, ani nawet mordercy Komendanta Polskiej Policji Państwowej, nagle zostanie odkryte kto i po co nagrywał te taśmy i je ujawnił. W jednym Bartłomiej Sienkiewicz ma rację i wie co mówi – Polska to państwo fasadowe, które de facto nie istnieje, co pokazało dobitnie 10 kwietnia 2010 i przez wszystkie lata następne. Doprowadziła je do tego stanu konsekwentna polityka neokolonialna Niemiec i Rosji, wspomaganych przez Obóz Zdrady Narodowej który rządzi Polską od 75 lat, w tym przez ostatnich 25 lat także.

Wniosek: Nie ma znaczenia czy ujawnienie taśm posłużyło bardziej Niemcom, Francji czy Rosji. Ten fakt mamy już za sobą. Komuś posłużyło i to jest nieodwołalne, mleko się rozlało.  Dalsze kreowanie Tusków i Belków na zbawców Polski jest niedorzeczne, szkodliwe, zdradzieckie, głupie i naznaczone lękiem przed spojrzeniem prawdzie w oczy!

Prawda jest taka, że Polska musi dopiero zostać zbudowana, zbudowana od nowa, zbudowana na gruzach atrapy, na gruzach fasadowego państwa, jako prawdziwie niezależny organizm wyposażony w pełni we wszystkie atrybuty prawdziwego Państwa swoich Obywateli.

Na koniec chcę wam powiedzieć, że ten artykuł przez ostatnie dwa dni przeczytany został przez ponad 700 czytelników, mimo że nie wisi na żadnym Wykopie.pl czy innym portalu prawicy, lewicy, tzw. Niezaleznej.pl czy gdziekolwiek indziej. Jestem przekonany że przez kolejne dwa dni przeczyta go kolejne półtora tysiąca mocno opiniotwórczych osób, a to odpowiada sile 150 000 nakładu prasy codziennej. Więc wpływ tego co tutaj robimy na Polską Rzeczywistość jest realny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 czerwca 2014 – Bez komentarza, bo to oczywista oczywistość!

W 2008 roku takie same sceny rozgrywały się w Fundacji Turleja. Rankiem wtargnęła tam ekipa ABW w sile 14 ludzi  – wtedy jednak zarekwirowano bez trudu 30 komputerów i kilkanaście tomów akt. Serwer ocalał jednak dzięki sprytowi i ofiarności pracowników Fundacji.Pracownicy zadziałali wtedy samorzutnie w obronie Fundacji przeciw „okupantowi” przeciw „faszystowskim metodom państwa polskiego”.

Tym, którzy mają dobrą pamięć nie muszę przypominać jaką rolę w obaleniu Systemu rządów Guiltów w „Nowych przygodach Baltazara Gąbki i jego Kompanii” odegrała Zielona Sowa i jej kolportaż.

Tym, którzy dokładnie czytają publikacje na tym blogu, np. dotyczące „Scenariuszy dla Polski na lata 2013 do 2015″  (na Czarnym Pasie) nie muszę przypominać, że już w 2013 roku napisałem, że wiosną 2014 PO będzie wykończona przez swoją własną głupotę i zachłanność, i że całkowicie straci poparcie oraz rządy.  Mamy jeszcze dwa dni wiosny 2014.  

Czy dziwicie się, że zabrania się zebrać 21 czerwca na Krakowskich Błoniach obywatelom, którzy samorzutnie skrzyknęli się przez Internet?! Czy to jest faszyzm?

Odpowiedzmy sobie sami i zróbmy z tym wreszcie porządek, bo „właścicielom Polski” najwyraźniej poprzewracało się coś w ich kacapich łbach.

 

Bezpieczniacy od Sienkiewicza okupują redakcję. Policja grozi użyciem siły

http://niezalezna.pl/56515-bezpieczniacy-od-sienkiewicza-okupuja-redakcje-policja-grozi-uzyciem-sily

Bezpieczniacy od Sienkiewicza okupują redakcję. Policja grozi użyciem siły - niezalezna.pl

foto: Samuel Pereira

ABW odstąpiła od wykonywania czynności. Wcześniej żądała wydania komputerów dziennikarzy „Wprost”, a policjanci grozili, że użyją siły. W redakcji pojawili się funkcjonariusze z pałkami. 

– Dziękuję wszystkim, że jesteście. Tu chodzi o istotę wolnych mediów, o tajemnicę dziennikarską – powiedział do zgromadzonych Sylwester Latkowski, redaktor naczelny „Wprost”. W redakcji był też współautor tekstu o podsłuchach Piotr Nisztor.

Funkcjonariusze ABW nie chcieli się wylegitymowaćm, trwały przepychanki. Na miejscu pojawili się dziennikarze „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”, m.in. Piotr Ferenc, Anita Gargas, Wojciech Mucha, Samuel Pereira i Dawid Wildstein.

Sylwester Latkowski mówił, że wyda komputer, jeśli dostanie wyrok sądu uchylający tajemnicę dziennikarską. Zamiast tego funkcjonariusze próbowali wykręcić dziennikarzowi ręce i odebrać sprzęt siłą.

Dziennikarze zapowiadali, że stawią opór, jeśli policja będzie próbować siłą odebrać komputery. Pierwszy atak został odparty.

Na Twitterze nawet prokurator Dariusz Ślepokura, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, napisał: „To jakaś groteska!!!”.

ABW znów w redakcji „Wprost”. Do dziennikarzy wysłano większą ekipę z prokuratorem

http://niezalezna.pl/56505-abw-znow-w-redakcji-wprost-do-dziennikarzy-wyslano-wieksza-ekipe-z-prokuratorem

Dodano: 18.06.2014 [17:55]
ABW znów w redakcji „Wprost”. Do dziennikarzy wysłano większą ekipę z prokuratorem - niezalezna.pl

foto: wprost.pl; Grzegorz Sadowski

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wrócili do redakcji tygodnika „Wprost”. Tym razem jest ich jednak znacznie więcej niż poprzednio. Towarzyszy im prokurator Józef Gacek. Jak informują dziennikarze obecni na miejscu  funkcjonariusze szykują się do przeszukania redakcji.

Po raz pierwszy funkcjonariusze ABW weszli do redakcji około godz. 13. Zażądali wydania wszystkich nośników, na których znajdują się nagrania rozmów polityków. Dziennikarze odmówili.

– Znowu ABW w redakcji. Większa ekipa. Wrócili.  Tym razem ABW z prokuratorem Józefem Gackiem we własnej osobie.  Czekamy na prawnika wydawnictwa – relacjonuje na Twitterze Majewski. – Nikt nigdy nie wchodził do redakcji. Nikt nie wysyłał ABW. To oznacza, że macie gdzieś standardy – powiedział Sylwester Latkowski do prokuratora Gacka.

Tymczasem interwencja ABW wzbudza coraz większe poruszenie wśród dziennikarzy. Cezary Gmyz wzywa przedstawicieli mediów do monitorowania całej sytuacji i udanie się do redakcji tygodnika „Wprost” możliwie największej liczby dziennikarzy różnych mediów.

– Kto żyw z dziennikarzy powinien teraz jechać do Redakcji Wprost. TO NIEBOTYCZNE NARUSZENIE WOLNOŚCI PRASY !!!!!!!!!!!!!!!! – apeluje na Twitterze Gmyz.

więcej: http://niezalezna.pl/56505-abw-znow-w-redakcji-wprost-do-dziennikarzy-wyslano-wieksza-ekipe-z-prokuratorem

 

Polaków obchodzi afera podsłuchowa. Antyrządowe manifestacje w całej Polsce

Dodano: 18.06.2014 [20:30]
Polaków obchodzi afera podsłuchowa. Antyrządowe manifestacje w całej Polsce - niezalezna.pl

foto: twitter.com/k_s_szymanski

Portal Tomasza Lisa natemat.pl opublikował dziś tekst pt. „5 powodów, dla których Polaków nie obchodzi afera taśmowa”. O tym, że są to tylko pobożne życzenia proreżimowych dziennikarzy, świadczy fakt, iż wczoraj tysiące ludzi wyszły na ulice, by protestować przeciwko rządowi Donalda Tuska. Wszystko po ujawnionych przez tygodnik „Wprost” nagraniach. 

Pojawiały się takie hasła jak: „Żyć, nie umierać. Obalić premiera!”, „Obalmy k…. ten rząd”, „Wszystkich nas nie zamknięcie”. Tylu protestów nie wywołała nawet afera Rywina.

Na ulice wyszli m.in bydgoszczanie. – Protestujemy, przeciwko temu, co ujawniła afera taśmowa – mówili. Ludzie pytani przez reporterów, czy nie boją się represji, jakie mogą spotkać protestujących, mówili: – Jakbym  miał się bać, to powinienem siedzieć w domu i nic nie robić, a życie jest dla odważnych. Jeśli mamy się bać, to nic w tym kraju nie zmienimy – powiedział uczestnik demonstracji w Bydgoszczy dla portalu pomorska.pl.

Duże demonstracje odbyły się w Lublinie i Szczecinie, gdzie ściągnięto ogromne posiłki policyjne. Funkcjonariusze spisywali nawet rodziny z dziećmi.


(Screen ze strony www.pomorska.pl)

Wrocław


(fot. twitter.com/k_s_szymanski)


(screen ze strony www.solidarni2010.pl)

Warszawa

Protestanci próbowali dojść pod Kancelarię Premiera przy Al. Ujazdowskich. Zostali zablokowani przez policjantów.


(fot. twitter.com/OccuWorld)

więcej; http://niezalezna.pl/56493-polakow-obchodzi-afera-podsluchowa-antyrzadowe-manifestacje-w-calej-polsce

Kim jest prokurator od najścia na „Wprost”? Inwigilował dziennikarzy „Gazety Polskiej”

http://niezalezna.pl/56516-kim-jest-prokurator-od-najscia-na-wprost-inwigilowal-dziennikarzy-gazety-polskiej

Dodano: 19.06.2014 [00:50]
Kim jest prokurator od najścia na "Wprost"? Inwigilował dziennikarzy "Gazety Polskiej" - niezalezna.pl

foto: Samuel Pereira

Podczas akcji ABW w redakcji tygodnika „Wprost” pojawił się prokurator Hubert Podolak. To właśnie w jego obecności doszło do największych napięć między policjantami i funkcjonariuszami ABW a broniącymi wolności słowa dziennikarzami. Kim jest prokurator Podolak, któremu tak bardzo zależy na taśmach z podsłuchami?

W listopadzie 2009 r. „Gazeta Polska” pisała:

Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga przyznaje, że zbierała informacje na temat przebiegu spotkań redakcyjnych „Gazety Polskiej”. Wszystko wskazuje na to, że do gromadzenia materiałów wykorzystywano podsłuchy. Podejmując te działania, prokuratura musiała naruszyć tajemnicę dziennikarską.

Sprawę tę prowadził właśnie prokurator Hubert Podolak. Oto dalszy ciąg tekstu w „GP”:

W piśmie przesłanym dziennikarzowi „Gazety Polskiej”, Leszkowi Misiakowi, Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga odpowiada na jego wcześniejsze zapytanie (z 6 listopada 2009 r.) dotyczące działań operacyjnych wobec redakcji tygodnika. Chodzi o śledztwo prokuratury w sprawie ujawnienia przez „GP” tajemnicy państwowej – a więc nielegalnego jakoby pozyskiwania przez redakcję dokumentów i informacji z zasobów IPN.

Prokuratura zaczyna pismo od stwierdzenia, że wobec dziennikarzy „GP” nie podejmowano żadnych działań operacyjnych. […] W dalszej części odpowiedzi na zapytanie Leszka Misiaka znajduje się jednak następujące zdanie: „W toku śledztwa nie gromadzono materiałów dotyczących przebiegu zebrań redakcyjnych Gazety Polskiej w innym zakresie aniżeli te, które odnosiły się do materiałów archiwalnych IPN będących przedmiotem niniejszego śledztwa”.

 

ONET.PL – Guział o akcji prokuratury i ABW w redakcji „Wprost”: Tusk interwencją ABW hańbi Polskę

więcej:http://wiadomosci.onet.pl/kraj/guzial-o-akcji-prokuratury-i-abw-w-redakcji-wprost-tusk-interwencja-abw-hanbi-polske/31wkk

W sie­dzi­bie ty­go­dni­ka „Wprost” trwa prze­szu­ka­nie. Oprócz pro­ku­ra­tu­ra i funk­cjo­na­riu­szy ABW po­ja­wi­ła się rów­nież po­li­cja. Swój sprze­ciw dla akcji śled­czych wy­ra­zi­li rów­nież po­li­ty­cy. Na miej­scu był m.​in. Prze­my­sław Wi­pler, Artur Dęb­ski i Piotr Gu­ział. „Byłem teraz w re­dakcj »Wprost«. Wi­dzia­łem. Tusk in­ter­wen­cją ABW hańbi Pol­skę. Ma wy­jeż­dżać na ko­pach de­mo­kra­tów. Jego łeb musi spaść!” – pisze na Twit­te­rze bur­mistrz Ury­sy­no­wa.

16 czerwca 2014 – Dalszy ciąg nagonki na Korwina Mikke w Czerwonym TVP i Czarnej Gazecie Polskiej Codziennie PISu!

Warto posłuchać tej kłótni i zgodnej nagonki wszystkich sił przed kamerami TVP na Korwina Mikke

Komentarze po publikacji taśm: trzeba obalić to państwo, Sienkiewicza mógł wysłać tylko Tusk

– Sitwa rzą­dzi Pol­ską. Mamy do czy­nie­nia ze zła­ma­niem kon­sty­tu­cji i zła­ma­niem prawa, bo widać, że bank cen­tral­ny nie jest nie­za­leż­ny wobec rzą­dzą­cych – po­wie­dział Ma­riusz Błasz­czak. – Trze­ba pa­mię­tać, że pre­mier nie uległ – pod­kre­ślał An­drzej Ha­lic­ki. – Trze­ba oba­lić to pań­stwo – na­wo­ły­wał Ja­nusz Kor­win-Mik­ke. Tak m.​in. ko­men­to­wa­li go­ście pro­gra­mu TVP Info „Wo­ro­ni­cza 17″ na­gra­nia z pod­słu­chów ze spo­tkań mi­ni­stra spraw we­wnętrz­nych Bar­tło­mie­ja Sien­kie­wi­cza, pre­ze­sa NBP Marka Belki i by­łe­go mi­ni­stra trans­por­tu Sła­wo­mi­ra No­wa­ka, które ujaw­nił ty­go­dnik „Wprost”.

Pań­stwo pol­skie za­cho­ro­wa­ło na raka zło­śli­we­go

– Z tych na­grań wy­ni­ka jasno; ktoś mi­ni­stra Sien­kie­wi­cza na te roz­mo­wy wy­słał. Pre­mier Do­nald Tusk po­wi­nien nie zwle­kać do jutra, tylko jesz­cze dziś po­wie­dzieć, czy wy­słał na roz­mo­wy do Belki swo­je­go mi­ni­stra. Pań­stwo pol­skie za­cho­ro­wa­ło na raka zło­śli­we­go – pod­kre­ślił Krzysz­tof Gaw­kow­ski z So­ju­szu Le­wi­cy De­mo­kra­tycz­nej.

Je­że­li pań­stwo nie ist­nie­je, to je obal­my i zbu­duj­my nowe

– To na­gra­nie po­ka­zu­je, jak sko­rum­po­wa­na i jak mo­ral­nie niska jest cała klasa po­li­tycz­na i całe pań­stwo pol­skie. Oba­lo­no PRL i wpro­wa­dzo­no III RP, która jest cał­ko­wi­cie sko­rum­po­wa­na. Teraz po­twier­dza to mi­ni­ster. Jak pań­stwo nie ist­nie­je, to je obal­my i zbu­duj­my nowe, nor­mal­ne pań­stwo – mówił Ja­nusz Kor­win-Mik­ke, pre­zes Kon­gre­su Nowej Pra­wi­cy.

Janusz Korwin-Mikke ma zarejestrowanych kilka działalności gospodarczych. Jednak utrzymuje się z publicystyki

Czarno-Czerwona nagonka na KNP i Korwina Mikke

Trwa bezpardonowa nagonka medialna na Janusza Korwin-Mikke i Kongres Nowej Prawicy. Przybrała ona w Polsce charakter epidemii opartej na kłamstwach i fałszerstwach jego wypowiedzi. Pop-propagandowe media niemieckie i sefardyjsko-amerykańskie, nadające w języku polskim (Proniemiecka – TVN, Polsat, Onet.pl, WP. pl, Interia.pl, RMF, Zet i inne) a także Polska Czerwono-Różowa Falanga (Promoskiewska – TVP, GW, Tok-Fm, Gazeta.pl) oraz Czarna Falanga Rydzykowo-Pisowska (Watykańska – TV Trwam, TV Republika, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie i Niezalezna.pl) prześciga się w napaściach i mnożeniu absurdalnych oskarżeń.

Skłania mnie to do wniosku że w KNP należy upatrywać jedyną Propolską Autentyczną Siłę, która jest w tej chwili na tyle zorganizowana by realnie zagrozić Układowi YetiYelity.

 

16 06 2014 – Dalszy ciąg chamskiej propagandówki, czyli  nagonki w wykonaniu Czarnej Gazety Polskiej Codziennie:

a111111cW artykuliku przypisano Korwina Mikke do spisku zdrajców i złodziei z PO jako ich sojusznika. Szczyt chamskiej propagandy w stylu „czerwonej” propagandy Gazety Wyborczej powiela jej anty-teza Czarna Codzienna. Jak widać dla Falangi i  PISu cel uświęca środki tak samo jak dla Czerwonych ze WSI/KGB. 

Obie te formacje, PO/SLD/PSL oraz opozycyjny teoretycznie PIS, stoją po tej samej stronie, Banksterstwa UE i USA, a przeciw Wolności Polaków i przeciw Wolnej Polsce.

logo1

16 06 2014 – Afera w GW i Niezalezna.pl

Desant z Czerskiej na odsiecz Donaldowi Tuskowi. Internauci komentują czołówkę „GW”

Dodano: 16.06.2014 [10:06]

Winny jest ten co nagrał? Trzeba tropić i dowiedzieć się jak to zrobił – tak próbuje nam wyjaśnić aferę podsłuchową dzisiejsza „Gazeta Wyborcza”. Nie ważne, że rząd chciał drukować pieniądze w celu wygrania wyborów przez Platformę Obywatelską.  Jak pisze autor  tekstu Jarosław Kurski, największym skandalem jest to, że… Belka i Sienkiewicz w ogóle zostali nagrani. Nie trzeba było długo czekać na reakcję internautów, którzy nie pozostawiają suchej nitki na GW, która już określana jest mianem „biuletynu rządu”. 

Zapewne w wielu tajnych kancelariach rządów na całym świecie toczą się podobne rozmowy” – czytamy w „GW”. Czy gazeta pod wodzą Adama Michnika zaczyna tłumaczyć niechlubne poczynania ministra Sienkiewicza? Oburzenia nie kryją internauci. Niektórzy wyśmiali Kurskiego za jego tekst i zastanawiają się, czy tak samo wyglądałaby czołówka „Wyborczej”, gdybyśmy cofnęli się do roku 2007 i zastąpili Sienkiewicza – Ludwikiem Dornem, a Belkę, Sławomirem Skrzypkiem, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Za takie teksty dostaje się ordery – pisze na twitterze TVN48.

Wraca wątek zatrudnienia dziennikarzy „GW” w rządzie…

 7 czerwca 2014 – Onet.pl próbuje ośmieszyć Korwina-Mikke

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zdjecie-spiacego-janusza-korwin-mikkego-robi-furore-w-sieci/vznrm

Zdjęcie śpiącego Janusza Korwin-Mikkego robi furorę w sieci

Na Twit­te­rze po­ja­wi­ło się zdję­cie śpią­ce­go w po­cią­gu Ja­nu­sza Kor­win-Mik­ke­go. Śpią­ce­go po­li­ty­ka przy­ła­pał jeden z współ­pa­sa­że­rów w prze­dzia­le.

„Śpij słod­ki anioł­ku” na­pi­sał na Twit­te­rze Mi­chał Jad­czak, który jest au­to­rem zdję­cia.

W ciągu pierw­szych minut od za­miesz­cze­nia zdję­cia w sieci, fo­to­gra­fia za­no­to­wa­ła już kil­ka­na­ście udo­stęp­nień i jesz­cze wię­cej do­da­nych do ulu­bio­nych. W dow­cip­ny spo­sób ko­men­tu­ją ten post in­ter­nau­ci: „Od­po­czy­nek po „ma­sa­krze” le­wa­ków?” – pisze To­masz Cze­ka­ła. Z kolei Grze­Cha do­da­je: „Co cie­ka­we nie sie­dzi po pra­wi­cy…”. Jak wspo­mi­na tomko, ta fi­gu­ra to „po­cią­go­wy sen »na po­piel­nicz­kę«.

6 czerwca 2014

Z sympatii do Korwina

Andrzej Stankiewicz, Karolina Kowalska 06-06-2014, ostatnia aktualizacja 06-06-2014

http://www.rp.pl/artykul/16,1115725-Z-sympatii-do-Korwina.html

Janusz Korwin-Mikke ma zarejestrowanych kilka działalności gospodarczych. Jednak utrzymuje się z publicystyki
źródło: Fotorzepa
autor: Łukasz Solski
Redakcja poleca:
  • Korwin-Mikke: W PE będę półtora roku. Potem do Sejmu
  • Pierwszy krok Korwina
  • Korwin-Mikke mówił nieprawdę, ale sąd oddalił pozew partii Gowina

Kongres Nowej Prawicy żył z datków zwolenników. Sporo pieniędzy trafiało do firmy córki prezesa KNP.

Kongres Nowej Prawicy od swego powstania w 2011 r. utrzymuje się z drobnych wpłat od najwierniejszych wyznawców Janusza Korwin-Mikkego.

Wyborcy polityka w muszce zasilają partię kwotami od 
1 grosza do kilkuset złotych, czasem dodając ułamek odpowiadający 15-procentowemu podatkowi VAT, bo do takiego poziomu chce go obniżyć Korwin-Mikke. Wyborcy żadnej innej partii nie wpłacają tak drobnych kwot i nie opisują przelewów tak emocjonalnie.

Od sympatyków

Wpłaty przed wyborami w 2011 r.: „z sympatii do Korwina” (64 zł), „ku wolności” (50 zł), „nieustanna dobra wiara” (34,5 zł), „socjocybernetycznym działem mur głupoty i krótkowzroczności kruszyć będziemy” (33,97 zł), „ile mogę na ten czas” (29,58 zł), „na medykamenty potrzebne do leczenia ran – byle kupione na czarnym rynku, bo dużo taniej” (20 zł), „tytułem tego, żeby coś zmienić” (18,61 zł), „odsunąć świnie od koryta” (12,21 zł), „życzę, żeby takich jak ja było co najmniej milion” (10 zł), „wdowi grosz” (4,9 zł), „zlikwidować ZUS, sprywatyzować wszystko (w tym również policję) oprócz wojska i administracji, zlikwidować kodeks pracy” (1 grosz).

Takie wpłaty pozwalały partii Korwin-Mikkego przez lata działać mimo marnych wyników wyborczych, a przez to braku dofinansowania z budżetu państwa, które przysługuje ugrupowaniom sejmowym.

Jednocześnie partia prowadziła dość swobodną politykę finansową. Wśród dokumentów z rozliczeń wyborczych w 2011 r. znaleźliśmy wiele zaskakujących faktur, dokumentujących choćby spore zakupy w hipermarketach budowlanych. Partia nabywała m.in. pędzle i wałki do malowania, zszywacze tapicerskie oraz całą paletę wierteł.

Część wypłat bankomatowych z partyjnego konta dokonywana była w podwarszawskim Józefowie, gdzie mieszka Korwin-Mikke z rodziną.

Sporo gotówki prawicowych ciułaczy trafiało do firm związanych z działaczami KNP.

W posiadaniu „Rz” są kopie kilku umów i faktur, które Kongres Nowej Prawicy podpisał z 3D Su – to działalność gospodarcza Zuzanny Korwin-Mikke, córki Janusza Korwin-Mikkego.

Dla przykładu – 13 maja 2011 r. 3D Su zainkasowało z partyjnej kasy ponad 11,8 tys. zł. W czasie kampanii wyborczej do parlamentu, 12 lipca 2011 r., firma córki Korwin-Mikkego dostała kolejne 20 tys. zł tytułem „zaliczka mat. promocyjne gadżety”. Kilka dni po wyborach, 13 października, otrzymała dwa kolejne przelewy warte ponad 5,5 tys. zł – za „obsługę internetową – gadżety Nowej Prawicy” oraz „obróbkę cyfrową zdjęć”.

W skromnym budżecie KNP wydatki sięgające 40 tys. w ciągu pół roku to znaczące kwoty. Dla porównania w całym minionym roku KNP pozyskała 61 235,71 zł. – Nie zajmowałem się zleceniami dla firmy córki. Nie wtrącam się w politykę finansową partii – zapewnia Janusz Korwin-Mikke.

Zdziwiony naszymi pytaniami jest Robert Oleszczak, skarbnik partii: – To kompletnie nieistotne kwestie. Kogo obchodzi 2011 r., skoro osiągnęliśmy sukces w eurowyborach, a przed nami kolejne trzy wybory, które możemy wygrać?

Józefowski świdermajer

Przyjrzeliśmy się firmie 3D Su. Zakres jej działalności jest bardzo szeroki – od produkcji biżuterii i opakowań z tworzyw sztucznych po prowadzenie pól kempingowych oraz wesołych miasteczek. Ale podstawowym obszarem działalności firmy Zuzanny Korwin-Mikke jest handel wtryskarkami, pompami, zaworami i cewkami. Firma prowadzi własny serwis internetowy, gdzie właśnie trwa promocja na silniki hydrauliczne, pompy radialne, wyłączniki krańcowe, elektrozawory oraz wkłady do pompy łopatkowej.

Córka lidera KNP prowadzi działalność pod tym samym adresem, gdzie mieszka cały klan Korwin-Mikke: w Józefowie, w eleganckim, przedwojennym drewnianym domu, w stylu tzw. świdermajer.

Świdermajer Korwin-Mikków to miejsce, w którym w listopadzie 1987 r. podpisano deklarację stowarzyszenia Ruch Polityki Realnej, z którego wykiełkowała Unia Polityki Realnej – poprzednia partia Korwin-Mikkego. To jeden z najbardziej zadbanych domów w okolicy. Mikkowie są dyskretniejsi od sąsiada zza płotu, który o sprzedaży ogrodzeń informuje na kilku banerach.

 

 

 06 06 2014 To samo na Interia.pl;

 

aaa23232

WP.PL

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Rzeczpospolita-Kto-zaplacil-za-sukces-Korwin-Mikkego,wid,16662202,wiadomosc.html#czytajdalej

Najnowsze wiadomości: Lotnictwo zniszczyło bazy separatystów na wschodzie Ukrainy

„Rzeczpospolita”: Kto zapłacił za sukces Korwin-Mikkego

 

Kongres Nowej Prawicy od swego powstania w 2011 r. utrzymuje się z drobnych wpłat od najwierniejszych wyznawców Janusza Korwin-Mikkego, pisze „Rzeczpospolita”.

Wyborcy tego polityka zasilają partię kwotami od 1 grosza do kilkuset złotych. Sympatycy żadnej innej partii nie wpłacają tak drobnych kwot i nie opisują przelewów tak emocjonalnie.

Gazeta cytuje opisy przelewów przed wyborami w 2011 r.: „z sympatii do Korwina” (64 zł), „ku wolności” (50 zł), „nieustanna dobra wiara” (34,5 zł), „socjocybernetycznym działem mur głupoty i krótkowzroczności kruszyć będziemy” (33,97 zł), „ile mogę na ten czas” (29,58 zł), „na medykamenty potrzebne do leczenia ran – byle kupione na czarnym rynku, bo dużo taniej” (20 zł), „tytułem tego, żeby coś zmienić” (18,61 zł), „odsunąć świnie od koryta” (12,21 zł), „życzę, żeby takich jak ja było co najmniej milion” (10 zł), „wdowi grosz” (4,9 zł), „zlikwidować ZUS, sprywatyzować wszystko (w tym również policję) oprócz wojska i administracji, zlikwidować kodeks pracy” (1 grosz).

22. 05 2014

au 2012Gazeta Polska Codziennie 22 maja 2014 – manipulanckie porównanie KNP i Ruchu Palikota (będącego tak naprawdę ramieniem WSI/UB, jak niegdyś partia X i Samoobrona)

Wygląda to na jakąś wewnętrzną wojnę z Wielkim Zagrożeniem , ze Śmiertelnym Wrogiem. Tymczasem ten wróg zbliża się zaledwie do poziomu 10% głosów tych wyborców którzy zadeklarowali chęć udziału w wyborach. Jednakże pop-propaganda uznała za ryzyko taki wynik KNP i Janusza Korwin Mikkego, ponieważ spełnienie się tego scenariusza na Eurowyborach doprowadziłoby do obnażających złodziejstwo i absurdy UE wystąpień Korwina Mikkego na Forum Międzynarodowym czyli na posiedzeniach Europarlamentu. Spowodowałoby też, że trudno byłoby jego i program gospodarczy KNP ignorować w mediach masowych. Głoszone przez niego poglądy, jeśli osiągną popularność 10% w tym roku, grożą też możliwością realną zdobycia przez KNP poparcia na poziomie 20% w wyborach do Polskiego Sejmu, w 2015 roku. To doprowadziłoby radykalny nurt społeczny, w tym także Wolnych Ludzi do głosu i odblokowało wiele inicjatyw narodowych. Spowodowałoby też być może wcielenie w życie  zdecydowanie korzystnych dla Polski programów gospodarczych. Banksterski plan uczynienia z Polski rezerwuaru taniej siły roboczej, zostałby wtedy bardzo mocno nadwerężony. Zmniejszenie podatków doprowadziłoby do dużego wzrostu PKB i redukcji bezrobocia. To wszystko jest nie na rękę międzynarodowym koncernom i NWO, wypowiedziano więc Korwin Mikkemu i KNP wojnę powodowaną panicznym strachem przed rzeczywistym rozliczeniem Złodziei i Zdrajców Polski oraz możliwością wcielenia w życie radykalnego programu Wielkiej Zmiany Gospodarczej.

Korwin-Mikke na pewno w jednym ma rację – taka Unia Europejska jaka jest jest tworem szkodliwym. Nie dość że nie daje nam żadnej gwarancji bezpieczeństwa, co widać po działaniach na Ukrainie i jej reakcji na zagrożenie Polski ze strony Rosji. Taka Unia Europejska jest bezpośrednim sprawcą masowej kradzieży funduszy, gdyż socjalistyczny mechanizm jest przechwytywany z łatwością przez biurokratyczne sitwy i międzynarodowe konsorcja, które za nic maja interes Polaków, a dbają wyłącznie o swoją kabzę.

 

Ten niesłychany atak na KNP i Mikkego jaki obserwuję, każe mi zrewidować moje wątpliwości co do jego osoby na jego korzyść. Dochodzę do wniosku, że eurogłosowanie jest doskonałą okazją dla Wolnych Ludzi i Ruchu Wolnej Polski do podjęcia ryzyka i wykonania testu próby sił, między tym co nowoczesne i naprawdę WOLNE, a tym co wsteczne i będące kontynuacją NIEWOLNICZEGO STAREGO PORZĄDKU. Jeżeli KNP i Korwin-Mikke dostanie się do Parlamentu Europejskiego będziemy też mieli możliwość przez rok przetestować jego działania na arenie międzynarodowej przed prawdziwymi wyborami w Polsce.

 

Jestem przekonany że tak bezpiecznej okazji testu długo nie będziemy mieć, system prawny w Polsce robi wszystko żeby odroczyć rejestrację Zrzeszenia Słowian i redukuje nasze szanse na zorganizowanie się do wyborów w 2015 roku.

Długo się zastanawiałem czy zająć zdecydowane stanowisko polityczne i poprzeć  formację Korwin-Mikkego swoim głosem. Nie namawiam nikogo do niczego – zresztą Wolni Ludzie mają to do siebie, że nie są podatni na sugestie, czy manipulacje. Zachęcam jednak wszystkich wahających się, tych którzy uważają że ich głos będzie stracony jeśli zagłosują na Korwina Mikkego, by poszli na całość. Ryzyko jest niewielkie – innego reprezentanta faktycznej zmiany w Unii Europejskiej nie mamy. Zachęcam też tych którzy nie głosowali do tej pory żeby zagłosowali na niego. Rok obserwacji to dosyć żeby zweryfikować realizację czyichś obietnic – na bezpieczną odległość od naszego kraju.

Jeśli KNP się sprawdzi będzie można ją poprzeć w 2015, jeśli nie zbojkotować te wybory do Sejmu w 2015. Jedno i drugie pozwoli się Wolnym Ludziom policzyć – zobaczymy dzięki tym prostym działaniu ile mamy siły – w procentach przed wyborami w 2019.

Ewentualny bojkot Wyborów w 2015 roku przez Wolnych Ludzi i tych którzy popierają Nasz Program Ruchu Wolnych Ludzi dla Wolnej Polski, jak i poparcie głosami Wolnych Ludzi KNP w tych wyborach (jeśli zrealizuje ona swoje zapowiedzi programowe w Europarlamencie) da nam doskonałe rozeznanie własnego poparcia i pozwoli skutecznie  zorganizować się politycznie w latach 2016-2018.

Tagged with: ,

7 06 Polityka 2014 – Eurowybory – Czerwono-Czarna nagonka na Korwina Mikke i KNP, znakiem czasu!

Posted in Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 23 Maj 2014

Trwa bezpardonowa nagonka medialna na Janusza Korwin-Mikke i Kongres Nowej Prawicy. Przybrała ona w Polsce charakter epidemii opartej na kłamstwach i fałszerstwach jego wypowiedzi. Pop-propagandowe media niemieckie i sefardyjsko-amerykańskie, nadające w języku polskim (Proniemiecka – TVN, Polsat, Onet.pl, WP. pl, Interia.pl, RMF, Zet i inne) a także Polska Czerwono-Różowa Falanga (Promoskiewska – TVP, GW, Tok-Fm, Gazeta.pl) oraz Czarna Falanga Rydzykowo-Pisowska (Watykańska – TV Trwam, TV Republika, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie i Niezalezna.pl) prześciga się w napaściach i mnożeniu absurdalnych oskarżeń.

Skłania mnie to do wniosku że w KNP należy upatrywać jedyną Propolską Autentyczną Siłę, która jest w tej chwili na tyle zorganizowana by realnie zagrozić Układowi YetiYelity.

 

7 czerwca 2014 – Onet.pl próbuje ośmieszyć Korwina-Mikke

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zdjecie-spiacego-janusza-korwin-mikkego-robi-furore-w-sieci/vznrm

Zdjęcie śpiącego Janusza Korwin-Mikkego robi furorę w sieci

Na Twit­te­rze po­ja­wi­ło się zdję­cie śpią­ce­go w po­cią­gu Ja­nu­sza Kor­win-Mik­ke­go. Śpią­ce­go po­li­ty­ka przy­ła­pał jeden z współ­pa­sa­że­rów w prze­dzia­le.

„Śpij słod­ki anioł­ku” na­pi­sał na Twit­te­rze Mi­chał Jad­czak, który jest au­to­rem zdję­cia.

W ciągu pierw­szych minut od za­miesz­cze­nia zdję­cia w sieci, fo­to­gra­fia za­no­to­wa­ła już kil­ka­na­ście udo­stęp­nień i jesz­cze wię­cej do­da­nych do ulu­bio­nych. W dow­cip­ny spo­sób ko­men­tu­ją ten post in­ter­nau­ci: „Od­po­czy­nek po „ma­sa­krze” le­wa­ków?” – pisze To­masz Cze­ka­ła. Z kolei Grze­Cha do­da­je: „Co cie­ka­we nie sie­dzi po pra­wi­cy…”. Jak wspo­mi­na tomko, ta fi­gu­ra to „po­cią­go­wy sen »na po­piel­nicz­kę«.

6 czerwca 2014

Z sympatii do Korwina

Andrzej Stankiewicz, Karolina Kowalska 06-06-2014, ostatnia aktualizacja 06-06-2014

http://www.rp.pl/artykul/16,1115725-Z-sympatii-do-Korwina.html

Janusz Korwin-Mikke ma zarejestrowanych kilka działalności gospodarczych. Jednak utrzymuje się z publicystyki
źródło: Fotorzepa
autor: Łukasz Solski
Redakcja poleca:
  • Korwin-Mikke: W PE będę półtora roku. Potem do Sejmu
  • Pierwszy krok Korwina
  • Korwin-Mikke mówił nieprawdę, ale sąd oddalił pozew partii Gowina

Kongres Nowej Prawicy żył z datków zwolenników. Sporo pieniędzy trafiało do firmy córki prezesa KNP.

Kongres Nowej Prawicy od swego powstania w 2011 r. utrzymuje się z drobnych wpłat od najwierniejszych wyznawców Janusza Korwin-Mikkego.

Wyborcy polityka w muszce zasilają partię kwotami od 
1 grosza do kilkuset złotych, czasem dodając ułamek odpowiadający 15-procentowemu podatkowi VAT, bo do takiego poziomu chce go obniżyć Korwin-Mikke. Wyborcy żadnej innej partii nie wpłacają tak drobnych kwot i nie opisują przelewów tak emocjonalnie.

Od sympatyków

Wpłaty przed wyborami w 2011 r.: „z sympatii do Korwina” (64 zł), „ku wolności” (50 zł), „nieustanna dobra wiara” (34,5 zł), „socjocybernetycznym działem mur głupoty i krótkowzroczności kruszyć będziemy” (33,97 zł), „ile mogę na ten czas” (29,58 zł), „na medykamenty potrzebne do leczenia ran – byle kupione na czarnym rynku, bo dużo taniej” (20 zł), „tytułem tego, żeby coś zmienić” (18,61 zł), „odsunąć świnie od koryta” (12,21 zł), „życzę, żeby takich jak ja było co najmniej milion” (10 zł), „wdowi grosz” (4,9 zł), „zlikwidować ZUS, sprywatyzować wszystko (w tym również policję) oprócz wojska i administracji, zlikwidować kodeks pracy” (1 grosz).

Takie wpłaty pozwalały partii Korwin-Mikkego przez lata działać mimo marnych wyników wyborczych, a przez to braku dofinansowania z budżetu państwa, które przysługuje ugrupowaniom sejmowym.

Jednocześnie partia prowadziła dość swobodną politykę finansową. Wśród dokumentów z rozliczeń wyborczych w 2011 r. znaleźliśmy wiele zaskakujących faktur, dokumentujących choćby spore zakupy w hipermarketach budowlanych. Partia nabywała m.in. pędzle i wałki do malowania, zszywacze tapicerskie oraz całą paletę wierteł.

Część wypłat bankomatowych z partyjnego konta dokonywana była w podwarszawskim Józefowie, gdzie mieszka Korwin-Mikke z rodziną.

Sporo gotówki prawicowych ciułaczy trafiało do firm związanych z działaczami KNP.

W posiadaniu „Rz” są kopie kilku umów i faktur, które Kongres Nowej Prawicy podpisał z 3D Su – to działalność gospodarcza Zuzanny Korwin-Mikke, córki Janusza Korwin-Mikkego.

Dla przykładu – 13 maja 2011 r. 3D Su zainkasowało z partyjnej kasy ponad 11,8 tys. zł. W czasie kampanii wyborczej do parlamentu, 12 lipca 2011 r., firma córki Korwin-Mikkego dostała kolejne 20 tys. zł tytułem „zaliczka mat. promocyjne gadżety”. Kilka dni po wyborach, 13 października, otrzymała dwa kolejne przelewy warte ponad 5,5 tys. zł – za „obsługę internetową – gadżety Nowej Prawicy” oraz „obróbkę cyfrową zdjęć”.

W skromnym budżecie KNP wydatki sięgające 40 tys. w ciągu pół roku to znaczące kwoty. Dla porównania w całym minionym roku KNP pozyskała 61 235,71 zł. – Nie zajmowałem się zleceniami dla firmy córki. Nie wtrącam się w politykę finansową partii – zapewnia Janusz Korwin-Mikke.

Zdziwiony naszymi pytaniami jest Robert Oleszczak, skarbnik partii: – To kompletnie nieistotne kwestie. Kogo obchodzi 2011 r., skoro osiągnęliśmy sukces w eurowyborach, a przed nami kolejne trzy wybory, które możemy wygrać?

Józefowski świdermajer

Przyjrzeliśmy się firmie 3D Su. Zakres jej działalności jest bardzo szeroki – od produkcji biżuterii i opakowań z tworzyw sztucznych po prowadzenie pól kempingowych oraz wesołych miasteczek. Ale podstawowym obszarem działalności firmy Zuzanny Korwin-Mikke jest handel wtryskarkami, pompami, zaworami i cewkami. Firma prowadzi własny serwis internetowy, gdzie właśnie trwa promocja na silniki hydrauliczne, pompy radialne, wyłączniki krańcowe, elektrozawory oraz wkłady do pompy łopatkowej.

Córka lidera KNP prowadzi działalność pod tym samym adresem, gdzie mieszka cały klan Korwin-Mikke: w Józefowie, w eleganckim, przedwojennym drewnianym domu, w stylu tzw. świdermajer.

Świdermajer Korwin-Mikków to miejsce, w którym w listopadzie 1987 r. podpisano deklarację stowarzyszenia Ruch Polityki Realnej, z którego wykiełkowała Unia Polityki Realnej – poprzednia partia Korwin-Mikkego. To jeden z najbardziej zadbanych domów w okolicy. Mikkowie są dyskretniejsi od sąsiada zza płotu, który o sprzedaży ogrodzeń informuje na kilku banerach.

 

 06 06 2014 To samo na Interia.pl;

 

aaa23232

WP.PL

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Rzeczpospolita-Kto-zaplacil-za-sukces-Korwin-Mikkego,wid,16662202,wiadomosc.html#czytajdalej

Najnowsze wiadomości: Lotnictwo zniszczyło bazy separatystów na wschodzie Ukrainy

„Rzeczpospolita”: Kto zapłacił za sukces Korwin-Mikkego

 

Kongres Nowej Prawicy od swego powstania w 2011 r. utrzymuje się z drobnych wpłat od najwierniejszych wyznawców Janusza Korwin-Mikkego, pisze „Rzeczpospolita”.

Wyborcy tego polityka zasilają partię kwotami od 1 grosza do kilkuset złotych. Sympatycy żadnej innej partii nie wpłacają tak drobnych kwot i nie opisują przelewów tak emocjonalnie.

Gazeta cytuje opisy przelewów przed wyborami w 2011 r.: „z sympatii do Korwina” (64 zł), „ku wolności” (50 zł), „nieustanna dobra wiara” (34,5 zł), „socjocybernetycznym działem mur głupoty i krótkowzroczności kruszyć będziemy” (33,97 zł), „ile mogę na ten czas” (29,58 zł), „na medykamenty potrzebne do leczenia ran – byle kupione na czarnym rynku, bo dużo taniej” (20 zł), „tytułem tego, żeby coś zmienić” (18,61 zł), „odsunąć świnie od koryta” (12,21 zł), „życzę, żeby takich jak ja było co najmniej milion” (10 zł), „wdowi grosz” (4,9 zł), „zlikwidować ZUS, sprywatyzować wszystko (w tym również policję) oprócz wojska i administracji, zlikwidować kodeks pracy” (1 grosz).

22 maja 2014

au 2012Gazeta Polska Codziennie 22 maja 2014 – manipulanckie porównanie KNP i Ruchu Palikota (będącego tak naprawdę ramieniem WSI/UB, jak niegdyś partia X i Samoobrona)

Wygląda to na jakąś wewnętrzną wojnę z Wielkim Zagrożeniem , ze Śmiertelnym Wrogiem. Tymczasem ten wróg zbliża się zaledwie do poziomu 10% głosów tych wyborców którzy zadeklarowali chęć udziału w wyborach. Jednakże pop-propaganda uznała za ryzyko taki wynik KNP i Janusza Korwin Mikkego, ponieważ spełnienie się tego scenariusza na Eurowyborach doprowadziłoby do obnażających złodziejstwo i absurdy UE wystąpień Korwina Mikkego na Forum Międzynarodowym czyli na posiedzeniach Europarlamentu. Spowodowałoby też, że trudno byłoby jego i program gospodarczy KNP ignorować w mediach masowych. Głoszone przez niego poglądy, jeśli osiągną popularność 10% w tym roku, grożą też możliwością realną zdobycia przez KNP poparcia na poziomie 20% w wyborach do Polskiego Sejmu, w 2015 roku. To doprowadziłoby radykalny nurt społeczny, w tym także Wolnych Ludzi do głosu i odblokowało wiele inicjatyw narodowych. Spowodowałoby też być może wcielenie w życie  zdecydowanie korzystnych dla Polski programów gospodarczych. Banksterski plan uczynienia z Polski rezerwuaru taniej siły roboczej, zostałby wtedy bardzo mocno nadwerężony. Zmniejszenie podatków doprowadziłoby do dużego wzrostu PKB i redukcji bezrobocia. To wszystko jest nie na rękę międzynarodowym koncernom i NWO, wypowiedziano więc Korwin Mikkemu i KNP wojnę powodowaną panicznym strachem przed rzeczywistym rozliczeniem Złodziei i Zdrajców Polski oraz możliwością wcielenia w życie radykalnego programu Wielkiej Zmiany Gospodarczej.

Korwin-Mikke na pewno w jednym ma rację – taka Unia Europejska jaka jest jest tworem szkodliwym. Nie dość że nie daje nam żadnej gwarancji bezpieczeństwa, co widać po działaniach na Ukrainie i jej reakcji na zagrożenie Polski ze strony Rosji. Taka Unia Europejska jest bezpośrednim sprawcą masowej kradzieży funduszy, gdyż socjalistyczny mechanizm jest przechwytywany z łatwością przez biurokratyczne sitwy i międzynarodowe konsorcja, które za nic maja interes Polaków, a dbają wyłącznie o swoją kabzę.

 

Ten niesłychany atak na KNP i Mikkego jaki obserwuję, każe mi zrewidować moje wątpliwości co do jego osoby na jego korzyść. Dochodzę do wniosku, że eurogłosowanie jest doskonałą okazją dla Wolnych Ludzi i Ruchu Wolnej Polski do podjęcia ryzyka i wykonania testu próby sił, między tym co nowoczesne i naprawdę WOLNE, a tym co wsteczne i będące kontynuacją NIEWOLNICZEGO STAREGO PORZĄDKU. Jeżeli KNP i Korwin-Mikke dostanie się do Parlamentu Europejskiego będziemy też mieli możliwość przez rok przetestować jego działania na arenie międzynarodowej przed prawdziwymi wyborami w Polsce.

 

Jestem przekonany że tak bezpiecznej okazji testu długo nie będziemy mieć, system prawny w Polsce robi wszystko żeby odroczyć rejestrację Zrzeszenia Słowian i redukuje nasze szanse na zorganizowanie się do wyborów w 2015 roku.

Długo się zastanawiałem czy zająć zdecydowane stanowisko polityczne i poprzeć  formację Korwin-Mikkego swoim głosem. Nie namawiam nikogo do niczego – zresztą Wolni Ludzie mają to do siebie, że nie są podatni na sugestie, czy manipulacje. Zachęcam jednak wszystkich wahających się, tych którzy uważają że ich głos będzie stracony jeśli zagłosują na Korwina Mikkego, by poszli na całość. Ryzyko jest niewielkie – innego reprezentanta faktycznej zmiany w Unii Europejskiej nie mamy. Zachęcam też tych którzy nie głosowali do tej pory żeby zagłosowali na niego. Rok obserwacji to dosyć żeby zweryfikować realizację czyichś obietnic – na bezpieczną odległość od naszego kraju.

Jeśli KNP się sprawdzi będzie można ją poprzeć w 2015, jeśli nie zbojkotować te wybory do Sejmu w 2015. Jedno i drugie pozwoli się Wolnym Ludziom policzyć – zobaczymy dzięki tym prostym działaniu ile mamy siły – w procentach przed wyborami w 2019.

Ewentualny bojkot Wyborów w 2015 roku przez Wolnych Ludzi i tych którzy popierają Nasz Program Ruchu Wolnych Ludzi dla Wolnej Polski, jak i poparcie głosami Wolnych Ludzi KNP w tych wyborach (jeśli zrealizuje ona swoje zapowiedzi programowe w Europarlamencie) da nam doskonałe rozeznanie własnego poparcia i pozwoli skutecznie  zorganizować się politycznie w latach 2016-2018.

17 05 2014 Kompromitacja Katolickich Narodowców! Proszą Putlera o więcej ukraińskiej krwi?!

Posted in Polska, Słowianie, Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 18 Maj 2014

https://www.youtube.com/watch?v=W3Hgct9dt6o

 

Trechlebov opowiada o tym jak  w Rosji Putina stosuje się prawo

Zgodnie z naszymi przewidywaniami z dnia na dzień następuje eskalacja samoobnażenia. Do listy skompromitowanych państw takich jak USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Rosja, które jak wiadomo złamały traktaty międzynarodowe z roku 1994 (głównie Rosja, lecz przy biernym współudziale i za przyzwoleniem USA i UE) gwarantujące Ukrainie nienaruszalno0ść jej terytorium w zamian za zrzeczenie się broni jądrowej, dołączają różne organizacje, które w swoim szyldzie mają Polskę i Polską Rację Stanu. USA z UE i Rosją ręka w rękę dokonują teraz unicestwienia Ukrainy, a oni domagają się dalszych postępów w tym procesie i apelują do Putlera, by się pospieszył z rozbiorem tego kraju i wzmógł rozlew krwi.

Wprost trudno mi uwierzyć, że jest wśród owych CHRZEŚCIJAN – KATOLIKÓW – NARODOWCÓW jest profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niektórzy czytelnicy i dyskutanci na naszym blogu dziwili się kiedy wyrażaliśmy solidarność z misją Niklota, stwierdzając, że mimo iż jest karkołomna i mało prawdopodobna to każdy, dosłownie każdy dostanie z naszej strony szansę na Wielką Zmianę i otrzeźwienie.Spodziewaliśmy się jaki będzie rezultat, lecz tak samo jak w wypadku Świętowita na Ślęży i ręki wyciągniętej na zgodę do kościoła katolickiego tak i w wypadku Narodowców-Katolików, nie mamy sobie teraz nic do wyrzucenia.

Tak się składa, że dzisiaj najgorliwiej popierający Putina Polacy wszyscy niemal mieszkają w Niemczech, Europie Zachodniej i USA zamiast w Moskwie. Nawet Polska to dla nich za ciężki kawałek chleba. Mają oni pełno „polski” w gębie, ale po ich czynach już tego patriotyzmu nie widać. Nic dziwnego, że niespieszno im wszystkim do zamieszkania w stolicy światowego dobrobytu, gdzieś blisko Kremla, skoro córki pułkownika Putina mieszkają w Europie zachodniej a córka Ławrowa w USA!!!

I tak się składa, że najsilniejszą wspierającą go grupę w Polsce stanowią Katoliccy-proWatykańscy Narodowcy. Zastanawiam się jak to się ma do ich snu o Wolnej Polsce? Żebyśmy  dobrze zrozumieli jak wygląda wolność po rosyjsku zamieszczam tutaj na samej górze wywiad z Trechlebovem, który znajduje się nareszcie tymczasowo na wolności oczekując na zwolnieniu warunkowym na proces za terroryzm. Myślę, że Trechlebov najlepiej opowiada nam o tym jak wygląda system sowiecki w wykonaniu nowego wodza, wielkiego chrześcijanina, Putlera z KGB.

Misja Stowarzyszenia Niklot wykazała niezbicie że Ruch Narodowo-Katolicki jest niereformowalny. Na szczęście okazuje się, że ma on 0,7% poparcia więc jest skrajnie marginalnym ruchem, tak samo jak skrajnie marginalny jest ukraiński Prawy Sektor.   Możemy więc liczyć, że ogół narodu polskiego jest nadal  zdolny do zdrowych działań i jak zwykle odporny na zbałamucenie.

Ruch Wolnych Ludzi Wolnej Polski jeszcze raz popiera Majdan i Wolną Ukrainę! Ukrainę wolną od banksterów ze Wschodu – takich jak Putler i Cerkiew Moskiewska i z Zachodu takich jak Konsorcjum USA-UE-Watykan. Ukrainę Ukraińską, Ukrainę dla Ukraińców – wierzymy, że taka ona będzie, ten czas nastąpi, choć droga jeszcze daleka i kręta! Także i dla nas dla Polski i Polaków nie jest ona przecież łatwa, ani skończona.

 

„Gratulujemy naszym słowiańskim braciom Rosjanom”. List z Polski do prezydenta Rosji

http://niezalezna.pl/55323-gratulujemy-naszym-slowianskim-braciom-rosjanom-list-z-polski-do-prezydenta-rosji

Dodano: 17.05.2014 [10:10]
"Gratulujemy naszym słowiańskim braciom Rosjanom". List z Polski do prezydenta Rosji - niezalezna.pl

foto: flickr.com/photos/kgbputin/2330237389

– Doceniamy szczególną pozytywną rolę Pana prezydenta Władimira Putina. Zaniepokojeni sytuacją polityczną, gospodarczą i finansową w świecie, a w szczególności na Ukrainie zwracamy się do władz Federacji Rosyjskiej o nieustępliwość – tak brzmi fragment listu do władz Rosji, który podpisało 12 narodowców, w tym profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Anna Raźny, były poseł LPR Zygmunt Wrzodak i były poseł Samoobrony Zdzisław Jankowski.

– Tylko wielka Chrześcijańska Rosja może zatrzymać marsz „szatana Zachodu” na słowiańskie ziemie. Tysiące Polaków solidaryzują się z władzami Federacji Rosyjskiej w podejmowanych działaniach na Ukrainie – twierdzą autorzy listu, a dokładnie 12 osób, które na prorosyjskiej stronie konserwatyzm.pl zamieściło swój apel do prezydenta Rosji, Władimira Putina.

Sygnatariusze proponują:
– powołać Światową Radę Słowian, jako platformę kontaktu i porozumienia miedzy naszymi plemionami, która składałaby się z przedstawicieli wszystkich krajów słowiańskich wyłonionych w poszczególnych krajach słowiańskich spośród osób zaangażowanych w działalność w organizacjach opozycyjnych w stosunku do posłusznych obcym, zainstalowanych marionetkowych reżimów

– ustanowić siedzibę Światowej Rady Słowian z któryś stolic krajów słowiańskich

– głównym zadaniem ŚRS wraz ze swym zapleczem w swoich krajach byłoby opracowywanie i upowszechnianie wspólnych działań obronnych przed zniszczeniem naszej chrześcijańskiej wspólnoty słowiańszczyzny oraz stworzenie możliwości rozpowszechniania informacji dla wszystkich narodów słowiańskich.

Jak piszą autorzy listu „ostatnie wydarzenia na Ukrainie wzmogły nasze obawy o los całej Słowiańszczyzny, Polski, Europy i świata”, a „już wcześniej zachodnia mafia kosmopolityczna dokonywała prób zawładnięcia Białorusi, tylko dzięki wyjątkowo silnej pozycji, sprawnemu prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence, ich niecne zamiary spaliły na panewce”.

– Nasza propozycja wynika z przyspieszenia destrukcyjnych działań obozu bardzo wrogiego wobec Słowian, a zarazem z niedostatecznych możliwości swobodnych działań w rodzimych krajach – czytamy w dokumencie. Pod listem podpisali się:
prof. Anna Raźny, prof. Jan Szarliński, Zygmunt Wrzodak, mec. Ryszard Parulski, mec. Marian Barański, Tadeusz Bednarski, Adam Śmiech, „blog jednodniówka.pl”, Andrzej Skorski, Zdzisław Jankowski, Jerzy Truchlewski, Paweł Ziemiński i Dariusz Kosiór

 

Mój komentarz do tego listu? Myślę, że trudno wymyślić bardziej wyrafinowany strzał prosto we własne czoło niż wynalazł Ruch Katolicko-Narodowy. To skuteczny strzał i gwarantowany odstrzał!

 

 

Tagged with: , ,

12 05 2014 – Fałszowanie Eurowizji, czyli jakim sposobem zawsze wygrywa Kobieta z Brodą!

Posted in Polska, Słowianie, Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 12 Maj 2014

flagaUECzasami drobny fakt, mało istotne wydarzenie, marginalna sytuacja, zwyczajna zabawa i rozrywka obnaża przed nami bardzo ważne mechanizmy pozwalające dostrzec Prawdziwy Obraz Świata w jakim żyjemy. Tak jest na przykład z rozrywkowym telewizyjnym programem zwanym Konkursem Eurowizji.

59c04694531701cc20a9342e1852ac2c

Ludzie zadali sobie trud aby prześledzić mechanizm „demokratycznego” wyboru tego co się podoba, muzyki-hudby w konkursie Eurowizji. Znalazłem na Facebooku u jednej z nowych znajomych efekt tej pracy. Okazuje się, że mechanizm Wyborów na Eurowizji jest tak skonstruowany, że szkoda pieniędzy na SMSy, ponieważ ludzie głosujący w tym fałszywym mechanizmie posiadają znikomy wpływ na wynik. Główną siłę stanowią jury z poszczególnych państw, a te jury mogą być sterowane lub być w zwykłej zmowie „przetargowej”. Dlatego wyniki konkursu są nieadekwatne do oczekiwań ludzi, układają je jakieś dobrane towarzyskie układziki i „yelity”. Jest to któryś już z konkursów Eurowizji w którym wygrywa transwestyta. Jak rozumiem jest to „socjalistyczna propaganda „równości”, czyli działalność wcale nie rozrywkowa, lecz polityczno-edukacyjna. Straszliwy umysłowy chłam. Do tego zamiast zwykłej uczciwej zabawy w „TO mi się naprawdę podoba”, otrzymujemy z telewizji podprogowy przekaz propagandowy ! Taka praktyka jest oszustwem. Jeśli chodzi o reklamę jest ona zabroniona. Reklama musi być wydzielona z programu TV hasłem „Uwaga to jest Reklama”. Taki program nie musi. Z punktu widzenia prawa wszystko jest w porządku. Jest tam przecież regulamin, który wszyscy widzowie znają – przynajmniej teoretycznie. A że mechanizm głosowania kompletnie wypacza intencje zwyczajnych ludzi i stwarza oszukańczą wizję, iż mają oni wpływ na Eurowizję??… Tak się manipuluje masami ludzi na wszystkich innych polach. erotyk-eurostykTo komunikat kodystyczny z roku 1990

ne1

A to z roku 2014

 

Oto wpis od Anny:

BARDZO WAŻNE! Ludzie wybrali CLEO! Właśnie otrzymaliśmy dane o ilości głosów/punktów oddanych na nasz występ przy pomocy Waszego głosowania sms. Okazuje się że wyglądało to tak ( 12 punktów to maks z danego kraju ) :

Norwegia 12
Irlandia 12
Ukraina 12
Wielka Brytania 12
Holandia 10
Islandia 10
Austria 8
Białoruś 8
Włochy 8
Belgia 7
Dania 1
Macedonia 8
Francja 8
Niemcy 8
Grecja 6
Węgry 4
Łotwa 1
Litwa 7
Malta 2
Mołdawia 3
Hiszpania 5
Szwecja 8
Szwajcaria 4

Razem: 164
Gdyby liczyły się głosy słuchaczy, CLEO zajęłaby 5 miejsce według zebranych punktów – niestety decyzyjne jest również „żyri” które dając „0″ punktów w danym kraju może całkowicie zniwelować nadaną przez ludzi maksymalną liczbę punktów…NIE WAŻNE KTO GŁOSUJE WAŻNE KTO LICZY GŁOSY ( niestety ).
Moim zdaniem oszukani zostali ludzie którzy wydali masę pieniędzy na sms-y. „Żyri” może forsować swoje ideologie i starać się wybierać tego kto pasuje im ze względów polityki czy orientacji. Dlatego dla mnie liczy się głos ludzi wysyłających sms-y – dziękuję Wam za to że jesteście wspaniałymi ludźmi i nie żal Wam było czasu i pieniędzy żeby zagłosować na CLEO. Szacunek!”

5587705-flaga-unii-europejskiej-lub-ue

Pocieszające jest to, że ludzie, zwykli ludzie w Europie, w przeciwieństwie do tak zwanych europejskich „yelit” widzą Polaków i wytwory ich myśli, proponowane przez nich rozwiązania zdecydowanie lepiej  i są nam bardziej przychylni niż owe yelity.Tyle wpis Anny na FB i taki jest wynik małego śledztwa Internautów.

Wnioski z tego śledztwa nie są jednak wcale małe, lecz wielkie i mają olbrzymie znaczenie dla nas „maluczkich”. Muszę powiedzieć z przykrością, że ten rodzaj mechanizmu fałszowania ludzkich intencji ma zastosowanie powszechne w tak zwanej „zachodniej demokracji” i jest stosowany poprzez użycie różnych dużo subtelniejszych instrumentów. Instrumenty te służą do urobienia opinii publicznej, tyle że potrzeba więcej czasu na ich oddziaływanie niż trwa Konkurs Eurowizji. Stąd w takich konkursach stosuje się „regulaminy”, w których formułka obalająca ważność wszystkich innych punktów regulaminu, jest umieszczana drobnym druczkiem pod gwiazdką na odwrotnej stronie regulaminu.

Najpowszechniej wykorzystywanym instrumentem jest reklama, która ma zastosowanie powszechne we wszystkich dziedzinach aktywności społecznej. Począwszy od konsumpcji, medycyny i polityki a skończywszy niestety na edukacji i religii, które to dziedziny poprzez różne manipulacje budują w człowieku swój fałszywy obraz. Celem  takich działań jest oczywiście chęć osiągnięcia zysku – może to być zysk finansowy, ale najczęściej chodzi o zysk ideologiczny. W ten sposób buduje się środowisko konsumerskie i nakręca koniunktury odciągające uwagę od Istoty Problemu.

Przykre jest to, że również cele pożyteczne i ze wszech miar godne uwagi zostały poddane tej manipulacji. Na przykład   medycyna alternatywna jest już obecnie w szponach reklamy, ekologia tak samo jest już wypaczonym przez „zamówione badania” śmieciem propagandowym. Idea zdrowia, minimalizmu i samoograniczenia została wypaczona w nowy sektor namawiający do zakupu, rozwijający konsumerstwo. Robi się tam interesy na grube miliony podbijając ceny produktów bez żadnego uzasadnienia. Problem ten dotyczy również nauki, gdzie coraz częściej mamy do czynienia z ogłaszaniem wyników „badań”, które nie mają  prawie nic wspólnego z rzeczywistością.

2edebfe895d2a71f5a4b95e506879c55

Szczególnie jaskrawo widzimy zastosowanie tego mechanizmu przekłamywania rzeczywistości w związku z wojną prowadzoną przez Rosję na Ukrainie. Rosja, kraj który złamał wszelkie traktaty międzynarodowe i zaanektował część europejskiego kraju udaje stronę pokrzywdzoną. USA, Wielka Brytania, Francja i Niemcy udają, że nic się nie stało i nie ma powodu zrywać stosunków z kimś kto toczy wojnę! Udają, że ta wojna nie jest wojną, używają słowa „rozruchy” zamiast wojna, „separatyści” zamiast żołnierze rosyjscy, piszą „separatyści zdobyli Słowiańsk”, a prawdą jest że Ukraina straciła Słowiańsk zdobyty przez żołnierzy rosyjskich. Udają, że nie giną tam ludzie zabijani z karabinów maszynowych i granatników???  Gdyby działo się to w Czadzie to mówili by otwarcie o wojnie i złamaniu traktatów pokojowych.

Tak oto drobny incydent w Kijowie w listopadzie 2013 roku doprowadził do obnażenia fałszywej Euro-Wizji. Wygrana Kobiety z Brodą w Konkursie Eurowizji jest tym samym co obnażenie bezwartościowości przyrzeczeń traktatowych w polityce. Słowem musimy sobie po tej dobitnej lekcji zdawać sprawę, że jakiekolwiek zapewnienia rządów i prezydentów USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i zapewne wielu innych potęg są warte tyle co funt kłaków. 

Czy zawsze musimy w Europie „kupować” Kobietę z Brodą zamiast tego co nam się naprawdę podoba?

Kto napisał dla Świata ten Fałszywy Regulamin, gdzie pod gwiazdką odnośnika, na ostatniej stronie traktatu, malutkimi literkami, mniejszymi niż musze kupki napisano: „to wszystko co pod powyższymi punktami możesz sobie wsadzić w d…”?

Tagged with: ,

10 05 2014 – Prawa Małp Człekokształtnych a PISowskie media i PISowski elektorat!


niezalezna.pl - strefa wolnego słowa

Nie chcą przyznać im praw

Dodano: 09.05.2014 [16:29]
Nie chcą przyznać im praw - niezalezna.pl

foto: Wikimedia Commons/Richard

Związek dyrektorów niemieckich ogrodów zoologicznych odrzucił dziś inicjatywę obrońców praw zwierząt, którzy domagają się przyznania „praw podstawowych” małpom człekokształtnym.

Szef związku Theo Pagel powiedział gazecie „Koelner Stadt-Anzeiger”, że nie widzi sensu w przyznawaniu małpom człekokształtnym „praw człowieka”, a jednocześnie podkreślił potrzebę zachowania gatunków tych zwierząt. Odpierał też zarzuty, jakoby w wielu ogrodach zoologicznych zwierzęta były trzymane w fatalnych warunkach.

Organizacja obrońców praw zwierząt Great Ape Project Deutschland wystąpiła z inicjatywą zapisania w konstytucji praw podstawowych dla małp człekokształtnych, takich jak szympansy, goryle i orangutany. Wymienia się prawo do wolności osobistej, życia i nietykalności cielesnej – informuje agencja dpa.

caly profesor Bartoszewski?,albo jakas bliska rodzina?

No tak, a w następnym kroku małżeństwa z małpami i adopcje ludzkich dzieci…….
K. mać! Nóż się w kieszeni otwiera.Xmi

Piękne zwierzę! Dać jemu prawa wszelakie, wyborcze, adopcję oraz możność poślubienia i darmowe bilety do polskiego zoo…
A matką chrzestną niechaj mu będzie Krzysztofa Grodzka a ojcem Kazimierz Szczuka.
Gender to szczane popłuczyny wobec możliwości jakie otwiera nam ta miła małpka…

hitlerowcy w formie

Przeciez SS -mani kochali tylko zwierzęta ludzi mordowali więc niemcom przypomniały sie czasy SS i miłość do zwierząt.W takim przypadku im nadać zwierzęcy charakter i zamknąć w ZOO a małpy zatrudnić na ich miejsca w pracy. Powaznie to nie wyglada idioci juz całkowicie zaczynają bezmała panowac nad swiatem razem z terrorystami .

chcą przyznać im prawa, żeby kiedyś można się z nimi chajtać. Wszak sowieci, w latach 20 ub.w. chcieli skrzyżować człowieka z małpą i ponoć znalazły się gierojki gotowe na ten czyn, ale naukowiec, Ilja Iwanowow, nie skończył „eksperymentu” bo wcześniej bolszewicy strzelili mu w łeb

Ja bym poszedł dalej, małpki po uzyskaniu w/w praw, pewnikiem będą kandydować do PE, tam stworzą frakcję z TR-upem i innymi dziwolągami. Niemożliwe ? , a założymy się ?

popieram inicjatywe,
wlasciwy krok w kierunku walki z depopulacja ze o wydajnosci pracy ze wzgledu na cztery konczyny chwytne, nie wspomne.

Dodajmy jeszcze prawo głosu – akurat przed wyborami..

prawo do eutanazji ze względu na depresję?

Zaczyna się „animal studies”, będą wprowadzać tak jak gender studies. W Warszawie na uniwerstecie już była/y konferencje. Walka z człowiekiem trwa, depopulacja. Ale najpierw upadek cywilizacji.

Niektorym z dobrobytu i braku REALNYCH problemow naprawde odbija… Pewien amerykanski komentator radiowy mowi, ze ‚lewicowosc to nie jest filozofia polityczna ale choroba psychiczna’

Wszędzie pełno tych orangutanów. Niektórzy nawet nie wiedzą, że mają prawa człowieka; i o co walczą (?)

niektórzy postradali zmysły.

Jestem oburzony wstecznictwem i zaściankowością tej organizacji obrońców praw zwierząt, Great Ape Project Deutschland. Wprawdzie organizacja ta „wystąpiła z inicjatywą zapisania w konstytucji praw podstawowych dla małp człekokształtnych, takich jak szympansy, goryle i orangutany, wymieniając prawo do wolności osobistej, życia i nietykalności cielesnej”, to jednak NIE ROZUMIEM jednego. Dlaczego nie domaga się zrównania praw par homoseksualnych z heteroseksualnymi, pośród małp człekokształtnych? Łącznie z prawem do adopcji! I dlaczego nie domaga się wprowadzenia ideologii gender do ogrodów zoologicznych?! Dlaczego nie DOMAGA SIĘ by ubierano małe orangutanki rodzaju męskiego w sukienki a małe orangutanice w spodnie?! A poza tym po co w ogóle mówić o płci tych człekokształtnych maleństw?! Niech na razie próbują różnych ról a potem zadecydują same, czy chcą być hetero, homo, bi czy trans!

Tak niestety jest, kiedy rządzi Tusk i Komoruski. Nawet zwierzęta maj źle od tej bolszewii.

A ja jestem za. Powinne też mieć prawa wyborcze, może opozycja w końcu by wygrała.

Co ty pierniczysz? Jeśli orangutany i szympansy dostaną prawa wyborcze to POpaprańcy zostaną przy władzy. Ewentualnie jeszcze mogą zasilić szeregi SLD i Ruchu Paligłupa.Zasiądą w sejmie obok posłanki Grodzkiej.Będą mogły uczestniczyć też w marszach równości i reaktywują zespół pussy riot do spółki z Nergalem.Oj,będzie się działo…

JJ.. oszalał!
Mało mamy małp w rządzie? Potrzeba więcej? Niemcy niech sobie małpują będzie im miał za darmo kto podcierać tyłki SS-manon, nie będą potrzebować Polaków do pracy. Szwaby na nic innego nie zasługują jak na małpy.

raczej w odwrotnie. Nalezaloby odebrac-nie bez kozery posiadamy status bananarepublik. Orangutanom na urzedach mowie-nie!

 

Żenujące ujadanie, chciałoby się rzec stada „małp człekokształtnych”, ale to byłoby dla tych małp zbyt obraźliwe. Jednak trzeba sobie zdać sprawę z tego, że poziom umysłowy tej bandy, która jest jądrem PISowskiego elektoratu jest wynikiem tysiącletniej,  indoktrynacji przez Watykan i nauczanie Kościoła Katolickiego. Co oni mogą wiedzieć na temat świadomości istot żywych?! Tyle co wyczytali w Nowym Testamencie. Reszta to dla nich brednie jakichś zboczeńców w rodzaju Freuda i Junga.

Ich świadomość pozostaje daleko za poziomem świadomości małp człekokształtnych. I pomyśleć, że już w 1970 roku Hollywood wypuścił film Planeta Małp, żeby im uzmysłowić jak traktują Murzynów i Zwierzęta, żeby mogli się poczuć w ciele zwierząt przez chwilkę, przez dwie godziny w kinie. No ale Hollywood to Żydzi więc oczywiste jest dla nich, że to była tylko wroga Człowiekowi Katolickiemu propaganda żydowska.

 

Ten sam poziom umysłu prezentują zarówno oni jak i tzw. Narodowcy Katoliccy w stosunku do symbolu jakim jest Tęcza na Placu Zbawiciela w Warszawie. Dodajmy do tego egzorcyzmy i całkowity brak realizmu w ocenie potrzeb Polaków oraz popieranie uboju rytualnego i obrzezania, i mamy cały obraz.

 

Dobrze jednak, że są zbyt głupi żeby sięgnąć po władzę. Nic dobrego nie mogłoby wyniknąć z władzy takich ignorantów. Wolni Ludzie są jedyną perspektywą dla Polski – jestem w tej chwili o tym absolutnie przekonany.

CB

Wyjęte z Lamusa: Prognoza dla Polski 2013-2015; październik 2013.

Posted in Polska, Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 6 Maj 2014

22.10. 2013 roku, 12 h 07′

Biorąc pod uwagę granice błędu statystycznego  +/- 2% mamy historyczny moment upadku Platformy Obywatelskiej – spodziewałem się tego w styczniu 2014. Rzeczywistość jak zwykle przekracza jednak moje najśmielsze wyobrażenia o upadku III RP i pop-propagandowych mediów.  Dalsze ślepe brnięcie w głupie działania przez PO i w nachalną propagandę przez popierające ją media powoduje dużo szybszą radykalizację nastrojów społecznych, pogorszenie obrazu państwa i jaskrawe odczucie przez obywateli iż są bezczelnie oszukiwani i manipulowani.

Czy Ruch Narodowy wykorzysta to wszystko co się dzieje, czy wykaże się, tak jak jak dotychczas indolencją? Jeśli RN nie osiągnie 10% w wyborach 2015 – będzie to znaczyć że TYLKO MY – Wolni Ludzie, będziemy to w stanie uczynić w roku 2019. Miejsce Ruchu Narodowego zajmie chwilowo zapewne inna partia Prawicy, co dzisiaj nikomu nawet nie przychodzi do głowy, na przykład Nowa Prawica Korwina-Mikkego albo partia Ziobry. Któraś z nich wejdzie wtedy zamiast Ruchu Narodowego do Sejmu.

Martwi mnie jak zwykle postawa PIS – czyli tak zwanego Obozu Patriotycznego, który ja nazywam Obozem Patriotyczno-Watykańskim. Przegrali sprawę odwołania nieudolnej platformerskiej prezydent Warszawy. Przegrali, ponieważ nie wyciągają wniosków z tego co tutaj piszemy i podsuwamy im uparcie, jako receptę na lepszy wynik. Oferta skierowana wyłącznie do kościółkowców katolickich nie przyniesie im nigdy nic ponad 40%.

Jeśli nie stworzycie szerokiego frontu i nie zagwarantujecie panowie PISowcy NIEKATOLIKOM i Wolnym Ludziom realizacji ich PEŁNYCH PRAW OBYWATELSKICH po wyborach, i nie będzie dla nas NIEKATOLIKÓW – Wolnych Ludzi, sensownej oferty programowej z waszej strony – pogrzebiecie się własnymi „ryncami”!

Nie wiem czy mam im tego życzyć  żeby się pogrzebali, bo to oznacza rządy przez kolejne lata, od 2015 do 2019 jakiegoś egzotycznego konglomeratu WRNP [Post-PZPR + WSI (czyli UB) – czyli Wszystkie Ręce na Pokład przeciw PISowi]. Bo ja wiem, czy tego mam  życzyć Polsce i Polakom? Nie. Takie życzenie, to jak zgoda na kolejne 4 lata zabijania i rozkradania naszego kraju. Ponieważ Świadomość zarządza RzeczyIstnością Materialną takie życzenie może się spełnić i wtedy kraj stanie w roku 2019 na progu REWOLUCJI SPOŁECZNEJ, na progu detonacji. Dodatkowo ten czas zbiegnie się z czasem schyłku UE – to może być bardzo niebezpieczne.

Swoją drogą w Warszawie urzędasy z administracji państwowej (nazywam ich URZĘDASAMI, bo nic innego mi nie pasuje), którzy masowo „olali” referendum – pokazali wraz z aktualnym Prezydentem RP oraz liderami PO i SLD , JUŻ DZISIAJ – TERAZ, swoją czerwoną i czarną kartkę  polskiej demokracji.

Oto wyniki sondażu:

au34

Reżimowy Układ Rządowych partii PO, SLD, PSL i Ich Ruch (Palikota) – jest oczywiście przeszacowany o te 2%, o ile nie o 5%, w górę, a PIS niedoszacowany o tyleż. Stopień niezadowolenia społecznego już w tej chwili przekracza moim zdaniem 80%. Czy po 11 listopada poparcie dla PO spadnie do 15%? Nie wykluczam, ale może się też gwałtownie na fali strachu odrodzić.

Czy iluminacki plan zrealizuje się na Ukrainie? C.B. „Do Wolności przez Ogień”; R. Orlicki „Od niewoli do Radosławi” (Mapa Gomberga 1942)

Posted in Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 3 Maj 2014

Svant 2415039958_e47f53a541_bAlbin Polaszek (1879-1965) – Strażnik Wiary Słowian; Svantevit

Czesław Białczyński

„Do WOLNOŚCI przez OGIEŃ”

NARODZINY. ŻYCIE.

Do życia przechodzi się zawsze przez ogień! W OGNIU DUCHA (AGNI, Sitdeh – Osidło Duszy-Tchnienia, ANU-son -Łuna, SouRAg-Swarag) kształtuje się spOR (SPOR – Prasłowiański Bóg Powodzenia i Dostatku)- zaRODek (ROD – Pan Rodu i Narodu, Ludu Słowa), spor i zarodek  NOVEGO [Lekcja 6 – Narodziny, Życie].

http://kalpamantra.bandcamp.com/album/rano-ranoZa Anną Zabielską polecam wszystkim rytualną hudbę ze strony Kalpamantra

Album opublikowano na Youtube na miesiąc przed wybuchem Ukraińskiej Rewolucji

Faerie Vivarium – Rano Rano (Ukraina, współczesna muzyka kultowa)

Podoba mi się Opublikowano 11 paź 2013

Album: Rano Rano
Year: 2013
Genre: Ritual Ambient / Folk
Label: Kalpamantra
http://kalpamantra.bandcamp.com/

Faerie Vivarium is a Ukrainian project that explores ritual basis of folk musical culture. Mixing traditional singing and ancient texts with dark ambient textures, Faerie Vivarium represents a modern female’s view of electronic ritual music.

„Rano Rano” opens a way to the old ukrainian Rusalia rites, resurrecting national beliefs through music and giving them a new lease of life in today’s urban world.

Written and performed by Nataly Grytsenko (vocals, flutes, violin, jaw harps, drum, percussion, keyboards)

Produced by Leonid Zhdanov

Recorded by Leonid Zhdanov & Alexandra Nechay

Cover photo by Stanislav Rico

Special thanks to Alexandra Nechay & Eugene „B.E.S.” Boyko

Licencja

Standardowa licencja YouTube

Dzisiaj przyśnił mi się Ognisty Skrzysty Wojownik w zbroi na Białym Wierzchowcu! Grzywa Świchrza była skłębiona, bił z nozdrzy parą, a z pyska tryskała mu piana. Świetlisty Woj dzierżył wzniesione nad Światem Miecze Pożogi – Anioł Wojny? NIE! Słowiański Duch – ZNICZ – Ptak/z-Wierz(chowiec) Wolności przybywający ze wschodu; „LACKI OŻIL – ORZEŁ, RUSKO-SARMACKI – RARÓG (ORJEŁ-Орел), SCYTYJSKO – EGIPSKI HORUS, ARIO-INDYJSKI GARUDA, PTAK KULTURY VINCZI, ETRUSKO-RZYMSKI FENIKS, SŁOWIAŃSKI/ROSYJSKI ŻAR PTICA”!

Odradza się dzisiaj na naszych oczach do Wielkiej Sławy, do Jedności Słowian i ich wolności i budzi do Prawdy Wszystkie Narody Matki Ziemi – SKRZYSTY ZNICZ WIJ-NIKS (Wijnyks, Feniks), Wysłannik Boga Wida-Wija – PANA PRZYSZŁOŚCI, Wydawcy Prawdy i Praw, której Strażnikiem jest Skrzysty/Skrzydlaty Lew Zwijniks (Zowij-Niks, Sofii Nyks – Sfinks) Stróż Mądrości i Miana – Zowii (Sofii-Mądrości Drak, Mądrak-Modrak – Mądrości i Zwania Sirin Ptak), Pieczętnik Starowieku.

svan 3692555834_c402c2f65a

Jest 3 maja 2014 roku. Ten dzień po wieki poświęcony będzie  WOLNOŚCI LUDZI i ZIEMI. Ten dzień właśnie stanie się Światowym Dniem Wyzwolenia. Ten dzień  miał dać początek zaprojektowanej przez planistów NWO III Wojnie Światowej i podziałowi globu Ziemskiego na strefy wpływów. Lecz Wij-Nyks, Bóg Jasnowidzący Przyszłość, Emanacja i Inkarnacja Światowida-Świętowita pokrzyżuje/pokrzyżował plan tajnego sprzysiężenia. Dokonuje się i dokonało się, i dokona się owo pokrzyżowanie przez SPLOT, przez Iskrę, która Skończyła Porządek Starego Świata. Ta ISK-RA_IS-KON zabłysła w Kijowie, w odwiecznej Słowiańskiej Ziemi – ISKRAINIE (Ukrainie-Skrajinie).

Lesser_Coat_of_Arms_of_Ukraine.svg

Polska Droga 1791-1981 oraz Wojna Wewnętrzna 1981-1989 wypowiedziana Narodowi Polskiemu pokazała, że innej drogi niż Droga Przez Ogień, Droga Przez Ofiarę Krwi, Droga Przez najwyższe Poświęcenie, po prostu nie ma. Kto zna Słowiańską Baję ten wie że Wij należący do Tynu Mokoszów, Panów Wyroków Niebieskich – Jest „Tym Który Widzi”, którego Jedyne OKO nie zamyka się nigdy, a według prastarych podań Rusi, kudłate, rogate Dobre Duchy podtrzymują Trójwidłami-TRYZUBEM Powiekę Wida-Wija, aby się nigdy, przenigdy nie zamknęła. Gdyby to się zdarzyło i powieka opadła, wtedy grozić będzie Światu Zagłada. Dzisiaj,  3 maja 2014 roku, to MY,  Wszyscy Walczący o Wolność, Tutaj, w Polsce i  na Ukrainie, jesteśmy owymi Dobrymi Duchami dzierżącymi Tryzub. W naszych i tylko naszych rękach, Ludzi – Nosicieli Iskry Bożej, znajdują się narzędzia ocalenia MIRU – Świata, Sławy i Pokoju.

 

245px-Vexilloid_of_the_Roman_Empire.svgSPOR – Senatus Populusque Romanus (w skrócie SPQR) – łacińska formuła oznaczająca „senat i lud/naród rzymski”. Formuła ta stanowiła w starożytności oficjalną nazwę Imperium Rzymskiego, a skrót SPQR, do czasu rozpowszechnienia się na to miejsce wizerunku orła, spełniał funkcję godła państwowego. Skrót SPQR był tatuowany na ramionach rzymskich legionistów. Pojawiał się na monetach okresu republiki, na sztandarach legionów senackich oraz monumentach i pomnikach fundowanych przez senat rzymski.

 

800px-Coat_of_arms_of_Poland-official3

 

3 Maja – Polakom na całym Świecie nie trzeba przypominać co ZNACZY ta CZARNA a zarazem PODNIOSŁA data. Świat musi wyciągnąć naukę z tej Lekcji-Taji. Życie-Dyjamęt (Dyj – Bóg Tchnienia-Wichru-Istu, Mąd – Bóg Zamętu i Mądrości – Zowji i Zwania) rodzi się z Ognia (S-WAR-OGń), ale też z POPIOŁU (Sowica-Popioł – Bóg Zaświatów).

 

Coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej
Wokoło lecą szmaty zapalone
Gorejąc nie wiesz czy stawasz się wolny
Czy to co twoje ma być zatracone
Czy popiół tylko zostanie i zamęt
Co idzie w przepaść z burzą.
Czy zostanie
Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament
Wiekuistego zwycięstwa zaranie?

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) – Strażnik Wiary Słowian

  • Źródło: Tyrteja
  • Zobacz też: Popiół i diament

 

svan_dsc0710

Przejdziemy ten czas zwycięsko i nastanie Nowe Życie !

 

Faerie Vivarium – Aurora (Ukraina, współczesna muzyka kultowa)

Jak ORZEŁ – OŻIL  – ORieł (Orgieł-Wijnyks)  – powstanie z ognia i prochu WOLNOŚĆ budząc do życia słowiańskie narody i zakończy niewolę Ukrainy i Rosji oraz całego Świata! Wielki Słowiański Plan Przebudzenia do Wolności rodzi się w Ogniu Iskonu (IskRA I Skonu) i niesie wyzwolenie Słowa, wyzwolenie Rodów, wyzwolenie NARODÓW, wyzwolenie Kultury, wyzwolenie Przyrody (natury), wolność pracy i wolność całości Ludzkiego Życia! Jest to wyzwolenie z Pęt Przeszłości, z Systemu Pan – Niewolnik, z Okresu Ciemności i Barbarzyństwa, Wyzwolenie do PRAWDY. WYZWOLENIE NIEODWRACALNE I OSTATECZNE!

cremation_of_care

Rafał Orlicki – Od niewoli do Radosławi

Rzecz o iluminacko-masońskich planach wobec Europy, przedwojenna mapa podziału świata, w tym dzisiejszej Ukrainy!


Środowiskom naukowym, znana jest „Mapa Gomberga z 1942r”, opracowana przypuszczalnie przez planujące NWO (nowy porządek świata) środowiska iluminatów stojących na najwyższych szczeblach struktur masońskich. Spotykające się dawno, jeszcze przed II wojną światową na terenie USA w prywatnym parku Bohemian Grove, (http://www.zbawienie.com/bohemian_grove.htm) gdzie prezydenckie i bankowe głowy z całego świata, potajemnie deliberują o strefach wpływów i systemie terytorialno-organizacyjnym NWO, przy okazji przywracając do życia staro celtyckie obrzędy.Gomberg_map

Link do pobrania mapy: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Gomberg_map.jpg

Poniżej zamieszczam artykuł na temat tej mapy ze strony: http://abelikain.blogspot.com/2014/03/na-drodze-do-ustanowienia-nowego.html#!/2014/03/na-drodze-do-ustanowienia-nowego.html

 

Mapa ta, (co świadczy o wielkim wpływie owych planistów), przedstawia Polskę w kształcie dzisiejszym (mniejszą nieco o fragment Szczecina i reszty Pomorza oraz Śląska ale powiększoną wyraźnie o zawsze silnie propolską Wielkopolskę, oraz wschodnie ziemie przedwojenne, które po roku 90-tym były naszym rządzącym ofiarowywane co najmniej dwukrotnie – niegdyś przez przedstawicieli Gorbaczowa a niedawno Żyrynowskiego), zaś Ukrainę, podzieloną na niezależny Krym i republiki wschodnie; Rostowską Oblast obejmującą wyraźną wypukłością Donieck, prawdopodobnie również Charków – chociaż jest mało precyzyjna. Powyższe kraje oraz szereg innych, nie są na niej jednak suwerenne i leżą w wyraźnej strefie wpływów Rosji. Zauważalna jest podległość Rosji ze strony Iranu, a przecież właśnie dzisiaj, Iran znajduje się w sojuszu militarno-politycznym z Rosją. Izrael oraz Irlandia i Islandia zaznaczone są jako grupa państw suwerennych, do których należy również Grecja – jakby wyrwana z bloku UE którego granica będzie na Renie. Wszystko dziwnie się zbiega z dzisiejszą rzeczywistością i kierunkiem zmian politycznych. Nie patrzmy na to, że strefa wpływów Rosyjskich nazwana jest na niej „Union of Soviet Socjalist Republik”. Zwał jak zwał. Te nazwy mogą być inne. Ważne jest, że pierwsze skrzypce w tym bloku grać ma Rosja, co nawet widać po tym, że będzie miała największy region do dyspozycji. Obecna polityka W. Putina, zmierza zresztą i do tego, aby odbudować Rosję pod dawną nazwą, bo nie wstydzi się ani bandyty Lenina ani innych oprawców ludzkości i jej lud oraz władza, kochają wielkość oraz siłę dawnego ZSRR. Stąd oburzenie w Rosji obaleniem pomnika Lenina w Kijowie, stąd chętnie w Rosji wracają do symboliki tamtego państwa, w swoim hymnie, sztandarach z sierpem i młotem oraz na setki innych sposobów.

W Polsce natomiast oraz szeregu innych państw, prowadzony jest model ustrojowy nazywany „demokracją” z którą prawdziwa demokracja nie ma w rzeczywistości nic wspólnego, czy „kapitalizm” który z uczciwie wolnorynkową, odbiurokratyzowaną, o niskich podatkach gospodarką też nic wspólnego nie ma, zaś do władzy zostali dopuszczeni dawni zdrajcy spod czerwonych sztandarów, dzieci i wnuki oprawców, ich nierozliczone do końca tajne służby wykańczają co bardziej chętnych do zbudowania wolnej Polski, ich konfidenci (TW) występują w mediach jako szanowani publicyści, wydawcy prasowi a nawet ministrowie czy Prezydenci, gdy w normalnym kraju zostaliby pozbawieni praw publicznych do końca życia. Po co? To nie przypadek. Ano po to, aby się temu Narodowi cały ten „kapitalizm” oraz cała ta „demokracja” zohydziły do końca i aby lud zatęsknił do ruskiego socjalizmu bądź sojal-pseudo demokracji (model zachodnioeuropejskich lewaków), która kiedyś do niego ma w planie powrócić. Elity masońsko-iluminackie, od dawna skazują Polskę na życie w strefie wpływów rosyjskich bo stamtąd jeszcze od czasów carskich zyskiwały istotną pomoc (pamiętają o niej), jak spore sumy od Carycy dla Woltera kraczącego fałszywie o Polsce. Później, podobnie wychwalały one Stalina a dzisiaj nie pozwalają zanadto zaatakować medialnie Putina.

Jak wiadomo, bez planowania nie ma realizacji, żadnych dalekosiężnych celów. Niniejsza mapa, pokazuje nam naocznie, że są środowiska, które grają suwerennością narodów, udając za pomocą fasadowych demokracji, że mają coś do gadania, podczas gdy w rzeczywistości wszystkie systemy polityczne, religijne i gospodarcze, za wyjątkami – są złudzeniem. Przekształcone w jeden wielki plan, słowem – spisek. Daje się ludziom to, co chcą otrzymać, do czego przywykła ich kultura, pozorując, że mają taki system jakiego pragnęli. Prawdziwie „wielcy” tego świata, szare eminencje najwyższego stopnia wtajemniczenia, od wieków pociągają za sznurki sterując; religiami, rządami i całymi, oficjalnie wysoko wynagradzanymi a faktycznie przekupywanymi uposażeniami ponad standard życia reszty obywateli, (poza Szwajcarią!) parlamentami, strasząc lub szantażując ich dodatkowo tajnymi służbami. Eliminujac co oporniejszych.

Zauważmy, że jeden z twórców Platformy Obywatelskiej, były współpracownik wywiadu PRL, który musiał swoje informacje przekazywać do Moskwy lub robili to za niego jego szefowie (doskonale więc wiedział dla kogo w rzeczywistości pracuje), nagle odsunął się od PO i wskoczył jako znany mason do grupy Bildberga, jednego z wielu, tajnie obradujących, (a to co tajne w polityce, przeważnie jest szkodliwe dla suwerenności narodu i państwa!), ważniejszych organów struktury iluminackiej szykującej NWO. Jak to się dzieje, że zupełnie nie przeszkadza amerykańskim i europejskim iluminatom, mieć w swoich szeregach ruskiego agenta? Nie, bo tak jak pierwsza czy druga wojna była przez to środowisko sprowokowana, sponsorowana i w końcu wymuszona określonym wpływem politycznym (np. podpuszczenie Hitlera osłabieniem Polski, wymuszeniem cofnięcia naszej mobilizacji, przyzwoleniem na aneksję Czech, nie dostarczeniem zakupionego już sprzętu, wpuszczeniem w maliny pozorowanym sojuszem), tak dzieje się i obecnie z zaplanowaną III wojną światową i podziałem globu na widoczne na powyższej mapie, dziesięć stref wpływów; 1) Stany Amerykańskie (kolor niebieski, w tym Kanada i Meksyk oraz odebrana Danii Grenlandia z uwagi na jej coraz lepiej znane bogactwa i dostępne przez ocieplenie klimatu), 2) Soviecka czyli Rosyjska (kolor różowy), 3) Brytyjsko-Australijska plus Madagaskar i Oceania (kolor czerwony, zauważmy ze Kanada została przewidziana do wyrwania spod wpływów brytyjskich gdyż posiada niezwykle ważne dla USA surowce naturalne jak nikiel oraz umożliwi polaczenie z Alaską i Grenlandią a już zawarła ponad narodowy pakt polityczny ze Stanami i Meksykiem),  4) Europa zachodnia (kolor czarny, zapisana już wtedy jako UE czyli Stany Zjednoczone Europy), 5) Turecko – Chińska (kolor żółty, aby Turcji nie wchłonęła Rosja), 6) Brazylia i reszta Ameryki Południowej (kolor pomarańczowy), 7) Indie (kolor fioletowy), 8) Arabia (Kolor jasno brązowy), 9) kraje suwerenne (kolor zielony), 10) Japonia (kolor jasno pomarańczowy). Ciekawe że Biblia widzi jako ostatni etap panowania nad światem władzy zła, powstanie dziesięciu królestw. (http://messiahiscoming.pl/czy-biblia-rzeczywiscie-uczy-o-globalnym-panowaniu-antychrysta/, http://www.chrystus.com.pl/lekcje/tem_d02.htm, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=759&werset=22#W22,)

 

Mapa+podziału+Świata+10

 

A oto zbliżona do mapy masońskiej z 1942r, mapa polityczno-ekonomicznych stref wpływu opracowana przez Klub Rzymski, współtwórcę obecnej UE

Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, a pożerała, kruszyła i deptała nogami resztę; 20 oraz co do dziesięciu rogów na jej głowie, i co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły trzy tamte. Róg ten miał oczy i usta, wypowiadające wielkie rzeczy, i wydawał się większy od swoich towarzyszy. 21 Patrzałem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi, i zwyciężał ich, 22 aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę7 dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. 23 Powiedział tak:
„Czwarta bestia –
to czwarte królestwo, które będzie na ziemi,
różne od wszystkich królestw;
pochłonie ono całą ziemię,
podepce ją i zetrze.
24 Dziesięć zaś rogów –
z tego królestwa powstanie dziesięciu królów,
po nich zaś inny powstanie,
odmienny od poprzednich,
i obali trzech królów.
25 Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu
i wytracał świętych Najwyższego,
będzie zamierzał zmienić
czasy8 i Prawo,
a [święci] będą wydani w jego ręce
aż do czasu, czasów i połowy czasu8.
26 Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę,
by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie.
27 A panowanie i władzę,
i wielkość królestw
pod całym niebem
otrzyma lud święty Najwyższego.
Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem;
będą Mu służyły wszystkie moce
i będą Mu uległe”.

 

map-2

Bardziej współczesna mapa stref wpływów, również niezwykle zbliżona do masońskiej mapy docelowej z 1942r

Oczywiście, nawet najpotężniejsze siły, czasami nie są w stanie zrealizować swoich najbardziej przemyślanych planów. Coś w nich ulega koniecznej zmianie. Tak może być i teraz, jeśli szczególnie liczni Słowianie i inne narody środkowo – wschodniej Europy, włącznie z Turcją, obudzą się i ustanowią własną siłę zdolną powstrzymać tych diabelskich „planistów” przed ich niecnymi zamiarami, tworząc blok terytorialno – polityczny.

 

article-2017709-0D1F33FB00000578-704_306x512Bandyta Anders Behring Breivik, jako mason w stroju rytualnym. Niczego dobrego go nie nauczyły, rzekomo światłe idee masonerii. Istnieją też przypuszczenia, że był agentem Rosji mającym na celu zdyskredytowania Norwegii i uniemożliwienie jej wspierania Europy w tworzeniu energetycznej niezależność od Rosji. Norwegia posiada bogate złoża gazu i ropy.

( http://www.fakt.pl/Morderca-z-Norwegii-nalezal-do-tajnego-bractwa-Byl-,artykuly,110022,1.html)

 

Patrząc w każdym razie na tą mapę, widzimy, że W. Putin dawno wie o przyzwoleniu dla jego agresji na Ukrainie lub sam tkwi w tego rodzaju niejawnym układzie. Przecież nie przypadkowo wyrwały się Obamie szczere słowa skierowane do Miediewiewa, że „w przyszłej kadencji będzie bardziej elastyczny”. Brak prawdziwych sankcji polityczno-gospodarczych dla Rosji to nie jest więc tylko obawa przed utratą korzyści gospodarczych ale i iluminacki układ ponad rządowy, podobny do tego, jakim było sponsorowanie wyniszczonych wilelkim kryzysem koncernów niemieckich aby mogły sponsorować A. Hitlera, przez finansistów z Wall Street. Jakie banki tam działają od lat, doskonale wiemy. Dlaczego więc, naród Żydowski żyjący w Europie spotkała tak okropna, masowa gehenna? Czyż ktoś tego nie zaplanował jeszcze ponad A. Hitlerem, tym bardziej, że nie udzielono im żadnej pomocy w czasie wojny, choćby bombardując linie transportowe prowadzące do obozów zagłady. To tez nam niech daje do myślenia i uzmysłowi co niektórym, że to nie Żydzi kierują światem i jego spiskami, tylko rozmaite złowrogie elity, mające siebie za światłe i upoważnione do jego układania ponad wolną wolą narodów.

A My, obserwujemy cala ta szopkę, pozory walki o wolność Ukrainy ze strony zachodnich pseudo demokracji oraz pozory jej własnej, wewnętrznej obrony. Co nie znaczy, że owe pozory nie mogą się przekształcić w poważną, lokalną wojnę. Pozornie wyrwać spod kontroli i Zamienic z kolei w wojnę światową, która będzie też przewidziana.

mapkaMapa przyszłej „RadoSławi”? Obecnego Rodu/Rodziny Słowian.

Wyraz ‘ród’ pochodzi od starosłowiańskiego słowa ‘raatti’w postaci skróconej, pozbawionej w morfemach sąsiednich fonemów o podobnym brzmieniu, jako 1)‘rati’ a istniejącego jeszcze w zbliżonej formie w j. rosyjskim jako ‘rad’czy w znaczeniu morfemu ‘ra’ w wyrazach 2)‘rag/rah/róg’ bądź 3)‘ramie/ramja’, 4)’rada’, 5)’Radom’, 6)’Rawa’, 7)’rapt’ 8) ‘kora’, 9) ‘góra, gara, kara, hora’, 10)’rak’, 11) ‘kara’, 12)’rodzi/c’, 13) ’radość’ 14) ‘Radosław’ i wielu innych indosłowiańskich pra terminów, ktore odpowiednio oznaczały; 1)‘ra-at-ti’ czyli ‘moc-ta-tu/twoja’, 2) ‘ra-ha/ra-ga’; ‘moc/twardość-żywa/oddech’, 3) ‘ra-mja’; ‘moc-moja/ma’, 4)’ra-da’; ‘moc-daje’, 5)’Ra-dom’ ; ‘mocny-dom’, 6) ‘Ra-wa’; ‘moc-ta/tu’, 7) ‘ra-pi-at’; moc-zimna/zła-to’, 8)’ko-ra’; ‘kolista-twardość/moc’, 9)’ha/ga/ka-ra’; ‘krzywa, wypukła, kolista-moc, wielka’, 10) ‘ra-at’ ; ‘mocne, twarde-to’, 11) ‘ka-ra’ ; ‘kolista, powracająca – moc, siła’, 12)’ro-dzij’; ‘mocą-czyni, dzieje’, 13) ’ra-dość’; ‘mocy, siły-wiele’, 14) ‘Ra-do-sław’; ‘moc/ą-do-sławy’, w domyśle ‘moc prowadzi do sławy’ . W ukutym przeze mnie wyrazie ‘Radosławia’, zawiera się wiec wiele znaczeń. Jest tam ‘moc gospodarcza, siła narodów, twardość charakterów ludzkich, odwaga i męstwo’ a za nia bezpieczeństwo ale też i ‘radość’, ‘sława’, ‘słowo’ czyli wiedza, „Słowianie’ (Sławeni).

A przecież, jeśli będziemy mądrzy, może kiedyś być tak ja na tej mapce! Silna, połączona i wolna słowiańszczyzna. Odporna na zewnętrzne ataki, bo wielka i zamożna, w granicach tylko istniejących państw słowiańskich – a jeśli jakieś inne się do niej dołączą to jeszcze silniejsza. Odporna na banksterskie, masońskie, niemieckie czy rosyjskie knowania. Bez żadnej lewicowej pseudo demokracji tylko prawdziwie demokratyczna. Z tym, że brakuje mi na mapce zaznaczenia wszystkich narodów słowiańskich. W końcu jesteśmy piękni też przez swoje różnice kulturowe i narodowe zdolności.

 

RAFAŁ ORLICKI

 

Faerie Vivarium – Holod (Ukraina, współczesna muzyka kultowa)

 Ze strony Wybierz Wolność

Oto artykuł. Polecam zajrzenie na stronę i zastanowienie się czy autor ma rację, pisząc o planach wojennych:

http://wybierzwolnosc.wordpress.com/2012/04/page/2/
Mapa Gomberga – kolorowa mapa ścienna przedstawiająca, jak informuje napis umieszczony na niej „Zarys powojennej mapy Nowego Świata”. Mapa została wydana w 1942 roku w Filadelfii. Wydawcą mapy, był niejaki Maurice Gomberg. 
A teraz tekst  u spodu mapy gdzie znalazł się program zawarty w 41 punktach, który zaczyna się od słów 

 

„Taka będzie nasza polityka”:

” Nowego Światowego Moralnego Porządku Świata” który powstanie w wyniku 

III Wojen Światowych !

Mapa3

 „Zarys Powojennej Mapy Nowego Świata”


„My, U.S.A., we współpracy z Demokracjami Ameryki Łacińskiej, Brytyjską Wspólnotą Narodów i Zjednoczonymi Sowieckimi Socjalistycznymi Republikami, 

przyjmujemy światowe przywództwo dla ustanowienia Nowego Światowego Moralnego Porządku
w celu trwałego pokoju, wolności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i rekonstrukcji świata.”

 

1942

W lewym górnym rogu „Mapy Gomberga” znajduje się informacja o jej wydawcy:

 

„Copyrighted and Published by Maurice Gomberg , Philadelphia, PA. 1942.”

 

oraz pieczęć „Luty 25, 1942″

” Taka będzie nasza polityka ” 

1. My, USA w kooperacji z naszymi aliantami, dla naszego bezpieczeństwa i dla międzynarodowej moralności, jesteśmy zdecydowani zmiażdżyć i zupełnie zniszczyć militarną moc agresorów Osi i ich satelitów bez względu na koszty, wysiłek i czas potrzebny dla osiągnięcia tego celu.

2. Stary porządek świata, kolonialnej opresji, eksploatacji dominiów, rywalizujących imperializmów i potęgi wyrachowanej dyplomacji – majestatów, dyktatorów, uprzywilejowanych mniejszości, plutokratycznych monopolistów i podobnych socjalnych parasytów; skorumpowany porządek odpowiedzialny za obecny światowy kataklizm narażający nasze bezpieczeństwo i pokojowy postęp, nigdy nie podniesie się.

3. Nowy Światowy Moralny Porządek stałego pokoju i wolności będzie ustanowiony po pomyślnym zakończeniu obecnej wojny.

4. Ze względu na historię, ekonomicznej struktury, korzystnego położenia geograficznego i dobra ludzkości, USA musi altruistycznie przyjąć przewodnictwo w nowo przyjętym demokratycznym światowym porządku.

5. Ażeby zredukować karygodne wydatki na uzbrojenie wszędzie w świecie, USA w kooperacji z Ameryką Łacińską, Brytyjską Wspólnotą Narodów i Stanami Sowieckich Socjalistycznych Republik podejmie się zadania zagwarantowania pokoju narodom które będą trwale rozbrojone i zdemilitaryzowane po zakończeniu obecnej wojny.

6. Ażeby móc wypełnić nasze zobowiązanie i efektywnie zapobiec powtórzeniu się kataklizmu wojny, niepokonalność USA jako militarnej, morskiej i powietrznej siły, będzie głównym warunkiem.

7. Realistycznie rozważając strategię i nasza nie zagrażalną pozycję jest koniecznym ażeby USA uzyskały zrzeczenie się kontroli nad stanem posiadania wszystkich zagranicznych sił na terenie całej Zachodniej Hemisfery, ich otaczających wód i strategicznych wysp-placówek, tak jak to zaznaczono na towarzyszącej mapie.

8. Rozważając sprawę obrony hemisfery oraz w duchu i tradycji nowej Doktryny Manroe hemisferycznej solidarności i polityki „dobrego sąsiada”, USA ze zgodą Republik Ameryki Łacińskiej uzyska kontrolę i prawa protektoratu nad terenami zrzekających się.

9.Dla wzmocnienia naszej pozycji na obszarze Karaibów, który posiada oczywistą wagę dla obronności hemisfery, naszym sąsiadom Ameryki Centralnej i Zachodnim Indiom będą zaoferowane wszystkie możliwe bodźce dla ułatwienia przyłączenia ich do USA jako równorzędne stany.

10. Ażeby wzmocnić ekonomiczno-polityczna spójność Zachodniej hemisfery, USA będą promowały i pomagały w unifikacji Południowej Ameryki w dobrze zorganizowane, demokratyczne, federacyjne USSA – „Zjednoczone Stany Południowej Ameryki”.

11. Wyzwolone brytyjskie, francuskie i holenderskie wyspy Gujana bedą zorganizowane w jako jeden stan „Zjednoczonych Stanów Południowej Ameryki” – USSA.

12. Wszystkie siły zrzekną się kontroli nad ich kolonialnymi mandatami i strategicznymi wyspami w ich posiadaniu na całym świecie.

13. Brytyjska Wspólnota Narodów, druga co do wagi militarnej i morskiej siła, kooperując ściśle z USA jako siłą dla wolności, zatrzyma i obejmie kontrolę nad tymi terytoriami, bazami zabezpieczającymi pokój i wyspami o znaczeniu strategicznym z ich placówkami, istotnymi dla utrzymania światowego pokoju i wolności na oceanach, jak zaznaczono na mapie.

14. USSR (Union of Soviet Socialist Republics.) trzecia co do wagi militarna siła, w kooperacji z USA jako siłą dla wolności i utrzymania światowego pokoju, przejmie kontrole nad wyzwolonymi, zdezorganizowanymi, przylegającymi do jej granic terenami łącznie Niemcami i Austrią, które będą reedukowane i w końcu zostaną dołączone jako równorzędne republiki USSR, jak w przybliżeniu zaznaczono na mapie.

15. Światowa Liga Narodowości pod nadzorem i arbitrażem mocarstw zostanie zorganizowana.

16. Zostanie ustanowiony Światowy Sąd z mocą karną ustanowienia całkowitego bojkotu, blokady, oraz okupacji przez międzynarodową policję łamiących międzynarodową moralność.

17. USA w ścisłej kooperacji ze Zjednoczonymi Stanami Południowej Ameryki, Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, USSR i Światowej Ligi Narodowości będą promowały i pomagały w unifikacji oddanych terytoriów i obszarów które są niepewnie podzielone w dobrze zorganizowane, demokratyczne i całkowicie zdemilitaryzowane federalne republiki, jak w przybliżeniu zaznaczono na mapie.

18. Obszary znane jako Holandia, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Portugalia, Korsyka i ostatecznie Italia wraz z Sardynią i Sycylią będą zunifikowane jako zdemilitaryzowane federalne „Zjednoczone Stany Europy”.

19. Obszary znane jako Szwecja, Norwegia, Dania i wyspy Szpitzbergen zostaną zunifikowane jako zdemilitaryzowane federalne „Zjednoczone Stany Skandynawii”.

20. Kontynent Afryki zostanie zreorganizowany i zunifikowany jako zdemilitaryzowana federalna „Unia Afrykańskich Republik”.

21. Obszary znane jako Arabia Saudyjska, Syria, Lebanon, Irak, Hejas, Jemen, Aden i Oman, zostaną zunifikowane jako zdemilitaryzowana unia „Arabskich Federalnych Republik”.

22. Obszary znane jako Indie łącznie z Afganistanem, Baluchistanem, Nepalem, Bhutanem i Burmą, zostaną zunifikowane jako zdemilitaryzowane „Federalne Republiki Indii”.

23. Tereny znane jako Chiny, Mongolia, Tybet, Tailand, Malazia, Indochiny i Korea, zostaną zunifikowane jako zdemilitaryzowane, federalne „Zjednoczone Republiki Chin”.

24. Obszary znane jako Grecja, Macedonia, Albania, Kreta, Dodecanese i przylegające wyspy na Morzu Egiejskim, zostaną zunifikowane jako zdemilitaryzowana „Federalna Republika Grecji”.

25. Obszary znane jako Eire i Północna Irlandia, zostaną zunifikowane jako zdemilitaryzowana, niezależna republika „Eire”.

26. Teren Ziemi Świętej starożytnych Hebrajczyków, obecnie znany jako Palestyna i Transjordania z przynależnymi regionami, jak zaznaczono na mapie, biorąc pod uwagę historię i bezwzględną potrzebę złagodzenia po-wojennego problemu uchodźców, zostanie zunifikowany jako zdemilitaryzowana, niezależna republika „Hebrewland”.

27. Obszar znany jako Europejska Turcja przylegająca do Dardanele, Morza Marmora i Bosforu, biorąc pod uwagę realistyczną pokojową strategię, zostanie oddany pod połączoną kontrolę USSR i Turcji.

28. Teren znany jako Turcja będzie zdemilitaryzowaną, niezależną republiką „Turcja”.

29. Wszystkie problemy wymiany i repatriacji populacji będą administrowane przez Światową Ligę Narodowości.

30. Kryminaliści i ich partnerzy winni tej ohydnej wojny zostaną osądzeni i niemożliwa do zapomnienia kara zostanie zastosowana.

31. Wszyscy obywatele japońscy i wszystkie osoby japońskiego pochodzenia o wątpliwej lojalności zostaną na stałe usunięte z Zachodniej Hemisfery, protektoratów USA i strategicznych wysp i ich własność skonfiskowana na rzecz po-wojennych potrzeb rekonstrukcji.

32. Wszyscy obywatele niemieccy i włoscy i wszystkie osoby pochodzenia niemieckiego i włoskiego znane jako wspomagające nazistowską i faszystowską ideologię zostaną potraktowane podobnie.

33. Niemiecka, włoska i japońska imigracja do Zachodniej Hemisfery, jej protektoratów i placówek na strategicznych wyspach będzie zatrzymana na czas nieokreślony.

34. Wszystkie osoby pochodzenia wschodnio-pruskiego i Rhineland zostaną przemieszczone do terytorialnych Niemiec i regionów na stałe zdeprusyfikowanych.

35. Wszystkie osoby pochodzenia niemieckiego, włoskiego i japońskiego zostaną na stałe usunięte z podbitych przez nich teraz terenów i ich mienie skonfiskowane na cele po-wojennej rekonstrukcji.

36. Ażeby oczyścić mieszkańców z pokonanych agresorów Osi zarażonych militarnym szowinizmem, dokonać usunięcia i zniszczenia ich potencjalnej militarnej organizacji, odzyskać ich zgromadzone grabieże i żeby re-edukować ich aby w końcu przyjąć ich do członkostwa rodziny narodów, teren Niemiec i Austrii, Italii i Japoni będzie hermetycznie i na nie określony czas w stanie kwarantanny i będzie administrowany przez powołanych gubernatorów pod nadzorem Światowej Ligi Narodowości.

37. Wszystkie zasoby, przemysłowe i ludzkiej pracy, na obszarach objętych kwarantanną będą użyte dla potrzeb odbudowy i rekonstrukcji.

38. Ażeby zredukować liczbową ilość narodów-agresorów, jako potencjalny element siły militarnej wypracowana będzie i zastosowana Polityka Kontroli Populacji na terenach objętych kwarantanną.

39. W Nowym Światowym Moralnym Porządku, który pragniemy ustanowić, ponad zasadniczą polityczną wolnością następujące podstawowe ekonomiczne zmiany są niezbędne:

(a) Nacjonalizacja wszystkich naturalnych bogactw i sprawiedliwa ich dystrybucja do wszystkich narodów na świecie.
(b) Nacjonalizacja międzynarodowych banków, zagranicznych inwestycji, kolei i elektrowni – wszędzie na świcie.
(c) Nacjonalizacja produkcji uzbrojenia we wszystkich istniejących militarnych potęgach.
(d) Kontrola federalna handlu zagranicznego i transportu.
(e) Ustanowienie światowego systemu monetarnego.
(f) Ograniczenie w skali światowej stopy podatkowej do maksimum 2%.

40. Ażeby zachować zwycięstwo i przewodnictwo naszego zjednoczonego wysiłku, którego celem jest nie zemsta i eksploatacja lecz wolność i bezpieczeństwo wszystkich nacji dla pokojowego postępu, zjednoczone „Najwyższe Dowództwo Wojny Narodów Zjednoczonych” będzie ustanowione na końcu obecnej wojny, które zostanie przetransformowane na stałe w „Najwyższą Wojskową i Ekonomiczną Radę” współdziałającą ze „Światową Ligą Narodowości” w po-wojennej rekonstrukcji i zapewnieniu pokoju.

41. „Najwyższa Wojskowa i Ekonomiczna Rada” powoła Gubernatorów do administracji terenów objętych kwarantanną aż do czasu warunkowego zwolnienia. Dla tego celowego początku musimy walczyć aż do absolutnego zwycięstwa.

map3Polska tak miała wyglądać – mapa z 1940

„Interesującą jest także mapa opublikowana w książce, „Poland After One Year of War”, dla The Polish Ministry of Information, przez George Allen and Unwin Limited w 1940 roku.
Mapa ta wskazuje dokładnie jak podzielono Polskę. Znajdują się na niej 3 protektoraty; Polski, Żydowski i Ukraiński. Dwie sekcje są dane przez Hitlera Słowacji i Litwie. Sowiety swoją cześć mają wcieloną do Ukraińskiej i Białoruskiej Republiki. Protektorat żydowski, na mapie nazwany Jweish Reserve, ma swoją historię sięgającą 1914 roku znaną także pod nazwą JUDEO-POLONIA.”

 

Maurice Gomberg
Nas najbardziej interesuje, co zaplanowali z nami i naszym krajem „łaskawcy”, którzy dokonali już podziału świata. Oto, jak wygląda Europa, po nowym podziale:

Europa
 Fragment MAPY GOMBERGA dotyczący Europy. Szczególnie interesującymi są granice Czechosłowacji, już wtedy podzielone na Czechy i Słowację, Jugosławii (zobacz Albania) i Izraela, nazwanego – Hebrewland, (kolor zielony) . Polska miała istnieć jedynie jako jedna z republik Związku Sowieckiego (Polish SSR). Wtedy także przewidziano utworzenie Unii Europejskiej (United States of Europe).  Analizując granice państw i stref okazuje się, że zasadniczo zgadzają się one z graniami powojennymi za wyjątkiem jedynie kilku szczegółów. np. Iranu i Finlandii – które występują jako republiki Związku Sowieckiego.    Niemcy i Włochy – to obszar kwarantanny ??

Tu, jest ciekawa wypowiedź odnośnie tej mapy:
ks. prof. Michał Poradowski, z książki „Nowy Światowy Ład”, wyd. Wers, 1994:

Są sceptycy, którzy nie wierzą w możliwość istnienia spisków po­litycznych, tak krajowych, jak i międzynarodowych, a przecież znane są konkretne fakty, jednym z nich jest tzw. „mapa Gomberga”, o której dość obszernie pisze Aleksander Gella, w książce wielu autorów, wydanej pod tytułem „Sprawy polskie w perspektywie światowej” (Londyn, 1985).

Co to jest „Mapa Gomberga”? Chodzi tutaj o mapę polityczną przy­szłego świata. Według jej autorów została ona opracowana i ukończona w październiku 1941 (a więc, o ironio, w tym samym czasie kiedy ogłaszano całemu światu tzw. Kartę Atlantycką 14. VIII. 1941), a którą opublikowano dopiero w październiku roku 1942 i rozmieszczono nie­mal na całym terytorium Stanów Zjednoczonych; wywieszano ją głów­nie w salach stacji kolejowych.

 Mapa ta została wydrukowana w dość dużych rozmiarach, jako kolorowa mapa ścienna 100 na 71 centyme­trów. Napis na niej informuje, że chodzi tu o „zarys powojennej mapy nowego świata” (Out1ine of Post-War New World Map)

Nadto, aby nie było nieporozumień, na dole tej mapy wydrukowano dokładny jej opis i program przyszłego, a więc powojennego nowego świata i jego ustroju politycznego. Ciekawe, że nazwa tego powojennego świata politycz­nego jest taka sama, jaką używa w licznych opublikowanych na ten temat książkach Robert Strausz-Hupe, a więc „The New World Moral Order”. Przypomnijmy, że Robert Strausz-Hupe był przez czterdzieści lat ambasadorem Stanów Zjednoczonych w różnych krajach i założycielem Foreign Policy Institute (Philadelphia) oraz kwartalnika ORBIS. Oczywiście, dla nas ten „Nowy Światowy Ład Moralny” jest całkowicie niemoralnym, gdyż gwałci on Kartę Atlantycką, ogłoszoną przez Aliantów zaledwie rok wcześniej, która gwarantowała wszystkim państwom nienaruszalność granic, a ich ewentualne zmiany mogły mieć miejsce jedynie po uprzednim plebiscytowym wypowiedzeniu się mie­szkańców danego terytorium.

Otóż owa „Mapa Gomberga” (nazwa pochodzi od nazwiska wydaw­cy) nie jest opinią personalną, lecz wynikiem czyichś decyzyj i do dziś oficjalnie nie wiadomo, kto tę mapę opracował i kto decydował o no­wych granicach politycznych prawie wszystkich państw świata, chociaż tekst komentarza owej mapy zaczyna się słowami:  

„My, Stany Zjednoc­zone we współpracy z naszymi sprzymierzeńcami…” („We, the USA, in co­operation with our allies…”)

A więc, według tekstu tejże mapy, jest ona opracowana i jej komentarz zredagowany przez Stany Zjednoczone i ich sprzymierzeńców (należała do nich wówczas także Rzeczpospolita Pol­ska, reprezentowana przez swój rząd rezydujący w Londynie).  

Tak więc rząd Stanów Zjednoczonych ponosi za nią odpowiedzialność, za jej redakcję, za jej wydanie i za jej rozpowszechnienie”. 

 Nic też nie wiadomo, aby rząd Stanów Zjednoczonych lub jakaś oficjalna instytucja tegoż rządu, czy też któregoś z rządów sprzymierzonych zabrał głos w tej sprawie, a według starej zasady prawa rzymskiego „qui tacet consentire videtur” .

Otóż mapa tego „Nowego Światowego Ładu Moralnego” hojnie od­daje Związkowi Sowieckiemu niemal całą Europę, prawie wszystkie kraje aż do Renu, do granicy Francji: Polskę, Niemcy, Danię, Holandię, Belgię, Austrię, Jugosławię, Rumunię, Bułgarię, z wyjątkiem Grecji, Włoch, Francji i Hiszpanii oraz Szwecji i Norwegii. Także Związkowi Sowieckiemu przydziela się państwa bałtyckie: Finlandię, Łotwę, Es­tonię i Litwę. Stany Zjednoczone także zostają hojnie obdzielane: całą Kanadą, całym Meksykiem i całą Ameryką Centralną.

Otóż jeśli chodzi o Europę, to jej sytuacja realna po drugiej wojnie światowej niewiele różni się od projektu Mapy Gomberga, gdyż Zwią­zek Sowiecki otrzymał prawie wszystko to, co na tej mapie było prze­widziane, z wyjątkiem Danii, Holandii, Belgii i połowy Niemiec. Pierwotnie rozciągał się także i na Austrię, która ostatecznie pozostała krajem niepodległym.

Natomiast rozciągnięcie się Stanów Zjednoczonych na Kanadę, Mek­syk i Amerykę Centralną, jak to zapowiadała mapa Gomberga, nie doszło do skutku [doszło później: NAFTA md] . Niemal zaraz po wojnie, powstała Organizacja Pań­stw Amerykańskich obejmująca Amerykę Centralną i Południową, jak zresztą przewidywała Mapa Gomberga. Inne propozycje Mapy Gom­berga także zostały – chociaż częściowo i w nieco odmiennej formie ­zrealizowane (państwa afrykańskie oraz Bliski i Daleki Wschód).

Nie chodzi nam tu jednak o to, w jakim stopniu plany polityczne Mapy Gomberga zostały zrealizowane, lecz o sam fakt istnienia owych pla­nów, czyli fakt istnienia konspiracji politycznej i to na tak wielką, bo odnoszącą się prawie do całego świata skalę. Jest to więc dokument wyjątkowej wagi, który zaświadcza istnienie sekretnych ośrodków wła­dzy politycznej, które posługują się publicznymi i znanymi instytucjami, jak obecnie Narody Zjednoczone, czy Unia Europejska itd.

Z komentarza p. Aleksandra Gella dowiadujemy się, że Gomberg pochodził z Europy Wschodniej, był zwolennikiem komunizmu i stałym czytelnikiem żydowskiej gazety „Freiheit”, wydawanej w Stanach Zje­dnoczonych w języku Yiddish, a to dużo mówi o tej „szarej eminencji„.

Najbardziej nas interesuje fakt, że na Mapie Gomberga Polska nie istnieje, gdyż jest całkowicie włączona do Związku Sowieckiego. Skoro w komentarzu tej mapy wyraźnie mówi się, że jest ona dziełem „Stanów Zjednoczonych i ich Aliantów”, uważać musimy, że już w roku 1942, publicznie dano nam do zrozumienia, iż zostaliśmy całkowicie zdra­dzeni. Na darmo więc walczyli nasi żołnierze na wszystkich frontach z hitlerowskimi Niemcami. Pozostaje też pytanie: czy rząd polski na emigracji znał Mapę Gomberga?

Biada narodom, które lekceważą spiski polityczne…

Literatura:
1. A.Gella – „Sprawy polskie w perspektywie światowej” – Londyn 1985.
2. M.Poradowski – „Nowy Porządek Świata” – Poznań 1994.

Czy ci, którzy zrobili i opublikowali tą mapę już wtedy wiedzieli o planach kolejnej wojny, która nas czeka ? Już w 1942 roku wiedzieli, co będzie za ok 70-80 lat ?? A może wiedzą, co może wydarzyć się, czego efektem końcowym będzie nowy podział świata i wpływów największych mocarstw ?? 

Może nie będzie tradycyjnej wojny jakie mieliśmy do tej pory, tylko wojna ekonomiczna, która wpłynie na podziały państw i całych narodów w imię „naszego dobra”, ku chwale wielkich i bogatych tego świata, pociągających za sznurki… 

Najlepszym i najszybszym sposobem na wprowadzenie nowego porządku jest upadek systemu ekonomicznego, jaki znamy teraz i zastąpienie go scentralizowanym rządzeniem i decydowaniem za nas o nas…

 

Polecam p. Czesławowi Białczyńskiemu opublikowanie tutaj reszty artykułu (części opisującej wybuch I, II i III wojny). Polecam tez artykuł bliski tematycznie roli Polski, świetnie wyjaśniający dlaczego Polska jest obiektem wpływów i gry naszymi ziemiami; http://spodlasu.neon24.pl/post/36219,polska-zadecyduje-o-losach-swiata

 

 

[Uwaga: ten artykuł publikowaliśmy i linkowaliśmy w roku 2012. CB]

Faerie Vivarium – Rusalia (Ukraina, muzyka kultowa)

 

 

„Do WOLNOŚCI przez OGIEŃ”

ZWYCIĘSTWO

20 maja 2014 rusza do Stanisławowa misja Fundacji Piastun ze Slovianskim Slovem (a więc wszystkimi książkami wydawnictwa, Kwartalnikiem „Słowianić” i Dobrym Słowem od SSŚŚŚŚ, a także ideą Zrzeszenia Słowian „Słowianie RAZEM!”). Misja udaje się na Ukrainę z wszechstronnymi warsztatami, które niosą wiedzę.

Jako Zrzeszenie Słowian z całych sił wspieramy tę misję, angażujemy się w jej powodzenie wszelkimi siłami duchowymi i materialnymi. Ten artykuł jest częścią naszego wkładu w Walkę o Wolność Ukrainy od rosyjskiego najeźdźcy, od Moskali. Pamiętajmy wszyscy i zawsze, w każdej sekundzie swego istnienia, że liczą się tylko CZYNY, BUDOWANIE NOVEGO – Służba Człowiekowi i Matce Ziemi, Służba Współbraciom, Solidarność.

UCZYNIMY WSZYSTKO by Plan NWO nie powiódł się na Ukrainie, i by Nasi Bracia, którzy przez tysiąclecia dzielili Wspólny LOS z Polakami, ocalili WOLNOŚĆ SWOJEJ OJCZYZNY. PAMIĘTAJMY, ŻE ICH OJCZYZNA JEST NASZĄ MACIERZĄ, A WOLNOŚĆ JEST PRAWEM KAŻDEGO CZŁOWIEKA NA ZIEMI.

 

Faerie Vivarium – Hall Of Flames (Ukraina, współczesna muzyka kultowa)

 

stanislawow2Stanisławów (Ukraina) – Iwano-Frankiwsk, hist. Stanisławów (ukr. Івано-Франківськ, ros. Ивано-Франковск; do 1962 Stanisławów, ukr. Станіслав lub Станіславів; jid. סטאַניסלעװ, Stanislew) – miasto obwodowe w zachodniej Ukrainie, ok. 222 tys. mieszkańców (2008), prawa miejskie od 1662, dawna rezydencja magnaterii polskiej.

WOLNOŚĆ UKRAINY JEST WARUNKIEM ŚWIATOWEGO MIRU-Pokoju oraz MIRU-Sławy-Chwały, MIRU CZŁOWIECZEŃSTWA, Miru Świata – Bo MIR to znaczy ŚWIAT!  

 Artykuł „Do wolności przez Ogień” ukaże się w „Słowianić” nr 5 – 20 czerwca 2014 roku.

 

Tagged with:

Podręcznik Globalnej Suwerenności – Johny Liberty (nadesłane przez Patryka)

Posted in nauka, Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 29 Kwiecień 2014

Publikujemy fragmenty bardzo ważnej książki nadesłanej przez Patryka, której tłumaczenie znalazło się na jego blogu w grudniu 2013 roku i jest kontynuowane obecnie: Bladymamut.wordpress.com

Co dziwne „Podręcznik Globalnej Suwerenności” Johny’ego Liberty, który powstał dziesięć lat temu, niechcący zahacza także o postać Świętego Jana Pawła II,  zupełnie na marginesie, ale każdemu Wolnemu Człowiekowi ten epizod „indiański” z życia Świętego Papieża Polaka powie więcej niż 1000. stronicowa analiza jego pontyfikatu stworzona w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, czy też 100. tomowa krytyka z pozycji materializmu dialektycznego.

JDVH07-288

Podręcznik Globalnej Suwerenności – Johny Liberty

Tytuł oryginału: The GLOBAL SOVEREIGN’S HANDBOOK by Johnny Liberty

Tłumaczenie: Żaneta Tyborowska

Korekta: BladyMamut

.

Rozdział 2: INDYWIDUALNA SUWERENNOŚĆ

Z dedykacją dla tysięcy pionierów, którzy przybyli i przyczynili się do pracy badawczej oraz stworzenia tej książki.

PEŁEN OBRAZ

Suwerenność sama w sobie, oczywiście, nie podlega prawu, ponieważ jest twórcą i źródłem prawa, lecz w naszym systemie, podczas gdy suwerenne władze są delegowane do rządowych biur, Suwerenność sama w sobie pozostaje z ludżmi przez których i dla których istnieją i działają wszystkie rządy. —supreme Court Decision, Woo Lee vs. Hopkins 118 U.S. 3561″

Gdy po raz pierwszy zacząłem edukację dotyczącą kwestii suwerenności, byłem w szoku znajdując tak niewielu Amerykanów bez jakiegokolwiek pojęcia o suwerenności, z wyjątkiem ograniczającym się do powiązania tego do rdzennej ludności zmagającej się z niezależnością.
Uważając suwerenność za główne pojęcie wokół którego obracają się wszystkie polityczne, ekonomiczne i prawne systemy, byłem zdumiony jak szybko, w przeciągu kilku pokoleń suwerenność stała się pojęciem prawie nieobecnym w języku angielskim.
Jak nauczałem przez lata, coraz więcej ludzi zaczynało otwierać oczy na swoją własną suwerenność , w szczególności w Ameryce – jedynym kraju na świecie traktującym suwerenność jednostki ponad tą rządową
Czy jesteśmy Amerykanami czy też nie, wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi urodzonymi z prawem do praktykowania swoich praw i wolności bez względu na polityczny, ekonomiczny czy prawny system danego narodu pośród którego się narodziliśmy.
Suwerenność dotyczy bycia sobą, prezentowania siebie a NIE polegania na ekspertach i fachowcach by zrobili to za ciebie.

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ ODPOWIEDZIALNIE

Odzyskanie i odnowienie globalnej suwerenności dla wszystkich ludzi wymaga równoczesnego aktywowania wielu poziomów. My Ludzie musimy przede wszystkim najpierw odzyskać naszą duchową, umysłową i emocjonalną suwerenność, a potem z wolą swobodnego działania odzyskać , odnowić lub stworzyć naszą polityczną, ekonomiczną i prawną suwerenność.

Duchowa – Umysłowa -Emocjonalna Polityczna – Ekonomiczna- Prawna

Na przestrzeni lat zauważyłem, że nie można kogoś do czegoś zmusić. Możesz uczyć ludzi o politycznej, ekonomicznej i prawnej suwerenności, ale bez stawienia czoła naszym lękom, bez woli czy odwagi do działania – większość ludzi nie podejmie nawet żadnych kroków. Mowa jest bezwartościowa, słów jest mnóstwo, a działanie jest cenne i rzadkie.

Niezależność – współzależność

Można dać ludziom wszystkie narzędzia, dostęp do zasobów i rzeczy, nawet do planów budowy ich wymarzonego domu, ale bez duchowej, umysłowej i emocjonalnej suwerenności dom pozostaje niewybudowaną, nierzeczywistą ideą istniejącą w przestworzach.

Ta praca naukowa jest dedykowana tym którzy mają pasję i żywość  do wolności oraz kompetencję by tu i teraz realizować skuteczne działania.

Jak tylko przestaniemy postrzegać siebie jako odosobnione jednostki, poznamy siebie jako część błyskawicznie integrującej się globalnej sieci, jako komórka nerwowa rozbudzonego globalnego umysłu. Peter Russell, The Global Brain2

Duchowa i umysłowa suwerenność

Wolność jest z łatwością zrównywana ze źródłem wszelkiego stworzenia. Musisz sobie uświadomić, że to w Tobie jest to źródło i że jesteś prawdziwie jedyny i kompletny takim jakim jesteś. Musisz sobie uświadomić, że jesteś odpowiedzialny za kreowanie swojej własnej rzeczywistości i upoważniony z tego miejsca do kreowania pomyślności i dostatku

Wolność jest kreatywna

Pomyślność i dostatek też są równe wolności. Pomyślność nie równa się pieniądzom, ale prawdziwemu dostatkowi. Wolność nie jest czymś o co musimy walczyć. Wolność to coś więcej niż zdolność przemieszczania się, ale również kierowanie wewnętrznym światem, swobodne podążanie w dowolnym kierunku bez oporu. Prawość jest definiowana jako równanie naszych myśli, słów i czynów. By być prawdziwie wolnym musisz zdeklarować swoją duchową i emocjonalną suwerenność.3 Co się stanie gdy gatunek ludzki zrzeknie się intelektu i władzy? Co się stanie gdy zasłona dyskrecji zostanie podniesiona do momentu gdy dni światowej dominacji i globalnej manipulacji się skończą?

Tak jak mówi o tym David Icke w swojej książce ”I prawda cię wyzwoli” nieliczna elita nie może dominować i kontrolować miliardów ludzi i wypowiadać wojny dla swoich korzyści, chyba że miliony zechcą być traktowani jako ekonomiczni niewolnicy i mięso armatnie.
Zbiorowa świadomość jest kumulacją całości myśli emitowanych każdej chwili przez rasę ludzką. Myśli te mogą być negatywne lub pozytywne. Obecnie panuje przytłaczający wir negatywnych myśli różnorakich form oraz energii trzymającej zbiorową świadomość ludzką osadzoną u źródła czakry strachu i kontroli. To dotyczy każdego pojedynczego gatunku na Ziemi.

Gdy raz możesz zmanipulować myśli jednego pokolenia, wtedy łatwiej przychodzi narzucenie woli na przyszłe pokolenia ponieważ masz teraz zaprogramowanych rodziców i ‚przywódców’ nieświadomie działających w twoim imieniu. To zmowa by zmanipulować w ludziach poczucie własnej jaźni i przez to również kreowanie fizycznej rzeczywistości. „4

Jeśli nie odzyskamy z powrotem naszych myśli i nie zaczniemy myśleć i decydować za siebie by żyć jako współtwórcy w tym pięknym wszechświecie, współtworząc naszą własną rzeczywistość z duchowością, będziemy poddani dotkliwej kontroli umysłu i manipulacji które okradają nas codziennie z życiowej siły.
Zbyt długo istoty ludzkie pozwalają innym myśleć za nie i narzucać sobie czyjeś idee. Struktury władzy żywią się negatywną energią i nasze własne negatywne myśli uwieczniają ten szaleńczy żer.5
Musimy przeprogramować i na nowo uwarunkować samych siebie do momentu ”odczarowania”. Musimy oddać się intensywnemu procesowi nauczania, odzyskać nasz własny umysł, myśleć, zbojkotować media głównego nurtu, edukacyjne uwarunkowania, czytać książki, słuchać audio i video kaset, uczęszczać na wykłady i dostrzec co dla nas jest prawdą.
To jest korzeniem całego nauczania o suwerenności – odzyskanie i odnowienie twojej duchowej, mentalnej i emocjonalnej suwerenności, potem wzięcie całkowitej odpowiedzialności za kreowanie własnej rzeczywistości oraz konsekwencji. Potem musimy zdeklarować również naszą polityczną, ekonomiczną i prawną suwerenność.

WOLNOŚĆŻyjemy w wieku ciemności. Zimne, kamienne oczy ze stali. Ze strachu pochodzi potrzeba kontroli. Kiedy powstaniemy i odpuścimy?
Modlę się o Złoty Wiek. Ciepłe uśmiechy i oczy duszy. Osadzone w miłości która budujemy całkiem nowy świat. Kiedy się obudzimy i tak będzie?
Żyjemy w potężnej wizji prawdy. Stojąc razem w naszej suwerenności. Serce z sercem, łączymy się w jedność. Będzie tu sprawiedliwość i wolność
Johnny Light

Gromadna mentalność

[przypis wydawcy: podziękowania dla Davida Icke’a za inspirację i wkład do tych sekcji]

Wszyscy jesteśmy częścią tej samej świadomości. Podziały są tylko w naszych głowach. Te postawy które przyjęła większość ludzi pozwalają kilku kontrolować los tej planety. Należy nam się duchowe przebudzenie. Boże strzeż nas od religii. Religia jest największą formą kontroli umysłu poprzez manipulowanie strachem, winą i wstydem. Duchowość jest przeciwieństwem religii.
Ludzie są zmuszani do negowania tego kim są. Od urodzenia jesteśmy nauczani by się dostosowywać, by wygodnymi i żyć w sferze ‚wolnej od udręki’. Wszystkie społeczeństwa i dogmaty, religie i polityki są generalnie ‚wolne od udręki’ jeśli się dostosujesz. Jesteśmy całkowicie zostawieni sobie ponieważ nie jesteśmy postrzegani jako groźba dla ustanowionego porządku.
Ta gromadna mentalność pozwala na rządzenie światem kilku władczym(masterfull) manipulatorom. Jesteśmy stłaczani przez uwarunkowania i strach tak jak pasterz pogania swe stado kijem (np. uwarunkowania) i psem pasterskim (np. policja).
My Ludzie reagujemy zgodnie z kierunkiem w którym zmierzają struktury władzy. Na przykład, władza ustroju kieruje problemem (np. Bośnia), media podnoszą problem do rangi histerii, wtedy ludzie reagują: ”Coś trzeba z tym zrobić, co …..zamierza(ją) z tym zrobić?”
Winić kogoś lub coś za ten problem i nie brać żadnej odpowiedzialności. Struktury władzy wkraczają by ratować nas z obmyślonym już rozwiązaniem i prowadzą nas krok w kierunku scentralizowanego totalitarnego rządu światowego.
Dzięki Bośni jesteśmy krok bliżej ku armii złożonej z 60000 żołnierzy nagromadzonych w Europie. To był z góry zamierzony rezultat. Nawiasem mówiąc, tym samym regionem Europy usprawiedliwiano uwikłanie w I i II Wojnę Światową.

Problem – Reakcja – Rozwiązanie

Te strategie kontrolowania wielkich populacji są aranżowane od pokoleń. Kiedy światowa Organizacja Zdrowia (WHO) chce byśmy ustawiali się w kolejce w klinikach po zastrzyki przeciw grypie, po prostu podnoszą alarm w mediach, że przewidują epidemie grypy w następnym roku. Kreują problem by osiągnąć pożądaną reakcję. My Bezmyślni Zwolennicy (Ludzie Owce) reagujemy, ustawiamy się w kolejce by dostać zastrzyki przeciw grypie i oczywiście, panuje epidemia grypy.
Ludzie obudźcie się!
Stopniowo, krok po kroku nasza wolność i wrażliwość eroduje i My Bezmyślni Zwolennicy(Ludzie Owce) jesteśmy prowadzeni piekielną drogą oddając naszą władzę z każdym krokiem w tym tańcu. Przestrasz ich, a ludzie będą domagać się zabrania im władzy. Staliśmy się wygodni oddając naszą władzę i wypierając się samych siebie. To jest postrzegane jako ”normalne” – status quo. Gdy tylko włączy się ten stan umysłu/mentalność, broni normy – cokolwiek strefa ”komfortu/wolna od udręki” rozpatruje jako rzeczywistość.
Bardziej obawiamy się tego co myślą o nas inni ludzie niż tego co my sami o sobie myślimy. Jeśli wystąpimy z gromady i pójdziemy własną drogą, zatańczmy jak sami sobie zagramy, inni to zauważą i mogą przestać nas lubić.
Jeśli ewakuujesz się z własnej „strefy komfortu” i będziesz mieć własny rozum, będziesz samodzielnie myśleć, sam dochodzić do wniosków, wtedy inni nie będą tego aprobować.
Pytasz : ”Co pomyśleliby inni niewolnicy gdybym był wolny? Łee, mama i tata tego nie zaakceptują”. Jak również nasi przyjaciele, ukochani, być może nawet nasze dzieci będą nas nienawidzić. Czy jesteśmy aż tak słabi, tak tchórzliwi, że nie możemy wystąpić i żyć własnym życiem?6

Pilnowanie siebie samych

Przeważnie pilnujemy siebie nawzajem i innych, jesteśmy jak policjanci. Nie jest możliwe, by garstka ludzi kontrolowała i rządziła światem, jeśli ludzie nie są wspólnikami w tym planie. Gdy ktoś z nas się nie dostosowuje, zmuszamy się wzajemnie do konformizmu poprzez stosowanie technik winy, potępienia i wstydu. Za wszelką cenę dbamy o więzienie, aby mieć ”spokojny umysł”.
Bo jeśli kiedykolwiek mielibyśmy stanąć twarzą w twarz z prawdą, nasze życie zostałoby rozdarte, a to ”udręka”. Musielibyśmy żyć w strefie ”pełnej udręki” i kwestionować ustanowiony porządek. Musielibyśmy kwestionować autorytety i pytać „dlaczego”? Musielibyśmy zajrzeć w głąb i poznać samych siebie. Prawdziwa wojna toczy się w naszej psychice pomiędzy tymi frakcjami. Nasze więzienia nie mają ścian poza tymi psychologicznymi, którymi siebie wzajemnie uwarunkowujemy poprzez systemy projekcji i negacji, takie jak system rodzin, kościołów, szkół, mediów, rządu i policji.

”Nie daj się omamić systemowi, wszystko czego chce to Tobą rządzić” – Bruce Cockburn

Z powodu zaszufladkowania naszych instytucji w formę piramidy, gdzie ludzie z dołu nie wiedzą co robią ludzie poziom wyżej, niewielu ludzi w ogóle „kojarzy fakty/łączy kropki”.
Tylko garść ludzi na samej górze ma pełen obraz. Większość interakcji z rządem zachodzi poprzez urzędników na przodujących stanowiskach, którzy nie mają nigdy pojęcia czym zajmuje się ich biuro. Ci na górze są od myślenia. Rób co Ci każą. Nie zadawaj pytań. Nie dawaj odpowiedzi lub ”porad prawnych”

Na co My Ludzie pozwalamy trwać? Jak wiele śmierci i opresji tolerujemy z powodu naszej gromadnej mentalności, nie chwiej łódką mentalności, nie kwestionuj mentalności władz!
Takie postawy wykreowały ogrom cierpień dla istot ludzkich i zniszczenie wielu miejsc na ziemi. I co może to kiedyś powstrzymać, jeśli nie stawimy sobie samym czoła i nie otworzymy oczu na naszą prawdziwą jaźń i moc.

Emocjonalna suwerenność

Studnia łez i smutku w głębi mego serca pogłębia się. Uroniłem łzę nad trudami i niekiedy zbędnymi cierpieniami współodczuwających istot na przestrzeni historii ludzkości. Te łzy są również za mnie samego. Porządny płacz jest zdrowy, ludzki i święty. Jesteśmy uczuciowymi istotami czy tego chcemy czy też nie. Musimy ponownie nauczyć się jak autentycznie wyrażać nasze emocje bez wyrzutów czy obarczania tym winą innych ludzi. Musimy odzyskać nasze człowieczeństwo.
Utrata ludzkiego i planetarnego potencjału, niszczenie tego co jest właściwie piękne na tej Ziemi przebiega w alarmującym tempie. Ubolewam, nad tymi straconymi możliwościami.

Ubolewam, nad naszą wiarą w kulturę śmierci. Są chwile gdy idąc ulicą wydaje mi się, że ludzkie emocje są martwe. Czy naprawdę nie ma uczuć czy tez jesteśmy mistrzami w maskowaniu i tłumieniu ich? Musimy otworzyć się by otrzymać uzdrowienie (tj. całość) dla nas samych i dla innych. Bez uzdrowienia uczuć cały wysiłek by odzyskać naszą suwerenność w zewnętrznej sferze będzie stracony. Musimy zacząć odzyskiwanie naszej suwerenności od wewnątrz. Tak, posiadanie uczuć jest ludzkie. Bycie człowiekiem jest boskie.
My Ludzie wydajemy się być wciąż w dużej mierze nieświadomi siebie i swoich możliwości. Kiedy się ockniemy i poczujemy tą stratę? Ubolewam nad smutkiem w mym sercu i bólem i cierpieniem nagromadzonym przez historię. Żadne wykroczenie przeciwko komuś z nas nie jest też wykroczeniem przeciwko każdemu z nas.
Musimy uwolnić strach i przerażenie nagromadzone przez pokolenia wieczną negatywną energią na tej planecie.
To niezbędne do oczyszczenia, wyklarowania i odmłodzenia duszy ludzkiej. To wymaga więcej niż umysłowego procesu by oczyścić ludzką duszę z tych wspomnień, które nie dają ci swobody. Musisz wyzwolić je od fizycznych wspomnień, jak również od swojego duchowego i emocjonalnego organizmu. Poświęć czas na odrodzenie, masaż, hipnoterapię lub jakikolwiek reżim, który na Ciebie działa, by dotrzeć do korzenia strachu i przerażenia które cię hamują.
Gdy raz uwolnione, dostępny będzie bezmiar radości, by wytwarzać pozytywną energię (tj. miłość) i obdarzać nią innych wokół ciebie – szczególnie samego siebie.

„Oto definicja emocjonalnej suwerenności. Przede wszystkim oznacza to swobodę i wolność. Stan emocjonalnej suwerenności jest osiągalny gdy osoba rozpoznaje zarówno umysłowo jak i emocjonalnie, że on lub ona jest całkowitym twórcą jej/jego rzeczywistości i posiada wyłączną odpowiedzialność za siebie.”7

Przedzieranie się przez lęki

Strach musi zostać poddany wyzwaniu, by mógł zostać przezwyciężony. Jesteśmy tak zaznajomieni i oswojeni ze swoimi lękami, że zaakceptowaliśmy je jako niezbędną i nieuniknioną część nas samych. Tak długo jak nasz styl życia, wierzenia i lęki nie zostaną poddane wyzwaniu, będziemy w stanie tylko w połowie załatwiać nasze życiowe sprawy.
”Jedyna rzecz której nie możesz ukryć to okaleczone wnętrze.”8

‚Załataj dziury w sobie samym.” Scott David

Według Michaela Connaway’a musisz złamać porządek i powitać chaos w swoim życiu, by efektywnie poddawać wyzwaniom swoje lęki. Życie w chaosie konfrontuje lęki.
Ponadto musisz zamknąć tylne drzwi i wszystkie wyjścia ewakuacyjne wykorzystywaniu i współzależności, jeśli chcesz osiągnąć sukces w pokonaniu swych lęków. Niewiarygodne, że więcej ludzi bardziej boi się publicznych wystąpień (tj. bycia widzianym) niż śmierci.

Strach=Kontrola

Odkąd jesteśmy wyobrażeniami samych siebie, możemy tworzyć nasze lęki, miłość, pozytywną lub negatywną energię. Większość naszych lęków to po prostu wyobrażenie z niewielkim lub żadnym odniesieniem do rzeczywistości. Czyż to nie interesujące jak wielu ludzi boi się pająków, wiewiórek czy też innych stworzeń, które są tysiąc razy mniejsze i słabsze fizycznie niż ogromne istoty ludzkie? Czy myśli o sobie samym, że jesteśmy aż tak mali? Wielu ludzi boi się zmian, nawet gdy tam gdzie są jest to krzywdzące uwłaczające.
Bardziej obawiają się zmiany niż wykorzystywania. ”Nawet jeśli wiem, że będę obciążony podatkami czy atakowany przez rząd, za bardzo obawiam się zmian.”
Dlaczego kobiety pozostają w toksycznych związkach? Bo bardziej boją się zmiany niż przemocy samej w sobie. Przynajmniej wiedzą czego się spodziewać w toksycznym związku. To strefa komfortu. To typowy przykład mentalności ofiary….

więcej tutaj: Bladymamut.wordpress.com

 

Rozdział Trzeci: Suwerenność Ojczysta(lokalna) i Doktryna Odkrycia

Tłumaczenie: BladyMamut

 

 

„Samostanowienie jest decydowaniem poprzez naród jaką formę rządu chcą ustanowić bez odniesień do życzeń jakiegokolwiek innego narodu… ludzie mają szeroki wybór pomiędzy całkowitą asymilacją z innym narodem, autonomią, wolnym zrzeszeniem, wspólnotą narodów lub całkowitą niepodległością i suwerennością.” — Francis Anthony Boyle, Prawnik

 

Notka Edytora: Chciałbym podziękować Stephenowi Newcomb za jego badania dotyczące Doktryny Odkrycia [zasada Międzynarodowego Prawa wg której nowo odkryte ziemie należą do państwa którego obywatele je odkryli, zapoczątkowana przez Sąd Najwyższy USA w 1823r.].
W tej kwestii teologia Chrześcijańska i tubylcza/rdzenna są ciągle w konflikcie. Nie ma duchowego usprawiedliwienia dla ludobójstwa, ani całkowitego zniszczenia kultury. Jeśli twoja religia nie wyznaje tej złotej zasady, nie ma ona ci nic do zaoferowania.
Zanim zaczniemy mówić o kwestiach suwerenności w odniesieniu do USA, musimy poruszyć kwestię suwerenności narodowej. Większość Amerykanów słyszała termin „suwerenność” tylko w odniesieniu do rdzennych zmagań do suwerenności i samostanowienia oraz uznania ich rdzennych kultur i narodowości.
Zachodnie narody i struktury Władzy nie mogą kontynuować prześladowania ludności lokalnej w swoim destrukcyjnym pościgu za własnością i bogactwem oraz obecnie wymarłą amerykańską koncepcją „boskiego przeznaczenia.” Nie ma już więcej kontynentów, ani ludzi do podbicia.
Ostateczna granica jest wewnętrzna i duchowa, ale zarazem polityczna i środowiskowa, a my musimy wziąć pod uwagę rdzennych ludzi w naszym ostatecznym dążeniu do suwerenności dla wszystkich ludzi.
My, Ludzie [nawiązanie do początkowych słów Konstytucji USA] mamy duchowy dług wobec rdzennej ludności [Indian], który nigdy nie będzie spłacony.
Dopóki nie dokona się proces wybaczenia krzywd i uzdrowienia, nie nastanie prawdziwe szczęście w naszym kraju (USA), ani w jakimkolwiek innym Europejskim narodzie.
Zachodni świat jest pełen poczucia winy i wstydu za czyny dokonane w imię „postępu.”
40 lat zanim Krzysztof Kolumb postawił nogę na kontynencie Amerykańskim, Papież Mikołaj V dał pozwolenie portugalskiemu królowi Alfonsowi „na złapanie, zwyciężenie, poddanie Saracenów, Pogan i innych wrogów Chrystusa… zagarnięcie ich własności i uczynienie z nich wiecznych niewolników.”
Tym dokumentem oraz jego poprzednikiem w prawie rzymskim („ziemia niczyja”), Papież Mikołaj wypowiedział wojnę przeciwko wszystkim Nie-Chrześcijańskim ludom na świecie.
W Stanach Zjednoczonych przyjmuje się oficjalnie rozdział Kościoła od państwa, ale nie widać tego podejścia w stosunku do rdzennej ludności Ameryki Północnej.[1]

„Doktryna Odkrycia i starożytna doktryna Chrześcijańskiego świata, nadal służy jako podstawa federalnego prawa dotyczącego Indian w Stanach Zjednoczonych” —Steven T. Newcomb
Po tym jak Papież Aleksander VI usłyszał o „odkryciu” Kolumba, wydał bullę Inter Cetera w 1943 (4 Maja), w której deklarował że „Katolicka wiara i religia Chrześcijańska powinna się szerzyć na świecie, a barbarzyńskie narody powinny być obalone i nawrócone.” [2]
Wezwał on monarchów Hiszpanii i Portugalii do podbicia i nawrócenia wszystkich nowo odkrytych terenów. W zasadzie wiązało się to z założeniem, że poganie nie mają żadnych praw.
A kiedy rdzenna ludność podpisywała traktat, nie uważano go za obowiązujący, ponieważ lokalna ludność nie była jednostką według prawa kanonicznego. W ten sposób unieważniano wiele traktatów i umów przez pokolenia, a rdzenna ludność nadal jest prześladowana i cierpi wielką nisprawiedliwość z rąk tych, którzy ją podbili. Korzenie religijnego prześladowania i rasizm sięgają daleko i głęboko zarówno w USA jak i świecie.
Amerykański Sąd Najwyższy formalnie wpisał “Doktrynę Odkrycia” do prawa USA podczas sprawy Johnnsn vs McIntosh (1823). Sędzia Główny John Marshall napisał wtedy:
“Odkrycie [ziem] dało tytuł rządowi, jako przedmiot lub przez tych w czyim imieniu było dokonane, przeciw wszystkim Europejskim rządom.”

„Indianom nadal odmawia się ich praw ponieważ nie byli oni Chrześcijanami w momencie przybycia Europejczyków.” — Steven Newcomb

Mało ludzi zdaje sobie sprawę, że prawny podział na Chrześcijan i tzw. „pogan(Heathens)” (rdzenną ludność, Rdzennych Amerykanów [Indian], ludzi) funkcjonuje do dziś jako „prawo ziemi.”
Opierając się na Doktrynie Odkrycia i opartym na niej prawie federalnym, rząd USA nadal odmawia rdzennej ludności uznania ich suwerenności i praw do ziem ich przodków w Północnej Ameryce.
Rdzenna ludność ma niezbywalne, naturalne prawo do dążenia do niepodległości jako niezależny naród, którego nigdy nie została pozbawiona w świetle Amerykańskiego prawa, ale które też nie było i nie jest przestrzegane.[4]
W mojej analizie twierdzę, że rdzenna ludność Ameryki Północnej nigdy nie utraciła swojej niepodległości, ale została podbita prawie do stopnia całkowitego uniecestwienia. Ich ziemie zostały zawłaszczone przez rząd federalny.
Wielu rdzennych ludzi zniechęconych i zastraszonych aktami ludobójstwa skierowanym przeciwko nim tymczasowo poddało się systemowi federalnemu pod kierownictwem rządu federalnego.
Rdzenna ludność ma możliwość odzyskania swojej niezależności poprzez odcięcie się od rządu federalnego i odnowienie politycznej, ekonomicznej i prawnej suwerenności jako naród (np. Plemię Onondaga z Nowego Jorku).
Jednym z wielu kroków, aby zakończyć te niemoralne, chociaż „legalne”, praktyki kolonizacji i eksploatacji byłoby odwołanie Doktryny Odkrycia przez Papieża Jana Pawła II.
Został napisany i wysłany submitted list otwarty do Jana Pawła II w celu rozważenia, jednak został on zignorowany. [5]
Kolejnym krokiem powinno być przywrócenie suwerenności poprzez przywrócenie „dziedziczności” praw do ziemi plemionom w strukturach „Suwerennego Powiernictwa” lub poprzez uaktualnienie plemiennych aktów własności.
Przywrócenie samowystarczalności, tradycji i języków plemiennych oraz samowystarczalności rdzennej ludności opartej na posiadanej ziemi i dobrej sytuacji ekonomicznej, jest głównym i najważniejszym wyzwaniem dla suwerennośći.
Federalny rząd USA uznaje tę suwerenność w sposób bardzo praktyczny, dla swojej własnej korzyści. Spójrz na fragment pisemnego oświadczenia złożonego pod przysięgą przez byłego pracownika CIA wysokiego szczebla, który był odpowiedzialny za wyprodukowanie kopii oprogramowania Inslaw w rezerwacie Cabazon.

„Indianie Cabazon są suwerennym narodem. Ich suwerenna nietykalność jest powodem dla którego możliwe było udoskonalenie i/lub wyprodukowanie tam materiałów, które poza rezerwatem musiałyby zostać poddane ścisłej kontroli” — Michael J. Riconsciuto[6]

Kluczowe do odzyskania plemiennej suwerenności jest usunięcie z rezerwatów kasyn oraz innych form hazardu, górnictwa oraz innych destrukcyjnych dla środowiska dziedzin przemysłu. Są one politycznymi i ekonomicznymi środkami do kontroli i regulacji zasobów rezerwatów poprzez przemysł korporacyjny.
Tak więc rezerwaty stały się podmiotem Nowego Światowego Porządku, tak jak inni ludzie na świecie.[7]
Jeśli zyski generowane z tych przedsiębiorstw były by wykorzystywane mądrze to posłuzyły by do szybkiej przebudowy plemiennej infrastruktury i szybkiego rozwiązania korporacyjnych organizacji oraz innych więzów, poza dyplomatycznymi, z rządem federalnym oraz władzami stanowymi. Wszystkie biznesy lub przedsiębiorstwa prowadzone przez rdzenną ludność powinny zostać zintegrowane w struktury Powiernictwa Suwerennego .
To może stać się prawnym instrumentem do wdrożenia suwerenności dla narodów plemiennych, które potem zostaną uznane na świecie poprzez utworzenie samorządów (autonomii) według Prawa Narodów.
Istnieje ponad 3000 rdzennych narodów na świecie, często narodów w narodach, które nie zostały uznane przez międzynarodową opinię jako suwerenne narody z niezbywalnymi prawami do samostanowienia.
Ruchy dążące do suwerenności działają prężnie w silniejszych plemiennych kulturach w Północnej Ameryce i na świecie [patrz także: Światowe Ruchy Walczące o Suwerenność/Global Sovereignty Movements]

Podsumowanie na temat Suwerenności

W skrócie, siła suwerenności jest:
1 Oparta na wrodzonej naturze wolnej jednostki,
2. Źródłem władzy z którego wypływają wszystkie prawa i rządy,
3. Oparta na działaniach jednostki będącej supreme wyjątkowej jednostki,
4. Jest darem, który decydujesz dać się sobie.

Umowy międzynarodowe rdzennych 

Nota Edytora: Umowy między narodowe są w hierarchii ponad wszystkimi innymi prawami Konstytucyjnymi. Zaliczają się do niego traktaty zawarte z rdzenną ludnością. Dopóki My Ludzie nie będziemy przestrzegać obietnic danych rdzennej ludności, kłamstwa i oszustwa nie znikną. Zostaniemy złapani we własną sieć kłamstw. Uczciwość w każdej kwestii to imperatyw (konieczność) dla suwerennych ludzi.
Rdzenni narody i ludzie mają prawo do zapewnienia bezpieczeństwa swoim domostwom, ziemi, oraz posiadania środków do ich utrzymania.
Rdzenni Amerykanie stracili ogromne tereny i pieniądze z powodu kolonizacji białego człowieka.
Rdzenna ludność lub Indianie – jak nazywa się ich w statutach prawnych – nie byli zobowiązani do płacenia jakichkolwiek podatków.
Ustawa Akt Buck z 1940 roku, wyłącza Indian z płacenia jakichkolwiek podatków i innych należności (Indianie są nieopodatkowani)[8], Federalne Stany Zjednoczone mogą ściągać podatki tylko z „obywateli Stanów Zjednoczonych”

„Kongres powinien mieć władzę do regulowania handlu z plemionami Indiańskimi” — Konstytucja USA [1:8:3]

Rdzenne narody i ludzie mają prawo do respektowania traktatów które zostały wynegocjowane i podpisane przez rząd. Prawa umów międzynarodowych w Ameryce Północnej i w większości kolonizowanego świata, nie były przestrzegane (respektowane) przez rządy, ponieważ rdzenni ludzie tak jak „obywatele USA” obecnie, byli uznawani za „podopiecznych państwa.”
Indianie znajdowali się pod jurysdykcją Biura do Spraw Indian, które podlegało regulacji prawu federalnemu USA, które z kolei wywodzi się z Doktryny Odkrycia prawa kanonicznego.
Z punktu widzenia rządu federalnego traktaty były negocjowane z jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej (nieistniejącymi pod względem prawnym), „nie uznawanymi” narodowościami, nie posiadającymi Obywatelstwa, ani żadnych praw stanowych, rządowych/federalnych, ani międzynarodowych.
Z tego powodu rząd federalny działa tak jakby traktaty z rdzenną ludnością nie miały mocy prawnej i traktuje je inaczej niż np. traktaty z Europejskimi narodami.
Jako „podopieczni państwa” bez jakiegokolwiek obywatelstwa, rdzenni Amerykanie nie mieli wstępu do sądów stanowych, ani federalnych.
Nie mogli więc zaskarżyć pogwałcenia zawartych z nimi traktatów, ani zmusić rząd USA do podjęcia jakichś akcji w tej sprawie.
Rdzenni Amerykanie nie byli, ani suwerennymi obywatelami „stanowymi” tak jak biali właściciele ziemscy, ani nie byli obywatelami federalnych Stanów Zjednoczonych.
Awaryjne statuty prawne pozwalają na uchylenie (anulowanie) Indiańskich Traktatów gdy któreś z Indiańskich plemion stanowi realne (lub zaaranżowane) zagrożenie i przejawia wrogość.[10]
Jest to wygodna wymówka dla rządu USA do nie respektowania tych traktatów poprzez zadeklarowanie stałego stanu “zagrożenia” w rezerwatach i na ziemiach Indian. Te „awaryjne” prawa muszą przestać obowiązywać, a potem należy ustanowić praworządne rządy.

„Umowy między narodowe są nadrzędnym prawem na terenie na którym obowiązują i z tego względu obowiązkowym w sądzie bez względu czy działa z, czy bez dodatku innych praw” —U.S. vs. Peggy, 1 Crs. 103,2 L. ed. 49

Obecnie, ani „umowy między narodowe” rdzennych Amerykanów, ani “obywateli USA”, nie są respektowane przez federalne Stany Zjednoczone. Karta Praw Stanów [pierwsze dziesięć poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych] była traktatem zawartym między suwerennymi obywatelami, a rządem federalnym Stanów Zjednoczonych(S.Z), który nie ma wpływu na obywateli S.Z.
Rdzenni Amerykanie zostali obrabowani ze swojej ziemi i umów przez te same suwerenne struktury Władzy, które teraz okradają obywateli S.Z. z ich ziemi i umów.
Co ironiczne, a może to kwestia karmy, ziemia ukradziona od rdzennej ludności na podstawie Doktryny Odkrycia jest teraz znowu systematycznie zagrabiana przez tą samą starą strukturę Władzy, zarówno w kraju jak i za jego granicami. „Rdzenni Amerykanie, suwerenni ‚stanowi’ obywatele i obywatele S.Z. są teraz kolonizowani na nowo!”
Strategie przywrócenia rdzennym praw do umów międzynarodowych zawierają poniższe założenia, które nigdy nie zostały wprowadzone w życie i byłyby ciekawym przypadkiem do zanalizowania. Obecnie, wielu rdzennych Amerykanów posiada numer ubezpieczenia Social Security Numbers [coś w rodzaju nr pesel] lub zostali oni urodzeni lub przystosowani jak „obywatele S.Z.”.
Rdzenna ludność będąca obywatelami S.Z. ma prawa cywilne, prawa do wynagrodzeń oraz prawo regresu w sądach federalnych i może wymusić przestrzeganie umów na podstawie jurysdykcji prawa Morskiego LUB Militarnej/Wojskowej. „Prawo morza”, a nie „prawo ziemi” obowiązuje w sądach federalnych.
Argumentacja (podstawy) umowy leży w międzynarodowym kontrakcie, lub jego braku, a nie w nich samych czy prawie zwyczajowym.
Wielu rdzennych Amerykanów nie posiadających dokumentu przynależności do Rdzennych Amerykanów (który stwierdza, że są nadal suwerennymi ludźmi) zostało ostatnio przysposobionych jako „obywatele S.Z.”
Mimo, że rdzenni obywatele S.Z. są pod jurysdykcją federalną (tak jak rdzenni ludzie w rezerwatach bez praw cywilnych) i „zrzekli się” swojej suwerenności i niezbywalnych praw, tak jak inni obywatele S.Z., mogą oni ciągle przywrócić swoją pełną suwerenność jako „stanowi” obywatele z możliwością pełnych praw stanowych, federalno konstytucyjnymi oraz możliwości zawierania umów międzynarodowych.
Poprzez rezygnację z obywatelstwa S.Z. i przyjęcie suwerenności stanowej, rdzenni Amerykanie mogą uzyskać suwerennym obywatelem „stanowym” i żądać swoich praw do umów międzynarodowych w imieniu wszystkich rdzennych Amerykanów ze swojego plemienia poprzez „pozew zbiorowy” w sądach federalnych pod jurysdykcją i procedurami prawa Morskiego. Admiralicji lub procedurami prawa morskiego.
Akty własności ziemi wspólnej w rezerwacie mogą być uaktualnione w imieniu starszych plemiennych i oddane w ramy Suwerennego Funduszu (Powiernictwa) dla całego plemienia. Co zakrawa na ironię, ta strategia odzyskiwania suwerenności może być stosowana zarówno przez skolonizowanych rdzennych Amerykanów, jak i skolonizowanych Amerykańskich obywateli.

„Traktat jest prawem ziemi, określając reguły przyznawania praw obywatelom i podmiotom prawnym.” —In re Cooper, 143 U.S. 472, 12 Sup Ct. 453, 36L. Ed. 232

 

Podsumowanie – Siedem Aspektów 

Każdy aspekt suwerenności definiuje rzeczywistość odpowiedzialnej jednostki – potrzeba odwagi, wiary, dobroci i zadowolenia, aby osiągnąć najwyższy możliwy poziom radości w naszym życiu. Siedem aspektów suwerenności to:

1. Osiągnięcie zdrowia fizycznego i dobrobytu
2. Osiągnięcie zdrowia emocjonalnego i równowagi
3. Korzystanie z “duchowej” suwerenności i złotej zasady
4. Uwolnienie się od mentalnej (umysłowej) niewoli
5. Osiągniecie suwerenności (niepodległości) ekonomicznej i niezależności finansowej
6. Wybór własnego obywatelstwa
7. Określenie/ ustanowienie prawdziwej niepodległości w narodzie który wybierzesz.
To siedem aspektów suwerenności; która jest postawą i sposobem na życie.

Rdzenni Suwereni Północnej Ameryki

Notka Edytora: Rdzenni Amerykanie obecnie przejawiają sporą dozę zniecierpliwienia jeśli chodzi o respektowanie ich ziem i praw przez federalne, stanowe i lokalne władze. Musimy jako suwerenni Amerykanie i „stanowi” obywatele być tego świadomi oraz wspierać suwerenność rdzennej ludności i popierać jej prawo do samostanowienia.
W tworzeniu praworządnego rządu (władz), suwerenny Amerykanin musi rozważyć (wziąć pod uwagę) żądania i rewindykacje (odszkodowania, zwrot mienia) dla rdzennych mieszkańców Północnej Ameryki których ziemie, prawa i kultura były dziesiątkowane przez ostatnie trzy stulecia.
Suwerenni (niepodlegli, niezależni) Amerykanie muszą honorować i respektować suwerenność rdzennej ludności, i wykształcić z nimi dyplomatyczne stosunki podczas zasłużonego okresu rekonstrukcji i rewindykacji.
Nowe suwerenne narody powstają na całym świecie, nie tylko Ameryce Północnej. Nadszedł czas gdy albo wszyscy będziemy suwerennymi (niezależnymi) ludźmi i będziemy respektować nawzajem siebie, swoje kultury i swoje ziemie, lub wszyscy staniemy się niewolnikami Nowego Światowego Porządku.

Dyplomacja – nie stan wiecznej wojny

Tak jak Hawajczycy, i inne ludy na świecie, suwerenni rdzenni ludzie Północnej Ameryki nigdy nie utracili swojej niezależności. Ich suwerenność była stłamszona, ale nie przestała istnieć; chociaż w niektórych wypadkach mogła zostać unicestwiona przez ludobójstwo.
Konstytucja USA odnosi się do „nieopodatkowanych Indian = nieopodatkowanych suwerenów.
Do dnia dzisiejszego działania na terenach rezerwatów Indiańskich, w tym kasyna, nie są poddane opodatkowaniu, chociaż zubożały rząd amerykański rozważał ostatnio użycie oddziałów wojskowych aby zebrać podatki w rezerwatach (np. plemienia Mohawk). Byłoby to niekonstytucjonalne i wbrew sumieniu. Istnieją niezbite dowody że suwerenność rdzennej ludności nie została zniszczona, chociaż znajduje się obecnie pod wpływem ataków.

Nieopodatkowani Indianie = Nieopodatkowani Suwereni

Procesy odzyskiwania suwerenności przez rdzenną ludność są podobne do siebie, mimo że w tamtym nie było żadnego konstytucjonalnego rządu na miejscu. Zamiast tego istniały formy samostanowienia takie jak rady, kiva (miejsce spotkań i rytuałów Indiańskich), wodzowie plemion, itp., które funkcjonowały przez tysiące lat.
Ta sytuacja może być naprawiona poprzez przywrócenie rządów (władz) wzorowanych na swoich poprzednikach np. Konfederacja Plemienia Irokezów, lub tradycyjne rady starszych. Zasady suwerenności są uniwersalne i pochodzą z prawa naturalnego.

” Królestwu Hawajów nie wystarczy bycie tylko narodem i pozostawanie w zależności ekonomicznej od USA i inwestowanych w nie pieniędzy, które mają za zadanie kontrolować nie tylko Hawajczyków ale i ludzi na całym świecie.” —John David Van Hove, były Ambasador Kólestwa Hawajów w USA

Te prawa muszą być rozwinięte i wprowadzone w życie, aby sprostać wyzwaniom współczesnego skolonizowanego świata, który nadal jest na drodze do zderzenia z tradycyjnymi kulturami. Ale era kolonializmu dobiega końca.
Rdzenni ludzie zaczynają się efektywnie organizować i walczyć przeciwko historycznym naruszeniom. Wkrótce wygrają oni tę walkę gdy państwa kolonizujące osiągną bankructwo; poddając się politycznie, ekonomicznie, i moralnie Nowemu Światowemu Porządkowi.
Suwerenne, rdzenne (tubylcze) narody świata nie mogą popełnić błędu i zaakceptować statusu „narodu w narodzie (w ramach narodu amerykańskiego)”, ani prosić o uznanie swoich racji ONZ. Suwerenna ludność musi podnieść się z kolan i nie akceptować niczego poza niezależnym statusem – politycznie, ekonomicznie i pod względem prawnym.

Umysłowa Suwerenność – podsumowanie

1. Posiadasz swój własny umysł, myśli, idee i wnioski
2. Jedną z funkcji umysłu jest jego pojemność – pamięć
3. Kolejną funkcją umysłu jest myślenie i energia
4. Musisz ćwiczyć swój umysł na skupieniu się zarówno na intencji jak i na uwazności.
5. Naucz się rozróżniać rzeczy w swoim umyśle
6. Dostrzeż wyższe prawdy, nasz sposób myślenia musi się zmieniać, aby dostosowywać się do paradoksów życia
7. Suwerenność mentalna polega na myśleniu i dokonywaniu wyborów samodzielnie.
8. Wykreuj swoją własną oryginalną ideę w 30 lub mniej dni
9. Pokonaj systemy kontroli umysłu poprzez bycie czujnym
10. Przemyśl jeszcze raz polityczną poprawność
11. Uwolnij się od schematów myślenia
12. Wykształć swój sposób myślenia jako nastawienie na osiągnięcie sukcesu w twoim życiu

 

Nowinki o Rdzennych Narodach

Onondaga upiera się o samostanowienie.

PRZYPISY I ŹRÓDŁA:

1. Cytat Stevena Newcomb, autora eseju „A Matter of Religious Freedom”.
2. jak wyżej.
3. jak wyżej.
4. jak wyżej.
5. Steven Newcomb, Birgil Kills Straight, Maria Braveheart Jordan; cytat z listu otwartego do papieża Jana Pawła II.

więcej: Bladymamut.wordpress.com

 

Czy zignorowanie Listu Otwartego w sprawie Pogańskich Indian Ameryki Północnej nie przypomina nam wszystkim namacalnie i blisko Zignorowania Listu Polskich Pogan do Papieża Franciszka z roku 2013 w sprawie Usunięcia Świętowita ze  Ślęży pod naciskiem KRK?

 CB

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 908 obserwujących.