białczyński

Taja 20 – fragment „O Jaju Świata i Wogóle”, „O Ptakach Żywii-Siwej” (Wiosenno-Noworocznych), „O Powstaniu Świata” według Burów oraz „O 108 Księżycach”


Oto prezent ode mnie na Jare Gody, czyli Święto Wiosny – Słowiański Nowy Rok Przyrod(zon)y – Dla wszystkich miłujących Słowian, Przyrodę, Wiarę Przyrodzoną i czczących Zrównanie Wiosenne – Wielką Noc  i Wielki Dzień Przemiany Światła Świata – Bedrika w Orzą-Jarzęcą Bożą Skrzystą Krowę Jarunną (Jarunę-Zemunę, Świetlicę lub Czerwonego Orła).

Wzory Świata z Jaja-Kłódzi na pisankach podolskich

Copyright © by Czesław Białczyński

Ostatnie Słowo o początku Świata, czyli o Świętych Jajach – Owalu, Kłódzi i Wogóle

Na samym początku była tylko Pierwnica, czyli pierwe nic, a ponieważ nic być nie może, przeto, pierwym co naprawdę było, był Swąt, który się w Pierwnicy samozalągł.

Jak powiedziano w Tai Pierwszej miał postać Kłody-Płody – plennego pnia, piennej pleni – świtlistną i pałającą. Jego byt był Pierwnią – Pierwbytą, jako że poza nim nic jeno było.

Z pustki, którą poczuł w sobie i na około siebie, wywiła się Nica.

Jednako są i tacy, którzy prawią, że ona przybywszy Znikąd (z Pierwnicy), przybiwszy ku jego czołu, niczym czółno do świetlistego brzegu, otoczyła go i wniknęła weń. Ci wierzą, iż jest ona córą pierworodną Pierwnicy Niebyły.

Jeśli jednak wyszła z Niego, z Jego własnej pustoty i psoty i skłonności do psowania, to wychynęła z członów lub z czoła Jego, i takoż otoczyła go czule, jakby to uczyniła przybywając z Zewnątrz, bo samym czuciem jeno była i niczym więcej, a może i czucia w niej nie było.

Narodziny Świata – Światłowiłt i Nica

Kiedy zaczęła nań napierać, Swąt starł się z nią, a z tego starcia i tarcia zrodzili się ogniści, świetliści, srebrzyści, sprężyści, Sierpętowie-Zniczowie-Sreprzyce. A z nimi przyszli do bytu ich przyszli pomocnicy Spętowie-Wężoduchy – Ażadachy-Uzłowie.

Lecz Świat wciąż jeszcze nie został powity. Wpierw Ojciec Ojców powiódł Serprzyców w Przedmorze, Przedziemie i Przedniebiosa i tam ukazał im obraz Pierwbaji, a w nim odbicie swego stworzycielskiego zamysłu. Dopiero potem zawił się w Kłodź, by dokonać stworzenia.

Swąt zawił się w Kłódź-Kłodę po to by się oddzielić od Nicy, a także aby mieć przestroń do tworzenia, i tę zawarował w onym Owalu. Tak Kłoda stała się zawiłtkiem warownym i ośrodkiem zalęgu wszego co miało powstać.

Kiedy Swąt wypoczywał w owej Kłodzie-Warze, Samoswoim Jaju, został napadnięty przez Zniczów. Pokonał ich wzbudzając prawdziwy Postrach i ukarał przez ugwiazdowanie, to jest zamienił ich w płonące gwiazdy-gniazda. Dopiero później z onej Kłódzi wyrzucać począł rzeczy Pierwsze i Wtóre i tym sposobem stwarzał Świat.

Zniczowie Zamienieni, pomiędzy gwiazdami – końcami Nieci Żywota Lelija , tlącymi się na Weli

Jak powiada Taja Druga, Srodzy Zniczowie (Sierpętowie-Srebrzyce-Serprzyce) zrodzili się z jaj zalęgłych w Jamie Nicy, a z potrzaskanych skorupek tychże jaj powstały Żnuje i Smoki, czyli ród Spętów-Ażdachów (Wężoduchów).

Część z nich dobyła się z Górnej Jamy Nicy – ci byli letcy, a część z Dolnej Jamy Nicy – ci byli ciężcy.

Z nich wszystkich przetrwały dolne ciężkie Smoki i górne, lekkie Żnuje.

Żnuj

Sierpętowie-Znicze zostali przez Swąta porażeni, gdy próbowali uciąć mu głowę swymi sierpami, następnie przeminieni w gwiazdy, a potem odczarowani przez Litościwego Ojca. Bóg Bogów przeistoczył ich po obcięciu pewnej liczby łbów w Strasze – Orły Welańskie.

Smok

Świat powity zatem został z Jaja-Kłódzi, w którym zawiłty był Swąt – Zaląg Wszego Świata: Zoranie – Świt Jego, Zorzewie  – Światło Jego, Uwiłcie  – Świłtość Jego i Stworzenie – czyli  Jego Święto. Z owego jądra wyłaniały się jedna po drugiej wszystkie Rzeczy i wszystkie Stworzenia, a też i On sam we wszystkich kolejnych Wcieleniach-Postaciach.

Ci, którzy powiadają, że Kłódź miała wygląd pnia mylą ją z Pierwnią – pniem plennym, który był też pienną plenią. Pierwnia owa miała postać pnia-korzenia kiełkującego w Nicość, ale także wyraz spienionej fali-pleni – płyni-pełni, istoty wszystkiego, a więc była przemieszaniem Swąta z Nicą, jakoby Swątem przed oddzieleniem zeń Pustoty.

Owal- Jajo Świata – Oko Boga

Choć pojąć to trudno powiadają najważniejsi kołbiowie z najstarszych kapiszt Kolibańczyków, że Pierwń była twardym pniem i wiotkim płynem, skrzystym pyłem i ognistym płonem jednocześnie. Stąd zresztą wywodzi się pełń srebrzysta i krasz krwisty i juchor błękitny – a też jeden (spleciony w Warkocz – wrczich, zwany też Wrzichem-Wrzosem) ist szczerozłoty – czyli wszystkie płyny wiecznożywe bogów splecione w jedni.

Prawdziwym Jajem Świata, jego zarodkiem, z którego wzięły się wszystkie rzeczy jest zatem Kłódź. W ten sposób prawdę prawią ci wszyscy, co powiadają o Jaju jako początku Świata, tyle że będąc początkiem Świata, jego zalążkiem, nie było owoż Jajo początkiem Swąta.

Sam Swąt to Skra samozalęgu w Pierwnicy, a Świat to jedna z czterech jego późniejszych postaci-wcieleń. W istocie więc Swąt był zaczątkiem Świata, zaś Pierwsze Jego Wyjście z Kłódzi i Pierwszy Dział, czyli Pierwsze Dzieło powołało widność, czyli światło widzialne, czyli Świat jaki widzimy.

Kłódź, o czym prawi Taja Dziewiąta ma postać potrojonego zawaru – zamyku trójkolistego, a właściwie Trójowalu.

Odwzorowanie wzorów Świata ze Ścian Kłódzi przeniesione na symbolizujące Jajo-Świata Pisanki Noworoczne Słowiańskie – tutaj pisanki czeskie

Jej pierwsza ściana to Ściana Zamyku – twardsza niż żelazo i kamień, zwana Gorącym Wałem z powodu swej pałającej postaci. Tę kołbiowie Burów-Czarnosiermiężnych zwą Skorupą Zamyku lub Brązową Ścianą Zamyku, albo Czerwoną Ścianą.

Drugą ścianę stanowi Ściana Tweru zwana Parzącym Wałmurem z powodu swojej gorącości. Bije od niej biały opar i blask i jest nazywana również Białą Ścianą, Ścianą Bieli albo po prostu Ścianą Srebroskrzystego Tweru Swąta.

Trzecią zaś jest Ściana Waru – zwana Wałem-Murem Ognistym. Tę nazywają też Złotą Ścianą lub Żółtą Ścianą, a kołbiowie ludu Burów mówią o niej, że jest ścianą graniczną Złotego Waru Swąta.

Pierwsza ze ścian powstała z Pierwej Baji, czyli Pierwbaji. Pierwbają została przykryta Brązowa Ściana Kłódzi , a gdy się Ściana rozgrzała Pierwbaja wtopiła się w oną rozpaloną do czerwoności skorupę. Tym samym wzory przeniosły się na skorupę i po dziś dzień na niej pozostają, a ponoć będą tam nawet i po Końcu Świata.

Zatem na pierwszej ścianie swątowego zamyku znajdują się wszystkie ważne wzory świata. Nie można tam jednak dostrzec ani tego co było, ani co jest, ani też co będzie, a więc kształtów zdarzeń. Zobaczyć można jedynie kształty bytów. Dzieje każdego jednego bytu i jego sploty z innymi bytami, widać wyłącznie na Materii Świata.

Pisanki białoruskie

Na Pierwbaji znalazły się obrazy, które Swąt pokazywał na samym początku Zniczom-Srebrzycom, jako przyszłą Rzeczy Istność. Z tymi rysunkami i rytami nie mają nic wspólnego Źrzebowie, którzy jako jedyni uwijają na Baji prawdziwy obraz RZECZY W ISTOŚCI.

Można zatem rzec, iż Swąt w Kłodzi występuje jako jedń w trzech bytach: Zamyku, Twerze i Warze.

Trzy mamy istności Swąta jako Jedni. Poza wymienionym wyżej obrazem Kłodzi, występował on też jako Jedń-Zaląg przed okresem rozdzielenia z Nicą. Dokładnie wtedy miał postać zwaną Owalem (Uwalem – kształtu uwiłtego, wijącego się i wywijającego, wyjawiającego się Pnia-Pleni).

Pisy – Wzory z Jaja Świata na pisankach litewskich

Trzecia istność Swąta-Jedni to Wogół – Otok (Wokół), zwieńczenie czterech twarzy Światowita w jedność – Świętowita. Również Wogół ma jajowatą postać owalu.

Pisanki litewskie

Oto dlaczego Jajo jest w obrzędach wielce ważne. Owal, Kłódź i Wogół to Trójca Boskich Jaj, istów po trzykroć poczynających trzy różne postacie Wszego Świata.

Jeszcze jedno litewskie Jajo Świata

Każde jajo ziemskie naśladuje i jest jednocześnie obrazem doskonałego Jaja Kłódzi przez wielomastną, wzorzystą skorupę, białe białko i złote żółtko-zarodek w ośrodku.

Zapisy na pisankach czysto rosyjskich (to jest nie ukraińskich, białoruskich, smoleńskich, bałtyjskich, królewieckich, czy innych z terenów I Rzeczpospolitej Szlacheckiej  Obojga Narodów – Polski i Litwy)

Stąd ku pamięci i czci oraz ku przekazaniu w jedyny dozwolony święty sposób wzorów z Pierwbaji, które są obrazem taj świata, a na które nałożono ZakaZ, ZapaZ, ZaraZ i ZałaZ, krasi się świętymi znakami świąteczne jaja i jaja owe są OkaZem boskich znaków i ObraZem zawarowanych znaczeń, okrytych mocą świętości, a też OpaSem, czyli świętą karmą i obejmą oraz ObłaZem[i], czyli obejściem, przepustem ku tajemnicy.

Pisanki czysto-rosyjskie

Jaja kraszone i pisane są Słowem Pana Panów i stąd ich obecność we wszystkich obrzędach Wszej Słowiańszczyzny związanych z narodzinami czegokolwiek, jakąkolwiek budową, a zwłaszcza w Święto Świata – Nowy Rok, Nowe Poczęcie Żywota, czyli w Wielką Noc, noc przesilenia ku życiu – Noc Wielkiej Bitwy, a także w Święto Światła, czyli w Noc Narodzin Bożej Skry – Bedrika, która jest Nocą Wielkich Łowów[2].

Rosyjskie pisanki z bardzo dosłownie przeniesionymi wzorami Rzeczy Świata z Pierwbaji Jaja Świata

Jako, iż narodziny wiążą się ze śmiercią i odrodzeniem duszy z Zaświatów, jajo i pisanka, wiąże się także z obrzędami grzebalnymi i świętami Pamięci Zmarłych – Babami oraz Dziadami. Pisanki kładzie się umarłym do mogił, a na stypach i bdynach spożywa się jaja stłuczone i zmieszane – w postaci jajecznicy.

Jajo, czyli Ja zdwojone w świętym zawołaniu, jest obwieszczeniem istnienia – zaczątkiem i końcem wszystkiego.

Pisanki rosyjskie

Czynienie odwzorowań z Pierwbaji na świętych jajach jest dozwolone jedynie wybranym.

Przed zakazem używania taj to kołbiele były jedynymi, które wiły znaki węzłowego pisma w wici. Zatem i dziś czynienie pisów na jajach dozwolone jest dojrzałym kobietom, które znalazły się już w bractwie, ale nie wszystkim z nich. Po pierwsze muszą być w tym czasie czyste, a więc przejść zabiegi czystości. Po drugie muszą należeć do jednej z czterech gromad: Kurek, Kukułek, Gąści (Gęgoł-Gogoli), lub Owadziej – Bedriczek. Są one wtajemniczane w znaczenie i zasady pisania znaków przez kapłanki Gogołady, Osidły (Siuda Baby), Body lub Żywi-Siwej zwanej też Kurką. Opisywanie odbywa się pod okiem kobi – kapłanki Gromady Kołbieli.

Pisanki bukowińskie (huculskie)

Najbardziej zawikłane są pisanki Hycołów, zwanych też Hucułami[3]. Są one pokryte drobnymi, powtarzalnymi rytami wiciowymi – wikłami.

Szczególnymi czcicielami Wogółu są plemiona Jugorów (Jugrów) na Siewierzy, które z tego powodu zaczęto nazywać Wogułami znad Obu.

Pisanki łotewskie – najprostsza technika niemalże taka sama jak z kultury Łużyckiej  – z roku 800 p.n.e

Za najpiękniejsze uważane są pisanki podolskie. Podolanie przechowali rodzaj pisanki czarnej ozdobionej białym wzorem, wyrażającym nieskończoność. Czcząc starych bogów i dobrze znając ukryte święte znaczenie zapisów zawartych w zawojach i wiciach po dziś dzień nazywają te pisanki śmiertelnymi i przechowują do następnych świąt, aby w razie śmierci w rodzinie dać je zmarłemu na drogę w Zaświaty.

Pisanki łotewskie – pośrednie między pisanką a kraszanką – czyli jajem z boską barwą-maścią ale bez zapisu – znaku taji

Słowo o domowych ptakach, czyli jak Żywia-Kurka stała się Siwa

Było to w czasie kiedy Zerywanie zamieszkiwali już Kolibę, a przewodził im Kob i jego żona Bauba zwana też Bobą. Panował właśnie głód, bo Boginie dawczynie wciąż nie mogły znaleźć sposobu żeby, ponad rozciągniętym wokół Ziemi kordonem Ciemnych Bogów, przekazać ludziom ziarna zbóż.


Wtedy to właśnie z nieoczekiwaną pomocą przyszły Zerywanom ptaki – wpierw rządzone jeszcze przez Wiłów-Knów, a potem już zdobyte przez Pogodę. Ptaki same z siebie ofiarowały ludziom własne jaja wbrew zaleceniom Borowiła, przez co ściągnęły na swe pióra gniew Boga Boru. Borowił srogo ukarał ptaki, zamknął je bowiem w drzewnych klatach. To zakluczenie ptaków stało się prawie natychmiast głównym powodem do wypowiedzenia Knom wojny o ptaki przez Pogodę.

Wśród licznych plemion ptasich szczególnie dużo dały Zerywanom kuraki, gęsi, kaczki, przepiórki, pawie i gołębie. Cenne okazały się orły, sokoły i myszołowy, ale głównie ze względu na umiejętności łowieckie a nie jaja. Drapieżne ptaki bardzo zasłużyły się Zerywanom znosząc z puszczy obfity zwierzęcy łup. Z tego powodu weszły na święte stanice i stały się godłem większości słowiańskich, skołockich i istyjskich plemion, a potem ziemic.

Przepiórka – przepigołka, a więc na pewno ptak totemowy Plątów, a szczególnie Plątwy-Przepigoły – jej emanacja ptasia, postać pod jaką może się pokazywać na Ziemi.

W tym czasie różne boginie szły z pomocą głodującym ludziom, wbrew zawistnym spojrzeniom Welesa oraz strażom rozciągniętym wokół Ziemi przez Morów i innych niesprzyjających ludziom bogów. Nie było to łatwe, więc gdy Pogoda odebrała Wiłom ptaki i podzieliła się nimi z innymi bogami, dozwalając im ich używać, w dużym stopniu pomoc ludziom oparła się na przesyłaniu owych ptaków i ich jaj dla wykarmienia pierwszego ludzkiego plemienia. Białymi kurakami od początku władała Białoboga i jej Kirowie, a czarnymi Czarnogłów i jego Kirowie.

Cietrzew – ptak tynu i rodu Prowów (Prowego, Czstnoty, Prawdziwca-Prawoty i Sądzy-Osudy nazywanej też Kriwdą i Nieprawotą)

Jednak to dopiero opiekunka domu, bogini Żywia-Siwa zwana Kurką pozbierała wszelkie najpożyteczniejsze ptaki i nie bez sprzeciwu innych bogów objęła je swoją opieką.

Najzacieklej bronili swoich praw Kaukowie i Kirowie. Rozpętała się między nimi a Żywią taka wojna, że bogini okładana raz po raz kiściami światła i ognistymi razami uszła w Krainę Morów, gdzie ukryła się na jakiś czas, z całym swoim ptactwem schowanym pod sukniami i opończami. Żeby przetrwać pogonie musiała się zamienić w lodowy sopel. Obielona szronem Żywia trwała nieruchomo tak długo, że w końcu zarówno światłogońce Kirów, jak smoki i  żnuje Trzygłowych zaprzestały poszukiwań. Kiedy Żywia odtajała okazało się, że kury i koguty bez uszczerbku przetrwały czas moru, za to ona sama zupełnie osiwiała. Stąd jej drugie imię – Siwa.

Od tego czasu ptaki domowe – kury, gęsi i kaczki, znalazły się na zawsze w jej opiece. Domowe ptactwo i gołębie, pozostające we władaniu Pogody dostarczyły ludziom wystarczające ilości pokarmu, by mogli przetrwać zły czas i się pomnożyć.

Kur – ptak Dzięgli, tutaj czarny kogut Czarnogłowa

Tym bardziej świętowanie jaja, jego wieńczenie i czynienie zeń znaków zapisów, czyli noworocznego Przekazu Taj, stało się powinnością ludzi, którzy w ten sposób głoszą pochwałę wszystkim ptakom i czczą pamięć owej przyjaźni, z pierwszego trudnego okresu Zerywanów, kiedy to ptaki pomogły im przetrwać na Ziemi.

Czarna gęś – Ukropa (ptak rodu Rodów – Roda i Rodżany, podobnie jak Wilga – poniżej)O pochodzeniu ptaków od Czarnogłowa Utoka

Powiadają mudrowie Skrytów-Skrzyńców (Skraińców) z Kijowa, że wszystkie ptaki Ziemi, w tym i te które objęła we władanie Żywia-Siwa, pochodzą od Czarnogłowa. Wołchwowie Wołgarów i Mosoków z Czarnej Wyspy na Wołdze-Rzwie oraz z Itila, a także kapłowie Guniów z Sistu (Soestu) posuwają się w swych kazaniach jeszcze dalej podając, że Czarnogłów w ogóle pokazał się wpierw Światu-Swątowi pod postacią Kaczki. Te opowieści potwierdzają czudełosowie Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata z Karoduny i czarownicy Świątyni Chorsa i Krainy Księżyca z tegoż grodu, o których mówi się że są spadkobiercami wiedzy goryniczów z Arkajamy.

Paw – szczególny ptak Krasatiny

Działo się to według nich, kiedy jeszcze Ziemi nie było. Po Sinym Morzu oddzielonym od jestestwa Świetlistego Swąta, w Obłoczystej Ćmie, toczyły się Czarne Wody przelewając się z Niebiosów w powszechną Ciemność na Dole. Z kłąbów pienistych Wełen i cienistych Fal odbijających się od niewidzialnego Dna Świata, od jego odwrotnej strony – Zwierciadlanej Nicości, dobyła się na lśniącą, iskrzystą powierzchnię Morza wielka jak sto gór postać o ptasich kształtach – zrodzona z głębin wodnych i dennych osadów Nicy, Kaczka-Utoczka.

Kaczka-Utoczka  – ptak Dzięgli

Nie była to zwykła Kaczka, lecz olbrzymi ptak Utok-Ukrop o czarnych jak noc skrzydłach i czarnym dziobie oraz ciemnych iskrzących się oczach. Na czarnych wełnach jarzył się i pałał, bowiem był gorejącym Ukropem- Żarem. Zaraz jak to się stało, widząc oną ciemną ptasią postać wyłaniającą się z Głębi i Nicości i czując jej czerń oraz czarowność i ciemny kir, wydzielił z siebie Swąt czystą i jednorodną, płynącą z samego jego boskiego Istu jasną, Skrzystą Smoko-Wężycę Jednodnogę-Białobogę. Tak to rozpoczęła się bitwa między Swątem Jasnością pod postacią smoczej Jednodnogi-Białobogi i Swątem Ciemnością, wcielonym w Utoka-Ptoka (Ukropa-Czarnogłowa).

Piękne gołębie – Ptaki Podagów – Panów Drogi i Weni-Powietrza

Na dnie Morza leżała Buła uczyniona z Twardości i Grząskości, a więc z Grudy i Gliny i rzucona tam ręką Swąta prosto z zawiłtu Jaja-Wogółu-Kłódzi. O tę Rzecz Pierwszą poczęły się Utok z Jednodnogą bić.

Chcąc zdobyć dla siebie Bułę, zrodzony z Głębi, Nicy i Wód Ptok-Utok-Czarnogłów zanurkował w głębiny. Skrzysta Smoko-Wężyca zrodzona z Istu Swąta była zbyt lekka by to uczynić i zanurzyć się odpowiednio głęboko. Zawisła więc nad mętnymi wodami wypatrując, gdzie też się onże Czarnogłowy Utok-Ukrop wyłoni.

Wróbel – Jest ptakiem rodu i tynu Rgłów – Panów Upraw i Hodowli

Lecz kiedy Utok po całym roku przebywania pod wodą wynurzył się z Odmętów, dziób miał pusty. Pojął Czarnogłów-Utok, że tym sposobem nie wyjmie Buły, bo postać ma za mało smukłą, niezbyt strzelistą, przeciwną głębokiemu zanurzaniu się w Nicości. Tak więc Utok-Ukrop oddzielił od siebie postać kaczą i tak narodziły się Ptaczki-Kaczki. A razem z Kaczkami-Ptaczkami wydzieliły się z Czarnogłowa inne ptasie postacie ociężałe, małolotne, niskolotne i nielotne, w tym gęsi, kury, przepióry-przepigoły, kuropatwy, pawie, gołębie i inne ptaki niskich lotów, jak pękate wróble, gile i sikory.

Sikorka – ptak Wiosny, który do nas przylatuje na Zimę

Białoboga-Jednodnoga wisząca z wysiłkiem nisko nad wodami przez cały rok, aby do nich nie opaść także musiała zmienić postać. Z jej wnętrza posypały się nagle do Morza wszystkie ryby świata, kraby, raki, małże i inne stwory wodne. Stała się przez to lżejsza, uniosła się wyżej i nabrała świetlistości.

Gil – Ptak Zimy (Kostromy)

Szpaki piękne ptaki – przynależą do Radogostów – Panów Domowego Ogniska i Gospodarstwa (Bożeboga i Uboży-Domachy oraz ich dzieci)

Sójki – Sojenice – Ptaki związane z Panami Drogi

Wtedy to przybrał Czarnogłów swoje drugie wcielenie Ptaka-Nura. I zanurkował drugi raz, a Białoboga zawisła nad wodami oczekując na łup. Czekała rok, czekała drugi, ciężko trzepocząc nad rozkołysanymi wodami. Aż doczekała się. Niestety i pod tą postacią nie dobił Czarnogłów wystarczająco głęboko żeby wydobyć Bułę.

Bociany – Ptaki tynu i rodu Simów – Biały Bocian to symbol Białego Lądu i Matki Ziemi – Czarny Bocian to symbol Boga Sima – Pana Gór i Pustek oraz Czarnego Lądu

Kormoran – Ptak Bogini Wodycy

Strząsnął więc z siebie Ukrop ową postać Ptaka Nura i tak narodziły się kolejne ptaki – nury i inne: takie jak czaple, perkozy, mewy, rybitwy, kormorany, pluszcze oraz wiele innych ptaków mniejszych i większych. I krążyły te wszystkie ptaki bezpańskie nad Morzem, bez jednego przestanku.

Bąk na jajkach – ptak osobista-emanacja Bogini Wądy – Pani Jezior

Mewa – reprezentuje Wodo-Wełma (Wodana) – Władcę Mórz

A Białoboga widząc, iż Czarnogłów sposobi się do trzeciego zanurzenia w Morze, stękając z wysiłku wyrzuciła z siebie wszystkie smoki i węże świata i jaszczurki, żaby oraz inną gadzinę i płazinę. I znów zelżała, a też pojaśniało i pokraśniało jej oblicze.

Czapla Siwa – jedyny ptak który osiwiał razem z Żywią-Siwą i jest jej ptasią emanacją. Czapla razem z mewą są w zasadzie ptakami-emanacjami Wodów – całego ich Tynu i Rodu, ale ten jeden ptak Czapla Siwa przynależy na zawsze Żywii.

Czarnogłów-Ukrop przybrał zaś postać Czarownego Czarnego Sokoła Nyksa i rzucił się po raz trzeci w Głębinę. Białoboga zawisła bardzo nisko nad powierzchnią Morza oczekując łupu. A Ukrop-Nyks zniknął w Otchłani na jeszcze dłużej. Nie było go trzy roki. Pod koniec trzeciego roku wyłonił się z wód dzierżąc w dziobie owąż Bułę. Nie zdążył się nawet dobrze dobyć, kiedy już rzuciła się na niego Jednodnoga.

Sowa – Mądry ptak Panów Losu – Zrębu-Źrzebu, Wyroku-Wiergu, Doli i Bytu – tutaj Sowa Uralska


Dzięcioł ptak Władców Boru – Knów-Kienów (Leszy-Borany i Borowiła-Leszego)

A ruszywszy do ataku wyrzuciła z siebie całe robactwo świata: to latające, płożące się i biegające. A że trzymała już w szponach Bułę i ciągnęła ją do siebie, a Ukrop także trzymał ją mocno w dziobie i nie puszczał  Buła się rozciągała w placek i robactwo opadło na jej powierzchnię.

Łabędź – jest ptakiem Ładów, symbolem Pani Białego Lądu – ptakiem w jakiego zamieniła się Lęda-Łagoda uchodząc z wyspy Skrytej nad Łabę-Łabędę – Rzekę Białą  – centralną Rzekę Białego Lądu (Europy).

Perkoz – ptak Gogołady, Pani Języka i Pisma

Sroka jest ptakiem reprezentującym Sporów – Panów Żywiołu Zaczynu, a więc Powodzenia i Rozmnożenia, Władców Wzrostu i Szczęścia

Jaskółka – Ptak Dziwieniów – Panów Miłości i Piękna

Czarnogłów widząc, że traci oparcie w Morzu i Nicy, bo ptasie wnętrze i przyrodzenie ciągnie go ku niebu, wyrzucił z siebie wszystkie ptaki Wysokiego Nieba – orły, sokoły, kruki, myszołowy, jastrzębie, krogulce i pustułki oraz pozostałe ptaki drapieżne i całą resztę ptaków świata. I stał się od tego wyraźnie cięższy i pociągnął Bułę wyraźnie ku sobie.

Sokół – ptak Słońca – reprezentuje Sołów-Dażbogów, cały tyn Bogów Światła i Nieba, wiąże się więc z Przemianą w Dniu Równonocy Wiosennej i Jesiennej. Jest to ptak Skołotów-Sokołotów – Ludu Scytów współtworzącego ze Słowianami Królestwo Sis.

Tak to po sześciu latach zmagań objawiła się na Świecie Buła. Co było dalej wiadomo, Buła pękła i powstały z niej Ziemia, Wela i Niebo.

Kruk – ptak symbolizujący Chorsów – Panów Tajemnicy, Władców Krainy Księżyca na Weli

Po drodze ze zmagań Czarnogłowa i Białobogi zrodzili się Bogowie Wielkich Żywiołów – Żywiołowie i Bogowie Wielkich Mocy – Mogtowie oraz bogunowie Pomocnicy Boscy. Ptaki dostały się wpierw Wiłom – Władcom Borów, a potem wzięła je Pogoda – Matka Ptaków. Kiedy narodziły się Małe Żywioły i Małe Moce, ptactwo domowe dostała Żywia-Siwa.

Jastrząb

Zarówno Białoboga-Jednodnoga jak i Czarnogłów-Utok-Ukrop na początku były czterogłowami. Po wojennej zawierusze i bitwach o Bułę Swąt obciął im po jednej głowie nie chcąc, żeby mu dorównywali. Z czwartej główni Białobogi zrodził się smoko-wąż Jusz, a z czwartej główni Czarnogłowa zrodził się Ćma – Czarny Woron-Welon.

Pustułka

Ziemię osadził Bóg Bogów na trzech zakładzinach – zwodach-podstawach. Najpierw posadowił ją na Wodach, lecz by ponownie w nich nie zaginęła dał jej lekkiego smokowęża Jusza, który ją na wodzie podtrzymuje i przez całe wieki nosi.

Myszołów – jest Ptakiem Ognia, emanacją rodu Swarogów i samego Swaroga osobiście.

Wody osadził Bóg Bogów na Ogniu, a Ogień na nieskończonej ciemnej Ćmie, ptakowężowym Czarnym Woronie-Welonie. Ćma oddziela Niebo Czarne od Kamiennego, które jest Niskim Niebem Weli, będącej Światem Bogów i Zaświatami Dusz Zmarłych. Tam jest Góra Onawielna, przez burskich wołchwów nazywana Ałatyrską, która ma  być osadzona na boskim Świętym  Kamieniu Światyrze-Ałatyrze.

Orzeł – Jest ptakiem Runów, a więc Ptakiem Błyskawicy i Pioruna. Emanacją samego Peruna jest Orzeł Bielik. Orzeł jest symbolicznym ptakiem Słowian – ich totemem od zarania dziejów, a potem ptakiem herbowym stanic i chorągwi świętych. Także jako Wostrogot – Ptak samego Boga Bogów.

Niestety z tego powodu, że robaki osypały się na Bułę, kiedy była już rozciągnięta, są teraz wszędzie: na Ziemi, Weli i w Niebie.

Łuna – jeden ze STU Ośmiu Księżyców Okołosłonecznych

Osiem Sióstr Ziemi i Sto Osiem Księżyców

Osiem sióstr miała Matka Ziemia

Lecz wszystkie pogrzebał popiół zapomnienia

Gadają zinisi chytrzutcy jak lisi

Że tych osiem dziewoi na Sklepieniu wisi

Sto i osiem, tyle dzieci pieścił Chors Wspaniały,

Ale tylko jeden albo dwa mu pozostały

A razem ze żoną, Chorsiną, to troje

Zatem z czwierci skrzydeł plotą ksnów podwoje

Żadnego z tych nie odnaleziono

po tym jak ich Potwór przepłoszył po Niebie,

ale przy Siostrzycach Ziemi, co wiadomo

do dzisiaj wszystkie strzegą same siebie

Jeden Chorsiniec (Wycharsły) przy Ziemi

Dwa przy Śreczy jako świadcy cisi oraz niemi

Trzydzieści i dziewięć przy Perperuny łonie[4]

Trzydzieści przy Stryji, zawiłtych w jej wietrznym welonie

Dwadzieścia  i jeden szczęśliwie w koronie Borany zgubionych

Osiem w Wądy głębiny wtopionych

Dwa od Swątlnicy od dawna odpadłe

Razem sto trzy chorsińce ze strachu wybladłe

A pięciu jeszcze pomiędzy kamieńmi zarytych

Razem stu ośmiu braci sprytnie skrzytych[5]

Jedna z Ośmiu Sióstr Ziemi, którą Romajowie nazywają Wenus


[1] Występuje tu szereg ważnych słów związanych z wiarą przyrody, które mają głębokie znaczenie wierzeniowe i obrzędowe oraz pełnią ważną rolę w języku czarownym i codziennym. Są to słowa w pełni zwierciadlane wyrażające niedozwolenie określonej nimi czynności, pięcioliterowe – a 5 to czerta określająca symbolicznie Granicę i Przejście. Mamy tu cztery słowa oznaczające wszechstronne niedozwolenie (czerta 4  wpisuje tę grupę słów-znaków w krąg świętych i czarownych znaczeń Wiary Przyrody).

 

Na przykładzie tych wyrazów jaskrawo widać, jak bardzo głęboko wierzeniowe, wynikające z naturalnych praw przyrody jest znaczenie ważnych słów naszego języka, jak głęboko w środowisku i umysłowości człowieka są one zakorzenione oraz jak nieprzypadkowe mają brzmienie. Można powiedzieć, że brzmienie słów narzucone jest człowiekowi przez jego własną fizyczność, zbiorowe doświadczenie grupy i środowisko przyrodnicze, w jakim był kształtowany język danej grupy. Powstały one i zostały ukształtowane w starciu i współbrzmieniu z przyrodą i naturalną pozycją człowieka w układzie środowiskowym. Powyższe stwierdzenie dotyczy wszystkich języków świata, w tym języków aryjskich (indoeuropejskich). Większość używanych dzisiaj w nich słów można sprowadzić i wywieść ze wspólnego korzenia. Język słowiański, według bardzo wielu językoznawców, jest spośród żywych dzisiaj języków najbliższym do tej właśnie archaicznej, najpierwotniejszej wspólnej mowy wszystkich Indoeuropejczykówa.

Słowa o jakich mówimy w tym miejscu to: ZakaZ,  ZapaZ, ZałaZ i ZaraZ. Wszystkie te słowa są objęte klamrą, niejako dwustronnie obramowane i zakluczone znakami Z, czyli Ostatnią Tają, Tają Osta, znakiem Tai Końca – czyli inaczej Tają Końca Świata. Tają Końca Świata nazywana jest zwykle Taja Trzydziesta, która jest ostatnią Tają Ksiąg: Tura, Ruty i Tanów. Jednakże najbardziej wtajemniczone kapiszty i gromady kapłanów Wiary Przyrody twierdzą, że jest nią Taja Trzydziesta Pierwsza, której w żadnych księgach nie ma, a tak naprawdę składają się na nią wybrane miejsca wszystkich trzydziestu taj Księgi Tura, Księgi Ruty i Księgi Tanów.

Znak ten ma w języku mówionym znaczenie ostrzegawcze przez swoją dźwięczność i ostrość. W znaczeniu słowa zakaz poza dzisiejszym jego najprostszym rozumieniem – niedozwolenia, kryje się szczegółowe określenie rodzaju owego niedozwolenia – to zakaz – czyli zabronienie kazania, zamyk kazania, nie dozwolenie przekazywania, kazania – wygłaszania, kazania – wydawania sądu, głoszenia poglądu, kazania – wykładu, przekazywania wiedzy, mówienia, wymawiania głosem i pismem, czyli przy pomocy taj, wici, węzłów, zapisów.

Słowo zaraz określa zakaz rezania, rzezania, a więc wykonywania zapisów przy pomocy czert – liczb, symboli, wyobrażeń, obrazów. Obejmuje ono zatem zakaz przekazywania wiedzy czarownej, tajemnej, głębokiej pod postacią wszelkiego symbolu i obrazu, w tym także ujęcia poprzez liczby. Tak znaczące wyróżnienie liczb, jako kategorii symboli, wynika ze świadomości numerologii, czyli związków bogów i ich funkcji z określonymi liczbami, dniami tygodnia, miesiącami itp. Słowo to przeszło do współczesnej mowy potocznej jako nakaz powstrzymania się od działania, od wykonywania jakiejś czynności, odroczenia działania w danej chwili.

Słowo zapaz oznacza zakaz przekazywania wiedzy głębokiej poprzez pokarmy, zakaz karmienia, zakaz pasienia, czyli zakaz przekazywania wiedzy poprzez symboliczne potrawy ofiarne (opas – potrawa ofiarna) i zawarte w ich kształcie opasy – opisy, np. pisanki, czyli jaja bogów, potrawy ofiarne, zioła, zwierzęta ofiarne przeznaczone do spożycia, ale także układy ofiarne, a więc wzory na węsiorach proszalnych i obiatnych, chorągwiach świątynnych, kolorystyka bajorków proszalnych, wzory i kolorystyka pasów szlacheckich w strojach sarmackich (zwanych w XVII wieku słuckimi) na pasach rycerskich, wzory i kolorystyka stanic a potem chorągwi i herbów itp.

Niektórzy poszerzają zasięg tego znaczenia także na zapisy – w takim wypadku słowo zakaz oznaczałby jedynie zakaz przenoszenia wiedzy drogą mowy i głosu, a zapaz zakaz przenoszenia wiedzy drogą zapisu. Zapaz miałby dotyczyć wtedy nie tylko pasów i opasów, ale wszelkich znaków pisma, czyli pisów, którymi pokrywane były pokarmy, wzorów w jakie układane były potrawy, mowy przy pomocy owoców, wzorów w jakie były układane bukiety kwietne, i bukiety zielne, a także zapisy wzorów na tkaninach – długich wielozwojowych pasach do odświętnych i codziennych, a także bojowych strojów skołockich, serbomadzkich (sarmackich), szlacheckich, a także dywany, czyli także rzędy końskie i uprzęże.

Słowo to przetrwało do dzisiaj w postaci słowa zapas, które oznacza powstrzymanie się od użycia, od jedzenia, od wydania, ale także w sensie pas – obejma, opasanie.

Słowo załaz oznacza fizyczne zamknięcie, zakluczenie, a więc niedozwolenie przebywania w pewnych miejscach, które mogą dać wiedzę głęboką, w istocie jest to zakaz podejmowania drogi, która mogłaby prowadzić do odkrycia prawdy głębokiej, ukrytej, czarownej, boskiej. Dawniej oznaczało to słowo także ślepą drogę, bez wyjścia, ślepy żleb. Załazem były objęte wnętrza wszystkich kącin i kościołów słowiańskich, gdzie wstęp mieli jedynie wtajemniczeni kapłani, a i oni musieli się powstrzymać na przykład od oddychania w bliskości kapu bóstwa.

Tym czterem słowom towarzyszą inne cztery – dopełniające wyrazy, z którymi tworzą one pełnię (czerta 8). Są to słowa, stanowiące obejście i częściowe otwarcie bezwzględnego niedozwolenia. Te słowa mają otwarte wejście, które symbolicznie oddaje znak O umieszczony na początku słowa, niejako wpuszczający w jego znaczenie.

Są to wyrazy:

Okaz (Obkaz, Odkaz, Ukaz) czyli ukazanie, objawienie, okazanie, pokazanie, odkaz – odpowiedź, a więc powiedzenie, powiadomienie, ale nie przez każdego, bo nie zostało to określone słowem mowa ale słowem kazanie, a więc chodzi o podanie przez wiedzących – kagana (kagan, każan, skazan) lub cara-czarawnika, albo kapłanów.

Obraz – czyli pokazanie w rysunku, w symbolu, w wyobrażeniu, w liczbie, czyli stworzenie ograniczonego wizerunku rzeczy.

Opaz (Opas, Obpas) – czyli opisanie na pasie, lub opisy w opasach – pokarmach, ucztach proszalnych

Obłaz – czyli obejście, fizyczne otwarcie drogi.

W tych wyrazach często następuje także złagodzenie zamykającego znaku Z i jego przejście w taję S będącą jak wiadomo Tają Swąta, a więc świtu, światła, świata, wici, wida, wiedy, wiadomego, a więc wiedzy i świętości.

Wyrazy te przestają być zamknięte całkowicie i w pełni symetryczne, we wszystkich jednak zamiast pełnego otwarcia przez O na początku i samogłoskę (o, a, i, e) na końcu, następuje częściowe otwarcie przez przedrostek ob biorący się od ob-iąć, obejmować, obręcz, obramowanie, brama – a więc wejście ograniczone, częściowe i zakończenie prowadzące nadal do zakazu (końcowe z) albo światłości i wiedzy (końcowe s).

a takie są sądy np. profesora Aleksandra Mańczaka, twórcy analizy statystycznej pokrewieństwa języków indoeuropejskich. Patrz –

b ii

[2] Dokładne opisy i rozróżnienia oraz wyjaśnienia różnic między świętami słowiańskimi i obrzędami im towarzyszącymi oraz wywód ich korzeni i znaczeń znajduje się w tajach Księgi Tura i tanach Księgi Tanów.

[3] Hycołowie, Hucułowie, Haculanowie – plemię pasterskie zamieszkałe w Górach Charwackich, część dawniejszego plemienia  Harów-Halanów, od którego wywodzą się także takie plemiona zmieszane z ludem Lęgów jak Golęszyce i Golędzicy. Hucułowie do połowy XX wieku przechowali w swej gwarze wyrazy języka średczańskiego, czyli takiego jakim powinni mówić Węgrzy i Rumuni oraz Mołdawianie, gdyby zachowali słowiański język

[4] Trzydzieści i dziewięć oznacza z jednej strony liczbę 39, a z drugiej czarowną czertę trzy dziewięć tj. 3 x 9 = 27.

[5] słowo skrzytych oznacza zarówno skrzystych – skrzących się, jaśniejących, skrzystych – skrzydlatych jak i skrzytych, tj. skrytycha oraz skrzętnych  – skąd także jedno ze znaczeń stworza skrzata – skrząta.

a W roku 2005 odkryto kolejny księżyc Saturna, a więc liczba tych skrytych między kamieniami zmalała i według starożytnych przekazów Wiary Przyrody pozostało nam do odkrycia jeszcze tylko cztery brakujące księżyce w Układzie Słonecznym.

Zorian Dołęga Chodakowski (1784 – 1825) – Strażnik Wiary Słowian

Posted in Nauka, Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 23 Marzec 2010

Zorian Dołęga Chodakowski

zorian normal__Magazyn

– pseudonim Adama Czarnockiego (ur. 4 kwietnia 1784 r. w Podhajnej obok Nieświeża na Białorusi, zm. 17 listopada 1825 r.). Etnograf, archeolog i historyk; prekursor badań nad Słowiańszczyzną.

//

Życiorys

Adam Czarnocki urodził się w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. W 1795 r. ojciec oddał go pod opiekę krewnego, Ksawerego Czarnockiego, do Lecieszyna. W tym majątku podstolego witebskiego nie był jednak traktowany na równi z innymi członkami szlacheckiej rodziny, co spowodowało jego rozgoryczenie i zwrócenie się ku klasie chłopskiej. Ukończył szkołę powiatową w Słucku w 1801 r. Potem zaczął się przygotowywać do zawodu prawnika. Praktykę odbywał w Nowogródku i Mińsku. W 1807 r. przyjął posadę plenipotenta dóbr hrabiego Józefa Niesiołowskiego i osiadł w Worończy.

W roku następnym carska policja przechwyciła jego list odpowiadający na wezwanie do wstępowania w szeregi wojska polskiego w Księstwie Warszawskim. Nocą, z 25 na 26 marca 1809 r., został aresztowany a następnie skazany na dożywotnią służbę „w sołdatach”. Wysłany do dywizji w Omsku, w czasie pieszej wędrówki na Syberię prowadził raptularz zatytułowany „Bez chęci podróż moja”, który obecnie pozostaje zaginiony. Latem 1810 r. udało mu się pod Bobrujskiem uciec z dywizji. Wstąpił do piątego pułku piechoty i z armią Napoleona zawędrował aż pod Smoleńsk.

Pseudonim Zorian Dołęga Chodakowski przyjął w 1813 r. i wtedy na dobre rozpoczął badania ludoznawcze. Przez kilka lat wędrował po kraju, notował pieśni i podania ludowe, gromadził materiały z zakresu „starożytności słowiańskich”. W 1817 r. uzyskał protekcję i wsparcie finansowe księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Aby uzyskać stałą dotację instytucji naukowej na dalsze badania, napisał wiosną 1818 r. w Sieniawie rozprawę „O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem”. Została opublikowana w 5 numerze „Ćwiczeń Naukowych”. Jednak przedsięwzięcie Zoriana zostało ocenione negatywnie i odrzucone, najpierw na Uniwersytecie Wileńskim, a potem wśród rosyjskich mecenasów. W 1819 r. został wybrany na członka Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Został przychylnie przyjęty przez rosyjskie środowisko naukowe, m.in. dzięki krytyce tekstów historyka Mikołaja Karamzina, który miał wielu wrogów w swoim środowisku. Przedstawiony przez Chodakowskiego „Projekt naukowej podróży po Rosji” uzyskał subwencję, choć rok później ją stracił poprzez wpływy Karamzina.

Ożenił się z Konstancją Fleming w roku 1819. W przeciągu dwóch lat zmarł syn z tego związku a potem również żona. Wkrótce Chodakowski ożenił się powtórnie.

Popadł w biedę i ogromne długi i do końca życia nie uzyskał już finansów na badania. Mimo to dalej ciężko pracował i gromadził materiały. Ostatnią rozprawę, „Próba wyjaśnienia słowa kniaź – ksiądz”, ukończył w 1824 r. Pod koniec życia podjął posadę zarządcy dóbr u pewnego ziemianina w guberni twerskiej. Tam zmarł w 1825 r. w nieznanych okolicznościach.

spiewyslawiansk

Śpiewy Sławiańskie – pod strzechą zebrane

Dorobek naukowy

Najważniejsze tezy zawarł w rozprawie „O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem”. Chrześcijaństwo, według Chodakowskiego, zatarło cechy Słowian, zniszczyło ich dorobek kulturowy. Elementy pogańskiej historii, religii, kultury miały przetrwać w folklorze ludowym. Chodakowski postulował odrodzenie narodu dzięki szeroko zakrojonym badaniom nad ludem wiejskim i jego obyczajami. Pisał: „Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona bogów zapomnianych. W tym gorzkim zmroku dostrzec można świecące im trzy księżyce, trzy zorze dziewicze, siedem gwiazd wozowych”.

Zebrał około 2 tys. pieśni ukraińskich, polskich, rosyjskich, czeskich. Część z nich została opublikowana jako „Śpiewy sławiańskie pod strzechą wiejską zebrane”.

Prócz zapoczątkowania badań etnograficznych był również prekursorem archeologii i toponomastyki. Rozkopywał grodziska i kurhany. Na tej podstawie opracował teorię wschodniosłowiańskich grodzisk, które nazywał „stare-sta”.

W okresie swego życia był również najlepszym znawcą, niedawno wtedy odkrytego, tekstu „Słowa o wyprawie Igora”.

Chodakowski na określenie Słowian używał nazwy „Sławianie”, którą wywodził od sławy i przytaczał na poparcie swej tezy liczne argumenty językowe.

Wpływ na literaturę

Pokolenie romantyków ruszyło w ślady Chodakowskiego szukając wśród ludu natchnienia i budulca dla swej twórczości. Wytworzył się nowy typ literata-wędrownika a moda ta stała się powszechna. Wędrówki po kraju prowadzili Seweryn Goszczyński, Ryszard Berwiński, Lucjan Siemieński, Kazimierz Władysław Wójcicki i inni.

Pieśń gminna została rozsławiona najpierw przez „Ballady i romanse” Mickiewicza. Potem przez „Dziady” Mickiewicza, „Zamek kaniowski” Goszczyńskiego, poezję Bohdana Zaleskiego a przede wszystkim przez „Pieśń Wajdeloty” z „Konrada Wallenroda”.

Nazwisko Chodakowskiego po raz pierwszy pojawiło się w utworach poetyckich w 1832 r. w „Córze Sławy” Jana Kollara i „Jezierskim” Puszkina. Pierwszym takim utworem polskim był „Mistrz” Dominika Magnuszewskiego. Jako Zorian występuje też w „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego. Był też pierwowzorem poety Justyna z powieści Kraszewskiego „Dwa światy”.

Dzieła

 • O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem (1818) [1]; O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy, opracował i wstępem opatrzył J. Maślanka, Warszawa 1967
 • Śpiewy sławiańskie pod strzechą wiejską zebrane – wydane po śmierci. Część w 1833 roku, całość w 1973 roku (wstępem i komentarzem opatrzył J. Maślanka, przedmową poprzedził J. Krzyżanowski).
 • Stare-sta (1821).
 • Próba wyjaśnienia słowa kniaź – ksiądz (1824)

Wszystkie rękopisy Zoriana zawierające podania i mity starosłowiańskie wciąż są niewydane.

Zorian Dołaga Chodakowski powiedział:


 • Czas przyszły wyjaśni tę prawdę, że od wczesnego polania nas wodą zaczęły się zmywać wszystkie cechy nas znamionujące, osłabiał w wielu naszych stronach duch niepodległy i kształcąc się na wzór obcy, staliśmy się na koniec sobie samym cudzymi.
 • Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona Bogów zapomnianych.

Nożyki z Czerwienia (Czermna)

Jan Zieliński o Zorianie Dołędze-Chodakowskim i innych Strażnikach Wiary (np. Słowackim ) oraz o tajemniczych nożykach z Bieżyckich Żalników

ze strony: http://www.dziennik.com/www/dziennik/kult/archiwum/07-12-05/pp-07-15-02.html

JAN ZIELIŃSKI

Pod innym kątem

Nożyki, żalniki
i jej amatorzy

Cztery lata temu znęcałem się na tych łamach nad Tadeuszem Różewiczem, rozczarowany jego tomem nożyk profesora, który kupiłem zachęcony tytułem, jako że pracowałem wtedy nad tematem „historia literatury jako dziejów przedmiotów”. Różewicz zdenerwował mnie wówczas dezynwolturą w publikowaniu (wprawdzie nie drukiem, tylko w formie faksymiliów, ale jednak) żenujących wariantów tekstu, nonszalancją, z jaką zawłaszczył sobie rzymskiego boga rdzy zbożowej Robigusa, przerabiając go na bożka rdzy zżerającej metale, a przede wszystkim tym, że tytułowy przedmiot zszedł w tomiku nożyk profesora na dalszy plan i nie został nawet porządnie opisany.

*

 

Tomik Różewicza przypomniał mi się dzisiaj, kiedy zaniedbany przez poetę przedmiot – nożyk – powrócił do mnie w nieco innym kontekście. Próbuję mianowicie od pewnego czasu spojrzeć na polskie piśmiennictwo przez pryzmat roku 1842. A był to, wbrew pozorom, rok istotny. Norwid na zawsze wyjechał z Warszawy, Mickiewicz napisał ostatni wiersz, Słowacki popadł w towianizm, Krasiński pochował przyjaciela-poetę Konstantego Danielewicza i romansował z Delfiną w ostatnich miesiącach przed ślubem z Elizą z Branickich. Ukazało się też kilka ważnych książek, nawet jeśli niektóre z nich potem słusznie czy mniej słusznie popadły w zapomnienie (mam na myśli Sen w Podhorcach Chołoniewskiego, Kontrakty Drzewieckiego, Króla zamczyska Goszczyńskiego, debiutancki tomik Klaczki, Biesiadę Towiańskiego oraz Morenę Tyszyńskiego). Zajmowano się kolejami żelaznymi, kąpielami zdrowotnymi, teleskopami, magnetyzmem i wampiryzmem.

*

 

W takich lekturach bardzo pomocnym narzędziem jest obecnie Polska Biblioteka Internetowa – przedsięwzięcie rozwijające się w szybkim tempie i oferujące coraz więcej tekstów, także rzadkich, przeważnie w postaci zeskanowanych pierwszych wydań, rzadziej jako tekst dający się przetworzyć elektronicznie. Nawigacja wymaga pewnej wprawy i dodatkowych podpórek (w moim przypadku: sporządzonego przez Estreichera zestawienia druków polskich i dotyczących Polski, wydanych w roku 1842), ponieważ w PBI kryteria wyszukiwania ograniczają się do tytułu i autora, w sumie można jednak siedząc w domu przeczytać sporo starych i cennych książek.

Czytając zatem książki z roku 1842, a także jakoś z tym rokiem związane, zagłębiłem się dziś w tomie O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy, wydanym w roku 1967 w opracowaniu Juliana Maślanki (te dane czerpię skądinąd, PBI bowiem teksty przekształcone elektronicznie traktuje nieco po macoszemu, dając goły tekst główny, bez karty tytułowej i bez aparatu krytycznego). Autor – Adam Czarnocki, lepiej znany pod pseudonimem Zorian Dołęga Chodakowski (1784-1825).

Z Chodakowskim trudna sprawa. Przyznają się dziś do niego i anarchiści (bo głosił powrót do gminowładztwa), i skrajna prawica (bo szukał słowiańskich i przedchrześcijańskich korzeni). W roku 1999 w periodyku Gazeta An Arché napisano, że jego „utopia retrospektywna” stała u początku współczesnej historii polskiego anarchizmu. W tym samym roku neopogański Toporzeł (por. Przegląd Polski z 9 sierpnia 2002 r.) przedrukował rozprawę O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem „na potrzeby działalności Rodzimej Wiary”! Dołęga Chodakowski miał niewątpliwy wpływ na polskich romantyków, on bowiem uświadomił im, że w ustnej twórczości ludu, pieśniach i podaniach, a także w ludowych zwyczajach i obrzędach przechowały się elementy starej, przedchrześcijańskiej kultury – stąd romantyczny kult ludowości, stąd stawianie czucia i wiary nad „mędrca szkiełko i oko”.

*

 

Winien jestem wyjaśnienie, skąd Zorian Dołęga Chodakowski, który zmarł (w niejasnych okolicznościach) w roku 1825, w kręgu lektur związanych z rokiem 1842. Łącznikiem jest tu francuski utopista Etienne Cabet i jego polski uczeń Karol Ludwik Królikowski. W roku 1842 ukazało się pierwsze autorskie wydanie Voyage en Icarie Cabeta, w tymże roku Karol Ludwik Królikowski zaczął wydawać Polskę Chrystusową. We wspomnianym wyżej artykule z Gazety An Arché, zatytułowanym „Narodziny anarchizmu w Polsce”, czytamy: „Inną drogą poszedł współpracownik Etienne Cabeta, syn chłopa z Kielecczyzny Ludwik Królikowski (1799-1880?), który na łamach pism Polska Chrystusowa (1842-1846) i Zbratanie (1847-1848) propagował zasady anarchizmu chrześcijańskiego. Królikowski odrzucał jakąkolwiek władzę człowieka nad człowiekiem – czy to w formie demokratycznej, czy to monarchicznej – a wszelkie prawo pisane było dla niego ´dziełem szatanaª. Każda jednostka – powtarzał Królikowski za Słowackim – ma prawo do ´świętych z ducha zaprzeczeńª. Prawdziwą jedność osiągnąć można przez zlanie się z Duchem Świętym – spontaniczne i niewyrozumowane posłuszeństwo wewnętrzne głosowi sumienia. Powszechne braterstwo i wspólnota dóbr stać się miały fundamentem Królestwa Bożego na Ziemi”. Jesteśmy zatem wciąż, choć w wersji skrajnej, w kręgu istotnych problemów polskiego romantyzmu: negacji, wolności i mesjanizmu.

*

 

Dołęga Chodakowski jest m.in. autorem Projektu naukowej podróży po Rosji w celu objaśnienia starożytnych dziejów Słowian. W rozprawce, napisanej z myślą o tym, co dziś nazywa się potocznie fund raising, obok wielu śmiałych, czasem wręcz ryzykownych pomysłów językoznawczych znalazło się też kilka oryginalnych konceptów etnograficznych i archeologicznych. Oto jeden z nich: „W okolicy nowogrodzkiej i koło Borowicz jest wiele starożytnych cmentarzysk w dziewiczych lasach. Miejscowe podanie głosi, że są one pogańskie, gdyż nie mają żadnych chrześcijańskich pomników. Mieszkańcy nazywają je żalnikami. Na Węgrzech, na południe od Karpat, i na Białorusi, koło Witebska i koło Sienna, to samo się spotyka. W Puławach nad Wisłą pomiędzy innymi pamiątkami pokazują garnki ze spalonymi kośćmi, które według podania nazywają żalkami. Takie podobieństwo w nazwach przedstawia jakąś starożytność nam zupełnie nie znaną. My, oprócz grobowca księcia Jarosława w Kijowie, bardzo podobnego do dawnych grobowców w Ilirii, i oprócz niektórych mogił, znanych tylko ze względu na ich ogromną wielkość, niczego starszego pod tym względem nie mamy. Dlatego należałoby zbadać owe żalniki i, o ile się da, przeniknąć ich ciemną głębię”.

Po pewnym czasie Chodakowski, zdobywszy fundusze, zrealizował niektóre elementy swojego projektu podróży naukowej. W ten sposób powstał tekst zatytułowany Żalniki. Jest krótki a piękny, zacytuję go zatem w całości:

„Nazwą tą określane są dawne cmentarzyska, opuszczone cmentarze z grobami zmarłych i w ogóle mogiły przeciętnych mieszkańców. W skreślonym przeze mnie Projekcie wspomniałem, że żalniki znane są na południe od Karpat na Węgrzech i w powiecie sieńskim na Białorusi; pozostało dowiedzieć się, co one w sobie kryją. W powiecie ładoskim na prawym brzegu Wołchowa, między wsiami Kirisze i Pławnica badałem żalnik wznoszący się jako pagórek nad wspomnianą rzeką, nie mający żadnych znaków na powierzchni. Po zdjęciu darni odsłoniła się gruba warstwa węgla, pochodząca zapewne ze zgorzałej niegdyś świątyni, głębiej zaś leżały czaszki i kości ludzkie, a przy nich zardzewiały nożyk. W czasie późniejszej wędrówki nigdzie nie przytrafiło mi się widzieć po drodze żalników aż do samych Bieżyc. Tutaj zaś są one w trzech miejscach w kierunku zachodnim od osady, nie mają jednak równej powierzchni jak w Kiriszach, lecz stanowią oddzielne małe mogiły, co przypomina raczej wojenne pobojowisko. Rozkopawszy kilka tych mogiłek, przekonałem się, że w każdym nasypie znajduje się jeden człowiek i przy nim nożyk. Dziwne, że wszystkie nożyki są jednakowej wielkości i takiego kształtu, jak znaleziony nad Wołchowem w Kiriszach, i podobne do przechowywanego przy grobie św. Sergiusza Radonieżskiego. Od tego nożyka różnią się może tym, że wskutek działania rdzy stały się grubsze i tępe. Takie porównanie odkrywa powszechny narodowy zwyczaj oraz okres jego trwania. Na ostrzach trzech nożyków wykopanych w bieżyckich żalnikach były jakieś zęby podobne do lancetów, ale przeżarte rdzą natychmiast odpadły. Wszystkie nożyki z żalników, w liczbie jedenastu, oraz garnuszek z kośćmi i węglami (z sopki na gródku) przesłałem do Tweru na ręce dyrektora gimnazjum, p. J.N. Woroncowa-Wielaminowa, celem przechowania w tamtejszym gimnazjum gubernialnym na pamiątkę minionych wieków i dawnych mieszkańców tej guberni. Znaleźć jeszcze można żalniki w powiecie nowogrodzkim i w okolicach Tesowa nad Oredeżem, nad rzeką Ługą w powiecie tichwińskim i borowickim, w kilku miejscach powiatu ustiuskiego nad rzeką Miereżą, prawym dopływem Czadogoszczy, oraz w Wesi (w ilińskim pogoście) nad rzeką Kołbią, gdzie późna jesień nie pozwoliła mi zaglądnąć w mroczne podcienia zmarłych. Niektórzy bez jakichkolwiek badań zgadują, iż owe żalniki w nowogrodzkim, ładoskim i innych powiatach pochodzą z czasów litewskich rozbojów i najazdów. Ich zdaniem Litwini zabili wielu ludzi, których później grzebali mieszkańcy innych osad, uratowani w lasach. Wyrażali oni swój żal z powodu takiego nieszczęścia sąsiadów i stąd nazwa samych mogił. Domysł ten nie jest jednak uzasadniony, gdyż Litwa nigdy nie dotarła nad Wołchow i do powiatu ładoskiego, nie była też na Węgrzech, gdzie także trafiają się żalniki. W tak powszechnym nieszczęściu, gdyby się ono przydarzyło, czyż mieliby czas ci żałujący grzebać każdego zabitego oddzielnie i kłaść przy nim nożyk? Raczej w takim wypadku postąpiliby zgodnie z dawnym zwyczajem, składając kilkadziesiąt ciał w jeden dół i grzebiąc je w jednej wielkiej mogile. Wiadomo przecież z kronik, że Litwa polowała raczej na spiżarnie, obory i kieszenie niż na głowy ludzkie, które, jak się wydaje, oszczędzała, przewidując w przyszłości podobne korzyści, co rzeczywiście powtarzało się bardzo często. Jeszcze raz powtórzę, że wygodniej jest wydawać sądy w celach klasztornych i gabinetach, niż prowadzić wszechstronne badania. Szkoda tylko, że nie to odkrywa przestrzeń i wnętrze naszej ziemi”.

*

 

Chcąc zobaczyć taki nożyk, trzeba by pewnie udać się do Zjednoczonego Muzeum Państwowego w Twerze, założonego w roku 1866 w gmachu tamtejszego gimnazjum męskiego. Muzeum gromadziło z początku wyroby rzemiosła i produkty fabryk guberni twerskiej. Szybko jednak się rozwinęło, zbiory wzbogacono o ciekawe kolekcje archeologiczne i etnograficzne, wyroby sztuki sakralnej, książki, rękopisy i numizmaty. Niestety, spośród stu tysięcy eksponatów, zgromadzonych do roku 1941, okupację niemiecką przetrwały zaledwie trzy tysiące. Tak więc dziś szanse na znalezienie w Twerze nożyka z żalnika są raczej niewielkie. Pozostaje poetycki opis.

*

 

Druga wojna światowa pozwala nam wrócić do punktu wyjścia. Tadeusz Różewicz w kontekście nożyka, przywiezionego z obozu koncentracyjnego przez krakowskiego historyka sztuki, profesora Mieczysława Porębskiego, pisał w ogólnikowej wyliczance o żywiole rdzy, co

pożera klucze
i zamki
miecze lemiesze noże
ostrza gilotyny topory

O ileż konkretniejszy jest tu domorosły etnograf Chodakowski, który opisuje wykopane przez siebie nożyki z żalników („wskutek działania rdzy stały się grubsze i tępe”) i uzmysławia nam chwilę, kiedy umocowane do ostrzy nożyków zęby, podobne do lancetów, „przeżarte rdzą natychmiast odpadły”. Oto autentyczna archeologia w akcji, oto prawdziwa poezja przedmiotu.

Mitra – Dażbóg Pan Światła i Nieba

Zorian Dołęga Chodakowski w Krakowie – na świętej Łysej Górze w Węgrzcach Wielkich

Według ustaleń  współbraci Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata Łysą Górę w okolicach Krakowa miał odwiedzić Zorian Dołęga Chodakowski. Jak pisał on do Jerzego Samuela Bandtkiego: “Chciej Pan uczynić szlub bogom ojczystym, że dziś jeszcze odwiedzisz łysą górę, którą napytałem w bliskości Krakowa. O pierwszej przyjdę do Pana i udamy się dla obejrzenia tej starożytnej posady, która była niegdyś świętą, a dziś przedmiotem być ma naszej ciekawości.” Chodakowski przebywał w Krakowie 9 tygodni pod koniec 1817 roku. Odwiedził on również kopce Kraka, Wandy oraz ten w Krakuszowicach.

Niniejszą wieść i cytat podał współbrat Łazęga-Randir. To właściwie uruchamia nasze działania dla wyjaśnienia kilku spraw związanych ze Strażnikami Wiary Przyrodzonej Słowian i Strażnikami Wzgórz.  Jest niezwykle interesującą i ważną sprawą odtworzenie kalendarza spotkań  i ustaleń oraz podjętych działań w latach 1810 – 1870 (a zwłaszcza 1815 – 1848)  między osobami Strażników Wiary Przyrodzonej Słowian  takimi jak: książę Adam Jerzy Czartoryski, Bronisław Trentowski (którego działalność książę Adam sponsorował i którego dzieło Bożyca znalazło się w zbiorach późniejszego Muzeum Czartoryskich  za czasów księcia Adama Jerzego), Zorian Dołęga Chodakowski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki   a także ich związków z Andrzejem Towiańskim, którego do Strażników Wiary nie zaliczamy, ale który był im bardzo bliski wraz ze swoimi ideami i wizjami mesjanistycznego posłannictwa narodów i ich pośredniczenia między Bogiem Najwyższym a Światem Ziemskim.

Przy okazji krótko o księciu Adamie Jerzym Czartoryskim wielkim przywódcy Emigracji, człowieku który ocalił dorobek całego życia Bronisława Trentowskiego związany z Wiarą Przyrodzoną (Rodzimą) Słowian:

Czartoryski Adam Jerzy (1770-1861), książę, polityk, dyplomata, mecenas literatury i sztuki. Uczestnik powstania listopadowego. Rzecznik rozwiązania sprawy Polski przy pomocy Rosji. Po III rozbiorze (1795) aktywnie uczestniczył w życiu politycznym Rosji jako doradca Aleksandra I, poseł, minister i senator.

Uczestniczył w kongresie wiedeńskim z ramienia Rosji. Po wybuchu powstania listopadowego wszedł w skład Rządu Tymczasowego, a następnie Rządu Narodowego. Po klęsce powstania wyemigrował do Francji, gdzie stanął na czele ugrupowania politycznego znanego pod nazwą Hôtel Lambert.

 

Świątynie Światła Świata – Góra Wawrzyńca (Kałdus, Chełm) i Wietrzychowice


Kałdus, Chełm – Góra Wawrzyńca

To jedno z ważniejszych miejsc osadniczych naszych przodków (Słowian – R1a1a) poświadczające ciągłość osadniczą od neolitu – czasu pierwszych rolników i do tego miejsce kultu, które dotrwało do czasów chrystianizacji  i skutecznie się jej oparło – Pomorze – Ziemia Wędów (Wenedów).

Góra Św. Wawrzyńca to rzeczywiście bardzo ciekawe stanowisko archeologiczne. Przede wszystkim wielokulturowe- ślady osadnicze sięgają tam neolitu, m.in. na cmentarzysku kilka sezonów temu razem z pracami dotyczącymi wczesnego średniowiecza prowadzono badania właśnie w odniesieniu do okresów wcześniejszych między innymi  halsztackiego. Generalnie badane były: cmentarzysko, osada i grodzisko, gdzie odkryto ślady pierwszej jak się uważa na pomorzu środkowo- wschodnim pozostałości bazyliki romańskiej, która nie została nigdy ukończona, prawdopodobnie w wyniku tzw. reakcji pogańskiej (a powstać miała na miejscu wcześniejszego przedchrześcijańskiego miejsca kultu).

Wietrzychowice

Wietrzychowice.Na terenie cmentarzyska utworzono rezerwat archeologiczny.Miejsce jest cudownie odludne, porośnięte lasem .Warto tam pomilczeć i posłuchać siebie.

Miejsca Pochówków – Smętarze często były łączone z miejscami palenia zwłok jeśli akurat preferowany był pochówek całopalny, czyli z żarnikarmi-zalnikami, a to wszystko łaczyło się z miejscem do modlitw, odprawiania ofiar i składania obiat oraz wieszania bajorków proszalnych i węsiorów – różnokolorowych wstążek i plecionek – wici. Wszystko to najczęściej na starannie wybranym miejscu w Świętym Gaju.

Świątynie Wiary Przyrody – Uroczysko Skołczanka

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 21 Marzec 2010

Brama Uroczyska

Uroczysko Skołczanka znajduje się na terenie Rezerwatu Skołczanka będącego częścią Paerku przyrodniczego.

Rezerwat przyrody Skołczanka – rezerwat faunistyczny (stepowy), częściowy o powierzchni 36,77 ha utworzony w 1957 r. w ówczesnej wsi Tyniec. Położony jest w północnej części kompleksu leśnego Uroczysko Tyniec w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Chroni las sosnowo-jodłowo-bukowy, roślinność kserotermiczną a w szczególności około 500 gatunków rzadkich motyli i błonkówek.

Pod Ostrą Górą znajduje się Skała – Skoł-czanaka to właśnie jest Sanktuarium

Kilka słów o Parku:

Bielańsko – Tyniecki Park Krajobrazowy
o powierzchni 6415,5 ha położony jest na terenie 3 gmin: Kraków, Liszki i Czernichów. Obejmuje on fragment malowniczej doliny Wisły na odcinku Kraków – Ściejowice wraz z trzema ważniejszymi kompleksami leśnymi: Laskiem Wolskim oraz drzewostanami w okolicach Tyńca i Czernichowa. Nazwa parku wywodzi się od dwóch starych klasztorów położonych w granicach parku: Klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach oraz Opactwa Ojców Benedyktynów w Tyńcu.

PRZYRODA PARKU


Na terenie parku znajdują się cztery rezerwaty przyrody:

Bielańskie Skałki
rezerwat leśny, ścisły , utworzony w 1957 roku; położony na terenie Lasku Wolskiego w sąsiedztwie Klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach (Kraków, dzielnica Zwierzyniec) o powierzchni 1,73 ha.
Rezerwat ten jest cennym obiektem chroniącym spontaniczne procesy sukcesji biocenoz leśnych na skalistym, dawniej pozbawionym lasu terenie, typowym dla Wyżyny Krakowskiej.
Panieńskie Skały – rezerwat krajobrazowy, częściowy, utworzony w 1953 roku; położony na Woli Justowskiej w obrębie Lasku Wolskiego (Kraków, dzielnica Zwierzyniec) o powierzchni 6,41 ha. Ochronie podlega Wąwóz Panieńskie Skały z malowniczymi skałkami wapiennymi wraz z porastającym go lasem grądowym i fragmentem kwaśnej buczyny górskiej.
Skałki Przegorzalskie– rezerwat florystyczny, częściowy, utworzony w 1959 roku; położony w Przegorzałach w obrębie Lasku Wolskiego (Kraków, dzielnica Zwierzyniec) o powierzchni 1,38 ha. Ochronie podlega tutaj naskalna roślinność kserotermiczna.
Skołczanka
– rezerwat faunistyczny (stepowy), częściowy, utworzony w 1957 roku; położony w północnej części kompleksu leśnego Uroczysko Tyniec (Kraków, Dębniki) o powierzchni 36, 52 ha. Ochronie podlega tutaj roślinność kserotermiczna oraz rzadkie owady, szczególnie motyle.
Na terenie parku znajdują się 63 pomniki przyrody.

Z ciekawszych pomników warto wymienić: aleję lip drobnolistnych przy Opactwie Benedyktynów, zadrzewienie parkowe przy dworze w Wołowicach, park przy Willi Decjusza oraz Jaskinię Kryspinowską.

Występuje również na terenie parku jedno stanowisko dokumentacyjne – Kamieniołom i skalisty stok w Piekarach.

Droga przez bukowy las – u stóp Skołczanki i sanktuarium

Kilka słów o trasie przyrodniczo-widokowej

Czas przejścia z dojazdem – pół dnia. Dojazd i powrót z Tyńca autobusem 112.

Trasa przebiega wschodnią częścią Bramy Krakowskiej, Bielańsko Tynieckim parkiem Krajobrazowym, terenem pagórkowatym o niewielkich nachyleniach i wysokościach względnych. Trudności na szlaku niewielkie, jedno krótkie, ostre podejście.

Kraśniki – jedne z tutejszych cudów

Z centrum Tyńca (romański kościół z klasztorem z XI w., przebudowany na gotycki w XV w., przebudowany ponownie w XVIII w., bogato wyposażony, obecnie całkowicie odbudowywany) idziemy za zielonym szlakiem na NW, w stronę klasztoru. Tu po zwiedzeniu schodzimy nad Wisłę i wzdłuż rzeki podążamy ku górze Grodzisko (280 m). Przed samą górą wchodzimy w las i ostro wspinamy się na szczyt. Stąd panorama na NW. Na górze przez las idziemy za szlakiem do śladów prehistorycznego grodziska. Tam w lewo schodzimy do dzielnicy Bogucianka. Szlak przecina drogę, aby znowu łagodnie się wspinać na Stępnice (266 m). Stąd kluczymy lasem, czasem wychodzimy na niewielkie polany. W pewnym momencie wspinamy się na Ostrą Górę (284 m, panorama na SE). Po chwili leśna kapliczka z ołtarzem, obok cmentarz choleryczny, granica rezerwatu Skołczanka. Schodzimy lasem na jego skraj, skręcamy w lewo, po chwili znowu pniemy się na Kowodzę (261 m). Stąd panorama SW, Tyniec i Grodzisko. Schodzimy ku Piaskom, tu okrążamy stary kamieniołom, aby za chwilę wyjść w centrum Tyńca.

Święte Wzgórze Kowodza – stok w stronę Wisły – teraz dużo bardziej zarośnięty

Kilka słów o samym Uroczysku:

Znajduje się tutaj zupełnie pogańskie sanktuarium Matki Boskiej – a właściwie Bogini Boru – Leszy. Jak zwykle w miejscach dawnego pogańskiego kultu Wiary Przyrody posadowiono tutaj pod skałą ołtarz i kilka ławek. Prawie nigdy nie odbywają się tutaj nabożeństwa.

Tak wygląda latem – sama Święta Figura Bogini – ręce jak w geście Buddy

Tak jak większość kaplic na Świętych Wzgórzach – Bugryszczach (a właściwie Bógryszczach) jest prawie przez cały rok zamknięta, tak w tym otwartym miejscu – które trudno byłoby zamknąć –  nikt się nie modli nawet w niedzielę, taką niedzielę jak ta – Niedzielę Zrównania Dnia i Nocy.

Na obszarze kilkuset metrów, wokół tej Świętej Skały większość stanowią drzewa rombotowe –  buki, które mają tutaj nie po trzy czy cztery pnie jak u normalnych rombotów (jeżeli jakikolwiek rombot jest w normie), ale wręcz po 8 -12 pni jak jakieś drzewo-krzewy.

Dawniej tryskało tutaj źródełko, nie wiem kiedy zanikło ani jak to się stało.

Może po makabrycznej  ludobójczej zbrodni wojennej dokonanej sto metrów od tego sanktuarium, w sercu dzikiego uroczyska, w sercu wyjątkowego rezerwatu przyrody, siedliska 500 gatunków motyli, 200 metrów od Świętej Ostrej Góry z której widać Trzy Kopce i Wawel, 500 metrów od Świętego Wzgórza Kowodza  – także wyjątkowego przyrodniczego zakątka z widokiem wprost na Bielany i Ślepą Wisłę (to taka ślepa odnoga rzeki). Tak, właśnie w takim miejscu, w 1942 roku Niemcy rozstrzelali 500 Żydów, którzy mają tutaj teraz swój pomnik i mogiłę. Na tablicach są nazwiska matek i córek, całych rodzin, mężów i żon. To można określić tylko jednym słowem – barbarzyństwo.

Pomyśleliśmy z Anną będąc tam dzisiaj – i modląc się w to Wielkie Wiosenne Zrównanie Dnia i Nocy oraz Początek Słowiańskiego Roku Przyrody – że gdyby tych 500 osób tutaj zebrać, to byłby to wielki tłum – Byłoby ich tylu ilu jest uczniów w jej szkole – a szkoła, w której uczy, to zespół złożony z prywatnej podstawówki, gimnazjum i liceum.  Wymordowali tutaj „całą dużą szkołę” pełną ludzi –  i uważają się za pokrzywdzonych „wypędzeniem” ze Śląska, Pomorza i Prus  – które zresztą grabili przez 1000 lat. Żałuję, że nie wypędzono ich za Łabę, albo wprost do morza… Czy nasi bogowie im wybaczą, czy w ogóle wybaczają?! Niestety – w tym wypadku powiem – niestety, tak.

Nie życzę nikomu podobnego losu co tym Żydom, ale niech się ci Niemcy cieszą, że nikt im nie urządził porządnego odwetu, i że pozwolono im uciec.Uciekali aż się kurzyło – tysiącami.

Tak, bo nikt ich nie wypędzał, sami uciekali wiedząc dobrze o skali własnych zbrodni. Wiedząc co robili w Rosji i Polsce. Wiedząc o skali swoich zbrodni i czasie – prawdziwym czasie ich trwania – nie tylko tych sześciu latach II Wojny Światowej, ale tych setkach lat – na Połabiu, Pomorzu i Śląsku i tych 200 latach w Wielkopolsce i Galicji.  Nie mogę Niemców nazwać Przyjaciółmi, nie potrafię – mimo że kiedyś wśród ich Hippisów miałem wielu znajomych, oczywiście wcale nie winnych zbrodni swoich ojców, i bardzo fajnych ludzi, którzy w końcu odważyli się zburzyć Berliński Mur.

Jedną z tych moich Niemieckich „dobrych znajomych” – ona być może powiedziałaby „przyjaciółek” była Nina Hagen – poszukajcie kto to w Sieci, zanim nie uciekła z Berlina na Zachód. Piszę o niej gdzie indziej – w „Śmierci buntownika”, o jej pierwszym pobycie w Krakowie, była piękna a głos miała jak stal – porażający – posłuchajcie jej nagrań. Kształcili ją rodzice na pieśniarkę operową – no ale się zbuntowała w tym DDR do imentu. Mimo wszystko wolę, żeby moje dzieci pamiętały o tym straszliwym zjawisku i zbrodni popełnionej przez NICH na trzech narodach: Żydowskim, Polskim i Rosyjskim.

W tym miejscu dziwna energia i siła splata się w iście przeplątowy sposób – może to powinno być sanktuarium Przepląta-Perepułta, może wszystkich Bogów „Kosych” – Mokoszów (Władców Baji – Materii Świata oraz Wyroków Świata), Plątów (Bogów Kosza, Kosego Losu) i Welesów (Panów Śmierci posługujących się Kosą).

Kraśnik – motyl Bogini Krasatiny – Pani Piękna

Sam ołtarz  bardziej przypomina ołtarze bogów Wedyjskich, święte miejsca hinduizmu, albo pogańsko-katolicki kult  aztecko-majowski z Meksyku.


Przedziwne miejsce, smutne, ciche i spokojne, a przepiękne jak jakiś niespotykany cud.  Jeżeli będziecie w Krakowie odwiedźcie to miejsce.

Bielańsko – Tyniecki Park Krajobrazowy
o powierzchni 6415,5 ha położony jest na terenie 3 gmin: Kraków, Liszki i Czernichów. Obejmuje on fragment malowniczej doliny Wisły na odcinku Kraków – Ściejowice wraz z trzema ważniejszymi kompleksami leśnymi: Laskiem Wolskim oraz drzewostanami w okolicach Tyńca i Czernichowa. Nazwa parku wywodzi się od dwóch starych klasztorów położonych w granicach parku: Klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach oraz Opactwa Ojców Benedyktynów w Tyńcu.

PRZYRODA PARKU

Na terenie parku znajdują się cztery rezerwaty przyrody:

Bielańskie Skałki
rezerwat leśny, ścisły , utworzony w 1957 roku; położony na terenie Lasku Wolskiego w sąsiedztwie Klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach (Kraków, dzielnica Zwierzyniec) o powierzchni 1,73 ha.
Rezerwat ten jest cennym obiektem chroniącym spontaniczne procesy sukcesji biocenoz leśnych na skalistym, dawniej pozbawionym lasu terenie, typowym dla Wyżyny Krakowskiej.
Panieńskie Skały – rezerwat krajobrazowy, częściowy, utworzony w 1953 roku; położony na Woli Justowskiej w obrębie Lasku Wolskiego (Kraków, dzielnica Zwierzyniec) o powierzchni 6,41 ha. Ochronie podlega Wąwóz Panieńskie Skały z malowniczymi skałkami wapiennymi wraz z porastającym go lasem grądowym i fragmentem kwaśnej buczyny górskiej.
Skałki Przegorzalskie– rezerwat florystyczny, częściowy, utworzony w 1959 roku; położony w Przegorzałach w obrębie Lasku Wolskiego (Kraków, dzielnica Zwierzyniec) o powierzchni 1,38 ha. Ochronie podlega tutaj naskalna roślinność kserotermiczna.
Skołczanka
– rezerwat faunistyczny (stepowy), częściowy, utworzony w 1957 roku; położony w północnej części kompleksu leśnego Uroczysko Tyniec (Kraków, Dębniki) o powierzchni 36, 52 ha. Ochronie podlega tutaj roślinność kserotermiczna oraz rzadkie owady, szczególnie motyle.
Na terenie parku znajdują się 63 pomniki przyrody.

Z ciekawszych pomników warto wymienić: aleję lip drobnolistnych przy Opactwie Benedyktynów, zadrzewienie parkowe przy dworze w Wołowicach, park przy Willi Decjusza oraz Jaskinię Kryspinowską.

Występuje również na terenie parku jedno stanowisko dokumentacyjne – Kamieniołom i skalisty stok w Piekarach.

Wiosna w Królestwie Sis


Litwa

…Ojczyzno moja, tyś jest…

Dzikie, piękne kwiaty litewskiej ziemi – Serca Ziemic dawnych Ludów Istów i Jątów

Zaczynamy od Litwy ten radosny przedświąteczny i przednoworoczny przegląd Ziem Królestwa Sis, które pławią się w wiośnie i Słońcu. Pokażemy też kilka widoków z bliskiego sąsiedztwa, choć mogą się wam wydać mocno egzotyczne. To jednak są kraje naprawdę sąsiadujące z Królestwem Sis – takim jakim kiedyś ono było.

… I jej Święte Dęby

Według legendy, Perkun był czczony pod tym ponad 1500-letni dębem. Dąb w Stelmužė.

Jej Święte Kamienie

Jej grody – Wilno

Jej wieszczowie – Adam Mickiewicz

Jej kwietne targi wiosenne, cudowne

Bogowie Litwy – Żemina

I wreszcie Ludzie – Wspaniali

 

Jakie to niesamowicie barwne, aż trudno uwierzyć, że to nasze własne, bo są przecież naszymi Braćmi i współtwórcami I Rzeczpospolitej Obojga Narodów – czegoś co może być wzorem dla całej Europy nawet i dzisiaj.

 

 

 

Białoruś

Jej świąteczne bazie

Ziemie Słowian, które kiedyś także zasiedlali Istowie – Litwini, Jaćwingowie i inni. Współtworzyły I Rzeczpospolitą Obojga Narodów

Jej białoruskie powszednie wierzby – 45 kilometrów od Mińska

Jej dzikie chabry-bławaty i uprawne pola

 

Ich – Białorusinów – praca u podstaw

Jej – Białorusi – wieszczowie – Kopiec Adama Mickiewicza w Nowogródku

Jej TERAZ – Alesz Puszkin „Teraz”

 

Jej walka, Jej JUTRO – Julia Szaternik „Demonstracja”

Jej wiosna – Bo wiosna musi być ich i będzie – Julia Szaternik „Wiosna”

Jej Białowieża

Jej bociany

 

Jej żubry

Jej ptaki

 

Ukraina

Jeszcze jedna z Ziem Rzeczpospolitej Wspólnej – I Republiki Nowożytnej w Europie. Republika upadła pod ciosami tyranów, którzy ją otaczali ze wszech stron – Carów Rosyjskich, Cesarzy Niemieckich, Sułtanów Tureckich, absolutnych władców Szwedzkich i Austriackich – których ONA broniła własną piersią i przez wieki osłaniała od klęski nadciągającej raz za razem z głębi Azji.  Ta historia jest wspólna – więc czy to różne narody? Tylko dlatego, że różnie wymawiają i zapisują te same słowa, o tych samych znaczeniach?

Jej leszczyny

Jej – Ukrainy – Piękne dziewczyny

 

Wielkanoc – Pascha

Pisanki


żonkile

 

POLSKA

Nasze ptaki

Nasze żubry

Nasza Białowieża

Nasi wieszczowie


Polska wiosna nad Jeziorem Rożnowskim – moim ulubionym


Polska wiosna nad Wartą

Polskie wiśnie kwitną w Święta Wielkanocne

Polskie pisanki z Podlasia


Polskie przebiśniegi z TatrKwiaty polskie wiosenne- te tuwimowskie – Jabłonie z Mazowsza

Ci sami twórcy tworzyli tu i tam, używając wspólnego ducha – Witold Pruszkowski – Wiosna Bogini


Jak widać wszystko co Nasze jest też Ich – Mieliśmy też Jedną Rzeczpospolitą – więc czy to naprawdę różne narody czy jeden naród.

Łotwa

Łotewskie jabłonie

Czyli dalszy ciąg wspólnej Ojczyzny Słowiańsko-Istyjskiej.

Te same drewniane domostwa

Dawniej nazywano ją barwnie Inflantami, a ona siebie samą zwała Łotygołą, przez co nawiązywała do tradycji Wielkich – Golemów

 

Ta sama woda i te same zwierzaki – Kąpiące się chrząszcze

 

Odbicie wiosny w przypałacowym stawie

Te same łany rzepaku

To samo umiłowanie koni

Odwieczny obraz nadchodzącej Bogini-Wiosny: Anita Arbidane – To Wiosna

 

Estonia i sąsiedztwo

Pierwsze wiosenne kwiaty.

Niegdyś znane wszystkim jako Kraj Bogini Kurke, potem Ziemia Kurów, za czasów Pierwszej Rzeczpospolitej nazywany Kurlandią

Estońska wąsatka

Kurlandzkie kwiaty – jak polskie

Wodospad Jagala

Kurlandzkie szale wiosną

wiosenny Tallin

Cietrzewie – dobre

Biel wiosenna nie zimowa

Fińskie pogranicze

Fińska wiosna bywa zimowa i zimna

Bywa też ułudna – kwiat ułudki

Fiński a nie estoński? Dla nich to bez znaczenia.

Przeczyste lasy, pełne runa

Kwiaty wczesnowiosenne – Tę zimną wiosnę przyjmują Finowie gorąco

Cichy młyn, uroczysko

Wołosza (Bukowina, Mołdowa, Rumunia)

Dawniejsza Bukowina Wspólnej Rzeczpospolitej Szlacheckiej – Pierwszej od starożytności Republiki Europejskiej

 

Świeżo powite jarzęce jarunne jeże  wiosenne – już nie senne

Bukowińskie mlecze

Mołdawskie dzikie łubiny

Rumuńskie pisanki

Maramuresz – Inaczej Mora-Mor

Kozy, pieski, gospodynie, kopy mormorskie – maramureszskie

Dziady Wielkanocne (Wiosenne) w Maramuresz

Drewniane kościółki stawiane w świętych  miejscach pogańskich, a nowa wiara, po 1000 latach wciąż przesycona Wiarą Przyrodzoną Słowian – ludyczna i ludowa

Pradawne motywy wciąż żywe

Wiosenny krajobraz rumuński

 

Słowacja, Czechy, Węgry (Uhorze)

Ziemie Państwa Wielkomorawskiego, Bolesława Chrobrego i Węgier a także Wielkiego Władztwa Jagiellonów.

Słowacja bajeczna

Owieczki

Wiosna pod Trenczynem

Kiedyś stanowiły część państwa Wielkomorawskiego, Piastów, Jagiellonów, ale wcześniej Wielkiej Scytii czy Sarmacji Europejskiej, Kraju Gątów-Antów, Wielotów, Imperium Hunów i Kraju Awarów (Hawarów, Charwatów).

Krywań

Rzeka Biała w Cichej Dolinie

Wiosenne malownicze Czicmany

Słowackie łąki po pierwszym pokosie

Wczesna wiosna w Pradze

Wrzośce – czeskie a może polskie?

Lasy iglaste – czeskie, słowackie, polskie

Gdzieś widziałem już chyba coś podobnego?

Czeskie Karkonosze (Krakoniosy) wiosnąW malarstwie Hunów – jak lubią sami siebie widzieć Węgrzy

W naturze

Równie bajeczna jak na Słowacji i gdzie indziej gdzie kwitną rzepaki na przykład w okolicy Krakowa

Ale wcześniej nim Węgry stały się Hunalądem, były zwyczajnym Blateniem i Uhorzem (wiosenna orka, jak na Białorusi, bez różnicy)

Słowackie pogranicze – dawniej bez żadnych granic i dzisiaj też. Czy to nie jakieś polskie herbowe ptaki?


Szachy w budapesztańskich basenach kąpielowych wiosną

Huńskie (a może guńskie) lub hungarskie (guńgarskie) fiołki

Rakoszania, Bodenia, Bujawaria (Austria, Bawaria, Szwajcaria) , Łużyce, Nadłabie i Wędlandia – dziś Niemcy, a także górska Słowenia

Górskie jezioro wiosną

To dzisiaj niemieckie ziemie, należące dawniej do Wenedów, Hunów, Słowian Połabskich (Łużyczan, Serbów, Wieletów, Drzewian, Obodrzyców, Rakoszan, Bodanów-Bytyńców, MieniówKarantan), a także niegdyś władztwo Wielkomorawian, Blateńców-Bołotoniów, Hawarów-Awarów, Piastów, Przemyślidów, Jagiellonów i Węgrów-Uhorzan.

Jeszcze jezioro w górach

Możecie się czuć jak u siebie bo jesteście tu U Siebie – zawsze byliście – od co najmniej 12 000 lat.

Nazywają to Heiligenblut – piękna dolina, jedna z Halańskich i Sarmackich dolin – Dolina ŚwiętokrwawaTo już są w 100% sarmackie krokusy

Resztki zimy na rakoszańskich złotokapach

Góry Kauków Białe (Alpy) – Kraj Bodów, okolica Berna – dzisiaj Szwajcaria


Wiosenna alpejska dolina


Tulipanowa Wyspa na Mieniu (dzisiaj Men)

Holenderskie pogranicze – burza i tęcza


Też kiedyś dobrze znana Wenedom i innym słowiańskim wikingom – Istla (Islandia)

Jeszcze Istla wiosną – pogranicze Królestwa Sis

Prze holenderskie pola rzepaku wracamy do domuSzwajcaria Drzewiańska (dziś mówią że Saksońska)


Bezgraniczne ptaki – i My jako ptacy wolni. Tak po prostu, na zawsze?

Bujawarska, czyli dzisiaj bawarska wiosna. Łączy nas na pewno.

Wiosna – pełna dmuchawców – nad Jeziorem Rieg (czyli Ryg, Jeziorem Rgłów)

No i oczywiście – miejsce w którym Lęda Łabęda uciekając z wyspy Skryty (Krety) pod postacią Łabędzicy Białej znalazła swój nowy dom – Nadłabie (Nadłabędzie) – Biały Ląd to właśnie Europa – a to Nowa Łabędzia Skała

Nutria w naturze, czyli przyrodzie – Łużyce


Nie wiem dlaczego z Łużycami zawsze wiąże mi się motyw drogi w nieskończoność, a może niedokończonej?


Wiosenne, świąteczne, króliczki łużyckie

I jajka

oraz brzozy

Łąki – ługi łużyckie – stąd nazwa Łużyce

kwiaty łużyckie (łąkowe) wiosenne, jeszcze wciąż senne

Bałkany (Serbia, Chorwacja, Bośnia, Bułgaria, Macedonia, Grecja, Turcja)

Niegdyś  i dzisiaj władztwa słowiańskie – chociaż nie tylko, ale to już ziemie sistańskie raz na zawsze. Było tu wielkie Carstwo Bułgarów, i Wielka Serbia, było Państwo Awarów-Hawarów (Chorwatów), a były te ziemie także we władzy Jagiellonów w czasach gdy Polska sięgała Trzech Mórz – Bałtyku, Morza Czarnego i Adriatyku.


Zaczynamy przewrotnie, dzisiaj greckie a kiedyś słowiańskie Cyklady (dawniej też dawiańskie czyli wenetyjskie – jedna z pereł w wyspiarskiej kolii Małmazji

A to perła Czarnogórska Święty Stefan

 

Serbskie Makosze Łąki

 

Herzegowińskie, czyli Harzskie fiołki – jak Białochorwackie (Małopolskie)

Serbskie tulipany – jak Białoserbskie (Serbomazowskie- Sarmackie, Mazowieckie) i Serbołużyckie, jak na Tulipanowej Wyspie na Mieniu (Menie)  – takie same

Chorwacka wiosna na wyspie Pag (Pąg)

Białochorwacko- Czarnochorwackie hiacynty

Chorwackie pola

Chorwacka rzeka Kupały – Kupa

Plitwice (Plącice , czy jak wolicie Perepułcice) wiosną

Wiosna nad Morzem Mora w dzisiejszej Turcji, niegdysiejszej Dardawii

Kraj Mazonki Kejkaji , nazywany przez Romajów Kagomena, dzisiaj Turcja – Kijkoj


Całe piękno Bałkanów – Macedonia?

Jeszcze Makosze Łąki bułgarskie

Rosja

W części ziemie współtworzące  DAWNĄ I RZECZPOSPOLITĄ Obojga Narodów i Rzeczpospolitą Szlachecką – przez jakiś czas łącznie z Moskwą. Przez cały czas przynależące do Królestwa Sis w czasach Wielkiej Skołotii i Sarmacji Europejskiej oraz Sarmacji Azjatyckiej, Imperiów Hunów i Awarów

Wiosna nad Ładogą-Łagodą – Wielki Nowogród

 

Wiosna w Smoleńsku

 

 

Wiosna w Smoleńsku

 

Wiosna w Smoleńsku – bywa i mgła

Wiosna w Smoleńsku, lotnisko

Smoleńsk – bardzo bliska okolica

Wiosna w Smoleńsku

Wiosna w Smoleńsku

Wiosna w Moskwie, a nawet na samym Kremlu (czy kiedyś w ogóle przyjdzie wiosna na władców Kremla? Jeden już był , a nawet dwóch mieli ostatnio władców wiosennych –  Gorbaczowa i Jelcyna)

 


[c.d. Rosji w następnym odcinku w części 2 – jak zwykle, Rosja nie mieści się w żadnych standardach, ramach i formatach. ]

 Słowianie – najbardziej tajemniczy żyjący lud Ziemi – jeszcze o pochodzeniu

Posted in Słowianie by bialczynski on 16 Marzec 2010

Zdecydowałem się przytoczyć w tym BLOGU moją polemikę z roku 2005

(artykuł z fundacyjnej strony poświęconej Mitologii, która funkcjonuje do dzisiaj, zachęcam do jej odwiedzenia: http://www.mitologia.kei.pl/4_tajemnice/4_9_zag.htm )

 

 

Kupując (TERAZ – TUTAJ!)  Budujesz Wolne Media Wolnych Ludzi!
slowianic nr 2 przod

z niezwykle denerwującym i wyciągającym pochopne – allochtonistyczne wnioski artykułem Wojciecha Jóźwiaka zamieszczonym wtedy w TARACE, ponieważ artykuł ten pokazuje nie tylko pewne metody dowodzenia i wyciągania fałszywych wniosków przez allochtonistów z materiału źródłowego, ale wskazuje także że nie trzeba było dowodów genetycznych – choć one mają dzisiaj charakter przesądzający – by skutecznie podważyć sądy o przybyciu Słowian do Polski  najwcześniej w V wieku n.e.  Do obalenia takich sądów trzeba jednak oprzeć się i posiadać wiedzę nie z jednej wąskiej specjalistycznej dziedziny (zwłaszcza nie z archeologii), w której ktoś działa, ale ogólniejszą z wielu dziedzin. W roku 2002 rozpocząłem pisanie II Tomu Mitologii Słowiańskiej – Księgi Ruty. Już wtedy musiałem rozstrzygnąć posługując się wielodziedzinową analizą (holistyczną) kto skąd pochodzi i dlaczego, co się kiedy mogło stać a co nie mogło.Skąd Słowianie przybyli albo czy w ogóle i kiedy przybyli, gdzie i jak długo musieli „siedzieć”. Nijak nie chciało się to dostosować do modnych wtedy teorii o odwiecznej germańskości ziem Polski. Nie chciało pasować bo nie mogło, bo ta teoria pangermańska to tylko uprawiana przez 200 lat propaganda pruska a nie żadna teoria naukowa.

Poniższa polemika to wynik tychże moich ustaleń – podczas gdy dookoła mnożyły się wtedy jak oszalałe poglądy i teorie, że Słowianie spadli z Księżyca w V wieku NE, jako lud gotowy do objęcia władzy nad najbardziej ucywilizowanym kontynentem, i że ten lud składał się z kompletnego „ciemniactwa”, które przez tysiąclecia kryło się w mysiej dziurze. Muszę powiedzieć, że takie stanowisko rozsądnych ludzi, czasami utytułowanych, budziło wtedy we mnie i budzi dzisiaj,najwyższe zastanowienie, a nawet grozę:


Słowianie lud tajemniczy

Słowianie są najbardziej tajemniczym ludem Ziemi. Mimo olbrzymich postępów nauki i coraz częściej wypowiadanych sądów, że wszystkich odkryć już dokonano, a wszystkie wynalazki wymyślono, jak również, że nie pozostało już prawie nic do zbadania, okazuje się, iż w samym pępku Zachodniej Cywilizacji od kilku tysięcy lat żyje sobie lud, który jest gigantyczną zagadką i czarną dziurą.

Nie wiadomo, skąd się wziął ani kiedy. Nie wiadomo, jak to się stało ze zajął 2/3 Europy. Nie wiadomo, dlaczego jest najliczniejszym europejskim ludem, skoro wyroił się u progu X wieku naszej ery z garstki nieledwie zagrzebanego w borach chłopstwa. Do tego – był już wtedy nacją niemal gotową na przyjęcie chrześcijaństwa. Na dobitkę, to nieliczne chłopstwo od razu zaczęło być całymi zastępami wyłapywane na handel. Pojawiają się więc w dziejach pisanych jako liczne zastępy niewolników – tak liczne, że wszystkie „cywilizowane” narody, które sobie ich za niewolników brały, nazwały ten lud dla odróżnienia od innych „niewolnikami” (sclavinami). Taki właśnie wywód miana „Słowianie” uważa się w dzisiejszej nauce, także polskiej, za równoprawny z innymi i tę bzdurę cytuje się za „autorytetami nauki zachodniej” nie bacząc na skalę małpowanego bezmyślnie nazistowskiego nonsensu. Oczywiście prawie nikt nie zadaje sobie trudu zastanowienia, kogo w takim razie ochrzczono, skoro była to tylko garstka zagrzebana w borach i jakim cudem garstka ta zagospodarowała i obroniła olbrzymie terytorium.

Nie wiadomo też, dlaczego ten lud mówi do dzisiaj jednym językiem (różnice międzyjęzykowe w mowie słowiańskiej można sprowadzić do poziomu dialektów), tak jakby rozszczepienie języka nastąpiło dopiero wczoraj. Poza tym okazuje się, że ten język nie jest jednak wczorajszy ani nawet przedwczorajszy – to język wyjątkowo archaiczny; jest też wyjątkowo bliski dawnego wspólnego języka wszystkich Indoeuropejczyków (Ariów). On właśnie, a szczególnie jego odmiana zwana językiem polskim, jest najbliższy tego języka, od którego wzięły początek niemalże wszystkie języki współczesnych Europejczyków oraz połowy Azji.

Zatem – to już dzisiejszej nauce wiadomo – lud ten tworzył swoją kulturę od zarania w samej kolebce kultury indoeuropejskiej, w samym jej sercu. Czy wobec tego otaczająca go zewsząd kultura Pragermanów, Prairańczyków, Protoceltów, Prasarmatów, Protohellenów i Prarzymian i innych mogła mu być obca? Jak prężne były to ludy i jak dynamiczna była ich kultura doskonale widzimy – przewodziła cywilizacji w przeszłości i podbiła dziś cały świat.
Według wywodów tychże współczesnych „naukowców” inne indoeuropejskie ludy, znane z jakże bogatych wykopalisk archeologicznych, wywędrowały z Kolebki, a Słowianie jako jedyni w niej pozostali. Oni jedni nie mieli do roku 500 nowej ery żadnej kultury – nawet nie umieli lepić garnków na kole, nie znali też choćby jakichś zalążków notacji, którą można uznać za pierwowzór pisma, a kiedy się pojawili w Europie, nie mieli również żadnej religii – co najwyżej protobuszmeńską, słowem raz jeszcze, nadawali się jak ulał na Białego Murzyna, czyli europejską odmianę niewolnika, do czego – w domyśle – i dzisiaj najlepiej się nadają.
Jednym słowem, mimo współistnienia w tejże kolebce z jakże kulturalnymi ludami, przejmując od nich liczne słowa do swego prymitywnego, ubogiego języka, w2 którym brak było słów na takie pojęcia jak księżyc, księga, rola, radło, czy choćby koń – jako jedyni nie nauczyli się niczego, a potem – stanowiąc niewolną bandę popędzaną przez Hunów i Awarów – w ciągu zaledwie 200 lat zajęli w Europie najlepsze miejsca i największy obszar. Na dodatek uczynili to w sposób tak przebiegły, że się ich nie udało żadnym sposobem potem wypędzić ani wytępić. Począwszy od 600 roku lud ten był mordowany i rugowany, ginął setkami dzięki najazdom organizowanym od zachodu przez Cesarstwo Frankijskie, a potem Niemieckie i tzw. chrystianizatorów oraz w napaściach ze wschodu i południa organizowanych przez Bizancjum, Awarów, a potem Tatarów i Turków. Co ciekawe, właśnie on przetrwał i nawet się rozmnożył podczas gdy cywilizacyjne i nacjonalne potęgi, takie jak Grecy, Celtowie, Rzymianie, Goci, Wandalowie, Sarmaci, Scytowie, Hunowie, Awarowie – po prostu zaniknęły i niemalże ślad po nich nie pozostał, lub zeszły kompletnie na margines dziejów (Grecy).
Co chcemy Wam powiedzieć? Ktoś gdzieś popełnia błąd logiczny – tylko tyle.Spróbujmy doszukać się prawdy i odgrzebać ją spod popiołów dziejów. Dotychczasowe poglądy na temat pochodzenia Słowian i ich roli w dziejach pełne są stereotypów narosłych pod wpływem nacjonalistycznych i totalitarnych ideologii XIX i XX wieku. Wskażmy te miejsca, w których na pewno mylą się nawet największe autorytety naukowe. Bądźmy odważni i otwarci. Jeśli nie zweryfikujemy twierdzeń, które są nieuprawnione, fałszywe bądź kłamliwe, nie rozwikłamy tej fascynującej zagadki, jaką jest Słowiańszczyzna.

Poniżej przedstawiamy cytaty z popularnej strony http://www.taraka, która poświęca Słowianom cały dział. Jest to bardzo dobra, ambitna i prowadzona na wysokim poziomie merytorycznym strona i możemy ją wszystkim polecić, choć nie zgadzamy się z wieloma przedstawionymi tam poglądami, a wiele pragnęlibyśmy pogłębić. Cytujemy je po to, by pokazać Wam kilka rzeczywiście istotnych zagadek, ale także, żeby unaocznić, jak łatwo poddać się autorytetom przeszłości i magii pseudonaukowych stwierdzeń. Często zbytnio ufamy zastanemu stanowi wiedzy, któremu przypisuje się rangę dogmatu. Ten dogmat jest nie raz gołosłowny, nie poparty prawdziwymi dowodami, bywa spekulacją, a bywa też niestety bezczelnym ideologicznym łgarstwem stworzonym po prostu dla celów propagandy, po to by odmówić innym prawa do istnienia lub uzasadnić prawo do ich zagłady.
Cytaty pochodzą z cennego opracowania Wojciecha Jóźwiaka, które sprawę wyjaśnienia pochodzenia Słowian znacznie popycha do przodu.

Autor przedstawia tę oto mapę dla poparcia tezy, że Słowianie wywodzą się z kręgu kultur oznaczonych na mapie od 3 do 8, a więc z Kolebki Naddnieprzańskiej.


Sytuacja kulturowa w Europie Środkowej i Wschodniej
we wczesnej epoce żelaza (V-II w. p.n.e.)
– przed epoką, w której dokonała się etnogeneza Słowian

Objaśnienia:

czarna linia kreskowana – zasięg starobałtyjskich nazw rzek i jezior
czerwone linie – kultury archeologiczne, które można uznać za bałtyjskie (bałto-słowiańskie)
3 – kultura kurhanów zachodniobałtyjskich
4 – kultura ceramiki kreskowanej
4A – jej zasięg na przełomie er
5 – kultura dnieprzańsko-dźwińska
6 – kultura grodzisk górnej Oki
7 – kultura miłogradzka
8 – kultura juchnowska

za niebieskimi liniami:

S.-S. – krąg scytyjski i sarmacki
G.-D. – Geto-Dakowie
C. – Celtowie, krąg La Tene
G. – Germanowie, krąg Jastorf

wewnątrz brązowych linii:

Ł. – grupy zanikającej kultury łużyckiej
P. – pomorski krąg kulturowy (w późniejszym okresie na tym obszarze kultury: przeworska i wielbarska)
gruba żółta linia – granica stepu i lasu

Jesteśmy skłonni się zgodzić, że kultury archeologiczne od 4 do 8 można by uznać za słowiańskie. Nie widzimy jednak powodu, dlaczego zaczynać przypatrywanie się procesowi etnogenezy Słowian dopiero od V wieku przed naszą erą. To jest już okres, w którym możemy mówić o interakcjach Słowian ze Scytami, a potem, około II wieku p.n.e., z Sarmatami. Argumentów na taki stan rzeczy jest więcej poza źródłami archeologicznymi.
Autor sugeruje wyraźnie, że Kulturę Pomorską powinniśmy wiązać z Germanami – choć nie mówi tego głośno, jako że na mapie nie podpisuje jej literą G. Gdyby autor zamieścił mapę pokazującą te ziemie o 500-800 lat wcześniej, okazałoby się, że Kultura Pomorska jest tylko jedną z grup terytorialnych Kultury Łużyckiej w pobliżu Zatoki Gdańskiej, a Kultura Jastrofska – uznawana powszechnie za pragermańską – zajmuje w tym czasie zaledwie przyczółek na Pomorzu Zachodnim przy ujściu Łaby. Wtedy zobaczylibyśmy też, że od Łaby po Wisłę, a na południu po Sudety i Karpaty rozlewa się Kultura Łużycka oraz jej zmodyfikowana krewna – niemalże identyczna Kultura Trzciniecka: od Wisły po Dniepr i linię Lasostepu na południu. Na przedstawionej u góry mapie odpowiada zatem mniej więcej obszarowi od linii Wisły opisanemu tutaj literą P oraz kulturom 4 i 7 (zob.: Witold Hensel, Polska starożytna, Ossolineum 1988, s. 366 i następne). Jeśli zatem przyjmiemy Kulturę Pomorską za germańską to musimy też przyjąć, iż nawarstwiła się ona na bliźniacze kultury Wenedyjską i Prasłowiańsko-Bałtyjską około 500 r. p.n.e. To skądinąd czas, w którym według Herodota Wężowie (Wenedowie) naszli Nurów i ci byli zmuszeni zamieszkać na czas jakiś w Ziemi Budynów.
Archeologia nie wykazuje jednak w wypadku rozprzestrzeniania się Kultury Pomorskiej procesu przemin w sąsiedztwie ani gwałtownego, ani krótkotrwałego, lecz długotrwały – ewolucyjny. Wygląda na to, że mamy tu do czynienia z przenikaniem i pokojowym przejmowaniem technik i wzorów – nie można tego nazwać najazdem. Kultura Pomorska wykazuje ciągłość w stosunku do zanikającej Łużyckiej czy Trzcinieckiej. Dlaczego? Po prostu z kręgu pomorskiego Kultury Łużyckiej wyszły innowacje, które przyjęły się na większości obszaru łużyckiego, a także – być może – władcy, którzy zdobywali zwierzchność nad coraz większym terytorium. Dlatego nie dziwimy się, że litera G i niebieska linia znalazły się na przedstawionej mapie tam, gdzie je widać. Są tam, ponieważ o Kulturze Pomorskiej można powiedzieć wszystko, ale nie sposób powiedzieć, że była germańska. Ale jeśli tak, to jakie były jej następczynie, powstałe w wyniku najazdu na terytorium Kultury Pomorskiej i rozszerzania się germańskich (jeśli rzeczywiście były czysto germańskie) kultur Wielbarskiej i Przeworskiej?
Sądzimy, że w wyniku tego procesu powstały kultury mieszane etnicznie – pomorsko-łużycko-wielbarskie, pomorsko-trzciniecko-przeworskie, a więc najprawdopodobniej – co potwierdzają też inne fakty pozaarcheologiczne – kultury wenedzko-słowiańsko-wandalskie i wątyjsko-słowiańsko-gockie (antyjsko-gockie).
Grupy germańskie przeszły przez ziemię między Łabą a Dnieprem i nie pozostawiły tutaj nikogo ze swej nacji, ponieważ były to grupy koczowników–wojowników, przemieszczające się i wykorzystujące lokalną ludność rolniczą i lokalne siły wytwórcze. Narzucały pewne wzorce i wzory, szły całymi rodami (z przychówkiem), ale zmieniały swoje miejsce, podczas gdy ludność miejscowa częściowo zabierała się z nimi, ale częściowo też pozostawała – choć już odmieniona kulturowo.
To, co bierze się za wyłączną archeologiczną „własność” Gotów, Wandali i innych grup germańskich, jest własnością Germanów (Gotów, Wandali, innych), ale i tych, którzy tu byli wcześniej i równolegle, tych na których oni się nawarstwili: przedstawicieli kultury wenedzko-pomorskiej i wątyjsko-pomorskiej (Wenedo-Słowian i Węto-Słowian – Wędów i Lęgów lub Nurów). W chwili, gdy grupy germańsko-słowiańsko-bałtyjskich wojowników (Wądali i Gątów, Charów i Lęgów) ruszały na południe zdobywać cesarstwo Rzymskie, dymarki nie przestały dymić i nie zaprzestano bicia monet ani toczenia garnków czy produkcji zboża. Z jednej strony atakowano Rzym a z drugiej sprzedawano mu towary i produkowano na jego potrzeby. I tak było aż do V wieku n.e. To wtedy dopiero, po rozbiciu Cesarstwa, po upadku Rzymu i degradacji Bizancjum, nastąpiło załamanie gospodarcze. Jak już przyszło było to załamanie totalne, rzeczywisty krach systemu ekonomicznego zachodniego świata starożytnego. Rzym i jego prowincje nie potrzebowały już żelaza ani innych surowców i wyrobów produkowanych na północy. Od wieków były tu one produkowane w skali o wiele przewyższającej potrzeby lokalne. Po podbiciu Cesarstwa spadło zapotrzebowanie na kamień, żelazo, sól, broń, ozdoby, bursztyn, zboże, płótno, stroje, płody rolne, niewolników i wszystko inne. Rozmnożona na tych stałych już zamówieniach Imperium słowiańska nacja zaczęła mieć problemy ze zbytem, a co za tym idzie – z zaspokojeniem własnych rozbudzonych potrzeb, potrzeb licznie rozmnożonej w stuleciach dobrobytu tubylczej ludności i w następstwie z wyżywieniem tej licznej gromady. Gromada ruszyła się z posad za wojownikami szukając utraconego dobrobytu.

Spadł popyt na wszystkie dobra. Na Północy nastąpiło szybkie zahamowanie produkcji i degradacja populacji. Pojawili się Hunowie, a całe słowiańskie plemiona zamieszkujące od wieków te ziemie ruszyły z nimi na południe nie myśląc już o utrzymaniu dobrobytu, ale w poszukiwaniu źródeł utrzymania przy życiu. To nie ruch germańskich drużyn z ich rodzinami był tym najważniejszym ruchem i nie ruch wojowniczych Hunów; one wyzwoliły tylko – burząc Imperium – ruch olbrzymiej, zamieszkującej do tej pory Puszcze Północy, masy wytwórców dóbr zbywanych w Rzymie; powszechny ruch słowiański. Dlatego właśnie ta masa objęła w posiadanie Europę – była po prostu na tyle liczna, żeby zająć i zagospodarować tak duży obszar. Gęstość zaludnienia, zwłaszcza opuszczonej masowo Północy, znacznie spadła. W konsekwencji odpływu rzemieślników poziom produkcji, a także warunki życia i stosowane techniki produkcyjne, uległy znacznej degradacji, miejscami nawet zapomnieniu. Na Północy w ciągu jednego pokolenia – co oznacza 20 do 40 lat – nastąpiło zerwanie ciągłości i nie podjęto już starych technik. Trzeba było rozpoczynać od początku. Główna masa słowiańska odpłynęła chwilowo na Południe i tam zaczęła czerpać nowe wzorce.
Jak toczy się proces zniknięcia wojenno-rodowej wspólnoty plemiennej, możemy prześledzić, mając historyczne świadectwa dotyczące Wołgarów (ludu tureckiego), którzy zostali w ciągu 50-100 lat zasymilowani przez Dobrudżan – Słowian Dobrudzkich, przodków dzisiejszych Bułgarów. Podobnie było z Waregami na Rusi, Wandalami w Afryce, Gotami w Hiszpanii itd. Podstawą demograficzną plemienia nie są i nigdy nie byli wojownicy. Wojownicy są wchłaniani przez główną masę populacji.
W wiekach od VII do IX nastąpiło odtworzenie populacji słowiańskiej na Północy i jej dalsza ekspansja na zachód, północ i wschód. Sądząc po dzisiejszych rezultatach wielkiej słowiańskiej ekspansji, przewaga liczebna Słowian nad innymi indoeuropejskimi nacjami Europy musiała być znaczna już na samym początku.

Czy nie jest to wystarczająco spójne logicznie wyjaśnienie dwóch grup faktów – dlaczego nie znajduje się tzw. archeologicznych śladów Słowian między Łabą a Bugiemwcześniej niż w V wieku i dlaczego takie plemiona jak Goci, Wandale, Longobardowie, Silingowie, Jazygowie, Bastarnowie, Hunowie, Awarowie i inni zniknęli i nie istnieją dziś jako kultury i nacje?
Te ślady oczywiście są, lecz uparcie przypisujemy je komu innemu. Dlatego dla koniecznej do zagospodarowania Europy w VI wieku, naprawdę licznej populacji Słowian nie było i nie ma do tej pory miejsca na mapach historyków i archeologów.
Być może się mylimy i przedstawiona w „Mitologii słowiańskiej – Księdze Tura” wizja jest błędna. Zapraszamy do stworzenia innych koncepcji, z tym jednak zastrzeżeniem, że muszą one być spójne logicznie, pozbawione sprzeczności i dogmatów.

Oto dalsze cytaty z rzeczonego artykułu i

strony WWW.taraka.pl oraz kolejne

słowiańskie zagadki

„Nazwy rzek.
Nazwy rzek w dorzeczu Wisły i Odry (i w krajach sąsiednich) są w ogromnej większości niesłowiańskie. (Niektóre, jak Bug, dają się rozpoznać jako germańskie, inne, jak Wisła, mają brzmienie „podejrzanie” celtyckie. Większości nie da się wyprowadzić z żadnego znanego języka.) Stad wniosek, że musiały zostać przejęte od poprzedniej ludności. Co oznacza, że jednak jakieś osady „przeworskie” i „wielbarskie” przetrwały Wędrówkę Ludów, i ludzie tu mieszkający posłużyli Słowianom jako informatorzy, a może przewodnicy. Co się stało z tą ludnością? Jak była proporcja pomiędzy słowiańskimi przybyszami a nie-słowiańskimi tubylcami? Czy tylko nazwy rzek im przekazali?”

Skoro zostało dowiedzione, że język słowiański, a w ramach języków słowiańskich szczególnie polski, jest najbliższy językowi Kolebki Indoeuropejczyków – praindoeuropejskiemu, a przywołane powyżej nazwy rzek mają się wywodzić od języków, które są już zniekształconymi „mieszańcami” pierwotnego języka indoeuropejskiego (celtycki, germański), to tym bardziej mogą, naszym zdaniem, pochodzić owe nazwy wprost od pierwotnego języka indoeuropejskiego. Nie ma potrzeby szukać późnego pośrednictwa językowego, ponieważ są one wcześniejsze i wprost ze wspólnego języka indoeuropejskiego – od ludności kultury Łużyckiej, Trzcinieckiej, Pomorskiej lub nawet wcześniejszej kultury mogły zostać przejęte a następnie w „użytkowaniu” zesłowiańszczone, zgermanizowane czy zceltyzowane. A poza tym – no właśnie – jakże to, przekazali nam słowa i nazwy – nie tylko rzek ale i przedmiotów i jeszcze ważniejsze – bogów, nazwy podstawowe, a samych funkcji tych przedmiotów i obiektów, czy bóstw – czyli kultury już nie?

„Nazwy miast.
W przeciwieństwie do rzek, nazwy miejscowości na ziemiach obecnie polskich są prawie bez wyjątku słowiańskie (pomijam tu średniowieczne osadnictwo niemieckie, skąd Limanowa, Łańcut i Rabsztyn, pomijam też ziemie dawniej pruskie i jaćwieskie). Tym większą mają wartość ewentualne przedsłowiańskie nazwy miejscowości. Które to są? Czy np. Kraków pochodzi od imienia rzekomego Kraka, czy może słowiańską końcówkę „ów” doczepiono do celtyckiego rdzenia? Miasto Kobryń na Wołyniu nosi nazwę (jakoby) gocką – może podobne są i po naszej stronie Bugu?”

Nie wyjaśnimy na tej drodze naszej zagadki z powodów wymienionych powyżej. Wszystkie nazwy miast, jak i nazwy rzek, zawsze będzie można wywieść z języków słowiańskich, bo to one są pierwotne, bliższe praindoeuropejskiego niż germańskie, celtyckie, irańskie. Słowem – każde słowo naszego języka jest bliższe źródłu i da się łatwo ze źródła wywieść.

”Nazwy miast a władza.
Słowianie nie mieli władców. Jak to pogodzić z faktem, że większość nazw miejscowości pierwotnie znaczyła „gród/wieś/osada takiego-to-a-takiego”? Warszawa = ‚gród Wrócisława/Warsza’, Poznań = ‚gród Poznana’, Inowłódz = ‚gród Inowłoda’, Sieradz = ‚gród Wszerada’, Wolbórz = ‚gród Wolibora’. Kim w rzeczywistości byli ci mężczyźni, których imiona wskazują, że ich społeczność ceniła sobie wojenne męskie cnoty (-sław, -bor, -woj, -sąd, -mir, -gniew), i odnosiła się z szacunkiem do nich, skoro ich imionami nazywano miasta?

Skąd opinia, iż Słowianie nie mieli władców? – czy tylko z relacji kronikarzy na temat wiecowego charakteru wybierania kniaziów? Bo to przecież absolutna bzdura, że słowa książę, księżyc, księga, knysz (pieróg i łódź-piroga) pochodzą z niemieckiego. Zastany dogmat nauki XIX-wiecznej przyjęliśmy za pewnik. To, co mówią profesorowie z Niemiec (Brückner, Godłowski i inni), jest niestety przesiąknięte tego typu dogmatami i jednostronnością. Nie możemy polegać na sądach profesorów – ani z Zachodu, ani ze Wschodu.
Musimy się dorobić pokolenia własnych profesorów nieskażonych dogmatami materializmu marksistowskiego i chrystianocentryzmu, a także wschodnim ni zachodnim oglądem świata. To bardzo trudne, lecz mam nadzieję, że wykonalne. Oczywiście mężczyźni o wymienionych powyżej imionach byli władcami, nie mniej władczymi niż inni z innych ludów pochodzący. Główny dowód w sprawie – archaiczny (jak i język Słowian) rytuał intronizacji królów, nie świadczy wcale o braku systemu hierarchicznego i jego tradycji.
Wiece wiecami, a wici wiciami, by tak rzec.
Poszanowanie tego rytuału – znanego też Scytom i Sarmatom – dowodzi zaś pośrednio wielkiego szacunku dla wyznawanej religii. Władca jest zawsze przedstawicielem bóstwa na Ziemi, jak dowiódł pół wieku temu G. Frazer, jest czarownikiem, szamanem, wiedzącym, znawcą ksiąg – księciem, a nie po prostu trochę lepszym chłopem od innych dookoła. Już w IV wieku nowej ery Bizantyjczycy poznali dobrze Wątyjskiego (Antylskiego) księcia Boza, któremu podlegało 72 naczelników plemiennych. Wątowie naddunajscy to zaś wcale nie najliczniejsze z wielu prapaństwo słowiańskie.

To już stół świąteczny, bo największe słowiańskie święto – Wielka Noc Starego Roku i Wielki Dzień Nowego Roku Przyrodzonego (Przyrodniczego) – przed nami

”Imiona Słowian.
Religia Słowian jawi się nam jako twór mglisty, guślarstwo raczej niż choćby porządny szamanizm, nie mówiąc już o politeizmie. Jak to pogodzić z faktem, że ich imiona tworzą tak precyzyjny system? Gdyż wśród tych imion przeważa typ wyrażający życzenie, zwykle składający się z dwóch części: Rado-gost, Stani-sław, Zby-gniew, Sędo-mir, Wsze-drog. Zasady tworzenia tych imion są bardzo rygorystyczne: mogą w nich występować tylko pojęcia abstrakcyjne, cnoty wojenne (-bor, „walka, waleczny”) i pokojowe (-mir, „szacunek, ład, prawo”), czasem są odwołania do ‚ojców’ i ‚dziadów’. Żadnych imion bogów, żadnych mieczy, włóczni, tarcz i koni, żadnych zwierząt, których pełno w imionach germańskich, greckich, celtyckich. Wśród Słowian niemożliwe byłyby imiona w rodzaju Hippolytos (‚puszczający konie luzem’), ani Eberhard (‚silny jak dzika świnia’) – ani Kalidaśa (‚sługa bogini Kali’). System słowiańskich imion sprawia wrażenie czegoś dostojnego i wyrafinowanego. I znowu – jak to pogodzić zarówno z prymitywizmem kultury materialnej, jak i z ową „mglistością” religii. A może ta mglistość i prymitywizm to pozór, skrywający lud miłujących prostotę mędrców? (XIX-wieczni Amerykanie mieli Indian za prymitywów, dziś się od nich uczą jak żyć.)

Jest to naszym zdaniem zagadka wielkiej wagi. W zasadzie już sam fakt istnienia tego systemu imion stanowi odpowiedź na temat poziomu wierzeń religijnych Słowian. Wiemy także skądinąd, że obowiązywały imiona ukryte, „głębokie”, niewymawialne, tajone przed obcymi, a także imiona wojownicze, przybierane we wspólnocie wojowników po obrzędzie inicjacji i przyjęciu do odpowiedniej gromady: wilków, rysiów, turów itp. Czy te wierzenia były i jakie były –staramy się pokazać w „Mitologii słowiańskiej”. A że były, potwierdza to co najmniej kilkadziesiąt miejsc w samej tylko Polsce podobnych do opisanego poniżej, choć wielu dałoby wiele, żeby te fakty nadal nie były publicznie znane.

Góry Łysków-Łyskowiców (Świętogóry)

Cytujemy z Wikipedii, wolnej encyklopedii: „Łysa Góra – ośrodek kultu pogańskiego
Pogański wał kultowy na Łysej Górze Łysa Góra stanowiła w okresie wczesnego średniowiecza jeden z największych
i najważniejszych ośrodków kultu pogańskiego.
Jego pozostałością jest wał kultowy, otaczający partię szczytową wzniesienia. Składa się on z dwóch części, mających kształt podkowy. Ich łączna długość wynosi ok. 1,5 km, a wysokość dochodzi do 2 m. Usypane zostały prawdopodobnie w IX-X w. z występujących tu licznie bloków kwarcytu. Zachowało się także wejście do wnętrza wału, tuż przy drodze z Nowej Słupi. Prace nad budową wału przerwano po przyjęciu chrześcijaństwa.
Na jej szczycie znajdować się miała bożnica w bałwochwalstwie żyjących Słowian, gdzie bożkom Lelum i Polelum ofiary czyniono i podług innych czczono tu bożyszcza: Świst, Poświst, Pogoda… (fragment kroniki Jana Długosza)”.

Przekazy kronikarzy mówią o trzech bóstwach, które miały być czczone na górze. Interesujące jest, że wybudowanej na tym miejscu świątyni chrześcijańskiej nadano wezwanie Trójcy Świętej.

Małe Góry Świata – te same Łyskogóry – dzisiaj Świętokrzyskie

„Nieobecność Wikingów.
Wikingowie (8, 9, 10 wiek) najeżdżali wybrzeża całej Europy, a na Rusi wniknęli rzekami w głąb lądu. Dlaczego omijali tylko jeden obszar: ziemie obecnej Polski? Co ich powstrzymywało?

Co ich powstrzymywało? – siła i tylko siła. Na Ruś wnikali tylko dlatego, że pozwalało na to słabe zaludnienie, zwłaszcza na północy. Tam najpóźniej odtworzyła się populacja słowiańska i tereny te były kolonizowane z obszarów Polski i Rusi Kijowskiej.

„Chrześcijaństwo u Wandalów i Gotów.
Jeden i drugi lud germański, kiedy najeżdżał Państwo Rzymskie, był już ochrzczony: miał już za sobą przyjęcie chrześcijaństwa. Czy misje chrześcijan-arian nie docierały na ziemie obecnie polskie – wtedy zamieszkane przez Wandalów i Gotów – już w IV wieku n.e.? Nie można tego wykluczyć”.

Odpowiedź na tę zagadkę znajduje się w pierwszej części niniejszego artykułu. Nawet, jeśli chrystianizowali, to nie na obszarach Polski, tylko w późniejszych etapach ich wędrówki i chrystianizacja mogła dotyczyć tylko wąskich grup – wojowników i władców, nowa wiara umarła razem z nimi, tak jak nieustannie „umierała” w Polsce historycznej, bo była obecna tylko w górnych warstwach społecznych, obca i nawet językowo niezrozumiała dla podstawowej masy populacji.

„Pisać” i „czytać”. Słowianie, jak się wszyscy zgadzają, nie mieli swojego rodzimego pisma (w odróżnieniu od Germanów znających pismo runiczne, i Turków, piszących podobnymi znakami), i aż do przyjęcia chrześcijaństwa byli niepiśmienni. Dlaczego wobec tego język słowiański posiada rodzime słowa zarówno na „czytanie” jak i na „pisanie”, oraz na „księgi”
i „bukwy” – litery?
Głagolica. Cyryl i Metody, Grecy znający Słowian i ich język, pierwsi misjonarze wśród Słowian, kiedy zaczęli spisywać ich język i tworzyć chrześcijańską liturgię w tym języku, stworzyli alfabet, nazwany głagolicą. Alfabet ten, słabo przypominający jakiekolwiek znane wówczas pisma, nazwano słowiańska nazwą. „Cyrylicą” nazwano inny alfabet, utworzony później, już po śmierci Cyryla i mniej oryginalny niż głagolica, będący adaptacją greckiego. Czy czasem głagolica nie jest oryginalnym pismem słowiańskim, zaledwie wykorzystanym przez obu Apostołów Słowian, lub – to w wersji mniej radykalnej – zawiera litery z wcześniejszego, oryginalnie słowiańskiego alfabetu?

Według nas głagolica jest oczywiście owym poszukiwanym i o dziwo wciąż nieodnalezionym pismem słowiańskim, a powstała na bazie faktycznego starego pisma, które niestety zanikło w fatalnym (czy też szczęśliwym) okresie masowej ekspansji Słowian. Mogło się ono wywodzić z pisma węzełkowego, sznurowego. To wici rozsyłane przez władców w potrzebie między plemiona były zapewne pozostałością tego tajemnego pisma; Formy tego pisma w czasach historycznych już zanikającego, bo z jakichś powodów bardzo ograniczonego w stosowaniu – czy nie znanego tylko w kręgu wiedzących, a więc królewsko-kapłańskim – dowódczym, zostały zanotowane przez Cyryla i Metodego i częściowo zmienione, dostosowane do pisania na pergaminie, pozbawione koby służącej do wiązania w węzeł wiciowy.

Czesław Białczyński

Złota ukraińska Nieć Baji – Iwan Marczuk i Rusłan Agirba

Posted in Mitologia Słowiańska, Sztuka, Słowianie by bialczynski on 13 Marzec 2010Makosz i Mokosza plotący Złotą Baję Świata

Iwan Marczuk

Ukraiński artysta rzeźbiarz  jest jednym z genialnych współczesnych artystów. Na Zachodzie znają go jako Ukraińskiego Picasso.

Swarożyc i Matka Ziemia

Jest ceniony przez krytyków za niezwykle innowacyjne i głęboko filozoficzne podejście do sztuki. Mimo że od ponad dziesięciu lat artysta mieszka w USA, jest mocno związany ze swoją ojczyzną.

Łado i Łada-Ładność  naprzeciw Nieładu (Przepląta i Plątwy)

Więź ta jest wyraźnie widoczna w jego emocjonalnym i zakotwiczonym w tradycji ludowej malarstwie i rzeźbie. Iwan Marczuk wypracował unikalną technikę artystyczną, która przypomina barwne kompozycje ze szkła, rzucone chaotycznymi liniami na płótno.

Trzydziewiętna Drabina w Zaświaty jest zawsze w rękach Władcy Nawi

Ta wymyślona przez artystę technika pozwala nadać jego obrazom zupełnie inny wymiar.

Plątwa i jej mnożące się kłamstwa, intrygi, złośliwości i wymysły

Jego sztuka jest,  jak sam stwierdza,  wirtualnym snem, który jest odbiciem jego podświadomości,  świata myśli i sfery duszy.

Pani Dobra – Dażboga Troskliwa (jak wszystko we Wszym Świecie i ona uwikłana w Baję)

Każde jego dzieło tworzy krótką filozoficzną opowieść, która pozwala nam zmienić nasz sposób patrzenia i odbioru Świata.

Władca Dróg i Podróży – Podag-Mir

Iwan Marczuk odwiedza Ukrainę dwa razy w roku i podróżuje po różnych miejscach.

Lelij dobywa tajemną wiedzę z wykradzionej Księgi Zrębu (Księgi Mokoszów o wplotach Nieci Żywota w Materię Świata)

Bywa w Kijowie i w rodzinnym Tarnopilszczynie. Mówi, że łączność z ziemią, gdzie się urodził i wychował jest największą inspiracją, która  napełnia go mocą czynienia i tworzenia tego ku czemu go ta ziemia wzywa.

Dodola w tańcu Baję plotąca

Strzybóg Srebrnowłosy

Bogini Miłości budzi pożądliwość Welesa – Pana Zaświatów

Na Szczerozłotej Niwie Spora i Śreczy

Weles  zmorzony miłością i jego  Trzydziewiętna Drabina

Gogołada – Pani Mowy uroczystej i śpiewu przeprawia się przez Rzekę Rzek w Nawiach

Chorsiniec-Ksiemżyc nad Władztwem Borów

Dziewanna Kusząca i wszystkie nitki jej miłosnych związków w Świecie Istot Żywych

Wiadomość – Makosz bez Niemej Maski wsłuchany w mowę skrzydeł Motyla Dziewanny

Miłość która nas wiąże, ale też rozświetla mrok Rzczy Istności wokół Kochanków

Kwiat Paproci – Rodżana roznosi po świecie  Kwiaty Rudzi – Dobródzie (Pąprudzie)

Stół Sporów ugina się od bogatego jadła

Bajne granie

Rgieł – Pan Zbóż

Wołos – Władca BydłaGłowa Kupały wykradziona Marzannie

Rudź Budząca ŻywotyW Spor(z)ym Ogrodzie – Złote Jabłka-Jabłonie i Grusze

Przez Życie – Pan DrogiBożeboga- Radogódza – Władczyni Domu

Rusłan AGIRBA

Born in 1957 in Batumi (Georgia). Graduated from the graphic Faculty of Ukrainian Polygraphic Institute. Works in graphic design, printmaking.

Rusłan i Ludmiła

Took part in more than 135 International exhibitions of Free graphic and exlibris in Belgium, Italy, Canada, France, Netherlands, Sweden etc. He has more than 20 International awards.

Porwanie Lędy na Skrytą

2005 – First Prize of the 10th edition of the International Engraving competition prize el Caliu (Spain).
Lives and works in Kiev (Ukraine).

Podag-Mir i Śrecza Sporząca Bogactwo

Nie wiadomo więc do końca kim się czuje i jest – jak to na Wschodzie, urodzony w Gruzji, mieszka i tworzy na Ukrainie w Kijowie, i jak w wypadku większości artystów z wolnych krajów, wystawia i bywa w całym świecie.

Pani Borów

Jego sztuka zawiera ten niezbędny element tajemniczości i to niezbędne nasycenie symbolami, aby mogła nieść treści magiczne. I niesie.

Krasatina

Nasza interpretacja dzieł Rusłana Agirby jest dosyć swobodna, nie chodzi o to jednak tylko, czy do końca odczytujemy dzieło zgodnie z intencją autora, lecz czy widzimy w tym dziele święty przekaz Wiary Przyrodzonej Słowian.

Bóg Byk uprowadza Lędę-Łagodę

Ja go widzę. A wy?

Rusłan w Kupalną Noc

Dziwożony

Czeltice  – na dnie Morza Mórz

W zamyku Wodo-Wełma

Przemiana – Lęda w Łabędę

LędaTrzydziewiętna

Podanie o Uzoniu (Usyni) i pięknej Nayun (Nyjanie) z Kamczatki (Kończudki)

Posted in Mitologia Słowiańska, Przyroda, Przyroda do ochrony, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 13 Marzec 2010


Copyright © by Czesław Białczyński


Kaldera dragwi(wulkanu) Uzonia (Usyni)- jesień

Usynia był jednym z synów Sowicy. Niektórzy twierdzą, że był wielkim przyjacielem ludzkości. Mówią tak ci, którzy gotowi byli czcić Kościeja Bezśmiertnego, gdy ten schwytał Nyję w pułapkę i nikt przez długi czas, z powodu jej uwięzienia na drzewie Złotej Gruszy, nie umierał.  Ale także poza czcicielami Koszów  – Bogów Przeznaczenia (Plątów i Mokoszów) oraz Kapisztą Koszerysa (Ozyrysa) i jego koszetyrskimi potomkami w Windji, którzy czczą Czarną Boginię Kaliję (tak zwą Platwę skalaną zdradą boskich tajemnic) kilka innych świątyń Wiary Przyrodzonej Słowian mówi o Usyni ciepło. Na Dalekim, dalekim siewiernym wstoku, kedy Swrożyc wyłania się ze Słońcem-Tarczą  najpierwszy z Mórz Wodów zwą go Uzoniem i powiadają o nim tak:

Dolina Gejzerów

Uzon był przyjacielem ludzkości: uciszał trzęsienia ziemi, tłumił wybuchy gniewliwego Draka gdy ten ział ogniem przez szczeliny dragwi z głębi Piekła i wstrząsał Matką Ziemią. Udawał się wtedy w Zaświaty i przybywał do Nawi Piekielnej pod Górę Ognistą, przepływał w knyszy Jezioro Czarsen i docierał tam gdzie żaden człowiek by nie dotarł – do Leża Drawkiwa u stóp Góry Ognistej i Jaskini Tronów Piekła. Przystawał przy Tronie Drakiwa i gładził go po znękanej bólem twarzy kojąc jego gniew. Uzon dokonywał też wielu innych bohaterskich czynów, o których prawią Taje Burowijskie. Ludzie bali się Uzonia z powodu jego potęgi.  On sam nie pozwalał się też nikomu do siebie zbliżyć i siedział cały czas w zamyku, odgrodzony od świata na szczycie góry, ukryty w dzikim sercu Kończudki, na wschodnim skraju Ziemi. Czynił tak, bo lękał się zduszów, których wciąż nasyłali na niego Weles i Nyja – Bogowie Zaświatów, zazdrośni i źli, że się bezkarnie wciąż wdziera do ich podziemnego królestwa i pomaga trwać Drakiwowi.

Uzon Karymski

Cierpiał więc Uzon-Usynia z powodu niewyobrażalnego odosobnienia, a jedyną jego rozrywką były długie, samotne wyprawy i spacery  po Kończudzkich Górach . Któregoś dnia przebywszy Dolinę Gejzerów, kiedy schodził  ze szczytu dragwi Kronockiej w Kronocki Zapowiednik ujrzał nad Kronockim Jeziorem przepiękną dziewczynę. Z miejsca się w niej zakochał gdy tylko ją dostrzegł, ani nawet nie zdążył mrugnąć powieką, jak już było po nim.

Kaldera Uzonia

Wybranka okazała się być zwykłą śmiertelną dziewczyną. Piękność miała na imię Nyjana (Nayun).

Z kaldery Uzonia widok na wulkan Kronocki

Miała oczy jak gwiazdy, usta jak jagody żurawin, a brwi ciemne i połyskujące niczym dwie szable. Miłość Usyni (Uzona) spotkała się z wzajemnością, więc bohater zabrał dziewczynę na swoją górę. Przez jakiś czas wszystko układało się doskonale. Ale po kilku latach szczęśliwego pożycia w odosobnieniu Nyjana (Nayun) zaczęła tęsknić do ludzi, do swoich krewnych. Czy mogłaby ich jakoś odwiedzić?

Niedźwiedź Zgryźlin – jeden z nielicznych mieszkańców Kronockiego Zapowienika

Usynia, chcąc jej zrobić przyjemność, popełnił tragiczny w skutkach błąd: mocarnymi ramionami rozgarnął góry i stworzył drogę. Przyszli ludzie, jak to ludzie, wścibscy i lekkomyślni. Wkrótce wszyscy znali tajną kryjówkę Uzona. Także  złe duchy – owi zduszowie nasłani przez Ród Welesa i Nyji, przed którymi się krył. Nim dziewczyna zdązyła od krewnych wrócić zdusze dopadły Usynię , a gdy go obezwładniły Ziemia się rozstąpiła i ze straszliwym hukiem pochłonęła wielką górę. Tak potężny Usynia obrócił się w kamień na wieczność.

Kaldera-zachód słońca

Uzona można oglądać do dziś, jako wysoki skalny obelisk na grani otaczającej kalderę. Ma pochyloną głowę i rozpostarte na skałach ręce.

Błotny gejzer w Dolinie Gejzerów

Podania Nuruskie i Zachodnie Kąciny Wiary Przyrodzonej podają, że Nyjana od początku była nasłana przez Nyję – jej rodzicielkę, po to żeby uczynić przejście przez sroggiew góry do zamyku Usyni.

Roślinność

Południowe Kapiszty i Kaciny Wiary Przyrodzonej Słowian powiadają zaś, że Usynia zginął całkiem inaczej – tak jak to podaje Taja 19 w Księdze Ruty.

To podanie ma na Dalekiej Siewierzy wiele wersji, a jedną z nich spisał G.A. Karpow.

Uzon (ros. Узон) jest to krater wulkaniczny o długości 12 i szerokości 9 kilometrów, położony we wschodniej części Kamczatki. Wraz z kalderą Gejzernaja tworzy najwieksze pole geotermalne Kamczatki. Kaldery powstały w połowie plejstocenu w kilku dużych wybuchach wulkanów i tworzą obszar o powierzchni 25 kilometrów kwadratowych. Jezioro Dalny wypełnia zagłębienie w północno-wschodniej części kaldery Uzon.

Widok na Jezioro Kronockie i Wulkan Kronocki

Radio Lwów – dowód pamięci o profesorze Erneście Tillu – jednym z największych polskich specjalistów prawa

Posted in Klan, Nauka, Słowianie by bialczynski on 13 Marzec 2010

Poniżej zamieszczam nagranie z Radia Lwów – w języku polskim. Jest to audycja poświęcona pamięci profesora Ernesta Tilla. Takie programy i słyszany ze Lwowskiej Rozgłośni Radiowej język polski, a także inne fakty – takie jak choćby odnowienie drużyny piłkarskiej Pogoń Lwów – pomagają nam wierzyć, że polskość we Lwowie przetrwa wszelkie dziejowe zawieruchy, podobnie jak polskość w Wilnie.

Oto ten plik:

Radio Lwów o prof Erneście Tillu

Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie

Nie zapominajmy nigdy o Polakach, którzy tam mieszkali, tworzyli kulturę tych miejsc i mieszkają dzisiaj.

Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie

Dziękuję bardzo Lucynie Till-Modelewskiej za nadesłanie tego pięknego dowodu pamięci Lwowiaków o profesorze.

Wkrótce napiszemy o dziejach jej części rodziny, których do tej pory nie znaliśmy, a mogliśmy się o nich dowiedzieć dzięki kontaktowi przez ten właśnie BLOG. Niestety są tam wpisane smutne karty – jak w dzieje wielu inteligenckich i szlacheckich rodzin – Lista katyńska – Starobielsk i konieczność emigracji za Morze – Kanada… ale, przetrwaliśmy i nie ma mowy o kapitulacji następnych pokoleń.

Bo to jest Miasto Lwów

Pelazgowie, czyli Połyskowie-Pałożgłowie lub inaczej Pyłożgłowie-Pyłozłotogłowi z Łyskogór (dziś: Gór Świętokrzyskich).

Posted in Mitologia Słowiańska, Słowianie by bialczynski on 11 Marzec 2010

Na początek przypis 77 do Taji 19:

[77] Pyłozłotogłowi (Pyłożgłowie, Pąłożgłowie, Połyskowie, Połyskowice, Płajskowie, Pelazgowie) – pierwotni mieszkańcy Skryty – w istocie skołoccy Połuczanie, którzy tu przyszli z Gór Pałuki – Świętogór-Łyskogór, połączeni z Czarnym Ludem miejscowym, zwani przez Romajów Pelazgami. Miano niewytłumaczalne w językach romajskich ma oczywiste znaczenie w skołockich, słowiańskich i istyjskich językach. Mieli włosy koloru czarno-złotego pyłu wulkanicznego, albo nawet złote czy rude.

Ten przypis i sama Taja 19, jest  – z wyjątkiem nielicznych modyfikacji różnych innych fragmentów (ale akurat nie tego fragmentu) – gotowa i możliwa do wydania drukiem, od roku 2007, dokładnie od od sierpnia owego roku.

Poniżej zacytuję tekst z TARAKI – niezbyt lubianej przeze mnie, choć bardzo profesjonalnej, pożytecznej, wręcz niezastąpionej, jako zbiornica opracowań antropologicznych poświęconych Wierze Przyrodzonej w różnych jej postaciach. TARAKA nie jest przeze mnie lubiana, bo podaje wiedzę z nieznośną wręcz pewnością siebie, bez żadnego „być może” i bez tolerancji na inne sądy. Jest też TARAKA siedliskiem allochtonistów, z którymi nigdy się nie zgadzałem, opierając mój sąd o Nadwiślańskich Korzeniach Słowian głównie na przesłankach językowych, etymologicznych i archeologicznych. Myślę, że allochtoniści czuli się zbici z tropu argumentami o tzw. Pustce Osadniczej między Późnym Okresem Rzymskim a Wczesnym Średniowieczem, czyli od II wieku Nowej Ery do V wieku, a także peszyło ich wyraźne cofnięcie się technologiczne plemion udokumentowanych w kronikach jako Słowianie (tak zwani Słowianie-Bez-Wątpienia).

Nie chcąc stać w poprzek aktualnej wiedzy archeologicznej końca XX wieku (może trochę z racji swoich naukowych etatów, czy zawodowych związków z archeologią albo uniwersytetami), allochtoniści ulegli germańskiej propagandzie, która była przecież przez Niemców i wychowanków niemieckich uniwersytetów uprawiana od 200 lat. Była to propaganda służąca podporządkowaniu – po prostu germanizacja, której skutki nad Łabą znamy [patrz: dział Pamięci Łużyc i Połabia] – całkowite zabicie języka drzewiańskiego i zabicie słowiańskiej świadomości Wędlandczyków, dogorywanie świadomości słowiańskiej w dzisiejszych Łużycach łącznie z dobijaniem resztek języka serbo-łużyckiego, czy odmawianiem Związkowi Polaków i w ogóle Polakom praw mniejszości narodowej – zupełnie jakby nadal w Niemczech trwał hitleryzm.

Trudno było rzeczywiście oprzeć się temu zmasowanemu atakowi, zwłaszcza jeśli się chciało uchodzić za naukowca o nowoczesnych poglądach, a nie za zatwardziałego wstecznika. Sam byłem nie jeden raz bliski załamania i gotów do uległości pod naporem niezliczonych dowodów rzucanych przez naprawdę wielkie naukowe autorytety, a przecież znajdowałem się poza środowiskiem naukowym, w krainie literatury – gdzie dużo więcej wolno (ale wcale nie wszystko). Tym łatwiej było naukowcom zlekceważyć moje poglądy, choć wiem, że nie zlekceważyli ich do końca, ponieważ śledzę tę powolną, mozolną ewolucję, zmierzającą jednak we właściwą stronę. W nauce polskiej – i nie tylko polskiej – niestety także panuje korupcja, panoszy się agentura. Zapewniam was, że wszędzie starzy piewcy marksizmu mają się dobrze. Było mi tym trudniej się opierać, że poza wszystkim, miło jest w zamian za łatwą zgodę – że to wszystko co sądzę o Słowianach jest OK, ale dopiero od V wieku n.e. – okupować etat gazecianego mądrali czy telewizyjnego „eksperta” dla tłumów. Wystarczyło wszak się zgodzić z tym jednym tylko, i już można było wskoczyć na „oficjalny” pokład – czyli być tolerowanym.

Allochtoniści poddali się presji, mieli zbyt miękkie kręgosłupy jak na tak ciężkie czasy, ale jak się okazuje mają może część racji – poczekamy zobaczymy.

Będzie jeszcze wiele zwrotów akcji, bo już widać oto kontrofensywę „naukową” z Zachodu, który momentami zdaje się ignorować oczywiste wnioski płynące z nowych odkryć genetyki i stara się ratować za wszelką cenę podkopane poczucie własnej, dziedziczonej w genach, wartości historycznej. Ale wróćmy do tematu.

Czas Realnego Socjalizmu, a mówiąc wprost 50 lecie sowieckiej niewoli, było jednak  – dla takich osób jak ja i wielu podobnych mi niedowiarków – wyjątkową lekcją niewiary w to co mówią jakiekolwiek autorytety i jakiekolwiek media. Myślę, że w innych warunkach, gdyby kłamstwo nie było tak masowe, oficjalne i upowszechniane drukiem przez „marksistowskich uczonych” – nie wyrosło by nigdy w Polsce pokolenie takich niedowiarków jak my – którzy nie wierzyliśmy nikomu i nie wierzyliśmy w nic z tego co mówią, piszą i pokazują. My dawaliśmy wiarę tylko temu co sami sprawdziliśmy, albo co sprawdzili ludzie z ewidentnego marginesu – Wyrzutki Poza Nawias Kariery Socjalistycznej, czyli osoby, które System uznał za wrogów i skazał je na Publiczny Niebyt, nie bacząc na ich zasługi dla Polski czy posiadaną wiedzę. Byli skazani na niebyt całkowity – a ich dzieci (bo niebyt miał ich objąć do n-tego pokolenia) nie raz skazane były również razem z nimi – gdyż serwowano im zakaz przyjęcia na jakiekolwiek studia wyższe i uniemożliwiano zdobycie jakiegokolwiek dyplomu wyższej uczelni.

O tych praktykach „szczęśliwego” okresu Polski Ludowej jakoś się milczy, nie widziałem filmów dokumentalnych o osobach prześladowanych w ten wyrafinowany subtelny sposób, który nie polegał na ich mordowaniu, lecz na spychaniu na społeczny margines przez odbieranie możliwości uprawiania zawodu, jakiejkolwiek pracy, wykształcenia dzieci itp. Jakoś nie chcą produkować takich filmów telewizje należące do Zwolenników Idei Wszechwybaczenia. No, może były ze dwa takie filmy, ale puszczono je po godzinie 23.30 – znowu muszę się przywołać do porządku i wrócić do tematu.

Żeby dojść prawdy o Słowiańszczyźnie trzeba było zignorować tzw. brak ciągłości  między II a V wiekiem n.e. – uznać, że badania są niekompletne, a poza archeologią istnieją inne wskazówki – zwłaszcza językowe, etymologiczne, kronikarskie (trzeba było uwierzyć Kronikarzom, a nie obalać ich przekazy, wyszydzać i śmiać się z ich ograniczenia umysłowego) i że są też wskazówki po prostu – logiczne. Te logiczne, najprostsze to choćby takie, jak fakt, że garstka Śmieciuchów z Lasu  nie może pokonać Cesarstwa Rzymskiego Wschodniego  i Zachodniego, a jeżeli nawet tego dokona, to na pewno nie ma prawa narzucić 60%  populacji Europy swojej prymitywnej „pseudo-pre-cywilizacji” rolno-ziemiankowej, bez garnka na kole, nie znającej pisma, radła, religii, rzeźby, malarstwa, ni kultury wina. Teraz wiemy, że nie znając pisma zdołała tę Europę zdominować także językowo.

Poniższy artykuł jest autorstwa człowieka, który wyróżnia się ostrożnością sądów i stara się ich nie kategoryzować z taką dosadnością, jak reszta tamtejszych, TARAKOWYCH – wyjątkowo pewnych siebie – autorów. To tekst Wojciecha Jóźwiaka, którego całą działalność popularyzatorską bardzo cenię i którego zaliczyłbym do Strażników Wiary Przyrodzonej Słowian, gdyby nie fakt, że się w ogóle nie znamy, i że nie ma on żadnych związków ze Starosłowiańską Świątynią Światła Świata, nawet tak nikłych, jak je miał swego czasu Zdzisław Beksiński.

Zamieszczam tutaj wszystkie te teksty – mój na samej górze – Wojciecha Jóźwiaka o książce profesora Danki i wreszcie pośrednio skomentowane bardzo sensownie przez Jóźwiaka sądy profesora Ignacego Danki, po to by im się dokładnie przyjrzeć i coś wam pokazać.

Wracając na chwilę do profesora Danki – jego już z całą pewnością powinienem nazwać Strażnikiem Wiary Przyrodzonej Słowian  za samo kultywowanie Klanu Ausran – gdyby nie to, że uważał on Pra-Indo-Europejczyków (w sensie językowym)  nie za Pra-Słowian, ani za Słowiano-Indo-Europejczyków, ale raczej za konglomerat, z którego wyłonili się wszyscy łącznie z Germanami i Italikami. W związku z tym odradzał on Wiarę Przyrodzoną jako przypisaną tak rozumianej grupie Pra-Indo-Europejczyków (PIE). Dzisiaj widać, że raczej należałoby zidentyfikować Język PIE (który trafniej nazywać Indo-Słowiańskim, lub Indo-Scyto-Słowiańskim, albo Indo-Irano-Słowiańskim, albo nawet Słowiano-Indo-Irańskim)  z haplogrupą odkrytą przez genetyków jako źródło prasłowiańskie: R1a1 – źródło wspólne, Słowian z Ariami (czyli Indo-Irańczykami).

Cytując artykuł Wojciecha Jóźwiaka, a w nim tezy profesora Ignacego Danki, a także mój przypis 77 do Taji 19, chcę wam pokazać w jak dziwnym czasie żyjemy – czasie błyskawicznych postępów wiedzy, który to postęp dokonuje się przede wszystkim dzięki informatyzacji i komputeryzacji. Dokonuje się dzięki coraz większym mocom obliczeniowym i analitycznym narzędzi, jakimi posługuje się współczesna nauka i jakimi dysponuje dzisiaj ludzkość. Jest to  czas tak szybkich zmian w stanie wiedzy, że książkę z 2007 roku trzeba nieco modyfikować analizą i komentarzem w roku 2008, i potem w 2009, a wreszcie cały artykuł należy opatrzyć aktualnym komentarzem z roku 2010, żeby pokazać co już w obu tych tekstach – dzięki postępowi wiedzy genetycznej – jest nieaktualne.

Chciałbym wam pokazać także jak powinien się zmienić przypis 77 – bo on też powstał w roku 2007 i wymaga modyfikacji. Sytuacja powyższa pokazuje też, jak trudną rzeczą jest opisywanie dziejów Słowiańszczyzny i jak bardzo w tej dziedzinie należy się wystrzegać sądów kategorycznych, bezwzględnie wszystkowiedzących.

Dzisiaj plemienne byty takie jak Goci i Wandale mogą się okazać całkiem słowiańskie, a obwołani kłamcami i zmyślaczami kronikarze poczynając od Kadłubka i Długosza, mogą się okazać jedynymi, którzy napisali prawdę o wandalskich korzeniach Polaków. Wszystko wskazuje dzisiaj, że Wandale to R1a1  – którzy poszli do Skandynawii, gdzie połączyli się z ludnością grupy I1, a potem wrócili na kontynent w jakiejś części – zatem możliwe, że Wandale to wcześniejsi Wenedowie – Słowianie + Staroeuropejczycy sprzęgnięci ze Słowianami, tworzący jeden żywioł i jedno królestwo – homogeniczne językowo  – prasłowiańskie – od Dunaju po Ural.

Także odsądzani od czci i wiary głosiciele polskiego Sarmatyzmu – wiemy to już na pewno – w jednym mają absolutną rację, że istniała Wspólnota Irano-Indo-Słowiańska a następnie Scyto-Słowiańska, i w końcu Słowiańsko-Sarmacka. I że Germanie nie należeli do niej. Więcej, że ich jeszcze  – jako wspólnoty językowej –  nie było, kiedy my już byliśmy – bo oni powstali ze zmieszania ludzi o haplogrupach R1a1 i I1 oraz później, po podbiciu Skandynawii przez ludzi o haplogrupie R1b1 (Celtów) – z tych trzech bytów plemiennych. Z tych trzech bowiem języków powstał dopiero  ich język germański – mocno skreolizowany – ale w dużej mierze zdominowany przez ludzi R1a1 – bo tzw. Indo-Europejski.

Genetyczne współczesne badania dają wskazówkę, że Pragermanie – jeżeli można tak nazwać ludność MIESZANĄ R1a1 + I1, czyli Słowiano-Staroeuropejczyków (Wenedów), których nie nazywamy Pragermanami gdy ich określami jako grupę nad Dunajem (gdzie R1a1 wchłonął niejako narzucając prawie niezmieniony swój język grupę ludności I2). Tam nazywani są Ilirami czy także Wenedami, bo I2 byli bardzo bliskimi krewnymi I1). Ale niech będzie –  na Północy to Pragermanie – więc ci Pragermanie, musieli na początku mówić językiem zbliżonym do tego znad Dunaju, Wisły i Dniepru, skoro składali się z ludności R1a1 i I1. Tak więc język ten zmienił się mocno dopiero po podboju dokonanym przez Celtów i w wyniku napływu ludności R1b1! Powstał wtedy dopiero jakiś nieiliryjski, czy niewenedyjski język, germański – staro-skandynawski, a potem znów mieszając się na kontynencie ze słowiańskim i celtyckim wytworzył się staroniemiecki i staroangielski.

Dzisiaj mamy dwie hipotezy  na temat indoeuropejskości bądź nieindoeuropejskości języka grupy ludzi o haplotypie R1b1:

– pierwsza,  że ani język ludzi  haplogrupy I1 ani R1b1, nie był Indoeuropejski,

– lub drugą hipotezę, że R1b1 był Indoeuropejski, ale musiałby wtedy być izolowany bardzo długo od grupy satemowej, Słowiano-Aryjskiej  – co z kolei jakoś trudno udokumentować ze względu na rozmieszczenie i kontakty kultur archeologicznych, które obie te grupy – R1a1 i R1b1  – reprezentowały).

Przejdźmy jednak do omówienia samego owego tekstu, rzecz bowiem w tym,  że obecnie Internet (Wikipedia, strony encyklopedyczne, strony takie jak „Zgapa”, „Wiem”,  czy inne szkolno-pomocowe, a także miłośników słowiańszczyzny, czy lokalnych kultur i regionów Polski) roi się, od niezmodyfikowanych, coraz bardziej przez to pozbawionych sensu i tworzących zamęt, tekstów w rodzaju :

„… Słowianie pojawili się nad Wisłą w V wieku n.e….”, albo  „….Słowianie pojawili się w Europie w V wieku n. e. dokąd przybyli znad górnego Dniepru…” itd, itp.

Oto sam tekst artykułu który poddamy analizie:

Wojciech Jóźwiak

Pelazgowie i praojczyzna Indoeuropejczyków

Jesienią 2007 znalazłem w Sieci, kupiłem, sprowadziłem i przeczytałem książkę (książeczkę – 94 strony) legendarnego dla mnie profesora Ignacego Ryszarda Danki pt. Pelazgowie, autochtoni Hellady. Pochodzenie, język, religia. Dowiedziałem się z niej, że niemal w całej Grecji półwyspowej i na wyspie Krecie zachowały się podania, iż przed Hellenami był tam inny lud mówiący swoim językiem. Herodot wspomina, że w dawnej Grecji „te bowiem były główne szczepy, mianowicie jeden pierwotnie pelazgijski, drugi helleński. Jeden nigdy nie opuszczał kraju, drugi był bardzo wędrowny.” Dziewiętnastowieczni językoznawcy odkryli w języku greckim obszerny zasób słów, które zdawały im się być nie-indoeuropejskiego – inaczej niż greka – pochodzenia; ten obcy substrat, nazywany także „egejskim” lub „azjanickim” utożsamiali z językiem Pelazgów, których przeto uznano za nie-Indoeuropejczyków. Jednak w ślad za bułgarskim uczonym Vladimirem Georgievem, Danka stwierdza dobitnie i stanowczo, iż „żadnej rodziny języków azjanickich nigdy nie było”. Pelazgowie mówili językiem indoeuropejskim, wprawdzie nie-greckim, ale niedaleko z nim spokrewnionym.

[Tutaj konieczna jest uwaga 1: wyciągnięty wniosek wydaje się być w tym miejscu błędny ze względu na nowe odkrycia genetyki. Otóż ludność Grecji składa się w dużej mierze z R1a1, I2 oraz E i G. E – to składnik nie azjanicki, ale afrykański. A wiec mamy tutaj nieindoeuropejski (staroeuropejski)  I2 – Wenetowie (Ilirowie?) i R1a1 – Pra-Słowianie (Połyskowie-Pelazgowie) oraz afrykański E, a potem także domieszkę R1b1. Nie było zatem w tym czasie, być może rodziny języków azjanickich, ale była zapewne rodzina języków afrykańskich. C.B.]

Zatem jak przy wszystkich ludach indoeuropejskich powstaje typowe pytanie: gdzie żyli wcześniej, skąd przybyli? Danka za Georgievem odpowiada: znikąd. Zawsze tam byli. Pelazgowie byli w Helladzie tubylcami, autochtonami! Zawsze, oznacza w tym przypadku: zapewne od początku istnienia kultur neolitycznych, więc uprawiających ziemię i mieszkających w stałych osiedlach. Ale to by oznaczało, że ludy indoeuropejskie nie przybyły, jak zwykle się sądzi, gdzieś z północy, najpewniej z ukraińsko-(dziś)-rosyjskich stepów, lecz rozwinęły się w regionie obejmującym Bałkany i Azję Mniejszą z Helladą jako centrum.

[uwaga 2: Ludy, które powinniśmy nazwać Słowiano-Wenedami (Prasłowianami, Pra-Słowianami) były nad Dunajem i Wisłą, a także nad Adriatykiem przez okres o którym tutaj mowa – więc tak były tutaj wieczne, od neolitu, ale jest także ludność haplogrupy E w Grecji lądowej i na Wyspach. Według mnie ona tutaj była wcześniej, ale kiedy przyszła? W każdym razie ma swój wkład w skreolizowaną grekę, lub jak powiedzą inni spowodowała to, że greka – jest kentum, podczas gdy albański jest satem. W każdym razie na pewno ludność Indo-Irano-Słowiańska  – Ariowie (R1a1) czy jak mówi się inaczej P(ra)I(ndo)E(uropejska), czyli pra-Słowiańska –  była nad środkowym i północnym Adriatykiem, w Macedonii i na Bałkanach, w Alpach, nad Łabą, Wisłą, Dunajem i Dnieprem aż po Ural, a także w skoncentrowanych grupach na wschód za Uralem, w Azji – np. nad jeziorem Aralskim, w dzisiejszej Kirgizji, Kazachstanie, itp. C.B.]

Teza ta kieruje nas do dyskutowanego także w „Tarace” sporu o model „pasikoników czy mrówek” , czyli o to, czy Indoeuropejczycy rozeszli się po Europie i Azji podbijając ją jako zbrojni, władczy i konni ewentualnie rydwanni najeźdźcy czyli jako pasikoniki – czy też zasiedlili te kraje w procesie pierwotnej kolonizacji rolniczej, neolitycznymi rolnikami będąc i biorąc pod uprawę ziemię przed nimi żywiącą tylko dzikie stada wraz z łowiącymi je mezolitycznymi (jak Indianie Ameryki Północnej) myśliwymi i wygrywając skuteczniejszą techniką aprowizacyjną i rozrodczością, nie orężem? Model pasikoników był do niedawna popularny, a paradoksalnie impetu dodała mu litewsko-amerykańska badaczka prahistorii i feministka Marija Gimbutas, solidaryzująca nie z drapieżnymi, jak mniemano, męsko-aryjskimi najeźdźcami, lecz z pokonanymi, łagodnymi jakoby, matriarchalnymi kulturami Wielkiej Matki Ziemi. Oczywiście nie nauka to, a nowoczesna mitologia! Skoro jednak urheimat Indoeuropejczyków był na Bałkanach i nad Egejskim Morzem, więc tamten spór upada jako bezprzedmiotowy.

[uwaga 3: najpewniej czynili to raz tak a raz tak, zależnie od wytwarzającej się sytuacji. Czasami podbijali, czasami zasiedlali, Generalnie pewnie zasiedlali, ale są ślady walk i wojen. Są też ślady późniejszych scytyjskich siłowych rozwiązań w Polsce przyjętych w stosunku do niektórych plemion Kultury Łużyckiej. Na pewno nie wybili do nogi Staroeuropejczyków i nie stłamsili ich genetycznie (czyli masą), lecz po prostu razem z neolitycznymi zdobyczami narzucili język własny – co im się w Skandynawii mniej udało.  A co do matriarchatu – mamy opowieści samych Greków o Amazonkach i etymologicznie możemy je związać z miejscami na Ziemi (Morze {a}M-Azowskie). Mamy opowieści Greków o wojnach z Amazonkami – oczywiście trzeba brać poprawki na „rodową dumę” która każe głosić że wszystkie wojny się wygrało, jak to Grecy czynili do końca, do Upadku całkowitego Rzymu i Bizancjum (wiemy że zawsze wygrywali i byli niezwyciężeni, ale Imperia upadły przecież nie od podmuchu stepowego wiatru). Znów możemy tutaj wygłaszać te mądre sądy tylko dzięki odkryciom ostatnim genetyki, bo wcześniej nie moglibyśmy się tak mądrzyć, a być może coś jeszcze się zmieni w naszych sądach pod wpływem nowszych odkryć – zawsze warto to sobie po stokroć uświadamiać. C.B.]

Bałkany jako środek Indoeuropejszczyzny przekonują! Tym bardziej, że Danka zwięźle przedstawia etno-geografię owej praojczyzny: zachodnią jej flankę stanowią ludy i języki illiryjskie, wenetyjski, Italikowie i Celtowie (obszar to od obecnej Bośni po Bawarię wraz z północą Italii); flankę północną, pewnie już poza łukiem Karpat, tworzą Germanie, Bałtowie i Słowianie, a także zagadkowi Tocharowie (o których nawet nie wiemy, jak sami się nazywali, nazwa T. jest sztuczna), których wywiało aż nad rzekę Tarym – mapa Chin potrzebna!

[uwaga 4: Ludy Iliryjskie – dla nas Jątowie i Dawianie-Drakowie i wendyjskie – dla nas słowiańscy z jakichś powodów, może mowy – Wędowie –  to haplogrupa I2,  albo I2 (na Bałkanach) + I1 (na Północy).

Italikowie i Celtowie – to ludność R1b1 – Celto-Etruskowie, Praceltowie? Nie sięgali absolutnie do Bośni bo już rejon Wenecji (Wenec) był obszarem Wenedów, a  Wenedowie to I2, a nie jacyś Celtowie, ani jacyś Romaje -to są Staroeuropejczycy, czyli Ilirowie lub Wenedowie. Sądząc po mianach, czyli etymologii zarówno I1 jak i I2 – musieli nosić jedną nazwę i żadnych Ilirów być może nigdy nie było, chyba że ich utożsamimy z Dawanami-Dachami-Drakami (Dakami-Trakami i Getami-Gotami).

Nie było takiej flanki północnej jak powyżej opisano – bo ludność R1a1 (Pra-Słowianie) i skonfederowani z nimi I2 – Wenedowie (Ilirowie) siedziała najprawdopodobniej, jak wskazują wyniki badań genetycznych, nad Dunajem i na Bałkanach, a także w samej Grecji Kontynentalnej i na  jej Wyspach, w tym na Krecie. Flanka północna to Wenedowie Północni (I1) i Słowianie Północni (R1a1), albo nazwijmy ich Pra-Skandynawowie i Bałtowie (dla nas Istowie – których język – jak powiadają – powstał z prasłowiańskiego z wpływem fino-ugryjskiego). Flankę północnowschodnią stanowili Pra-Słowianie: Scytowie oraz Sarmaci i Tocharowie, a także inni Pra-Irańczycy i Hindusi Indoeuropejscy. Germanie powstali najprawdopodobniej po wejściu do Skandynawii R1b1 – nie wcześniej niż w roku 500 p.n.e. – C.B. ]

Skrzydło południowe to Hetyci wraz z pozostałymi anatolijskimi krewnymi, czyli Azja Mniejsza. Grupa centralna jest najbardziej złożona i różnorodna: są tu Dako-Myzowie (z których współcześni Albańczycy), Frygowie i Ormianie, Indoirańczycy (sic!), Grecy – i blisko sobie, jak się okazuje, pokrewni Pelazgowie i Trakowie. I parę jeszcze mniej znanych grup językowych.

[uwaga 5: Trakowie i Połyskowie-Pelazgowie – byli blisko sprzężeni, ale orężnie a nie genetycznie, a też symbiotycznie współzamieszkiwali tworząc wspólne kultury, ale jeżeli nie było Ilirów, których musielibyśmy przedstawiać już jako konglomerat I2+R1a1, a taki nazywamy przecież Słowianami, to musimy uznać, że byli to Pra-Słowianie (R1a1) i Wenedowie (I2). Wymienieni powyżej Indo-Irańczycy to jak najbardziej Ariowie-Prasłowianie (Słowiano-Indo-Irańczycy) – R1a1 –  C.B.]

Razem dobrze określona kraina, zarazem zwarta i zróżnicowana, podzielona górami i cieśninami na drobniejsze ojczyzny. Przecież do tutejszego landschaft’u pasuje wspólne indoeuropejskie słownictwo: te wszystkie słowa oznaczające morze, górę, drzewo, śnieg, zimę i wiosnę, orła, niedźwiedzia, wilka, byka, konia i owcę. Żeby wszystko to znaleźć, nie trzeba szukać za Dnieprem… Ten rozkład przestrzenny języków zgadza się też z faktami archeologicznymi: rolnictwo, stałe osady, budowa miast i w ogóle cywilizacja miała swój wyraźny gradient: szła z Azji Mniejszej, Lewantu i Mezopotamii, przez Grecję i Bałkany, stąd dopiero do Italii, do Kotlin Naddunajskich, skąd dalej za Alpy, za Ren, poza Karpaty… i do dalszych, całkiem dzikich wówczas krain. Ruch Indoeuropejczyków z Bałkanów ku peryferiom zgodny byłby z tym gradientem. Z kolei Indo-irańczycy przesunęli się na wschód, aż do Indii, penetrując – zapewne – po drodze śródgórskie oazy dzisiejszego Iranu i Afganistanu, klimatem i krajobrazem mało różne od ich dawnej ojczyzny. Pelazgowie z Trakami w obecnej Grecji, Macedonii i Bułgarii byli w samym środku indoeuropejskiego matecznika.

[uwaga 6: Dzisiaj z wyżyn „dzisiejszych” odkryć widać, że zapewne neolit posuwał się wraz R1b1 rzeczywiście z Azji Mniejszej – ale jaką drogą nie wiem – bo nie stykali się  podobno z R1a1 przez długi czas! Więc jak to możliwe, że weszli na Bałkany? Może szli Afryką Północną do Iberii i stamtąd weszli do Europy – całkiem od zachodu? To by tłumaczyło rozłączność językową tych dwóch grup wyrosłych ze wspólnego haplotypu R1 (PIE – jeśli istniała w sensie językowym). W każdym razie neolityzacja szła też właśnie znad Dniepru nad Dunaj, jakby północną stroną Morza Czarnego, choć być może źródłem wiedzy o uprawie była i tak Azja Mniejsza. Może jednak wcale nie była tym źródłem, może uprawy również były znane Scytom, bo były prowadzone przez Scytów Oraczy – raczej na pewno były bo odnotowują to kronikarze greccy, więc ta droga północna rozpowszechniania upraw i rolnictwa,  jest równie dobra, przynajmniej dla połowy Białego Lądu (Europy). Te sprawy trzeba  jeszcze wyjaśnić. Co do Kotlin Naddunajskich i Adriatyku – w powyższym fragmencie tekstu  –  to wiemy że ta ziemia należała do ludności grupy R1a1+I2. – C.B.]

Danka lekką ręką obala też inne mity pokutujące w indoeuropeistyce, jak ten o rzekomo podstawowym znaczeniu podziału na języki kentum i satem. Wg niego ten podział nigdy się nie odbył, a wymowa miękkiego k’ jako s w jednych społecznościach, lub jako k w drugich, pojawiała się wielokrotnie i przy różnych okazjach. Języki Greków i Indo-Irańczyków traktuje jako bardzo sobie bliskie i dowodzi tego, pokazując ich wzajemne podobieństwa ważniejsze od owej różnicy, że pierwsze kentum, drugie satem. Gdyby stosować tamten podział, to język Pelazgów należałoby zaliczyć do satem. Znaczną część książki zajmuje rekonstrukcja języka Pelazgów – o tyle ciekawa, że będąca plonem istnej detektywistyki językoznawczej, jako że pelazgijski uchował się tylko w postaci zapożyczeń w greckim. Jego rekonstrukcja to tak, jakby chcieć odtworzyć zapomniany język niemiecki z zapożyczeń w polskim – z wszystkich tych rynków, rynien, obcąg, obcasów, wag, wagonów, szukania i trafiania. Ale w jakimś stopniu to się udało… I w ten sposób zagadkowe greckie nie-greckie słowa stają się kolejnym oknem, przez które wyraźniej prześwieca pra-indoeuropejszczyzna. Pelazgowie jawią się jako jeszcze jedno ogniwo dawnej wspólnoty wydarte czasowi-zapomnieniu. A naszą słowiańsko-polską dumę mile łechcą skrzętnie przez Autora pokazywane podobieństwa pelazgijsko-polskie, a właściwie wspólne obu indoeuropeizmy. Dwa zagadkowe z punktu widzenia etymologii słowiańskie nazwy zwierząt pojawiają się w pokrewnym pelazgijskiemu języku Traków – jako imiona: koza (Kodzas) i zając (Dzaika).

[uwaga 7: Dzisiaj – znowuż –  w związku z olbrzymim postępem wiedzy, wiemy dużo więcej na temat zapożyczeń, które znalazły się w starożytnej grece, a pochodzą od prasłowiańskiego. Jest o wiele więcej znaczących zapożyczeń w tak podstawowych obszarach, jak nazwa koła, wozu, słownictwo religijne i inne wyrazy, związane z rolnictwem i z życiem codziennym. Odsyłam do innych artykułów na tym blogu („Czy Prasłowianie to Praindoeuropejczycy?”), a zwłaszcza do dyskusji na forum; http://forum.histmag.org/index.php?topic=8836.0. Jest też dzisiaj nowa teoria odmiennie tłumacząca satemizację, która mówi, że języki indoeuropejskie (to znaczy słowiano-indo-irańskie) popadały w kentumizm na peryferiach, gdzie mutowały się w połączeniu z językami nie-indoeuropejskimi. Zatem jeśli język grupy R1b1 – Celtowie –  uznajemy za indoeuropejski to zmienił się on w zetknięciu i po wchłonięciu grupy nie-indoeuropejczyków (Etrusków i Italików?). Dotyczy to także Tocharów i Skandynawów oraz wyłonionych z nich później Germanów.   C.B.]

Cenne są wreszcie wnioski wyciągane co do religii Pelazgów. Okazuje się, że od swych autochtonów Grecy wzięli tak ważnych bogów, jak Posejdon, Demeter, Dionizos, Semele, Atena i Selene. Ich imiona, po grecku nieczytelne, okazują się być znaczące w pelazgijskim: Demeter to „Matka Ziemia”, Posejdon to „Władca-mąż Ziemi”, Dionizos – „Dzeusowy Syn”, Atena to „Ojcowa” (córka mająca ojca bez matki, bo z dzeusowej głowy zrodzona); Selene zaś, słowo jawnie nie-greckie, choć równie jawnie indoeuropejskie, pokrewne np. naszemu „Słońce”, to po pelazgijsku „Świecąca”. R.I. Danka wyróżnia wśród starych indoeuropejskich religii dwa typy: rycerski i rolniczy, według tego, czy naczelne miejsce przyznawano w nich bóstwom nieba, patronującym ruchliwym wojownikom, czy bóstwom ziemi, w opiece mających wieś. Pelazgów miejsce jest wśród religii rolniczo-chtonicznych. Ale niezłe to towarzystwo, bo są w nim Rzymianie, których nad-bóg Mars był pierwotnie patronem ziarna, idealny zaś ich władca, Lucjusz Kwintus Cincinnatus, orał pole, kiedy ziomkowie obwołali go wodzem. U nas Słowian było podobnie, skoro nasi królowie wywodzili ród od Piasta Kołodzieja. Tymczasem, jak pisze Danka, „dla Indów i Greków, reprezentantów religii pierwszego typu, wódz i rolnik to pojęcia wykluczające się nawzajem.”

Cienka książka, a tyle z niej można się nauczyć. Chwała to dla Autora: widać, jak wielkiemu umysłowi nie potrzeba wielu słów. (Pisane 20 listopada 07)

[Uwaga 8: Jeszcze raz odsyłam do dyskusji na forum historycznym histmag.org, bo zapożyczenia opisane powyżej pochodzą z języka prasłowiańskiego, jako że Połyskowie-Pelazgowie byli po prostu Prasłowianami. Także i inne zwyczaje związane z wodzostwem, podziałami ról w plemieniu mają źródło mitologiczne i religijne – Indoeuropejskie. C.B.]


Indoeuropejczycy jako neolityczni autochtoni

Ryszard Ignacy Danka w swej książce „Pelazgowie” dzieli stare języki indoeuropejskie na:

 • centralne: grecki, pelazgijsko-tracko-myzyjsko-dacki, frygijsko-armeński i – uwaga – irańsko-indyjski
 • peryferię południową: anatolijskie z hetyckim
 • peryferię zachodnią: iliryjski (współczesny albański), italskie z wenetyjskim i łaciną, celtyckie
 • peryferię północną: germańskie, słowiańskie, bałtyjskie – i prawdopodobnie tocharski.

Kieruje się przy tym przesłankami takimi jak końcówki gramatyczne, używanie/nieużywanie reduplikacji, słownictwo. Palatalizację i skutkiem tego podział kentum/satem uważa za zjawisko powierzchowne, nieistotne i zachodzące lub nie w poprzek powyższych grup, więc bez większego znaczenia. (Grecki jest kentum, pelazgijski satem.) Kiedy się areały tych języków naniesie na mapę, wychodzą znamienne wnioski (już moje, nie Danki): Indoeuropejszczyzna była zjawiskiem bałkańsko-egejsko-anatolijskim! Centrum zróżnicowania tych języków to południowe Bałkany, wybrzeża i wyspy egejskie, zachodnia Azja Mniejsza. Na tym obszarze języki indoeuropejskie wyglądają na absolutnych autochtonów! Absolutnych, to znaczy przynajmniej od rewolucji neolitycznej. Migracje ludów indoeuropejskich wychodziły z TEGO centrum! – a nie celowały tu wychodząc skądinąd, np. ze stepów czarnomorskich. Zwłaszcza zwraca uwagę daleka droga jaką odbyły ludy używające języków irańsko-indyjskich czyli tzw. Ariowie: z rejonu egejskiego aż do Indii. Ale jest mocny argument ZA, mianowicie to, że najstarsze zapisy języka z grupy indyjskiej (imiona, terminologia wojskowa) są z kraju Mitanni czyli znad górnego Eufratu. Indowie TĘDY szli i zostali po drodze – a nie AŻ dotąd doszli. Ktoś może rzucić argument, ze Scytowie, mieszkańcy stepu, byli Irańczykami, a ich pobyt na Stepie jest argumentem na rzecz stepowego pochodzenia Ariów, a za nimi wszystkich Indoeuropejczyków. Odpowiedź: jedynym dowodem na irańskość Scytów jest pięć ich imion zapisanych przez Herodota! Nie można wykluczyć, że Scytowie (od Dunaju do Ałtaju, Tuwy i Gobi) byli kulturą wieloetniczną, jak późniejsi Indianie Prerii w Am.Pn.: niemal identyczni materialnie, ale używający języków z 6 różnych rodzin.

[Uwaga 9: Wiemy dzisiaj że R1a1 łączy się z tzw językami Indo-europejskimi, a raczej Indo-Słowiano-Irańskimi, a punkty wyjścia dla tej grupy znajdują się prawdopodobnie na Syberii i nad Jeziorem Aralskim, gdzie znajduje się najstarsze ślady i duże procentowo ilości haplogrupy R1a1 w populacjach tam dzisiaj żyjących. Potwierdzono, że Scytowie  z grobowców na stepach to R1a1. Ta część wywodu Wojciecha Jóźwiaka straciła zatem mocno na aktualności i należałoby zrewidować te poglądy. Nie będę uszczegóławiał tej myśli, bo trzeba by w tym miejscu napisać cały nowy artykuł na temat drogi stepowej, wędrówki z Syberii, tras wędrówek Indo-Irańczyków, a zwłaszcza Hindusów PIE (dla nas Windyjczyków) . Także poniższy fragment wymagałby zbyt głębokiej rewizji, więc nie będziemy się do niego szczegółowo odnosić, poza stwierdzeniem że jest zdezaktualizowany, bo step był w całości zajęty przez ten sam żywioł  – R1a1. Pokrewieństwo tracko-słowiańskie jest dzisiaj oczywiste i wielokrotnie powyżej było dokumentowane. – C.B.]

Indoeuropejczycy byliby więc „neolitycznymi tubylcami” – ale NIE w całej Europie, jak chciał Renfrew, tylko w rejonie bałkańsko-egejskim. Także schemat Renfrew’a, że przełamanie kolejnej geograficznej przeszkody skutkowało powstaniem nowej gałęzi językowej, tu się sprawdza: języki peryferii zachodniej wyodrębniły się przy okazji przekraczania Gór Dynarskich, Alp i Apeninów, peryferii północnej przy przekraczaniu Karpat. Ubocznym skutkiem tego schematu rozmieszczenia i wędrówek byłoby pokrewieństwo języków Słowian i Dako-Mezo-Traków, jako bezpośrednich sąsiadów, na co Danka znajduje potwierdzenie w postaci słów koza/kozas i zając/zaika. Indoeuropejczycy NIE rozprzestrzeniali się jako stepowcy (więc późniejsze migracje Turków i Madziarów NIE są dla nich modelem), step zajmowali wtórnie i obrzeżami; zapewne jedyną wędrówkę poprzez step na drugi jego koniec odbyli – jako wyjątek – Tocharowie, jeśli cokolwiek pewnego o tym tajemniczym ludzie można w ogóle powiedzieć.

Dalsza po-neolityczna ewolucja języków i-e. i ich rozmieszczenia odbywała się pod wpływem rośnięcia w siłę poszczególnych zarodków, czyli zrazu (przeważnie) małych grup, które skutkiem różnych kulturowych i politycznych przewag narzucały swój język na wielkich obszarach. Wtedy dochodziło do wielkoskalowych zrównań językowych. Było ich kilka i ONE zaważyły na obecnej mapie językowej Europy, niemal zupełnie zacierając starszą jej warstwę neolityczną. Były zrównania:

 • celtyckie (które wypromowało w prawie całej Europie cis-borealnej język – „celtycki” – drobnej grupy z obecnej Szwajcarii/Bawarii);
 • łacińskie (rzymskie), które wypromowało łacinę i z niej języki romańskie, wypierając trochę tylko starszy substrat celtycki (i inny, także bałkański)
 • greckie-koine we wschodnim basenie M. Śródz.
 • germańskie (mocno zwinięte w okresie Wędrówki Ludów, Germanowie wtedy zwinęli się na kontynencie, poszerzyli na Wyspach Bryt.)
 • słowiańskie – inflatowany został język jakiejś zapewne wcześniej marginalnej grupki z Wołynia, pozostającej w sąsiedztwie i kontakcie germańskim.
 • Po których poszły podobne i-e. zrównania poza Europą: hiszpańskie, portugalskie, rosyjskie i angielskie (i zwinięte już francuskie).

Wojciech Jóźwiak

[Uwaga ostatnia: Cały czas pamiętajmy, że łatwo dzisiaj wygłaszać krytyki i odsądzać autorów od czci i wiary podczas, gdy kiedy pisali co pisali nie było wiedzy, żeby wyciągać takie wnioski, jakie możemy wyciągnąć dzisiaj. Gdybyśmy nie mieli prawa do głoszenia teorii, które są w pewnym zakresie niepewne, a w pewnym zupełnie chybione, to nikt w ogóle nic by nie pisał, lękając się ośmieszenia. Obaj autorzy  – profesor Ignacy Danka i Wojciech Jóźwiak to, jak podkreślam, to osoby zasługujące w pełni na miano Strażników Wiary Przyrodzonej Słowian, osoby które bardzo cenię za poglądy, odwagę stawiania hipotez, analityczne zdolności i wyobraźnię, która pozwala im przekraczać zaklęte rewiry, a także za to, że przyjmują konieczność dyskusji dla znalezienia PRAWDY, a nie pseudo-dyskusji dla narzucania „jedynie słusznej wizji” , choćby była KŁAMLIWA,  BYLE BYŁA WŁASNA.

Moje komentarze aktualne z roku 2010 są  na zielono w powyższym tekście, co mam nadzieję było od początku jasne. Na koniec nowe brzmienie przypisu 77 do Taji 19:

[77] Pelazgowie  –  Pyłozłotogłowi (Pyłożgłowie, Pąłożgłowie, Połyskowie, Połyskowice, Płajskowie, Pelazgowie) – drugie z trzech albo czterech plemion zasiedlających w starożytności przedminojskiej Kretę-Skrytę. Prócz Gelonów (pierwsze plemię) i Pelazgów-Pyłozłotogłowych(drugie) mieszkały tu zapewne tubylcze plemiona o pochodzeniu afrykańskim – nosiciele genetyczni haplotypów E i G. Indoeuropejczycy (R1a1 i zapewne R1b1) przybyli na wyspę później  i zdominowali tutejszą kulturę przekazując jej także nowy język, a raczej dwa języki: satemowy – pelazgijski (prasłowiański – połyskowicki-  R1a1) i kentumowy (grecki – R1b1). Pelazgowie to w  istocie skołocko-wenedzko-słowiańscy Połuczanie, którzy tu przyszli z Gór Pałuki – Świętogór-Łyskogór, gdzie Kronikarze obcy zanotowali ich jako Licikavici, co próbowano odczytywać: Listkowice, Lestkowice, a co my odczytujemy jako Łyskowice – czciciele Runów i Błyskawicy. Tu na Skrycie i podczas pobytu w Gelonii (Helladzie) zwani byli przez Romajów Pelazgami. Połączeni z Romajami i Czarnym Ludem miejscowym, i wzmocnieni kolejnym przypływem w dalszych wiekach Draków znad Morza Mora (Marmara) stworzyli następnie wspólną kulturę minojską. Miano Pelazgów,  niewytłumaczalne w językach romajskich, ma oczywiste znaczenie w skołockich, słowiańskich i istyjskich językach – Pałożgwiowie, czyli Połyskowice . Omówienie mian związanych z żgwić – płonąć, świecić, złocić, skrzyć (co także w nazwie wyspy – Skryta) i pał-pył – także płonąć, łyszczeć, łyskać, błyszczeć –  znajduje się w Księdze TURA, gdzie odsyłam wszystkich chcących się zagłębić w związki etymologiczne . Połyskowie-Połyskowice mieli zapewne włosy koloru czarno-złotego pyłu, albo nawet złote czy rude.

– C.B]

Hunzowie – słowiańsko-skołocki (scytyjski) lud w Krainie Lodu (Ladakh) – Karakorum (Góry Kare – Karopanów) Himalaje

Posted in Mitologia Słowiańska, Słowianie by bialczynski on 10 Marzec 2010

Dziewczynka z ludu Hunzów

Hunzowie  –  Skołoto-Słowianie (czyli Scyto-Słowianie) z Himalajów

Fragment z dyskusji na forum histmag.org: http://forum.histmag.org/index.php?topic=8836.5;wap2

Pola uprawne w Dolinie Hunza

„…

Elkate:
Ciekawostka Indoeuropoejczyków!
Czy wiecie, że to szczęśliwe małżeństwo które dożyło 103 (ona) i 106 (on) lat w plemieniu Hunza (wczoraj zmarła ona), to genetycznie najprawdopodobniej R1a1a?
Dolina rzeki Hunza (na ciasnym międzygórskim przejsciu między Pakistanem a Indiami), w której podobno znajduje się światowe centrum długowieczności,
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://blog.daylife.com/wp-content/uploads/2007/07/hunza2.jpg&imgrefurl=http://blog.daylife.com/%3Fp%3D275&h=407&w=610&sz=62&tbnid=HxPUZPhib11dSM:&tbnh=91&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3DHunza&hl=pl&usg=__m5iOCGKJuUplCuHtJeQss
_0AoNE=&ei=UiINS9rNOoemmAOUxJzcBQ&sa=X&oi=image_result&resnum=8&ct=image&ved=0CBsQ9QEwBw

http://www.idn.org.pl/Gdansk/ptsr/Html/24-Hunz.htm
zaludniona jest w około 70% przez ludność populacji R1a1a.
Brawo nasi! Tak trzymać!

Viraj:
Tak, Hunza to w dużej części R1a1 przybyłe z Europy. Co ciekawe, wśród nich ciągle spotyka się ludzi o jasnej, europejskiej pigmentacji i europejskich rysach twarzy. Kiedyś nawet myślano, że Hunza to potomkowie Macedończyków, którzy przybyli do Afganistanu z Aleksandrem Wielkim. Ale badania genetyczne to wykluczyły. Pod względem genetycznym większe jest ich podobieństwo do wschodnich Europejczyków.

Dorosła dziewczyna Hunza – ewidentnie R1a1 (skóra biała, oczy zielone, ostry podbródek)

Tajemnice zdrowia plemienia Hunzów

Irena Abramska

Czytam właśnie książkę Amerykanki Renee Taylor o Hunzach.
Książka jest dosyć kiepsko napisana i w sposób szkolny przetłumaczona, mimo to jednak trwam przy niej, bo temat jest arcyciekawy.

Inne dziewczynki Hunza, ciemnowłose lecz Indoeuropejskie, Księstwo Hunza dzisiaj należy do Pakistanu.

O plemieniu Hunzów, ich stylu życia, sposobie odżywiania i długowieczności od lat krążą legendy. Spotykałam już artykuły na ten temat, ale książkę widzę pierwszy raz.
Kraina Hunza leży w Himalajach. Teraz stanowi część wschodniego Pakistanu, ale działa jako samodzielne państwo z królem na tronie.

Góra Ułtar – jedna z górujących nad Doliną. Czy Ułtar to mogłoby kiedys, dawno dawno, gdy mówili jeszcze językiem bardzo podobnym do naszego znaczyć Ołtarz (Góra Ołtarza, Święta, Ofiarna)?

Jest to malutka monarchia zajmująca w niedostępnych górach dolinę 160 km długości i 1600m szerokości.
Dostać się tam jest szalenie trudno. Generalnie nie ma wstępu dla odwiedzających.
Potrzebne jest specjalne zezwolenie władz pakistańskich oraz imienne zaproszenie króla Hunzów.

Wyniosła i piękna Góra Rakaposzi. Dolina Hunza leży w sąsiedztwie Krainy Lodu, na jej skraju w Karakorum. Dzisiaj ta kraina nazywa się Ladakh. Czy nie zwraca waszej uwagi pokrewieństwo nazwy tej góry do nazwy plemienia które kiedyś zasiedlało dzisiejszą Austrię i Alpy – Białe Góry Kauków, inaczej Biały Kaukaz? Nazwa tego plemienia brzmiała – Rakoszanie, a Czesi do dzisiaj nazywają tak Austrię i Austriaków – Rakousko.

Sama wyprawa jest niezwykle karkołomna, ponieważ w dolinie nie lądują samoloty a przeprawa przez góry jest wręcz niebezpieczna.
Dlatego też historie opowiadane przez lekarzy i naukowców, którzy mieli szczęście odwiedzić Hunzę, malują obraz prawdziwego raju na Ziemi.

To są dziewczynki Hunza, podczas pokazu mody w Londynie (pokazuję by zwrócić uwagę, że mogą mieć blond włosy)

Hunzowie dożywają w doskonałym stanie zdrowia fizycznego i umysłowego ponad stu lat.
Pracują aktywnie do końca swych dni, nie ma tam pojęcia emerytury a mężczyźni dziewięćdziesięcioletni zostają ojcami.

Dolina i rzeka jesienią – Z lotu ptaka

Choroby zdarzają się tam niesłychanie rzadko. Rak, choroby serca, zawały, wrzody żołądka czy choroby dziecięce: odra, świnka, ospa wietrzna są tam właściwie nieznane.

Nie muszę chyba dodawać, że o SMie nikt nawet nie słyszał.
Czemu zawdzięczają Hunzowie tak niesłychanie korzystną sytuację zdrowotną?

Widok z mostu nad górskim przełomem rzeki

Dolina, w której żyją, jest całkowicie odcięta od świata. Nie ma tam przemysłu, samochodów, sklepów, a pieniędzy się prawie nie używa.

Większość ludzi zajmuje się rolnictwem.
Ziemia daje obfite plony, chociaż nie stosuje się nawozów sztucznych ani oprysków roślin. Powietrze jest kryształowo czyste a gleba daje wodę zasobną w związki mineralne.

Dolina w zieleni – lato.

Hunzowie nie są wegetarianami, ale mięsa jedzą bardzo mało. Zwierząt jest niewiele, bo nie ma pastwisk do ich wypasania. Występuje natomiast obfitość zbóż, warzyw i dorodnych owoców.
Z ziarna wypieka się prosty chleb, a warzywa i owoce są zjadane na surowo pod postacią sałatek zakrapianych olejem z pestek moreli. Drzewa morelowe rosną wszędzie, a owoce są tak słodkie, że cukru nie używa się w ogóle.
Mieszkańcy doliny nie są też abstynentami. Piją wino otrzymywane z miejscowych winogron i zwyczajowo wychyla się szklaneczkę dziennie.

W tym miejscu rodzi się pytanie, czy nieskażone środowisko i proste, zdrowe jedzenie są czynnikiem wystarczającym dla takiej długowiecznej witalności narodu?

Moim zdaniem występuje tu coś znacznie ważniejszego.
Jest to kraina, gdzie nie ma wojska ani policji. Nie ma złodziei ani przestępców. Agresji i zagrożenia. Ludzie czują się bezpieczni, pomagają sobie wzajemnie, czują się szczęśliwi i na swoim miejscu.
Pracę swoją wykonują bez stresu i zegarka, z głębokim przekonaniem o słuszności tego, co robią.

Według Hunzów człowiek jest podobny do rośliny. Musi mieć silne poczucie przynależności. W przeciwnym razie więdnie i umiera jak roślina wyrwana ze swojej gleby, a bezczynność jest znacznie większym wrogiem życia niż praca.
Najlepszym umysłowym lekarstwem jest pogoda ducha, a nienawiść i narzekanie powodują napięcie i nerwowość.

Wiosna pod Rakapoczi

Hunzowie są przekonani, że człowiek jest lustrzanym odbiciem swoich myśli.
Wypracowali też sobie techniki relaksacyjne, które pozwalają odprężyć się i odpocząć, nawet w ciągu kilku minut. Dzięki temu mogą cieszyć się żywotnością i wykonywać ciężką nawet pracę bez oznak zmęczenia.
Ludzie nie potrafiący odprężać się tracą ogromne ilości energii. Gdy ciało i umysł są w stanie ciągłego napięcia niszczą się bardzo szybko.

Karimabad – stolica Kraju Hunza. Leży on w pakistańskiej obecnie prowincji nazywanej Baltistan – czyli Bałtystan – Kraj Bałtów. Czy to wam cvzegoś nie przypomina z nazwy? Całość jest częścią Kaszmiru – Ziemi skołocko-słowiańskiego plemienia Windów (Wedów), -Kosztyrsów, zwanych w Indiach Kasztriami – twórców kast (najdawniejszej kasty kasztrijów – wojowników) i grupy w 80% tworzących dzisiaj kastę braminów.

Jest rzeczą oczywistą, że tacy ludzie jak Hunzowie potrafią także właściwie wychowywać swoje dzieci.

Rzeka Hunza

W Hunzie dzieci uczy się posłuszeństwa od małego. Naturalna jest dyscyplina i szacunek dla starszych.
Jednak nigdy nie słyszy się matki krzyczącej na dziecko, przekupującej je lub wygrażającej mu. Rodzice maja czas dla swoich pociech, traktują je uprzejmie i uczą łączyć pracę z zabawą.
Najmłodszych uczy się szacunku dla ziemi, ale nie lęku przed nią. Gdy pojawia się lęk, wtedy rozsądek znika w zamęcie paniki.

Typowo słowiańska twarz dziewczynki i rudowłosy chłopiec Hunza, który mógłby uchodzić za Irlandczyka (całkowicie biała skóra).

Dzieci Hunza są zdrowe emocjonalnie i fizycznie, gdyż wiedzą, że zajmują określone miejsce w społeczeństwie, są kochane i szanowane.
Dlatego ich energia jest ukierunkowana na konstruktywne, a nie destruktywne działania i nie ma możliwości, żeby wyrósł bandyta czy złodziej.

Chłopcy w typie bardziej irańsko-indyjskim – R1a1

„Cywilizowany” system wychowywania dzieci jest ogromnie stresogenny.
Rodzice są skłonni do oskarżania swoich latorośli, wyładowują na nich swoje frustracje, karzą je i strofują.
Tak samo postępuje szkoła.
Nie uczy to szacunku dla rodziców, społeczeństwa, a tym bardziej dla samego siebie.
Taki system „hoduje” jednostki podatne na stres, a tym samym na wszelkie choroby, których przyczyną są zablokowane emocje.

Drzewa owocowe – wiśnie, jabłonie, jak u nas

Dr Hans Seyle pisze tak:

„Dopiero zaczynamy rozumieć, że wiele pospolitych chorób jest spowodowanych w większym stopniu błędami naszych reakcji przystosowawczych na stres, niż bezpośrednimi szkodami wyrządzonymi przez bakterie, trucizny lub inne czynniki zewnętrzne. W tym sensie wiele zakłóceń nerwowych i emocjonalnych, nadciśnienie, wrzody żołądka i dwunastnicy, choroby reumatyczne, sercowo – naczyniowe i nerkowe a nawet nowotwory, wydają się być przede wszystkim chorobami adaptacyjnymi. Wobec tego wszystkiego, stres jest niewątpliwie ważnym, osobistym problemem dla każdego.”

Hunzowie rozwinęli w sobie wysoce pozytywny stosunek do życia.
Obserwując ich twarze widzi się szczęśliwe uśmiechy, wyraz ufności i pewności siebie. Są wolni od skłonności do ubolewania nad przeszłością i obaw o przyszłość. Wykonują swą codzienną pracę bez napięć, stresów i nerwowości.
W Hunzie nie ma zachłanności, zawiści ani fałszu, który zatruwa myśli serca.

Myślę, że to jest prawdziwa tajemnica zdrowia plemienia Hunzów.

Oj, cywilizacjo, cywilizacjo – coś z nami zrobiła?

Przebłysk Słońca nad Doliną


Hunzowie żyjący w Indiach i w Himalajach

cieszą się do końca – przeciętnie studwudziesto-, stuczterdziestoletniego – życia niezwykłym zdrowiem, tężyzną fizyczną i… płodnością.

to surowe owoce w lecie, suszone i rozmoczone w wodzie lub mleku (głównie morele) – zimą, placki z ciemnej mąki razowej bardzo krótko pieczone i zjadane bez żadnych dodatków, potrawy z rozgotowanego zboża, mleko i sery owcze, kozie i krowie, ziemniaki i pomidory, dużo słodkich migdałów, a także wytwarzany z nich olej. (Olej migdałowy jest obecnie bardzo ceniony w kosmetyce. Laboratoria renomowanych firm kosmetycznych produkują z niego odżywcze kremy przeciwzmarszczkowe.)

Jabłoń czy wiśnia? Wiśnia.

Jak widać, w menu Hunzów nie ma mięsa.
Obecnie naukowcy już wiedzą, dlaczego sposób odżywiania Hunzów dawał długowieczność, a dieta Birchera – leczyła chorych i była świetną profilaktyką dla tych, u których jeszcze nie wystąpiły zmiany chorobowe. Otóż okazało się, że produkty stanowiące podstawę obu diet są m.in. źródłem substancji zapobiegających chorobom serca, miażdżycom i starzeniu się mózgu (zbyt duża ilość tłuszczu zwierzęcego przytłumia sprawność umysłową!).
Już dwa jabłka i 100 gramów orzechów (patrz: „surówka piękności”) dostarczają organizmowi 3 mg boru (górna granica niezbędnej dziennej dawki), który jest rzadkim pierwiastkiem, śladowo występującym w pokarmach. Jego niedobór znacznie obniża sprawność umysłową.

Cypryśniki

Zawarta w orzechach tiamina, ma – poza innymi funkcjami – podobne działanie na mózg, jak bor. Najwięcej tego pierwiastka śladowego jest w orzechach i migdałach, warzywach strączkowych, liściastych (np. w brokułach), jabłkach, gruszkach, brzoskwiniach, winogronach, także w miodzie.
Poza tym diety te dostarczają odpowiednią ilość witaminy C, niezbędną by aminokwas – fenyloalanina, zawarty w migdałach, ważnym składniku diety Hunzów i Birchera, mógł wziąć udział w procesach, dzięki którym jesteśmy spokojni, zrównoważeni, syci już po niewielkim posiłku, błyskotliwi i płodni.

Rakapoczi latem.

Chleb (Czapati):

Chleb Hunzów (Czapati) jest zdrowy, nierafinowany, może nawet za gruby, niedelikatny, ale za to pełen wartościowych składników pokarmowych.

Chleb Hunza zawiera wszystkie składniki pokarmowe pełnego ziarna. Może właśnie z tego względu Hunzowie cieszą się taką żywotnością i mają silne do późnego wieku nerwy, ponieważ do każdego posiłku jedzą tego chleba dużo. Może dlatego też mężczyźni mający dziewięćdziesiąt lat zostają ojcami, a kobiety pięćdziesięcioletnie matkami.

Chleb czapati, jak u nas w latach 60-tych XX wieku, na wsi – z brytfanki

Czapati, które jest podstawą diety Hunzów, robione jest z pszenicy, jęczmienia, gryki lub mąki z prosa. Jest bogate w fosfor, potas, żelazo, wapń, magnez i inne minerały, ponieważ w czasie przygotowywania mąki z pszenicy nic nie zostaje odrzucone ani zniszczone.

Kawałek czapati z kilkoma morelami jest dla każdego Hunzy posiłkiem kompletnym, razem z kilkoma szklankami ich zimnego lodowcowego mleka (wody).

Dzisiaj obowiązuje tutaj Islam – jak w całym Pakistanie i Bośni – ale nie obce są im tradycje buddyjskie, znana jest Weda i hinduizm. Odebrano im samodzielność i autonomię bo są zwolennikami Indii.

Mleko:

Mleko używa się za pokarm kompletny i używa się go w rozmaity sposób. Takie produkty, jak masło, mleko i ser wyrabia się przeważnie z mleka koziego i należą one do przysmaków.

Maślankę lub lassi popija się w czasie posiłków. Bardzo popularny jest jogurt.

Warzywa:

W codziennej diecie Hunzów warzywa odgrywają rolę doniosłą. Uprawiają je dokładnie, jak my, ale jadają głównie w postaci surowej. Gotowanie ograniczają z powodu małej ilości opału.

Uprawiają szpinak, sałatę, marchew, groch, rzepę, dynię, młode liście różnych ziół oraz nasiona strączkowe. Używanie ziół do gotowania i do sałatek jest zwyczajem upowszechnionym, a bardzo lubiana jest herbata ziołowa. Często jada się ziemniaki i rzodkiewki.

Gdy gotują warzywa, robią to w zakrytym garnku, tak że światło nie niszczy ich wartości odżywczych, Ta metoda jest podobna raczej do naszego duszenia niż do gotowania. Ogień utrzymuje się mały, co powoduje, że jedzenie gotuje się we własnym sosie, nie trzeba potem dolewać wody. Wody w ogóle dodaje się bardzo niewiele i po ugotowaniu podaje się razem z jarzynami albo wypija, ale nigdy nie wylewa. W ten sposób straciłoby się fosfor, wapń, żelazo, jod i wiele innych, cennych substancji odżywczych, których brak odczuwają nasze organizmy, a które wzbogaciłyby tylko wiaderko na odpadki.

Hunzowie warzywa po prostu tylko obmywają z ziemi i zjadają surowe (najczęściej) lub gotują w skórce. Nigdy nie wyciskają ze swoich warzyw soków Anie nie skrobią skórki, tak jak my to robimy. Skóra zawiera cenne sole mineralne, niektórych niektórych z nich brakuje w soku oraz w warzywach grubo skrobanych lub obieranych. Ponadto, oprócz skrobania warzyw i obierania owoców, gotujemy nasze pokarmy w wysokiej temperaturze i wtedy ulega zniszczeniu większość cennych składników. W miarę upływu czasu, jadając takie pokarmy, pozbawiamy nasze ciało niezbędnych składników odżywczych, które są mu potrzebne do zachowania zdrowia.

Sałatki:

Sałatki są istotną częścią każdego posiłku, podaje się je na półmisku z przyprawą octu winogronowego i z morelowym olejem, tak aby każdy mógł dobierać sobie tyle, ile chce.

Różne warzywa i ich połączenia pokrojone na sałatkę zawsze są świeżo wyrwane z ogrodu.

Podaje się również warzywa w całości.

Mięso:

Hunzowie nie są wegetarianami. Jednak mięso naprawdę rzadko gości na ich stole!

Mięso jest zazwyczaj przyrządzane w postaci duszonej (gulaszu). Zostaje pokrojone i zmieszane z warzywami, nakryte szczelnie i zostawione na ogniu tak długo, aż zmięknie.

Do zupy dodaje się utartą pszenicę i proso. Dla odmiany do gulaszu dodaje się ryż.

Jajka w Hunzie uważane są za luksus.

Dziewczynki w drodze do szkoły. Mają chusty jak wiejskie kobiety w Małopolsce – jeszcze w latach 60-tych XX wieku.

Owoce:

W Hunzie w wielkich ilościach rosną jabłka, gruszki, brzoskwinie, morele, czarne i czerwone wiśnie i morwy.

Morele jada się surowe w lecie i suszone na słońcu w miesiącach zimowych. Nawet pestki z moreli są wyjmowane, rozbijane i ich jądro zjadane. Są one smaczne i widocznie bardzo pożywne oraz zdrowe. Jeszcze inny pokarm został odkryty w tej pestce, mianowicie olej, używany przez Hunzów w dużych ilościach.

Hunzowie rzadko kiedy gotują swoje owoce. Jadają je surowe takie, jakie zrywa się z drzewa.

Morele prosto z drzewa

Bardzo cenione przez Hunzów, obok moreli, są bogate w witaminy i składniki mineralne brzoskwinie.

Znakomitymi owocami są także wiśnie, ponieważ korzenie drzew wiśniowych sięgają głęboko do wody i wydobywają stamtąd wiele minerałów i elementów śladowych, które potem znajdują się w owocach.

Wiśnie

Wiśnie są bogate w żelazo i działają krwiotwórczo.

Gruszki, podobnie jak jabłka, pochodzą z Azji Mniejszej i Wschodniej Europy.

Mają działanie dezynfekujące i ściągające ze względu na zawartość kwasu taninowego oraz wielu innych soli mineralnych włącznie z potasem.

Owoce morwy czarnej i białej, są jeszcze czerwone. W latach 50-tych XX wieku w Polsce masowo sadzono morwy. Komuniści myśleli, że uda się u nas hodowla jedwabników, ale było zdecydowanie za zimno. Ostatniego lata jadłem owoce morwy z drzew w Parku im. Dr Jordana w Krakowie.

Winogrona są bogate w cukier i żelazo. W Europie wiele kuracji i wiele sanatoriów opiera się na diecie winogronowej, kiedy nie je się nic oprócz winogron – ze znakomitym rezultatem. W winogronach jest mało białka, a za to dużo witamin i substancji mineralnych.

Droga do Gilgit

Wino:

Hunzowie piją obficie świeże, domowe wino zrobione z winogron, które zostawia się do sfermentowania na 90 dni przed użyciem.

Ponieważ jest ono dosyć mocne, więc kto chce pozostać trzeźwy, wystarczy mu jedna szklanka.

Robi się je bez cukru, fermentuje naturalnie i tak jak owoce i warzywa jest zawsze świeże i pyszne

Zbiory zbóż

Co stanowi sekret zdrowia i długowieczności Hunzów?


Na pewno składa na to wiele czynników, poczynając od czystego , świeżego powietrza, czy oddalenia od cywilizacji. Hunzowie nie używają białej mąki, białego cukru, oczyszczonej soli , nie znana im jest w ogóle przetworzona żywność Zachodu z czekoladą , hamburgerami i coca colą na czele.

Woda spływająca z lodowców , która piją Hunzowie jest mętna od mineralnych osadów , tą wodę używają też do nawadniania ułożonych tarasami pół, wydartych z kamienistego górskiego podłoża.
Życie Hunzów jest ciężkie, pełne pracy fizycznej, wszystko wykonują ręcznie, nie mają maszyn rolniczych, nawet taczki nie są tam znane. Ludzie nie jeżdżą ale wszędzie chodzą pieszo.
Co uprawiają Hunzowie? Na ich małych poletkach królują:
pszenica, gryka, proso, jęczmień i lucerna, z warzyw uprawiają ziemniaki, groch, cebulę, buraki, marchew, pomidory i sałatę.
Na miedzach rosną drzewa, głównie to morele, orzechy, migdały, brzoskwinie, śliwki, jabłka i gruszki.
Zwierzęta hoduje się tylko użyteczne: kozy, owce, jaki. Mleko i jego przetwory je się bardzo często natomiast mięso raz w roku!


Żadnych zwierząt nie hoduje się na rzeź. Gdy zwierzę, już nie może pracować na swoje utrzymanie to zabija się je i spożywa.
To co ważne , to to, że owoce i warzywa je się głównie na surowo, gdyż opału jest bardzo mało,
Rzadko się piecze razowy chleb, głównie przygotowuje się placki z razowej mąki i je się świeże lub surowe morele, z tłuszczu stosuje się głównie olej z pestek moreli. Miodu Hunzowie nie znają ,gdyż nie ma tam pszczół.
Wprawdzie Hunzowie pracują na polu od rana do wieczora ale prowadzą racjonalny tryb życia, praca jest przerywana co parę godzin na posiłki a spać chodzą już o 20.00.
Ich religia to Islam. Hunzowie to przyjacielscy ludzie, nigdy się nie śpieszą, mają zawsze czas na pogawędkę z sąsiadami. Nie ma wśród nich osób otyłych ,nie spotyka się tam kamicy żółciowej, chorób krążenia, nadciśnienia, zaburzeń umysłowych, raka, reumatyzmu , cukrzycy i wielu innych chorób.

Nie ma też tam głodu, niemowlęta są dokarmiane mlekiem matki nawet do 3 lat.

Mało liczebny lud Hunzowie, zamieszkujący od wieków jedną z wysoko położonych dolin zachodnich Himalajów, gdzie stworzył własną, oryginalną kulturę – jeszcze przed paroma dziesiątkami lat był całkowicie odizolowany od reszty świata. W opisie pradawnego sposobu życia tego ludu znajdujemy zadziwiające fakty. Otóż pola Hunzów nie były w stanie dostarczyć im tyle pożywienia, by mieli je przez cały rok. W tej sytuacji aż do czerwca, kiedy dojrzewa gryka, lud Hunzów całymi tygodniami pościł; posty te niekiedy przeciągały się aż do dwóch miesięcy w roku. W tym okresie Hunzowie byli jednak radośni i zadowoleni, a nadto wykonywali swoją najważniejszą pracę w roku: uprawiali pola i naprawiali zasypane zimowymi lawinami kanały nawadniające. Hunzowie nie znali lekarza i nie potrzebowali policji. Ich życie toczyło się zgodnie z prawami natury.

Dziś Hunzowie żyją w pełnym kontakcie ze światem. Mężczyźni służą w wojsku, a niektórzy z nich pracują w głębi kraju. Do odizolowanej niegdyś doliny sprowadza się trwałe artykuły spożywcze: cukier, białą mąkę i konserwy; lud Hunza „nie musi” już głodować, ale za to mieszkańców doliny zaczęły trapić typowe choroby cywilizacyjne: próchnica zębów, zapalenie wyrostka robaczkowego, schorzenia dróg żółciowych, nadwaga, przeziębienia, cukrzyca i wiele innych, których wcześniej nie znali. Hunzowie potrzebują obecnie nie tylko lekarza, ale i policjanta, gdyż została zakłócona ich równowaga fizyczna i psychiczna.

Nic więc dziwnego, że wielu myślicieli, uczonych, filozofów, lekarzy przywiązywało dużą wagę do postów, głodówek, umartwień ciała jako środków służących dobrze człowiekowi i zdrowiu jego ciała i duszy.

Poniższy artykuł pochodzi z 58 numeru Nexusa.

Strona internetowa jego wydawcy to http://www.nexus.media.pl

Ich e-mail to // nexus@nexus.media.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon do nich to 85 653 55 11

Tancerz Hunza

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ HUNZĄ

Dariusz Klimaczak

Chcesz dożyć setki w pełni zdrowia i władz umysłowych? Bierz przykład z Hunzów!

Zapewne wielu ludzi ma takie marzenia. Ale już większość zdaje sobie sprawę, że w tym wieku pozbawieni już będą wszelkich przyjemności, no może poza oglądaniem seriali w telewizji. Ale tylko w grubych okularach… W naszym kraju na imprezach urodzinowych często solenizantom śpiewa się Sto lat! Przeżycie całego wieku w polskich warunkach to rzeczywiście wyczyn. Co nalezy zrobić, aby to się udało?

Jesień a Alticie

Polska starość

Dokładnie 1 stycznia 2007 roku w Ostródzie zmarła najstarsza Polka – Benadykta Mackiełło. W maju ubiegłego roku, podczas swoich 113.urodzin wyznała, że trochę boi się tej długowieczności. Nie ma się czemu dziwić, w Europie to wiek naprawdę sędziwyi nie bez powodu można się go obawiać. Nie oszukujmy się starość w wydaniu polskim, a także europejskim, to wiek klęski, i to prawie na każdym polu. Cóż z tego, że podkreśla się wyjątkową pogodę ducha i poczucie humoru takich wiekowych jubilatów, skoro są to często jedyne przymioty, które im pozostały…

Polska starość wielokrotnie pozbawiona jest godności, szara, smutna, beznadziejna. Składa się na to wiele czynników, nie tylko ekonomicznych. Bo zdrowie podupada, bo władze umysłowe juz nie najlepsze, bo pogłębiająca się z roku na rok samotność, spotęgowana z odchodzeniem z tego świata rówieśników, spycha tak wiekową osobę na margines życia. A ten margines w naszym kraju nie wygląda najlepiej, do tego jeszcze źle się kojarzy.

Co zrobić, by końcówkę życia uczynić szczęśliwszą? Sprawa wydaje się trudna, a nawet beznadziejna. Mamy szansę na dożycie późnego wieku, pod warunkiem jednak, że już teraz zaczniemy coś robić ze swoim życiem. Jesli powielimy schemat swoich rodziców i dziadków, czeka nas niestety stetryczała starość. W chorobie smutku, a często w biedzie i samotności.

Widok z ganku. Czy ten styl nie jest bliski góralskiego, czyli harskiego (białochorwackiego i chorwackiego)?

Legendy

Światowy rekord długowieczności (tak, odnotowuje się takie przypadki) nalezy do Francuzki Jeanne Calment, która przeżyła dokładnie 122 lata i 164 dni. Odeszła z tego świata dziesięć lat temu. To dane oficjalne, potwierdzone jej matryką. Obecnie, najstarszą kobietą świata jest 114 letnia Amerykanka Edna Parker (ur. 20 IV 1883 roku). Przejęła ten tytuł 13 VIII 2007 roku po śmierci Japonki Yone Minagawy. Najstarszym żyjącym mężczyzną jest również mieszkaniec Japonii Tomoji Tanabe (ur. 18 IX 1895 roku), ktory mimo swego sędziwego wieku ma się dobrze.

Tyle oficjalne dane. A co z nieoficjalnymi? Z tymi wszystkimi anonimowymi starcami z puszcz, gór, tajg, żyjącymi zdala od cywilizacji, metryk i urzędów? Krążą o nich legendy mniej lub bardziej prawdopodobne. Mówi się o 130-letnich Gruzinach, jeszcze starszych Ekwadorczykach, Abchazach i Uzbekach, ale namacalnych dowodów, choćby w postaci urzędowych metryk, nikt na oczy nie widział. Dlatego te opowieści o wyjątkowo długim życiu najczęściej traktowane są z przymrużeniem oka, jak wymarzone mity, niemożliwe do zrealizowania. legendy, które prędzej czy póxniej odkładane są między bajki.

Właściwie, pisząc o długowieczności, należałoby zacząć od innej, biblijnej legendy. Mówi się, że człowiek może żyć anwet tysiąc lat. Że komórki naszego ciała wytrzymałyby taki okres, pod warunkiem, że zapewniłoby się im odpowidnie warunki – zdrowe odżywianie, ruch na świeżym powietrzu, brak nałogów, stresu itp. itd. Przykładem jest Matuzalem , który według Starego Testamentu dozył 969 lat! Postać tego najstarszego ze starców występuje w Księdze Rodzaju, rozdział 5, wersy 21-27. Długowieczność Matuzalema weszła na stałe do języka potocznego, stając się synonimem bardzo póxnej starości. Jednak wiek tan kwestionowany jest przez sceptyków, którzy uważają, że to typowy czeski błąd, polegający na mylnym tłumaczeniu Biblii (zamiast lat chodziło podobno o miesiące). Według nich jego niebotyczny wiek należałoby podzielić przez 12 i uzyskany wynik (około 78) odpowiadałby rzeczywistemu wiekowi starca, notabene ojca Noego – tego od potopu.

Druga rzecz, długowieczność naszych odległych przodków może być, a nawet jest prawdopodobna,zważywszy na inne od współczesnych realia ekologiczne. Woda z pewnością była czystsza, tlenu w powietrzu było o wiele więcej niż teraz, a pełny chleb nie stanowił rarytasu, był daniem powszechnym i ze wszech miar normalnym. To jeden poziom. Drugi to rozwój cywilizacji, która – co by nie mówić – wiele rzeczy uprościła, dążąc do ułatwienia ludziom życia. Niestety nie ma nic za darmo. Przyniosła ze sobą modyfikowaną genetycznie żywność, skażenie środowiska, nadmierne zaludnienie. Za Matuzalema nie było też wyścigu szczurów, kapitalizmu i wielu innych „skracaczy” życia. Biorąc te rzeczy pod uwagę, wydaje się możliwe, że starożytni rzeczywiście żyli długo.

Siedem lat

W tym momencie zaczyna się bajka. Włsściwie powinienem zacząć tak: Za górami, za lasami, w odległym, trudno dostępnym państwie żyją mężczyźni, którzyw w ieku 90 lat zostają ojcami. Nie jest to bynajmniej zasługa viagry, ale wyjątkowej krzepy i tężyzny fizycznej wynikającej w prostej linii z szeroko pojętego zdrowia. Ojcowie tych mężczyzn, w zdecydowanej większości już dobrze po setce, spotykają się w elitarnym klubie sportowym, do którego tacy młodzicy, jak ich dzieci, nie mają wstępu. Jeżdżą na koniach, grają w coś w rodzaju europejskiego polo, podczas gdy ich żony, bywa, że starsze od najstarszych starców, przygotowują z uśmiechami na ustach proste dania z produktów, które właśnie mają pod ręką.

Cóż to za dziwna kraina, zapytacie. Czy ona rzeczywiście istnieje? Tak, jak najbardziej. U podnóża Himalajów, na terenie dzisiejszego Pakistanu dwa kilometry nad poziomem morza jest państewko Hunzów. Odkryte zostało prze tak zwany cywilizowany świat na początku XX wieku dzięki wyprawie angielskiego lekarza Roberta McCarrisona, który badał różne grupy etniczne na terenie Azji, szukając recepty na choroby spowodowane złym odżywianiem. Tak trafił do Królestwa Hunza. Zdziwiony niezwykłą żywotnością tych prostych ludzi został z nimi aż siedem lat, obserwując z coraz większą fascynacją ich życie.

Do jakich wniosków doszedł? Hunzowie nie jedzą „trzech białych trucizn”: cukru, soli i jasnego chleba. Ich posiłki są proste. Jedzą, by zaspokoić głód, a nie delektować się smakiem potraw. Spożywają dużo surowych warzyw i owoców, najczęściej w postaci sałatek okraszanych olejem z pestek moreli. Z ziaren codziennie pieczą podpłomyki, które z powodzeniem zastępują chleb, dostarczając organizmowi naturalnych mikroelementów, oleju i błonnika.

Dolina odcięta jest od świata, więc siłą rzeczy Hunzowie są skazani na jedzenie tego, co jest w zasięgu ręki. Z racji ciężkich warunków, zwierząt prawie tam nie ma, a nawet gdyby były, brakowałoby pastwisk do ich wypasania. Nie znaczy to, że Hunzowie unikają mięsa. Jedzą je rzadko, kiedy nadarza się okazja. Piją również wino, a właściwie ledwo co sfermentowany sok owocowy, oczywiście w granicach rozsądku. Nie uświadczysz tam pijaka, bo to ludzie pracowici, a alkoholowy nałóg odciąga od zajęć, zaprzątając niepotrzebnie głowę.

Fort w Baltit (Bałtycie)

Świadomość

Jak widać, nie samo jedzenie wpływa na długowieczność Hunzów, ale także, a może głównie, ich stosunek do życia. Szanują je pod każdą postacią, starając się we wszystkim działać zgodnie z naturą. Srogie warunki zycia zmusiły ich do zawarcia pokoju z przyrodą opartego na wzajemnym szacunku i poważaniu. Wysoce rozwinięta świadomość u tych prostych ludzi zadziwiła angielskiego lekarza i zadziwia wszystkich, którzy mieli szczęście być w ich krainie. A dostać się tam nie jest łatwo. Nie docierają tam samoloty ani samochody, większość drogi pokonuje się pieszo, a trzeba pamiętać, że to podnóże Himalajów. mało tego – żeby przekroczyć granicę tego państewka, potrzebna jest zgoda pakistańskich władz oraz osobiste zaproszenie króla Hunzów. Tak, maja króla, ale nie jest to władca w stylu europejskim mieszkający w pałacu i otoczony dworem. Najczęściej glową państwa zostaje najbardziej szanowany członek starszyzny, która i tak decyduje o najważniejszych sprawach kraju. Król jest tylko jednym z nich, a jego zycie niczym nie rózni się od życia zwykłego obywatela. Taką demokrację w najczystszym wydaniu czuć na każdym kroku. Hunzowie pracują do późnej starości i często odchodzą z tego świata w trakcie pracy. Działanie dla dobra wspólnego uważają za coś naturalnego. Pomagają sobie nawzajem, mając świadomość,m że szczęście każdego z osobna przekłada się na szczęście wszystkich. Pieniądze są u nich praktycznie nieznane, wzelkie transakcje odbywają się na zasadzie handlu wymiennego. „Wymaruję ci płotek, a ty w zamian wstawisz mi okna”. nie liczą na emeryturę (nie znają nawet takiego pojęcia), bo nie mają od czego odpoczywać. Życie ich nie męczy, a praca jest dla nich sensem życia. Nie wyobrażają sobie bezczynności ani lenistwa.

Zgniły Zachód

Hunzowie żyją skromnie, według zachodnich kryteriów nawet poniżej dolnej granicy ubóstwa, a mimo to są szczęśliwi. Zadziwiające, prawda? Wydaje się, że cała tajemnica leży w prostocie. Jedzą prosto, żyją prosto, reguły ich życia również są proste. Co ciekawe, nie ma tam wojska, policji ani żadnych służb porządkowych. Młodzi wychowywani są w poszanowaniu tradycji i starszych. Dzieci obdarzane są miłością nie tylko rodziców, ale całej społeczności, co owocuje tym, że czują się akceptowane, odpłacając tym samym innym. Nie dotarły tam żadne zdobycze cywilizacji, a nawet jeśli docierają, Hunzowie nie są nimi zbytnio zainteresowani.

Jakże inaczej wszystko wygląda na Zachodzie! Trudo oprzeć się wrażeniu, że człowiek Zachodu zyje głupio i głupio umiera. Czasami też głupio się rodzi…

Pracujemy po to, żeby zdobyć pieniądze na utrzymanie domu i rodziny. Często w stresie, nienawidząc szefa i swojego zajęcia. Starość, czyli emerytura, jawi nam się jako upragniony raj bez obowiązków, odpowiedzialności i napięcia. Niestety, wyniszczający system, który zmusza nas – ludzi Zachodu – do ciągłej gonitwy, czyni z emeryta odpad społeczeństwa. Odpad bezproduktywny, bezużyteczny i wypalony. Starość zamiast nieść ze sobą spokój ducha i pogodzenie się z upływającym czasem staje się przedsionkiem śmierci.

Czego możemy nauczyć się od Hunzów? Z pewnością odpowiedniego wartościowania. Ci prości górale mają poukładane w głowach i sercach od pokoleń. Pielęgnują te przekonania, w naturalny sposób osiągając taki stan ducha, o jakim marzą medytujący latami Europejczycy. Obronili się przed cywilizacją, zachowując odrębne wartości, jakże inne od przyjętych w większości miejsc na Ziemi. Z przecież żyją na tej samej planecie, co my. Oddychają tym samym tlenem, mają podobną do nas krew, a ich mózgi nie różnią się zasadniczo od naszych. po raz kolejny trzeba tu wspomnieć o prostocie – jedzenia, odczuwania i życia, które jest dla nich bezcennym darem, a świat krainą szczęśliwości. Krainą, ktlora istnieje od zawsze tu i teraz. trzeba tylko umieć to dostrzec. Głównie w sobie.

Hunza

– dawne księstwo muzułmańskie znajdujące się na obszarze dzisiejszego Pakistanu.

Hunza obejmowało obszar 10,101 km², jego stolicą był Karimabad.

Hunza powstało w XIV wieku w północno-wschodniej części dzisiejszego Kaszmiru. W 1889 przyjęło narzucony przez Brytyjczyków protektorat. W 1947 znalazł się w części Kaszmiru zajętej przez Pakistan, gdzie otrzymał status autonomicznego księstwa. Z powodu silnych nastrojów proindyjskich w księstwie, zostało ono zlikwidowane 25 września 1974.

Kraj Hunzów graniczy z Krajem Kalaszów o których już chyba pisałem jako o potomkach R1a1 – Scyto-Sako-Słowianach? Chyba gdzieś w artykułach o zimie w Królestwie SIS? Tam poszukajcie. W każdym razie mamy tutaj zarówno Krainę Lodu (Ladakh), Karakorum –  Czarne Hory Czaropanów, sam kary Karimabad jak i Bałtystan i Nurystan, a także Górę Kalasz – Niepokalaną – Świętą Górę Tybetu i buddyzmu oraz hinduizmu, a więc i wedyzmu – czyli Wiary Przyrodzonej wszystkich Ariów.

Książęta Dir Salim Chan II

 • ??? Szach Sultan Khan
 • 1710 – ? Shahbaz Chan
 • ??? Shahbeg Chan
 • ~1750 – 1790 Shah Kisro Chan
 • 1790 Mirza Chan
 • 1790 – 1825 Salim Chan III
 • 1825 – 1864 Ghazanfur Chan
 • 1864 – 1886 Mohammad Ghazan Chan I
 • 1886 – 1892 Safdar Ali Chan
 • 1892 – 1938 Mohammad Nazim Chan
 • 1938 – 1946 Mohammad Ghazan Chan II
 • 1946 – 1974 Mohammad Jamal Chan

Oraz

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Haplogroup_R1a_%28Y-DNA%29

Encyclopedia

Haplogroup R1a is a major Y-chromosome haplogroup currently found at high frequencies in most of Eastern Europe

Eastern Europe

Eastern Europe is a region lying in the Eastern part of Europe. The term is highly context-dependent and there are „almost as many definitions of Eastern Europe as there are scholars of the region”…
and parts of Central

Central Europe

Central Europe is the region lying between the variously defined areas of Eastern and Western Europe. The term and widespread interest in the region itself came back into fashion after the end of the Cold War, which, along with the Iron Curtain, had divided Europe politically into East and West,…
and Northern Europe

Northern Europe

Northern Europe is the northern part or region of Europe. The United Nations defines Northern Europe as including the following countries and dependent regions:** ** ** Ireland** Svalbard and Jan Mayen** ** Channel Islands: and…
, as well as in certain populations in Central

Central Asia

Asia is a region of Asia from the Caspian Sea in the west to central China in the east, and from southern Russia in the north to northern India in the south. It is also sometimes known as Middle Asia or Inner Asia, and is within the scope of the wider Eurasian continent.Various definitions of its…


and South Asia

South Asia

South Asia, also known as Southern Asia, is the southern region of the Asian continent, which comprises the sub-Himalayan countries and, for some authorities , also includes the adjoining countries on the west and the east…
.

Subclades

 • R1a (defined by having the mutation SRY1532.2 also known as SRY10831.2)
  • R1a*

* (haplogroup)

In human genetics, an asterisk in a person’s genealogical DNA test result indicates that they are a member of a particular haplogroup, but not of a currently classified subclade…

  • R1a1 (M17, M198)
   • R1a1*

* (haplogroup)

In human genetics, an asterisk in a person’s genealogical DNA test result indicates that they are a member of a particular haplogroup, but not of a currently classified subclade…
(Dubious Linking of Unrelated Sources)

   • R1a1a (M56)
   • R1a1b (M157)
   • R1a1c (M64.2, M87, M204) One case was found in Southern Iran out of 117 people tested.

By far the most common clade within this family of clades is R1a1*, in other words cases of men with mutations M17 and M198, but not M56, M157, etc. R1a*, without the M17 mutation is also widespread, but far less common.

Significantly, found 22.8% R1a*, out of 57 people tested from the Saharia tribe of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh , often called the Heart of India, is a state in central India. Its capital is Bhopal. Madhya Pradesh was originally the largest state in India until November 1, 2000 when the state of Chhattisgarh was carved out…
. Other examples include Northern Iran (1 case out of 33 tests), Crete (1 case of R1a(xM198) out of 193 tests), and Greek Macedonia.

The sub-clades of R1a1 all seem to relatively unusual although it should be kept in mind that not all surveys test for the full range of mutations which define these sub-clades.

It should be noted that the phylogenetic naming used in this article will change. Although it has not yet used much in published surveys, a fuller survey of known mutations has led to the ISOGG phylogenetic tree to be updated as follows:

 • R1a (L62, L63)
  • R1a*
  • R1a1 (SRY1532.2 also known as SRY10831.2)
   • R1a1*

* (haplogroup)

In human genetics, an asterisk in a person’s genealogical DNA test result indicates that they are a member of a particular haplogroup, but not of a currently classified subclade…

   • R1a1a (M17, M198)
    • R1a1a**

* (haplogroup)

In human genetics, an asterisk in a person’s genealogical DNA test result indicates that they are a member of a particular haplogroup, but not of a currently classified subclade…

    • R1a1a1 (M56)
    • R1a1a2 (M157)
    • R1a1a3 (M64.2, M87, M204)
    • R1a1a4 (P98)
    • R1a1a5 (PK5)

Distribution

R1a has been found in high frequency at both the eastern and western ends of its core range, for example in India

India

India, officially the Republic of India , is a country in South Asia. It is the seventh-largest country by geographical area, the second-most populous country, and the most populous democracy in the world. Bounded by the Indian Ocean on the south, the Arabian Sea on the west, and the Bay of Bengal…
among certain central and south Asian ethnic groups, and in the Ukraine

Ukraine

Ukraine is a country in Eastern Europe. It is bordered by Russia to the east; Belarus to the north; Poland, Slovakia, and Hungary to the west; Romania and Moldova to the southwest; and the Black Sea and Sea of Azov to the south. The city of Kiev is both the capital and the largest city of…
.

Central Asia

There are big differences in R1a frequency between populations in Central Asia.

Exceptionally high frequencies of M17 are found among the Ishkashimi (68%), the Tajik population of Khojant

Khujand

Khujand , also transliterated as Khudzhand, , formerly Khodjend or Khodzhent until 1936 and Leninabad until 1991, is the second-largest city of Tajikistan. It is situated on the Syr Darya River at the mouth of the Fergana Valley. The population of the city is 149,000 , down from 160,000 in 1989…
(64%), and the Kyrgyz

Kyrgyz

The Kyrgyz are a Turkic ethnic group found primarily in Kyrgyzstan.-Etymology:There are several etymological theories on the ethnonym „Kyrgyz.”…
(63%), but are likely „due to drift, as these populations are less diverse, and are characterized by relatively small numbers of individuals living in isolated mountain valleys.” (The frequency of the Tajik/Dushanbe population is, at 19%, far lower than the 64% frequency of the Tajik/Khojant population.)

Haplogroup R1a is also common among Mongolic

Mongolic languages

The Mongolic languages are a group of languages spoken in Central Asia, notably including Mongolian.Mongolic is sometimes grouped with Turkic and Tungusic as part of the larger Altaic family….
– and Turkic

Turkic languages

The Turkic languages constitute a language family of some thirty languages, spoken by Turkic peoples across a vast area from Eastern Europe and the Mediterranean to Siberia and Western China, and are considered to be part of the proposed Altaic language family.Turkic languages are spoken by some…
-speaking populations of Northwestern China

Northwestern China

Northwestern China includes the autonomous regions of Xinjiang and Ningxia and the provinces of Shaanxi, Gansu, and Qinghai.-Administrative divisions:ProvincesAutonomous Region-See also:*Ma clique*Tangut…
, such as the Bonan

Bonan

The Bonan people are an ethnic group living in Gansu and Qinghai provinces in northwestern China…
, Dongxiang

Dongxiang people

The Dongxiang people are one of 56 ethnic groups officially recognized by the People’s Republic of China…
, Salar

Salar

Salar people are a Turkic people. Their language belongs to the Oghuz group, along with the Turkish language and Turkmen language….
, and Uyghur

Uyghur people

The Uyghur are a Turkic ethnic group living in Eastern and Central Asia. Today Uyghurs live primarily in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region in the People’s Republic of China….
peoples.

note that Turkish and Azeri populations are atypical among Altaic speakers R1a1-M17 haplotypes.

Northeast Asia

R1a male lineages are also found scattered in significant amounts extending out of these central areas. It has been found as far East as Siberia

Siberia

Siberia , is the vast region constituting almost all of Northern Asia and for the most part currently serving as the massive central and eastern portion of the Russian Federation, having served in the same capacity previously for the USSR from its beginning, and the Russian Empire beginning in the…
, where a native presence have been found in Kamchatka and Chukotka

Chukotka

Chukotka may refer to:*Chukchi Peninsula, the northeastern extremity of Asia in the northern part of the Russian Far East*Chukotka Autonomous Okrug, a federal subject of Russia located on that peninsula*2509 Chukotka, an asteroid…
, for example 22% amongst the Itel’man. (One R1a-M17 was even found in a sample of 21 Guaymi

Guaymí

The Guaymí or Ngäbe are an indigenous group living mainly within the Ngöbe-Buglé comarca in the Western Panamanian provinces of Veraguas, Chiriquí and Bocas del Toro, as well as in the indigenous town of Conte, Costa Rica near the extreme southern tip of the country. Guaymí is the traditional term…
from Costa Rica

Costa Rica

Costa Rica, officially the Republic of Costa Rica is a country in Central America, bordered by Nicaragua to the north, Panama to the east and south, the Pacific Ocean to the west and south and the Caribbean Sea to the east.Costa Rica, which translates literally as „Rich Coast”, constitutionally…
.)

South Asia

In South Asia high levels have been observed in some populations. For example, in the eastern and northern parts of India

India

India, officially the Republic of India , is a country in South Asia. It is the seventh-largest country by geographical area, the second-most populous country, and the most populous democracy in the world. Bounded by the Indian Ocean on the south, the Arabian Sea on the west, and the Bay of Bengal…
, among the high caste Bengalis from West Bengal

West Bengal

West Bengal is a state in eastern India. With Bangladesh, which lies on its eastern border, the state forms the ethno-linguistic region of Bengal. To its northeast lie the states of Assam and Sikkim and the country Bhutan, and to its southwest, the state of Orissa…
like Brahmin

Brahmin

Brahmins have historically been the class of educators, scholars and preachers in Hinduism. They are considered as belonging to the „forward castes” of the four varnas of Hinduism….
s and Kshatriya

Kshatriya

Kshatriya is one of the four varnas in Hinduism. It constitutes the military and ruling order of the traditional Vedic-Hindu social system as outlined by the Vedas and the Laws of Manu…
s (72%), Uttar Pradesh

Uttar Pradesh

Uttar Pradesh , [often referred to as U.P.] is a state located in the northern part of India. With a population of over 190 million people,…
Brahmins (67%), Bihar

Bihar

Bihar is a state in eastern India. Bihar is the 12th largest state in terms of geographical size at 38,202 sq mi , and 3rd largest by population. Close to 85 percent of the population lives in villages…
Brahmins (60%), Punjab

Punjab (India)

Punjab is a state in northwest India. The Indian state borders the Pakistani province of Punjab to the west, Jammu and Kashmir to the north, Himachal Pradesh to the northeast, Haryana to the south and southeast and Rajasthan to the southwest. The total area of the state is 50,362 square kilometres…
(47%), and Gujarat

Gujarat

Gujarat is the westernmost state in India. It is home to the Gujarati speaking people of India. The state encompasses major sites of the Indus Valley Civilization such as Lothal and Dholavira. Gujarat played an important role in the economic history of India throughout the history of India…
(33%) of male lineages have been observed in this lineage. It is also found in relatively high frequencies in several South Indian Dravidian-speaking tribes including the Chenchu

Chenchu

The Chenchus are an aboriginal tribe of the central hill regions of Andhra Pradesh, India. Their traditional way of life has been based on hunting and gathering. In general, the Chenchu relationship to nontribal people has been largely symbiotic…
and Valmikis of Andhra Pradesh

Andhra Pradesh

Andhra Pradesh , abbreviated A.P., is a state situated on the south-eastern coast of India. It is India’s fourth largest state by area and fifth largest by population. Its capital and largest city is Hyderabad…
and the Kallar of Tamil Nadu

Tamil Nadu

Tamil Nadu is one of the 28 states of India. Its capital and largest city is Chennai . Tamil Nadu lies in the southernmost part of the Indian Peninsula and is bordered by Puducherry , Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh…
suggesting that M17 is widespread in tribal southern Indians.

Western Asia

The M17 marker is found in five to ten percent of Middle Eastern men. This is true even in some western Iranian populations where Persian

Persian language

Persian is an Iranian language within the Indo-Iranian branch of the Indo-European languages. It is widely spoken in Iran, Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan and to some extent in Iraq and Bahrain, and has a status of official language in the first three countries under different names…
, a major Indo-European

Indo-European

Indo-European may refer to:* Indo-European languages** Aryan, a 19th century term for Indo-European speakers.* Proto-Indo-European language, the reconstructed common ancestor of all Indo-European languages….
language with close relatives in high frequency areas in Central and South Asia, is spoken. However, on the Eastern side of Iran, around 35% of men carry the M17 maker. suggest that the deserts of central Iran acted as „significant barriers to gene flow,” and propose two possibilities:
on high frequency of rare R1-M173* and R1a-SRY1532 lineages in Iran.http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowPDF&ArtikelNr=93774&ProduktNr=224250&filename=93774.pdf

Central and Eastern Europe

In Europe, R1a is found primarily in the eastern part of the European continent, with the highest frequencies among the Sorbs

Sorbs

Sorbs also known as Wends, Lusatian Sorbs or Lusatian Serbs, are a Slavic people settled in Lusatia, a region on the territory of Germany and Poland.Sorbs are divided into two groups:…
(63.39%), Poles (56.4%), , Russians (50.0%) and Ukrainians (54.0%). An early study reported an R1a frequency of 60.0% among a sample of 45 Hungarians, but a later study found haplogroup R1a Y-DNA in only 20.4% of a sample of 113 Hungarians. Another early study from 2000 has reported finding haplogroup R1a1-SRY1532b in approximately 22% (8/36) of a Hungarian sample. A study first published in December 2008 has found haplogroup R1a1a-M17 in approximately 57% of a sample of 53 Hungarians.

The Balkans

Balkans

The Balkans is a geopolitical and cultural region of southeastern Europe…
shows lower frequencies, and significant variation between areas, for example >30% in Slovenia

Slovenia

Slovenia , officially the Republic of Slovenia , is a country in Central Europe bordering Italy to the west, the Adriatic Sea to the southwest, Croatia to the south and east, Hungary to the northeast, and Austria to the north…
, Croatia

Croatia

Croatia , officially the Republic of Croatia , is a country in southeast Europe, at the crossroads of the Pannonian Plain, the Balkans, and the Mediterranean Sea. Its capital is Zagreb…
and Greek Macedonia, but <10% in Albania

Albania

Albania , officially the Republic of Albania , is a Mediterranean country in South Eastern Europe. It is bordered by Montenegro to the north, Kosovo to the northeast, Macedonia to the east and Greece to the south-east…
, Kosovo

Kosovo

Kosovo is a disputed territory in the Balkans. Its majority is governed by the partially-recognised Republic of Kosovo , a self-declared independent state which has de facto control over the territory; the exceptions are some Serb enclaves…
and parts of Greece

Greece

Greece , officially the Hellenic Republic , is a country in southeastern Europe, situated on the southern end of the Balkan Peninsula….
..

Among the earliest indications of the presence of R1a in Europe

Europe

Europe is, by convention, one of the world’s seven continents. Comprising the westernmost peninsula of Eurasia, Europe is generally divided from Asia to its east by the water divide of the Ural Mountains, the Ural River, the Caspian Sea, the Caucasus Mountains , and the Black Sea to the southeast…
are remains of three individuals from a set of multiple burials near Eulau, Saxony-Anhalt

Saxony-Anhalt

Saxony-Anhalt is one of the sixteen Bundesländer that make up the Federal Republic of Germany. It has an area of , and a population of 2.45 million…
, Germany

Germany

Germany , officially the Federal Republic of Germany , is a country in Central Europe. It is bordered to the north by the North Sea, Denmark, and the Baltic Sea; to the east by Poland and the Czech Republic; to the south by Austria and Switzerland; and to the west by France, Luxembourg, Belgium,…
, discovered in 2005. Y-DNA extracted from the remains of the individuals, buried together following a likely raid by unknown pillagers in roughly 2600 BC

BC

BC or B.C. may refer to:* Before Christ, from the Latin Ante Christum, an epoch based on the traditionally reckoned year of the conception or birth of Jesus.-Places:* Baja California, Mexico’s northernmost state…
, established that four of the individuals killed were a father, his two children and the mother of those children. The father and the two male children proved to be of the R1a haplogroup. The Eulau find, hailed by archaeologists and geneticists as „providing the oldest genetic evidence of a nuclear family,” also demonstrated the spread of R1a among the Corded Ware culture

Corded Ware culture

The Corded Ware culture, alternatively characterized as the Battle Axe culture or Single Grave culture is an enormous European archaeological horizon that begins in the late Neolithic , flourishes through the Copper Age and finally culminates in the early Bronze Age, developing in various areas…
peoples into what is now Central Europe

Central Europe

Central Europe is the region lying between the variously defined areas of Eastern and Western Europe. The term and widespread interest in the region itself came back into fashion after the end of the Cold War, which, along with the Iron Curtain, had divided Europe politically into East and West,…
.

Northern Europe

There is a significant presence in Scandinavia

Scandinavia

Scandinavia is a geographical region in northern Europe that includes, and is named after, the Scanian Province. It consists of the kingdoms of Norway, Sweden, and Denmark…
, for example in Norway

Norway

Norway , officially the Kingdom of Norway, is a country in Northern Europe occupying the western portion of the Scandinavian Peninsula, as well as Jan Mayen and the Arctic archipelago of Svalbard under the Spitsbergen Treaty…
, whence branches seem to have moved still further west, to Britain

Great Britain

Great Britain is an island lying to the northwest of Continental Europe. It is the ninth largest island in the world, and the largest European island. With a population of about 59.6 million people, it is the third most populated island on Earth. Great Britain is surrounded by over 1000 smaller…
with the Vikings. In Iceland

Iceland

The Republic of Iceland is a European island country located in the North Atlantic Ocean. It has a population of about 320,000 and a total area of 103,000 km². Its capital and largest city is Reykjavík, whose surrounding area is home to approximately two thirds of the national population…
, for instance, R1a accounts for nearly a quarter of the local male Y-DNA.

It is likely that Viking

Viking

A Viking is one of the Norse explorers, warriors, merchants, and pirates who raided and colonized wide areas of Europe from the late eighth to the early eleventh century. These Norsemen used their famed longships to travel as far east as Constantinople and the Volga River in Russia, and as far…
s or Normans

Normans

The Normans were the people who gave their names to Normandy, a region in northern France. They descended from Viking conquerors of the territory and the native population of mostly Frankish and Gallo-Roman stock…
, Viking descendants, settling in Britain, Scotland and to a lesser degree Ireland, carried the R1a lineage, which accounts for the small presence of the haplogroup on those islands.

Southern Europe

In Southern Europe R1a is not normally common but it is widespread and found in significant pockets. found significant levels in the Pas Valley in Northern Spain

Spain

Spain , officially the Kingdom of Spain , is a country located in southwestern Europe on the Iberian Peninsula.The Spanish constitution does not establish any official denomination of the country, even though España , Estado español and Nación española are used interchangeably…
, and also the areas of Venice

Venice

Venice is a city in northern Italy, the capital of the region Veneto, a population of 271,367 . Together with Padua, the city is included in the Padua-Venice Metropolitan Area . The city historically was an independent nation…
, and Calabria

Calabria

Calabria , in antiquity known as Bruttium, is a region in southern Italy, south of Naples, located at the „toe” of the Italian peninsula. It is bounded to the north by the region of Basilicata, to the south-west by the region of Sicily, to the west by the Tyrrhenian Sea, and to the east by the…
in Italy

Italy

Italy , officially the Italian Republic , is a country located on the Italian Peninsula in Southern Europe and on the two largest islands in the Mediterranean Sea, Sicily and Sardinia. Italy shares its northern, Alpine boundary with France, Switzerland, Austria and Slovenia…
.

Rudowłosy to obecny prezydent Hunzów, pozbawionych autonomii przez Pakistańczyków za sprzyjanie Hindusom. Obok pakistański minister i dyplomata.

Origins

R1a’s origins remain disputed. It presumably originated somewhere in the Eurasia

Eurasia

Eurasia is a large landmass covering about 52,990,000 km2 or about 10.6% of the Earth’s surface…
n landmass, where it is most commonly found today. There are two focuses of high frequency of R1a, one in South Asia

South Asia

South Asia, also known as Southern Asia, is the southern region of the Asian continent, which comprises the sub-Himalayan countries and, for some authorities , also includes the adjoining countries on the west and the east…
, near North India

North India

North India is a loosely defined region in the northern part of India. The exact meaning of the term varies by usage. The dominant geographical features of North India are the Indo-Gangetic Plain and the Himalayas, which demarcate the region from Tibet and Central Asia…
, and the other in Eastern Europe

Eastern Europe

Eastern Europe is a region lying in the Eastern part of Europe. The term is highly context-dependent and there are „almost as many definitions of Eastern Europe as there are scholars of the region”…
, in the area of the Ukraine

Ukraine

Ukraine is a country in Eastern Europe. It is bordered by Russia to the east; Belarus to the north; Poland, Slovakia, and Hungary to the west; Romania and Moldova to the southwest; and the Black Sea and Sea of Azov to the south. The city of Kiev is both the capital and the largest city of…
. On the one hand, the highest frequency level observed in any large population so far has been found in some South Asian groups. On the other hand it has been claimed that the highest diversity is measured in the Balkans

Balkans

The Balkans is a geopolitical and cultural region of southeastern Europe…
and that Indian R1a appears to be an offshoot of European R1a.

Central Asian Origin Theories

argued, citing data from , , and that…

Eastern European Origin Theories

Suggestions have been made which associate the distribution of R1a with several proposed movements of people in history and prehistory in Eastern Europe

Eastern Europe

Eastern Europe is a region lying in the Eastern part of Europe. The term is highly context-dependent and there are „almost as many definitions of Eastern Europe as there are scholars of the region”…

 • The spread from a Ukrainian refugium during the Late Glacial Maximum
 • The spread of Indoeuropean languages and/or Indo-Aryan languages

Indo-Aryan languages

The Indo-Aryan languages are a branch of the Indo-European language family.SIL International in a 2005 estimate counted a total of 209 varieties, the largest in terms of native speakers being Hindustani , Bengali , Punjabi , Marathi ,…
and/or Indo-Iranian languages

Indo-Iranian languages

The Indo-Iranian language group constitutes the easternmost extant branch of the Indo-European family of languages. It consists of three language groups: the Indo-Aryan, Iranian and Nuristani. The term Aryan languages is occasionally still used to refer to the Indo-Iranian languages…
in the Bronze Age

Bronze Age

The Bronze Age of a culture is the period when the most advanced metalworking in that culture utilised bronze. This could either have been based on the local smelting of copper and tin from ores, or trading for bronze from production areas elsewhere…
(also associated with the use of horses).

 • The spread of Slavic languages

Slavic languages

The Slavic languages , a group of closely related languages of the Slavic peoples and a subgroup of Indo-European languages, have speakers in most of Eastern Europe, in much of the Balkans, in parts of Central Europe, and in the northern part of Asia.-Branches:Scholars traditionally divide Slavic…
and migrations in late Classical times.
These three proposals involve very different time periods, but they are not mutually exclusive given that R1a lineages may have been taken part in many different human movements over time in the same geographical region.

In favour of an early dispersal from Europe, suggested that R1a expanded from the area of the Dniepr-Don Valley

Don Valley

-Canada:*The Don River valley in Toronto and York Region in Ontario, after which are named:**Don Valley East, a federal and provincial electoral district**Don Valley West, a federal and provincial electoral district…
in the Ukraine

Ukraine

Ukraine is a country in Eastern Europe. It is bordered by Russia to the east; Belarus to the north; Poland, Slovakia, and Hungary to the west; Romania and Moldova to the southwest; and the Black Sea and Sea of Azov to the south. The city of Kiev is both the capital and the largest city of…
between 13,000 and 7,600 years ago, after the Last Glacial Maximum

Last Glacial Maximum

The Last Glacial Maximum refers to the time of maximum extent of the ice sheets during the last glacial period, approximately 20,000 years ago. This extreme persisted for several thousand years. It is followed by the Late Glacial Maximum….
receded. This was based on data showing highest levels of R1a STR

Microsatellite

Microsatellites, or Simple Sequence Repeats , are polymorphic loci present in nuclear and organellar DNA that consist of repeating units of 1-6 base pairs in length. They are typically neutral, co-dominant and are used as molecular markers which have wide-ranging applications in the field of…
diversity in the Ukraine.

Spencer Wells

Spencer Wells

Spencer Wells is a geneticist and anthropologist, an at the National Geographic Society, and Frank H.T. Rhodes Visiting Professor at Cornell University…
(2002), similarly postulated southern Russia/Ukraine as the likely origin of R1a1 on the basis of both microsatellite

Microsatellite

Microsatellites, or Simple Sequence Repeats , are polymorphic loci present in nuclear and organellar DNA that consist of repeating units of 1-6 base pairs in length. They are typically neutral, co-dominant and are used as molecular markers which have wide-ranging applications in the field of…
diversity and frequency distribution. He enlarged on the correlation of R1a with the expansion of the Kurgan

Kurgan hypothesis

The Kurgan hypothesis is one of the proposals about early Indo-European origins, which postulates that the people of an archaeological „Kurgan culture” in the Pontic steppe were the most likely speakers of the Proto-Indo-European language…
people.

propose two dates of expansion, suggesting that the spread of R1a from a point of origin in Ukraine

Ukrainian LGM refuge

-Introduction:The Late Glacial Maximum is defined primarily by climates in the northern hemisphere warming substantially causing a process of accelerated deglaciation following the Last Glacial Maximum…
following the Last Glacial Maximum

Last Glacial Maximum

The Last Glacial Maximum refers to the time of maximum extent of the ice sheets during the last glacial period, approximately 20,000 years ago. This extreme persisted for several thousand years. It is followed by the Late Glacial Maximum….
may have been magnified by the expansion of males from the Kurgan culture area of present-day southern Ukraine, from where, according to Gimbutas proposals

Kurgan hypothesis

The Kurgan hypothesis is one of the proposals about early Indo-European origins, which postulates that the people of an archaeological „Kurgan culture” in the Pontic steppe were the most likely speakers of the Proto-Indo-European language…
, Indo-European languages

Indo-European languages

The Indo-European languages are a family of several hundred related languages and dialects, including most major languages of Europe, Iran, and northern India, and historically also predominant in Anatolia and Central Asia…
spread.

Other authors have focused on the Balkan region, further west, as an area which shows signs of having a very ancient R1a population, even though modern frequency levels are not as high as other places. A high-resolution Y chromosome analysis by shows a maximum diversity of R1a STR variance among Croatians and Bosnians

Bosnians

Bosnians are people who reside in, or come from, Bosnia and Herzegovina. By the modern state definition a Bosnian can be anyone who holds citizenship of the state. This includes, but is not limited to, members of the constituent ethnic groups of Bosnia and Herzegovina: Bosniaks, Serbs and Croats…
and the authors remark:

The most recent proponent of a Balkan origin is Anatole Klyosov. Not only does he also believe that the R1a1 genetic diversity there looks older, but he has also written that the „current Indian R1a1 haplotypes are practically indistinguishable from Russian, Ukrainian, and Central Asian R1a1 haplotypes, as well as from many West and Central European R1a1 haplotypes.”

Also recently, a Bronze Age

Bronze Age

The Bronze Age of a culture is the period when the most advanced metalworking in that culture utilised bronze. This could either have been based on the local smelting of copper and tin from ores, or trading for bronze from production areas elsewhere…
European origin for R1a1 in at least parts of Asia has also been argued on the basis of a 2009 study of DNA results from Andronovo culture

Andronovo culture

The Andronovo culture, or Sintashta-Petrovka culture is a collection of similar local Bronze Age cultures that flourished ca. 2300–1000 BCE in western Siberia and the west Asiatic steppe. It is probably better termed an archaeological complex or archaeological horizon…
remains in South Siberia. The Y DNA was almost exclusively R1a1 This archaeological culture

Archaeological culture

In addition to its usual meaning in social science, in archaeology, the term culture is also used in reference to several related concepts unique to the discipline.-Archaeological culture:…
, has also been genetically studied in Kazakhstan

Kazakhstan

Kazakhstan , officially the Republic of Kazakhstan, is a country situated in Eurasia that is ranked as the ninth largest country in the world. It is also the world’s largest landlocked country. Its territory of 2,727,300 km² is greater than Western Europe…
, and is thought to have been a carrier of an Indo-Iranian language (the same family of languages as is commonly associated with R1a in modern India) from their direction of Europe. (In particular it has been noted that their mitochondrial DNA is almost entirely of types associated with Europe, and that this Asian population appears to have had a relatively high level of red and blonde hair and blue eyes.)

Evidence that R1a was once common in areas to the west of its modern core range, and even west of the Balkans, has come from other tests on ancient samples, which appear to show that R1a was common in this region well before Slavic languages are thought to have arrived.

The spread of Slavic peoples and languages might have played a role in further increasing the frequency of R1a1 in parts of Europe. Investigation of SNP and STR markers occurring within subgroup R1a1 in the Czech Republic confirmed that the results are compatible with a presence of the gene during or soon after the LGM. Population growth beginning in the first millennium B.C. was detected. The overall diversity suggests a rapid demographic expansion beginning about 60 to 80 generations ago, which would equate to about 1500 years ago (approx. 500 AD) to 2000 years ago (approx. 1 AD) with a generation time of 25 years. Similar results have been found in Lithuania. Another study has also detected Y-STR evidence of a recent Slavic expansion from the area of modern Urkaine.

South Asian Origin Theories

Several other studies suggest R1a lineages may have their origins in North India

North India

North India is a loosely defined region in the northern part of India. The exact meaning of the term varies by usage. The dominant geographical features of North India are the Indo-Gangetic Plain and the Himalayas, which demarcate the region from Tibet and Central Asia…
. Stephen Oppenheimer

Stephen Oppenheimer

Stephen Oppenheimer , a British physician, a member of Green College, Oxford and an honorary fellow of Liverpool School of Tropical Medicine, carries out and publishes research in the field of genetics….
(2004) believes according to the Southern Coastal Migration Theory

Coastal Migration

Coastal Migration is a term sometimes used in modern anthropology and genetics for the concept that, from a single origin in Africa 100-200 thousand years before present , humanity first spread eastwards to areas outside Africa along routes that were predominantly located around coastlines…
that:
Spencer Wells

Spencer Wells

Spencer Wells is a geneticist and anthropologist, an at the National Geographic Society, and Frank H.T. Rhodes Visiting Professor at Cornell University…
(2001), noted that the Indo-European-speaking Sourashtrans, a population from Tamil Nadu in southern India, have a much higher frequency of M17 [R1a1] than their Dravidian-speaking neighbours, the Yadhavas and Kallars, adding to the evidence that M17 [R1a1] is a diagnostic Indo-Iranian marker. However Saha et al. examined R1a1 in South Indian tribals and Dravidian population groups more closely, and questioned this concept. Their analyses of the haplogroups „indicated no single origin from any lineage but a result of a conglomeration of different lineages from time to time. The phylogenetic analyses indicate a high degree of population admixture and a greater genetic proximity for the studied population groups when compared with other world populations”.

A particular interest has been taken in investigating the long-presumed connection between Indo-Aryan

Indo-Aryan

Indo-Aryan refers to:* Indo-Aryan languages* Indo-Aryan migration, a supposition that holds that the Indo-Aryans migrated to India.* Indigenous Aryans, a theory that holds that the Indo-Aryans are native to India….
origins and higher caste Brahmin

Brahmin

Brahmins have historically been the class of educators, scholars and preachers in Hinduism. They are considered as belonging to the „forward castes” of the four varnas of Hinduism….
s. Studies have generally failed to support this association. The R1a lineage forms around 35–45% among all the castes in North Indian population (Namita Mukherjee et al. 2001) and the Badagas

Badagas

The Badagas are an indigenous people inhabiting the Nilgiri Hills of Tamil Nadu, southern India. The term ‚Badagu’ in old Tamil means ‚North’, so ‚Badaga’ should mean ‚Northerner’…
of the Nilgiris

Nilgiris (mountains)

The Nilgiri , often referred to as the Nilgiri Hills, are a range of mountains with at least 24 peaks above , in the westernmost part of Tamil Nadu at the junction of Karnataka and Kerala states in Southern India…
. Sengupta et al. have confirmed R1a’s diverse presence even among Indian tribal and lower castes (the so-called untouchables) and populations not part of the caste system. Chaubey et al. draw the same conclusion that both caste and tribal populations are autochthonous to India.

Several Indian studies have pressed the case for an Indian origin for R1a and R1a1 from the diversity and distinctiveness of microsatellite

Microsatellite

Microsatellites, or Simple Sequence Repeats , are polymorphic loci present in nuclear and organellar DNA that consist of repeating units of 1-6 base pairs in length. They are typically neutral, co-dominant and are used as molecular markers which have wide-ranging applications in the field of…
Y-STR

Y-STR

A Y-STR is a short tandem repeat on the Y chromosome. Y-STRs are often designated by DYS numbers.Y-STRs are often used in genealogical DNA testing.-Databases:…
variation. Sengupta et al.(2005) concluded that there must have been an independent R1a1 population in India dating back to a much earlier expansion than the Indo-Aryan migration.

Sahoo (2006) argued from Y-chromosomal data against any major influx into the Indian subcontinent from regions north and west of India, of people associated either with the development of agriculture or the spread of the Indo-Aryan language family. On the R1a populations of North India, he noted that „one should expect to observe dramatically lower genetic variation among Indian R1a lineages. In fact, the opposite is true: the STR haplotype diversity on the background of R1a in Central Asia (and also in Eastern Europe) has already been shown to be lower than that in India . Rather, the high incidence of R1* and R1a throughout Central Asian and East European populations (without R2 and R* in most cases) is more parsimoniously explained by gene flow in the opposite direction, possibly with an early founder effect in South or West Asia”

Geneticist Toomas Kivisild

Toomas Kivisild

Toomas Kivisild, is an Estonian geneticist. He graduated in 1992 as a zoologist, and completed his Ph.D. at the Estonian Biocentre research institute. He is a professor of human evolutionary genetics at Cambridge University and his main work has focused on human mtDNA variation.Stephen…
led a study (2003) in which comparisons of the diversity of R1a1 (R-M17) haplogroup in India

India

India, officially the Republic of India , is a country in South Asia. It is the seventh-largest country by geographical area, the second-most populous country, and the most populous democracy in the world. Bounded by the Indian Ocean on the south, the Arabian Sea on the west, and the Bay of Bengal…
n, Pakistan

Pakistan

Pakistan , officially the Islamic Republic of Pakistan, is a country located at the crossroads of South Asia, the Middle East, and Central Asia…
i, Iran

Iran

Iran , officially the Islamic Republic of Iran is a country in Western Asia. The name Iran has been in use natively since the Sassanid period and came into international use from 1935, before which the country was known internationally as Persia…
ian, Central Asia

Central Asia

Asia is a region of Asia from the Caspian Sea in the west to central China in the east, and from southern Russia in the north to northern India in the south. It is also sometimes known as Middle Asia or Inner Asia, and is within the scope of the wider Eurasian continent.Various definitions of its…
n, Czech

Czech people

Czechs are a western Slavic people of Central Europe, living predominantly in the Czech Republic. Small populations of Czechs also live in Slovakia, Austria, U.S., Brazil, Argentina, Canada, Germany, Russia and other countries…
and Estonia

Estonia

Estonia , officially the Republic of Estonia , is a country in Northern Europe. It is bordered to the north by the Gulf of Finland, to the west by the Baltic Sea, to the south by Latvia , and to the east by the Russian Federation…
n populations. The study showed that the diversity of R1a1 in India, Pakistan, and Iran, is higher than in Czechs (40%), and Estonians.

Kivisild came to the conclusion that „southern and western Asia might be the source of this haplogroup”: „Haplogroup R1a, previously associated with the putative Indo-Aryan

Indo-Aryan

Indo-Aryan refers to:* Indo-Aryan languages* Indo-Aryan migration, a supposition that holds that the Indo-Aryans migrated to India.* Indigenous Aryans, a theory that holds that the Indo-Aryans are native to India….
invasion, was found at its highest frequency in Punjab

Świątynie Światła Świata 2 – Uroczysko w Kołbaczu nad Jeziorem Miedwie

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 8 Marzec 2010

Zdjęcia pochodzą ze strony Ryszarda Zawadzkiego: http://picasaweb.google.com/ryszardz62/CmentarzyskoKurhanowe#

Komentarz jest zupełnie zbyteczny – to jedno z pradawnych uroczysk Wiary Przyrodzonej Słowian i cmentarzysko kurhanowe w miejscowości o wiele mówiącej nazwie Kołbacz. Bo kołbić to wróżyć, zwłaszcza z lotu ptaków, skąd należy wnosić że uroczyskiem opiekowali się kołbiowie, kołbiciele, którzy trzymali w owym bukowym lesie święte ptaki.

Możemy się domyślać jakich bogów – którego boskiego tynu – było to uroczysko – po drzewach po puszczy bukowej. Buki i graby poświęcano Tynowi Rodów, a więc czcono tu zapewne Roda, Rodżanę, Rudź-Ródź i Radę-Rodzicę zwaną też Drasznicą.

Ta ostatnia to bogini patronującą obrzędom dojrzałości chłopców i dziewczyn, obrzędom w których stawali się oni dorosłymi członkami społeczności.

Utrwaliła się w pamięci plemiennej a potem ludowej i bajecznych podaniach jako Baba Jaga – ta która więzi młodzieńców, głodzi ich, wsadza do gorącego pieca – słowem pasuje ich na wojów.

Możemy też przypuszczać, że jeśli to miejsce było poświęcone Radzie-Rodzicy (Drasznicy) to były tutaj wróżki-kobie, czyli kobity.

A kobić z kolei to wróżyć ze splotów konopi i lnu, to przekazywać wiedzę przez kobie, pleść kobierce – dywany z obrazami Baji Słowian, przekazujące tradycję i symbolikę wierzeń naszych dziadów.

Na dokładkę Ogród Dendrologiczny w Glinnej (dwa, no może parę więcej – kroków, nie daleko). Wyjątkowej urody zdjęcia, wyjątkowy moment:

Jabłonie są drzewami Sporzy-Śreczy, a grusze drzewami Spora-Grubego (Pergruba), boga sporzącego, boga szczerozłotego, boga dającego bogactwo.

Złote Jabłka w Świętym Sadzie nigdy nie były zbierane i tutaj nie są. Choć nikt nigdy w tradycji wiary przyrodzonej Słowian nie zabraniał nikomu zrywać i zjadać Jabłek ze Świętych Drzew. Nie wolno ich było zbierać ani zabierać, ale zjeść zawsze było wolno. Przeciwnie niż w tej wierze w której jabłko spowodowało grzech pierworodny i odwieczną człowieka katorgę na Łez Padole – okropieństwo, a to tak wspaniały owoc.

Mimo, że większość Polaków od dawna nie wie co i dlaczego robi, to wdrukowany przez tysiąclecia archetyp Wiary Przyrodzonej każe im stawiać w takich miejscach namiastki hramów i kącin – tutaj jest nie inaczej.

A na dodatek posadowiono nawet tron kniaginów – rytualny, taki na jakim ich sadzano by objęli plemię we władanie.

Znak nowej wiary, czy nowy kult?

Świątynie Światła Świata – Wzgórze Buczyna (Roztocze)

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 8 Marzec 2010

Dawne sanktuaria Słowian zasiedlają dziś przeważnie obiekty wiary chrześcijańskiej – przeważnie sadowione są na starych uroczyskach dziwne puste kościoły, w których raz do roku odprawia się mszę lub też nie używa się ich do celów kultowych w ogóle. Przeważnie w nich samych klub w ich pobliżu można znaleźć ślady świadczące o kultowym pradawnym charakterze tych miejsc – a to megalityczne kamienie, skały o dziwacznych kształtach, a to źródełka święte, a to inne dziwne miejsca, o których ludzie wciąż powtarzają podania związane z diabłami, albo świętymi, lub z objawieniami bożymi, albo pojawianiem się duchów i demonów. Nie inaczej jest na Roztoczu gdzie Góra Buczyna jest dawnym słowiańskim uroczyskiem i to od czasów sięgających starożytności. Polecam to miejsce tym wszystkim którzy mieszkają w okolicach Lublina i szukają świętych miejsc by oddać się modłom, zadumie, skupieniu, medytacji dającej siłę do zmagań ze światem. Zawieście bogom bajorki, złóżcie obiaty – w każdym zakątku naszego kraju są takie miejsca. Piszcie do nas – będziemy je pokazywać.  Centralnym obiektem świątyni Światła Świata na Buczynie jest kamień ofiarny  usadowiony w megalitycznym kręgu. To stare słowiańskie sanktuarium ma zapewne około 10 tysięcy lat.  Tych którzy czytali już najnowsze wiadomości o pochodzeniu Słowian znad Łaby, Odry i Wisły na pewno nie dziwi to zdanie – innych, którzy jeszcze nie wiedzą skąd pochodzimy, zachęcam do przeczytania artykułów o najnowszych odkryciach genetyków.

Kaplica leśna w Nowinach Horynieckich – miejsce to związane jest z kultem Matki Bożej, a także św. Antoniego. Według podań 12 VI 1636 r. trójka dzieci z Nowin (dwie dziewczynki i chłopiec), pasąc krowy nad rzeką Słotwiną, zauważyła na skraju wzgórza Buczyna jasną Panią otoczoną światłem, ubraną w białą suknię, z niebieską opaską. Pani powiedziała dzieciom: „Przychodźcie tu często i módlcie się. Powiedzcie ludziom, żeby tu także przychodzili i modlili się. Ja będę prosiła Pana Boga, aby sprawił by nawała wojenna, która się zbliża, nie dotknęła tej okolicy”. Objawienia powtórzyły się 2 VII i 8 IX 1636 r. , w ich miejscu postawiono krzyż, a potem drewnianą figurę Matki Bożej wykonaną przez lokalnego artystę. Jak się okazało, wojska Chmielnickiego ominęły wieś, przechodząc przez tereny położone dalej na płn.

Obecna drewniana kapliczka została wzniesiona w 1897 r., niedawno ją wydłużono. We wnętrzu znajduje się źródełko, którego powstanie tradycja wiąże z datą objawień. Płynącej z niego wodzie przypisuje się właściwości uzdrawiające, szczególnie w chorobach oczu. W wyposażeniu ołtarza głównego zwraca uwagę łaskami słynąca figura Matki Bożej nieznanego artysty, a także obraz przedstawiający św. Antoniego. Msza św. jest tu sprawowana w niedziele o godz. 13.30.

W sąsiedztwie kaplicy znajduje się figura Matki Bożej z 1943 r., którą wykonał kamieniarz z Brusna Starego – Jan Duś. Na wzgórzu z prawej krzyż. Na nim napis: „Ku chwale Boga i Ojczyzny, ks. Józef Poniatowski 1809 r.”. Upamiętnia on przemarsz idących tędy na wschód wojsk księcia.


Wędrując stąd pod górę za znakami pieszego szlaku zielonego „im. Brata Alberta” dojść można skraj wzgórza Buczyna (357 m n.p.m.), które porasta buczyna karpacka. Na wprost, na szczycie, znajduje się cmentarz z okresu I wojny światowej. Latem 1915 r. doszło tu do bitwy pomiędzy wojskami austriackimi gen. Józefa Ferdynanda a carskimi gen. Plehwego. Austriacy ponieśli wówczas klęskę. Poległych (ok. 1000 żołnierzy, w tym niemal 100 Polaków walczących w obu armiach).

Ciekawa jest także wsch. część Buczyny, gdzie odnaleźć można grupę tajemniczych skałek, tworzących krąg (tzw. Świątynia Słońca).


Tajemnik Burowijski

Posted in Mitologia Słowiańska, Słowianie by bialczynski on 8 Marzec 2010

Otwieramy nowy Dział – Tajemnik Burowijski – w Apokryfach Wiary Przyrody

Copyright © by Czesław Białczyński


Tajemnik Burowijski jest to apokryf autorstwa Czesława Białczyńskiego, który zawiera te wszystkie podania ze Wschodniej Słowiańszczyzny i krajów zasiedlanych przez Wschodnich Słowian, które nie mieszczą się w Taji 25 rozpoczynającej Księgę Tanów, a nazywanej w Wielkim Czwórksięgu Wiary Przyrod(zone)y Słowian  – Tają Burowijską. Są to podania różnych narodów Rosji i krajów stowarzyszonych, sąsiadujących, które znalazły się w kręgu kulturalnego oddziaływania Słowian na Wschodzie i w Centralnej Azji.

Konieczność napisania tego Apokryfu Wiary Przyrodzonej Słowian wynika z wielkiej obfitości wspaniałych podań o korzeniach wyraźnie mitologicznych, które nawiązują do postaci Mitologii Słowiańskiej albo do Słowiańskiego Panteonu lub Konstrukcji słowiańskiego Świata Nadprzyrodzonego. Tworzą one z Mitologią Słowian spójną barwną Baję Dziejów Świata i nie możemy ich lekceważąco pominąć tworząc Wielki Tajemnik i Wielki Czwórksiąg. Są to setki bajnych podań zanotowanych na Syberii, Kamczatce, w Górach Ural, nad Jeziorem Aralskim, w Kazachstanie, Kirgizji, Turkmenii, na pograniczu Mongolskim, Chińskim (w Ałtaju – Górach Złotych Taj), Afgańskim, Pakistańskim, Tybetańskim, Irańskim i Irackim, a także w innych krajach – w tym Europejskich czy w Turcji,  gdzie od tysięcy lat przebywa ludność słowiańska i współtworzy tamtejszą kulturę, a podania wytworzone w tym słowiańskim sąsiedztwie przez wieki przenikają do Słowiańszczyzny i zdążyły wrosnąć w nią stając się, już przed stuleciami, integralną częścią Słowiańskiej Baji.

Tajemnik ten nazywamy burowijskim, bo największa jego część będą stanowiły na razie opowieści z azjatyckiej części Rosji i krajów sąsiednich. Zamieścimy tutaj jednak także chwilowo znane Słowiańszczyźnie opowieści o bohaterach mitologii fińskiej czy trackiej (rumuńskiej) i innych narodów Europy (choćby ze Wschodnich Niemiec gdzie gros bajek i baśni pochodzi z tradycji Słowian, a zostały zawłaszczone i są przedstawiane w Świecie jako podania niemieckie. Musimy mieć świadomość, że większość podań, które zawierają wątki mitologiczne a powstały i zostały spisane w Dorzeczu Łaby czy w Austrii to są mitologiczne wątki słowiańskie i podania słowiańskie. To samo dotyczy wielu motywów węgierskich, greckich, tureckich, kurdyjskich, kaukaskich, fińskich. Jeśli mitologiczne opowieści europejskie i inne niż wschodnio-rosyjskie ułożą się w dużą nadającą się do wydania osobną całość to wtedy wydzielimy je w kolejny Apokryf  – Tajemnik Dawiańsko-Dracki.

Pierwsza opowieść w Tajemniku Burowijskim pochodzi z Kamczatki i nawiązuje nie tylko do znanej z ruskiej tradycji postaci Usyni, ale także do Bogów Zaświatów – Welesów oraz do ziemskiej wysłanniczki Nyji – Nyjany.

Należy tutaj uczynić jedną uwagę zasadniczą;

Podstawa Tajemnika Burowijskiego  – księga Koliady jest interpretacją spuścizny i oryginalnym autorskim wyborem łączącym spuściznę Słowian w zakresie podań i wiary w autorską całość, według Aleksandra Asowa. Jak pokazuje treść  podań z Północy i Północnego Wschodu dają się one włączyć w Wielki Czwórksiąg Wiary Przyrodzonej Słowian, bez potrzeby przeróbek i znajdują w strukturze Czwórksiągu swoje właściwe miejsce. Pokazuje to choćby podanie o Uzoniu i Nyjanie.

Wielki Czwórksiąg, który zawiera zarówno podania nuruskie jak i burowijskie (Taja 25  w Księdze Tanów) nazywamy Wielkim Tajemnikiem Słowiańskim, jako że ujmuje on i uwzględnia wszystkie nurty podań: słowiański północno-wschodni (burowijski i ugryjsko-skołocki), słowiański południowo-zachodni (nuruski i południowo-skołocki), dawiański (wędyjski, lęgijski i dracki) oraz istyjski (istyjsko-jątyjsko-feński).

Tagged with:

Polska wizja Baji – Nawie i bogowie oczami Zdzisława Beksińskiego


reprodukcje większości zamieszczonych tutaj obrazów pochodzą ze strony: http://beksinski.dmochowskigallery.net/galeria_karta.php?artist=1&picture=2289

gdzie odsyłam wszystkich, którzy chcą szczegółowo w powiększeniach zobaczyć dzieła Zdzisława Beksińskiego. Jest to galeria jego długoletniego promotora Piotra Dmochowskiego.

Ponieważ sam Zdzisław Beksiński nie tytułował swoich obrazów tak jak ja to czynię, proszę traktować podpisy jak mój komentarz, będący jedną z interpretacji jego twórczości.

Zdzisław Beksiński – W Komorze Sowiego – człowiek podążający Mostem Czyn-Wątu – Praw-Wątu. Perskie, mało zrozumiałe dla Persów, z najstarszej części Awesty (Obwiesty): Czinwat-Prawat (Wąt[ek] Czynów i Cnoty oraz Wąt[ek] Prawa i Prawdy), czyli Most Czystości-Cnoty i Prawa-Prawdy w Zaświatach. Jak wiadomo ten most gdy postępuje nim osoba prawa rozszerza się w miarę drogi i prowadzi do dobrej Bramy, i Pąci w Zaświatach, a gdy postępuje nim nikczemnik zwęża się z każdym krokiem aż staje się krawędzią miecza po której stąpać nie sposób. Wtedy nikczemnik spada w Naw Piekielną. Po obu stronach Mostu Czynwątu-Prawątu stoją biorący udział w Sądzie Bogowie i Sprawiedliwi Tego Świata – czyli ludzie, bohaterowie o szczególnej pozycji, którzy dostąpili w Zaświatach zaszczytu uczestniczenia w Sądzie. Twarze sędziów ukryte w kapturach mają kształty na wpół ludzkie, zwierzęce, z cechami roślinnymi i cechami szkieletów.

Obraz dokładnie pokrywa się z moją wizją tego tematu, która została przeze mnie wyśniona. [C.B.]

Twórczość artystyczna to dziwne zjawisko związane z gatunkiem homo sapiens. Poza nim nie występuje. Prawdziwy artysta znajduje się pod przymusem tworzenia, a wizja jaką przekazuje nie zależy od jego kontroli, nie jest jego pomysłem lecz natchnieniem, czymś narzuconym przez siły przyrody i kosmosu (dawniej mówiono – przez Boga, my możemy też użyć określenia – przez Bogów – przez boskie żywioły i moce), czymś poza kontrolą woli.

Zdzisław Beksiński – Łódź Osta – którą dokładnie opisuje Taja 18 Księgi Ruty, która jest najważniejszym miejscem Sądu w Zaświatach, a jednocześnie przenosi do Komory Sowiego obraz ze styku Niwy Ruji i Niwy Jeszy, z Rzeki Rzek  stwarzając pozorny obraz (tło dla Łodzi-Ławy Osta) jak w trójwymiarowym filmie, że łódź jest na rozległej wodzie, czymś między morzem a jeziorem w nieustającym opromienionym światłem i słońcem pomarańczowym zachodzie.  To dokładna realizacja Beksińskiego, niezależna a w drobnych szczegółach identyczna,  jak wizja wyśniona przeze mnie. Wersji Łodzi Osta wykonał Zdzisław Beksiński więcej, pokażemy je i omówimy różnice w innym wpisie na tym blogu w przyszłości.

Jest realizowana przy pomocy dostępnych artyście zdolności umysłowych i manualnych, ale cała twórcza swoboda sprowadza się w zasadzie do jak najlepszego technicznego wyrażenia wizji, która nieustannie człowieka nawiedza, prześladuje, nie pozwalając mu skierować energii gdzie indziej, ani zająć się czym innym.

Zdzisław Beksiński -Nawie: Naw Rajna zwana też Rajcem i Rajem, ale już w okolicy Otchłani, kierunek od Łąk Niezauchwytnych do Bramy Ciszy rozdzielającej te dwie Nawie

Przez długi czas kusiło mnie żeby całą mitologię słowiańską zilustrował właśnie Zdzisław Beksiński, zwłaszcza , że robił to jakby działając samodzielnie, niezależnie, nie kontaktując się ze mną. Swoje obrazy fantastyczne wystawił po raz pierwszy w 1964 roku, a ja napisałem moje pierwsze fantastyczne opowiadania w roku 1965. Zaczął utrwalać obrazy Weli z wielką intensywnością w tym samym czasie, kiedy ja skoncentrowałem się z początkiem 1984 roku na Mitologii Słowian. Wtedy to niemal jednocześnie – jak wyniknęło z naszych późniejszych rozmów –  mnie i jego, nawiedzać zaczęły we snach bardzo podobne obrazy. Wtedy zawładnęła mną nieprzeparta konieczność odtworzenia Mitologii i prawdziwych Dziejów Słowian – czyli Baji – Materii Świata  – obrazu wytworzonego przez NASZĄ DZIEJOWĄ TRADYCJĘ. Opanowała mnie w sposób tak obsesyjny,niezależny od jakichkolwiek moich planów twórczych, że zrezygnowałem z pisania popularnej przecież fantastyki, z pisania scenariuszy filmowych i że w końcu przestałem się zajmować czymkolwiek innym.

Zdzisław Beksiński -Zaświaty, zmarli zmierzają do Komory Sowiego, nad nimi kamienne chmury ich czynów.

Jeszcze za życia Zdzisława Beksińskiego rozmawiałem z nim wielokrotnie o tym, że jego prace byłyby doskonałą ilustracją mojej mitologii, o tym, że jego wizje z okresu twórczości nazywanego „barokowym”, czyli z okresu fantastycznego, są jakby żywcem obrazami Weli i Zaświatów, obrazami Nawi i Tamtego Świata w jego mrocznym – nazwijmy to „czarnogłowskim” wymiarze, jednakże prawdziwymi, przesłanymi mu przez boskie siły przyrody i kosmosu wprost w jego nadwrażliwy, wyczulony na wszelkie energie i zakłócenia elektromagnetyczne umysł.

Zdzisław Beksiński – Niwa Założy – Założą ku Piekłu podąża tłum Zduszów

Można to także ująć inaczej – nadwrażliwy system nerwowy Zdzisława Beksińskiego – jak również i mój mocno nadwrażliwy umysł –   zdolne były odebrać te obrazy-idee, te nazwijmy je „wizje”, które unoszą się w ziemskiej przestrzeni, krążą w  Weni Ziemi – powietrzu, dryfują w jej Weńcu- aurze. Takie „przesłania” zamknięte w elektromagnetycznej postaci falowej błąkają się wciąż gdzieś w naszym świecie, a trafiają „przypadkiem”  – raz tu raz tam, – do umysłów posiadających możliwość ich odebrania.Następnie są one przez te osoby  przekazywane są – pod absolutnym przymusem (nakazem wyższym, który wzbrania zajęcia się czym innym, bardziej życiowym i dochodowym, popularnym, przynoszącym łatwą sławę, a zmusza ich aby nieustannie próbować  właśnie je przekazać) – mniej czy bardziej precyzyjnie, mniej lub bardziej efektownie i efektywnie, mniej bądź bardziej udanie (zależnie od zdolności) –  innym ludziom.

Zdzisław Beksiński – Zdusz (demon) o krwawych myślach

O  moich wizjach nawiedzających mnie w wielu powtarzających się snach i ich zbieżności z wizjami Zdzisława Beksińskiego (łącznie z demonstracją konkretnych obrazów i ich szczegółowym opisem) opowiem innym razem. Najdziwniejsze, że widziałem te jego obrazy w snach zanim on je jeszcze namalował. Widziałem je jako obrazy Weli… Jednak nie miejsce tutaj na roxzwijanie tego tematu, tu skupię się tylko na przedstawieniu jego wizji Weli, Nawi, Tynów, Zamyków i boskich postaci. Osobny artykuł chciałbym poświęcić kiedyś jego Piekielnym Tronom i oczywiście Łodziom Osta.

Zdzisław Beksiński – W Założy. W górze widoczny Strasz-Umor przelatujący nad Nawiami.

Kiedy założyłem w 1991 roku Wydawnictwo Kraina Księżyca, spotykałem się ze Zdzisławem Beksińskim i wielu innymi ciekawymi ludźmi – na przykład z kręgu filozofii Rudolfa Steinera, którzy proponowali wydanie Mitologii Słowiańskiej dla dzieci i inne ciekawe przedsięwzięcia.  Wtedy niemożliwe było jeszcze wydanie Mitologii, która trafiła do Wydawnictwa Baran i Suszczyński dopiero wiosną 1997 roku. W 1993 roku gotowe były za to  Stworze i Zdusze, Pierwszy Apokryf Mitologii, leksykon poświęcony zrekonstruowanemu już wtedy panteonowi duchów pomocniczych (bogunek-boginek i bogunów) Wiary Przyrodzonej Słowian oraz demonów-zduszów (czyli bytów zaświatowych z dusz zmarłych powstałych). Prace Zdzisława Beksińskiego były jednakże zbyt monumentalne, aby ich użyć do tej książki i zbyt luźno powiązane z tematem boginek i demonów. Do zilustrowania tego leksykonu użyte zostały ostatecznie prace Andrzeja Kapusty, znanego krakowskiego grafika. Zamówiłem je u niego specjalnie na potrzeby pierwszego wydania – „Stworze i Zdusze” (Wyd. Kraina Księżyca, Kraków 1993).  Wyniki pracy jego wyobraźni łamały wszelkie dotychczasowe konwencje przedstawiania boginek i demonów, stąd publikacja książki z takimi ilustracjami wzbudziła kontrowersje.

Z perspektywy czasu trzeba stwierdzić, że jego prace są bardzo ciekawe, niestety książka wydrukowana na bardzo cienkim papierze nie za bardzo nadaje się do skanowania, a oryginały zatonęły gdzieś w mojej przepastnej bibliotece.


Zdzisław Beksiński -Założnik dźwigający swój „ciężar” – Winien śmierci Niewinnych

Obiecywaliśmy sobie, że kiedy wyjdzie Mitologia to ona będzie zawierać reprodukcje malarstwa Zdzisława. Jednak prace wykonywane przez wydawnictwo Baran & Suszczyński, i zbieranie skromnych środków finansowych na wydanie trwały tak długo, że w końcu nie doszło do realizacji pomysłu. W 2000 roku niemożliwe było zilustrowanie książki 40-50 barwnymi całostronnicowymi ilustracjami – ze względu na koszty. Zabrakło nawet pieniędzy na porzadne indeksy i bibliografię, stąd takie wydanie a nie inne.

Zdzisław Beksiński – Założnicy – Więźniowie swoich Namiętności

Przez cały czas wahałem się również czy cała Mitologia, powinna mieć tak jednostronny obraz – ciemny i ponury, pasujący może do Nawi, ale nie do całej Weli i na pewno nie do całego mitologicznego świata Słowian. Był to także obraz zupełnie oderwany od tradycji  ludowej, a mocno osadzony w symbolice nadrealizmu. To wszystko spowodowało, że kiedy poznaliśmy się z Jerzym Przybyłem, który pokazał mi swoje obrazy inspirowane niepełnym, pierwszym wydaniem Księgi Tura z 2000 roku,  nie było już mowy aby kto inny niż Jerzy mógł wnieść właściwy wkład w pełne wydanie Księgi Tura.

Zdzisław Beksiński – Założa, czyli Naw Wschodnia, zwana też Wielobezdrożem, przeznaczona dla dusz błąkających się pomiędzy Rajem a Piekłem. Tutaj Założa skłania się w stronę Otchłani. W dali widzialny pasący się inóg welański, czyli skrzysta inożna (inoka) zwierzyna.

W Fundacji Turleja ze Zbigniewiem Turlejem rozmawialiśmy jeszcze, pomiędzy 2003 a 2005 rokiem, o tym, żeby wydać jakąś apokryficzną książkę opartą na mojej Mitologii Słowiańskiej z ilustracjami Zdzisława Beksińskiego. Ponownie wróciliśmy ze Zdzisławem do tego pomysłu przy okazji kilku spotkań, ale mniej więcej w tym czasie jego życie zostało nagle i dramatycznie przerwane. Został on zamordowany przez dwójkę owładniętych amokiem młodych ludzi, z których jednemu wielokrotnie w życiu pomógł, a całą jego rodzinę od wielu lat wspierał finansowo.

Absurdalne zabójstwo wielkiego artysty, ważnego dla polskiej sztuki, dokonane przez nic nie wartego, pozbawionego mózgu i uczuć młodocianego abnegata i jego głupiego pomocnika. Zbrodnia dla 100 złotych – oto miara zdziczenia obyczajów w naszej ojczyźnie.

Zdzisław Beksiński – Założą ku Otchłani

Z przedstawionych powyżej powodów – ze względu, że wizja „ciemnej” strony Weli Zdzisława Beksińskiego powstawała równolegle do mojej Mitologii Słowiańskiej „Księgi Tura” i „Księgi Ruty”, a także powstawała niezależnie od mitologii,

Zdzisław Beksiński – Kres Założy, wejście w Bramę Bezdroży do Nawi Otchłami

w hołdzie artyście i aby nasz wspólny pomysł znalazł jakikolwiek materialny wyraz,

Zdzisław Beksiński – Zmarli w Założy, nad nimi ten fragment Baji – Materii Świata, w który wpletli Mokosze taki a nie inny kosz-los i nieć żywota owych zmarłych

powstała ta strona o Wizji Baji oczami Zdzisława – jak również Taja 9 na tym blogu, która także jest ilustrowana obrazami Zdzisława Beksińskiego.

Czesław Białczyński

Zdzisław Beksiński – Założa, inóg przy Bramie Biesów

Zdzisław Beksiński

z Wikipedii

Zdzisław Beksiński (ur. 24 lutego 1929 w Sanoku, zm. 21 lutego 2005 w Warszawie) – polski malarz, rzeźbiarz, fotografik, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. Ojciec Tomasza Beksińskiego.

Życie

Rodzina Beksińskiego związana była z Sanokiem, gdzie żyli przodkowie malarza i gdzie ów się wychowywał. W czasie wojny uczęszczał do sanockiego liceum handlowego, jednocześnie pobierając edukację w tajnym gimnazjum. Uczył się wówczas także gry na fortepianie. Zdał maturę w 1947 roku, w klasie o profilu matematyczno-fizycznym Gimnazjum Męskiego w Sanoku, i rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Po ukończeniu tych studiów w 1952 roku, zobowiązany ówczesnymi przepisami o nakazie pracy, nadal mieszkał w Krakowie, a później także w Rzeszowie.

Zdzisław Beksiński -Strasz przelatujący nad Brzegiem Nawi.

W 1955 roku, po kilku latach pracy w budownictwie[1], powrócił wraz z żoną do Sanoka. Tam od 1959 roku do początku lat 70. pracował jako stylista, określany wówczas jako plastyk w Dziale Głównego Konstruktora Sanockiej Fabryki Autobusów „Autosan”, założonej przez Mateusza Beksińskiego, pradziada artysty. Opracował tam stylistykę takich prototypowych autobusów i mikrobusów jak: SFW-1 Sanok, SFA-2, SFA-3, SFA-4 Alfa (1964) i SFA-21. Tworzone przez niego projekty wyróżniały się m.in. nowatorską stylizacją, przeszkleniem oraz wprowadzaniem rozwiązań ergonomicznych. Ostatecznie Beksińscy zdecydowali się opuścić Sanok latem 1977 roku, po decyzji władz miasta o rozbiórce rodzinnego domu Beksińskich. Twórca wraz z żoną i synem przeniósł się do Warszawy i tam mieszkał przez resztę życia.

Jego syn, Tomasz, popełnił samobójstwo w 1999, a żona, Zofia, zmarła po ciężkiej chorobie.

Zdzisław Beksiński – Strasz-Umor, widziany od dołu, z Nawi.

Twórczość

Jako młody artysta zajmował się fotografią, w której szybko zyskał sobie sławę w środowisku, wygrywając szereg konkursów międzynarodowych.

Mało kto kojarzy dziś Beksińskiego z czarno-białymi zdjęciami, jednak to właśnie one rozpoczęły jego drogę do wielkiej sztuki. Jego fotografie przedstawiały ludzkie postacie, często w niecodziennych pozach, skulone, jakby zalęknione modelki były owinięte sznurkami, ich ciała były zdeformowane lub tak skadrowane, że było widać tylko ich fragmenty.

Zdzisław Beksiński – Bóg Sowica, inaczej Polel w Masce Sądu, oraz przymilni, łaszący się o łaskę Podsądni.

Dorobek fotograficzny Zdzisława Beksińskiego ukazuje artystę niezwykle dynamicznego, poszukującego własnego sposobu wypowiedzi i silnej ekspresji. Przechodził od kpiny z socrealizmu, poprzez quasi-reportaże, różnego rodzaju eksperymenty formalne, szukanie ciekawych i zróżnicowanych faktur, aż do dzieł bliskich surrealizmowi czy ekspresjonizmowi.

— Wiesław Banach, Beksińskiego świat wizyjny, w: Zdzisław Beksiński, Bosz, Olszanica, s. 5.
Zdzisław Beksiński – Ślepa Sądza – Nieprawota

Następną formą wyrazu była dla młodego Beksińskiego rzeźba. Była to rzeźba czysto abstrakcyjna, wykonywana głównie z metalu, drutu i blachy. Powstały wówczas reliefy i maski, które można zobaczyć w Muzeum we Wrocławiu. Twórczość ta uczyniła Beksińskiego znanym i cenionym wśród establishmentu awangardowej krytyki.

Zdzisław Beksiński – Sądza – Nieprawota: Ślepa,  w Łuskowanej Owadziej Zbroi – Nieczuła na Cierpienie

Po pewnym czasie Beksiński przeszedł jednak do następnej formy wyrazu, jaką był rysunek. Jego rysunki były najpierw na pół abstrakcyjne. Potem przeszedł do czystej figuracji o pełnej erotyki, sadyzmu i masochizmu atmosferze. Beksiński w swych rysunkach „pastwił” się nad żywą osobą, deformując jej ciało i ukazując ją często w trakcie kopulacji, związaną i zniewoloną.

Zdzisław Beksiński – Nieci Lelija-Smęta, zwane inaczej Końcami Nieci Żywota, które gasną wraz z ludzkim życiem. W Komorze Lelija przez cały czas płonące aż do śmierci. Widzialne są one dla Ludzi  jako gwiazdy płonące na Niebie – w Ptasiej (Mlecznej) Drodze – Drodze Umorów Welańskich.

Bardzo częstym motywem był mały, związany chłopiec, wpatrzony w seks bijącej go szpicrutą półnagiej kobiety. Te rysunki w pruderyjnej Polsce Ludowej nie mogły być pokazywane inaczej niż na specjalnych pokazach dla „wtajemniczonych”. Przez wiele lat potem Beksiński nie rysował i do rysunku powrócił dopiero pod koniec życia.

Zdzisław Beksiński – Nawka w drodze, ze zmarłym w siodle [celtycka tradycja, a za nią Tolkien, nazwała nawki naw zgułami –  nazgulami]

Prawdziwą sławę zyskał dopiero około 1964 roku, gdy zaczął malować. Zdecydowanie zerwał wówczas z awangardą i w pełni oddał się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, figuratywnemu, starannie malowanemu farbą olejną na płycie pilśniowej. Nigdy nie dawał swoim obrazom tytułów, uznając, że każdy widz może je interpretować w dowolny sposób. Pierwszy okres tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu wschodniego, któremu wówczas Beksiński hołdował, był pełen symboli, tajemniczych treści i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery.

Zdzisław Beksiński – most Niemost w Zaświaty

Pierwszym poważnym sukcesem wystawienniczym była dla Beksińskiego wystawa jego trzydziestu kilku obrazów o tematyce czysto fantastycznej, zorganizowana w 1964 roku w Warszawie przez krytyka Janusza Boguckiego. O ile awangardowa krytyka odwróciła się wówczas od Beksińskiego raz na zawsze, uważając go za renegata, o tyle publiczność odebrała wystawę entuzjastycznie. Sprzedał na niej wszystkie wystawione obrazy i z dnia na dzień stał się znanym w Polsce malarzem.

Zdzisław Beksiński – Marzanna jako Pani Moru (Pomoru)

W 1977 roku przeprowadził się do Warszawy, ciesząc się coraz większym uznaniem publiczności i spotykając się z coraz bardziej zaciętą krytyką dawnych sprzymierzeńców. W tym też roku powstał pierwszy film o Beksińskim, opóźniony przez przeprowadzkę artysty, pt. Fotoplastykon (produkcji Wytwórni Filmów Oświatowych, reż. Piotr Andrejew).

Zdzisław Beksiński -Lodowy Tyn Morów lub Zamyk Marzanny

W latach 80. stał się popularny nie tylko w kraju, ale i za granicą. Związał się bowiem z miłośnikiem jego sztuki i kolekcjonerem, adwokatem i profesorem uniwersytetu, Piotrem Dmochowskim, zamieszkałym w Paryżu. Ten zorganizował mu szereg wystaw we Francji, Belgii, Niemczech i Japonii. Od 1989 do 1996 istniała też w Paryżu autorska galeria Beksińskiego o nazwie „Galerie Dmochowski – Musée galerie de Beksinski”. Przez pewien czas, na początku lat 90., istniała jego stała wystawa w prywatnym muzeum sztuki europejskich krajów wschodnich, w Osace, w Japonii. Muzeum to już nie istnieje, ale nadal w Japonii znajduje się około 70 obrazów Beksińskiego, które były tam wystawiane.

Zdzisław Beksiński – Założa lub Ziemia –  Ostrów Bujan – Łopuszny Padół Rudzi, gdzie rodzą się Dusze powtórnie przyszłych na Ten Świat. Dusza spływająca w Łopuchy- Łapi Duchy.

W swej twórczości z lat 90. Beksiński coraz bardziej oddalał się od fantastyki, tajemniczych treści, pełnej grozy atmosfery, którymi były przepełnione jego obrazy z okresu „fantastycznego”, który też sam określał jako „barokowy”. Coraz bardziej pracował nad formą, uważając, że mimo iż pozostaje nadal wierny figuracji, to powinien znów malować tak, jak to robił we wczesnej młodości, to znaczy z jedynym tylko celem do osiągnięcia: poprawnie, harmonijnie, w określonym porządku zamalować pewną wyznaczoną ramami płaszczyznę, tak jak to określał Malewicz. Ten okres swojej twórczości Beksiński nazywał „gotyckim”.

Zdzisław Beksiński -Jedna z Nawnych Pąci wiodących z Komory Sowiego w Nawie.

Wreszcie po roku 2000, stale ciekawy nowych narzędzi do wyrażania swych wizji, nie zaprzestając jednocześnie malować i rysować, zaczął Beksiński tworzyć na komputerze i przy pomocy fotokopiarki zaskakujące kompozycje.

Zdzisław Beksiński -Bierz ukarany (Bierło I Obdzierło, nazywany też Abarisem – sprawca Wojny o Taje i Trzeciego Wyjścia Swąta).

Zabójstwo

Beksiński został zamordowany w swoim mieszkaniu w Warszawie w nocy z 21 lutego 2005 na 22 lutego 2005 roku, na kilka dni przed swoimi 76. urodzinami. Zabójcą okazał się 19-latek z Wołomina, którego ojciec, matka, siostry, a także on sam od lat pracowali dla artysty, zajmując się dokonywaniem drobnych napraw i sprzątaniem. Motywem morderstwa było odmówienie przez Beksińskiego skromnej pożyczki. Zabójca zadał malarzowi siedemnaście pchnięć nożem, po czym razem ze swoim 16-letnim kuzynem wyniósł ciało na balkon i usiłował zatrzeć ślady zbrodni (m.in. zacierając ślady krwi), ukradł także z mieszkania dwa aparaty fotograficzne i płyty CD. Sprawcy zostali zatrzymani przez policję dwa dni po zabójstwie. Skazano ich w listopadzie 2006 – morderca otrzymał wyrok 25 lat więzienia, natomiast jego 16-letni kuzyn, za „psychiczną pomoc w zabójstwie”, 5 lat więzienia. Obrońca sprawcy złożył apelację. 16 maja 2007 roku sąd utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji.

Zdzisław Beksiński – Drzewo Nocy w Nawi Piekło, gdzie posadowił swój zamyk Bodnyjak – Pan Nocy.

Testament

Cały dorobek artystyczny Beksiński zapisał w testamencie sanockiemu Muzeum Historycznemu, któremu już za życia przekazał ok. 300 swoich najlepszych prac. Po śmierci artysty Muzeum otrzymało ok. 20 jego ostatnich obrazów, ok. 1000 zdjęć i grafik, a także cały majątek – mieszkania, lokaty bankowe, sprzęt komputerowy. Zbiory muzeum powiększyły się również o zapisy multimedialne, listy i filmy dokumentujące życie rodzinne twórcy.

Zdzisław Beksiński -Cztery Oblicza Swąta i jego Cztery Wyjścia z Kłódzi.

Zdzisław Beksiński -W Nawi Piekielnej.

Zdzisław Beksiński – Na Piekielnym Palu.

Zdzisław Beksiński – Piekielnik – Pole Palowe w Nawi Piekło.

Zdzisław Beksiński – Pal Kary.

Zdzisław Beksiński -Pal Bierza I Bierły-Obdzierły.

Zdzisław Beksiński – Brama Ciszy, droga do Otchłani – widok od strony Raju.

Zdzisław Beksiński – Otchłań Drzewo Bezmyśli.

Zdzisław Beksiński – Otchłań, Drzewo Bezpamięci.

Zdzisław Beksiński – Morze Martwe, czyli Morze Morów


Bogowie i Boginie

Zdzisław Beksiński – Lesza-Borana, ukryta w koronach skrzystych drzew

Zdzisław Beksiński -Bóg Lelij, brat Sowicy – z Lelkiem

Zdzisław Beksiński – Boginie siostry: Dzieldzielija i Krasatina

Zdzisław Beksiński – Narodziny Krasatiny


Zdzisław Beksiński – Dwugłowe Bóstwo – Kostroma

Zdzisław Beksiński – Swarożyc Słońce

Zdzisław Beksiński – Świst i Poświst

Zdzisław Beksiński – Rada-Zboża

Zdzisław Beksiński – Sporza-Śrecza, Pani o Przebogatym Wnętrzu

Zdzisław Beksiński – Rada-Rodzica, czyli Drasznica

Zdzisław Beksiński – Sam Spor we własnej osobie, bóg Szczerozłoty

Zdzisław Beksiński – Rudź w tanach

Zdzisław Beksiński – Pani Dobra (Dażboga)

Zdzisław Beksiński – Prowe wiodący Czsnotę

Zdzisław Beksiński – Bogini Pogoda, lecz niepogodna

Zdzisław Beksiński – Podag i Pogoda – pogodna

Zdzisław Beksiński – Podag, Pan Drogi – na swoim wierzchowcu

Zdzisław Beksiński – Rod w pełnej chwale zstępuje na swoje Niwy

Zdzisław Beksiński – Rodżana

Zdzisław Beksiński – Płon Netnik (Hwiezdnik)

Zdzisław Beksiński – Płon Netnik Niecący Gwiazdy na Niebie

Zdzisław Beksiński – Mokosza – Bogini Wijąca Dzieje Świata

Zdzisław Beksiński – Trzy wizerunki Plątwy: Plątwa I

Zdzisław Beksiński – Trzy wizerunki Plątwy: Plątwa II

Zdzisław Beksiński – Trzy wizerunki Plątwy: Plątwa III

Zdzisław Beksiński – Perperuna, Pani Burzowych Chmur

Zdzisław Beksiński – Run Perperuny

Zdzisław Beksiński – Pąćdagżwik, syn Podaga lub Daga-Dażboga-Mitry, Boski Posłaniec, Sędzia w Komorze Sowiego i Przyboczny Osta

Zdzisław Beksiński – Inne oblicze Pogody

Zdzisław Beksiński – Wąda, Pani Wód Jeziornych

Zdzisław Beksiński – Dwa oblicza Doli

Zdzisław Beksiński – Pani Gądźby – Muzyki

Zdzisław Beksiński – Pani Gąśćby – Śpiewu (Wiersza i Mowy Uroczystej)

Zdzisław Beksiński – Pani Ładu (Łada-Łagoda)

Zdzisław Beksiński – Podag, Pan Drogi – odpoczywa

Zdzisław Beksiński – Narodziny Dziewanny-Dziewej

Zdzisław Beksiński – Makosz-Zręb z wilkiem przy tumie Kostromy

Zdzisław Beksiński – Mor Morzący Mrozem


Zdzisław Beksiński – Mokosza Wiele Wijaca

Zdzisław Beksiński – Mąd-Mąciciel

Zdzisław Beksiński – Inne oblicze Mąda-Nikuły

Zdzisław Beksiński – Matka Ziemia przygnieciona, schwytana przez Wodów w podmorskim grobowcu

Zdzisław Beksiński – Makosz – Niemy Pan Zrębu-Źrzebu

Zdzisław Beksiński – Makosz-Niemy

Zdzisław Beksiński – Łado Czteroręki

Zdzisław Beksiński – Łado układa Ład Świata

Zdzisław Beksiński -Bogini Lesza-Liścia na Niwie Jeszy

Zdzisław Beksiński – Nadchodzi Groźnica-Chorzyca

Zdzisław Beksiński – Gogołada, Dawczyni Mowy (Gła-godania) i Zapisu (Głagołu)

Zdzisław Beksiński – Dyj Poświściel czyni zawieruchę-dujawicę

Zdzisław Beksiński – Dyj z gniewu oszalały

Zdzisław Beksiński – Stryja, Bogini Strojąca Powietrze

Zdzisław Beksiński – Strzybóg – Pan Wichrów

Zdzisław Beksiński – Kupała (nieco wyuzdany, ale to w końcu Pan Żądzy i Jurności)

Zdzisław Beksiński – Gogołada i ulatujące z niej głagoły-wyrazy

Zdzisław Beksiński – Dzieląca Dziel-dzielija

Zdzisław Beksiński – Dzieldzielia Rozdzierająca Bólem

Zdzisław Beksiński – Chorsiniec-Ksiemżyc

Zdzisław Beksiński – Chorsina Pani Mowy Tajemnej

Zdzisław Beksiński -Tajemna Mowa Chorsiny

Zdzisław Beksiński – Chors, Władca Tajemnic i Natchnień

Zdzisław Beksiński – Chors wschodzący nad Welą

Zdzisław Beksiński – Bóg Ładu i Nieładu oraz kosej doli – kosza -przypadkowego, krzywego losu

Zdzisław Beksiński – Borowił

Zdzisław Beksiński – Boruta


Zdzisław Beksiński – Skołt, Bóg Kamienny


Zdzisław Beksiński -Sim

Zdzisław Beksiński -Sim i Skalnik

Zdzisław Beksiński – Nyja, Bogini Śmierci

Zdzisław Beksiński – Zmora w Nocnych Tanach

Zdzisław Beksiński – Jesza -Yesse

Zdzisław Beksiński – Wodnik

Zdzisław Beksiński – Wid-Wij

Zdzisław Beksiński – Wid inaczej

Zdzisław Beksiński – Weles
Zdzisław Beksiński – Weles Uśmiercający


Zdzisław Beksiński – Sturęki ŁadziwcNiwy i Tyny

Zdzisław Beksiński – Niwa Wodów

Zdzisław Beksiński – Niwa Wodów II

Zdzisław Beksiński -Niwa Wiłów – Rudź zakradająca się do ich altany

Zdzisław Beksiński – Niwa Wiłów na pograniczu Niwy Kira Ruji

Zdzisław Beksiński – Niwa Wiłów: Trójdrzewo

Zdzisław Beksiński – Niwa Panów Nieba i Słońca

Zdzisław Beksiński – Niwa Mokoszów – Nietna Łąka, pajączki wijące nieci żywota

Zdzisław Beksiński – Niwa Mokoszów, Plecenie Baji – Materii Świata: Kto tutaj dotrze i to zobaczy ten pada martwy

Zdzisław Beksiński – Niwa i Tyn Swaroga

Zdzisław Beksiński – Niwa i Tyn Rodów

Zdzisław Beksiński – Napowietrzny Tyn Runów

Zdzisław Beksiński – Dziedziniec Tynu Ładów

Zdzisław Beksiński – Kraina Księzyca, sen w tynie Chorsów


Zdzisław Beksiński – Kraina Księżyca

Zdzisław Beksiński -Niwa Wiłów i tyn Wiłów

Zdzisław Beksiński – Niwa Mokoszy, Bańskie Łąki, zamyk Dodoli

Zdzisław Beksiński – Mokosza na Niwie Kostromy, z tyłu widać tum Kostromy

Zdzisław Beksiński – Zbieg Trzech Niw: Ruji, Jeszy i Runów

Zdzisław Beksiński – Zamyk Krasatiny

Zdzisław Beksiński – Zamyk Licho

Zdzisław Beksiński – Z niwy Wodów w Niwę Prowów – Brama Czynu i Prawa

Zdzisław Beksiński – Tyn Ładów

Zdzisław Beksiński – W lodowym zamyku Marzanny.

Zdzisław Beksiński – Tyn Welesa

Zdzisław Beksiński – Tyn Świstów

Zdzisław Beksiński – Tyn Sołów

Zdzisław Beksiński –  Tyn Prowów

Zdzisław Beksiński – Tyn Morów

Zdzisław Beksiński – Tyn Mokoszów-Źrzebów drapowany Nieciami Żywotów

Zdzisław Beksiński – Inny obraz tynu Ładów, zamyk Gogołady

Zdzisław Beksiński – Z tynu Simów widok na ich niwę

Zdzisław Beksiński – Tyn Dziewów (Dziewanny, Kupały, Krasatiny i Dzieldzieliji)

Zdzisław Beksiński – Zamyk Boruty na pograniczu Niwy Wiłów i Welesów

Zdzisław Beksiński – Tum Ruji

Zdzisław Beksiński – Tum Kostromy

Zdzisław Beksiński – – Zamyk Kostromy

Zdzisław Beksiński – Nieziemski, Czarnobilski Trzem CzarnogłowaBohaterowie Zerywanów

Zdzisław Beksiński -Narodziny Czarnodyji

Zdzisław Beksiński – Padół Ulwy, ostrów Bujan – odrodzenie w Zaświatach, dziełania Rodów.

Zdzisław Beksiński – Zerywańscy bohaterowie Rykawd i Iworoda błąkający się po Piekle

Zdzisław Beksiński – Na Sąd Osta

Zdzisław Beksiński – Ost
Jare Gody 2010

Posted in Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Słowianie, Wiara Przyrody by bialczynski on 2 Marzec 2010

swietesymbole4

Zachodniosłowiański Związek Wyznaniowy Słowiańska Wiara zaprasza wszystkich członków i sympatyków

na święto budzącego się życia – Jare Gody, które tradycyjnie już obchodzić będziemy u podnóża Świętej Góry Ślęży, 20 Marca 2010. Polana na przełęczy pod Wieżycą wypełni się gośćmi z całej Polski a także Słowacji, Czech i Serbii.

Na piątek i sobotę planowane są obrady Zarządu ZZW SW. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w wynajętym przez nas hotelu, prosimy wszystkich o wcześniejszy kontakt z organizatorami zzwsw@strona.pl (lub alternatywnie na adres fourfaces.mail@gmail.com )

Wiosna z burzą w orszaku przybędzie,

Perun gromem niebo upomni,

I ziemie zielenią żywą pokryje,

A deszcz napoić jej nie zapomni.

http://www.slowianskawiara.info.pl

swietesymbole5

Czy Prasłowianie to to samo co Praindoeuropejczycy?

Posted in Nauka, Słowianie by bialczynski on 2 Marzec 2010

Jeszcze parę miesięcy temu postawienie tytułowego pytania wywołałoby lawinowe protesty, a ktoś kto by je postawił okrzyknięty by został nacjonalistycznym głupkiem. Za sprawą genetyki wiele się ostatnio zmieniło. Można powiedzieć że Świat stanął na głowie. Coraz więcej dowodów wskazuje że rzeczywiście pojęcia Prasłowianie  i Praindoeuropejczycy to jedno, a na pewno za jeden lud uważać można Słowiano-Scytów. Pomyśleć, że kiedy zaczynałem pisać Mitologię Słowiańską autorytety naukowe pukały się w czoło widząc, że nawiązuję jednak do tezy o Nadwiślańskim pochodzeniu Słowian i starożytności Słowian a nie o ich gwałtownych narodzinach z niebytu w VI wieku n.e.

Przytaczam tutaj ważny fragment długiej i sensownej dyskusji internetowej na temat najnowszych, bieżących odkryć genetycznych i językoznawczych oraz łączenia tych odkryć i teorii z kulturami archeologicznymi. Dyskusja toczy się na stronach; http://forum.histmag.org/index.php?topic=8836.360, gdzie można prześledzić jej cały tok. Przewijają się tam różne argumenty, ale nie ulega wątpliwości że przybliżamy się do odkrycia zaskakującej prawdy o nas samych. Dlatego fragment tej prawdy zdecydowałem się udostępnić tutaj. Dyskusja toczy się na bieżąco a fragment pochodzi z 25 lutego 2010.

Zainteresowanych bardzo głęboko tematem (dyskusja jest naprawdę drobiazgowa i wraca dziesiątki razy do tego samego nierozwikłanego wątku) odsyłam na ową stronę. Tutaj tylko interesujący fragment, z którym się zgadzam w dużej mierze, a który jest tylko potwierdzeniem wysnutych w Księdze Tura i Księdze Ruty i przedstawionych w formie opowieści mitologicznych dziejów Królestwa Sis.

Poszukując odpowiedzi na pytania dotyczące etnogenezy Słowian, z konieczności musimy się też zainteresować zagadnieniem wspólnoty praindoeuropejskiej, tzn. kim byli i gdzie żyli Praindoeuropejczycy (PIE).

Do tej pory problem ten był przedmiotem spekulacji i niezliczonych sporów. Obecnie, dzięki nowym i przełomowym odkryciom genetyków, językoznawców, antropologów i archeologów można pokusić się o nowe, bardziej dokładne odpowiedzi.

Interesuje mnie to, jakie PIE mieli geny, jak wyglądali, jakim w przybliżeniu językiem mówili oraz gdzie leżała ich ojczyzna. Przede wszystkim chciałbym jednak uzyskać odpowiedzi na pytania: co łączyło PIE z Prasłowianami, jak wyglądał proces wydzielania się grupy prasłowiańskiej ze wspólnoty PIE i czy w ogóle taki proces miał miejsce, a jeśli tak, to gdzie i kiedy?

Stare teorie języka PIE głosiły, że kiedyś istniała wspólnota mówiących jednorodnym językiem PIE i mieszkujących na tym samym terytorium ludów. Wspólnota ta następnie rozpadła się na liczne plemiona mówiące językami: praceltyckimi, pragermańskimi, pragreckimi, praarmeńskimi, prasłowiańskimi, praindoirańskimi itd., które następnie wywędrowały ze wspólnej siedziby i zajęły nowe terytoria, dając początek współczesnym językom indoeuropejskim.
Dzisiaj wiemy, że taki scenariusz nie mógł mieć miejsca, wyklucza to bowiem genetyka.

Jaka jest zatem prawdziwa historia wspólnoty PIE i języka PIE?

1.Polityka wypaczyła naukę o języku PIE

Omawianie teorii wspólnoty PIE należy chyba zacząć od jej krytyki i pokazania, gdzie leżą źródła błędów.

W 1857 wybitny polski orientalista pracujący na Uniwersytecie Berlińskim Ignacy Pietraszewski wydał dzieło poświęcone badaniom nad świętymi tekstami Zaratusztry. W piśmie tym dowodził bliskiego pokrewieństwa języka awestyjskiego z językiem polskim. Było to ważne odkrycie, gdyż w rzeczywistości języki słowiańskie są bardziej podobne do języków starożytnego Iranu czy Indii niż jakiekolwiek inne języki europejskie.

Jaka nagroda spotkała polskiego badacza za tak wybitne osiągnięcie? Dostał awans? Stał się sławny? Nie, nic z tych rzeczy. Odebrano mu katedrę i wyrzucono z uniwersytetu. Musiał wydawać swoje książki za prywatne pieniądze i robił to, bo był patriotą.

Dzięki jego pionierskim pracom wiemy dziś jak blisko jesteśmy spokrewnieni językowo z ludami tworzącymi wielkie cywilizacje Azji, a dzięki nowym odkryciom w genetyce wiemy też, że ludy, które w epokach brązu i żelaza wtargnęły do Iranu i Indii i dały początek tym cywilizacjom, pochodziły z Europy Centralnej i Wschodniej i pod względem genetycznym i fenotypowym były bardzo podobne do nas. Genetyka i językoznawstwo prowadzą do podobnych wniosków.

Niemcy ignorowali bliskość języków słowiańskich do języków indoirańskich, starając się podkreślić swoje rzekome związki. Wymyślili tzw. teorię języków indogermańskich i wmawiali światu, że to jacyś Indogermanie zawędrowali do Indii. Dzisiaj wiadomo, że to kompletna bzdura, w Indiach wśród kasty bramińskiej, będącej potomkami indoeuropejskich Ariów, nie znaleziono ani jednego nosiciela germańskich czy celtyckich haplotypów należących do hg R1b lub I1. Występuje za to często hg. R1a (80%) i wiele haplotypów identycznych z tymi, które spotykamy wśród Słowian. Związki językowe języków germańskich z indoirańskimi są też bardzo odległe i często pozorne, podczas gdy języki słowiańskie są bliskie indoirańskim.
Widać stąd wyraźnie, że od momentu powstania w XIX w. indoeuropeistyka była spaczona przez niemiecki nacjonalizm i wiele z tamtych błędów przetrwało do dziś.

2.Języki germańskie – przykład języków mieszanych

Języki germańskie nastręczają wielu kłopotów językoznawcom. Nie sposób ich zakwalifikować. Grupa naukowców amerykańskich D. Ringe, T. Warnow i A. Taylor próbując pogrupować języki indoeuropejskie w oparciu o analizy komputerowe stwierdziła, że języki germańskie wykazują zbyt dużo anomalii i nie pasują do innych języków. Obliczenia nie dawały sensownych rezultatów. Postanowiono więc wykonać obliczenia opuszczając języki germańskie.

Eksperyment zakończył się sukcesem i uzyskano drzewo pokazujące zależności między językami indoeuropejskimi:

Autorzy są przekonani, że to dzięki usunięciu języków germańskich komputerowe obliczenia zależności i podobieństw dały sensowne wyniki, i w rezultacie tego otrzymali najlepszą możliwą postać drzewa ukazującego strukturę i historię języków:

Cytaty i rysunki z:
http://www3.isrl.illinois.edu/~junwang4/langev/localcopy/pdf/ringe02IECladistics.pdf

Niektórzy lingwiści, a za nimi amerykański antropolog Dawid W. Anthony, próbują zinterpretować ten rezultat jak na rysunku poniżej:


Z książki Dawid W. Anthony „The Horse, The Wheel and Language” str.57

Anthony pisał swoją książkę ignorując dane, które dostarcza nam genetyka. W oparciu o analizy słownictwa germańskiego i historię genetyczną ludów germańskich najprościej byłoby powiedzieć, że języki germańskie to języki powstałe ze zmieszania języków nieindoeuropejskich i celtyckich, z pewną domieszką języków słowiańskich, tak jak robi to portal Eupedia:

Cytuj
The Germanic branch of Indo-European languages probably inherited more from the R1b cultures, although R1a is likely to have arrived earlier in Scandinavia, during the Corded Ware period. R1a people would have mixed with the pre-Germanic I1 aborigines to create the Nordic Bronze Age (1800-500 BCE). R1b would have reached Scandinavia later as a northward migration from the contemporary Hallstatt culture (1200-500 BCE). The first truly Germanic tongue could have been a blend of Hallstatt Proto-Celtic and the Corded-Ware Proto-Slavic with a few pre-Germanic loan words. The fact that present-day Scandinavia is composed of roughly 40% of I1, 20% of R1a and 40% of R1b reinforces the idea that Germanic ethnicity and language had acquired a tri-hybrid character by the Iron Age.

http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml

3.Język armeński – przykład indoeuropeizacji

Chociaż bez języków germańskich uzyskujemy większą przejrzystość i łatwiej jest dostrzec podobieństwa, strukturę i historię języków, niewiele nam to pomaga w zrozumieniu historii języka PIE ze względu na następujący problem, który przedstawię na przykładzie języka armeńskiego.

Cytuj
In particular, both Indo-European speaking Armenians and Altaic-speaking Azerbaijanians group with their geographic neighbours in the Caucasus, rather than with their linguistic neighbours (other Indo-European/Altaic-speaking populations), suggesting language replacements involving the Armenian and Azerbaijanian languages. Remarkably, the genetic distance between pairs of populations was significantly correlated with geographic distance, despite the presence of the Caucasus Mountains as a potentially significant barrier to gene flow.

Cytat z:
http://www.familytreedna.com/pdf/alupaper.pdf

Badania genetyczne pokazują, że mówiąca językiem indoeuropejskim populacja Armenii i mówiąca językiem Ałtajskim populacja Azerbejdżanu nie różnią się pod względem genetycznym od siebie i od innych sąsiednich ludów kaukaskich, mówiących językami kaukaskimi, a więc należącymi do zupełnie innej grupy językowej.
Autorzy wnioskują stąd, że na terenie Armenii miało miejsce zastąpienie języka, czyli indoeuropeizacja populacji. Na terenie Azerbejdżanu natomiast ta sama pod względem genetycznym populacja kaukaska uległa ałtaizacji.

W związku z tym język armeński wykazuje wiele specyficznych cech, nie spotykanych w innych językach indoeuropejskich, będących wynikiem ulegania wpływom języków kaukaskich, którymi mówiła rdzenna populacja Armenii.

Cytuj
Armenian corresponds with other Indo-European languages in its structure, but it shares distinctive sounds and features of its grammar with neighboring languages of the Caucasus region.

http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_language

Język armeński wykazuje też wiele innych wpływów:

Cytuj
It is clear that Armenian is an Indo-European language, but its development is opaque. In any case, Armenian has many layers of loanwords and shows traces of long language contact with Hurro-Urartian, Greek and Indo-Iranian.

http://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Armenian

Proces powstawania języka armeńskiego polegał na mieszaniu się języków indoeuropejskich i kaukaskich oraz ewolucji. Nie ma żadnych pewnych dowodów, że kiedyś istniał jakiś język praarmeński czy proto-armeński, który wydzielił się ze wspólnoty PIE.

4.Język grecki – przykład konwergencji dialektów

Podobne problemy mamy z językiem pragreckim czy proto-greckim. J. Hall, wybitny językoznawca specjalizujący się w historii języka greckiego pisze:

Cytaty z:Ethnic Identity in Greek Antiquity By Jonathan M. Hall str.169

Nic nie wskazuje na to, aby istniał kiedykolwiek wyodrębniony ze wspólnoty PIE język pragrecki czy proto-grecki, który dał następnie początek historycznym dialektom greckim. Hall temu zaprzecza. Wszystko wskazuje na to, że do Grecji napływały różne plemiona indoeuropejskie, mieszały się z miejscową ludnością nieindoeuropejską, a w wyniku tego mieszania powstawały dialekty lokalne, z których następnie przez złożone procesy konwergencji i dywergencji wyodrębniały się dialekty główne i w rezultacie ukształtował się język grecki.

Pod względem genetycznym populacja grecka jest podobna do populacji sąsiednich i różni się istotnie od populacji Europy centralnej i wschodniej skąd najprawdopodobniej pochodziły plemiona indoeuropejskie, które dokonały inwazji Grecji w epoce brązu. W przypadku Grecji, podobnie jak w przypadku Armenii, mamy zatem do czynienia z zastąpieniem języka i indoeuropeizacją populacji. Nastąpiło to jednak w procesie złożonej ewolucji, a nie przez proste zastąpienie języków lokalnych jakimś hipotetycznym językiem pragreckim czy proto-greckim. Taki język najprawdopodobniej nigdy nie istniał.

5.Krytycy hipotezy języka PIE

Z powyższych powodów, jak i różnych innych, wielu wybitnych językoznawców odrzuca całkowicie hipotezę języka PIE. Jednym z nich jest N.S Trubetskoy:

Cytuj
“There is therefore, no compelling reason for the assumption of a homogeneous Indo-European protolanguage from which the individual branches of Indo-European descended. It is equally plausible that the ancestors of the branches of Indo-European were originally dissimilar but that over time, through continuous contact, mutual influence, and loan traffic, they moved significantly closer to each other, without becoming identical (Trubetskoy 2001, p. 88).”
Cytuj
“Thus a language family can be the product of divergence, convergence or a combination of the two (with emphasis on either). There are virtually no criteria that would indicate unambiguously to which of the two modes of development a family owes its existence. When we are dealing with languages so closely related that almost all the elements of vocabulary and morphology of each are present in all or most of the other members (allowing for sound correspondences), it is more natural to assume convergence than divergence (Trubetskoy 2001, p. 89).”

Trubetzkoy, N. S. (2001), „Studies in General Linguistics and Language Structure,” Anatoly Liberman (Ed.), translated by Marvin Taylor and Anatoly Liberman, Durham and London:  Duke University Press.

Hipotezę wspólnoty PIE odrzuca również Jean-Paul Demoule, który wprost twierdzi, że żaden naukowy fakt nie wspiera obecnie hipotezy, aby kiedykolwiek istniał jakiś lud mówiący językiem PIE.

Mówiąc krótko, hipotezy języka PIE i wspólnoty PIE wcale nie są powszechnie akceptowane. Wielu naukowców w mniejszym lub większym stopniu im zaprzecza.
Uważam, że genetyka do pewnego stopnia wspiera poglądy przeciwników tych hipotez. Jaki bowiem sens ma rekonstrukcja języka PIE w oparciu o języki germańskie, celtyckie i greckie – co do tej pory robiono – skoro wiadomo, że ludy germańskie, celtyckie i greckie pod względem genetycznym nie mają wiele wspólnego z ludami, które współtworzyły języki słowiańskie, indoirańskie i bałtyckie, i dlatego nigdy nie mogły z nimi tworzyć wspólnoty, tzn. żyć na jednym terytorium i mówić jednorodnym językiem? Nie było prajęzyków wywodzących się jak gałęzie z jednego pnia, tzn. języka PIE. Te gałęzie powstały jako proces różnorodnych wpływów, mieszania się i ewolucji. Nie ulega wątpliwości, że od początku teoria języka PIE i hipoteza wspólnoty PIE rozwijały się przy udziale polityki i nacjonalizmów, które je wypaczyły. Największym błędem było niedowartościowanie języków słowiańskich i przewartościowanie germańskich i celtyckich, co jasno pokazują współczesne badania genetyczne. Czas spojrzeć na to zagadnienie od nowa.

Pochodzenie języków indoeuropejskich według genealogii Y-DNA

Elkate, językoznawcy twierdzą, że żadnych zjawisk językowych starszych niż 10000 lat nie są w stanie uchwycić. Separacja R1a i R1b miała miejsce około 20000 lat temu. To tak dawno, że nic nie możemy wiedzieć na temat języków w tamtych czasach.

Moim zdaniem interesująca nas historia tej R1a1, którą uważamy za słowiańską, na dobre zaczyna się od halocenu, czyli 8000 p.n.e. na północy Morza Czarnego. Wtedy następuje ocieplenie klimatu i na obszarze między Morzem Czarnym i Bałtykiem zaczynają rozwijać się kultury najpierw pasterskie, później rolnicze. Tutaj szukałbym naszych przodków i początków języków indoeuropejskich jakie znamy. Wcześniej był lodowiec i tylko niewielkie grupki ludzi wędrujące między Azją i Europą, walczące o przeżycie. Nic nie wiemy o ich języku, obyczajach, religii. Możemy tylko spekulować.

W tym wątku chciałbym się zająć czasami trochę bliższymi i zbadać, komu zawdzięczamy słownictwo dotyczące np. wozu, koła, religii, systemu liczbowego, różnych pojęć, które później trafiły do filozofii Indii i Grecji itp. Słowa te – wspólne różnym językom indoeuropejskim – powstały z pewnością dużo później niż wyodrębnienie się R1a i R1b.

W opinii wielu specjalistów indoeuropeizacja naszego kontynentu nie była prostym procesem wyodrębniania się prajęzyków ze wspólnoty PIE i narzucania ich nieindoeuropejskim mieszkańcom podbijanych terenów. Język pragrecki nie przybył do Grecji z ojczyzny PIE, lecz raczej ukształtował się w Grecji w rezultacie długotrwałych i złożonych procesów mieszania się języków indoeuropejskich i nieindoeuropejskich, ich konwergencji itd. Podobnie kształtowały się języki praarmeński, pragermański, praindoirański itp.

Powstaje jednak pytanie: czy wszystkie współczesne języki indoeuropejskie powstały w wyniku mieszania się z językami nieindoeuropejskimi? A jeśli nie, to które?
Tutaj musimy się zwrócić o pomoc zarówno do genetyków, jak i do językoznawców.

Obecnie zdecydowana większość specjalistów łączy ekspansję języków IE z hg R1a1. Jednym z powodów jest to, że tylko ta haplogrupa występuje wśród kasty braminów w Indiach, czyli potomków indoeuropejskich Ariów. Brak jest tam zupełnie hg R1b i innych europejskich znaczników.
Największy odsetek R1a1 występuje wśród Słowian północnych, a zwłaszcza wśród Polaków, dochodząc do 60%. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że 16% R1b w Polsce, występujące głównie na zachodzie, jest nabytkiem stosunkowo nowym, to możemy przyjąć, że odsetek R1a1 w pierwotnej populacji Słowian mógł przekraczać nawet 80%. Zatem jest to populacja w najmniejszym stopniu zmieszana z elementem nieindoeuropejskim.

Drugim czynnikiem świadczącym o braku zmieszania jest archaiczność języka.
Profesor Mańczak pisze o tym:

Cytuj
[…]język, który się rozwijał w praojczyźnie, jest bardziej archaiczny od języków, które
powstały na obcych substratach. Innymi słowy, badacze ci wysuwali postulat, że praojczyzny
należy szukać tam, gdzie jest najbardziej archaiczny język.

[…]najwięcej nawiązań etymologicznych do pozostałych języków indoeuropejskich wykazuje słownictwo polskie, z czego wniosek, że praojczyznę indoeuropejską należy utożsamiać z praojczyzną Słowian, a więc dorzeczem Odry i Wisły. Innymi słowy Słowianie są potomkami tej części ludności praindoeuropejskiej, która w praojczyźnie pozostała, podczas gdy Bałtowie, Germanie, Celtowie itd. są potomkami tej części ludności praindoeuropejskiej, która praojczyznę opuściła, osiedlając się na obszarach zamieszkanych przez ludność nieindoeuropejską i dlatego słownictwo bałtyckie, germańskie, celtyckie itd. jest mniej archaiczne od słowiańskiego (Mańczak 1992).

Cytat z: http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/PTJ/b/b55_123-130a.pdf

Centralną pozycję języków słowiańskich w stosunku do innych języków indoeuropejskich pokazuje wiele analiz. Poniższy wykres pochodzi z książki  „Archaeology and language: the puzzle of Indo-European origins”  By Colin Renfrew str.116

Ciekawy model rozprzestrzeniania się języków IE prezentuje też konkurencyjna w stosunku do hipotezy drzewa teoria fali, którą obrazuje poniższy wykres:


Wykres z książki Renfrew str.105

Źródłem tej fali wydają się być języki słowiańskie.

Wracając do mającej więcej zwolenników teorii drzewa, zilustrowanej na powyższym wykresie D. Ringe, T. Warnow i A. Taylor , to warto zauważyć, że wszystkie gałęzie językowe na tym drzewie powstały w wyniku zmieszania się języków IE z jakimiś językami nieindoeuropejskimi.
Wyjątkiem są tylko języki słowiańskie. Dlatego warto się zastanowić, co w tym drzewie należy uważać za gałęzie, a co za pień.
Wydaje się, że nawet po obcięciu wszystkich gałęzi drzewo będzie żyło i wypuszczało nowe. Geneza języków słowiańskich jest bowiem niezależna od innych języków. Co by się jednak stało, gdyby około 8000 p.n.e na północy Morza Czarnego nie pojawiła się hg. R1a1 dająca początek naszym przodkom?

Myślę, że wiele rzeczy stanie się bardziej zrozumiałe, jeśli pokażemy przykłady wpływów i zależności

Teoria, którą na schemacie przedstawiłem, nazwana jako teoria haplogrupy R1, najlepiej oddaje sprawiedliwość populacjom indoeuropejskim; w każdym razie nie zastępuje przegranego pangermanizmu panslawizmem (a tego rodzaju zjawiska już się pojawiają na wielu portalach i forach internetowych).
Teoria haplogrupy R1
opiera się na znajomości tego fundamentalnego faktu, że:
podstawowe zjawiska kultury, w tym zwłaszcza język, powstają i rozwijają się oraz są przekazywane zasadniczo tylko w rodzinach, rodach i plemionach.

Dotyczy to zwłaszcza społeczeństw pierwotnych, starożytnych, które całe swoje życie prowadziły w ramach rodów i plemion, bardzo wyraźnie odseparowanych od innych podobnych jednostek, chyba że krewniaczych, tożsamych językowo.|
Były to wspólnoty typowo patriarchalne, rozwijające się wzdłuż męskich linii genealogicznych.
Dlatego przez tysiące lat utożsamiały się niemal stuprocentowo z haplogrupami genealogii Y-DNA.
Tak też i wzdłuż linii genealogii Y-DNA trzeba szukać odpowiedzi na zagadkę powstania rodziny języków indoeuropejskich
Oczywiście od tej reguły bywają odstępstwa, ale są one spowodowane nadzwyczajnymi zaszłościami historycznymi i warunkami życia. Odnosi się to np. do Greków, Ormian, skandynawskich R1a, kirgiskich R1a czy baskijskich lub kameruńskich R1b.
Co do języka Basków to przypuszczam, że jakiś tam odszczepieniec z populacji R1b1b2 przyżenił się do jakiegoś podkaukaskiego rodu nieindoeuroopejskiego, matriarchalnego; oddał inicjatywę wychowawczą białogłowie i jej językowi, a współcześni Baskowie muszą spijać to gorzkie piwo…
Teoriami językoznawców, choć nimi nie pogardzam, nie ma się co zbytnio zadręczać. Językoznawcy, badający dotąd genezę języków indoeuropejskich, szukali kolorów w bardzo gęstej mgle. Dlatego opracowali tak wiele teorii i schematów genealogicznych, sobie wzajemnie przeczących.
Teraz mają genealogię genetyczną. Powinni z niej skorzystać czym prędzej!

P.S. Zauważyłeś w książce sir Anthony’ego ustęp: „The ancestor of English: The origin of Spread of the Usatovo Dialect” (s.359). Co dla autora było głównym znakiem rozpoznawczym, że w Usatovo zaczęła się etnogeneza Germanów/Anglików? Stwierdził,  czy tylko usiłuje dowodzić, że tam pojawił się stosunek feudalny suweren-klient i władanie miecza, zwłaszcza w stosunku do naddnieprzańskiej populacji kultury trypoliskiej fazy C2 (protosłowiańskiej?). Dowodzi tego na wielu stronicach.

Elkate, wydaje mi się, że rzeczywista historia języków może być trochę bardziej skomplikowana, niż ta którą nakreśliłeś, i można rozważać różne inne jej warianty. Niektóre plemiona czy rody mogły się np. łączyć (na drodze pokojowej lub podboju) i mogły powstawać małżeństwa mieszane. Zwykle to kobiety wychowują dzieci i dziecko uczy się najpierw języka od matki, później od ojca. Jeśli ojciec, zajęty wojnami itp., nie zajmuje się dziećmi, a matka nie nauczyła się języka męża, to dziecko może mówić dziwnym nowym językiem. W ten sposób języki się od siebie oddalają lub do siebie zbliżają.

Fakt, że populacje o dominujących haplogrupach R1b i R1a mówią (z pewnymi wyjątkami) pokrewnymi językami IE, jest rzeczywiście zadziwiający. Wszystkie badania zmienności mikrosatelitarnej R1b wskazują na Półwysep Iberyjski i Anatolię jako źródła tej haplogrupy w Europie, co oznacza, że europejskie R1b i R1a przez tysiące lat musiały żyć z dala od siebie, a nie razem. Istnieje wiele teorii próbujących wyjaśnić to zjawisko, niektóre mówią nawet o indoeuropeizacji R1b. Ale żadna nie jest powszechnie akceptowana, bo nie ma dowodów.

Twoja teoria głosząca, że już w momencie rozdzielenia R1a i R1b mówiły jakąś formą prajęzyka zbliżoną do PIE, jest ciekawa, ale trudno ją chyba będzie udowodnić. Co się działo 20000 lat temu z językami nikt chyba dobrze nie wie. Może był jakiś wspólny substrat językowy. Niektórzy twierdzą, że pod koniec Paleolitu wykształciła się rodzina języków nostratycznych, później na tej bazie PIE. Nie są to jednak teorie szeroko akceptowane. Niektórzy, jak prof. Alinei, uważają, że języki IE sięgają Paleolitu. Ale też nie jest to pogląd szeroko akceptowany. Ja nic nie wiem na ten temat i mogę tylko spekulować.

Zamiast spekulować wolałbym się skupić na rzeczach, które mogą być bardziej dokładnie uchwycone przez językoznawców, archeologów i genetyków, tzn. na historii ostatnich 4-6 tys. lat. Według ekspertów w tym czasie ukształtowały się języki IE jakie znamy.
Pytając o to, czy PIE mógł być językiem bliskim Prasłowiańskiemu, chciałbym się zastanowić nad tym, który z języków wniósł najwięcej do słownictwa uważanego za PIE i można go połączyć z tym, co historycznie przypisuje się PIE.
Najlepiej chyba zobaczymy to omawiając konkretne przykłady.

‘WÓZ’, ‚KOŁO’ i nazwy innych części wozu w językach IE

1.Praindoeuropejczykom przypisuje się udomowienie konia i wynalezienie wozu. Poszukajmy więc, w jakim języku jest najwięcej własnych słów związanych z wozem i jego częściami. Z pewnością zróżnicowanie i bogactwo takiego słownictwa będzie  wskazówką bliskiego związku tego języka z PIE.

Na wstępie kilka uwag:
Najstarszym wyobrażeniem wozu na świecie jest rysunek na wazie znaleziony w wiosce Bronocice pod Krakowem.
http://bronocice.dzialoszyce.info/waza.htm

Waza pochodzi z okresu kultury pucharów lejkowych i jest datowana na 3491-3060 p.n.e.
Z kultury pucharów lejkowych wyrosła kultura ceramiki sznurowej (3200-2300 p.n.e), powszechnie uważana za już w pełni indoeuropejską. Kiedyś łączono ją z etnosem pragermańskim, teraz mamy coraz więcej danych by uważać sznurowców za ludność prasłowiańską. Ponieważ to ludność ceramiki sznurowej najprawdopodobniej najbardziej przyczyniła się do upowszechnienia wozu, czego dowodem jest fakt pojawienia się około 3000 p.n.e na terenach od Łaby po Wołgę wyobrażeń wozów i rydwanów, słownictwo związane z wozem wskaże nam język, jakim najprawdopodobniej mówili sznurowcy.
Warto też zauważyć, że w kulturze amfor kulistych (3100-2600 p.n.e), której obszar pokrywa się z terytorium współczesnej Polski, składano ofiary z par wołów, co sugeruje, że mogły one pochodzić z zaprzęgu. Jest to kolejny dowód na używanie wozów przez tą ludność.

Warto też zwrócić uwagę na dystrybucję i zmienność nowo odkrytej haplogrupy R1a1-M458. Częstość występowania oraz historia rozprzestrzeniania się tej haplogrupy pasują od ekspansji kultury ceramiki sznurowej. Jest naprawdę wiele danych pozwalających łączyć tą haplogrupę z ekspansją ludnościi ceramiki sznurowej w Europie Centralnej i Wschodniej i wielu naukowców już to zauważyło, np. ceniony przez ciebie Maju. Ponieważ sznurowcy pierwsi masowo używali wozów i je rozpowszechnili, słownictwo związane z częściami wozu może być dla nas wskazówką jakim językiem mówili nosiciele haplogrupy R1a1-M458 w przeszłości. Jest to ważne specjalnie dla nas Polaków, bo występowanie tej haplogrupy ogranicza się prawie wyłącznie do Słowian i powszechnie uważa się ją za haplogrupę słowiańską. Szczególnie w Polsce zauważamy największy odsetek i największą zmienność mikrosatelitarną, co jest wskazówką, że ta haplogrupa pochodzi z terenów Polski.

Współczesny zasięg i historia rozprzestrzeniania się haplogrupy R1a1-M458 pokazana jest na dwóch poniższych mapkach:

Z pracy Underhill 2009

Powyższe dane wskazują, że większość Polaków to autochtoni i potomkowie sznurowców. Domyślano się już tego wcześniej, gdyż dla wykrytych w szkieletach ceramiki sznurowej z Eulau nad Łabą haplotypów R1a1, datowanych na 2600 p.n.e., znaleziono odpowiedniki wśród współczesnych Polaków i Rosjan.

Na wyjątkową wagę słownictwa dotyczącego części wozu zwrócił uwagę D.W. Anthony w książce „The Horse, the Wheel and Language”.
Omawiał tam słownictwo historyczne, poszukując PIE rdzeni, ale popełnił kilka rażących błędów, które spowodowały, że prawdziwa historia słownictwa dotyczącego wozu nie została przez niego dostrzeżona. Poniżej chciałbym omówić te błędy i je sprostować. Pokazuję na skanach wycięte fragmenty ze str. 35 jego książki.

1.Koło i kółko

Wydaje się, że Anthony pominął tutaj bardzo wiele słów. W języku polskim mamy wiele słów bliskich hipotetycznemu PIE rdzeniowi ‘*kuel’ jak: ‘koło’, ‘kółko’, ‘kula’, ‘kulka’, ‘kołować’, ‘kulgać’, ‘kołowy’, ‘kulisty’ itd. Widać wyraźnie, że to nasz język posiada największą różnorodność i bogactwo form pokrewnych ‘kołu’, jest to więc słowo należące do naszego języka. W innych językach ubóstwo form i zniekształcenia rdzenia wskazują na zapożyczenia.

Przeanalizujmy możliwe etymologie i związki, zakładając, że to właśnie sznurowcy „z Polski” rozpowszechnili słowo ‘koło’:

pol. ‘koło’ -> cz. ‘kolo’
-> r. ‘koleso’
-> scs. ‘kolo’, ‘kolese’
->stpr. ‘kelan’ „koło”
-> łot. ‘cele’ „koło” (np. ‘du-celes’-„dwukołówka”)
->gr. ‘polos’ „oś, biegun”
->łac. ‘colus’ „przęślica, kądziel”
->stnord. ‘hvel’ „koło”.

Hipotetyczny rdzeń PIE ‘*kuel’ wskazuje na bliski związek z polskim ‘kołem’.
Języki germańskie – jak zwykle – bardzo zdeformowały zapożyczone słowo i etymologia jest niepewna.

Jak łatwo zauważyć, istnieje też grupa języków, w których ‘koło’ ma trochę inne brzmienie. Pojawia się bowiem drugie ‘k’, jak w greckim ‘kuklos’. Jak to wytłymaczyć?
Otóż najlepszym wyjaśnieniem – moim zdaniem – jest to, że w języku polskim, który uważamy za język macierzysty dla nazewnictwa części wozu, mamy dwa słowa na oznaczenie kół. Drugim jest zdrobniała forma ‘kółko’. Mówi się „wóz na kółkach” itp.

Możliwe są zatem następujące etymologie:

pol. ‘kółko’->
->gr.’kuklos’ „okrąg”
->tochA. ‘kukal’ „wóz”
->tochB. ‘kokole’ „wóz”
->avest. ‘caxtra’ „koło”
->stind. ‘cakra’ „koło”
->stang ‘hweohl’ „koło”

Bardzo interesująca jest odmiana formy liczby mnogiej:
pol. ‘kółka’ -> gr. ‘kukla’ „koła”.

W języku greckim jest to odmiana nieregularna, normalna forma liczby mnogiej to ‘oi kukloi’. Istnienie drugiej, nieregularnej formy liczby mnogiej ‘ta kukla’, prawie identycznej z formą polską, jest mocnym dowodem, że starożytni Grecy zapożyczyli nazewnictwo wozu od naszych prapolskich czy pralechickich przodków, sznurowców.

Oś i ośka

Anthony podaje następujące słowa pokrewne:

Analogiczną sytuację do ‘koła’ i ‘kółka’ mamy w przypadku ‘osi’ i ‘ośki’. Oba te słowa są normalnie używane w odniesieniu do tej samej części wozu. Dlatego prawdopodobne są następujące etymologie:

pol. ‘oś’->
-> ocs ‘osi’
-> stpr. ‘aseis’
-> lit ‘asis’

Druga pochodzi od zdrobnienia

pol. ‘ośka’->
->stind ‘akszah’ „oś”
->m.gr. ‘akosone’ „oś”
->łac. ‘axis’ „oś”
-> stang. ‘eax’

Rydwan

Ponieważ na oznaczenie koła w staropruskim istnieje słowo ‘kelan’, a w łotewskim ‘cela’, słowa lit. ‘ratas’ i łot ‘rats’ na oznaczenie tego samego koła mogą być zapożyczeniami z języków germańskich.

Myślę, że następujące etymologie są najbardziej prawdopodobne:

pol. ‘rydwan’ ->
-> lit ‘rydwanie’ „rydwan”
-> stind. ‘ratha’ „rydwan”
-> avest. ‘ratha’ „rydwan”
-> łac. ‘rota’ „koło”

Wóz

Najbardziej prawdopodobne etymologie to:

pol. ‘wóz’, ‘wozi’, ‘wozić’->
->scs ‘vezo’ „wozi”
->r. ‘voz’ „wóz’
-> avest.’vazaiti’ „wozić”
->stind. ‘vahati’ „wozić, przenosić”
->lit. ‘vezu’ „wiezie”
->stnord. ‘vega’

Dyszel

Prawdopodobne etymologie to:

pol. ‘dyszel’ ->
->stind. ‘isza’ „pal, drąg, dyszel”
-> avest.’aesza’ „drąg, dyszel”
-> het. ‘hisza’ „dyszel”
-> ang. ‘thill’ „dyszel” (?)

Wszystko wskazuje na to, że język polski jest najbogatszy i najbardziej zróżnicowany w odniesieniu do słownictwa związanego z częściami wozu, i najbliższy PIE. Tylko w języku polskim istnieją dwie formy: ‘koło’ i kółko’ oraz ‘oś’ i ‘ośka’, stosowane do tych samych części wozu i dlatego tylko z języka polskiego można wyprowadzić wszystkie słowa odnoszące się do tych części wozu w innych językach IE.
Pokrywa się to z odkryciami archeologów w Bronocicach i z historią rozprzestrzeniania się haplogrupy R1a1-M548, sznurowców oraz stosowania wozów i rydwanów. Myślę, że mamy mocne dowody na to, że ludność kultury ceramiki sznurowej mogła być prasłowiańska.

Mamy więc pierwszy dowód wspierający hipotezę, że Prasłowianie = PIE. Takich dowodów jest więcej.

P.S. Zauważyłeś w książce sir Anthony’ego ustęp: „The ancestor of English: The origin of Spread of the Usatovo Dialect” (s.359). Co dla autora było głównym znakiem rozpoznawczym, że w Usatovo zaczęła się etnogeneza Germanów/Anglików? Stwierdził,  czy tylko usiłuje dowodzić, że tam pojawił się stosunek feudalny suweren-klient i władanie miecza, zwłaszcza w stosunku do naddnieprzańskiej populacji kultury trypoliskiej fazy C2 (protosłowiańskiej?). Dowodzi tego na wielu stronicach.

Tak, zauważyłem. A co myślisz o poniższej mapce, z której wynika jakoby Słowianie nie znali słów: ‘koło’, ‘dyszel’, ‘rydwan’, a Germanie znali wszystko?


Przecież to ewidentny przekręt, nawet w „Encyclopedia of Indo-European culture” By J. P. Mallory, Douglas Q. Adams, wspomina się o scs. ‘kolo’.

Na str. 56 swojej książki Anthony pisze o językach słowiańskich:

Cytuj
Only one dialect documented (OSC), but the West, South and East Slavic branches must have existed already.

Szkoda, że Anthony nie zadał sobie trudu zbadania tych dialektów pod kątem słownictwa dotyczącego części wozu, pewnie by znalazł to, czego szukał – prawdziwych PIE.

Co do etnogenezy Germanów/Anglików i ich rzekomego związku z Europą Wschodnią i dominacją nad tamtejszą populacją, to myślę, że mamy tutaj przypadek, kiedy mały człowiek chce się wywyższyć poprzez fantazjowanie. Przypomina mi to bełkot o Vikingach i Gotach panujących nad Słowianami, który ciągle spotykamy na różnych niemieckich czy germanofilskich forach.
Cała jego książka to w istocie poszukiwanie dowodów na związki Germanów i Celtów z PIE znad Morza Czarnego. Współczesna genetyka absolutnie to wyklucza, nie znaleziono bowiem żadnych śladów celtyckich i germańskich genów, które mogłyby wskazywać na ich obecność w tym regionie w tym okresie. Badania zmienności mikrosatelitarnej R1b wskazuje na Anatolię, a nie na północ Morza Czarnego, jako miejsce z którego przybyli przodkowie dzisiejszych Celtów i Germanów. Również jego łączenie Celtów i Germanów z kulturą ceramiki sznurowej to kompletna bzdura. Nie ma na to żadnych dowodów. Wszystkie dowody przeczą temu w sposób oczywisty.

Zatem cała książka Anthonego to fantazja? Moim zdaniem, gdyby nic nie wspominał o Celtach i Germanach, byłaby to niezła książka – szkoda, że ją zepsuł. Trzeba ją dlatego czytać ze zrozumieniem i gdzie można zastępować Pragermanów i Praceltów Prasłowianami, ponieważ tylko Prasłowianie, albo ludy bliskie Prasłowianom o hg R1a1, mogły istnieć w tym czasie w tym regionie.

[ … ]

W jaki sposób Prasłowianie wyodrębnili się ze wspólnoty PIE? Uważam, że się nigdy nie wyodrębnili, bo mieszkali i mieszkają na terenach gdzie język PIE powstał. PIE to właśnie Prasłowianie.

Oprócz nazw części wozu z PIE należy łączyć słownictwo religijne. Uważa się, że PIE zapoczątkowali religię, której ślady spotykamy później w Indiach, Grecji i wśród różnych innych ludów IE. Czcili ogień, niebo, Słońce, światło.
Moim zdaniem, wiele wskazuje na to, że słownictwo religijne zarówno Rygwedy, jak i mitologii greckiej, ma pochodzenie prasłowiańskie.
Uważam tak, ponieważ eksperci stwierdzili, że PIE nazywali bogów i inne istoty mityczne według ich cech, czynności i funkcji, tzn. imiona występujące w PIE mitach pochodzą z codziennego języka, nie są sztucznym i wymyślonym tworem językowym. Jednak wiele imion w Rygwedzie i greckiej mitologii wydaje się być obcego pochodzenia, tzn. nie znaczą nic w tych językach, są tylko nazwą własną mitycznych istot. Tak dziwnie się składa, że słowa te mają znaczenie w językach słowiańskich, gdzie są nazwami różnych zjawisk, rzeczy, cech, przymiotów, czynności i funkcji, występują jako czasowniki, przymiotniki i rzeczowniki, są częścią języka używanego na co dzień.
Możliwe jest zatem, że to języki prasłowiańskie (lub język prasłowiański, jeśli taki istniał, a mam wątpliwości) były dla PIE terminologii religijnej językami źródłowymi. Zgadzałoby się to z omówioną już słowiańską terminologią w odniesieniu do części wozu i z ostatnimi odkryciami genetyki. Jest więc możliwe.
Najlepiej zrozumiemy to na przykładach. Dlatego chciałbym tutaj przeanalizować historyczne słownictwo religijne PIE i porównać je z różnymi językami IE.
Zacznijmy od mitologii greckiej.

1.Dzień – Dzeus

W Kratylusie Platon opisuje boga życia, światła nieba i jasnego dnia – Dzeusa:

Cytuj
„Niektórzy zwą go Dzena, a inni Dia”

Kratylus 396A

Poniżej zamieszczam ten fragment w oryginale i w tłumaczeniu angielskim:

Wniosek stąd, że w czasach Platona popularne były również inne imiona „Dzeusa”, jak „Dzena” i „Dia”.
Zainteresowany tym odkryciem, zajrzałem do „Greek–English Lexicon” H.G. Liddel and R. Scott.
Poniżej zamieszczam fragment dotyczący Dzeusa (Dla nie znających języka greckiego wyjaśniam, że dla Greków „Z” było znakiem zbitki dwóch spółgłosek, i czytamy je jak polskie „dz”; dlatego też piszemy ‘Dzeus’ zamiast ‘Zeus’, tak jak się przyjęło to robić w większości polskich tłumaczeń z greckiego):


W powyższym leksykonie mamy następujące imiona Dzeusa – boga oznaczającego w pierwotnej religii jasny dzień i światło nieba – występujące w rożnych dialektach greckich w różnych okresach czasu, w różnych formach:

‘Dzen’, ‘Dzena’, ‘Dzenos’, ‘Dzeni’, ‘Den’, ‘Dena’, ‘Dan’, ‘Dzan’, ‘Dzenes’, ‘Dzanes’, ‘Dzas’, ‘Dis’, ‘Dii’, ‘Dia’, ‘Dzeus’, ‘Deus’

Dla porównania wypisałem słowo ‘dzień’ w różnych współczesnych językach słowiańskich i bałtyckich oraz w starocerkiewnosłowiańskim i wedyjskim:

pol. ‘Dzień’, br. ‘Dzeni’, r./ukr.’ Deni’, bg./ słc./cz./mac ‘Den’, lit./łot. ‘Diena’, ch./s./słwń. ‘Dan’, scs. ‘Dini’/ ‘Dine’

wed. ‘Dina’/ ‘Dinam’/ ‘Dju’/ ‘Djaus’

U Łowmiańskiego i Brucknera spotkałem jeszcze wzmianki o następujących imionach boskich wśród Słowian: ‘Dyj’, ‘Dyju’, ‘Diwii’, które – moim zdaniem – mogą mieć związek z nazwą dnia w jakichś zaginionych dialektach słowiańskich.

W innych językach warto jeszcze zauważyć: łac. ‘Dies’, rum. ‘Zi’, kata./hiszp./port. ‘Dia’, no i oczywiście bardzo wątpliwy – moim zdaniem – rdzeń pie. ‘*Din’. (Angielski ‘day’ nie ma związku z łac. ‘dies’, pochodzi od stang. ‘daeg’, a ten od pgerm. ‘*dhegh’, który ma inne znaczenie).

Przypomnijmy tutaj cytowany już wcześniej fragment z książki J Halla, opisujący kształtowanie się języka greckiego:

Cytuj
This means that the Greek dialects, far from diverging from a common proto-Greek ancestor on Greek soil, have in fact converged from originally disparate sources […]

Cytat z:Ethnic Identity in Greek Antiquity By Jonathan M. Hall str.169

Zdaniem tego wybitnego uczonego, nigdy nie istniał język pragrecki czy proto-grecki, jak głosi stara teoria języka PIE, jako rzekome źródło dialektów greckich, powstałych z jego rozpadu. Zdaniem Halla było wiele różnych źródeł dla powstających dialektów greckich. Oznacza to, że różne indoeuropejskie plemiona migrowały do Grecji w epoce brązu, mieszały się z lokalną nieindoeuropejską lub już częściowo zindoeuropeizowaną populacją, tworząc nowe lokalne języki, z których przez proces konwergencji tworzyły się greckie dialekty.

Do jakiej grupy językowej należały indoeuropejskie plemiona migrujące do Grecji w epoce brązu i czy na podstawie nazewnictwa części wozu i słownictwa religijnego można to ustalić?
Na to pytanie chciałbym tutaj poszukać odpowiedzi.
Zanim jednak zajmę się pochodzeniem greckich słów:‘Dzen; ‘Dzena’, ‘Dzeus’ itp., warto przedstawić kilka innych faktów.

2.Perun – Keraunos – Pardżania

Jednym z dowodów na możliwość prasłowiańskiego pochodzenia imion bóstw greckich jest z pewnością przydomek Dzeusa – ‘keraunos’ „piorun”.
Według językoznawców słowo gr. ‘keraunos’ dokładnie odpowiada słowiańskiemu ‘Perunowi’.
Pol. ‘piorun’, dial ‘pieron’, kasz. ‘porun’, r. przest. ‘perun’, cz. ‘perun’, psł. ‘perun’, to rdzenne słowa słowiańskie pochodzące od czasowników psł. ‘*prati, *pero’ „bić, uderzać, razić”, stąd też pl. ‘prać’.
W języku greckim słowo ‘keraunos’ oznacza jedynie „piorun” i nie łączy się z żadnym innym słowem, wszystko wskazuje więc na to, że jest zapożyczeniem. Stąd etymologia:

psł. ‘perun/perunic’ -> gr. ‘keraunos’ „piorun”

Słowo ‘Perun’ jest bez wątpienia wystarczająco stare by móc być źródłem dla ‘keraunosa’. Ma odpowiednik w języku wedyjskim. Można je odnaleźć w imieniu bóstwa burzy, wed. ‘Pardżania’. W języku wedyjskim też słowo to występuje tylko jako imię własne boga i nic poza tym nie znaczy, dlatego również jest zapożyczeniem z języków prasłowiańskich.

Związek ‘Peruna’ z ‘keraunosem’ wskazuje na archaiczność ‘Peruna’. Jak bardzo archaiczny jest ‘Perun’? Myślę, że starszy od ‘keraunosa’, ‘Dzeusa’ i ‘Uranosa’.

3.Niebo – nephos – nabah

Kolejnym bardzo starym prasłowiańskim i polskim słowem, mającym kontynuacje w językach słowiańskich, indoirańskich, bałtyckich, celtyckich, hetyckim i greckim jest ‘niebo’:

Pl. ‘niebo/nieba/niebiosa’ ->
->bg./cz./r./s. ‘nebe’
->słc./ukr. ‘nebo’
->br. ‘niabesi’
->słwń. ‘nebesa’

->łot. ‘debes’ „niebo”
->lit. ‘debesis’ „obłok, chmura”
->irl. ‘neamh’ „niebo”
->wal. ‘nef’ „niebo”

->stind. ‘nabha’ „niebo, przestworza”
->stind. ‘nabhas’ „chmura, atmosfera”
->awest. ‘nabah’ „niebo, przestworza”
->gr. ‘nephos’ „chmura, chmury”
->het. ‘nepis’ „niebo”

Znów w językach słowiańskich mamy największą różnorodność form i znaczeń, łączy się np. z niebieskim itp., i jedynie tu mamy elementy wspólne zarówno językom indoirańskim, bałtyckim, celtyckim, jaki i hetyckiemu oraz greckiemu. Uważam że prasłowiański był źródłem słowa ‘niebo’ dla innych języków , w których formy tego słowa wykazują zarówno zniekształcenia rdzenia jak i treści, są więc zapożyczeniami.

(Pomysł: pie. ‘*nebhos’ „para, opary, mgła, chmura” z pie. rdzenia ‘*nebh’ „mokry, wilgotny”, wydaje mi się chybiony i sztuczny – taki język nie istniał. Uważam, że pie. ‘*nebho/niebo’ „atmosfera, przestrzeń ponad światem, ale poniżej najwyższych regionów nieba tj. ‘swaru’, w którym pośród chmur i nad chmurami żyją bogowie, czynnie uczestniczący w życiu ludzi poprzez pioruny, deszcz itp.” – jest lepszym rozwiązaniem.)

4.Górny – Uranos

W dalszej części Kratylusa Platon opisuje też Kronosa i jego ojca Uranosa. Spekulując na temat znaczenia imienia tego ostatniego, pisze:

Cytuj
[…]lecz patrzenie w górę jest słusznie nazwane słowem urania, patrzeniem na rzeczy ponad […]

Kratylus 396B

Poniżej zamieszczam ten fragment w oryginale i w tłumaczeniu angielskim:

Wydaje się jednak, że – wbrew wyjaśnieniom Platona – słowo ‘Uranos’ nie pochodzi od spojrzenia ‘orao’. Imiona IE bóstw pochodzą od ich cech, czynności i funkcji, a nie od cech i czynności ludzi. Cechą Uranosa jest bycie w górze, ponad i dlatego słowo ‘Uranos’ pochodzi od słowa ‘góra’ lub ‘górny’.
Według wyobrażeń religijnych PIE, których ślady spotykamy w Rygwedzie, w mitach greckich, czy w mitologii Słowian, ponad światem ludzi i ponad chmurami i niebem bogów jest jeszcze górne niebo, najwyższe niebo. Tam na szczycie nieba mieszka bóg, który zrodził innych bogów i który nie jest aktywny.
Ten górny bóg to w mitologii greckiej ‘Uranos’, to wedyjskie niebo ‘Swar’ lub ‘Swarga’ i słowiański ‘Swarog’ (więcej o tym później). Dlatego też – moim zdaniem – następująca etymologia jest najbardziej prawdopodobna:

pol. ‘górny’ -> ‘*Urni’ ->gr ‘Uranos’/ gr ‘urania’

Nie ma wątpliwości, że pl. ‘górny’ jest słowem odpowiednio starym, by móc być źródłem dla ‘Uranosa’; jest bowiem bardzo podobne do hipotetycznego pie. ‘*guer’ (znów polskie słowo jest dziwnie najbardziej podobne do hipotetycznego wymyślonego PIE rdzenia).

Następujące etymologie są więc prawdopodobne:

pl ‘góra’ ->
->cz./słc. ‘hora’
->br. ‘gornia’
->r./ukr. ‘gora’

pl. ‘góra’ ->
-> joń. ‘uros’ „góra, wyżyna, łańcuch górski”
-> gr./dor.  ‘horos’ „ts.”

Hipotezę o pochodzeniu ‘Uranosa’ od ‘góry’ wzmacnia fakt, że w dialektach mamy też dor./beoc.‘Oranos’ i eol. ‘Horanos’, a więc formy  nazw gór w różnych dialektach greckich, np. joń. ‘uros’/ dor.’horos’ „góra”, odpowiadają formom imienia boga ‘Uranosa’.

O tym, że pl. ‘góra’ jest starsza i bliższa PIE niż np. joń. ‘uros’ czy gr. ‘horos’, świadczy fakt, że istnieją też podobne słowa w językach indoirańskich:

awest. ‘garih’ „góra, pasmo górskie”
stind. ‘girih’ „wzgórze, wyżyna”

Rdzeń ‘gur/gor’spotyka się też w nazwach geograficznych gór Afganistanu i Iranu, np.:

Cytuj
The term Ḡōrband probably derives from Ḡōr/Ḡur (q.v.), the name of the mountainous region northwest of Ḡōrband

http://www.iranica.com/newsite/home/index.isc

Mamy też nazwy własne w języku staroperskim, których etymologie możemy odszyfrować, jak poniżej:
pl. ‘święta góra’ -> stpr. ‘Swente-garaben’

Władca gór, czyli nasz polski Jędrek Góra lub słowacki Jindra Hora, to wed.‘ indragiri’ „pan gór”.

Hipotezę ‘Górny’- ‘Uranos’ uprawdopodabnia następująca etymologia greckiego słowa ‘akra’ oznaczającego „szczyt, wierzchołek, gród”; stąd ‘Akropolis’„miasto na górze” (gr. ‘polis’’ oznacza według L&S „G-E Lexicon”: „społeczność zamieszkującą dany obszar skupioną wokół grodu-miasta lub samo miasto” i odpowiada stpl. ‘pole/opole’, więcej o tym poźniej).
Moim zdaniem prawdopodobna jest następująca etymologia:
pol. ‘na górze’ ->. ‘*na-gre’ -> ‘*agre’->gr. ‘akre’ „szczyt, wierzchołek, gród”

wed. ‘agr-i-ya’ „najwyższy, najlepszy”, też możemy chyba połączyć z pol. ‘na górze’.

5.Dzień zamiast Dzeus/Djaus

Wracając do głównego bóstwa PIE przypomnijmy, że w języku greckim miało ono takie formy:
‘Dzen’, ‘Dzena’, ‘Dzenos’, ‘Dzeni’, ‘Den’, ‘Dena’, ‘Dan’, ‘Dzan’, ‘Dzenes’, ‘Dzanes’, ‘Dzas’, ‘Dis’, ‘Dii’, ‘Dia’, ‘Dzeus’, ‘Deus’

Która z tych form jest najstarsza? Która jest najbliższa PIE?
Którą można wyprowadzić z której?

Wbrew temu, czego nas uczono – moim zdaniem – nie jest to ‘Dzeus’/‘Deus’. Hipotetyczne zrekonstruowane słowa pie. ‘*Djeus’ oraz pie. ‘*Deiwos’ nigdy nie istniały jako naczelny bóg PIE, to nieporozumienie. Pie. ‘*Deiwos’ z którym się łączy wed. ‘deva’ „bóg”, należy wiązać z funkcją boga, którą jest dawanie, podobnie jak wed. ‘bhaga’ „bóg” czy spers./awest. ‘baga’ „bóg, pan” z cechą jaką jest bogactwo (więcej o tym później).

Głównym bogiem PIE, tj. bogiem światła nieba i jasnego dnia był ‘Dzień’.
Uważam tak, bo wszystkie inne nazwy tego boga można wyprowadzić z formy „Dzień”. Jednocześnie wiadomo, że region Europy Cetralnej, gdzie to słowo używa się do dziś, był źródłem indoeuropejskich haplotypów R1a1, które genetycy łączą z rozprzestrzenianiem się języków IE.

Należy więc odwrócić etymologię, prawidłowa najprawdopodobniej jest taka:

Pol. ‘Dzień’ -> ‘Dzeus’/ ‘Djaus’

Formy gr. ‘Dzen’/ ‘Dzena’/ ‘Dzenos’ są bardzo stare i pojawiają się w najstarszych tekstach greckich, w tym u Homera, jako formy poetyckie. Zwykle poezja epicka używa najbardziej starożytnych form dla dodania sobie powagi. Należy je łączyć ze starym dialektem jońskim.
Na ‘Dzena’ przysięgano w Atenach.
‘Dzan’ i ‘Dan’ to formy doryckie, późniejsze.
‘Dzas’ i ‘Dis’ to formy beockie, też późniejsze.

‘Dzeus’ jest chyba formą bardziej eolską i stał się uniwersalnym bogiem Grecji najprawdopodobniej dlatego, że w dialekcie, którym pisał Homer wpływy eolskie były bardzo silne, i tą eolską formę imienia boga używał najczęściej w Illiadzie i Odyseii.
W początkowym okresie zasiedlania Grecji przez IE, ‘Dzeus’ był tylko jednym z wielu imion jakim nazywano bóstwo dnia i nieba, używanym przez jedno z plemion. Nie był wspólnym bogiem plemion mówiących językiem pragreckim lub proto-greckim, bo takie plemiona i taki język nie istniały.

Uważam, że wszystkie formy imienia boga światła nieba i jasnego dnia mogą pochodzić od słowa ‘Dzień’, ponieważ, języki słowiańskie są najbardziej archaiczne i konserwatywne, tzn. najbardziej podobne do PIE, a język polski jest najbardziej archaiczny między nimi i dlatego zachował najwięcej starożytnych słów w niezmienionej postaci bliskiej PIE.

Wszystkie słowiańskie, greckie i wedyjskie formy słów oznaczających boga światła nieba i jasnego dnia można wyprowadzić z pol. ‘Dzień’.
Oto przykłady możliwch etymologii:

‘Dzień’-> gr. ‘Dzen’-> gr. ‘Den’
‘Dzień’-> ‘*Dzian’-> gr. ‘Dzan’-> gr. ‘Dan’

‘Dzień’-> ‘*Dzini’->scs. ‘Dini’-> gr ‘Dii’
‘Dzień’-> br. ‘Dzieni’-> r./ukr. ‘Deni’

Nie wiem, od kiedy istnieje obecna forma deklinacji słowa ‘dzień’ w języku polskim. Możliwe, że w przeszłości istniały też inne postacie tej deklinacji. ‘Dzień’ mógł się odmieniać np. tak: mian. ‘Dzień’, dop. ‘*Dzienia’, cel. ‘*Dzieniu’, bier. ‘*Dzienia’ cel. ‘*Dzieniu’, narz. ‘*Dzieniem’, woł. ‘*Dzieniu’.

Od razu mamy następujące możliwości dla nowych etymologii:

‘Dzień’->dop. ‘*Dzienia’ -> gr. ‘Dzena’ -> gr. ‘Dena’;
‘Dzień’->dop. ‘*Dzienia’ ->lit./łot. ‘Diena’;
‘Dzień’->dop. ‘*Dzienia’ -> ‘*Dzina’-> wed. ‘Dina’;
‘Dzień’->narz. ‘*Dzieniem’ -> ‘*Dzinem’ -> wed. ‘Dinem’;

Możemy też rozważać współczesną formę odmiany: mian. ‘Dzień’, dop. ‘Dnia’, cel. ‘Dniu’ bier. ‘Dnia’ cel. ‘Dniu’ narz. ‘Dniem’, woł. Dniu’. Mamy wtedy możliwe następujące etymologie:

‘Dniem’ -> wed. ‘Dinem’;
‘Dniu’ -> wed. ‘Dju’;

Możemy też rozważać zdrobniałe formy, o których stosowaniu przez Słowian powszechnie wiadomo, np. ‘Swarog’-> ‘Swarożyc’ itp. Wtedy mamy:

‘Dzień’-> ‘*Dzienuś’ -> ‘*Dzieuś’-> gr. ‘Dzeus’->gr. ‘Deus’;
‘Dniuś’-> ‘*Djuś’ ->’ wed. ‘Djaus’

Edit: Może ‘Dzień’ i ‘Dziś’ są powiązane, wtedy mamy:
pl. ‘Dziś’-> gr. ‘Dis’-> łac. ‘Dies’

Itd., itp….

Eksperci twierdzą, że nie jest możliwe dokładne odtworzenie tego, w jaki sposób słowa powstawały. Nikt nie może być pewien jak zmieniała się wymowa słów. Zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z wieloma plemionami indoeuropejskimi, o nieznanych dokładnie językach, mieszających się ze sobą i z nieindoeuropejskim, lub częściowo zindoeuropeizowanym substratem, gdy zachodzą procesy konwergencji i dywergencji itd. Wszystko jest spekulacją i przypuszczeniem. Każda etymologia znajduje swoich zwolenników i przeciwników.

Przypomnijmy, co pisał N.S Trubetzkoy

Cytuj
Thus a language family can be the product of divergence, convergence or a combination of the two (with emphasis on either). There are virtually no criteria that would indicate unambiguously to which of the two modes of development a family owes its existence.

N.S Trubetzkoy, Jean-Paul Demoule i wielu innych uważają hipotezę języka PIE za niemożliwą do udowodnienia i twierdzą, że taki język nigdy nie istniał. Nie ma żadnych powodów by wierzyć, że etymologie na których opiera się hipoteza języka PIE są pewne i udowodnione. To tylko opinia pewnej grupy badaczy.

Problem powstaje wtedy, kiedy pseudonaukę, pseudojęzykoznawstwo oparte na pseudoetymologiach, traktuje się jako narzędzie polityki i tworzy rasistowskie teorie. W książce „Mitologia Słowian” na str. 251 A. Gieysztor pisze o uczonym niemieckim Dittrichu, który rozwodzi się nad prymitywizmem Słowian:

Cytuj
W sferze religijnej konsekwencją tej sytuacji miało się stać cząstkowe tylko przyswojenie wierzeń ogólnoeuropejskich. Dowód na to widzi Dittrich w braku odpowiednika indoeuropejskiego ‘Dieusa’ i degradacja jego wartości znaczeniowej do określeń „dziw” i „dziwny”.

Jeśli porównamy słowiańskie i indoeuropejskie słowa: dzień, niebo, góra, Perun, Swarog itp. z takimi jak: tag, himmel, berg, Thor, Wodan itp., to chyba widać , kto przyswoił sobie słownictwo i wierzenia indoeuropejskie, a kto nie.

Uważam nie tylko , że Słowianie przyswoili sobie wierzenia ogólnoindoeurpejskie, ale też, że je wytworzyli. Dowodem na to jest fakt, że większość indoeuropejskiej terminologii religijnej ma swoje źródło w języku codziennym Słowian. Żaden inny język nie ma tych cech.

Moim zdaniem poglądy Dittricha i jemu podobnych to kompletny bełkot. Niestety ale wielu ludzi na zachodzie z powodu swej ignorancji i kompletnej nieznajomości języków słowiańskich w to wierzy. Nie rozumieją, że konserwatyzm języków słowiańskich to dowód na ich bliskość do hipotetycznego PIE. Tak naprawdę – moim zdaniem – nigdy nie istniał żaden język PIE, a prawdziwym źródłem języków IE były języki prasłowiańskie, których używały ludy zamieszkujące Europę Centralną i Wschodnią od Łaby po Ural od epoki brązu i które przenikały też do Indii i na Bałkany. Łączę te ludy z horyzontem kultur ceramiki sznurowej, trzcinieckiej i pochodnymi aż po Andronowo. Co do innych ludów, ich indoeuropeizacji, wspólnego substratu itp. to sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, ale myślę, że postęp genetyki pomoże nam wkrótce rozwikłać i tą zagadkę.

Obecnie znajdujemy potwierdzenie tych teorii w genetyce, językoznawstwie, archeologii i innych dziedzinach.
Wielu genetyków i językoznawców łączy rozprzestrzenianie się języków IE z ekspansją ludów o dominującej hg. R1a1, z Europy Centralnej i Wschodniej, a tylko Prasłowianie pod względem języka i genów pasują do tego scenariusza. Taki pogląd widzimy na przykład na portalu Eupedia:
http://www.eupedia.com/europe/neolithic_europe_map.shtml

Jeśli datowania haplogrupy R1a1a-M458 przez Underhilla 2009 są prawidłowe to ekspansja, Prasłowian w Europie Centralnej mogła być jeszcze wcześniejsza niż podaje to Eupedia.

Co do wyjątkowej roli języków słowiańskich, to myślę, że stanie się to jeszcze bardziej oczywiste, gdy zobaczymy, w jakim stopniu słownictwo religijne Rygwedy, a więc imiona bogów i demonów, obrzędy i zawołania, ma swoje korzenie w językach słowiańskich

[ … ]

Odp: « Odpowiedz #341 : 25 lutego 2010, 01:16:02 »

” ….We wczorajszym wydaniu Current Biology jest cała seria artykułów poświęconych genetyce populacyjnej i archeogenetyce.

Żadnych nowości i rewelacji, informacje raczej przestarzałe, ale na dwa artykuły warto zwrócić uwagę, bo mają związek z tym, co tu rozważamy.
Pierwszy to artykuł wstępny Colina Renfrew (tego od anatolijskiej teorii pochodzenia języków IE) Archaeogenetics — Towards a ‘New Synthesis’?

Drugi to Pedro Soares at al. „The Archaeogenetics of Europe”

Colin Renfrew zwraca uwagę na konieczność weryfikacji spekulacji opartych na analizie haplotypów współczesnych populacji poprzez testowanie aDNA (ancient DNA), czyli DNA kopalnego, pochodzącego ze stanowisk archeologicznych:

This is where ancient DNA may yet prove to be of crucial importance; not in establishing detailed patterns for early populations — the data are unlikely to be rich enough for that — but in offering spot checks on the conclusions about the past which we are deriving from data taken from populations living today. This may indeed be where the future lies if speculations based on the phylogeography of haplotypes from currently living populations are to be rooted in historical reality.

Uwagę tą dedykuję Elkate i Edowi. Spekulacje w stylu Rębały, Klyosova czy Gwozdzia oparte na analizach przypadkowo zebranych haplotypów z baz danych komercyjnych firm, muszą być zweryfikowane przez bardziej dokładne i oparte na właściwej metodologi badania Y-SNP, jak to zrobił np. Underhill. Nie widzę tam żadnych dowodów na migrację ze wschodu jakiejkolwiek części populacji polskiej, wręcz odwrotnie.
Największą wartość dowodową ma oczywiście kopalne DNA. Przed nami wiele niespodzianek. Osobiście interesuje mnie np. zweryfikowanie hipotezy proponowanej przez prof. Hensla, głoszącej, że wschodni odłam kultury jastorfskiej to mogą być Słowianie. Jest wiele zagadek dotyczących relacji między Słowianami i Germanami i zastanawiam się skąd wzięło się tyle pożyczek słowiańskich w językach germańskich. Mam nadzieję, że genetyka to wyjaśni. Jestem przeciwnikiem łączenia kultur archeologicznych z etnosem i uważam, że genetyka powinna weryfikować teorie archeologów. Np. wyjaśnić jaka była struktura etniczna kultury unietyckiej i innych, gdzie obok ciałopalenia występował pochówek szkieletowy. Jestem optymistą w odniesieniu do kilku ważnych kultur.

Colin Renfrew zdecydowanie podkreśla wagę genetyki dla badań historycznych, kończąc swój artykuł następującą uwagą:

These are early days in the field of archaeogenetic research, and I predict that over the next twenty years or so a more coherent synthesis of the data from genetics, archaeology and linguistics is likely to emerge than we can yet envisage.

Tę uwagę z kolei dedykuję tym, którzy nie doceniają roli genetyki w badaniach historycznych. Nie ulega wątpliwości, że przyszłość należy do genetyki. Genetyka razem z antropologią, językoznawstwem i archeologią pozwolą nam poznać prawdę o przeszłości. Czasy, kiedy historię wymyślali tylko archeolodzy (niemieccy) albo językoznawcy (niemieccy) już minęły. Koniec fantazjowania, dzięki genetyce mamy narzędzia, umożliwiające sprawdzenie i zweryfikowania różnych teorii. Przykład: właśnie upadła teoria łącząca Celto-Germanów R1b z Tocharami.

W drugim artykule Pedro Soares at al. „The Archaeogenetics of Europe” przypomina się, że oprócz argumentów językowych, to właśnie genetyka przyczyniła się do odrzucenia teorii Colina Renfrew o anatolijskim pochodzeniu języków IE.

The question of the spread of the Neolithic became intertwined with that of the dispersal of the Indo-European languages, as a result of Renfrew’s proposal that the Proto-Indo-European language spread from Anatolia with early farming. This hypothesis has become less plausible in the light of the mtDNA and Y-chromosome evidence as well as archaeologicyl and linguistic criticisms.


W artykule tym czytamy też o wątpliwościach jakie rodzą prace różnych językoznawców, próbujących ustalić historię rozpadu języka PIE na różne języki IE w oparciu o takie wątpliwe metodologie jak glottochronologia.

The implied reinstatement of glottochronology — dating language splits — has also failed to win backing from linguists, and there has been widespread scepticism as to whether archaeology and linguistics can be combined so readily.

Zgadzam się z tym. Obecnie nie ma żadnej powszechnie akceptowanej teorii języka PIE i jego ewolucji. Nikt nie wie w jakim tempie języki ewoluują. Glottochronologia to pseudonauka. Arbitralnie wybiera się grupę słów i zakłada, bez żadnego dowodu, jakieś tempo zmian, aby na podstawie tego ustalać daty wyodrębniania się języków, jak to robią np. Atkinson i Gray. Łączenie wydumanych dat wyodrębniania się gałęzi językowych z kulturami archeologicznymi to już czyste fantazje. Na tym oparł swoje brednie David Anthony, z wiadomym rezultatem, ostatnio bardzo boleśnie dla niego zweryfikowanym przez genetykę.
Z doświadczenia wiemy, że niektóre języki zmieniają się szybko np. w tempie 30% na tysiąc lat, a niektóre bardzo powoli np. w tempie 3-4% na tysiąc lat. Wszystko zależy od warunków i przyczyn zmian. Wszystko wskazuje na to, że języki słowiańskie należą do bardzo wolno zmieniających się języków. Ale o tym już w innym wątku.

Na zakończenie artykułu autorzy pokazują nam drogę, którą musimy iść:

If any consensus remains, it is probably that if there is any single explanation to be found for the spread of Indo-European, it is more likely to lie with the next major change to reshape Europe in the wake of a continent-wide system collapse. Possibly incurred by climatic changes c. 6 kya, this culminated in Sherratt’s ‘‘secondary products revolution’’ of the 3rd millennium BC, when a number of agricultural innovations, including wool, the plough, the horse and wheeled vehicles, were introduced and spread within Europe. This is, however, a time window little explored by archaeogeneticists to date.

Autorzy sugerują tutaj, że rozprzestrzenianie się jęzków IE należy łączyć z przemianami klimatycznymi, które zaczęły się 6 tys. lat temu w Europie i z innowacjami takimi jak udomowienie konia i upowszechnieni wozów itp. mającymi miejsce około 3000 p.n.e.
Zgadzam się z autorami i uważam, że idziemy dokładnie w tym kierunku w którym należy. Dodałbym jeszcze, że warto zwrócić uwagę na rozpowszechnianie się pewnych wzorców kulturowych, religii i związanego z tym słownictwa, które należy łączyć z IE.

Co działo się w Europie 6 tys. lat temu? Posłużę się mapą Wilmara:

Cytuj za: wilmar  20 lutego 2010, 16:22:40

Co do R1b. Na dzisiaj widziałbym to tak.

Kultura ceramiki wstęgowej rytej zniknęła około 4500 p.n.e. Nie wiemy jakie Y-DNA charakteryzowało tą kulturę. Wiemy natomiast, że zbadane kopalne mtDNA z tamtych czasów nie występuje we współczesnej populacji. Pisze o tym Haak at al.2005
Oznacza to, że te ludy odeszły nie pozostawiając po sobie śladu genetycznego. Nie zostały wchłonięte czy podbite przez inne ludy. Przyczyną były najprawdopodobniej zmiany klimatyczne.
Na miejsce Kultury ceramiki wstęgowej rytej pojawiła się megalityczna kultura pucharów lejkowatych. Też nie jestem pewien, jakie Y-DNA można z nią łączyć. Obecność megalitów sugeruje R1b, ale czy tylko R1b? Może też różnego rodzaju I?
Jestem obecnie zwolennikiem łączenia kultur megalitycznych z R1b z kilku powodów.
Najstarsze megality pochodzą z Anatolii, czyli terenów uważanych obecnie za  terytoria źródłowe dla R1b:
http://www.armeniapedia.org/index.php?title=Karahunj
Występują też wszędzie gdzie migruje R1b: Lewant, Afryka Pn. i subsaharyjska:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nabta_Playa
No i oczywiście w Europie Zachodniej wszędzie tam, gdzie dominuje i dominowała R1b.

Megalityczna kultura pucharów lejkowatych została wyparta z terenów Polski około 3300 p.n.e. przez kulturę ceramiki sznurowej, uważaną obecnie za prasłowiańską. Użyłem słowa „wyparta”, a nie „wchłonięta”, jak się do tej pory uważało, ponieważ genetyka pokazuje nam, że sznurowcy to ludność R1a1, nie zmieszana z megalityczną R1b. Świadczy o tym fakt, że ekspansja sznurowców na wschód, która rozpoczęła się z ziem polskich po 3300 p.n.e. nie zawierała w sobie innego elementu niż słowiańskie R1a1. Brak jest na wschodzie w kulturach wywodzących się ze sznurowców takich hg. jak R1b,I2a i I2b.

Jak pisze David Anthony w „The Horse, the Wheel and Language” na str. 301, w latach 3300-2000 p.n.e na stepie panuje susza. Około 3300 p.n.e. część ludów kultury Jamna, w ramach której udomowiono konia, przemieszcza się na północ i dociera na ziemie współczesnej Polski, dając początek kulturom ceramiki sznurowej. Być może to północne przemieszczenie było wymuszone pogarszającymi się warunkami na stepie i poszukiwaniem nowych terenów do wypasu bydła. Od 3200 p.n.e. z terenu Polski rozpoczyna się ekspansja ludów ceramiki sznurowej na wschód i na zachód. Udaje im się nawet dotrzeć do Renu, ale zostają powstrzymani przez ludy kultury pucharów dzwonowatych, moim zdaniem R1b i nie-IE, przodkowie Celto-Germanów. Następnie sznurowcy zostają przez te ludy wyparci za Łabę. Od tego czasu Łaba stanowi granicę między celto-germańskim zachodem, gdzie dominuje hg. R1b, i słowiańskim wschodem, gdzie dominuje R1a1.
Dużo więcej szczęścia mieli prasłowiańscy sznurowcy na wschodzie. Kultury środkowego Dniepru, Abaszewo, Szintaszta i inne kultury Azji Środkowej mają swoje źródło w kulturze ceramiki sznurowej, pochodzącej z Polski, i w kulturach stepowych wywodzących się z kultury Jamna. Ponieważ sznurowcy w Polsce też wywodzą się z Jamna, mamy więc cały czas do czynienia z jedynym i tym samym etnosem.
Bez wątpienia są to ludy R1a1 (mamy na to dowody w kopalnym DNA). Stąd bierze się podobieństwo w autosomalnym DNA np. Scytów z epoki żelaza i brązu i współczesnych Słowian, Polaków i Rosjan.

Około 1600 p.n.e. wywodzący się z kultury Szintaszta–Petrovka Ariowie dotarli do Iranu i Indii. Stąd bierze się bardzo bliskie pokrewieństwo sanskrytu i języków słowiańskich. Terminy religijne Rygwedy mają etymologię słowiańską. Terminologia dotycząca wozu i konia też. Wyższa kasta bramińska, w przeważającej części R1a1, ma haplotypy słowiańskie. Wykazał to Klyosov i widać to w bazach danych DNA.

Jak zatem ich nazwać przodków Scytów i Ariów? Z pewnością nie są to ludy irańskie. Języki indoirańskie wykształcą się później w Iranie i w Indiach. Uważam, że PIE jest mylące. Język, którym mówili nie ma nic wspólnego z wydumanym przez Niemców tzw. zrekonstruowanym językiem PIE, ten sztuczny język nigdy nie istniał, tzn. nikt nim nigdy nie mówił.

Uważam, że ludy ceramiki sznurowej i ludy Jamna to jeden i ten sam lud. Czy nazwiemy ich Indosłowianami, Ariosłowianami, Scytosłowianami to rzecz umowna. Moim zdaniem nie są to żadni nieznani, abstrakcyjni PIE tylko Prasłowianie. Uważam bowiem, że jeśli ludzi łączy język, religia i geny, to tworzą oni lud. To, że jedni orzą i sieją, a drudzy prowadzą pasterski tryb życia nie powoduje, że są oni członkami różnych ludów. Również nie to, jak zdobią swoje garnki decyduje o ich etnosie. O tym przede wszystkim decydują geny i język.

Na zakończenie, znalazłem ciekawą animację ilustrującą rzekome rozprzestrzenianie się PIE:

http://www.hjholm.de/granim.gif

Ten animowany gif to oczywiście fantazje bez pokrycia. Na tym obszarze, w tym czasie  nie było ludów R1b, czyli Praceltogermanów, ani ludów praindoirańskich czy Pratocharów. Wszystkie te języki powstały później. W tym miejscu i w tym czasie mogli tam być tylko Prasłowianie. Nowe języki powstają w wyniku mieszania się ludów. Dopóki nie nastąpiło zmieszanie, nie ma mowy o żadnych Pragermanach, Praceltach, Pratocharach itp.
Uważam, że na tej mapce należy przenieść ojczyznę PIE bardziej na zachód, zmienić początek datowania na 3300 p.n.e i połączyć z ekspansją kultur ceramiki sznurowej i Jamna, dodając, że to ludy R1a1 i podkreślić związek z Prasłowianami….”

I inny fragment nie mniej istotny:

„… David Anthony w książce „The horse, the wheel, and language” na str.379 pokazuje jeszcze dokładniejszą mapkę z zaznaczoną granicą stepu, tak że lepiej można dostrzec relację tych kultur ze stepem. Zwróć uwagę na hydronimy na terytorium kultury Abaszewo wywodzącej się ze sznurowców. Są tam rzeki Bielaja i Kama. To na pewno są hydronimy słowiańskie a nie irańskie.
Wszystko na północ od stepu 2800-2200 p.n.e. było ceramiką  sznurową lub mieszaniną  sznurowców i stepowców. Te dwa ludy żyły blisko siebie. Nic dziwnego, te same geny, pochodzenie i najprawdopodobniej język i religia. Ta bliskość ludów stepowych i rolniczych wzdłuż stepu przetrwała do czasów Herodota. Rolnicy Gelonowie mieli obyczaje scytyjski i mówili jęzkiem scytyjskim.

Język scytyjski nie oznacza języka irańskiego. Nie ma na to żadnych dowodów. Języki irańskie występują tylko tam, gdzie historycznie sięgało imperium perskie. Nie ma żadnego ludu mówiącego językiem irańskim na północ od Syr-Darii,  która to rzeka była granicą imperium. Moim zdaniem nigdy nie było języków irańskich na północ od Syr-Darii. Języki indoirańskie już w najwcześniejszej fazie zawierały setki nie-IE słów, nie mogły więc istnieć na terenie gdzie zamieszkiwali czyści  IE. Nie ma żadnego dowodu na jakiekolwiek migracje z Iranu czy Indii do Europy, które mogłyby przynieść do Europy języki indoirańskie.

Kiedyś myślano, że Osetyńczycy to potomkowie Scytów, ale się okazało, że w ogóle nie mają R1a1 (około 1%), nie mają więc nic wspólnego ze Scytami. Każdy rozpoznaje podobieństwo języka Osetyńskiego do Farsi, bo Osetyńcki jest w istocie dialektem zachodnioirańskim. Zatem Osetyńczycy to pozostałość po wpływach imperium perskiego na Kaukazie.

Nikt nigdy natomiast nie zauważył podobieństwa między językiem Scytów i Persów, a przecież gdyby osetyński był kontynuacją scytyjskiego, to w przeszłości scytyjski byłby jeszcze bardziej podobny do perskiego niż obecnie jest osetyński i to podobieństwo musiałoby być zauważone. Wniosek: język osetyński nie ma nic wspólnego ze scytyjskim.
Na nagrobkach w koloniach greckich zachowało się kilkadziesiąt dziwnych nie greckich słów, imion własnych, które podejrzewano o związki ze Scytami, a mówiąc dokładniej doszukiwano się w nich związków z językiem osetyńskim. Tak naprawdę słowa te nic nie znaczą w żadnym języku i nie można wyciągnąć żadnych wniosków co do ich pochodzenia. Ludność kolonii greckich była wieloetniczna i wielu pochodziło z Azji. Nie ma żadnych dowodów, że któreś z tych imion było scytyjskie i doszukiwanie się w nich rdzeni irańskich, które też zwykle są podobne do słowiańskich niczego nie udowadnia.

Nie ma żadnych powodów by nazywać Scytów, czy inne ludy stepowe Irańczykami. To przeżytek starych teorii podobny do Indogermanów w Indiach. Wiem, że to nowa rzecz, ale trzeba zacząć się przyzwyczajać.

Osobiście uważam, że Scytowie mogli mówić językiem podobnym do swoich północnych sąsiadów, do których byli podobni genetycznie, nie tylko Y-STR, ale również autosomalnie, i z którymi dzielili obyczaje i religię. Wszystko wskazuje to, że ta taka religia mogła już istnieć w czasach sznurowców i jednoczyła te ludy pod względem językowym. Myślę, że to właśnie wspólna religia jest przyczyną tego, że języki z nią związane nie zmieniają się szybko.

Skoro słowiańskie wpływy językowe w nazewnictwie odnoszącym się np. do religii widzimy w Grecji i w Indiach i pochodzą one z co najmniej 2000 p.n.e. to nie widzę innej możliwości niż ta, że sznurowcy mieli już rozwinięte religię i język. Ten język nazwałbym prasłowiańskim, bo z niego, bez pomocy innych ludów i języków, rozwinęły się języki słowiańskie.
Jeśli dziś języki słowiańskie różnią się w 30% a 4000 tys. lat temu sznurowcy mówili jednym językiem, to łatwo obliczyć, że tempo zmian języka wynosiłoby 7,5 % na tysiąc lat. Jest to realne, gdyż w jednorodnych genetycznie społeczęństawach, które łączy wspólna kultura i religia, i które się nie mieszają z ludnością obcą, język zmienia się w tempie 3% na tysiąc lat….”


Poszukując odpowiedzi na pytania dotyczące etnogenezy Słowian, z konieczności musimy się też zainteresować zagadnieniem wspólnoty praindoeuropejskiej, tzn. kim byli i gdzie żyli Praindoeuropejczycy (PIE).

Do tej pory problem ten był przedmiotem spekulacji i niezliczonych sporów. Obecnie, dzięki nowym i przełomowym odkryciom genetyków, językoznawców, antropologów i archeologów można pokusić się o nowe, bardziej dokładne odpowiedzi.

Interesuje mnie to, jakie PIE mieli geny, jak wyglądali, jakim w przybliżeniu językiem mówili oraz gdzie leżała ich ojczyzna. Przede wszystkim chciałbym jednak uzyskać odpowiedzi na pytania: co łączyło PIE z Prasłowianami, jak wyglądał proces wydzielania się grupy prasłowiańskiej ze wspólnoty PIE i czy w ogóle taki proces miał miejsce, a jeśli tak, to gdzie i kiedy?

Stare teorie języka PIE głosiły, że kiedyś istniała wspólnota mówiących jednorodnym językiem PIE i mieszkujących na tym samym terytorium ludów. Wspólnota ta następnie rozpadła się na liczne plemiona mówiące językami: praceltyckimi, pragermańskimi, pragreckimi, praarmeńskimi, prasłowiańskimi, praindoirańskimi itd., które następnie wywędrowały ze wspólnej siedziby i zajęły nowe terytoria, dając początek współczesnym językom indoeuropejskim.
Dzisiaj wiemy, że taki scenariusz nie mógł mieć miejsca, wyklucza to bowiem genetyka.

Jaka jest zatem prawdziwa historia wspólnoty PIE i języka PIE?

1.Polityka wypaczyła naukę o języku PIE

Omawianie teorii wspólnoty PIE należy chyba zacząć od jej krytyki i pokazania, gdzie leżą źródła błędów.

W 1857 wybitny polski orientalista pracujący na Uniwersytecie Berlińskim Ignacy Pietraszewski wydał dzieło poświęcone badaniom nad świętymi tekstami Zaratusztry. W piśmie tym dowodził bliskiego pokrewieństwa języka awestyjskiego z językiem polskim. Było to ważne odkrycie, gdyż w rzeczywistości języki słowiańskie są bardziej podobne do języków starożytnego Iranu czy Indii niż jakiekolwiek inne języki europejskie.

Jaka nagroda spotkała polskiego badacza za tak wybitne osiągnięcie? Dostał awans? Stał się sławny? Nie, nic z tych rzeczy. Odebrano mu katedrę i wyrzucono z uniwersytetu. Musiał wydawać swoje książki za prywatne pieniądze i robił to, bo był patriotą.

Dzięki jego pionierskim pracom wiemy dziś jak blisko jesteśmy spokrewnieni językowo z ludami tworzącymi wielkie cywilizacje Azji, a dzięki nowym odkryciom w genetyce wiemy też, że ludy, które w epokach brązu i żelaza wtargnęły do Iranu i Indii i dały początek tym cywilizacjom, pochodziły z Europy Centralnej i Wschodniej i pod względem genetycznym i fenotypowym były bardzo podobne do nas. Genetyka i językoznawstwo prowadzą do podobnych wniosków.

Niemcy ignorowali bliskość języków słowiańskich do języków indoirańskich, starając się podkreślić swoje rzekome związki. Wymyślili tzw. teorię języków indogermańskich i wmawiali światu, że to jacyś Indogermanie zawędrowali do Indii. Dzisiaj wiadomo, że to kompletna bzdura, w Indiach wśród kasty bramińskiej, będącej potomkami indoeuropejskich Ariów, nie znaleziono ani jednego nosiciela germańskich czy celtyckich haplotypów należących do hg R1b lub I1. Występuje za to często hg. R1a (80%) i wiele haplotypów identycznych z tymi, które spotykamy wśród Słowian. Związki językowe języków germańskich z indoirańskimi są też bardzo odległe i często pozorne, podczas gdy języki słowiańskie są bliskie indoirańskim.
Widać stąd wyraźnie, że od momentu powstania w XIX w. indoeuropeistyka była spaczona przez niemiecki nacjonalizm i wiele z tamtych błędów przetrwało do dziś.

2.Języki germańskie – przykład języków mieszanych

Języki germańskie nastręczają wielu kłopotów językoznawcom. Nie sposób ich zakwalifikować. Grupa naukowców amerykańskich D. Ringe, T. Warnow i A. Taylor próbując pogrupować języki indoeuropejskie w oparciu o analizy komputerowe stwierdziła, że języki germańskie wykazują zbyt dużo anomalii i nie pasują do innych języków. Obliczenia nie dawały sensownych rezultatów. Postanowiono więc wykonać obliczenia opuszczając języki germańskie.

Eksperyment zakończył się sukcesem i uzyskano drzewo pokazujące zależności między językami indoeuropejskimi:

Autorzy są przekonani, że to dzięki usunięciu języków germańskich komputerowe obliczenia zależności i podobieństw dały sensowne wyniki, i w rezultacie tego otrzymali najlepszą możliwą postać drzewa ukazującego strukturę i historię języków:

Cytaty i rysunki z:
http://www3.isrl.illinois.edu/~junwang4/langev/localcopy/pdf/ringe02IECladistics.pdf

Niektórzy lingwiści, a za nimi amerykański antropolog Dawid W. Anthony, próbują zinterpretować ten rezultat jak na rysunku poniżej:


Z książki Dawid W. Anthony „The Horse, The Wheel and Language” str.57

Anthony pisał swoją książkę ignorując dane, które dostarcza nam genetyka. W oparciu o analizy słownictwa germańskiego i historię genetyczną ludów germańskich najprościej byłoby powiedzieć, że języki germańskie to języki powstałe ze zmieszania języków nieindoeuropejskich i celtyckich, z pewną domieszką języków słowiańskich, tak jak robi to portal Eupedia:

Cytuj
The Germanic branch of Indo-European languages probably inherited more from the R1b cultures, although R1a is likely to have arrived earlier in Scandinavia, during the Corded Ware period. R1a people would have mixed with the pre-Germanic I1 aborigines to create the Nordic Bronze Age (1800-500 BCE). R1b would have reached Scandinavia later as a northward migration from the contemporary Hallstatt culture (1200-500 BCE). The first truly Germanic tongue could have been a blend of Hallstatt Proto-Celtic and the Corded-Ware Proto-Slavic with a few pre-Germanic loan words. The fact that present-day Scandinavia is composed of roughly 40% of I1, 20% of R1a and 40% of R1b reinforces the idea that Germanic ethnicity and language had acquired a tri-hybrid character by the Iron Age.

http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml

3.Język armeński – przykład indoeuropeizacji

Chociaż bez języków germańskich uzyskujemy większą przejrzystość i łatwiej jest dostrzec podobieństwa, strukturę i historię języków, niewiele nam to pomaga w zrozumieniu historii języka PIE ze względu na następujący problem, który przedstawię na przykładzie języka armeńskiego.

Cytuj
In particular, both Indo-European speaking Armenians and Altaic-speaking Azerbaijanians group with their geographic neighbours in the Caucasus, rather than with their linguistic neighbours (other Indo-European/Altaic-speaking populations), suggesting language replacements involving the Armenian and Azerbaijanian languages. Remarkably, the genetic distance between pairs of populations was significantly correlated with geographic distance, despite the presence of the Caucasus Mountains as a potentially significant barrier to gene flow.

Cytat z:
http://www.familytreedna.com/pdf/alupaper.pdf

Badania genetyczne pokazują, że mówiąca językiem indoeuropejskim populacja Armenii i mówiąca językiem Ałtajskim populacja Azerbejdżanu nie różnią się pod względem genetycznym od siebie i od innych sąsiednich ludów kaukaskich, mówiących językami kaukaskimi, a więc należącymi do zupełnie innej grupy językowej.
Autorzy wnioskują stąd, że na terenie Armenii miało miejsce zastąpienie języka, czyli indoeuropeizacja populacji. Na terenie Azerbejdżanu natomiast ta sama pod względem genetycznym populacja kaukaska uległa ałtaizacji.

W związku z tym język armeński wykazuje wiele specyficznych cech, nie spotykanych w innych językach indoeuropejskich, będących wynikiem ulegania wpływom języków kaukaskich, którymi mówiła rdzenna populacja Armenii.

Cytuj
Armenian corresponds with other Indo-European languages in its structure, but it shares distinctive sounds and features of its grammar with neighboring languages of the Caucasus region.

http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_language

Język armeński wykazuje też wiele innych wpływów:

Cytuj
It is clear that Armenian is an Indo-European language, but its development is opaque. In any case, Armenian has many layers of loanwords and shows traces of long language contact with Hurro-Urartian, Greek and Indo-Iranian.

http://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Armenian

Proces powstawania języka armeńskiego polegał na mieszaniu się języków indoeuropejskich i kaukaskich oraz ewolucji. Nie ma żadnych pewnych dowodów, że kiedyś istniał jakiś język praarmeński czy proto-armeński, który wydzielił się ze wspólnoty PIE.

4.Język grecki – przykład konwergencji dialektów

Podobne problemy mamy z językiem pragreckim czy proto-greckim. J. Hall, wybitny językoznawca specjalizujący się w historii języka greckiego pisze:

Cytaty z:Ethnic Identity in Greek Antiquity By Jonathan M. Hall str.169

Nic nie wskazuje na to, aby istniał kiedykolwiek wyodrębniony ze wspólnoty PIE język pragrecki czy proto-grecki, który dał następnie początek historycznym dialektom greckim. Hall temu zaprzecza. Wszystko wskazuje na to, że do Grecji napływały różne plemiona indoeuropejskie, mieszały się z miejscową ludnością nieindoeuropejską, a w wyniku tego mieszania powstawały dialekty lokalne, z których następnie przez złożone procesy konwergencji i dywergencji wyodrębniały się dialekty główne i w rezultacie ukształtował się język grecki.

Pod względem genetycznym populacja grecka jest podobna do populacji sąsiednich i różni się istotnie od populacji Europy centralnej i wschodniej skąd najprawdopodobniej pochodziły plemiona indoeuropejskie, które dokonały inwazji Grecji w epoce brązu. W przypadku Grecji, podobnie jak w przypadku Armenii, mamy zatem do czynienia z zastąpieniem języka i indoeuropeizacją populacji. Nastąpiło to jednak w procesie złożonej ewolucji, a nie przez proste zastąpienie języków lokalnych jakimś hipotetycznym językiem pragreckim czy proto-greckim. Taki język najprawdopodobniej nigdy nie istniał.

5.Krytycy hipotezy języka PIE

Z powyższych powodów, jak i różnych innych, wielu wybitnych językoznawców odrzuca całkowicie hipotezę języka PIE. Jednym z nich jest N.S Trubetskoy:

Cytuj
“There is therefore, no compelling reason for the assumption of a homogeneous Indo-European protolanguage from which the individual branches of Indo-European descended. It is equally plausible that the ancestors of the branches of Indo-European were originally dissimilar but that over time, through continuous contact, mutual influence, and loan traffic, they moved significantly closer to each other, without becoming identical (Trubetskoy 2001, p. 88).”
Cytuj
“Thus a language family can be the product of divergence, convergence or a combination of the two (with emphasis on either). There are virtually no criteria that would indicate unambiguously to which of the two modes of development a family owes its existence. When we are dealing with languages so closely related that almost all the elements of vocabulary and morphology of each are present in all or most of the other members (allowing for sound correspondences), it is more natural to assume convergence than divergence (Trubetskoy 2001, p. 89).”

Trubetzkoy, N. S. (2001), „Studies in General Linguistics and Language Structure,” Anatoly Liberman (Ed.), translated by Marvin Taylor and Anatoly Liberman, Durham and London:  Duke University Press.

Hipotezę wspólnoty PIE odrzuca również Jean-Paul Demoule, który wprost twierdzi, że żaden naukowy fakt nie wspiera obecnie hipotezy, aby kiedykolwiek istniał jakiś lud mówiący językiem PIE.

Mówiąc krótko, hipotezy języka PIE i wspólnoty PIE wcale nie są powszechnie akceptowane. Wielu naukowców w mniejszym lub większym stopniu im zaprzecza.
Uważam, że genetyka do pewnego stopnia wspiera poglądy przeciwników tych hipotez. Jaki bowiem sens ma rekonstrukcja języka PIE w oparciu o języki germańskie, celtyckie i greckie – co do tej pory robiono – skoro wiadomo, że ludy germańskie, celtyckie i greckie pod względem genetycznym nie mają wiele wspólnego z ludami, które współtworzyły języki słowiańskie, indoirańskie i bałtyckie, i dlatego nigdy nie mogły z nimi tworzyć wspólnoty, tzn. żyć na jednym terytorium i mówić jednorodnym językiem? Nie było prajęzyków wywodzących się jak gałęzie z jednego pnia, tzn. języka PIE. Te gałęzie powstały jako proces różnorodnych wpływów, mieszania się i ewolucji. Nie ulega wątpliwości, że od początku teoria języka PIE i hipoteza wspólnoty PIE rozwijały się przy udziale polityki i nacjonalizmów, które je wypaczyły. Największym błędem było niedowartościowanie języków słowiańskich i przewartościowanie germańskich i celtyckich, co jasno pokazują współczesne badania genetyczne. Czas spojrzeć na to zagadnienie od nowa.

« Ostatnia zmiana: 19 listopada 2009, 23:12:11 Wysłane przez Viraj » Zapisane

Elkate

Uczeń cechowy
*
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wiadomości: 149

Nowa wiadomość
« Odpowiedz #1 : 20 listopada 2009, 12:05:39 »

Pochodzenie języków indoeuropejskich według genealogii Y-DNA

Zapisane

Viraj

Uczeń cechowy
*
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wiadomości: 74

Nowa wiadomość
« Odpowiedz #2 : 21 listopada 2009, 01:21:17 »

Elkate, językoznawcy twierdzą, że żadnych zjawisk językowych starszych niż 10000 lat nie są w stanie uchwycić. Separacja R1a i R1b miała miejsce około 20000 lat temu. To tak dawno, że nic nie możemy wiedzieć na temat języków w tamtych czasach.

Moim zdaniem interesująca nas historia tej R1a1, którą uważamy za słowiańską, na dobre zaczyna się od halocenu, czyli 8000 p.n.e. na północy Morza Czarnego. Wtedy następuje ocieplenie klimatu i na obszarze między Morzem Czarnym i Bałtykiem zaczynają rozwijać się kultury najpierw pasterskie, później rolnicze. Tutaj szukałbym naszych przodków i początków języków indoeuropejskich jakie znamy. Wcześniej był lodowiec i tylko niewielkie grupki ludzi wędrujące między Azją i Europą, walczące o przeżycie. Nic nie wiemy o ich języku, obyczajach, religii. Możemy tylko spekulować.

W tym wątku chciałbym się zająć czasami trochę bliższymi i zbadać, komu zawdzięczamy słownictwo dotyczące np. wozu, koła, religii, systemu liczbowego, różnych pojęć, które później trafiły do filozofii Indii i Grecji itp. Słowa te – wspólne różnym językom indoeuropejskim – powstały z pewnością dużo później niż wyodrębnienie się R1a i R1b.

W opinii wielu specjalistów indoeuropeizacja naszego kontynentu nie była prostym procesem wyodrębniania się prajęzyków ze wspólnoty PIE i narzucania ich nieindoeuropejskim mieszkańcom podbijanych terenów. Język pragrecki nie przybył do Grecji z ojczyzny PIE, lecz raczej ukształtował się w Grecji w rezultacie długotrwałych i złożonych procesów mieszania się języków indoeuropejskich i nieindoeuropejskich, ich konwergencji itd. Podobnie kształtowały się języki praarmeński, pragermański, praindoirański itp.

Powstaje jednak pytanie: czy wszystkie współczesne języki indoeuropejskie powstały w wyniku mieszania się z językami nieindoeuropejskimi? A jeśli nie, to które?
Tutaj musimy się zwrócić o pomoc zarówno do genetyków, jak i do językoznawców.

Obecnie zdecydowana większość specjalistów łączy ekspansję języków IE z hg R1a1. Jednym z powodów jest to, że tylko ta haplogrupa występuje wśród kasty braminów w Indiach, czyli potomków indoeuropejskich Ariów. Brak jest tam zupełnie hg R1b i innych europejskich znaczników.
Największy odsetek R1a1 występuje wśród Słowian północnych, a zwłaszcza wśród Polaków, dochodząc do 60%. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że 16% R1b w Polsce, występujące głównie na zachodzie, jest nabytkiem stosunkowo nowym, to możemy przyjąć, że odsetek R1a1 w pierwotnej populacji Słowian mógł przekraczać nawet 80%. Zatem jest to populacja w najmniejszym stopniu zmieszana z elementem nieindoeuropejskim.

Drugim czynnikiem świadczącym o braku zmieszania jest archaiczność języka.
Profesor Mańczak pisze o tym:

Cytuj
[…]język, który się rozwijał w praojczyźnie, jest bardziej archaiczny od języków, które
powstały na obcych substratach. Innymi słowy, badacze ci wysuwali postulat, że praojczyzny
należy szukać tam, gdzie jest najbardziej archaiczny język.

[…]najwięcej nawiązań etymologicznych do pozostałych języków indoeuropejskich wykazuje słownictwo polskie, z czego wniosek, że praojczyznę indoeuropejską należy utożsamiać z praojczyzną Słowian, a więc dorzeczem Odry i Wisły. Innymi słowy Słowianie są potomkami tej części ludności praindoeuropejskiej, która w praojczyźnie pozostała, podczas gdy Bałtowie, Germanie, Celtowie itd. są potomkami tej części ludności praindoeuropejskiej, która praojczyznę opuściła, osiedlając się na obszarach zamieszkanych przez ludność nieindoeuropejską i dlatego słownictwo bałtyckie, germańskie, celtyckie itd. jest mniej archaiczne od słowiańskiego (Mańczak 1992).

Cytat z: http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/PTJ/b/b55_123-130a.pdf

Centralną pozycję języków słowiańskich w stosunku do innych języków indoeuropejskich pokazuje wiele analiz. Poniższy wykres pochodzi z książki  „Archaeology and language: the puzzle of Indo-European origins”  By Colin Renfrew str.116

Ciekawy model rozprzestrzeniania się języków IE prezentuje też konkurencyjna w stosunku do hipotezy drzewa teoria fali, którą obrazuje poniższy wykres:


Wykres z książki Renfrew str.105

Źródłem tej fali wydają się być języki słowiańskie.

Wracając do mającej więcej zwolenników teorii drzewa, zilustrowanej na powyższym wykresie D. Ringe, T. Warnow i A. Taylor , to warto zauważyć, że wszystkie gałęzie językowe na tym drzewie powstały w wyniku zmieszania się języków IE z jakimiś językami nieindoeuropejskimi.
Wyjątkiem są tylko języki słowiańskie. Dlatego warto się zastanowić, co w tym drzewie należy uważać za gałęzie, a co za pień.
Wydaje się, że nawet po obcięciu wszystkich gałęzi drzewo będzie żyło i wypuszczało nowe. Geneza języków słowiańskich jest bowiem niezależna od innych języków. Co by się jednak stało, gdyby około 8000 p.n.e na północy Morza Czarnego nie pojawiła się hg. R1a1 dająca początek naszym przodkom?

Myślę, że wiele rzeczy stanie się bardziej zrozumiałe, jeśli pokażemy przykłady wpływów i zależności.

Zapisane

Elkate

Uczeń cechowy
*
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wiadomości: 149

Nowa wiadomość
« Odpowiedz #3 : 21 listopada 2009, 13:20:42 »

Elkate, językoznawcy twierdzą, że żadnych zjawisk językowych starszych niż 10000 lat nie są w stanie uchwycić. Separacja R1a i R1b miała miejsce około 20000 lat temu. To tak dawno, że nic nie możemy wiedzieć na temat języków w tamtych czasach…

Teoria, którą na schemacie przedstawiłem, nazwana jako teoria haplogrupy R1, najlepiej oddaje sprawiedliwość populacjom indoeuropejskim; w każdym razie nie zastępuje przegranego pangermanizmu panslawizmem (a tego rodzaju zjawiska już się pojawiają na wielu portalach i forach internetowych).
Teoria haplogrupy R1
opiera się na znajomości tego fundamentalnego faktu, że:
podstawowe zjawiska kultury, w tym zwłaszcza język, powstają i rozwijają się oraz są przekazywane zasadniczo tylko w rodzinach, rodach i plemionach.

Dotyczy to zwłaszcza społeczeństw pierwotnych, starożytnych, które całe swoje życie prowadziły w ramach rodów i plemion, bardzo wyraźnie odseparowanych od innych podobnych jednostek, chyba że krewniaczych, tożsamych językowo.|
Były to wspólnoty typowo patriarchalne, rozwijające się wzdłuż męskich linii genealogicznych.
Dlatego przez tysiące lat utożsamiały się niemal stuprocentowo z haplogrupami genealogii Y-DNA.
Tak też i wzdłuż linii genealogii Y-DNA trzeba szukać odpowiedzi na zagadkę powstania rodziny języków indoeuropejskich
Oczywiście od tej reguły bywają odstępstwa, ale są one spowodowane nadzwyczajnymi zaszłościami historycznymi i warunkami życia. Odnosi się to np. do Greków, Ormian, skandynawskich R1a, kirgiskich R1a czy baskijskich lub kameruńskich R1b.
Co do języka Basków to przypuszczam, że jakiś tam odszczepieniec z populacji R1b1b2 przyżenił się do jakiegoś podkaukaskiego rodu nieindoeuroopejskiego, matriarchalnego; oddał inicjatywę wychowawczą białogłowie i jej językowi, a współcześni Baskowie muszą spijać to gorzkie piwo…
Teoriami językoznawców, choć nimi nie pogardzam, nie ma się co zbytnio zadręczać. Językoznawcy, badający dotąd genezę języków indoeuropejskich, szukali kolorów w bardzo gęstej mgle. Dlatego opracowali tak wiele teorii i schematów genealogicznych, sobie wzajemnie przeczących.
Teraz mają genealogię genetyczną. Powinni z niej skorzystać czym prędzej!

P.S. Zauważyłeś w książce sir Anthony’ego ustęp: „The ancestor of English: The origin of Spread of the Usatovo Dialect” (s.359). Co dla autora było głównym znakiem rozpoznawczym, że w Usatovo zaczęła się etnogeneza Germanów/Anglików? Stwierdził,  czy tylko usiłuje dowodzić, że tam pojawił się stosunek feudalny suweren-klient i władanie miecza, zwłaszcza w stosunku do naddnieprzańskiej populacji kultury trypoliskiej fazy C2 (protosłowiańskiej?). Dowodzi tego na wielu stronicach.

Zapisane

Viraj

Uczeń cechowy
*
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wiadomości: 74

Nowa wiadomość
« Odpowiedz #4 : 24 listopada 2009, 14:21:53 »

Elkate, wydaje mi się, że rzeczywista historia języków może być trochę bardziej skomplikowana, niż ta którą nakreśliłeś, i można rozważać różne inne jej warianty. Niektóre plemiona czy rody mogły się np. łączyć (na drodze pokojowej lub podboju) i mogły powstawać małżeństwa mieszane. Zwykle to kobiety wychowują dzieci i dziecko uczy się najpierw języka od matki, później od ojca. Jeśli ojciec, zajęty wojnami itp., nie zajmuje się dziećmi, a matka nie nauczyła się języka męża, to dziecko może mówić dziwnym nowym językiem. W ten sposób języki się od siebie oddalają lub do siebie zbliżają.

Fakt, że populacje o dominujących haplogrupach R1b i R1a mówią (z pewnymi wyjątkami) pokrewnymi językami IE, jest rzeczywiście zadziwiający. Wszystkie badania zmienności mikrosatelitarnej R1b wskazują na Półwysep Iberyjski i Anatolię jako źródła tej haplogrupy w Europie, co oznacza, że europejskie R1b i R1a przez tysiące lat musiały żyć z dala od siebie, a nie razem. Istnieje wiele teorii próbujących wyjaśnić to zjawisko, niektóre mówią nawet o indoeuropeizacji R1b. Ale żadna nie jest powszechnie akceptowana, bo nie ma dowodów.

Twoja teoria głosząca, że już w momencie rozdzielenia R1a i R1b mówiły jakąś formą prajęzyka zbliżoną do PIE, jest ciekawa, ale trudno ją chyba będzie udowodnić. Co się działo 20000 lat temu z językami nikt chyba dobrze nie wie. Może był jakiś wspólny substrat językowy. Niektórzy twierdzą, że pod koniec Paleolitu wykształciła się rodzina języków nostratycznych, później na tej bazie PIE. Nie są to jednak teorie szeroko akceptowane. Niektórzy, jak prof. Alinei, uważają, że języki IE sięgają Paleolitu. Ale też nie jest to pogląd szeroko akceptowany. Ja nic nie wiem na ten temat i mogę tylko spekulować.

Zamiast spekulować wolałbym się skupić na rzeczach, które mogą być bardziej dokładnie uchwycone przez językoznawców, archeologów i genetyków, tzn. na historii ostatnich 4-6 tys. lat. Według ekspertów w tym czasie ukształtowały się języki IE jakie znamy.
Pytając o to, czy PIE mógł być językiem bliskim Prasłowiańskiemu, chciałbym się zastanowić nad tym, który z języków wniósł najwięcej do słownictwa uważanego za PIE i można go połączyć z tym, co historycznie przypisuje się PIE.
Najlepiej chyba zobaczymy to omawiając konkretne przykłady.

‘WÓZ’, ‚KOŁO’ i nazwy innych części wozu w językach IE

1.Praindoeuropejczykom przypisuje się udomowienie konia i wynalezienie wozu. Poszukajmy więc, w jakim języku jest najwięcej własnych słów związanych z wozem i jego częściami. Z pewnością zróżnicowanie i bogactwo takiego słownictwa będzie  wskazówką bliskiego związku tego języka z PIE.

Na wstępie kilka uwag:
Najstarszym wyobrażeniem wozu na świecie jest rysunek na wazie znaleziony w wiosce Bronocice pod Krakowem.
http://bronocice.dzialoszyce.info/waza.htm

Waza pochodzi z okresu kultury pucharów lejkowych i jest datowana na 3491-3060 p.n.e.
Z kultury pucharów lejkowych wyrosła kultura ceramiki sznurowej (3200-2300 p.n.e), powszechnie uważana za już w pełni indoeuropejską. Kiedyś łączono ją z etnosem pragermańskim, teraz mamy coraz więcej danych by uważać sznurowców za ludność prasłowiańską. Ponieważ to ludność ceramiki sznurowej najprawdopodobniej najbardziej przyczyniła się do upowszechnienia wozu, czego dowodem jest fakt pojawienia się około 3000 p.n.e na terenach od Łaby po Wołgę wyobrażeń wozów i rydwanów, słownictwo związane z wozem wskaże nam język, jakim najprawdopodobniej mówili sznurowcy.
Warto też zauważyć, że w kulturze amfor kulistych (3100-2600 p.n.e), której obszar pokrywa się z terytorium współczesnej Polski, składano ofiary z par wołów, co sugeruje, że mogły one pochodzić z zaprzęgu. Jest to kolejny dowód na używanie wozów przez tą ludność.

Warto też zwrócić uwagę na dystrybucję i zmienność nowo odkrytej haplogrupy R1a1-M458. Częstość występowania oraz historia rozprzestrzeniania się tej haplogrupy pasują od ekspansji kultury ceramiki sznurowej. Jest naprawdę wiele danych pozwalających łączyć tą haplogrupę z ekspansją ludnościi ceramiki sznurowej w Europie Centralnej i Wschodniej i wielu naukowców już to zauważyło, np. ceniony przez ciebie Maju. Ponieważ sznurowcy pierwsi masowo używali wozów i je rozpowszechnili, słownictwo związane z częściami wozu może być dla nas wskazówką jakim językiem mówili nosiciele haplogrupy R1a1-M458 w przeszłości. Jest to ważne specjalnie dla nas Polaków, bo występowanie tej haplogrupy ogranicza się prawie wyłącznie do Słowian i powszechnie uważa się ją za haplogrupę słowiańską. Szczególnie w Polsce zauważamy największy odsetek i największą zmienność mikrosatelitarną, co jest wskazówką, że ta haplogrupa pochodzi z terenów Polski.

Współczesny zasięg i historia rozprzestrzeniania się haplogrupy R1a1-M458 pokazana jest na dwóch poniższych mapkach:

Z pracy Underhill 2009

Powyższe dane wskazują, że większość Polaków to autochtoni i potomkowie sznurowców. Domyślano się już tego wcześniej, gdyż dla wykrytych w szkieletach ceramiki sznurowej z Eulau nad Łabą haplotypów R1a1, datowanych na 2600 p.n.e., znaleziono odpowiedniki wśród współczesnych Polaków i Rosjan.

Na wyjątkową wagę słownictwa dotyczącego części wozu zwrócił uwagę D.W. Anthony w książce „The Horse, the Wheel and Language”.
Omawiał tam słownictwo historyczne, poszukując PIE rdzeni, ale popełnił kilka rażących błędów, które spowodowały, że prawdziwa historia słownictwa dotyczącego wozu nie została przez niego dostrzeżona. Poniżej chciałbym omówić te błędy i je sprostować. Pokazuję na skanach wycięte fragmenty ze str. 35 jego książki.

1.Koło i kółko

Wydaje się, że Anthony pominął tutaj bardzo wiele słów. W języku polskim mamy wiele słów bliskich hipotetycznemu PIE rdzeniowi ‘*kuel’ jak: ‘koło’, ‘kółko’, ‘kula’, ‘kulka’, ‘kołować’, ‘kulgać’, ‘kołowy’, ‘kulisty’ itd. Widać wyraźnie, że to nasz język posiada największą różnorodność i bogactwo form pokrewnych ‘kołu’, jest to więc słowo należące do naszego języka. W innych językach ubóstwo form i zniekształcenia rdzenia wskazują na zapożyczenia.

Przeanalizujmy możliwe etymologie i związki, zakładając, że to właśnie sznurowcy „z Polski” rozpowszechnili słowo ‘koło’:

pol. ‘koło’ -> cz. ‘kolo’
-> r. ‘koleso’
-> scs. ‘kolo’, ‘kolese’
->stpr. ‘kelan’ „koło”
-> łot. ‘cele’ „koło” (np. ‘du-celes’-„dwukołówka”)
->gr. ‘polos’ „oś, biegun”
->łac. ‘colus’ „przęślica, kądziel”
->stnord. ‘hvel’ „koło”.

Hipotetyczny rdzeń PIE ‘*kuel’ wskazuje na bliski związek z polskim ‘kołem’.
Języki germańskie – jak zwykle – bardzo zdeformowały zapożyczone słowo i etymologia jest niepewna.

Jak łatwo zauważyć, istnieje też grupa języków, w których ‘koło’ ma trochę inne brzmienie. Pojawia się bowiem drugie ‘k’, jak w greckim ‘kuklos’. Jak to wytłymaczyć?
Otóż najlepszym wyjaśnieniem – moim zdaniem – jest to, że w języku polskim, który uważamy za język macierzysty dla nazewnictwa części wozu, mamy dwa słowa na oznaczenie kół. Drugim jest zdrobniała forma ‘kółko’. Mówi się „wóz na kółkach” itp.

Możliwe są zatem następujące etymologie:

pol. ‘kółko’->
->gr.’kuklos’ „okrąg”
->tochA. ‘kukal’ „wóz”
->tochB. ‘kokole’ „wóz”
->avest. ‘caxtra’ „koło”
->stind. ‘cakra’ „koło”
->stang ‘hweohl’ „koło”

Bardzo interesująca jest odmiana formy liczby mnogiej:
pol. ‘kółka’ -> gr. ‘kukla’ „koła”.

W języku greckim jest to odmiana nieregularna, normalna forma liczby mnogiej to ‘oi kukloi’. Istnienie drugiej, nieregularnej formy liczby mnogiej ‘ta kukla’, prawie identycznej z formą polską, jest mocnym dowodem, że starożytni Grecy zapożyczyli nazewnictwo wozu od naszych prapolskich czy pralechickich przodków, sznurowców.

Oś i ośka

Anthony podaje następujące słowa pokrewne:

Analogiczną sytuację do ‘koła’ i ‘kółka’ mamy w przypadku ‘osi’ i ‘ośki’. Oba te słowa są normalnie używane w odniesieniu do tej samej części wozu. Dlatego prawdopodobne są następujące etymologie:

pol. ‘oś’->
-> ocs ‘osi’
-> stpr. ‘aseis’
-> lit ‘asis’

Druga pochodzi od zdrobnienia

pol. ‘ośka’->
->stind ‘akszah’ „oś”
->m.gr. ‘akosone’ „oś”
->łac. ‘axis’ „oś”
-> stang. ‘eax’

Rydwan

Ponieważ na oznaczenie koła w staropruskim istnieje słowo ‘kelan’, a w łotewskim ‘cela’, słowa lit. ‘ratas’ i łot ‘rats’ na oznaczenie tego samego koła mogą być zapożyczeniami z języków germańskich.

Myślę, że następujące etymologie są najbardziej prawdopodobne:

pol. ‘rydwan’ ->
-> lit ‘rydwanie’ „rydwan”
-> stind. ‘ratha’ „rydwan”
-> avest. ‘ratha’ „rydwan”
-> łac. ‘rota’ „koło”

Wóz

Najbardziej prawdopodobne etymologie to:

pol. ‘wóz’, ‘wozi’, ‘wozić’->
->scs ‘vezo’ „wozi”
->r. ‘voz’ „wóz’
-> avest.’vazaiti’ „wozić”
->stind. ‘vahati’ „wozić, przenosić”
->lit. ‘vezu’ „wiezie”
->stnord. ‘vega’

Dyszel

Prawdopodobne etymologie to:

pol. ‘dyszel’ ->
->stind. ‘isza’ „pal, drąg, dyszel”
-> avest.’aesza’ „drąg, dyszel”
-> het. ‘hisza’ „dyszel”
-> ang. ‘thill’ „dyszel” (?)

Wszystko wskazuje na to, że język polski jest najbogatszy i najbardziej zróżnicowany w odniesieniu do słownictwa związanego z częściami wozu, i najbliższy PIE. Tylko w języku polskim istnieją dwie formy: ‘koło’ i kółko’ oraz ‘oś’ i ‘ośka’, stosowane do tych samych części wozu i dlatego tylko z języka polskiego można wyprowadzić wszystkie słowa odnoszące się do tych części wozu w innych językach IE.
Pokrywa się to z odkryciami archeologów w Bronocicach i z historią rozprzestrzeniania się haplogrupy R1a1-M548, sznurowców oraz stosowania wozów i rydwanów. Myślę, że mamy mocne dowody na to, że ludność kultury ceramiki sznurowej mogła być prasłowiańska.

Mamy więc pierwszy dowód wspierający hipotezę, że Prasłowianie = PIE. Takich dowodów jest więcej.

P.S. Zauważyłeś w książce sir Anthony’ego ustęp: „The ancestor of English: The origin of Spread of the Usatovo Dialect” (s.359). Co dla autora było głównym znakiem rozpoznawczym, że w Usatovo zaczęła się etnogeneza Germanów/Anglików? Stwierdził,  czy tylko usiłuje dowodzić, że tam pojawił się stosunek feudalny suweren-klient i władanie miecza, zwłaszcza w stosunku do naddnieprzańskiej populacji kultury trypoliskiej fazy C2 (protosłowiańskiej?). Dowodzi tego na wielu stronicach.

Tak, zauważyłem. A co myślisz o poniższej mapce, z której wynika jakoby Słowianie nie znali słów: ‘koło’, ‘dyszel’, ‘rydwan’, a Germanie znali wszystko?


Przecież to ewidentny przekręt, nawet w „Encyclopedia of Indo-European culture” By J. P. Mallory, Douglas Q. Adams, wspomina się o scs. ‘kolo’.

Na str. 56 swojej książki Anthony pisze o językach słowiańskich:

Cytuj
Only one dialect documented (OSC), but the West, South and East Slavic branches must have existed already.

Szkoda, że Anthony nie zadał sobie trudu zbadania tych dialektów pod kątem słownictwa dotyczącego części wozu, pewnie by znalazł to, czego szukał – prawdziwych PIE.

Co do etnogenezy Germanów/Anglików i ich rzekomego związku z Europą Wschodnią i dominacją nad tamtejszą populacją, to myślę, że mamy tutaj przypadek, kiedy mały człowiek chce się wywyższyć poprzez fantazjowanie. Przypomina mi to bełkot o Vikingach i Gotach panujących nad Słowianami, który ciągle spotykamy na różnych niemieckich czy germanofilskich forach.
Cała jego książka to w istocie poszukiwanie dowodów na związki Germanów i Celtów z PIE znad Morza Czarnego. Współczesna genetyka absolutnie to wyklucza, nie znaleziono bowiem żadnych śladów celtyckich i germańskich genów, które mogłyby wskazywać na ich obecność w tym regionie w tym okresie. Badania zmienności mikrosatelitarnej R1b wskazuje na Anatolię, a nie na północ Morza Czarnego, jako miejsce z którego przybyli przodkowie dzisiejszych Celtów i Germanów. Również jego łączenie Celtów i Germanów z kulturą ceramiki sznurowej to kompletna bzdura. Nie ma na to żadnych dowodów. Wszystkie dowody przeczą temu w sposób oczywisty.

Zatem cała książka Anthonego to fantazja? Moim zdaniem, gdyby nic nie wspominał o Celtach i Germanach, byłaby to niezła książka – szkoda, że ją zepsuł. Trzeba ją dlatego czytać ze zrozumieniem i gdzie można zastępować Pragermanów i Praceltów Prasłowianami, ponieważ tylko Prasłowianie, albo ludy bliskie Prasłowianom o hg R1a1, mogły istnieć w tym czasie w tym regionie.

Czy Kopernik to Kopernik?

Posted in Nauka, Słowianie by bialczynski on 2 Marzec 2010


Wojciech Pastuszka

Źródło: Gazeta Wyborcza

2010-03-01,

To na pewno on – przekonują odkrywcy i badacze szczątków, które znaleziono w 2005 r. we fromborskiej katedrze. Jednak nie wszyscy naukowcy są co do tego przekonani


Fot. KOMENDA GLOWNA POLICJI

Na dowód, że to naprawdę Kopernik, zespół kierowany przez prof. Jerzego Gąssowskiego z Instytutu Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku przedstawia kilka argumentów: szczątki znaleziono w miejscu, w którym spodziewano się pochówku Mikołaja Kopernika; należały one do mężczyzny mniej więcej 70-letniego (astronom zmarł w 70. roku życia), a odtworzona w oparciu o czaszkę twarz jest podobna do twarzy ze znanych portretów Kopernika.

Ostatnim argumentem, który robi największe wrażenie, są badania genetyczne. DNA ze znalezionych kości pasuje do DNA z włosów odkrytych w księgach astronoma przechowywanych obecnie w Szwecji. Jednak wszystkie te argumenty spotkały się krytyką części środowiska naukowego.

Fot. KOMENDA GLOWNA POLICJI

Dowód 1.: Miejsce znalezienia szczątków

Jedyną pewną informacją na temat grobu Mikołaja Kopernika jest to, że pochowano go w 1543 r. w katedrze we Fromborku. To jednak ogromna świątynia, pod której posadzką kryje się ponad sto w większości anonimowych grobów. Kluczowym elementem dla wszczęcia w 2004 r. poszukiwań okazały się ustalenia olsztyńskiego historyka, znawcy życia Kopernika dr. Jerzego Sikorskiego. – Ołtarze w katedrze we Fromborku przypisane były poszczególnym kanonikom kapituły katedralnej, przy nich byli po śmierci chowani. Kopernik opiekował się ołtarzem św. Wacława [obecnie ołtarz św. Krzyża]. Mój dowód polegał na ustaleniu na podstawie analizy źródeł kościelnych kolejności, w jakiej kanonicy opiekowali się tym ołtarzem – tłumaczy dr Sikorski. Właśnie przy ołtarzu św. Krzyża, w grobie 13/05, zespół prof. Gąssowskiego natrafił w 2005 r. na czaszkę mężczyzny, która wiekiem pasowała do Kopernika.

Niektórzy naukowcy mają jednak wątpliwości, czy należy ufać regule chowania kanoników. – Nie ma źródeł historycznych wspominających o chowaniu kanoników przy ołtarzach – mówi dr Arkadiusz Sołtysiak z Zakładu Bioarcheologii Instytutu Archeologii UW.

Badacz życia Mikołaja Kopernika doc. dr hab. Michał Kokowski z Instytutu Historii Nauki PAN i Centrum Kopernika uważa, że idea dr. Sikorskiego co do zasady jest trafna. – Jednak badania archeologiczne przeprowadzone w katedrze fromborskiej udowodniły, że kanonicy nie musieli być chowani przy ołtarzach, do których byli przypisani. Przykładem jest pochówek kanonika Andrzeja Gąsiorowskiego, którego grób odkryto przy ołtarzu św. Krzyża choć opiekował się innym ołtarzem. Oznacza to, że Kopernik nie musiał być pochowany przy tym ołtarzu – tłumaczy doc. Kokowski. – Kopernik nie mógł być pochowany gdzie indziej, bo to byłoby sprzeczne ze statutami kapituły – zapewnia jednak dr Sikorski.

Jest możliwe, że źródła historyczne mogą milczeć o regule, gdyż nie musiała być ona spisana. Poza tym pochówek kanonika Gąsiorowskiego pochodzi z 1767 r., a wtedy reguła mogła już nie obowiązywać.

Dowód 2.: Wiek szkieletu

Antropolog prof. Karol Piasecki z Uniwersytetu Szczecińskiego ocenił, że szczątki znalezione w grobie 13/05 (czaszka bez żuchwy i niepełny szkielet) należały do mężczyzny w wieku około 70 lat. Dr Sołtysiak oraz antropolog dr Tomasz Kozłowski z Zakładu Antropologii Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska UMK uważają, że kości należą do osoby znacznie młodszej. – Na podstawie trzech różnych metod badania zużycia zębów ustaliliśmy, że najpewniej osoba ta miała 20-40 lat. Na pewno nie więcej niż 50 – mówi dr Sołtysiak. Członkowie zespołu prof. Gąssowskiego podkreślają jednak, że analizy zużycia zębów mogą być mylące. Wskazują na wpływ diety, wysoki status społeczny Kopernika i to, że dbał o zdrowie.

– Starcie zębów jest zwykłym procesem wynikającym z jedzenia i tarcia zębów o siebie. Dieta ma silny wpływ, ale da się to uwzględnić i tak zrobiliśmy. Poza tym zęby domniemanego Kopernika są wyjątkowo białe, co też wskazuje na stosunkowo młodą osobę – odpowiada na ich argumenty dr Kozłowski. – Zęby biskupów i ważnych członków zakonu krzyżackiego [domniemanych wielkich mistrzów], które odkryto w Kwidzynie, są w dużo gorszym stanie niż zęby czaszki z Fromborka, a były to osoby w wieku około 45-55 lat – dodaje.

Prof. Piasecki nie chciał ustosunkować się do zarzutów obu naukowców. – Proszę mi wybaczyć, ale mam dosyć tłumaczenia, że nie jestem wielbłądem – odpowiedział poproszony o komentarz.

Metod i ustaleń prof. Piaseckiego broni prof. Gąssowski: – Gdy znaleźliśmy pochówek kanonika Gąsiorowskiego, prof. Piasecki na miejscu ocenił na podstawie czaszki, że osoba ta miała około 70 lat. Dopiero dzień później znaleźliśmy tabliczkę, z której dowiedzieliśmy się, czyj to pochówek i że zmarły miał 73 lata – opowiada.

Prof. Gąssowski wskazuje też, że krytycy w ogóle nie mieli czaszki Kopernika w rękach. – Korzystaliśmy z bardzo dobrych zdjęć zrobionych i opublikowanych przez Sebastiana Tyszczuka, a takie fotografie to tak, jakbym oglądał tę czaszkę i zęby – tłumaczy dr Kozłowski.

Dowód 3.: Podobieństwo rekonstrukcji do portretów

W oparciu o analizę czaszki, którą przeprowadził prof. Piasecki, podinsp. mgr Dariusz Zajdel z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP opracował rekonstrukcję wyglądu Kopernika w ostatnim okresie życia. Jak podkreślali wielokrotnie członkowie zespołu prof. Gąssowskiego podinsp. Zajdel nie wiedział, do kogo może należeć czaszka. W ocenie badaczy zrekonstruowana twarz bardzo przypomina znane portrety Kopernika. Szczególnie chętnie wskazywano krzywy nos, szramę nad okiem i asymetrię twarzy.

– Na czaszce nie ma żadnych śladów blizny. Jest to zwykły rowek tętniczy – mówi dr Sołtysiak. – Raczej nie było złamania nosa. Uważam, że jest to tylko jedna z możliwych przyczyn widocznych na czaszce deformacji kości nosowych. Przyczyn takich może być co najmniej kilkanaście, w tym i pośmiertne – dodaje dr Kozłowski. Jednak obaj naukowcy mają dużo dalej idący zarzut.

– Moim zdaniem w ogóle nie można zrobić rekonstrukcji twarzy w oparciu o kości – mówi dr Kozłowski. Jak podkreśla, nie da się bowiem w ten sposób określić wyglądu tkanek miękkich (np. kształtu uszu, grubości tkanki tłuszczowej, koloru oczu, wyglądu brwi). Sołtysiak i Kozłowski wskazują też, że ze względu na zawodność tej metody na Zachodzie nie mówi się już o rekonstrukcji wyglądu, ale jedynie o jego przybliżeniu.

– Nie ulega wątpliwości, że istnieją korelacje pomiędzy ukształtowaniem kości a strukturą tkanek miękkich – odpierał parę miesięcy temu zarzuty prof. Piasecki w swoim artykule w magazynie “Archeologia Żywa”.

– To spór między antropologami o zastosowaną metodę badawczą. Krytycy są po prostu zwolennikami innych metod – komentuje prof. Gąssowski i wskazuje, że rekonstrukcja jest bardzo rzetelna, a podinsp. Zajdel w oparciu o rekonstrukcję identyfikował setki osób w sprawach kryminalnych.

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji w Krakowie metodę zastosowaną przez prof. Piaseckiego skrytykował też dr Jarosław Bednarek z Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej Katedry Medycyny Sądowej CM UMK w Bydgoszczy. Jego zdaniem zastosowanie takiej metody do identyfikacji jest całkowicie nieuzasadnione.

Kolejne zarzuty do rekonstrukcji ma doc. Kokowski: – Źródła historyczne milczą o złamaniu nosa i asymetrii twarzy. Na tzw. portrecie kauffmanowskim (drzeworyt z przełomu XVI/XVII wieku) nos jest niewątpliwie prosty. Są jednak i takie portrety Kopernika, na których ukazane jest większe lub mniejsze skrzywienie nosa, ale nie należą one do grupy portretów wiarygodnych. Podsumowując, nie widzę w przedstawionej szczegółowej rekonstrukcji zasadniczego podobieństwa do żadnego wiarygodnego portretu Kopernika mimo ogólnego podobieństwa (z pominięciem kwestii skrzywionego nosa) samej czaszki do tych portretów.

Dowód 4.: Badania DNA

Polscy i szwedzcy genetycy stwierdzili, że mitochondrialny DNA (mtDNA) z włosów znalezionych w należącej do Kopernika księdze „Calendarium Romanum Magnum” (obecnie przechowywana w Szwecji) jest identyczny z mtDNA szczątków z grobu 13/05. Jak napisali badacze w artykule w prestiżowym magazynie PNAS, w księdze znaleziono dziewięć włosów – mtDNA udało się uzyskać z czterech. W przypadku dwóch było ono identyczne z mtDNA ze szczątków z Fromborka.

Krytycy podkreślają, że w żaden sposób nie wykazano, iż badane mtDNA należy do Kopernika. Po pierwsze, nie ma nawet pewności, czy włosy należą do tej samej osoby co kości z grobu 13/05. – Ten sam haplotyp mtDNA mogą mieć różne, najczęściej spokrewnione, osoby – mówi dr Sołtysiak. Tymczasem, jak wskazuje doc. Kokowski, z księgozbioru Kopernika mogło korzystać wielu ludzi. – Np. osoby opiekujące się biblioteką kapituły warmińskiej, biblioteką uppsalską, a w szczególności historycy nauki, którzy badali księgozbiór Kopernika w Uppsali – mówi.

Po drugie, jeśli nawet włosy i szczątki należą do tej samej osoby, to wciąż nie daje nam to Kopernika. W ocenie części krytyków nie można wykluczyć, że jakaś inna osoba niż Kopernik używała książki, a potem została pochowana przy ołtarzu św. Krzyża.

– Cuda są zawsze możliwe – komentuje te wątpliwości prof. Gąssowski. I zaraz dodaje: – Zanim zaczęliśmy badania DNA, mieliśmy już bardzo dużą pewność. Badania genetyczne były tylko dodatkowym testem i potwierdziły nasze ustalenia. W nauce zawsze zostaje niewielki margines wątpliwości, ale w tej sprawie został on sprowadzony do minimum.

Dwudziestego drugiego maja we Fromborku odbędzie się ponowny pogrzeb Mikołaja

Kopernika.

W poszukiwaniu nowych dowodów

Obie strony sporu o Kopernika bardzo mocno okopały się na swoich pozycjach i osiągnięcie konsensusu w tej sprawie jest niemożliwe, dopóki nie pojawią się nowe dowody. Takim rozstrzygającym dowodem byłyby z pewnością porównania DNA kości z grobu 13/05 z którymś z krewnych astronoma. Jednak próby znalezienia we fromborskiej katedrze pochówku biskupa Łukasza Watzenrode, wuja Kopernika, utknęły z powodu braku funduszy. – Konieczna jest ekshumacja stu trumien z lochu pod prezbiterium, by upewnić się, czy w tym miejscu pochowano wuja Kopernika – mówi prof. Gąssowski. Brak pieniędzy utrudnia też poszukiwania żyjących żeńskich krewnych astronoma, które prowadzi zespół pod kierunkiem prof. Krzysztofa Mikulskiego z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Badania utknęły na XVIII w. Potrzebne do poszukiwań archiwa z XIX w. wywieziono podczas wojny i konieczne jest sfinansowanie prac polskich badaczy w Niemczech.

Źródło: Gazeta Wyborcza

O Arkajamie (Arkaimie), Arce, Arkonie i Ariach – nowy przypis 43 do Taji 19 oraz artykuły innych osób


Arkaim – Arkajama – nowy przypis 43 do Taji 19

43 Arkajama – Gród Wiedzy, gród-obwar uczonych – goryniczów-górów, mogtów i kapłów – w Górach Kamiennych, czyli Górach Ural (Gural, Horol). Leży w ramionach rzeki Karaganki i Utjaganki, w podgórskiej dolinie Arkajym na wschodnich stokach Uralu. Odkryty z kosmosu w roku 1982 i znany obecnie jako Arkaim (Arkajym)a. Zwraca uwagę związek nazwy rzeki z Górą i rzeką Kara występującymi w najważniejszych starych podaniach perskich o Świętej Górze Kara, Wyspie i Morzu Kara oraz Drzewie Wyspowiszub.

W Arkajamie-Arkaimie mieszkali i pracowali górowie-gorynicze – nauczyciele wszelkich kapłów, a więc wołchwów, kudiesników, zinisów, świtungów, mogtów-magów, kowów-kowalisów, burtników, czarowników i innych rodzajów kapłów Wiary Przyrodzonej, którzy byli zrzeszeni w kilkudziesięciu oddzielnych gromadach (grumadach). Tutaj w Arkajamie gorynicze i ich uczniowie zajmowali się badaniem Wszechświata, określali współzależności ruchów ciał niebieskich i ich wpływ na Ziemię (Matkę), Przyrodę (Rodżanę) i człowieka (Zerywanów). Swoich największych odkryć nigdzie nie zapisywali. Nie występowali też nigdy ze swoją wiedzą publicznie. Na podstawie wieloletnich obserwacji opracowywali tajemne rytuały, obliczali terminy, ustalali zasady obrzędów, ustalali sposoby postępowania – arkana, czyli w‑taje‑mniczenie w wiedzę (w Wiedę, wniknięcie w Wedę) i wprowadzali je w życie plemienne. Dalsze widzeniawwiedzenia – czyli obserwacje, weryfikowały początkowe spostrzeżenia i pozwalały na wprowadzenie poprawek do świętych obrzedów czy też sposobów postępowania (wytopu, kowania, leczenia, zaklinania, itp.). Te nieustanne poprawki wprowadzane do wiedzy (Wiedy) doskonaliły ją do tego stopnia, że gorynicze i ich uczniowie-kapłowie potrafili w końcu wyrazić pełną wiedzę  jednym twierdzeniem czy wywodem, albo jednym bądź dwoma krótkimi słowami, w których zawarta była istota tajemnego działania.

Wiedzę Tajemną (Arkana Wiedy) przekazywali gorynicze Arkajamy wyłącznie ustnie kilku swoim uczniom, których kształcili u swego boku przez długie lata. Ci uczniowie byli potem założycielami i mistrzami poszczególnych gromad kapłańskich (Grumad Kapłów), które różniły się od siebie zarówno zakresem wiedzy jak i narzędziami stosowanymi do jej pogłębiania i sposobami pośredniczenia w kontaktach między ludźmi a bogami, czy między żywymi a zmarłymi. Każda z gromad kapłów stosowała swoiste obrzędy magiczne, własne rytuały i sposoby czarownicze, wykorzystujące odpowiadający jej zakres wiedzy. Pod koniec życia ziemskiego gorynicz-góru (guru – to dosłownie będący górą, mieszkający w górach, pochodzący z gór, przedstawiciel świętej gromady kapłów-goroli, górujący wiedzą, gor– żar niecący, czyli wiedzący jak zapalać, niecić żar; wpierw dosłownie – żar-ogień, a potem w przenośni „żar-ogień” wiedzy i wiary), czyli mistrz – wyznaczał spośród członków gromad założonych przez swoich uczniów następcę, a sam udawał się w Zaświaty. Wyznaczał też następcę tymczasowego, kiedy okresowo przebywał w Zaświatach np. we wnętrzu Góry Kaganjątu (Kogajon – którą także niektórzy lokalizują w Górach Kamiennych, a nie w Bucegach). Także w miejscowym języku buriackim arka – znaczy osnowa, jądro, baza, podstawa. Słowo oral ma także znaczenia takie jak: oralny – wypowiadalny, głos, mowa, mowa główna, podstawowy język, czy horał – śpiewo-mowa uroczysta – święta.  Przyjmuje się, że to tutaj w Arkajamie powstały pierwsze hymny Ryg-Wedy i Gathy (gadki) Awesty (Obwiesty), tutaj też zgłębiano tajniki geometrii, tajemnice liczb (czerty i czarowanie, butry-oboroty i burtowanie-obracanie), tajemnice znaków-pisów i wici (taje, bukwy, wikły), tajemnice ruchów ciał niebieskich, okresów Księżyca, zasady wytopu brązu, czy tajniki składu i działania ziół oraz trucizn.

Nazwę Arkajama (Arkajym, Arkaim) nosi święte wzgórze położone obok grodu-obwaru i znajdujące się tutaj święte, śródleśne uroczysko. Fakt, że w Arkajamie nie posługiwano się pismem świadczy o ortodoksyjnym przestrzeganiu zakazu używania taj – czyli znaków świętego pisma, czyli z jednej strony o surowym przestrzeganiu zasad Wiary Przyrodzonej, a z drugiej strony o tym, iż ośrodek arkajamski działał już po Wojnie o Taje. Kradzież nasion z Drzewa Wyspowiszu i zabicie Ryby Kary, a także wyniesienie tajemnicy pisma, ale przede wszystkim użycie tajemnego pisma przez Żar‑zduszta (Zaratusztrę) stało się powodem, opisanej w perskich kronikach, wojny między Skołotami (Sakami) a Persami. Głoszenie Obwiesty i przyjęcie Żar-zduszta na dworze Wisztaspęty (Witszaspy) w grodzie Bałh (Balch) nad Orolem i Bałhaszem, spowodowało niekończący się ciąg wojen między Królestwem Sis a Persami. To tam, w Bałhu, Żar-zdusz dokonał największej zbrodni – zapisu w języku huno-awarskim Obwiesty, czyli użył publicznie taj za co władca całego Wielkiego Kaganatu Sis wydał na niego wyrok śmierci. Był to tak poważny wyrok, że mimo ochrony władcy perskiego Żar-zduszt pod koniec długiego życia w dodtatku i zaszczytach zginął zamordowany podstępnie z rąk Czaropanów (Karopanów-Karpianów). Stąd też późniejsza wyprawa Darjusza, syna Wisztaspęty przeciw Skołotom (Scytom), stąd dalsze nie kończące się wojny o zasady wiary.

Zwraca uwagę związek nazewniczy między Arkajamą, Arkoną i samą Arką. Czy Arka jest identyczna ze szkatułą – Skrzynią, w której bogowie skołocko-istyjsko-słowiańscy przechowywali Taje – albo też czy jest tożsama z obłym workiem  – Sakiem – widzialnym jako Biała Kula Światła, w którym przeniesiono Taje z Weli na Ziemię? Czy jest identyczna z Arką Pana – znaną z Biblii? Czy ci którzy skradli Taje Przeplątowi podczas wyprawy na Welę tutaj je ukryli – w Górach Kamiennych, a nie w Tajchu Beskidzkim, ani w innym miejscu: jak Schowek Harów (Hara-how, czy Góra Orza –znana dzisiaj jako Ararat? Należy pamiętać, że nazwa tych gór mogła by też znaczyć Góry Arki (Horol, Gorol, Haral, Goral, Góry, Hary Arki – Hara Arkayama). Góry Kamienne były też nazywane Górami Panów. Stąd, według podania, Panowie zostali przegnani przez Dziewannę i stali się Czaropanami (Haropanami, Panami Harpątów, czyli Karpat). Całość tego podania zawarta w Tai 23, pozostaje w zgodzie z danymi najnowszych odkryć genetyki dotyczącymi wędrówek Ludów Królestwa Sis (Słowian, Istów i Skołotów – ludów o haplogrupie R1a1). Także w Górach Horol i na wschód od tych gór mieszkały plemiona Saków – Wschodnich Skołotów (Wschodnich Scytów), niepokonanych nigdy przez Persów jako cały wieloplemienny szczep, od których pochodzą główne podania i legendy perskie i z których krwi pochodzili najwięksi perscy bohaterowie (boga-tyrowie, boga-tyrsowie), jak choćby, Żal (Zal-Zalazar) czy Rusłan (Rustam).

Arka-Jama to także jakby nazwa miejsca ukrycia Taj Wiary (Wiedy) Przyrodzonej – jama arki. W słowie arkajama po przestawieniu dwóch liter „rk” na „kr” (a przestawki u Słowian są częste, i były stosowane szczególnie w nazewnictwie wierzeniowym np. Weles-Wesel, jaro-rujo, Jarowit-Rujewit, zak-kaz, weń-naw i inne) zawiera się znaczenie „zakrycia” – ukry-joma, okry-joma, akra-jama. Słowo to wiąże się ze znaczeniem orzy – jarzęcy, świetlisty,święty,  jarzący się, kwiecisty i gwieździsty, kiełkujący, świeży, młody, silny, ziarno, jądro, skąd oriehorzech – jądro, oraz z samym mianem Ariów pochodzącym od Oryja – pierwszego władcy, albo Wyoranych na Zagonie Równi Welańskiej i Zerwanych a potem strąconych na Ziemię. Widać wyraźny związek słowa ory ze znaczeniem uprawy – orki, odkrywania, tajemnicy oraczy – rolników. Rdzeń or-orzy zawiera się w wielu nazwach miejscowych i plemiennych – jak choćby bliska nam Orawa i znana hetyckim zapisom Orzawa (Arzwa) w Małej Mazji (Azji). Rdzeń ten zawarty jest i w mianie totemowego ptaka Słowian – orłaorzego ptaka – słowiańskiego i sarmackiego godła (skołockim-sokołockim był sokół).

Czy Arkona i Rugia (Ruja, Roja, Oroja) – uważana przez badaczy za rodzaj pogańskiego państwa kościelnego była kontynuatorką tradycji Arkajamy? My twierdzimy, że tak. Była jej późniejszym odpowiednikiem, kształciła kapłów i była grodem świętym, rodzajem pogańskiego Rzymu dla świata barbarzyńskiego, czyli dla całego świata rozciągającego się na północ od linii Dunaju aż po wschodnie brzegi Mazji (Azji) – czyli Kamczatkę (Kończudkę).

Arkajama uchodzi za to miejsce, w którym narodziła się zarówno najstarsza wersja Wed (Wiedy, Ryg-weda, czyli Wiedza Ziarna, czy też Zboża, Wiedza Podstawowa, Zamknięta, Jądro Wiedzy, czy też równocześnie Wiedza pochodząca od Bogów – Zboża, Weda Boża, bo reg– zboże, sporze, żyto, ryż. Tutaj także miała się narodzic odszczepieńcza Awesta – Obwiesta, ogłoszona przez Żar-zdusza (Zaratusztrę), syna Burusza ze szczepu Mieniów-Kamieniów, z rodu Spisów zamieszkałych w Górach Kamiennych, w najstarszej wersji mało zrozumiałej dla Irańczyków, w języku huno-awarskim (czyli gunio-harskim, gunio-obryjskim). Stąd też wykradziono taje przekazane Romajom(Grekom  i Rzymianom)  i Mlekomedirowi (Egiptowi). Pierwszym zostały dane przez przyrodniego brata Lędy-Łabędy (Europy), syna Agi Nora i Jaśnieny II, albo przez Dziwnyjusza-Żalmoszysza (Dionizosa-Zalmoksisa), który był drugim ze złodziei nasion z Drzewa Wyspowiszu z Góry i Wyspy Kara. Drugim zostały przekazane przez Koszerysa znanego później w Indiach jako Kszatrij i w Melekomedirze jako Ozyrys. O ile w Windii i Mlekomedirze taje pozostawały w w ukryciu i nie były publicznie stosowane przez długie wieki (np. Wedy zostały spisane dopiero w 100 roku p.n.e. a wczesniej były przekazywane ustnie słowo w słowo tak jak Arkajamie, a w Egipcie tajemnice kapłańskie tak strzegły pisma, że dopiero niemal współczesni nam archeolodzy odczytali to pismo), o tyle Persowie i Romaje zaczęli go używać łamiąc Święty ZakaZ. Dlatego Wielka Skołotja (Scytia) i jej następczynie (Wielka Sarmacja i Słowiańszczyzna) znalazły się w odwiecznym konflikcie z Romajami i Persami. Windowie (Hindusi aryjscy) ani Mlekomedirzy (Egipcjanie) nie stali się wrogami Sistanu, bo dochowali tajemnicy Taj i uszanowali ZakaZ powszechnego posługiwania się znakami taj. ZakaZ ten był tak mocno przestrzegany w Królestwie Sis, że nie odnajdujemy do dzisiaj śladów pisma skołockiego (scytyjskiego) ani słowiańskiego (sarmackiego, serbo-mazowskiego), ani istyjskiego (bałtyjskiego), ani dracko-dawańskiego (tracko-dackiego) ze starożytności, mimo iż znane są słowa na określenie litery – bukwy, zapisu, księgi i inne potwierdzające znajomość pisma. Mimo bliskich związków i kontaktów, mimo bliskiego sąsiedztwa Scytów z Persami i Grekami znanych jest tylko kilkanaście do kilkudziesięciu inskrypcji i zapisów imion scytyjskich, które zostały wykonane przez Greków albo Persów. Dzisiaj dzięki licznym odkryciom archeologicznym coraz bardziej znany jest wysoki kunszt artystyczny i rzemieślniczy Scytów, ich głeboka znajomość sztuki wojennej, i narzędzi bojowych. Mimo tego, że ich wytwory w niczym nie ustępują wytworom greckim czy perskim Skołoci nie używali pisma a wiedzę przekazywali ustnie.  Dlaczego?

O korzeniach tego konfliktu i wywołanych nim wojen zapomniano, ale naszym zdaniem Tamta Pierwotna Wojna  – w niezliczonych odsłonach, wciąż odnawiana pod innymi pretekstami ideologicznymi, trwa od 4000 lat. Jest to naszym zdaniem prawdopodobnie odwieczna wojna między Aryjskim Wschodem (spadkobiercami R1a1 oraz zjednoczonymi z nimi przedstawicielami wenetyjskiej haplogrupy I2a2 – budowniczych megalitów Carnac [Czarniec] w Bretonii, w Stonhenge, nad Łabą i na Pomorzu Polskim) a Aryjskim Zachodem (spadkobiercami R1b1 i wenetyjskiej I1). Potwierdzają to mapy rozłożenia tych haplogrup w poszczególnych kulturach archeologicznych i ich zasięgi w epokach dziejowych. Jej ostatnim epizodem była II Wojna Światowa, której celem było zniszczenie Żydów i Słowian, a która skończyła się powrotem Królestwa Sis do tzw. Nowej Koliby  – nad Łabę i Odrę oraz 50 letnim podziałem Niemiec. Być może współcześnie jesteśmy świadkami długotrwałego procesu pojednania i zjednoczenia tych dwóch odwiecznie rywalizujących o dominację stron.

a W roku 1982 satelity przekazały na Ziemię fotografię kilku niezwykłych kręgów, wyraźnie wyodrębniających się na powierzchni stepu południowo-uralskiego. Te koncentryczne kręgi zostały zidentyfikowane jako jeden z najstarszych obiektów kultury indoeuropejskiej (aryjskiej). Sztuczne pochodzenie owych kręgów nie budziło od początku żadnych wątpliwości. Wiek znaleziska oceniono na około 1700 do 1600 p.n.e. Obecnie jest ono uważane za gród-obserwatorium zbudowany – podobnie do kręgu Stonehenge – na planie koła. Koło miało tutaj promień 160 metrów. Gród otaczała  dwumetrowa fosa napełniona wodą. Zewnętrzne mury były bardzo masywne. Przy wysokości 5,5 metra miały grubość 5 metrów. W murach znajdowały się 4 wyjścia, usytuowane po przeciwległych stronach. Największe było południowo-zachodnie, pozostałe 3 – mniejsze. Wchodzący do miasta trafiał od razu na jedyną ulicę w kształcie pierścienia, szerokości około 5 metrów, oddzielającą pomieszczenia (domostwa) przylegające do zewnętrznego muru od wewnętrznego pierścienia. Ulicę stanowił zbudowany z okrągłych belek pomost. Wszystkie mieszkania przylegające do zewnętrznego muru jak cząsteczki cytryny miały wyjścia na główną ulicę. W sumie zidentyfikowano 35 oddzielnych domostw w kręgu zewnętrznym. Liczba ta jest zbyt mała nawet dla wioski.

Dalej odkryto  tajemniczy pierścień murów wewnętrznych. Był on jeszcze potężniejszy aniżeli zewnętrzny. Miał szerokość  3 metrów, a jego wysokość osiągała 7 metrów. Mury te, według danych wykopaliskowych, nie posiadały przejść, poza jednym – od strony południowo-wschodniej. Tak więc 25 wewnętrznych domostw, identycznych jak te w okręgu zewnętrznym, było praktycznie odizolowane od reszty wysokim i grubym murem. Ażeby znaleźć maleńkie wejście do wewnętrznego kręgu, trzeba było przejść całą długość ulicy w kształcie pierścienia. Miało to ukryty sens. Wchodzący do obwaru musiał przejść drogę, którą przechodzi Słońce. Środek Arkajamy zajmuje centralny plac o kształcie nieomal kwadratowym, o wymiarach 25 na 27 metrów. Sądząc po śladach ognisk, usytuowanych według określonego porządku, był to plac przeznaczony do odprawiania tajemnych obrzędów związanych z Wiarą Przyrodzoną. W Arkajamie widzimy schemat mandali – kwadrat wpisany w koło. W starożytnych tekstach wierzeniowych koło symbolizuje Wszechświat, kwadrat Ziemię, nasz świat materialny. Ludzie już w starożytności na tyle dobrze znali strukturę Wszechświata i zdołali rozszyfrować zasady świętej geometrii, iż wiedzieli jak harmonijnie i naturalnie jest on urządzony. W trakcie budowy obwarów i grodów starali się więc odwzorować boski porządek Kłódzi, Weli i całego Wszechświata. W Arkajamie widać wyraźnie odwzorowanie struktury Kłódzi Swąta na Wierchu Weli.
Każde domostwo przylegało jedną stroną szczytową do zewnętrznego lub wewnętrznego muru i wychodziło na główną ulicę w kształcie pierścienia, albo na plac centralny. W zaimprowizowanym „przedpokoju” był specjalny odpływ wodny, który prowadził do kanału pod główną ulicą. Mieszkańcy tego miejsca  byli więc już w głębokiej starożytności wyposażeni w kanalizację. Ponadto w każdym domostwie znajdowała się studnia, piec i nieduża spiżarnia w kształcie kopuły. Piec i studnia były połączone kanałem powietrznym dającym „cug” tak mocny, iż pozwalał na wytop miedzi bez dodatkowego używania miechów.
Średnica wewnętrznego kręgu Arkajamy stanowi wszędzie równe 85 metrów, w rzeczywistości jest to pierścień o dwóch promieniach: 40 i 43,2 metrów. Promień pierścienia „księżyc Obri” w Stonehenge wynosi 43,2 metra. I Stonehenge i Arkaim usytuowane są na tej samej szerokości geograficznej. Obydwa miejsca w centrum doliny w kształcie misy, a odległość między nimi wynosi prawie 4000km…
b Patrz Taja 23


Z rosyjskiej książki Władimira Megre, „Rytuały miłości, Nowa Cywilizacja cz.2”

(tekst  przetłumaczony trochę topornie, ale lepsze to niż nic)

„W roku 1952 satelity przekazały na Ziemię fotografię kilku niezwykłych kręgów, wyraźnie wyodrębniających się na powierzchni stepu południowo-uralskiego. Sztuczne pochodzenie owych kręgów nie budziło żadnych wątpliwości. Jednak nikt nie był w stanie powiedzieć dokładnie, cóż to takiego. (…) Wielu badaczy żywiło nadzieję na znalezienie pozostałości kraju, w którym żyła legendarna biała rasa aryjska. Badacze starali się chociażby zaledwie musnąć utraconą wiedzę, ten skarb będący w posiadaniu starożytnych aryjczyków.
Kiedy zaczęto prowadzić wykopaliska w dolinie arkaimskiej, archeologowie oznajmili światu naukowemu, iż zlokalizowali najstarszy gród, liczący ponad czterdzieści wieków, oraz że zamieszkiwali go ludzie najstarszej cywilizacji indoeuropejskiej. Badacze zaczęli nazywać Arkaim Miastem, Świątynią i Obserwatorium jednocześnie. (…)
-Arkaim – to jednak nie jest miasto ani świątynia. Co zaś się tyczy obserwatorium – tak,  to prawda, jednak wcale nie jest to najważniejsze. Arkaim – to prawdopodobnie uczelnia, akademia jakby to można określić współcześnie. W Arkaimie mieszkali i pracowali nauczyciele wołchwów, kudiesników, zinisów, świtungów, mogtów-magów, kowów-kowalisów, burtników i czarowników oraz wszelkiego rodzaju innych kapłów Wiary Przyrodzonej . Tutaj zajmowali się oni badaniem Wszechświata, określali współzależności ciał kosmicznych, ich wpływ na człowieka. Swoich największych odkryć nigdzie nie zapisywali. Nie występowali też publicznie z długimi przemówieniami. Na podstawie wieloletnich obserwacji opracowywali rytuały, obliczali terminy, ustalali zasady obrzędów i wprowadzali je w życie ludzi, obserwując dalej na ile są one skuteczne. Kiedy było trzeba, wprowadzali poprawki. Wyniki tych  długotrwałych prac byli w końcu w stanie wyrazić jednym bądź dwoma krótkimi słowami, w których zawarta była istota tajemnego działania. (…)
O tym, w jaki sposób prowadzono owe obserwacje czy badania, można by napisać wielotomowe traktaty.
Jednak wołchwowie ich nie spisywali i nie zamęczali ludzi swoją wiedzą: przedstawiali ludziom w kilku słowach gotowy wniosek. A ludzie wierzyli wołchwom, bo ich rady prawie zawsze potwierdzało życie. (…)

Rekonstrukcja Arkajamy

Arkaim miał kształt koła o zewnętrznej średnicy około 160m. Jak widzimy dla miasta jest to zupełnie malutko – raczej należy nazywać go grodem. Jednak będę nazywać go miastem, jak to obecnie czynią naukowcy.
Otaczała go dwumetrowa fosa napełniona wodą. Zewnętrzne mury były bardzo masywne. Przy wysokości 5,5m miały grubość 5m. W murach znajdowały się 4 wyjścia, usytuowane po przeciwległych stronach. Największe było południowo-zachodnie, pozostałe 3 – mniejsze.
Wchodzący do miasta trafiał od razu na jedyną ulicę w kształcie pierścienia, szerokości ok. 5m, oddzielającą mieszkania przylegające do zewnętrznego muru od wewnętrznego pierścienia. Ulicę stanowił zbudowany z okrągłych belek pomost wpadał do kanału, po czym do zewnętrznego rowu.
Wszystkie mieszkania przylegające do zewnętrznego muru jak cząsteczki cytryny miały wyjścia na główną ulicę. W sumie wyznaczono 35 mieszkań w kręgu zewnętrznym. Liczba ta jest zbyt mała nawet dla wioski.
Dalej widzimy tajemniczy pierścień murów wewnętrznych. Był on jeszcze potężniejszy aniżeli zewnętrzny. Przy szerokości 3m jego wysokość osiągała 7m.
Mury te, wg danych wykopaliskowych, nie posiadały przejść, poza jedną niewielką wyrwą od strony południowo-wschodniej. Tak więc 25 wewnętrznych mieszkań, identycznych jak te w okręgu zewnętrznym, było praktycznie odizolowane od reszty wysokim i grubym murem. Ażeby znaleźć maleńkie wejście do wewnętrznego kręgu, trzeba było przejść całą długość ulicy w kształcie pierścienia. Miało to ukryty sens. Wchodzący do miasta musiał przejść drogę, którą przechodzi Słońce. Środek Arkaimu zajmuje centralny plac w kształcie nieomal kwadratowym. ok. 25x27m. Sądząc po śladach ognisk, usytuowanych według określonego porządku, był to plac przeznaczony do odprawiania jakichś rytuałów. Tak więc widzimy schemat mandali – kwadrat wpisany w koło. W starożytnych tekstach kosmogonicznych koło symbolizuje Wszechświat, kwadrat Ziemię, nasz świat materialny. Mądry człowiek starożytny, doskonale znający strukturę Kosmosu, widział, jak harmonijnie i naturalnie jest on urządzony. I dlatego w trakcie budowy miasta jakby od nowa stwarzał Wszechświat w miniaturze.

Arkaim wzniesiony był według wcześniej sporządzonego projektu, jako kompleks złożony z obiektów z największą dokładnością zorientowanych względem swoich astronomicznych odpowiedników. Układ 4 wejść w zewnętrznym murze Arkaimu przedstawia swastykę skierowaną zgodnie z ruchem Słońca.
Swastyka (w sanskrycie: „związana z łaską”, „największy sukces”) to jeden z najbardziej archaicznych symboli sakralnych, spotykanych już w okresie górnego paleolitu wśród wielu ludów świata. (…) Swastyka to symbol Słońca, sukcesu powodzenia, szczęścia, twórczości. I odpowiednio: swastyka skierowana w przeciwnym kierunku (odwrócona), symbolizuje ciemność, zniszczenie, „nocne Słońce” u dawnych Rusów. Jak widać na starych ornamentach, również na aryjskich dzbanach znalezionych w okolicach Arkaimu, używano obu swastyk. Ma to głęboki sens. Dzień następuje po nocy, światło nadchodzi po ciemności, nowe narodziny zastępują śmierć – i to jest naturalna kolej rzeczy we Wszechświecie. Dlatego w starożytności nie było „złych” i „dobrych” swastyk – odbierano je jako jedność.

Rekonstrukcja Atlantis

Arkaim z zewnątrz był piękny: miasto na planie idealnego koła, z wyodrębnionymi basztami przy wejściach, płonącymi ogniami i pięknie ukształtowaną „fasadą”. Lecz z pewnością stanowił on jakiś sakralny wzór, niosący głęboki sens. Wszak wszystko w Arkaimie przeniknięte jest sensem.

Każde mieszkanie przylegało jedną stroną szczytową do zewnętrznego lub wewnętrznego muru i wychodziło na główną ulicę w kształcie pierścienia albo na plac centralny. W zaimprowizowanym „przedpokoju” był specjalny odpływ wodny, który prowadził do kanału pod główną ulicą. Starożytni aryjczycy byli więc wyposażenie w kanalizację. Ponadto w każdym mieszkaniu znajdowała się studnia, piec i nieduża spiżarnia w kształcie kopuły.
Ze studni nad poziomem wody wyprowadzone były dwa odgałęzienia rur wydrążonych w ziemi. Jedna doprowadzona była do pieca, a druga do spiżarni w kształcie kopuły. A w jakim celu? Wszystko jest genialnie proste. Dobrze wiemy, że jeśli zajrzeć do studni, zawsze ciągnie od niej chłodne powietrze. Dochodząc do pieca, to chłodne powietrze tworzy cug, o takiej sile, że pozwalało to na wytop brązu bez posługiwania się miechami! Taki piec był w każdym mieszkaniu. Kowalom pozostawało tylko cyzelowanie mistrzostwa i współzawodniczenie w swojej sztuce. Druga „rura ziemna” doprowadzona była do spiżarni i zapewniała jej obniżoną temperaturę.
Znany rosyjski astroarcheolog K. Bystruszkin prowadził badania nad Arkaimem  jako obserwatorium astronomicznym i doszedł do następujących wniosków:

Arkaim to budowla, która nie jest wcale skomplikowana, jest wręcz nadzwyczaj złożona. W trakcie studiowania planu praktycznie od razu określono jego podobieństwo do znanych budowli Stonehenge w Anglii. Na przykład średnica wewnętrznego kręgu Arkaimu stanowi wszędzie równe 85 metrów, w rzeczywistości jest to pierścień o dwóch promieniach: 40 i 43,2m (spróbujcie wykreślić!) Natomiast promień pierścienia „księżyc Obri” w Stonehenge wynosi 43,2m. I Stonehenge i Arkaim usytuowane są na tej samej szerokości geograficznej. Oba w centrum doliny w kształcie misy, a między nimi odległość prawie 4000km…
(…)

Gród obwar oparty na okręgu w Iranie

Tak więc Arkaim jako obserwatorium astronomiczne służył również do obserwacji Księżyca. W sumie na owych ogromnych murach-kręgach można było zarejestrować 18 wydarzeń astronomicznych! Sześć związanych ze Słońcem i dwanaście związanych z Księżycem (włączając „wysoki” i „niski” Księżyc). Dla porównania badaczom Stonehenge udało się wyodrębnić tylko 15 wydarzeń niebieskich.
Oprócz tego uzyskano następujące dane: arkaimska miara długości – 80cm, środek wewnętrznego okręgu przesunięty jest względem zewnętrznego o 5,25 jednostek arkaimskiej miary, co jest bliskie kąta nachylenia orbity Księżyca – 5 stopni plus-minus 9-10minut. Zdaniem K. Bystruszkina, wyraża to stosunek pomiędzy orbitami Księżyca i Słońca (dla ziemskiego obserwatora). Odpowiednio, zewnętrzny okrąg Arkaimu poświęcony jest Księżycowi a wewnętrzny Słońcu. Ponadto pomiary astroarcheologiczne ukazały związek niektórych parametrów Arkaimu z precesją osi ziemskiej, a to już wyższa szkoła jazdy nawet we współczesnej astronomiii.

Tak więc widzimy: Arkaim, nawet z dużym marginesem błędu, nie przystaje do określenia ‚miasto’. W bardzo małym pokoiku nie ma możliwości ulokowania się wraz z rodziną. Dla filozoficznych rozmyślań natomiast – jest to przestrzeń idealna.
To, iż w starożytności wołchwowie uważani byli za mędrców i nauczycieli – historykom jest wiadome. Arkaim, mógł należeć tylko do wołchwów, czyli najogólniej określając tę gromadę „wiedzących” – do kapłów-mistrzów, goryniczów – dzisiaj powiedzielibyśmy” oświeconych” – guru.  Innych „uczonych obserwatorów” w owych czasach po prostu nie było.

To, iż wołchwowie wyliczyli odpowiedni czas i opracowali rytuały, nanosząc coraz nowe korekty na podstawie ciągłych obserwacji kosmosu jest wiadome, ale pojawia Si pytanie co takiego się  stało, że zostały całkowicie zaniedbane i zapomniane.
Tekst pochodzi ze strony: http://www.historycy.org

Mandala staroaryjska


Arkaim – największa rosyjska tajemnica

Wśród znawców miejsce to uchodzi za jedno z najbardziej tajemniczych i aktywnych paranormalnie na świecie. Arkaim to położona na Uralu, w obwodzie czelabińskim prastara twierdza, która określana bywa mianem rosyjskiego Stonehenge. Mimo że obiekt poddawany był wielu badaniom, większość zjawisk, które mają tam miejsce pozostaje niewyjaśniona. Przerażenie budzą zaś tragiczne wydarzenia, do jakich w przeszłości wielokrotnie dochodziło w okolicy.

Dołączona grafika

Zdaniem naukowców, forteca została wybudowana w epoce brązu i stanowi dziedzictwo kultury andronowskiej. Odkryto ją przypadkowo w 1987 r. podczas prac przygotowawczych, poprzedzających budowę planowanego w tym miejscu zbiornika retencyjnego. Budowla zawiera portale skierowane w cztery strony świata. Zdaniem naukowców, stanowi ona także rodzaj bardzo precyzyjnego kalendarza odnoszącego się do najważniejszych wydarzeń astronomicznych. Zdaniem ekspertów, kalendarz ten odzwierciedla 18 najistotniejszych zjawisk astronomicznych.

Nie ma pełnej zgody specjalistów, co do roli, jaką konstrukcja pełniła w przeszłości. Niektórzy twierdzą, że była to osada lub miasto; inni mówią o funkcji obserwatorium albo świątyni. Zainteresowanie większości osób budzi natomiast fakt, że struktura została wzniesiona na planie swastyki i często określana bywa mianem miasta-swastyki. Wg specjalistów, budowla mogła pomieścić nawet 2,5 tysiąca osób.

Na przestrzeni lat, w miejscu tym wielokrotnie dochodziło do tajemniczych zdarzeń. Jakiś czas temu, jedna ze studentek archeologii, która zajmowała się badaniem obiektu wyznała, że znajdując się w jego okolicy nawiązała kontakt… z duchami osób, które żyły tam dawno temu, a od których miała się dowiedzieć wielu intrygujących rzeczy. Niestety, jakiś czas po tych wydarzeniach uznano ją za niepoczytalną. Wkrótce potem, w miejsce to został wysłany archeolog Konstantin Bystruszkin. Naukowiec przez lata zajmował się badaniem tajemniczego miejsca, ale zamiast wyjaśnić przynajmniej część tajemnicy, odkrył cały szereg kolejnych fenomenów.

Badacze rosyjskiego Stonehenge zwracają uwagę, że wokół obiektu zawsze krążyły dziwne opowieści. Oprócz historii o duchach, dziwnych postaciach i Niezidentyfikowanych Obiektach Latających, którym przypisuje się związek z konstrukcją, w przeszłości popularne były też legendy, że Arkaim znajduje się na skraju znanej rzeczywistości, a przekroczenie jego murów może spowodować przemieszczenie się do innego miejsca.

Nie można w końcu zapomnieć o właściwościach, które niektóre społeczności przypisują murom starożytnej twierdzy. Do miejsca tego wciąż pielgrzymują tłumy. Wiele osób wierzyło, że odprawienie tam specjalnych rytuałów zaowocuje ziszczeniem się wszelkich życzeń. Obok fortecy znajduje się kilka ułożonych z kamieni spirali. Zgodnie z przesądem, wejście do którejś z nich boso lub najlepiej nago i wypowiedzenia życzenia w centralnej jej części, powinno pomóc w realizacji życzenia.

Wiara w to, że w miejscu tym działają potężne siły mobilizuje też ludzi chorych, którzy tłumnie przybywają, by wyleczyć się z rozmaitych dolegliwości. Wielu pielgrzymów twierdzi, że po wizycie w tym miejscu udało im się pozbyć chorób skóry.

Arkaim jest ściśle powiązany z trzema innymi miejscami położonymi wokół twierdzy. – informuje serwis pravda.ru. Pierwsze z nich jest celem turystycznych eskapad; w drugim wciąż trwają prace wykopaliskowe; natomiast w trzecim dochodzi do rzeczy tak przerażających, że wielu ludzi unika go jak ognia. W przeszłości miało w nim dochodzić do rzeczy rodem z horrorów, a obecne tam olbrzymie pokłady energii miały w dwojaki sposób oddziaływać na wszystkie przebywające tam osoby – czasami pozytywnie, a innym razem negatywnie.

Nie brakuje relacji o tajemniczych zniknięciach, do których dochodziło w pobliżu budowli. Pod koniec ubiegłego roku doszło tam do dziwnego zdarzenia. Dziewczyna, która wybrała się w okolice konstrukcji z dwoma przyjaciółmi była rzekomo ścigana przez tajemnicze światła. Dziewczyny nigdy nie udało się odnaleźć, zaś młodzieńcy, którzy jej towarzyszyli byli sparaliżowani tym co zobaczyli. To właśnie nieopodal tego miejsca doszło w końcu do słynnej tragedii, kiedy to dziewięcioro uczestników górskiej wyprawy zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach na stoku góry Cholat Sjakl. Miejsce, w którym doszło do tragedii znane jest dziś jako Przełęcz Diatłowa.

W 2005 r. z wizytą w miejscu tajemniczych zdarzeń przebywał ówczesny prezydent Rosji Władimir Putin.

tekst ze strony: http://niewiarygodne.pl/kat,1017181,title,Arkaim-najwieksza-rosyjska-tajemnica,wid,12355821,wiadomosc.html

Filmy o Arkajamie – Arkaimie

Słowiańskie runy – od Atlantów i Arkaimu po dzisiaj:

część 3

http://www.youtube.com/watch?v=kp_d8EstjwI&feature=related

część 4

http://www.youtube.com/watch?v=APKYVp348wg

część 5

http://www.youtube.com/watch?v=QB7xK_G85D8&feature=related

Na długo przed Arkaimem Ariowie:

część 6

http://www.youtube.com/watch?v=vNNns4F7yXI&feature=related

O Arkaimie w ogóle:

arkaim część 1

http://www.youtube.com/watch?v=e7noXqRsiEY&feature=related

część 2

http://www.youtube.com/watch?v=GN9E-rDtBBM&feature=related

Ariowie zniszczywszy starożytną kulturę Doliny Indusu podobno czcili swoich bogów pod gołym niebem a pierwsze stupy zbudowali buddyści. Tak twierdzi nauka, ale to chyba nie jest prawda. C. B.

O Ariach z Wikipedii

Ariowie (albo Indo-Irańczycy) – odłam ludów indoeuropejskich, który w III i II tysiącleciu p.n.e. zamieszkiwał Azję Środkową, by następnie rozprzestrzenić się na tereny Iranu i Indii.

Ariowie wyodrębnili się z indoeuropejskiej rodziny językowej prawdopodobnie około połowy III tysiąclecia p.n.e., a już około 2000 p.n.e. ich język stracił wszelki z nią kontakt. Oznacza to, że ich migracja z pierwotnych terytoriów, prawdopodobnie mniej więcej dzisiejszego Kazachstanu [1], musiała rozpocząć się już wcześniej.

Według Anatola Klosowa, który swoje badania oparł na datowaniu szczątków kopalnych z wykrytą haplogrupą Y-DNA R1a1, ok. 2300 p.n.e odłam ludu indoeuropejskiego zamieszkującego na terenach obecnej europejskiej Rosji i Ukrainy przemieścił się na wschód, na teren dzisiejszego Kazachstanu i południowego Uralu, tworząc tam kulturę andronowską. Około 1800 p.n.e zbudowali gród Arkaim na południu Uralu. Ok. 1600 p.n.e mieszkańcy porzucili Arkaim przemieszczając się na południe, na tereny obecnej Kirgizji i Tadżykistanu, a następnie Indii i Iranu.[2].

Ariowie prowadzili półkoczowniczy tryb życia, a źródłem ich przewagi militarnej był udomowiony przez nich koń, którego zaprzęgali do rydwanów. Ich społeczeństwo dzieliło się na trzy klasy – kapłanów, wojowników i wytwórców, odpowiadające późniejszym hinduskim braminom, kszatrijom i wajśjom. Obecność klasy kapłanów wiąże się z silnie zrytualizowanym charakterem ich religii, która opierała się na składaniu krwawych ofiar i sprawowaniu obrzędów związanych z kultem świętego napoju Homy (indyjskiej Somy). Wierzyli oni także w życie pozagrobowe i czcili rozbudowany panteon bóstw.

W nauce walczą ze sobą zwolennicy dwóch hipotez odnośnie trasy wędrówki Ariów do Iranu – przez Azję Środkową, albo przez Kaukaz. Obie mają za sobą silne argumenty pochodzące zarówno z badań archeologicznych, jak i tekstów źródłowych. Dlatego niektórzy historycy proponują, by przyjąć, iż Ariowie docierali na teren dzisiejszego Iranu obiema drogami [3].

Jest jednak faktem niepodważalnym, że w trakcie wędrówki Ariowie podzielili się na dwie grupy – irańską, która przybyła do dzisiejszego Iranu, i indyjską, która powędrowała do Indii. W okresie od XIX do XIV wieku p.n.e. rozprzestrzenili się na terenie doliny Indusu, wypierając z niej inne ludy – prawdopodobnie Drawidów. W późniejszym okresie zasiedlili cały Półwysep Indyjski, dziś są uważani za przodków większości Indusów.

Już z XVIII w. p.n.e. posiadamy źródła mówiące o kontaktach Ariów z Hurytami, z którymi następnie przemieszali się i wspólnie utworzyli państwo Mitanni. Część Ariów, która nie pozostała w północnej Mezopotamii, wyruszyła na tereny dzisiejszego Azerbejdżanu (ok. 1300 p.n.e.) – byli to poprzednicy Medów. Od nich oddzieliła się grupa podążająca na południe zachodniego Iranu – byli to protoplaści Persów. Ariowie wyparli lub zdominowali poprzedzającą ich ludność i zajęli jej miejsce.

Ponieważ więcej poważnych ani nawet niepoważnych tekstów o Arkajamie-Arkaimie – będącym wszak odkryciem porównywalnym ze Stonehenge  – w języku polskim nie znajduję, przytaczam poniżej teksty rosyjskie i angielskie dla tych którzy znają te języki albo dla tych którzy mogą wyciągnąć choćby odrobinę informacji z ułomnych tłumaczeń przez programy tłumaczące Google albo inne programy translatorskie.

Kręgi w Arkaimie

Некрополь Аркаим

АРКАИМ (Арkайым), археол. комплекс, включающий укрепленное поселение и прилегающие хоз. площадки, могильник, ряд неукрепленных селищ. Назв. „А.” (возможно, от тюрк. (баш.) „арка” („арkа”) – „хребет”, „спина”, „основа”) дано по названию сопки и урочища. Комплекс расположен в Челябинской обл., (на терр. ист. Башкортостана), на р.Б.Караганка, и ее лев. притоке р.Утяганке, в предгорной долине у вост. склонов Уральских гор. Пам. датируется 2-й четв. 2-го тыс. до н.э. (17-16 вв. до н.э.). Радиоуглеродные даты – 3600-3900 лет тому назад. Комплекс исследуется с 1987 археол. экспедицией Челябинского ун-та под руководством Г.Б.Здановича.

Аркаим (аэрофотосъемка)

Укрепленное поселение А. Общая пл. 20000 м2. Пл. археол. раскопов (на 1993) – 8055 м2. Геофиз. иссл. проведены на пл. 7600 м2. Поселение фиксируется в виде двух, вписанных друг в друга, колец земляных валов с 4 проходами внеш. рва, двух кругов жилищных впадин и центр. площадью (рис.1). Валы являются остатками оборонительных стен, сложенных из грунта, сырцовых блоков и дерева. Диаметр внутр. стены (стены цитадели) – 85 м, внеш. – 143-145 м, толщина стен по основанию – от 3 до 5 м, высота грунтовой ч. в древности была не менее 3-3,5 м. К фортификационным сооружениям относятся радиальные стены, к-рые разбивали внеш. кольцо жилищ на 5 или 7 секторов. Жилища в плане трапециевидные, наземные, по 110-180 м2, сооружены из бревенчатых каркасов и грунтовых блоков. Смежные жилища имели общие длинные стены. Ок. 1/3 пл. жилища отводилось под общее пользование. Здесь расположены колодец, погреб, очаг, совмещенный с металлург. печью. Жилища цитадели обращены выходами к центр. площади. Пл. имела прямоугольную форму (25х27 м) и предназначалась, очевидно, для ритуальных действий. Жилища внеш. кольца обращены выходами к круговой ул., к-рая связывала все входы в пос. и все жилища с центр. площадью. Под настилом круговой ул. обнаружен ров ливневой канализации со сточными колодцами. На поселении археол. раскопами исследовано 29 жилищ: 17 во внеш. и 12 во внутр. круге. Геофизич. методами установлено, что всего во внеш. круге было 35 жилищ, во внутр. – 25 (19 – больших и 6 небольших, встроенных между осн. жилищами в процессе роста нас.). Собрано 9 тыс. фрагментов керамики, изделия из кости и камня, орудия из металла (ножи с перехватом, серпы-струги, шилья, украшения), мн. предметов, связанных с металлургией и металлообработкой: литейные формы, шлаки, сопла, молотки и наковальни. Насыщенность культ. слоя материальными остатками невелика. Х-во нас. А. базировалось на пастушеском скот-ве с элементами земледелия. 96% палеозоологических находок составляют кости домашних ж-ных: 60-65% – кр. рогатого скота, 20-25% – мелкого рогатого скота, 15% – лошадей. На терр. аркаимской долины в радиусе 5-6 км от укрепленного ц. зафиксировано не менее 5 многослойных поселений бронзового века с остатками слоев 17-16 вв. до н.э. Вероятно, это были небольшие по размерам поселения без фортификац. сооружений. Не исключено, что с укрепленным ц. были связаны и более удаленные неукрепленные поселения.


Общий план поселения Аркаим.

Могильник А. расположен на лев. берегу р. Б.Караганка, в 1-1,5 км к С.-В. от поселения А. Исследовано 5 курганов. Господствующее положение в могильнике занимают крупные, диаметром 17-19 м, могильные поля, объединяющие 12-20 ям. Своеобразие погребальной архитектуры определяют глубокие – до 3,5 м – могильные ямы с обширными полыми погребальными камерами, уступами, неск. деревянными перекрытиями. Сверху ямы были перекрыты индивид. грунтовыми насыпными конструкциями, либо ложносводчатыми куполами из глинобитных блоков. Захоронения в ямах одиночные, парные, групповые; трупоположение на боку, в слабо- или среднескорченном положении. Антропологич. тип погребенных – протоевропеоидный. Погребения сопровождаются богатым инвентарем, особенно в центр. ямах: бронз. листовидные ножи, топоры-тесла, долота, шилья, гарпун, наконечник копья, др. изделия из бронзы, наконечники стрел из камня и кости, каменная булава, принадлежности конской упряжи, украшения и т.д. В керамических комплексах доминируют острореберные горшки, украшенные геометрич. орнаментом. Многочисленны остатки жертвенных ж-ных (лошадь, кр. и мелкий рогатый скот, собака). Исследованы также могильные поля, объединяющие по 7-8 могильных ям со сравнительно бедным погребальным инвентарем.

Культурный комплекс А. входит в группу укрепленных поселений Южн. Урала, названную „Страной городов”. Она расположена к Ю. от р.Уй, занимает, в осн., водораздел рек Урал и Тобол. „Страна городов” состоит из двух десятков комплексов. Протяженность занимаемой терр. 350-400 км в направлении С.-Ю. и 120-150 км – З.-В. Расстояние между одноврем. существовавшими укрепленными пос. составляло 50-70 км. Радиус освоенной терр. соответствовал 25-35 км (пл. ок. 2000 км2). Культурные комплексы аркаимского (синташтинского) (см. Синташта) типа с их иерархией поселений и могильников целесообразно рассматривать как террит. образования с элементами ранней государственности, близкие к „вождеству” или „чифдому”.

Лит.: Зданович Г.Б. Феномен протоцивилизации бронзового века Урало-Казахстанских степей. Культ. и соц. обусловленность //Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989; его же. Архитектура поселения Аркаим //Маргулановские чтения. Сб. материалов конф. Москва, 1992; его же. Аркаим: арии на Урале. Гипотеза или установленный факт? //Фантастика и наука (Гипотезы. Прогнозы). Международный ежегодник. Вып.25. М., 1992.

Г.Б.Зданович.

© Д.Н. ВерхотуровАРКАИМ: НЕСЧАСТЛИВОЕ ОТКРЫТИЕ

Аркаим – как один из самых известных памятников синташтинской культуры бронзового века на Южном Урале, в бассейне Урала, вызвал к себе огромный научный и ненаучный интерес, множество публикаций и огромное количество самых разнообразных теорий и гипотез, большая часть которых к самому Аркаиму имеет самое косвенное отношение.

С момента начала раскопок первых памятников, да и самого Аркаима прошло уже достаточно много времени, чтобы рассмотреть не только сами материалы раскопок уникальных городищ и могильников, но и сложившиеся вокруг них научные и ненаучные феномены, через призму которых сейчас нередко оцениваются материалы этих уникальных комплексов.

Рассматривая историю изучения Синташты и Аркаима, от уникального комплекса, который долгое время считался случайным исключением  [1] в южноуральских степях, через напряженную борьбу за сохранение Аркаимского городища, увенчавшуюся созданием заповедника, до восторженного поклонения городищу в качестве «родины Заратуштры», нельзя не признать того, что открытие Синташты и Аркаима было несчастливым открытием, которое так и не реализовало своего научного потенциала и не привело к переоценке наших представлений о ходе развития народов эпохи бронзы в южноуральских степях.

По исследованиям синташтинской культуры накопилась обширная библиография, значительная часть которой составляют краткие сообщения в «Археологических открытиях» тех лет, когда велись раскопки, и несколько статей, которые отразили предположения авторов раскопок относительно культурной принадлежности исследуемых памятников [2] . Только в 1992 году появилась полная публикация материалов раскопок Синташтинского комплекса.

Однако, что характерно, с момента выхода в свет монографии с результатами раскопок Синташтинского комплекса (городища, могильника, курганы и «святилище») [3] , в изучении этого круга памятников не произошло крупных изменений. Материалы двух сборников «Аркаим» [4] , а также ряда публикаций [5]  были направлены на публикацию накопленных материалов раскопок прошлых лет, более детального анализа отдельных вопросов, и комплексного ландшафтно-археологического изучения Аркаима. В вопросах культурной принадлежности с момента выдвижения В.Ф. Генингом в 1975 году гипотезы о том, что синташтинская культура может быть связана с ариями «Авесты», существенных сдвигов в осмыслении материалов уникальных комплексов не произошло. Кроме, пожалуй, того, что прежняя гипотетическая трактовка материалов Синташты и Аркаима как «арийских» лишилась определения «предположительно» и стала подаваться чуть ли не как стопроцентно доказанный факт. В статье И. Пыслару «передовые открытия эпохи бронзы», которые связываются с ариями, уже включают «высокоразвитое ремесло деревообработки», которое «…необходимо было при строительстве жилищ и устройстве фортификаций…» [6] , хотя до теории В.Ф. Генинга и весьма долго после нее индоариев полагали воинственными кочевниками.

Некоторые причины

Причин сложившемуся вокруг материалов синташтинского комплекса положению можно назвать несколько.

Во-первых, в сибирской археологии очень мало внимания уделялось раскопках городищ и городов. Если перелистать историографию, то легко убедиться в том, что основная часть археологического материала, который анализировался, происходил из могильников и курганов. Для примера, в сводной монографии Э.Б. Вадецкой [7] , посвященной общему обзору культур бронзового и раннего железного веков степной долины среднего Енисея, видно, что основной материал происходит из погребений. На основе погребального инвентаря была построена периодизация и характеристика этих археологических культур.

Бесспорно, археологи проделали огромную работу по изучению материала погребений, и сформулировали на основе этих результатов выводы, многие из которых не устарели по сей день. Однако нужно признать, что выводы, сделанные на основе только погребальных материалов, вне зависимости от воли археолога, являются односторонними.

Положение на Южном Урале мало чем отличалось от исследований бронзового века Енисея. И здесь также исследование культур бронзового века основывалось на погребальных материалах, что признается самим Г.Б. Здановичем, который говорил, что представления об андроновской культуре было сформировано на основе бедного погребального инвентаря: «Относительная бедность и погребений, и поселений приводила специалистов к выводу, что перед ними следы довольно архаичных коллективов с развитыми родовыми связями. Естественным было полагать, что в предыдущее время общество отличалось еще большей архаикой, а культура – примитивизмом»  [8]. Хотя, надо сказать, в его работе по периодизации бронзового века урало-казахстанских степей широко используются материалы поселений и городищ [9] .

Также, в археологии Сибири и Урала вплоть до раскопок Ташебинского дворца на Енисее и блестящих исследований в начале 60-х годов городов монгольского времени [10] , вовсе отрицалась возможность существования городов в древности, в особенности в столь отдаленное, как андроновская эпоха. Этот момент отмечал пионер исследований городской культуры Сибири Л.Р. Кызласов [11] . Даже и в настоящее время крайне редко встречаются объективные оценки роли городов в древней истории Сибири. Поэтому, можно сказать, что для челябинских археологов открытие Синташты и Аркаима было полной неожиданностью, и к этому они оказались совершенно не готовы. Аналогичный эффект получился и тогда, к примеру, когда академик В.И. Молодин провел с помощью геофизических методов исследования ничем не примечательного внешне и уже раскапывавшегося городища Чича-1. Магнитометрические исследования показали, что это было достаточно крупное поселение, занимавшее около 49 тысяч кв. метров и имевшее около 100 строений [12] . Это говорит о том, что недооценка роли городов археологами – явление достаточно распространенное.

Иными словами, В.Ф. Геннинг и Г.Б. Зданович открыли нечто такое, что никак не вписывалось в их представления о бронзовом веке Южного Урала. Путем множества оговорок они в конце концов свели дело к более или менее знакомым понятиям: Аркаим для них был «крепостью-святилищем», с не вполне понятным значением для скотоводческого общества. Более поздние «астроархеологические» теории возникли именно на основе этого непонимания. Для них логичнее было выдвинуть экстравагантные «астроархеологические» теории, чем назвать общество эпохи бронзы городским.

Во-вторых, сыграла свою роль ориентация археологов на миграционизм и теории происхождения индоиранских народов, к которым авторы раскопок Аркаима примкнули очень рано, практически в самом начале исследований. Практически, можно сказать, что гипотеза В.Ф. Геннинга об арийской принадлежности синташтинской культуры была в гораздо большей степени априорным убеждением, чем выводами из результатов исследований. В 1975 году изучение синташтинского комплекса только начиналось, Аркаим еще не был известен археологам, и феномена крупных укрепленных городищ бронзового века Южного Урала в науке еще не было. Однако, мнение об арийской принадлежности было высказано, и отказа или корректировки за истекшие 30 лет не произошло.

Стоит указать, что выдвижение этой гипотезы совпало со временем активного участия советских ученых в разработке вопросов происхождения индоиранских народов и выдвижения теории иранской принадлежности скифской культуры. Значительная часть работ по этим вопросам пришлась как раз на первую половину 70-х годов.

Эти представления, появившиеся в изучении синташтинской культуры на ранней стадии, загнали исследователей в узкий коридор возможных решений проблемы, который устанавливался теорией происхождения индоиранских народов. Материалы синташтинской культуры рассматривались через призму толкований «Авесты» и «Ригведы», происхождение и дальнейшая история носителей этой культуры связывалась практически исключительно с миграциями индоиранских народов [13] . Это опять-таки вело к представлениям об этом обществе, как о кочевом, легко мигрирующем на новые территории.

В-третьих, сыграло свою роль и то, что материалы синташтинской культуры анализировались в контексте только более западных культур – абашевской и срубной. Это вытекало из общей установки теории происхождения индоиранских народов, в которой это присхождение связывалось в первую очередь со срубной культурой. Коль скоро В.Ф. Геннинг и  Г.Б. Зданович оценили синташтинскую культуру как «индоевропейскую», то они неизбежно должны были связать ее со срубной культурой. Но стоит указать, что в более ранней работе отношения срубной и андроновской культуры характеризуются иначе: народы срубной культуры вытеснили андроновскую культуру из бассейна р. Урал [14] .

Возможно, до более детального разбора этого вопроса, носители синташтинской культуры и в самом деле внесли свой вклад в формирование этих культур. Но надо признать, что сложение и существование столь уникального сложного феномена, каким предстает перед нами синташтинская культура, необходимо вести в контектсе широкого круга культур.

Исследователям необходимо было вскрыть истоки столь яркой культуры, процесс формирования городской культуры, учесть влияния извне и распространение влияния самой синташтинской культуры. Эта задача с очевидностью решена не была. Культура в представлении археологов так и осталась уникальной, оторванной от общего развития народов бронзового века этого региона, которая будто бы взялась ниоткуда и в никуда отправилась. Несмотря на замечания Г.Б. Здановича, так и не было преодолено представление о синташтинской культуре как о случайном феномене.

Эти три фактора и привели к тому положению, что открытие Аркаима так и не реализовало своего научного потенциала. Надо сказать, что сибирская археология оказалась не готовой к открытиям такого класса, как Аркаим. Нельзя сказать, что авторы раскопок плохо сделали свою работу. Напротив, они ее сделали на достаточно высоком уровне. Но общий теоретический уровень, и в первую очередь представления об уровне развития народов Сибири в древности, не позволили им воспользоваться результатами своих работ.

Оседлые корни общества синташтинской культуры

Материалы раскопок Синташты и Аркаима, разведочных работ на Южном Урале позволяют составить достаточно подробное представление об обществе синташтинской культуры и даже сделать некоторые заключения по поводу его развития и истории. Конечнео, хотелось бы более подробной информации, но это требование пока трудно удовлетворить.

Для того, чтобы сделать подобные заключения, нужно несколько изменить отношение к археологическим материалам. В условиях археологического изучения древнего общества, о котором не сохранилось достаточного количества письменных источников или же они вовсе отсутствуют, как в примере с синташтинской культурой, появляется необходимость изменить подход к материалам. История Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Китая хорошо реконструируется по письменным источникам, и археологические данные являются подсобным материалом. В условия же изучения истории Средней Азии, Сибири, Урала, которые гораздо хуже освещены письменными источниками, ценность археологических материалов резко увеличивается. «Археологические материалы освещают широкий хронологический диапазон: со времен первоначального появления предков человека в Сибири и до XVI-XVII века. Это значит, что археологические источники освещают, по сути дела, все исторические этапы в жизни Сибири, в чем и состоит их особенная значимость» [15] .

Как показывает практика исследований, широко принятый метод типологического исследования не всегда приводит к положительным  результатам. Существует ряд примеров исследований, основанных на типологии, которые не давали результатов [16] . Широко применяемая методика: «…выделения датированных вещей с узкой датой … и составления с участием этих вещей археологических цепочек, последнее звено которых связано с письменными памятниками» [17] , недостаточна для решения задач, стоящих перед исследователем истории «неписьменных» народов.

Не отрицая важности типологического метода и его большой роли в археологической науке [18] , предложим для изучения «неписьменных» археологических культур использовать метод, который можно условно назвать «методом связанных признаков». Иными словами, можно утверждать, что все признаки, которые выделяются при изучении артефакта (форма, вид, назначение, материал, способы обработки и использования, химический состав, связи с другими артефактами и так далее), связаны с определенными социально-экономическими явлениями, характерными для изучаемого древнего общества. Например, химический состав сплава бронзы связан с определенной технологией и экономической географией производства бронзы и изделий из нее. Если химический состав бронзы изделия – это признак артефакта, то вот географическое расположение источников компонентов сплава – это уже признак социально-экономического явления древнего общества. Поскольку связь между ними очевидна, они называются «связанными признаками».

Исследование нескольких «связанных признаков» артефактов археологического комплекса, позволит создать схему социально-экономических явлений, которые фиксируются материальными остатками. Изучение «связанных признаков» в масштабах памятника или даже археологической культуры позволит получить сведения, сопоставимые по полноте и достоверности со сведениями письменных источников.

Этот метод явочным порядком используется в археологической науке, и, к примеру, он был основанием трасологии. Но при систематическом изучении «связанных признаков» многих артефактов и археологических комплексов, можно получить гораздо более детальные и подробные сведения о социально-экономическом строении изучаемого древнего общества, чем было возможно до сих пор. Примеры использования этого метода показывают, что появляется возможность для реконструкции малоизвестного по письменным источникам древнего общества [19] .

Следует отметить, что данный метод не претендует на то, чтобы заменить собой типологию вообще. Типологический метод не является единственным методом в археологии: «Археологическая типология в моем представлении является частью общей теории археологии…» [20] . Л.С. Клейн далее указывал, что в эндоархеологическую теорию (познание специфики археологического материала и выработка способов продвижения от него к оставившим его целостным объектам и процессам прошлого), должны войти: выяснение сущности, состава и познавательного потенциала археологических источников, разработка археологической типологии, проблематика хронологии и культурной эволюции, теория системы археологических культур и модели происхождения археологической культуры [21] . Метод «связанных признаков», вероятно, должен дополнить этот раздел археологической теории, и приблизить его к реконструкции целостных объектов и процессов прошлого. Исследование «связанных признаков» нацелено на изучение таких сторон археологического материала, которые не попадают в сферу рассмотрения перечисленных методов и сфер эндоархеологической теории, но необходимы для формулирования исторических выводов на основе археологического материала.

Можно применить этот метод к изучению материалов синташтинской культуры и на основании опубликованных материалов попробовать построить социально-экономическую схему общества синташтинской культуры. Следует сразу оговориться, что такая схема не претендует на полноту и исчерпывание материала.

Аркаим – „Сколько поэзии! Где проза?”

Один великий человек, измученный поэтическими финтифлюшками, прикрасами и выдумками, воскликнул именно то, что в заголовке. Поэзия, так уж вышло, может все: сумасшедшие гиперболы, совершенно сказочные превращения, явь и сон – напополам. Но еще задолго до нашей эры поэты все эти штучки довели до такого с ног сшибательного предела, что новой поросли поэтов потребовалось уже выпрыгивать из самих себя, например, как ранний Гоголь или „переимчивый Княжнин”. Но это же – цветочки, а ягодок столько народилось, и всякая гиперболизирует, спит наяву, летает, загребая воздух руками…, что склонный к глубочайшей рациональности, умеренности в финтифлюшках, а главное – к незамутненной логике, наш великан мысли и пера воскликнул: „Сколько поэзии! Где проза?”

Давно замечено, что поэтики, которым бы дрова рубить, как раз и любят украшать свою бессмыслицу фиоритурами. Далеко ходить не надо, загляните на любую из попсовых эстрад, из них же пруд можно прудить. И каждый лепит из вздрагиваний и взвизгиваний свою „индивидуальность”, похожую на любое семечко из полного ведра. Но это все масс-культура, в которой я не большой специалист, я привел эти строчки, чтоб вам было понятнее куда я клоню. Она писана дураками и предназначена для дураков.

Гораздо вреднее сия метода в описательных науках, таких как история. Она вроде писана серьезными людьми, такими как основоположник пассионарности, а на самом деле – точная копия того, что рвет наши перепонки с эстрады. Вы только поглядите, как только историку нечего сказать конкретного, он тотчас же начинает рулады, в которых не история уже, а – сон наяву, сплошная поэзия. Именно поэтому я так назвал свою статью.

Попалась мне в Интернете ЛАИ – Лаборатория Альтернативной Истории, а в ней – древний город Аркаим. Статей о нем много, но в основном примерно как впаривающие панацеи из известки, колготки из стекла или „стволовые клетки” из кошачьих испражнений. Среди этого мусора я выбрал статью Михаила Зяблова, но он пишет не от своего имени, а от имени ученых, передавая их видения примерно как хороший микрофон, без искажений, прямиком в общероссийские провода. Статья называется „Великая тайна Аркаима” и в ней можно набрать несколько конкретных сведений, а не только сплошные рулады и пиццикато. Но и последних я несколько приведу. Итак.

Поэзия, из которой можно кое-что извлечь

Я поставлю на абзацах цифирки, чтоб потом ссылаться, явную воду без жалости вылью, а конкретизированные факты приведу, слегка сократив охи и вздохи.

1. Итак, Южный Урал. Степь с островками березового леса, покатые холмы. В 1952 году аэрофотосьемкой открыт вроде как древний город Аркаим. В 1987 году аркаимскую долину решили затопить водохранилищем для орошения засушливой степи. Археологам дали год и один из них. Г.Б. Зданович сказал, что Аркаиму 40 веков. Строительство почти завершенной плотины на реке Большая Караганка было прекращено.

2. Далее автор передает слово упомянутому ученому Здановичу: „Архитектура Аркаима ничуть не менее сложна, чем архитектура Крита. Аркаим – это 18 век до н.э., есть даты 20 в. до н. э. Но мы сейчас придерживаемся более осторожных – 18-17 века до н.э. Это современники Крито-Микенской цивилизации, это среднее царство Египта, это одно из звеньев индоиранцев. Это арии. И это, безусловно мир Авесты, мир Вед”.

3. Аркаим имел форму круга, наружным диаметром около 160 метров. Окружал его 2-х метровый обводной ров, заполнявшийся водой. Внешняя стена очень массивная. При высоте 5,5 м она имела пятиметровую ширину. В стене были обозначены четыре входа. Самый большой – юго-западный, остальные три – поменьше, на противоположных сторонах. Войдя в город, мы попадаем на единственную кольцевую улицу, шириной около 5 метров, отделявшую примыкающие к внешней стене жилища от внутреннего кольца стен”. Но лучше я приведу рисунок и продолжу.


4. Улица имела бревенчатый настил, под которым, по всей её длине была вырыта 2-х метровая канава, сообщающаяся с внешним обводным рвом. Таким образом, город имел ливневую канализацию – излишки воды, просачиваясь сквозь бревенчатую мостовую, попадали в канаву и затем во внешний обводной ров.

5. Все жилища, примыкавшие к внешней стене, как дольки лимона, имели выходы на главную улицу. Всего жилищ внешнего круга было обнаружено 35. Далее кольцо внутренней стены. Она была ещё массивнее внешней. При ширине 3 метра она достигала 7-метровой высоты. Эта стена, по данным раскопок не имеет прохода, кроме небольшого перерыва на юго-востоке. Таким образом, 25 внутренних жилищ, идентичных жилищам внешнего круга, становятся практически изолированными от всех высокой и толстой стеной. Чтобы подойти к маленькому входу во внутреннее кольцо, нужно было пройти по всей длине кольцевой улицы. Это преследовало не только оборонительную цель, но и имело скрытый смысл. Входящему в город нужно было пройти путь, который проходит Солнце. По всей видимости, в хорошо защищённом внутреннем круге находились те, кто обладал чем-то, что не следовало показывать даже своим, живущим во внешнем круге, не говоря уже о внешних наблюдателях. И, наконец, венчает Аркаим центральная площадь почти квадратной формы, примерно 25 на 27 метров.

6. Судя по остаткам костров, расположенных в определённом порядке, это была площадь совершения неких таинств. Это и лабиринты – ловушки у входов в Аркаим, это и множество переходов внутри внешней стены. По крышам жилищ проходила верхняя улица, по которой можно было ездить на колесницах! Аркаим построен полностью из дерева и кирпича, спрессованного из соломы, грунта и навоза. Стены состояли из деревянных срубов, заполнявшихся кладкой грунтового кирпича. Причем при раскопках было видно, что кирпичи, которыми облицовывали внешние стены имели разный цвет.

7. В прихожей был сток для воды, который уходил в канаву под главной улицей. Древние арии были обеспечены канализацией! Мало того, в каждом жилище был колодец, печь и небольшое куполообразное хранилище. Из колодца, над уровнем воды ответвлялись две земляных трубы. Одна вела в печь, другая в куполообразное хранилище. Зачем? Все гениальное просто. Все мы знаем, что из колодца, если в него заглянуть, всегда „тянет” прохладным воздухом. Так вот в арийской печке этот прохладный воздух, проходя по земляной трубе, создавал тягу такой силы, что она позволяла плавить бронзу без использования мехов! Такая печь была в каждом жилище, и древним кузнецам оставалось только оттачивать мастерство, соревнуясь в своем искусстве! Другая земляная труба, ведущая в хранилище, обеспечивала в нем пониженную температуру, по сравнению с окружающим воздухом. Своего рода холодильник! Молоко, например, здесь хранилось дольше.

8. К.К.Быструшкин в 1990-91 г. проводил исследования Аркаима как астрономической обсерватории. Аркаим – сооружение не просто сложное, но даже изощренно сложное. При изучении плана сразу же обнаружилось его сходство с известным памятником Стоунхендж в Англии. Например, диаметр внутреннего круга Аркаима указывается везде равным 85 метрам, на самом деле это кольцо с двумя радиусами – 40 и 43,2 метра. (Попробуйте начертить!) Между тем, радиус кольца „лунок Обри” в Стоунхендже – 43,2 метра! И Стоунхендж, и Аркаим расположены на одной широте, оба в центре чашеобразной долины. И между ними почти 4000 километров. Астрономический метод, примененный К.К.Быструшкиным состарил Аркаим еще на 1000 лет – это примерно 28 век до н.э.!!!

9. Число отчетливо видимых точек наблюдения Солнца – четыре. Две – точки восхода 22 июня и 22 декабря, и две таких же точки захода – на другой стороне горизонта. Добавьте две точки – моменты равноденствия 22 марта и 22 сентября. Это давало достаточно точное определение протяженности года. Однако в году есть множество других значимых событий. И их можно отмечать с помощью другого светила – Луны. Несмотря на сложности в ее наблюдении, все же древние люди знали законы ее движения по небосводу. Вот некоторые: 1) Полнолуния, приходящиеся близко к 22 июня, наблюдаются у точки зимнего солнцестояния (22 дек.) и наоборот. 2) События Луны мигрируют у точек солнцестояния с циклом в 19 лет („высокая” и „низкая” Луна). Аркаим, как обсерватория, позволял отслеживать и Луну. Всего на этих огромных стенах-кругах можно было фиксировать 18 астрономических событий! Шесть – связанных с Солнцем, и двенадцать – связанных с Луной (включая „высокую” и „низкую” Луны). Для сравнения, исследователям Стоунхенджа удалось выделить лишь 15 небесных событий.

10. Грунтовые кирпичи прослужили примерно 200-300 лет, именно столько существовал Аркаим.

11. Вспомним уникальный „кухонный комбайн” древних ариев – печь, колодец и хранилище. (привожу фотографию из статьи). При раскопках, на дне колодцев обнаружены побывавшие в огне копыта, лопатки и нижние челюсти лошадей и коров. Причем кости животных помещались в колодец преднамеренно и аккуратно прикреплялись по кругу вбитыми березовыми колышками. Это открытие произвело на археологов очень сильное впечатление, ведь это не что иное, как наглядная иллюстрация, как говорится, в форме „натурального макета” древнейшего индоевропейского мифа о рождении бога Огня. Этот миф свидетельствовал, что АГНИ – Бог Огня родился из воды, воды темной и таинственной. На дно колодца, в ледяную воду, жители Аркаима помещали части жертвенных животных, тщательно прожаренных на костре. Это – жертвоприношение Богу Воды. Благодаря воде и колодцу в печи возникает тяга, которая не просто раздует огонь, но родит Бога Агни, который расплавит металл!!!

12. Древняя Индия. На рубеже 3 и 2 тысячелетия до н.э. сюда с севера, на заселенную черной расой территорию, приходит арийский народ. Белая раса высоких, светлокожих людей приносит с собой Ригведу – самую древнюю из Вед. Арии сразу же занимают высшее положение в обществе – касту брахманов, благодаря владению уникальными знаниями и технологиями. Вспомним изображения Кришны и Рамы. Кришна черный, Рама – светлокожий. Или, например, Бог Рудра – единственный из индуистских божеств, изображающийся с русыми волосами. Все это – память о приходе ариев. Древняя Персия. Здесь примерно в это же время расцветает Зороастризм. Прекрасное, жизнеутверждающее учение пророка Заратуштры, принесенное той же арийской расой.

13. Древняя Авеста, как и древнеиндийские ведические источники, помещают родину древних ариев где-то на севере, в стране Арианам-Вайджа (арийский простор). Причем в описании этой страны мы видим все приметы северного ее расположения – бобры, обитающие в реках, деревья, свойственные для севера или средней полосы. В одной из частей Авесты – Вендидаде говориться, что у Богов один день, и одна ночь – это год, что является описанием полярной ночи. И в индийском трактате „Законы Ману” говориться, что Солнце отделяет день и ночь – человеческие и божественные. У Богов день и ночь – (человеческий) год, разделенный надвое. День – период движения Солнца к северу, ночь – период движения Солнца к югу. Известный индийский ученый, знаток санскрита, Локаманья Бал Гангадхар Тилак, исследуя древневедические источники, обращает внимание также и на то, что в ряде древнеиндийских гимнов воспевается период зари, который бывает дважды в год и длится по 30 дней. Весьма странно и загадочно выглядят описания полярной страны в тропической Индии!

14. Итак, Южный Урал, Арийский простор, Аркаим. Места, где арийская раса останавливалась на своем славном пути из загадочной полярной страны. Как показывают раскопки, арии жили в этих местах 200-300 лет. Кроме Аркаима, здесь, на Южном Урале позднее были обнаружены остатки еще нескольких подобных городов. „Страна Городов” – так археологи назвали эту местность. Около 20 объектов круглой, овальной и прямоугольной формы образовали целое государство – примерно 150 км. с запада на восток и 350 км. с севера на юг по восточному склону южного Урала. Тот самый древний Арийский простор, „Арианам-вайджа”, „Ариаварта”. И, быть может, это место и есть та самая Аррата, откуда вышли предки легендарных шумер!?

15. ” Мы пришли из края зеленого. А до этого были отцы наши на берегах моря у Ра – реки. Так род славен ушел в земли, где Солнце спит в ночи. Мы сами арии, и пришли из земли арийской” – так повествует Велесова книга. „Ра” – древнее название реки Волги. Из зеленого края, находящегося где-то к востоку от Волги, предки древних русичей шли на запад, вслед за Солнцем. Шли и на территорию восточной Европы, давая начало многим великим народам, которых мы сейчас называем „индоевропейцы”.

16. Теперь уже становиться ясно, почему такое сходство у индийских и русских народных мотивов, почему так схожи древний санскрит и русский язык. Причем похожи не только некоторыми словами, как многие языки мира. Удивляет то, что в двух наших языках схожи структуры слова, стиль и синтаксис. Добавим еще большую схожесть правил грамматики.

17. Из книги доктора исторических наук Н.Р. Гусевой „Русские сквозь тысячелетия. Арктическая теория”. Впечатления жителя Индии, приехавшего в Москву.

„Когда я был в Москве, в гостинице мне дали ключи от комнаты 234 и сказали „dwesti tridtsat chetire”. В недоумении я не мог понять, стою ли я перед милой девушкой в Москве, или нахожусь в Бенаресе или Удджайне в наш классический период 2000 лет назад. На санскрите 234 будет: „dvishata tridasha chatvari”. Мне довелось посетить деревню Качалово, около 25 км от Москвы, и быть приглашенным на обед в русскую крестьянскую семью. Пожилая женщина сказала „On moy seen i ona moya snokha”. Как бы я хотел, чтобы Панини, великий индийский грамматист, живший около 2600 лет назад, мог бы быть со мной и слышать язык своего времени, столь чудесно сохраненный со всеми мельчайшими тонкостями! Русское слово „seen” – и „son” в санскрите. „Моя”- это „madya” в санскрите. Русское слово „snokha”- это санскритское „snukha”, которое может быть произнесено также, как и в русском”.

18. Поистине, застываешь в изумлении, когда вдруг находишь в „Велесовой книге” фразу: „Да святится имя Индры! Он – Бог наших мечей. Бог, знающий Веды” – ведь тот же Индра, мы знаем, главное божество древней Ригведы! Еще теснее соединяются культуры Индии и России! „Наши жрецы о Ведах заботились. Они говорили, что их у нас никто украсть не должен, если мы имеем берендеев наших и Бояна”.

19. Всем известно, какими уникальными знаниями владели древнерусские волхвы, как они их бережно хранили и передавали из уст в уста, как их древние предки пересказывали „АВЕСТУ”, как пересказывались Веды – „Ригведа”, „Самаведа”, „Яджурведа”,”Атхарваведа” и пятая Веда, „Панчамаведа”, или Тантра.

20. Все это вершилось в те славные времена, когда Боги еще жили среди людей, или память об этом времени была еще очень свежа. Южный Урал, Русь, Персия, Индия – вот арена всех славных свершений древности. Об этом нам поведали, поистине, величественные остатки древнего города Аркаим.

21. Впереди третье тысячелетие, которое откроет нам древнюю Гиперборею, Атлантиду и Лемурию, которое приблизит нас к пониманию многих загадок древности, а значит, приблизит нас к пониманию себя. Ибо сказано: „Человек, познай себя, и ты познаешь Мир и Богов”.


Проза

Как я надеюсь, вы видите, что выше вам представлен концерт, начавшийся с „разогрева” второстепенными деталями, за которые эти „артисты” получат по три копейки, потом на сцену выскочила первостепенная „дива” в наряде и обрамлении из миллионов деревянными. Вы – в эстазе и кидаете на сцену оставшиеся рубли вместе со своими сердцами. Все довольны: дива кое-как окупила антураж, вы по дороге домой подеретесь от переполнения чувствами, а антураж и разогреватели напьются дешевой водки и возмечтают о том, как они втихаря вытолкнут свою приму в оркестровую яму и займут ее место, всем своим гамузом, что совершенно нереально. Ибо у дивы всегда найдется запасной спонсор, он ее вытащит из ямы, вправит вывихи, подрежет, подтянет, где надо, принарядит и она будет как новенькая.

А теперь по порядку.

На 1. Во-первых, почему так медлили с затоплением, с 1952 по 1987 год? Потому, что Министерство мелиорации, ирригации и водного хозяйства СССР, каковое всегда было немного главнее Министерства обороны того же СССР, было очень занято. Оно без устали копало, заливало бетон и затопляло места в европейской России, где беспристрастные археологи могли чего-нибудь откопать. Одновременно беспристрастных археологов превращали в пристрастных. Только уже не это министерство, а другое, которое превратило бывшего зека Соловков в самого наилучшего интерпретатора Радзивилловской летописи, так что он совсем перестал замечать в ней подчистки, подделки, удаление и вставку туда новых листов и закончил свои дни „совестью нации”. Все это у меня описано в статье „Ирригация и мелиорация на службе… истории” и ряде других статей, ее дополняющих. Так что я не буду во всех подробностях, а только перечислю главные направления в хронологическом порядке: верховья Волги и ее притоков, особенно в районе нынешнего Рыбинского водохранилища и Волока Ламского. Каскад плотин и водохранилищ на реке Днепр, совершенно никчемных для плаваний и орошений, зато следы хазар в город Будапешт потерялись. Затопление древнего Саркела на Дону без малейшей народной пользы, отчего не только хазары, но и наш светлый князь Иван Калита остался без родины. Затем наступила очередь среднего и нижнего Поволжья, а затем уж Иртыша, чтоб скрыть следы Ермака из Соляного пути (см. мои другие работы). Так что до Аркаима очередь дошла только в 1987 году, хотя и он очень важен, как второй боковой путь по реке Яик.

Во-вторых, о прекращении затопления. 40 веков – не шутка. Тем самым я открываю себе путь к цифре 2.

На 2. Если бы не поверженный Гитлер со своей блажью насчет арийцев германской нации (примерно как Римская империя германской нации), об арийцах давно бы все историки забыли, упоминая их только в связи с Вавилоном и пленением в нем евреев. А теперь освободилось место, чтоб кому-нибудь иному стать их наследниками, и тут-то уж „основные победители” Гитлера годились как нельзя лучше. Дескать, не Крит вовсе, а мы сами – вот они. Как же тут топить такую „доказательную базу”? Тем более что фамилия Зданович – мастера на любые руки. Это я намекаю на специально обученных археологов, которые замечают соринку в чужом глазу, а у себя – бревна не замечают.

На 3. Во-первых, насчет „формы круга”, тем более что это вовсе не круг, а что-то приблизительное (см. пункт 5 и 8). При этом никого не надо пугать „кругом” как нечто исключительным, так как стоит заглянуть хотя бы в „Новохрон” Носовского и Фоменко на примере хотя бы Константинополя, чтобы убедиться, что округлая форма городов, если им ничего не мешает как в нашем случае и в Стоунхендже, – предпочтительна. – Из-за экономии длины стен.

Во-вторых, добавлю от себя, так как я это специально изучал, круглые 3-7-этажные дома-башни – исключительная принадлежность древнего Йемена. При этом эти дома ставились вплотную или почти вплотную друг к другу (в этом случае их объединяла специальная, высокая стена), так что все дома как раз и образовывали „город” округлой формы. А то, что образовывалось внутри, называлось словом „баз”, которое до сего дня сохранилось у казаков-разбойников, в том числе и на Дону. Затем, когда город рос как на дрожжах, он обзаводился второй стеной таких домов вокруг первой, – получалось как на нашей картинке. Напротив, когда город рос не как на дрожжах, а примерно как вечно голодный ребенок, пристраивали просто очередную дугу к кругу и получалось кривобокость. Примерно как на многих картинках растущего Константинополя у упомянутых новохронологистов. Тогда куча пристроенных базов-дворов называлась уже базиликой, а начальник такого комплекса дворов был – базилевс. Я, пожалуй, приведу все же картинку Константинополя из упомянутых авторов, а справа моя собственная картинка из Йемена.

Так что ничего сильно уж чудесного в кругообразии Аркаима нет.

В-третьих, остался у меня не объясненным „2-метровый обводной ров, заполнявшийся водой”, но я его пока трогать не буду, мне кое-что надо сгруппировать.

В-четвертых, площадь поперечного сечения стены 5,5 на 5 м, равна 27,5 кв. м, примерно как площадь всем известной однокомнатной хрущевки со совмещенным санузлом.

На 4. Заметьте, „ливневая канализация” – это ничто иное, как тот же самый „обводной ров, заполнявшийся водой”. Он ведь тоже „2-метровая канава” в те поры, когда внешнее кольцо „домов” еще даже не планировалось, тогда вы поймете то, что я скажу, когда придет время. Пока же обращу ваше внимание, что канава посередь улицы – не слишком удобная штука, вот ее и перекрыли бревнами, так как доски пилить еще не догадались, впрочем, и нечем их было пилить. Отчего, даже еще и при Петре I досок на Руси не было, вместо них употреблялись обаполы, обе половины вдоль расколотого напополам бревна. И именно он специальным указом повелел лишь десятую часть дров пилить, а не рубить. Заметьте, десятую. Так что „канализация” у аркаимцев получилась автоматическая, примерно как до сих пор во всех деревнях Руси уборные строят на откосе ручьев, чтоб все оттуда стекало в наши великие русские реки, к водозаборам столь же великих городов. А ведь 40 веков прошло, если Зданович не врет.

На 5. Во-первых, 3 м толщины стены и 5 – большая разница. Это никак не отвечает Москве. У Кремля стены толстые, а вокруг города вообще стен ныне нет, а когда-то были просто земляные валы, ныне улицы так называются. Этим я хочу сказать, что Аркаим развивался по константинопольскому принципу и еще по одному, о котором – ниже.

Во-вторых, насчет „изоляции” улиц друг от друга. Взгляните на Константинополь и вы увидите то же самое. В нем тоже надо „пройти по всей длине кольцевой улицы”. Только насчет „пути, который проходит Солнце”, в Константинополе – облом, взгляните сами, чтоб я не писал ненужных слов.

В-третьих, по Константинополю не видно также, что „во внутреннем круге находились те, кто обладал чем-то, что не следовало показывать даже своим, живущим во внешнем круге, не говоря уже о внешних наблюдателях”. Эта „догадка ученых” уже тем плоха, что я показал выше о вторичности по времени создания внешнего круга в порядке развития города, а еще и усугубленную эту глупость я покажу ниже.

В-четвертых, ничего особенного не „венчает центральная площадь” кроме, разумеется, того, что известно по древнему Йемену. Каковой весь каменный, значит стоит века до создания Аркаима, подробности – ниже.

На 6. Во-первых, костры даже дикие туристы зажигают всегда на одном и том же месте, оно чем-то удобно и вы все об этом знаете, так как почти все из вас – туристы выходных и праздничных дней.

Во-вторых, пришла пора ответить на кое-что, таинственно мной сюда направленное. Например, пункт „в третьих” предыдущей ссылки, пообещав усугубить глупость. Дело в том, что я знаю, зачем аркаимцам понадобилось „множество переходов внутри внешней стены”. Именно поэтому она получилась у них такая толстая. Там прятался оборотный капитал торгового племени, каковое только и догадалось строить города, сперва – просто караван-сараи, тогда как всем остальным города – неминуемая и быстрая смерть (подробности – в других моих работах). Кстати, я и картинку могу привести, как казаки-разбойники разрушали вот такие стены, даже и каменные.

Теперь видите, что я прав? Это, кажется, в Вавилоне, я уж забыл, откуда этот древнейший рисунок попал ко мне. Только обратите внимание на то, как „изгоняют” торговцев – владельцев города казаки-разбойники, чтоб не мешали обшарить „множество переходов внутри стен”, ведь все равно не помогут искать.

В-третьих, насчет того, что „по крышам жилищ проходила верхняя улица” мне надо еще несколько минут и кое-какие сведения, которые помогут ответить на этот вопрос.

В-четвертых, настала пора рассказать о почти всех закавыках, наставленных мной ранее. Дело в „кирпиче”, который у россиян называется кизяками. И это не столько кирпич, сколько – топливо для печек, только этот „кирпич” без капли „грунта”. Только „археологи” слегка и, по-моему, преднамеренно путают вам карты, вернее, вешают лапшу на уши, так будет понятнее не картежникам.

Никакой дурак не будет „заполнять деревянные срубы”, каковые просто деревянный, рубленый дом без крыши, смесью соломы, грунта и навоза, когда для этого годится просто грунт, вернее, смесь песка и глины, притом без какой-либо формовки. Именно таким „кирпичом”, каковой гребется простой лопатой, засыпались заранее сделанные из срубов для „скрытого смысла” „множество переходов внутри внешней стены”. В результате получались хранилища внутри стены. Итак, с грунтом мы разобрались.

Никакой дурак не будет в сформованные кизяки, изготовленные из навоза и травы-соломы, добавлять грунт, он ведь не горит, как известно 40 веков назад. Но высушенный на солнце летом кизяк требуется зимой, вы ведь сами читали, что Аркаим – в степи с редкими березняками. Но осенью будет столько дождей, что кизяк превратится в то, из чего он сделан, в говно, и гореть не будет. Поэтому его надо до снега хранить хотя бы под навесом. Поэтому часть „множества переходов внутри стен” заполнялось именно кизяками, примерно как нынешние колхозники заполняют сараюшку каменным углем, торфом или колотыми дровами. Вот тут-то и пригодится дорога по крыше и вообще вся крыша, на ней сушат кизяки. Только ведь надо еще и подвезти их ингредиенты с природы, в „жилищах” все это не растет и не испражняется, хотя немного и испражняется, человеком. Поэтому в Аркаиме было два сорта „кирпичей”: кизяки – действительно кирпичные, и „кирпичи” – сыпучие, каковых не бывает, так как это просто земля.

В-пятых, насчет „рвов вокруг стен, заполняемых водою”, и канав „по кольцевой улице”, заполняемых мочою. Эти рвы я оставил выше без должного разъяснения. Рвы эти ни что иное как карьеры при сооружении стены, и так как стены длинные и сплошные, то и канавы-карьеры – точно такие же. И ни для чего иного они не предназначены изначально, заполнялись стихийно дождем, а потом солнышком высушивались. И даже в случае, когда вокруг царил не лес, а природный дикий камень как в Йемене, хотя бы глинистый „раствор” все же требовался для кладки камней, а то – в щели дует. Правда, потом эти канавы по всей Земле пригождались, оно и поныне видно на примере „старых городов” внутри современных городов, например, в Ташкенте, где от этих канав здорово воняет. Только к обороне это не имеет ни малейшего отношения.

В-шестых, относительно того, что „кирпичи, которыми облицовывали внешние стены, имели разный цвет”. В нынешней Москве уже почти не увидишь, чтобы дом одновременно сверкал тремя-пятью разными красками: прошлогодней, трехгодичной, пятилетней и родной, нанесенной при строительстве дома. А 10 годами ранее это был – обычный пейзаж, хотите посмотреть – поезжайте в любой уездный городишко. И все же мне кажется, что ни один дурак не станет „облицовывать глиной” деревянный, рубленый дом – сгниет быстро. Кроме, естественно, древних сельских старушек, дом которых сквозь прогнил и зимой холодно, а на ускоренное гниение – наплевать, жить-то осталось. Впрочем, я не все сказал.

В-седьмых, дороги на крыше не могут быть без плоских крыш – слишком уж яркой приметы бездождливого летнего сезона от Индийского океана до наших дождливых широт. И эти крыши, как только солнышко начинает клониться к горизонту – любимое место всей семьи, вплоть до следующего восхода. Родившемуся в наших дождливых местах человеку никогда не придет в голову сделать крышу плоской, он непременно сделает ее похожей на копну или шалаш, или даже на непромокаемый муравейник. Поэтому стопроцентно Аркаим построен южанами, а не северянами, будь они хоть из самой Гипербореи, где дожди летом тоже идут. А вот южане, прибывшие торговать в окрестности Аркаима, точно так же как Ибн-Фадлан и Ибн-Даста – на Волгу, не знали этого да и прибыли, наверное, засушливым летом, что – не такая уж и редкость. Поэтому только один этот факт уничтожает всю „теорию” ученого Здановича о том, что цивилизация по Земле пошла из Аркаима.

На 7. О „канализации в домах древних ариев” с восклицательным знаком на конце я уже сказал. А вот о „колодце, печи и небольшом куполообразном хранилище, имевшемися в каждом жилище”, разговор пойдет большой, нудный и до слез смешной. Взгляните еще раз на картинку, чтоб мне легче было перейти к теплотехнике или хотя бы к простой школьной физике. Все знают о том, что дым практически всегда тянется к небу, туда, собственно, куда направлена обычная печная труба. Но вот не все знают, знают только дачники, входящие в жаркий день в прохладную внутренность дачи, что печку растопить – невозможная сложность, отчего изрядная часть дач дотла сгорела, когда печку пытались все же растопить бензином из автомобиля, на котором приехали. В результате авто присоединяется к уже запылавшей даче. Тут физика кончается и начинается маленькая, но подробная, ее часть – теплотехника.

Вообще говоря, дым идет, ибо он теплый, – в холодное место, которое не обязательно ближе к небу, может быть совсем наоборот, из печки – к полу холодной квартиры, а не в трубу, для дыма предназначенную. Ибо над трубой так жарко, что дым туда не спешит, стремясь к холодному полу квартиры. Деревенские жители меня засмеют за разрисовку этой банальности, а вот городские, всю зиму сидящие около батареи и не имеющие дачи, слушайте и запоминайте.

Хотя я уже все сказал. Так как далеко за нашей эрой, я думаю, не меньше 40 веков назад, раз уж Зданович такой срок нам поставил, были изобретены коптильни холодного копчения, в которых дым должен быть холодным, тогда копчености будут храниться очень долго при любой жаре, не было бы только мух. Горячее копчение я не рассматриваю, ибо это не копчение, а варка на пару, только коптильный пар хорошо пахнет, что и передается продукту, который на жаре портится примерно так же быстро как и вареные рыба-мясо. А вот мясо холодного копчения, если бы его нашли в египетских пирамидах, можно было бы попробовать точно так же, как и знаменитого мамонтенка с Чукотки, пролежавшего в замороженном виде 10 тысяч лет. Вот что такое холодное копчение, надоуменное нерастапливаемой, дымящей в жаркий день печкой.

Для тех, кто соорудил у себя на огороде по картинкам из журнала „Знание – сила” или „Наука и жизнь” (я уж теперь не помню) коптильню холодного копчения, опять будет смешно, так как аркаимская коптильня, представленная на рисунке, ну, – вылитая копия его собственной. Разница только в том, что нынешние коптильни сооружают попроще, с трубами из ненужных досок, обвалованных огородной землей, и колодец, в котором развешивают куски мяса или рыбы, собственно, не колодец, а просто – ящик из досок, тоже засыпанный землей, чтобы был холодным. Тогда дым пойдет именно туда, а не к небесам, остывая постепенно в трубе и достигая ящика совсем холодным. Так что и длина трубы – немаловажна, рассчитывается опытным путем.

Но в Аркаиме мы имеем дело с массовым, почти поточным производством разом в 60 „квартирах”, продолжающееся всю долгую в этих местах осень, поэтому технология была отточена до совершенства. Причем я сильно подозреваю, что не пришельцы выдумали ее, а – местное древнее население, живущее среди стад коров и лошадей, (см. пункт 11, к которому я еще не приступал). А пришельцы, будучи прирожденными торговцами, построившие город, только использовали местную технологию, дав ей по причине жажды прибылей прообраз конвейера Форда.

Что касается „куполообразного хранилища”, то тут все правда, только забыто одно, вернее даже, две вещи. Во-первых, там можно делать брынзу, во-вторых, колодец потому и глубокий, хотя там никогда не было воды, о чем врет автор, что туда всю зиму засыпался, трамбовался снег и все лето медленно таял, вода уходила в песок и весь колодец представлял собой ледник, широко известный вплоть до изобретения электрических холодильников.

Теперь выплюньте „тянет прохладным воздухом”, ибо ни из одного колодца в мире никогда не тянет, так как „тянет” предполагает движение воздуха, холод же просто ощущается, без какой-либо тяги. Выплюньте „прохладный воздух, проходя по земляной трубе, создавал тягу”, так как холодный воздух на дне колодца хочет как можно ниже, но дно не пускает, а вверх ему идти – природа, то есть физика, не дает. Осталась только фраза „все гениально просто”, вы уж ее оставьте для меня лично, всем ученым, сбившим с панталыку автора статьи, эта фраза ни к чему, она им имидж портит. А я, ободренный вашим „гениально просто”, пожалуй перейду к выплавке бронзы. Она пока под цифрой 7 болтается без дела.

Поначалу я вам приведу из БСЭ карту Челябинской области, нам без нее, ну, никак не обойтись в поисках бронзы для Аркаима.

Карта хоть и мелкая получилась, но для нас достаточно. Речку Большая Караганка, упомянутую в пункте 1, вы найдете в самом низу карты. С ее устья начинается Яик, по-нынешнему Урал. Остальная часть карты мне потребуется не только для поисков меди, без которой ни одной бронзы не бывает, но и кое-каких других целей.

Медь 40 тысяч лет назад можно было найти на Уральских горах, оловянную руду касситерит – в Средней Азии, но никак не на речке Большая Караганка. И если бы бронзу плавили в одной печке из шестидесяти, то это еще можно было как-то понять, сережки для царицы решили переплавить. Но 60 плавильных печей – это такая чушь для Аркаима, что чушь насчет „тяги” холодного воздуха вверх, в горячий воздух, покажется почти правдой. Так что вне всякого сомнения – „древние кузнецы” Аркаима „оттачивали свое мастерство” на копчении мяса.

На 8. К.К. Быструшина мне просто жалко. Если его посадить в любой огород на Земле и заставить в нем жить лет сорок, то он от скуки каждый день и ночь будет отмечать на заборе огорода восходы и закаты солнца и луны и достигнет того же самого, что он написал для Аркаима. Тем более что от аркаимских стен остались одни фундаменты, на которых ни одному дураку не придет в голову отмечать восходы и закаты.

На 9. Все, что тут написано, переписано из учебника школьной астрономии, даже с учетом того, что другие ученые накопали в Стоунхендже. Тем более что в Стоунхендже – круглый год туман, а в Аркаиме – облачность выше всякой середины.

На 10. Если поставить глиняный горшок с насыпанной в него землей („грунтовый кирпич” горшечной формы), то этот „кирпич” будет „служить” вечно. Даже, когда от кувшина, нечаянно опрокинутого динозавром, останутся лишь черепки. „Кирпич” в виде кучки земли продолжит свою „службу”. А тут такие мелочи – 200-300 лет. Что касается кизяков, то они „прослужат” в штабеле под дождем не больше пятилетки – солома сгниет, а говно съедят жуки-навозники в течение ближайших полугода (см. мои статьи в папке „Бог”, об энтомологе Фабре).

На 11. Опять, черт возьми, „уникальный кухонный комбайн древних ариев” в виде коптильни. Во-первых, особенно хороши в нем „березовые колышки”, они дают мне право утверждать, что хвойных лесов тут с Адама не было, росли те же самые редкие березовые рощицы в бескрайней степи. Так как, если бы росла хоть одна сосна или еще лучше – лиственница, „древние арии” никогда бы не стали делать колышков из березы, она гниет чуть медленнее тополя или осины – чемпионов по скорости гниения.

Во-вторых, так как в колодце никогда не было ни искорки огня, то и „сильное впечатление” археологи пусть оставят при себе, нечего им пугать нашего малообразованного читателя, он и без того верит всяческой галиматье типа „бога огня” из колодца, хотя ему намного ближе родной леший. Или, в крайнем случае, – водяной, только не из „темной и таинственной воды”, а из простого болота. А уж фраза „Бог Агни, который расплавит металл!!!” – чистейшей воды поэзия современной эстрады, если вы еще не забыли введение.

В-третьих, на бис я приберег „побывавшие в огне копыта, лопатки и нижние челюсти лошадей и коров”. За что вешают окорока на базаре? – за место чуть выше копыт, так как за 40 веков научились отделять копыта заранее. Точно за это же самое место вещают окорока при копчении, правда, 40 веков назад вешали вместе с копытами. Для наиболее любознательных уточняю – в этом месте много жил, поэтому размягченное мясо не обрывается с березовых колышков и не падает на лед на дне колодца. Но разве за всеми кусками уследишь при такой-то потогонной системе труда, устроенной торговцами местным спецам копчения?

Когда коптят грудинку, ее вешают за нижнюю челюсть, пощупайте у себя под подбородком, напрягшись, как дуете на горячий кофе, там тоже – много жил ощутите. Ну, а лопатку коптить – за лопатку и вешать, пробив ее острым камушком в нужном месте, рядом с хрящиком, и этой дырочкой и надо вешать на колышек. Впрочем, знающие домашние коптильщики современности знают, что в месте подвешивания мясо не самое ценное, поэтому – хвать ножом и место, на котором висела копченость – осталось на колышке, а сама сырокопченость – на базаре.

На 12. Бескровное покорение белой расой чернокожих индусов юга Индостана, действительно шло с севера, (см. мои другие работы), только покорителям-торговцам из Аравии-Йемена этот юг изначально не был нужен, он потребовался несколько позднее, когда были освоены истоки рек Инд и Ганг с массой полезных ископаемых. Именно регион будущих штатов Индии Джама и Кашмир, Пакистана и Афганистана были освоены первоначально, поэтому древним историкам казалось, что изначально торговое племя как бы родилось в этих краях. В действительности же оно было с юга Аравии и попало туда через Персию-Иран, набравшись в указанных местах соответствующих генов, став по виду и по развитости ума кастой браминов. Только надо заметить здесь, что единственный путь отсюда в наши бескрайние засушливые степи и дождливые беспредельные леса лежал через Афганистан, ставший задним числом родиной ариев-арийцев.

На 13. Иран, Джама и Кашмир, Пакистан и Афганистан для торгового племени стали как бы второй родиной, здесь они на торговых прибылях плодились столь интенсивно, впитывая в себя как гены, так и достижения местного прогресса, что в более позднем представлении именно здесь возник пуп Земли. Но архитектура (если хорошенько подумать), взаимопроникновение всех известных религий (если глядеть в их корень) на основе хитрой веры торговцев, а также перекрещивание именно здесь афразийского дерева языков с индоевропейской его ветвью, (см. мои другие работы), показывает, что источник всей этой кутерьмы – все же Йемен. Но так как именно отсюда пошло дальнейшее распространение племени на север (создание Великого соляного путь от Баскунчака до Тихого океана) и на юг Индостана, то нет ничего удивительного в том, что именно здесь срослись знания ледяного Заполярья и рисовых краев. Ибо, если бы село Самара многажды переименованное не стало Ханты-Мансийском, то остров Самар на экваториальных Филиппинах и сегодня был бы побратимом этого заполярного села. И если уж линия горизонта (сам-ар, небо-земля) обозначается одинаковым словом на противоположных краях Земли, то „воспевание в древнеиндийских гимнах периода зари, который бывает дважды в год”, – семечки, как говорится. И даже – шелуха.

На 14. Да, „Южный Урал – Арийский простор”, продолжающийся до Ханты-Мансийска в одну сторону, и до Филиппин – в другую. Только не надо забывать, что первоисточник его – в Йемене. Как он переплывал Баб-эль-Мандебский пролив в Эфиопию и Египет, к проблеме данной статьи не относится, но и он у меня досконально изучен. Однако рассмотрим „Страну городов” вокруг Аркаима, обратив особое внимание на „объекты круглой, овальной и прямоугольной формы”, а также на „150 км с запада на восток и 350 км с севера на юг”, не забывая только, что это не „восточный склон южного Урала”. Для этого у меня, собственно, и карта припасена выше.

Во-первых, найдите речку Большая Караганка на юге и проведите взгляд на север, вы увидите водораздел между бассейном Яика-Урала и бассейном Тобола, Иртыша, Оби. Заметьте также, что многие реки того и другого бассейнов, начинающиеся с этого водораздела имеют в своем составе корень „кар”, включая Караганки большую и малую, Карталы-Аят и населенные пункты с этим же корнем. Теперь обратите внимание на одну из моих статей, наполовину посвященной этому корню „кар”, он же иногда „кор”, и вы узнаете следующее. От Кореи до Карпат идет штук двадцать водоразделов, в составе которых есть обязательно „кар” или „кор”. Затем вспомните Карельский и Коринфский перешейки и даже Карфаген, который – Апеннины (моя интерпретация), и если вас не затруднит, загляните в Центральную Америку, на страну Никарагуа, которая расположена на точно таком же перешейке-водоразделе. Для первого раза – достаточно.

Во-вторых, если представить себе, что корень „кар-кор” на всем нашем глобусе „произошел” из аркаимской „Гипербореи” как то утверждают наши доморощенные „историки”, то хотя бы Карфаген, не говоря уже о Никарагуа, в эту гипотезу никак не затолкаешь, а я ведь не все еще сказал. Как с Кореей-то быть? А с Кордильерами? Тоже ведь водоразделы.

В-третьих, придется вам все-таки признать, что торговое племя покорило своим глобальным изобретением получать прибыль из ничего, вернее, из того, что разрозненные между собою племена не знают истинной цены вещам друг у друга, весь мир. Но у меня сейчас речь идет о частном случае этого старейшего глобализма, „стране городов” на водоразделе между Иртышем и Яиком. Единственно, чем богата эта страна, это – мясо (я не о сегодняшнем дне), а мясо быстро портится. Поэтому эта страна – страна коптилен. Но есть еще одно „но”, заключающееся в том, что кружной путь – намного длиннее пути прямого.

В-четвертых, я доказал в других своих работах, что основа цивилизации северной части Азии – Великий проходной двор на пути поваренной соли с озера Баскунчак на Тихий океан в дну сторону и до Будапешта и Константинополя – в другую. Отсюда, с истоков Иртыша, устьев Яика и Волги прогресс двигался аж за Полярный круг. Вполне естественно, что торговцы с Иртыша и Яика хотели бы встретиться на севере и лучшего места, чем через „страну городов” Аркаим не найти. Иначе бы пришлось возвращаться по рекам, чтоб поговорить о делах на Великом проходном дворе соли. А тут поднялся по Большой Караганке на пригорок, а с противоположного его склона бредешь прямо в Тобол и Иртыш, сперва по бережку, а потом и вплавь. А тут, кстати, им еврейский бог Яхве и русский Иегова, что одно и то же, посылает столько дармового мяса, что грех не создать массовое коптильное производство, так как даже сегодня, спустя 40 тысяч лет, ни одно путешествие и даже на уикенд не обходится без копченостей.

В-пятых, на подробностях, почему и как торговое племя создавало первые на Земле производства товаров, я останавливаться не буду, ибо я этой темой вам уже все уши прожужжал в других своих работах.

На 15 – 21 чохом. Это все – фиоритуры и рулады, с которых я начал статью. То есть „тра-ля-ля”. Все друг к другу ходят в гости (пункт 15), особенно торговцы, у них, знаете ли, всегда найдется, о чем поговорить, в основном о конъюнктуре и ценах, чтоб не ошибиться в общих торговых делах. Так что одни „из края зеленого”, другие с мест, „где Солнце спит в ночи”. Теперь и вам должно „становиться ясно” (п.16), почему не только „санскрит и русский – схожи”, но и один японец разговаривал на своем родном японском, переплыв океан, с аборигеном Центральной Америки (см. мою „спецстатью”).

Когда замкнули Транссибирскую железно-дорожную магистраль, по всей ее 10-тысячекилометровой длине не менее ста народов России через неделю выучило совершенно новые и одинаковые слова „паровоз”, „билет” и „вагон”. Точно так же как 40 веков назад на всей Земле появились одинаковые числительные „два, три четыре” и притягательные местоимения „мое – твое”. Поэтому смешно удивляться одинаковости „dwesti tridtsat chetire” и „snokha” на прообразе Транссиба. Хоть на пути „из варяг в греки”, который я лично продлил до Зауралья, до Кондинской низменности, по которой протекает река Конда, которые „произошли” от „греко-еврейского” „con” – вместе, одинаковые. То есть „кондовые” (имеется в виду кондовая лиственница на венецианские сваи). Хоть на пути через афганцев, которые очень гордятся, сидя в допотопных своих пещерах, своим арийством. Точно так же как и крымские татары – своим якобы опустошением от народа наших дремучих лесов при царе Иоанне III (по 100 душ разом), тогда как их продавал донским казакам-разбойникам оптом тот же самый царь. Но особенно отличился этой торговлей своим народом Иван Калита, тоже с Дону, как я доказал. Иначе бы его знаменитая „калита” – карман в колчане никогда бы не наполнилась, ведь продавать из Московии тех пор было совсем нечего, не считая конопли для пеньки. Так что „застывать в изумлении” надо бы не от комментируемой статьи, а – от моих комментариев.

Уж точно: „впереди третье тысячелетие”. Не хватит ли врать? А то с эстрады такой треск-гром нечеловеческий несется, что уж и к „поэзии” его нельзя отнести. Куда девалась проза жизни? Вернее, истории. И зря я не назвал эту статью „Аркаим – мечта идиота.

24.04.06.

Несколько слов вдогонку

Выыше я обещал добавить кое-что о конструкции городов, да призабыл малость, старость, как говорится, не радость. Вот, посмотрите на рисунок, взятый из БСЭ.

Это не Аркаим, это – „Кой-Крылган-кала, общий вид после раскопок”. А теперь несколько строк в пояснение: „Кой-Крылган-Кала, остатки древнего поселения в пустыне Кызылкум, в Турткульском районе Каракалпакской АССР. Раскопками 1951–57 вскрыты остатки древнехорезмийского мавзолея-храма 4–3 вв. до н. э. с центральным двухэтажным круглым зданием (диаметр 44,4 м, высота около 9,5 м) и кольцом крепостной стены (толщина 7 м); между ними располагались хозяйственные постройки. Во 2–1 вв. до н. э. святилище было заброшено, а в 1 в. н. э. на его развалинах возникло поселение, существовавшее до 4 в. н. э.”.

Коль скоро это „хорезмийское поселение”, то вот еще несколько строк: „Хорезм, историческая область и древнее государство в Средней Азии, в низовьях р. Амударьи. Первые упоминания о Xорезме встречаются в Бехистунской надписи Дария I и „Авесте”; многие исследователи, кроме того, отождествляли с Xорезмом авестийскую Арьянам-войчах — первую зороастрийскую страну”.

Замечу, что Ибн-Фадлан как раз именно здесь делал остановку, плывя по Амударье из Бухары. Но к этому путешествию я как-нибудь вернусь в другой статье. Здесь же скажу только, что как раз в этом месте маршрут Ибн-Фадлана здорово запутан, так запутан, что толком не поймешь, куда же он отсюда направился?

Из представленной картинки можно сделать кучу выводов, но меня интересует в данном случае только соотношение Кой-Крылган-кала с Аркаимом.

Во-первых, Константинополь, представленный выше, тоже должен быть круглым, и там, где возможно, он округл, что говорит об однообразии архитектурного замысла, йеменского замысла. Там же, где Константинополь не округл, округлости его мешают непреодолимые препятствия: залив и рельеф. Другое дело ровная как стол площадка, что в Кой-Крылган-кала, что в Аркаиме. Значит, люди знали, что длина окружности короче длин сторон квадрата равной площади.

Во-вторых, Кой-Крылган-кала представляет собой тоже два кольца, как и в Аркаиме, с кольцевой же улицей, только планировка „квартир” здесь многообразная, по индивидуальным проектам, а не как в „хрущобе” Аркаима. И отсюда можно сделать три вывода: а) в Аркаиме параллельное производство одного и того же товара – копченой говядины во всех „секторах экономики”; б) в Кой-Крылган-кале и вообще в Хорезме – разноплановое производство, требующее соответственной планировки „квартир”; в) отсюда следует, что Хорезм старше. Поэтому не из Аркаима в Кой-Крылган-калу пришла „Авеста”, как утверждают любители потрафить великорусской великодержавности, а – совсем наоборот.

В-третьих, я не обратил вашего внимания на одну особенность планировки „квартир” в Аркаиме. Теперь, глядя на планировку Кой-Крылган-калы, вспомнил об этом. Дело в том, что как в Аркаиме, так и в Кой-Крылган-кале есть такие узкие квартирки и даже без дверей, каковые, если не иметь перед собой приведенных здесь планов, никогда не обнаружить, с налету взяв город и обшарив его вдоль и поперек. Именно в этом ценность таких квартирок-сейфов, что, в свою очередь, доказывает как наличие казаков-разбойников, бравших города, так и способа сохранить громоздкий оборотный торговый капитал.

В связи с этим я как-нибудь займусь поисками таких вот городов там, где ныне живут пуштуны. Ибо в связи с вот уже более 30 лет продолжающейся афганской войной о них стало известно во всем мире. Тем более что Ибн-Фадлан начал свое путешествие не из Багдада, как пытаются нам втолковать его „переводчики”, а откуда-то отсюда.

21.05.06.

Курган „Темир”

Огромной популярностью среди гостей заповедника пользуется музей-реконструкция «Курган Темир». Это точная копия родовой усыпальницы кочевников, воссозданная археологами в 1991 г. по материалам раскопок кургана, найденного и исследованного в Чесменском районе Челябинской области в 1982 г. Детали внешнего и внутреннего устройства этой погребальной конструкции были скрупулезно воспроизведены авторами проекта, коллектив которых возглавил доктор исторических наук А.Д. Таиров.

Памятник датируется IV в. до н.э. В те времена на территории Степи жили кочевые скифо-сарматские племена, на основании образа жизни которых, у античных греков возникли многочисленные легенды о кентаврах и амазонках. Курган – это родовая усыпальница знатных представителей племени, поэтому хоронить в нем могли только родственников по крови, в одном таком кургане совершалось погребение 5-6-и человек. Для кочевника, чьим домом была кибитка, родовые усыпальницы служили своеобразным напоминанием о родине, о месте, откуда он пришел и куда вернется его душа после смерти.

Arkaim: Russia’s Ancient City & the Arctic Origin of Civilisation

Posted by davidjones on November 1, 2008 · Share/Bookmark · Leave a Comment

By VICTORIA LEPAGE

Vast shadowy forces are moving in Central Asia – or rather in the greater region we call Eurasia – which may change the face of our global society and civilisation forever.

Even as the balance of geopolitical forces is shifting inexorably in favour of the Eurasian superpowers – principally Russia, China, the Central Asian states and India – a new spiritual wind is blowing out of Inner Asia and its many hidden mystical schools, promising to sweep the new entente into unprecedented heights of international power, politically and culturally. The immensity of the coming turbulence occasioned by this shift from West to East is incalculable, the outer symptom of a global revolution of consciousness.

Already the transformation of consciousness accompanying this hemispheric shift is creating both exaltation and unease in all people sensitive to evolutionary change. As the West moves through increasing economic and geopolitical tumult towards what many regard as a birthing into a new World Age, pressing questions are being asked. What are we mutating into and what kind of social realities will replace those we know? The mystery and the terror is not so much the speed of change as its unknown destination. Where are we heading? To what precipice sheer and awful, or to what blessed landfall?

Striving to answer such questions, many leading esotericists today have turned to certain very ancient traditions to throw light on the crisis of our times. Increasingly heeding the overwhelming evidence for their thesis, they suggest that the key to humanity’s future lies in its distant past, in the heritage of an unknown antediluvian race that lived in a time so remote that its existence has been erased from racial memory.1

A Forgotten Race

Perhaps 100,000 years ago or more, so the hypothesis runs, a great star-gazing Ice Age people lived in the Arctic region, at that time a temperate zone, before migrating south to Inner Asia as conditions changed and the great ice sheets melted. There, in a fertile, paradisaical land, these unknown sages became the core of a Ural-Altaic race that continued to evolve over the millennia, improving the stock of primitive humanity by intermarriage, developing cosmological sciences and political structures that sowed the seeds of our present civilised state, migrating across the earth and then disappearing, leaving immortal legends about itself behind.

The British author John Michell cites the massive evidence for such a civilisation, which he regards as essentially magical, and still faintly visible across the earth for those who care to look:

The entire surface of the earth is marked with the traces of a gigantic work of prehistoric engineering, the remains of a once universal system of natural magic, involving the use of polar magnetism together with another positive force related to solar energy. Of the various human and superhuman races that have occupied the earth in the past, we have only the dreamlike accounts of the earliest myths. All we can suppose is that some overwhelming disaster… destroyed a system whose maintenance depended upon its control of certain natural forces across the entire earth.2

Michell is one voice among many claiming that in the archives of prehistoric peoples a forgotten race has left traces of an advanced body of knowledge, seemingly both spiritual and technological, which can guide us, if we will, into a viable future.

Despite being ignored by mainstream historians and anthropologists, this theory is being ever more insistently put forward by highly accredited researchers as evidence for the enormous age of our species continues to be found not only in the legends of races in every part of the planet but also in the thousands of technological anomalies being unearthed in unlikely geological strata.

The ancient Greek historians had much to say on this subject, especially concerning the legends of Asia Minor which told of the descent thereto, in the depths of the Ice Ages, of the Hyperboreans, a mysterious race of superior beings from polar regions whose Pillar works on earth sought to mirror the starry heavens above. Yet it is Central and Inner Asia further to the east, a vast land of steppes, mountains and sandy deserts, whose people preserve the most significant memories of a time beyond telling when cities populated the deserts and an Elder race walked tall on the earth. And it is these Ural-Altaic regions that are now taking centre stage as the search continues for the roots of homo sapiens and the path into a viable future.

Arkaim: A Bronze Age Town in the Southern Urals

In 1987, in the middle of the Russian steppe, a team of Russian archaeologists unearthed the ruins of a fortified town called Arkaim, causing great excitement in scientific ranks and a surge of neo-pagan and nationalist enthusiasm among Russian intellectuals. The region was known to have preserved landmarks of the most diverse cultures, ranging from every epoch and every direction of the compass, but Arkaim was the first clear evidence of an ancient advanced culture flourishing on Russian soil.

Constructed on a circular principle around a central square, with about sixty semi-dugout houses built within its ramparts, the settlement was situated in the southern Urals, near the Russian city of Chelyabinsk. It was defended by two concentric ramparts of clay and adobe blocks on a wooden frame, and could only be entered via four intricately constructed passageways that would have made the entrance of enemies extremely difficult. The inhabitants and the common central square were thus well protected by Arkaim’s defensive, inward-turned ground plan. The town was found to be closely aligned to several celestial reference points, and is therefore believed to have been an observatory as well as a fortress, an administrative and a religious centre.

Dubbed “the Russian Stonehenge,” this Bronze age settlement was about 3,600 years old and was contemporaneous with the Cretan-Mycenaean civilisation, with the Egyptian Middle Kingdom and with the Mesopotamian and Indus valley civilisations, and older by several centuries than Homer’s fabled Troy, whose circular layout it so closely resembled. Arkaim was inhabited for 200 years and was then mysteriously burned down and deserted.

The Russian team’s explorations showed that Arkaim enjoyed an advanced technology for its time. It was equipped with a drainage gutter and storm sewage system and had actually been protected from fire: the timbered flooring of the houses and the houses themselves were imbued with a fireproof substance – a strong compound the remnants of which can still be found in the ruins. Each house gave onto an inner ring road paved with wooden blocks; and in each house there was a hearth, a well, cellars, an oven and provision for a cooled food storage system. The oven was such that it may have been possible to smelt bronze in it, as well as to fire pottery.

Subsequent to this exciting excavation, more than another twenty fortified settlements and necropolises were unearthed in the Arkaim Valley, some stone-built, larger and more impressive than Arkaim. With Arkaim possibly its capital, the complex came to be called the Land of Cities and presented scientists with many mysteries. It was the first concrete evidence of a lost neolithic civilisation in southern Russia, confirming what had long been believed, that the southern Urals and northern Kazakhstan, situated at the junction of Asia and Europe, was an important region in the formation of a complex Aryan society.

A possible light was thrown for the first time on the development, nature and wide migratory pattern of early Indo-European culture, and stimulated all sorts of theories in Russian circles about the Aryan roots of the Slavic people.3


This, however, has been only the beginning of the quest for a new ethnic, cultural and religious identity in a small but influential Russian minority since the demise of the Soviet Union. Increasingly rejecting the American and European vision of a global hegemony rooted in Western Christianity, Russians, besides their interest in their Indo-European roots, are turning eastwards to find a connection with the Turkic/Mongol ethnic strain. Many, especially among the young, are already embracing the mystique of a united Eurasian people and community cemented by spiritual bonds far older than those of Christianity or Islam. Arkaim has become a ready focus for these ideals, a symbol of the future basis for world peace.

Ar-ka means sky, and Im means earth, says Alex Sparkey, a Russian writer. He explains that this means Arkaim is a place where the Sky touches the Earth. Here the material and the spiritual are inseparable.

The East and the West are fused here. Today, in Russia, we feel that Mankind is faced by the necessity to choose Oneness. Western culture must come into unity with Eastern wisdom. If this can happen, the harmony that once reigned supreme in the Land of Cities will be restored.4

In fact, it is doubtful whether peace and harmony existed in the period of Arkaim, since it and the surrounding fortified settlements were obviously geared to warfare or at least to heavy defensive measures in a hostile environment. It is noteworthy that the cult of Tengri, the Mongol/Turkic Sky God who plays a prominent part in Central Asian religion, fosters a fierce competitive nationalism rather than peaceful relations with neighbours. However, Sparkey is right to emphasise the principle of harmonious accord implicit in the Arkaim ideology, pointing as it does to the settlement’s inheritance of a once more peaceful culture.

The head of the archaeological team observed:

A flight above Arkaim on board a helicopter gives you an incredible impression. The huge concentric circles on the valley are clearly visible. The town and its outskirts are all enclosed in the circles. We still do not know what point the gigantic circles have, whether they were made for defensive, scientific, educational or ritual purposes. Some researchers say that the circles were actually used as the runway for an ancient spaceport.5

The truth is that Arkaim was a troy town, so-called after the city in Asia Minor that the Greek king Agammenon destroyed during the Trojan Wars. Built on the same circular principle as Troy, as described in Homer’s Iliad, but at least six hundred years older, Arkaim finds its prototype in Plato’s Atlantis with its three concentric circles of canals; in legendary Electris, the Hyperborean city some said was built under the Pole Star by the sea-god Poseidon; and in Asgard, the sacred city dedicated to the Norse god Odin that is described in the Icelandic saga, the Edda. All these legendary troy towns have the same circular ground plan. They have gone down in history as neolithic Wisdom centres and the seats of ancient god-kings, and this undoubtedly throws light on the cultic function of Arkaim in its day, as we shall see.

In Russia’s more mystical quarters there is intense interest in the ancient town, seeing it as the city temple built by the legendary King Yama, ruler of the Aryans in the Golden Age, which will once again become the centre of the world.6 However, the discovery of the settlement has opened a historical aperture onto far more than the battles and conquests of an aggressive Indo-European people waged across Eurasia and south into the Mediterranean lands, where their war chariots shattered the peace of Old Europe. What the Land of Cities has revealed in its very structure and history is above all the still earlier past of the Ural-Altaic peoples – a past of such enormous antiquity that it presents more mysteries than it solves.

Built in the unique architectural mould of nordic Asgard, the most sacred shrine of the Aesir of which the Prose Edda relates that “men call it Troy,” Arkaim may have been a shrine dedicated to the Aryan Sun religion, yet the roots of its dedication would have lain ultimately in the far older cult of the Pole star. Essentially, this was the religion of the shaman, the wizard, the medicine-man and other wonder-workers in touch with the spirits of nature.

Thus the swastika, thought to be the exclusively Aryan symbol of sun-worship misappropriated by the Nazis,7 and found depicted on many of the clay pots unearthed in Arkaim, is an older religious and metaphysical symbol than that attached to the Aryan Sun God, its roots lying in totemic shamanism. René Guénon, the eminent French esotericist, points out that the swastika, symbolising eternal motion around a motionless centre, is a polar rather than a solar symbol, and as such was a symbol central to the Pole star cult, originally dedicated to a planetary deity connected to Ursa Major, the Great Bear. This centre, Guénon stresses, “constitutes the fixed point known symbolically to all traditions as the ‘pole’ or axis around which the world rotates…” The swastika is therefore known world-wide as the ‘sign of the pole.’8

In short, it would be a mistake for Russian ethnic pride to train too narrow a focus on Arkaim’s Aryan background, for the town was heir to a great civilising force that existed in the Eurasian corridor long before there were Indo-Europeans. One universal feature of troy towns is missing in Arkaim – presumably because it has been destroyed over the centuries – and that is the altar pillar in the central square. Undoubtedly, in Arkaim we see a late expression of a megalithic Pillar religion that once reigned universally in every corner of the globe, among nearly all peoples, whatever their ethnic type, and which became associated with troy towns. It is the oldest religion known to us and goes back to the most remote antiquity when men saw the heavens as revolving around the axis of the Pole Star.

Only later did the Sun, as the centre of the revolving stellar system, replace the Pole Star as the supreme deity of the Pillar cult and lead to the elevation of the Sun God of the Indo-European peoples. It led to their greater intellectual development, to complex civilisations, to advanced arts and sciences and the transcendence of nature.

Troy towns like Electris – and Arkaim – were built as stellar observatories. Their function was to unite earth to the starry cosmos above according to the principle of “as above so below” by means of a central axis symbolised by a stone pillar. Thus Diodorus Siculus of the first century BCE, quoting the historian Hecataeus, described the sanctuary of Electris as a troy town after the pattern of the spheres,

by which he meant an astronomical design similar to that of Stonehenge and other ancient sun temples, in which the scheme of the heavenly spheres or astral shells surrounding the earth was represented diagrammatically by a series of concentric circles marked by walls, ditches or moats around a central pillar-stone.9

These enclosed and heavily guarded sanctuaries sacred to the gods of the greater cosmos were inhabited only by initiated priests and their families, and were forbidden to the wandering nomads beyond the ramparts. The mystery to archaeologists is how such an advanced astronomical science can have been pursued at a time when hunter-gatherers still roamed the land. Colin Wilson, a highly accredited investigator, in answer takes us back to the Sumerians of ancient Mesopotamia, a people who almost certainly had their origin in Central Asia, as the Bible states: “As men migrated from the east, they found a plain in the land of Shinar [Sumer] and settled there.” Sumer is regarded as the site of one of the first true civilisations in human history.

Wilson points out that the Sumerians were accomplished astronomers who had compiled tables of the motions of all the planets, including Uranus and Neptune, as early as five thousand years ago, long before the existence of Arkaim. He adds that according to the library of clay tablets compiled by the Assyrian King Assurbanipal (669 – 626 BCE) and unearthed during the nineteenth century, the Sumerians had also understood the precession of the equinoxes, and therefore knew about the zodiac.10

Further revelations of the Sumerians’ sophisticated astronomical science convinced Wilson that the Chaldaean astronomers understood our solar system as well as Isaac Newton did.11 Indeed Wilson came to believe that a scientific knowledge of the universe existed on earth as far back as 64,000 years ago, if not far longer.

Evidently Arkaim was a Wisdom Centre in a network of such Centres that once related all the prehistoric peoples of the earth to each other under the spiritual aegis of the Pillar religion and its priestly elites. The remains of countless similar stone circles, menhirs and troy towns are scattered throughout Europe, the Americas, Eurasia and the Pacific lands, memorials to great crisscrossing migrations of peoples, all loyal to the same axial principle that relates earth to the heavens.

As to the cradle of this great diaspora, the mystical Russian painter and explorer Nicholas Roerich saw thousands of such megalithic pillar-works in the highlands of Tibet and believed them to be older than any found elsewhere. He suggested they had strong links to the works of the Celts and the Scythian tribes, as also to the megaliths of Carnac in Brittany, and that they represented a Pillar cult that had its beginnings long ago in the Trans-Himalayas of Inner Asia.12

Минойская цивилизация сложилась около XXVI в. до н.э. и достигла расцвета в XXVII в. до н.э. Ее политическим, экономическим и культурным центром был город Кносс, расположенный на северном побережье острова Крит. Кносс отнюдь не был единственным крупным городом в этом царсте. На острове раскопаны дворцы в Фесте, Маллии и Агия-Триаде. Однако это высокоразвитое общество исчезло примерно 3500 лет тому назад, и по поводу причины его гибели существуют лишь гипотезы.

This proposed Eurasian cradle of the troy town phenomenon is reinforced by the researches of one Jacob Bryant in 1776. Bryant, a noted expert in Homeric Troy, published an encyclopaedia of ancient mythology in which he claimed the Trojans were descended from a very old “Atlantean” race that had long ago settled across the whole of Eurasia.13 If the first troy towns were built in Central Asia, could the universal Pillar religion also have had its beginning there?

As I have said, various versions of the cult of the World Pillar as it spread around the world were once known from the Americas to northern Africa, where the blond Tamahu worshipped the Magna Mater and her spouse the Heaven-Bearer, as did their cousins in Brittany and Spain. In Hindu India the World Axis, Mt. Meru, ascended into the revolving heavens above through the centre of the three worlds, and in the Canary Islands the Cro-Magnon Guanches, now extinct, worshipped with sacrifices the god of the World Pillar whom they called “the God who Holds the Heavens,” and who thus prevented the collapse of the foundations of the world.”14 A remnant of this belief-system survives in the legend of Jacob’s Ladder in the Hebrew Book of Exodus, in which we learn that on this Ladder angels ascend and descend between heaven and earth.

Each race has considered a certain tree as symbolic of the World Pillar and therefore sacred. In the Voluspa, the song of the Old Norse prophetess, the tree on which the god Odin hung in order to receive the sacred runes was called Yggdrasil, the heaven-pole or world axis. The World Ash Yggdrasil was declared to be the greatest of all trees and the best; its limbs spread over the world and above the heavens, its shaft the pivot of the ever-revolving sky. At the foot of that tree the laws were first brought into being by the Aesir, the Norse gods, and Yggdrasil was worshipped as the source of all higher knowledge.15

To the inhabitants of Sumer, whose language is unknown – being neither Indo-European nor Semitic – the Pillar was a dominant religious feature: thus Nippur, one of Sumer’s chief cities, as long ago as 3800 BCE had the meaning of “Bond of Heaven-Earth.” A prominent researcher on this subject says that in the text of the Sumerian ‘Enuma Elish’, “clues to the purpose of Nippur were found in references to a heavenward tall pillar reaching to the sky.”16 In ancient Egypt, the land of the Hamitic peoples, the city of An or Anu, which was renamed Heliopolis by the Greeks, originally meant Pillar City.17 As a commentator has pointed out, this fact may shed light on the mysterious djed pillar, the “backbone of Osiris,” often associated with Heliopolis.18

Like others of the Pillar fraternities, the totemic shaman too dedicated his life and calling to the vision of the marriage of heaven and earth achieved by means of a heaven-bearing Tree of Life. In ancient Crete he was a familiar adjunct to the temple rituals of the Great Mother Demeter; in Siberia, Mongolia and the Americas, he was the magician and wise man of his tribe. Beating his drum and climbing the central pole of his yurt, the symbolic pillar by which he communed with the sky spirits above, the shaman thus brought down healings, prophecies and advice from the ancestors to the people of his community. The Mongol-Turkic shamanic tradition with its Sky God Tengri and its World Tree still survives over a vast area of the planet, although its roots are lost far back in the mists of the palaeolithic age.

The mystery of Arkaim is indeed the mystery of the Pillar religion. Who brought to all the primitive peoples of earth this knowledge of the Polar Axis, uniting them for many thousands of years in a common planetary culture? Who taught them the astronomical secrets of the solar system, the zodiac and precession of the equinoxes at a time in prehistory when human intelligence was not supposed to be evolved enough to have developed that knowledge alone? And what part did Arkaim play in that dissemination?

Tracing the Arctic Origins of Civilisation

The Babylonians believed in a mysterious paradise in “the far north” where a race of great sages lived; and the ancient Greeks too extolled a northern Elysium in which they believed the Hyperboreans, a wise, peaceful and long-lived race, lived in great splendour and prosperity. Even though Delphi was regarded as the centre of the Greek world, its god Apollo and his sister, the goddess Artemis, were acknowledged to be originally deities of this secret land far to the north, where stood the cosmic axle that the Greeks called Helice, “That Which Turns.” Many Greek historians as well as later scholars located this northern paradise in Scythia or the Altai, and as having its source in the shamanism that grew up around the semi-mythical magicians and pole-lords of Altai. But research and sacred tradition both suggest its origins go further back still to northeastern Asia within the Arctic Circle, to a society that flourished on the shores of the Siberian Sea.

How long ago, or for how long, this circumpolar culture may have existed no-one knows: possibly 200,000 years or more. In The Interpretation of Radium, the acclaimed physicist Frederick Soddy stated that some of the beliefs and legends which have come down to us from antiquity may be “evidence of a wholly unknown and unsuspected ancient civilisation of which all other relic has disappeared.”19 There may have been, he suggested, previous cycles in the unrecorded history of the world when civilised men lived “in a past possibly so remote that even the very atoms of civilisation literally have had time to disintegrate.”20

On the basis of years of investigation, Charles Hapgood, a New England professor of history, in 1982 declared that possibly as long ago as 100,000 years BCE the hub of a worldwide maritime civilisation with a highly developed level of scientific knowledge must have been in existence in the Arctic Circle.21 Until lately Hapgood’s finds, presented in Earth’s Shifting Crust (1958) and Maps of the Ancient Sea Kings (1966), have been largely ignored in scientific circles, even though they elicited support from the great physicist Albert Einstein; but today interest in them is mushrooming among a growing number of highly accredited investigators.

René Guénon appeals to the oldest and most authentic esoteric traditions in claiming that long before the Indo-European races arose, at a time when a hunter-gatherer humanity was still at a primitive stage of development, the tropics were differently distributed and a great Hyperborean culture flourished around the Arctic Circle, “in the Islands of the Blest on the shores of the Ocean where the great maelstrom whirls.”22

Only later, after a catastrophic change in geological conditions, did this senior race migrate southward, some to Central Asia, others, possibly crossing the Bering Strait, to Atlantis to the west. The latter has been located by some researchers in the Antilles, two large islands beyond the Gulf of Mexico widely regarded as the remains of what was once a great sunken landmass.23 (In support of this theory, the Caribs and the tribes of Hispaniola have long had a tradition that many of the islands of the Antilles, a well-known earthquake zone, were once connected by a single landmass, before a great cataclysm about 15,000 years ago submerged the connection and left only the known island fragments.)24

Leaving aside Guénon’s oblique reference to the two southern refuges of the Hyperboreans being in Russia and Central America, he suggests that in both cases the two groups brought with them advanced mathematical and astronomical knowledge and the seeds of arts and sciences that would eventually be passed on to our brute ancestors to become the basis, about eight thousand years ago, for our own civilisations.

Both Sumer in the Middle East and Central America have flood stories written down long before the biblical account of Noah’s flood, and in all these stories the salvific activity of the Elder race is pivotal. There is the Sumerian story of Utnapishtim and his wife, who, helped by the gods, survived a flood and were made immortal; and likewise early American accounts tell how the god Viracocha, who “came from the east,” destroyed the earth in a great flood. Later, after a man and a woman survived by taking refuge in a floating box, “Virachocha recreated the peoples of the earth, and gave each one his own language and songs.”25 Wilson cites many such instances in which flood stories about the Hyperboreans and their salvation of our race are to be found in both the Old World and the New.

Guénon is emphatic, however, that of the two primary locations, both of which have at times borne the name of Tula (known to the Greeks as Thule), that of Central Asia was the elder. The Atlantean Tula, says Guénon, must be distinguished from the Hyperborean Tula, the supreme Holy Land, which latter represents the first and supreme centre for the entire current Manvantara, and is the archetypal “sacred isle.”

All the other “sacred isles,” although everywhere bearing names of equivalent meaning, are still only images of the original. This even applies to the spiritual centre of Atlantean tradition, which only governed a secondary historical cycle, subordinate to the Manvantara.26

Plato himself notes this hierarchical distribution: the Atlantean empire, he said, was only one nexus established by the gods in a greater network of Centres whose capital was elsewhere “at the centre of the Universe.”27 Thus the Eurasian heartland, Guénon says in his brief but ground-breaking work, The Lord of the World, has indeed become that “centre of the Universe,” the authentic “supreme country” which,

According to certain Vedic and Avestan texts, was originally situated towards the North Pole, even in the literal sense of the word. Although it may change its localisation according to the different phases of human history, it still remains polar in a symbolic sense because essentially it represents the fixed axis around which everything revolves.28

However, this still does not tell us why the location in Central Asia was chosen as the Hyperboreans’ primary destination? Guénon’s response to this question is cryptic in the extreme. He admits he is dealing with proscripted material he is not permitted to divulge, but goes so far as to reveal that Mt. Meru, the “polar mountain” stands in the centre of the “supreme country” – and Mt. Meru, as is now generally understood, symbolises the mysterious World Axis or World Tree of esoteric tradition. In other words, Central Asia was chosen because the World Axis was there; that was the real goal of the migration. The World Axis was, and is, the “centre of the Universe”; it is the World Axis that renders its geographical location a Holy Land – a fact which is only now being elucidated in para-scientific circles.

As we shall see in the second part of this article, the earth’s esoteric structure is a subject that has been veiled in secrecy for thousands of years, and this applies especially to the mystic’s Mt. Meru or World Axis. John Major Jenkins, in his book Galactic Alignment, is one of the first modern researchers to throw light on the meaning of this and much other Hyperborean lore that Guénon was unwilling or unable to discuss. Beyond referring to the senior race as “the guardians of Earth’s sacred mysteries,” Guénon’s initiatory vows kept him silent.

Who, then, were these mysterious Hyperboreans – or as we might perhaps better call them, these Elders, these early Masters of Wisdom who understood the importance of the World Axis? The records of most of the Bronze age nations have a legend that an unknown race of Elders gave us kingship and civilisation and that they came from the gods and understood the most powerful secrets of our planet – secrets that have since been lost.

The Elders have been known as the Nephilim, the Sons of God, the Anunnaki, the Watchers and many other appellations; G.I. Gurdjieff spoke of them as agents of the divine Demiurge from a previous cycle of humanity. But beyond being credited with great wisdom and magical powers as well as having giant stature and extremely high craniums, little more is known about them. Did they really exist? All that can be said with certainty is that they remain a benign shadowy presence moving inscrutably in the background of virtually all the prehistoric traditions of our race.

These souls from Sirius, say the ancient texts, descended down the World Axis and incarnated on earth long ago in order to aid our fledgling species. When a great catastrophe towards the end of the Ice Age, around the twelfth millennium BCE, threatened us with extinction, these sons and daughters of the gods instituted the hieros gamos, a genetic science that mingled their genes with ours and so bred a superior human stock with a greater survival potential that spread gradually from the heart of Asia on one hand, and Atlantis on the other, to the rest of the world.29

The climate changed again around the ninth millennium BCE, which is widely regarded as the date of the demise of Atlantis and the enforced dispersal of its people both westward to Central America and eastwards to Europe. Bringing catastrophic earthquakes and coastal flooding to vast areas of the globe30 and a severe threat to the survival of our species, it was a racial crisis that brought another response from the senior race.

Although the Elders had gone, their dynastic descendants, a long line of neolithic priest-kings, began a new evolutionary programme. In their migrations from Central Asia, the Ural-Altaic race is credited with establishing in every corner of the earth its Pillar religion, which Plato’s Critias vividly describes as also the religion of the Atlanteans. Stone pillar altars have survived in Malta from c. 5000 BCE, also from Catal Huyuk, in Anatolia, c. 5800 BCE.31 The Pillar religion is the earliest known vehicle of a comprehensive body of wisdom originally centred on the Pole Star, in which the moon is the primary image of the mysteries of birth, generation and death. It is the fundamental root of all the religions and esoteric traditions we know today, as well as all our higher learning. Its spread heralded the dawn of peaceful, egalitarian, Goddess-loving societies clustered in neolithic towns and villages around the world wherein the feminine principle was dominant and strife little known.32

Arkaim and the Sun Gods

Modern historians have found that three great floods seem to have occurred in the known span of human history. According to Stephen Oppenheimer in Eden in the East, the third of these, around the fifth millennium BCE, corresponded to Noah’s Flood and was the greatest of the three, peaking during the fourth millennium.33 It caused catastrophic coastal flooding, tsunamis and severe earthquakes, and also desertification of the interior of the land masses, and civilisation disappeared. Once again the species was threatened with a reversion to savagery, and once again salvation appeared from Inner Asia.

In the third millennium BCE, so the Chinese Celestial records tell us, the Sons of the Sun – also known as the Sons of Heaven – fanned out across the world from their homeland in the Karakorum Range at the western end of the Trans-Himalayas, bearing with them the higher revelation of the Sun religion.34 It was a patriarchal and hierarchical belief-system that disclosed new depths of metaphysical and technological knowledge inducive to civilisation. Everywhere the stone circles whose central axis was dedicated to the Pole Star, like Stonehenge in ancient Britain, evolved over a further thousand years into more sophisticated observatories focused instead on the Sun and its circling planets, and human culture once more blossomed.

This innovation, however, was not without inter-faith warfare, since many ethnic groups, such as the Mongol/Turkic peoples of the eastern steppes, remained loyal to the Pole Star cult. At the same time, pyramids as well as defensive troy towns like Arkaim sprang up in dedication to the Sun Gods, whose mystique became more and more occulted as enmity grew for the powerful new faith. Indeed Arkaim may have been the seat of one of the Solar mystery religions of that period, and the fiery holocaust that destroyed the settlement after two hundred years of operation may well have been caused by that same internecine conflict between the old order and the new.

The pictorial evidence contained in the ‘Enuma Elish’ shows that the Sumerians understood full well that the Elders they revered so much were “from the gods” – not gods themselves but human beings, though far more advanced in consciousness. According to the murals they have left us, the early Egyptians too knew in some sense that their deities were really high shaman masters, each masked in the official headdress of his animal totem. But that understanding was to be occluded with the increasingly aggressive dominance of the Solar religion, when a kind of darkness of amnesia fell over the collective consciousness of our race. The Solar priesthoods withdrew behind barricades, and a spiritual division opened up in society that had never before existed.

As the historian Giorgio de Santillana has pointed out in Hamlet’s Mill, from then on the enlightened understanding of our forbears began to descend into mythology and superstition as small pockets of secret wisdom called temples shone out in a sea of darkness, and a mystique of gods replaced the cosmological knowledge of an earlier age.35 While bands of initiate culture-bearers spread out across the globe to sow the seeds of civilisation once more, a nucleus of the senior race withdrew deep into the mountain ranges of High Asia that surround the Takla Makan desert and severed all direct contact with the outside world.

Ever since, the whole Eurasian heartland, from the Urals to the Gobi and including southern Siberia, has borne the stamp of a special sanctity. High Asia in particular has been called by a succession of peoples and religions Paradesha, the Forbidden Land, the Land of the Living Gods, Thule, Djong, Uttarakuru, Olmolungring, Shambhala, the Holy Land and the Land of White Waters. Whatever its current name, almost all esoteric traditions in the Old World have related this vast, mysterious Inner Eurasian region, so rich in higher knowledge, to the legendary Elder race and revered it as the home of the Ancient Wisdom for the present World Age.

The legend of the Sons and Daughters of God has thus never died, though it has gone underground. Inner Asia, thought to be the immemorial cradle of shamanism as well as of all yogic and religious systems, is believed by many to be still spiritually efficacious, still a holy land which, under a single governing Hierarchy, nurtures without fear or favour arcane schools and brotherhoods persecuted elsewhere. Sufis, Buddhists, Nestorian Christians, Taoists, Zoroastrians, Jews, Neo-Platonists and others who have been hidden from the profane world by long chains of initiatic transmission have never failed to find sanctuary in that specially blessed protectorate, where everything began.

From being hidden in shadows for thousands of years, today the region is being illuminated by an intense spotlight from every possible angle. The discovery of Arkaim is only one such angle. The highly publicised row between China and Tibet is another; the ever-worsening struggle between the US and Russia for military dominance over the oil- and gas-rich provinces of Central Asia; the increasing commitment of Russia, China, Iran and India to a Eurasian geopolitical bloc, in tacit opposition to the Western powers; and at the same time the awakening of interest in the West to the mysterious spiritual wealth that can be glimpsed in the place, are yet other factors bringing the heart of Asia to the very centre of world attention. Yet the questions they pose remain unanswered.

What is the secret of the Holy Land? Who really were the Elders who gave us civilisation? Are they still guiding our evolution in discarnate form? What is the secret of the World Axis? Do we as yet understand the archetypal principles that shape our planet? And why are we only now beginning to ask such questions?

Footnotes:

1. Colin Wilson, Atlantis and the Kingdom of the Neanderthals, Bear & Co., Vermont, 2006.
2. John Michell, The View Over Atlantis, Sphere Books, London, 1975, 117.
3. V.A. Shnirelman, Archaeology and Ethnic Politics: the Discovery of Arkaim, Unesco, 1998.
4. Alex Sparkey, The Ancient Land of Arkaim, from Spirit of Ma’at: Russia: Land of Living Mysticism, Vol. 3, No. 9, 3.
5. Pravda.Ru, An Ancient Aryan Civilisation, 16/07/2005.
6. Shnirelman, op. cit., 38.
7. Louis Pauwels & Jacques Bergier, The Morning of the Magicians, Souvenir Press, London, 1960, 188.
8. René Guénon, The Lord of the World, Octagon Press, U.K., 1983, 9.
9. Victoria LePage, Shambhala, Quest Books, Illinois, USA, 1996, 197, citing Diodorus Siculus, The Library of History, Loeb Classical Library, London, 1936 – 67.
10. Colin Wilson, op. cit., 32.
11. Ibid., 32.
12. Nicholas Roerich, Shambhala: In Search of the New Era, Inner Traditions International, 1930, 221.
13. Jacob Bryant, A New System or An Analysis of Ancient Mythology, T. Payne, P. Elmsly, B. White and J. Walter, publishers, London, 1776.
14. Jurgen Spanuth, Atlantis of the North, Sidgwick & Jackson, 1979, 123 – 24.
15. Joseph Campbell, The Masks of God, Vol. 1, Penguin, Harmondsworth, 1984, 121.
16. Alan F. Alford, Gods of the New Millennium, Hodder & Stoughton, London, 1996, 261.
17. Ibid., 261
18. Ibid., 261
19. Frederick Soddy, The Interpretation of Radium and the Structure of the Atom, Putnam, New York, 1922, quoted by Colin Wilson, op. cit., 292.
20. Ibid., 292.
21. Colin Wilson, op. cit., 2.
22. Hesiod [Works], R. Lattimore, trans., University of Michigan Press, Ann Arbor, 1959, 172 – 3.
23. Lewis Spence, The History of Atlantis, Rider, London, 1926; cited by Geoffrey Ashe, Atlantis, Thames & Hudson, London, 1992, 21.
24. Eberhard Zangger, The Flood from Heaven, Sidgwick & Jackson, London, 1992, 66.
25. Colin Wilson, op. cit., 91.
26. René Guénon, op. cit., 56.
27. Plato, Timaeus and Critius, Desmond Lee, trans., Penguin, Harmondsworth, 1983, 145.
28. René Guénon, op. cit., 50.
29. Ibid, 56.
30. Stephen Oppenheimer, Eden in the East, Weidenfeld & Nicolson, London, 1998, 30 – 41.
31. Anne Baring & Jules Cashford, The Myth of the Goddess, Penguin, 1993.
32. Ibid., 50 –56.
33. Oppenheimer, op. cit., 35.
34. Andrew Tomas, Shambhala: Oasis of Light, Sphere Books, London, 1976, 26.
35. G. Santillana & H. Von Deschend, Hamlet’s Mill, Gambit International, Boston, 1969.

.

VICTORIA LEPAGE has published numerous articles on the new spiritual paradigm emerging in cultures worldwide and is the author of Shambhala: The Fascinating Truth Behind the Myth of Shangri-la, published in ten foreign languages. Her latest book is Mysteries of the Bridechamber: The Initiation of Jesus and the Temple of Solomon. She lives in New South Wales, Australia, and can be contacted through her website at www.victoria-lepage.org.


Ancient civilization achieved incredible technological progress 40 centuries ago

english.pravda.ru/science

President Putin has recently visited one of the most mysterious places on planet Earth – the ruins of the ancient town of Arkaim, which is situated on the outskirts of the city of Chelyabinsk. Historians, archaeologists and ufologists have spent many years trying to unravel the secrets of the town. Which nation was living in Arkaim more than 40 centuries ago? How did people of such ancient civilization manage to accomplish incredible technological progress, which still seems to be unachievable nowadays? A group of Russian researchers, with Vadim Chernobrovy at the head, has recently returned from the mysterious region. The scientist said that specialists and students had built numerous tent camps around Arkaim.

The Arkaim valley in the south of Ural was supposed to be flooded in 1987: local authorities were going to create a water reservoir there to irrigate droughty fields. However, scientists found strange circles in the center of the valley: the authorities gave archaeologists 12 months to explore the area. Scientists were shocked to find out that Arkaim was the same age as Egypt and Babylon, and a little older than Troy and Rome.

Gennady Zdanovich, the chairman of the archaeological expedition in Ural had to prove the scientific significance of Arkaim to regional officials. „We achieved what seemed to be absolutely unreal: the multi-million construction project in the region was shut down,” the scientist said.

Archaeological excavations showed that the people, who inhabited Arkaim, represented one of the most ancient Indo-European civilizations, particularly the branch, which is referred to as the Aryan culture. Arkaim turned out to be not only a town, but also a temple and an astronomic observatory.

„A flight above Arkaim on board a helicopter gives you an incredible impression. The huge concentric circles on the valley are clearly visible. The town and its outskirts are all enclosed in the circles. We still do not know, what point the gigantic circles have, whether they were made for defensive, scientific, educational, or ritual purposes. Some researchers say that the circles were actually used as the runway for an ancient spaceport,” Vadim Chernobrovy said.

Researchers discovered that the ancient town was equipped with the storm sewage system, which helped Arkaim’s residents avoid floods. The people were protected against fires as well: timbered floorings and houses themselves were imbued with fireproof substance. It was a rather strong compound, the remnants of which can still be found in the ruins of the town.

Each house was outfitted with „all modern conveniences,” as they would say nowadays. There was a well, an oven and dome-like food storage in every house. The well was branching out into two underground trenches: one of them was directed to the oven and the other one ended in the food storage. The trenches were used to supply chilly air to the oven and to the food storage. The cool air from the trenches was also creating a very powerful traction force in the Aryan oven, which made it possible to smelt bronze there.

The central square in Arkaim was the only object of square shape in the town. Judging upon traces of bonfires that were placed in a specific order on the square, the place was used as a site for certain rituals.

Arkaim was built according to a previously projected plan as a single complicated complex, which also had an acute orientation on astronomic objects. While archaeologists are meticulously brushing dust off ancient stones trying to recreate the lifestyle of Arkaim’s residents, ufologists study mysterious phenomena, which they register in the town: inexplicable fluctuations of voltage, magnetic field tension, temperatures and so on.

[W Polsce jakoś mało kto mówi w ogóle o Arkajimie – tylko i wyłącznie o Stonhenege, o którym dzisiaj już wiemy, że najprawdopodobniej był dziełem naszych sprzymierzeńców Wenedów (haplogrupa I2a2) – kniagina Widnura I Wodyna, podobnie jak Bretońskie megality w Carnacu i te na Pomorzu Polskim. C. B.].

ARKAIM

SOL Magazine (Issues ## 1 to 3)
by Yuri Smirnov, spaceoflove.com, Edited by Regina B. Jensen, PhD, fullyalivewellnesscenter.com

Part 1. Pearl of „The Land of Cities”

The archeological site Arkaim, in the Russian Chelyabinsk territory, was discovered in the summer of 1987 and declared a national archeological reserve in 1991. In 2005, Vladimir Putin himself visited the site which had become a national treasure. At the time of this writing, over twenty years later, one might assume that the excitement about this discovery and its significance would be waning, but instead, the interest this amazing, ancient site has attracted continues to increase.

Why all this excitement?

Many of the three to four thousand visitors to Arkaim every summer witness what some have called a veritable miracle: The remnants of this „Land of Cities” are thought to bear testimony to one of the most ancient civilizations known to man.

Walking among these ruins, people discover original designs, massive walls, complicated defensive structures, furnaces, craft workshops, especially early bronze forgeries and carefully designed infrastructures, as well as many other signs of a culture so ancient that their discovery has definitely disturbed many traditional archeologists. Here, it is believed, the first horses were domesticated and the first two-wheel chariots were built.

There are still scientists who insist upon placing “man’s origin” within certain rigid time-frames, even though they have long been dis-proven by many archeological discoveries. Nevertheless, for various reasons too complex to mention in this introductory article, these are still not added into our children’s history-books.

After the archaeologists, historians and ethnographers, the psychics arrived, along with prophets, pilgrims and members of various religious sects, all people thirsting for spiritual healing or enlightenment and each wanting to personally see “The Place”.

Arkaim has been featured in articles, both scientific and general, movies, presentations at scientific conferences and many carefully researched books and monographs which have since been published.

Many historians and archeologists agree that visitors to this area are viewing the ancestral homes of ancient Aryans, for which many scientists have searched diligently. Covering the vast territory of the Bolshaya Karaganskaya river valley, they believe that this is the place where at the turn of the third to second millennium BC a historical split occurred, namely that of Aryans dividing into two branches, the Indo-Iranian and Iranian, a scientific fact that had already been documented by linguists much earlier. Even some of the most conservative scientists are prepared to acknowledge that these places were the native lands of Zarathustra, the author of the sacred hymns of „Avesta”, a sage as legendary as the Buddha or Mahomet.

Understandably, many individuals who had been searching for the tap-roots of their ancestral origins had difficulties calming their excitement and imagination. After all, this discovery by South Ural archaeologists did represent somewhat of a miracle even to those observers unaffected by such longings. It was one of those discoveries that would force any diligent scientist to reconsider the paradigms they had developed over decades if not centuries. The implications of the findings as well as the ensuing research were as important to the field of archeology as they were for the – too frequently minimized – “spirito-philosophical” needs of many of the pilgrims.

Arkaim’s age represents a predicament which has forced historians to change their concepts of the Bronze Age on the territories of the Ural-Kazakhstan steppes. It now appears that the latter was not the era which was to define a world about to enter into its first experience of civilization. The discovery and signs of high levels of metallurgical development puts this region into another most significant position culturally, extending, as it does now, from the Mediterranean to present-day Kazakhstan and Central Asia.

Very unique metal objects of amazing workmanship had been found at the coasts of the Aegean sea as well as in the Southern Ural Mountains, attesting to extensive cultural contacts. It now appears that these in fact had “migrated” by caravan – or wandered, as it were – not „from there to here”, but „from here to there”, namely from Russia to Greece rather than the reverse, as had been assumed.

The importance of such detailed clarifications of historical travel and whether it happened from hither to thither or vice-versa might be brushed aside. But their importance is not lost on people who consider them essential to their regional patriotic ambitions, not a comfortable arena to enter into in modern-day Russia, nor anywhere else in the world. After all, it is still a world bleeding from ideological conflicts based upon misused patriotic identifications. But discoveries of such importance are extremely rare, occurring maybe once in a century. So we must not be shy nor hide behind the memories of our deepest wounds from the most perverse of perpetrations, nor beneath newly created hysterias. Some of these fears are very understandable. Yet neither our ever-living wounds of World II nor of other ancient or recent regional wars should distract us from this noble goal of finding something so possibly uniting for feuding nations as a common gene-pool to much of humankind. Many sciences already do point to such a possibility, notably gene-samples from all races. Must such innocent curiosities and claims really continue to be so heavily burdened with memories of political abuses by truly deranged leaders whose names we need not mention here?

But reasonable reactions notwithstanding, why have people who are looking for their roots in the direction of Vedic ancestry been more suspect than any other indigenous people curious about their heritage? After all, it would appear to be an uncommonly large area upon which such ancestors would have enjoyed their apparently advanced culture. Such a culture would seem to have „fed” much of what we now call Western civilization and parts of Asia, including migrated tribes, such as American Indians and even Europeans settling America.

Moreover, as we also explore elsewhere regarding linguistic research efforts around the so-called Nostratic or Proto-Language question, some linguists are struggling with the possibility of linguistic ancestral roots for possibly ALL humankind, of all colors, so that the suspect idea of any „superiority” should be supported as an excitement for all of humanity maybe re-discovering its true origin and common spiritual heritage.

But even if we just return to the simple idea of a very ancient highly evolved Vedic culture, as many scientists such as archeologist Michael Cremo are discovering and support. Again: Why was this essential piece of possible human history and origins so completely „lost” to a searching world for millennia? After all, we had not lost all their ancient remains. (Cremo coined the term Human Devolution and used it as the title of one of his books to describe that hypothesis of our human race having de-volved from a high civilization, rather than evolved from cavemen.)

And why did someone as powerful as Anastasia, the recluse of the Siberian Taiga who many of our readers admire for what seem to be super-human powers and a deep, spiritual integrity, pause and then say out loud and with very conscious caution and deliberation, “I am Ved-Russ“, seemingly prepared to inherit a great cosmic rain of wrath upon such a claim? She explained to author Vladimir Megre that she was a member of an unbroken ancestral lineage hailing from the Vedic culture which used to extend from her native boreal forest lands to large parts of Europe. Cremo has inherited, maybe not cosmic, but “establishment” wrath and professional ridicule, along with many others who have even lost their University positions because of unusual discoveries and related publications they dared to disseminate. WHY must anything disappear that is not in keeping with the “prevailing paradigm” of the short-lived human fairy-tale constructed for and bottle-fed to us modern folk? What could be so dangerous about discovering a bit of missing – though admittedly quite fabulous and empowering – human history?

Some people claim that such discoveries as Arkaim do not happen by chance, that Time itself works upon them – as if a critical mass of expectation might bring them to consciousness. (Ed. note: Your editor could not miss the fact that the discovery of this site happened exactly 21 years ago, in the year when many other “earth-moving” events happened, all in keeping with what people with transpersonal leanings called the Harmonic Convergence. Even our completion day for this special Magazine – perchance – had fallen upon the anniversary date of that event, which was considered a turning-point in the evolution of the planet’s quality of consciousness).

Maybe there are other explanations yet for the strange events leading to the discovery and last-minute preservation of Arkaim – which was slated to be flooded to create a reservoir – only to be found in the eleventh hour by some schoolboys who received a can of condensed milk for their literally ground-breaking discovery. Actually, the ruins had been perfectly visible on aerial photographs taken prior to the year of the ancient city’s discovery. Experts had been confused, was the speculation offered, by the excellent preservation of the ancient monuments: everybody assumed that these kinds of accurate geometrical forms must have been of purely modern origin. Why was no-one asking about these strange-looking arrangements? In the Russia of the past, a „top-secret” country full of restrictions, it was not encouraged to ask possibly unwelcome questions, and yet, one might assume that the government itself may have wanted to explore these unusual, presumably „modern” arrangements.

The „miracle-rescue” of Arkaim, namely the fact that this precious site had practically been doomed, did not escape the attention of the mass media, who spoke about this aspect as the second miraculous fact about Arkaim, the first being its very existence. With Its location as a construction zone for a huge water reservoir, orders had already been signed on the highest governmental levels. At the time that archaeologists were called in, blueprints had been confirmed, large investments had been made and construction was already under way. The estimated time frame for job completion was only a few months, if not weeks away, and it seemed there was no power in the world capable of stopping such a heavy flywheel of a planned and very profitable economic investment and local necessity. The retaining dam had been erected and all that was left to do was to fill up a short crosspiece – and the spring floods would have left no trace of Arkaim.

This second miracle, however, was not heaven-made but created by Man. Many people still remember how scientists, journalists and intellectuals took a stand for the “Ural’s Troy” (a comparison which, it turned out later, actually flattered the ancient Troy, which is considered to be a millennium younger than this hoary site). The struggle for Arkaim’s rescue was part of a public crusade against the typical arbitrary treatment of the Soviet system of that time, namely a bureaucratic attitude with focus on utilitarian rather than cultural values. It did indeed help the cause that this system was nearly dead and that Ural’s branch of the Academy of Sciences (AS) threatened to resign from the Academy if Arkaim was not protected.

Below are excerpts from letters received by the editorial office of the newspaper “The Science of Ural” which, at that time, was used as headquarters for the rescue campaign: “For how much longer will bureaucrats decide what is needed for the people and what is not? The Ministry of Water Industry does not need Arkaim. But we do!” And: “If Arkaim is not rescued, the idea of socialism for me will fall once and for all.”

The idea of socialism did fall indeed, but Arkaim remained.

What do scientists say about Arkaim? The man who has the honour of being the pioneer in the discovery of this ancient site, archaeologist Gennady Borisovich Zdanovich, explains: “I see Arkaim as the brightest example of an integration of primitiveness, unity and wholeness which combines very different functions. It is at once a fortress, a temple, a craft centre, and an inhabited settlement”. And astro-archeologist K. K. Bystrushkin adds another important note: “In addition, Arkaim is also a celestial observatory of extreme accuracy, the most complex of those presently known to mankind. In this respect it is compared to Stonehenge, the well-known megalithic structure standing on the Salisbury plain in Southern England. As early as the middle of the eighteenth century, it was believed to represent the most ancient observatory in the world. This hypothesis was confirmed and received wide recognition two hundred years later. However, Arkaim appears to be an observatory of much more sophistication than Stonehenge. Another important fact is its age: archeologists estimate that the age of Arkaim is close to 3800 – 3600 years. K. K. Bystrushkin, according to his methodology, increases this age by one thousand years. What do we do with evidence and a heritage of such a highly evolved culture – with an age of ~ 4800 years?

Part 2. A Culture too Ancient for our History Books?

After we learned about the fascinating story of Arkaim’s discovery in Part I of this amazing report, let’s go „inside” this culture now and find out what it might have been like to live as part of this highly developed settlement so many thousands of years ago.


Arkaim is located south of the river Uy, and mostly occupies the watersheds of the rivers Ural and Tobol. The “Land of Cities” as we describe the archeological and cultural expanse of the larger Arkaim, covers the territory of about 400 km (250 miles) length by 120-150 km (75 – 93 miles) width. More than twenty cities are part of the map of this “Land”, and the villages are even more in number. Each city acted as the center of a district, with multiple neighborhood villages, just as we know it from modern times.

As we look around, the cities are surprisingly similar to each other. As a rule, they are walled and ditched, features which actually act as rather complicated, fortified structures. In their lay-out they form either an oval, a circle or a rectangle, which is close to a square. There are six oval-shaped cities and as many circle-shaped ones, including the circular city of Arkaim itself. The angular cities are in the majority.

But whatever shape each city displays, all appear to have been built in accordance with a master blueprint. As a rule, there is a square in each center. One or two streets had been surfaced with wooden logs, in circles, with a storm-water sewer-system beneath, as well as household water drains. In the houses (or better, apartments, because they had shared walls, like a single-story house with ten and up to thirty apartments) there were wells, storage rooms, kitchens with stoves, a dining area and bedrooms. It is amazing to discover the many conveniences available to these early settlers.

The apartment-type dwellings seem to have been very large, up to ten bedrooms, with the total area of each apartment about 100-180 sq.m. (Ed: 1000-2000 sq.ft) Apparently, they were meant for a whole extended family – a Kin. The bedrooms were constructed for a certain number of families. Attached to each apartment was also a courtyard and workshop. The sophisticated inhabitants moulded tableware and knew how to weave and sew their clothes. They used the process of joining in their wood-work and built chariots (-the most ancient in the world). They apparently had amongst themselves many metalworkers and blacksmiths, bronze founders and moulders. Being townspeople, they had no cattle. But the city was the center of a rural area where several villages bred cattle and grew cereals. Even traces of irrigation were found.

Authorities now agree with the most popular opinion about these settlements, namely that the cities were spiritual centers for priests in which they could live and practice sacred rites: fellow tribesmen from across the country gathered here for sacred festivals. The square in the center of the city served as an open-air temple. Fortresses were garrisons for warriors of the tribe and the tribe took cover from the enemies under their protection. The cities were also industrial centers. Craftsmen lived under such protection for a reason: they were valued for their skills, especially the mastery of metal and the tools to work it.

The Designs

During the excavations of Arkaim no jewellery was found, no masterpieces of ancient art, no unknown writings, nor other such treasures – only fragments of broken ceramic ware, bones of domestic and wild animals, an occasional stone tool and even more rare, bronze tools. But even those common things are not well presented at Arkaim. The collection of “artefacts” is so poor and unimpressive, that it is not possible to make a museum exhibit appropriate to the site. Therefore, from the point of view of archeologists, the main value of the ruins was, and probably will be, the design of the structures itself and their lay-out.

The structures were tall; they had solid walls, gallery ceilings, wood-paved roadways, second floors and high wooden towers. Nowadays, archeologists have a more complete picture of how the settlement in the Arkaim Valley looked at the time of its peak, and it is quite impressive. First of all it is important to emphasize the point that this large settlement was not a collection of separate structures, but an all-inclusive design and construction. The total area extends to about twenty thousand square meters (twenty-four thousand square yards), and the settlement ground-plan is comprised of two circles, one inside the other, made of massive defensive walls.

The external wall is about 160 meters (500 feet) in diameter. It was surrounded by a ditch 2 meters (6.5 feet) wide, filled with water. The external wall is very massive, 5.5 meters (16 feet) high and five meters wide. It was constructed of timbered cages filled with soil and added lime, and an outer facing of cob blocks. Four entries were designated in the wall: the largest-one southwesterly and three smaller ones located on opposite sides.

Inside the city entrance is the only ring-shaped street, about 5 meters (18 feet) wide, that separates dwellings adjoining the external wall from the internal ring-shaped wall. As mentioned above, the street had timbered flooring under which, along its full length, the 2 meter-wide (6 feet) ditch was dug which connected to the external ditch. Thus, the city had their storm water drain, the overflow of water filtered through the timbered roadway into the ditch which then went into the external ditch.

Further on, we see the ring of the internal wall with a puzzling purpose. It is even more massive than the external wall, being 3 meters wide (9 feet) by 7 meters high (22 feet). This wall, according to excavation data, has no entry, except for a small doorway in the southeast which isolates the twenty-five internal premises from all the rest. To approach the small entry in the internal ring, one had to go along the whole length of the ring-shaped street. This not only served defensive purposes, but also had a sacred meaning. To enter the city, one had to follow the Sun. Most likely, people who lived within the internal ring possessed something that was not meant to be seen even by those living in the external ring, let alone external observers.

The circles of the dwellings were divided into sectors by radial walls, spaced in between every two premises. In the plan they look similar to wheel spokes. There were thirty-five dwellings at the external wall and twenty-five dwellings at the internal one.

One end of every dwelling adjoined either the external or the internal wall, and faced either the main ring-shaped street or the central square. In an improvised hall there was a special water drain which went into the ditch under the main street. Yes, as we saw earlier, ancient Aryans had a water drain! Furthermore, each dwelling enjoyed a well, a furnace and a small dome-shaped storage place. From the well, above the water level, two earthen pipes branched off. One of them went to the furnace, another one to the dome-shaped storage place. What for? The most ingenious things are often simple. We all know that if one looks into a well one feels a flow of cool air. And so in the Aryan furnace, this cool air, passing through the earthen pipe, created a draught of such power, that they could mould bronze without use of bellows. It appears that each dwelling had such a furnace and ancient metal smiths only needed to perfect their skills to compete in this art. Another earthen pipe provided air to the storage place, of a lower temperature than the ambient air: some type of a refrigerator?

The central square that crowns Arkaim is approximately 25 by 27 meters (82 by 88 feet). Judging by the remnants of the fire places which were situated in specific locations, this was the square to fulfill certain sacraments.

The complicated and well planned internal lay-out of dwellings and ring-shaped streets made a sophisticated trap for uninvited visitors, in the divide between the external defensive wall and other fortifications as well as an efficient storm water drainage system. Even the colors of the „facing materials” used by ancient Arkaim inhabitants were functionally and aesthetically significant.

Mandala

The obvious complexity of the social order of a people who built such a structural and artistic miracle several millennia ago is not all that an expert’s eye would notice in observing the contours of this ancient proto-city. The geometry of the construction conceals in itself some riddles: Why is it a circle? Was it linked to symbolism relevant to the spiritual philosophy of the ancients? If yes, then what do these symbols express and to whom? What kind of message are they meant to relay? Following are some suggestions made by the first researchers of Arkaim, G.B. Zdanovich and I.M. Batanina. They realized that its lay-out, the ground-plan of Arkaim, is related to the Mandala principle, a square inside a circle – one of the basic sacred symbols of Buddhist philosophy. The word Mandala is translated as “a circle”, “a disk”, “circular”. In the ancient Rig-Veda writings, where it has been first described, the word has a set of values: “a wheel”, “a ring”, “the country”, “space”, “society”, “gathering”.

The symbolic meaning of a Mandala is understood all over the world as a model of the Universe, even of the entire cosmos, where the two most important principles present in our Universe are represented in the form of a circle and a square. Arkaim, with its dwellings, having adjoining rooms, might possibly represent the „wheel of time”, where every aspect is defined by the previous one and in turn, defines the next one. Did these ancient sages, perfectly familiar with the structure of the Universe, see how harmoniously and naturally it is arranged and therefore, constructed their city as a mini-Universe? And the engineering genius of these ancient builders, which we already explored, is equally admirable.

And now, further into these explorations, come more far-reaching conclusions which can be taken as a key to the most important riddle of Arkaim: In the “Land of Cities”, its most amazing distinction is not any richness of artefacts, but its surprisingly high level of spiritual culture. It represents a special world that in many aspects is permeated with spirituality, from settlement and funeral architectural forms to sculptured images chiselled into stone.

Part 3. An Ancient Celestial Observatory of Ultimate Accuracy

Arkaim’s constructions are both complicated and sophisticated, but their true purpose and functions are not very obvious. And only when its accurate geometry is discovered in the lay-out is it possible to comprehend the builders’ messages. By way of various essential elements of geometry and the dimensions of Arkaim, researchers are directed to precise correspondences with certain parameters of Great Britain’s ancient Stonehenge.

In all archaeological publications about Arkaim the diameter of the ring-shaped wall of the citadel is listed as eighty-five meters. In fact, this figure is slighty rounded-off. If it is measured with the accuracy needed for astronomical purposes it turns out for the imperfectly shaped ring to be having radiuses of 40 and 43.2 meters. The radius of the “Obri holes” ring in Stonehenge is also 43.2 meters. Both ancient sites are located basically at the same latitude; both are in the middle of bowl-shaped valleys with hilly horizon views. And this is not all: The more accurately both sites are compared, the more details are found which are precisely concurring.

At Arkaim and associated ancient sites, the radiocarbon analysis was done not less than three times, using tens of probes. It turns out that in most cases Arkaim is of the same age as Stonehenge or even older.

The resemblance of these two ancient sites and their ages have much significance, particularly the implication that household articles of a civilized world migrated not from “cultural” Greece to “wild” Siberia, but very much the other way around. It also means that regarding the designs of both sites, one should search for one common denominator rather than dismiss the similarities, believing them to be mere coincidences.

There is of course, one complication: The stone monoliths of Stonehenge have passed through millennia practically damage-free, whereas the wooden elements of design of the Southern Ural proto-city are almost completely lost. They did not decay but were destroyed in a fire raging here almost five thousand years ago.

The fire that eliminated the “living” history of Arkaim is among the most intriguing riddles of this ancient structure. It would be less strange if it was one of those natural disasters that even today, quite often, suddenly destroy whole settlements, taking inhabitants off-guard and burying belongings, along with anyone who couldn’t escape. The singularity of Arkaim’s fire is that it was, apparently, not unexpected for inhabitants and it is quite possible that the inhabitants caused it themselves. Only this could explain the fact that in the ancient ashes there are no intact household items, only fragments and splinters and there are no human remains at all. They all left alive, and carried away everything valuable. Why? We can only guess now. Nevertheless there is an immutable fact; being built at once, as a one-time project, the proto-city Arkaim also ceased to exist overnight, was left by all inhabitants and, possibly, burnt down by them.

Comparisons of Arkaim with Stonehenge are not accidental. Careful research of Arkaim by archeologists and astronomers has determined that it is a celestial observatory of ultimate accuracy. Modern astronomers have been surprised by the fact that a project of such versatility, complexity and accuracy has been fulfilled, the more that no traces of earlier and simpler constructions were found. Notable in the collection of confirmed patterns is the use of the “Golden Section” rule in the internal circle, consisting of 27 walls and 12-sectioned zodiac partitionings. The internal circle has been devoted to the Sun, the external one to the Moon. The inclination of lunar orbit to the ecliptic plane (5º 09 ‚) is defined very precisely. In the erection of the ring-shaped internal wall they used a circle with a radius measuring 52.65 of Arkaim’s linear measures (one Arkaim linear measure equals 80.0 cm) that corresponds to 52º 39 ‚ – the latitude of Arkaim. The latitude of Arkaim, by the way, is close to the latitude of Altai barrow Arjan (52º 00 ‚) and Stonehenge (51º 17 ‚), and it is possible that this strip on the Earth’s surface, as well as the 30th parallel, had significant meaning for ancient astronomers and priests.

Measurements confirmed that the ancients of the Southern Ural were aware of the phenomenon of the precision of the Earth’s axis expressed in ratios of the internal circle. The period of this phenomenon is enormous – 25786 years, but Arkaim’s builders portrayed corresponding parameters perfectly and very precisely. Researchers specifically note that in order to create this sort of observatory they had to know that the Earth has the form of a sphere and together with other planets spins around the Sun… (On Arkaim’s ceramic ware, the sacred sign for the “sun wheel”, a swastika was found.) Another surprise is that the city itself, and mortuary facilities in its plan, represent the combination of a circle and a square.

On our planet, quite a few archeological finds confound modern science: the Egyptian and Mayan pyramids, the great figures of the Nasca desert, Stonehenge in England, Zorats-Kar in Armenia and, it seems, our Arkaim.

It is hard to explain how our ancestors managed to build these amazing constructions, or for what purpose, but it is impossible to ignore them. American researcher Jerald Hockings asserts that to erect Stonehenge required no less than one and a half million man-days, a vast, simply Immeasurable expenditure of power. For what? And then there is Arkaim – for what? The largest, and according to K.K. Bystrushkin, the most perfect celestial observatory, constructed by people we assumed were “primitive” and half-civilized, living almost five thousand years ago in the Southern Ural steppes?

Here we are talking about complicated sites such as Stonehenge and Arkaim and yet, we do not even understand the much more simple and humble Dolmen structures. But even they certainly have astronomically significant orientations and they are, in fact, the most ancient calendars of mankind, not to mention their other important functions.

Maybe we have yet to make an objective assessment of mankind’s distant past? With the chauvinistic attitude modern science brings to these discoveries, what if we have grossly misrepresented our ancestors’ level of „primitiveness”?

Suppose that our ancestors were no more primitive than we are and just lived differently, according to principles and values unknown to us? What if K.K. Bystrushkin is correct in asserting that Arkaim is more sophisticated than we are, and if we wish to understand it we would have to grow up in order to match its heights?


* * *

Note: Please find below our recognition of and great gratitude to only a few of the scientists who have brought this information to public attention.

G.B.Zdanovich – Gennady Borisovich Zdanovich, Doctor of Historical Sciences, chairman of History and Ethnography of Chelyabinsk State University, director of Arkaim reserve, the person who discovered Arkaim.

K.K.Bystrushkin – Konstantin Konstantinovich Bystrushkin, Astro-archeologist.

Ludmila Koryakova – Ural State University; Institute of History and Archeology

RE: Copyright acknowledgments and references. The internet, as our new „mother” for instant corroboration of scientific and historical facts, stands by with her large lap to satisfy any curious reader in only minutes of googling with endless scientific proof for the „story” told above – as it did for us. We would like to remain a publication which stimulates thought, curiosity and individual research – a heuristic venue, as it were – not to satisfy those who need pages of references.

We are ever committed to do the opposite, namely to free ourselves as best we can from the cumbersome paralyses caused by undue scientific or quasi-scientific requirements. Therefore, we shamelessly admit that much of the information was paraphrased from news-clippings or „notice taken” during television reports and ideas collected in the author’s mind over the years, although we DID carefully confirm all that we shared above.

May those who have not received proper attribution forgive us in the spirit of the „fruits of their labor toddling into the world without their parent/s.” Please do tell us if we have overlooked you or hurt your feelings, and we will gladly add you to our „social-glitch list” of guilty transgressions in the next issue.

Copyright © Yuri Smirnov  and SOL Magazine, 2009  All rights reserved

Duszan Jurkowicz – słowacki Strażnik Wiary Przyrody (1868 – 1947)

Posted in Sztuka, Słowianie by bialczynski on 25 Luty 2010

Odebrano nam nasze kapiszty, kąciny, kaplice, kapliczki, kościoły, świątynie, święte gaje, odebrano raj-rajec i naw piekło, odebrano nam także smętarze. Jednak żył kiedyś pewien Strażnik Wiary, który sprawił, że duch słowiańskich  smętarzy i żalników nie przepadł w pomroce dziejów. Można owe skupiska naszych zmarłych, naszych dziadów oglądać do dzisiaj, trzeba tylko wiedzieć że są i gdzie są:

Cmentarz wojenny Konieczna-Beskidek

Duszan Jurkovič – Strażnik Wiary Przyrodzonej Słowian (1868 – 1947)

W rodzinie Jurkowiczów od pokoleń dominowało głęboko patriotyczne, słowiańskie wychowanie i tradycje. Jak zwykle w takich razach wszystkie drogi wiodą do … Krakowa i na Morawy. Jego droga była mocno spleciona z drogami innych Strażników Wiary z Krakowa, tak samo zresztą jak i jego pradziadka Samuela i jego stryja  – pisarza – Jozefa Hurbana. Największą zasługą Duszana Jurkowicza dla Wiary Przyrodzonej Słowian jest ocalenie słowiańskiego stylu cmentarnego i wplecenie stylu harskiego w chrześcijańskie budownictwo sakralne w Karpatach – w Małopolsce (Białej Chorwacji -Harusji), Słowacji, Morawach i Czechach.


Dušan Jurkovič

Z Wikipedii

Dušan Samo Jurkovič – jeden z najwybitniejszych architektów słowackich. Urodził się 23 sierpnia 1868 r. w rodzinie ewangelickiego proboszcza, jako piąte dziecko z sześciorga, na pograniczu Słowacji i Moraw w miejscowości Turá Lúka pod Myjavą, powiat Senica, zmarł 21 grudnia 1947 r. w Brezovej pod Bradlom.

Pochodził z patriotycznej słowackiej rodziny – był prawnukiem działacza patriotycznego Samuela Jurkoviča (1796-1873), a jego stryj to słowacki pisarz Jozef Miloslav Hurban (1817-1888).

Luhaczowice według projektu Duszna Jurkowicza

Dzieciństwo. Szkoła

Do dziesiątego roku życia mieszkał w domu rodzinnym, potem uczęszczał do szkoły w węgierskim miasteczku Šamorín. Następnie zapisał się do niższego gimnazjum w mieście Sopron. Studiował w Wiedniu architekturę – był absolwentem wiedeńskiej Kunstgewerbeschule.

Duszan Jurkowicz – kapliczki drogi krzyżowej w stylu harskim – góralskim

Sylwetka

Był budowniczym, działaczem kulturalnym i społecznym. Interesował się sztuką ludową i prowadził samodzielne badania etnograficzne. Podczas krótkiej praktyki w pracowni architektonicznej w Martinie zafascynowało go mistrzostwo miejscowych góralskich cieśli, wykonujących drewniane elementy konstrukcji budowlanych. Kolejne sześć lat przepracował w pracowni architekta Michala Urbanka w morawskim Vsetínie. Dzięki jego poparciu zaprojektował budowle na Wystawę Krajoznawczą we Vsetínie oraz zorganizował chałupę wałaską (czes. Valašská chalupa) na wielką ogólnokrajową Wystawę Krajoznawczą w Pradze w 1895 r., stając się pionierem muzealnictwa skansenowego.

Żywe zainteresowania folklorystyczne odcisnęły wyraźne piętno na twórczości Jurkowicza, obfitującej w przetworzone motywy ludowe. Wysoka ocena jego dokonań w Pradze przyniosła mu zamówienie na projekty zespołu schronisk turystycznych na grzbiecie Pustevny pod Radgoszczem w Beskidzie Śląsko-Morawskim. Zbudowane w latach 1897-1899 obiekty (Libušín i Maměnka) do dziś wyróżniają się oryginalną architekturą i pieczołowicie zachowanym wystrojem wnętrz. Jedną z kolejnych jego realizacji była Droga Krzyżowa na górze Hostyn koło Ołomuńca (1903), której stacje przypominały góralskie kapliczki. Z innych jego prac warto wymienić budowlę Instytutu Pomologicznego w miejscowości Bohunice (1900-1901), dom regionalny w Skalnicy (1905), willę „U Rezku”, przypominającą styl zakopiański, oraz stację kolei linowej w Tatrzańskiej Łomnicy (1935-1937). Interesującym przykładem twórczości Jurkowicza jest jego własna willa wzniesiona w Brnie Žabovřeskach (1905-1906), która jest wyjątkowym przykładem syntezy twórczości ludowej z aktualnymi trendami wiedeńskiej moderny i wzorami brytyjskimi. Wiedeński geometryzm widoczny jest również na plakacie z „Wystawy architektury i przemysłu artystycznego”, jaką Jurkowicz zorganizował w swej willi z okazji jej ukończenia.

Cmentarz nr 11 w Woli Cieklińskiej autorstwa Duszana Jurkowicza

Działalność w Oddziale Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie

Bardzo ciekawy epizod wiąże Duszana Jurkowicza z Polską i Beskidem Niskim podczas I wojny światowej. Zgłosił się do armii austro-węgierskiej jako jednoroczny ochotnik. W latach 1916-1918 na terenie Beskidu Niskiego został pracownikiem Oddziału Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie przy dowództwie okręgu wojskowego „Galicja Zachodnia” w Krakowie. Mianowano go kierownikiem, projektantem i nadzorcą budowy cmentarzy wojennych w Okręgu Żmigrodzkim (jednym z dziesięciu w Galicji Zachodniej) z siedzibą w Nowym Żmigrodzie, w którym powstało 31 cmentarzy wojennych. Stał się najpopularniejszą i niekonwencjonalną postacią w środowisku artystycznym skupionym w Oddziale Grobownictwa Wojennego. Zachwyt i podziw budziły, powszechnie uznane za najbardziej udane kompozycyjnie i krajoznawczo, jego rozwiązania projektowe cmentarzy wojennych w całej Galicji Zachodniej.

Cmentarz Wojenny nr 60 – Przełęcz Małastowska

Jurkovič osobiście zaprojektował ok. 35 cmentarzy wojennych. Obok założeń kompozycyjnych i przestrzennych cmentarzy, z upodobaniem projektował również elementy składowe cmentarzy i szczegóły ich wystroju. Zaprojektował m.in. kilkanaście wersji drewnianych krzyży nagrobnych i duże krzyże pomnikowe, pojedyncze oraz w zbiorowe. Jego projekty krzyży były wykorzystane również w innych okręgach cmentarnych krakowskiego Wydziału Grobownictwa Wojennego. Projektował głównie w drewnie, opierając się na rozwiązaniach technicznych stosowanych od wieków przez karpackich cieśli. Zdarzały się również projekty krzyży kamiennych a oraz żeliwnych z palmetową dekoracją (można spotkać je na dwóch cmentarzach: w Nowym Żmigrodzie (Cmentarz Wojenny nr 8) i na (Cmentarzu Wojennym nr 11 w Woli Cieklińskiej).


Dorobek

Twórczość Jurkoviča jest oryginalna i nieporównywalna do dzieł innych projektantów zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych. Głównym czynnikiem odróżniającym Jurkowicza były: inspiracja budownictwem regionalnym oraz fantastyczne wyczucie nastroju beskidzkiego krajobrazu.

Cmentarz nr 60 na Przełęczy Małastowskiej autorstwa Duszana Jurkowicza

Poza zachodniogalicyjskimi cmentarzami wojennymi, do najbardziej znanych projektów Jurkowicza należą (obok wspomnianych wyżej):

 • schroniska górskie Libušín i Maměnka na Pustevnách w Beskidzie Śląsko-Morawskim (1897-1899);
 • projekt przebudowy zamku w Nowym Mieście nad Metują (1908-1913);
 • pomnik nagrobny Josefa Miloslava Hurbana, pisarza i polityka słowackiego (1948);
 • Grobowiec Milana R. Štefánika na skale Bradlo;
 • rekonstrukcja renesansowego kasztelu z przełomu XVI i XVII w. w Spiskim Szczawniku;
 • projekt odbudowy ruin średniowiecznego zamku w Zwoleniu (Słowacja) (1923, nie zrealizowany);
 • budynki zdrojowe (tzw. kolonáda) w uzdrowisku Luchaczowicach;
 • budynek restauracji i towarzyszące, w osadzie Peklo koło Nowego Miasta nad Metują (Czechy);
 • willa doktora Náhlovskiego w Pradze – Bubeneč;
 • sanatorium Kocha w Bratysławie;
 • droga krzyżowa na Hostýně;
 • dom czynszowy w Brnie – ul. Dvořákova 10;
 • Jiráskova wieża koło Náchodu.

Brezová pod Bradlom: grobowiec Milana Rastislava Štefánika projektu Dušana Jurkoviča

Do ostatnich lat życia pozostał twórczy i czynny zawodowo. W celu popierania i umocnienia dorobku kultury i sztuki słowackiej, z grupą zapaleńców utworzył 21 czerwca 1921 r. tzw. Artystyczną Biesiadę Słowacką w Bratysławie. Tę ciekawą grupę artystyczną powołano w celu popierania i umocnienia dorobku kultury i sztuki słowackiej.

Po II wojnie światowej zaprojektował monumentalny pomnik-mauzoleum Słowackiego Powstania Narodowego (SNP) w Kremniczce koło Bańskiej Bystrzycy wybudowany w 1949 r. w stylu przypominającym kamienne cmentarze Dušana Jurkoviča.

Dušan Jurkovič

Słowacka strona poświęcona Duszanowi Jurkowiczowi.

Dušan Jurkovič patril k úspešným propagatorom ľudového umenia. Kiež by sme sa aj dnes inšpirovali jeho tvorbou, možno by boli naše mestá krajšie

Dielo architekta Dušana Jurkoviča (1868-1947) sa právom považuje za kultúrne dedičstvo celého národa. Jurkovič patril medzi prvých, skutočne úspešných propagátorov slovenského ľudového umenia na medzinárodnej scéne. Už ako začínajúci architekt dokázal veľkú časť ľudového umenia zmapovať a následne pretaviť do umeleckej formy. Vo vrcholnom období životnej cesty rozvinul pôvodne prevzaté architektonické prvky a motívy ľudovej tvorby do charakteristického rukopisu.

Oduševnený vzťah Jurkoviča k hodnotám vlastného národa sa formoval v útlom detstve. Pochádzal z národne uvedomelej rodiny. Bol vnukom zakladateľa slovenského družstevníctva Samuela Jurkoviča a synovcom Jozefa Miloslava Hurbana. Otec Juraj Jurkovič pôsobil ako notár v Brezovej pod Bradlom, kam sa aj s rodinou presťahoval z Turej Lúky. Veľkým citovým prameňom Jurkovičovej tvorby bola matka Emília, dcéra Samuela Jurkoviča.

Dušan Samo Jurkovič sa narodil 23. augusta 1868 ako piate zo šiestich detí. Základy vzdelania dostal v Brezovej pod Bradlom, pokračoval na nižšom gymnáziu v Šoproni. Výtvarný a technický talent mladého Dušana presvedčil rodinu, aby mu umožnila štúdium staviteľstva na Štátnej priemyselnej škole vo Viedni.

Schronisko Jiraszkowa Hata

Básnik dreva

Život vo Viedni bol pre Jurkoviča ťažký. Prišiel sem ako šestnásťročný bez znalosti nemčiny a bez koruny vo vrecku. Stravoval sa vo vývarovni pre chudobných za dómom Sv. Štefana. Štúdiá však položili základný kameň jeho tvorby. Oboznámil sa s modernými názormi na urbanizmus a objavil myšlienkový svet nového smeru architektúry a umenia, ktorým bola secesia. Medzi hlavné ideovo-estetické zdroje secesie patrilo ľudové umenie. Súdobí architekti sa pokúšali vytvoriť národný architektonický sloh podľa charakteristických prvkov ľudového staviteľstva. Zároveň študovali a preberali postupy ľudového remesla. Jurkovič sa jednoznačne prihlásil k tomuto smeru. Pre tvorivé hľadanie podnetov v ľudovom umení a v postupoch ľudového remesla ho motivovali okrem štúdií aj niektoré silné zážitky z mladosti. Jedným z nich bola návšteva ľudovo-umeleckej výstavy v Martine počas školských prázdnin roku 1887. Doslova na celý život ho ovplyvnila krása vystavených ľudových výšiviek, ale najmä drevená veža, postavená slovenským architektom B. Bullom v štýle miestnej ľudovej architektúry.

Po ukončení školy prežil Jurkovič tovarišské roky v projekčnej kancelárii M. Urbánka v moravskom Vsetíne. Zároveň začal svoj vlastný dlhoročný výskum ľudového staviteľstva na severozápadnom Slovensku a moravsko-slovenskom pomedzí. Zaujala ho najmä architektúra Oravy a rázovitej obce Čičmany. Výsledky výskumu využil na Česko-slovanskej národopisnej výstave v Prahe v roku 1895. Podľa jeho náčrtov tu postavili presnú repliku typického domu z Čičmian. Exponát mal veľký úspech a vošiel ním do povedomia odbornej a laickej verejnosti. Neskôr dostal objednávku na prestavbu turistických objektov, takzvaných pustevní, na hore Radhošť na Morave. V projektoch pustevní vynikajúcim spôsobom skombinoval množstvo architektonických prvkov ľudových stavieb do jednotného umeleckého tvaru. Teoretici umenia, ale aj obyčajní turisti, boli krásou pustevní unesení. Za toto dielo si vyslúžil označenie básnik dreva.

Staviteľ Luhačovíc

Domácu aj zahraničnú verejnosť oboznamoval Jurkovič so slovenským ľudovým umením prostredníctvom odborných článkov. Najväčší prínos v tomto smere mala Jurkovičova 14-zväzková práca encyklopedického charakteru Die slowakische Volksarbeit, vychádzajúca trojjazyčne vo Viedni.

Množstvo ľudových motívov z rôznych častí Slovenska a Moravy nájdeme aj v interiéroch spolkového a kultúrneho domu v Skalici. Skalický projekt bol plodom spolupráce D. Jurkoviča s národným hnutím, predovšetkým so skupinou okolo hlasistu Dr. Pavla Blahu. Jurkovič mal úzke vzťahy so slovenským národným hnutím už od študentských čias vo Viedni, keď pôsobil v spolku slovenských študentov Tatran. Veľkým dielom prispel najmä k rozvoju česko-slovenskej vzájomnosti. Pre väčšinu príslušníkov vlastného národa však ostával neznámym a pre vládne úrady Uhorska nepohodlným umelcom.

Bolo smutnou skutočnosťou, že diela, oslavujúce slovenské ľudové umenie, otvorili Jurkovičovi najskôr cestu do sŕdc českého a moravského ľudu. Presťahoval sa do Brna, kde si otvoril vlastnú projekčnú kanceláriu. Brno mu celých dvadsať rokov nahrádzalo rodný kraj. Stal sa žiadaným architektom, tvoriacim projekty pre významné inštitúcie, mestské samosprávy a popredné osobnosti. Medzi týmito dielami vynikal projekt letnej vily pre moravského podnikateľa R. Bartelmusa. Práca na projekte ovplyvnila jeho osobný život. Konzultácie o plánoch vily s dcérou R. Bartelmusa Boženou boli natoľko zasvätené, že skončili sobášom a následným príkladným manželským vzťahom. V rozmedzí rokov1904 až 1907 sa Jurkovičovcom narodili traja synovia – Juraj, Ján a Pavol. Ich otec nechal pre svoju rodinu postaviť pri Brne dom podľa vlastných projektov. Dnes sa radí k jeho najlepším prácam.

Najvýznamnejšie dielo z obdobia pred rokom 1914 venoval D. Jurkovič moravským kúpeľom Luhačovice. Myšlienkou komplexnej prestavby kúpeľov sa zaoberal od roku 1902 až do prvej svetovej vojny. Z rozsiahlej série projektov sa pre byrokratické obštrukcie uskutočnilo iba torzo. Luhačovické stavby však napriek tomu patria ku klenotom modernej českej, ako aj slovenskej architektúry. Predstavujú jednu z najkrajších ukážok česko-slovenskej vetvy európskej secesie.

Jedným z vrcholných období tvorby D. Jurkoviča sa paradoxne stala prvá svetová vojna. Ako architekt musel nastúpiť na vojenskú službu vo funkcii projektanta poľných cintorínov pri veliteľstve v Krakove. Tu navrhol celý komplex vojenských cintorínov, situovaných v oblasti západnej Haliče. Viacerí výtvarní teoretici považujú stavby cintorínov za majstrove umelecky najhodnotnejšie diela. Práve tu začala známa Jurkovičova pomníková tvorba a zavŕšil sa prechod od dreva ku kameňu.

Mogiła Rastisława Stefanika

Mohyla a náhrobky

Národné oslobodenie Slovákov roku 1918 Jurkoviča vnútorne presvedčilo, aby sa vrátil z Brna späť na rodné Slovensko. Prvou zastávkou bola Skalica. Potom sa natrvalo usadil v Bratislave, kde spolu s manželkou a deťmi našli nový domov. Jeho tvorba z medzivojnových rokov mala v porovnaní s rannými dielami značne odlišný charakter. Postupne preberal podnety z nových nastupujúcich architektonických smerov, medzi iným aj z funkcionalizmu. Projektoval veľké nájomné domy aj typizované rodinné domčeky pre široké vrstvy. Zároveň tvorivo nadväzoval na umelecké zámery z predošlého obdobia, napríklad na úpravy historických objektov. Vypracoval projekt prestavby zámku vo Zvolene a návrh rekonštrukcie bratislavského hradu ako univerzitného centra. V dvadsiatych rokoch sa významne zapojil do spoločensko-kultúrnych aktivít. Patril k zakladateľom Zemedelského múzea v Bratislave, pôsobil ako vládny komisár na ochranu pamiatok a predseda Umeleckej besedy Slovenskej. Srdcovou záležitosťou D. Jurkoviča, náruživého turistu, plavca a lyžiara, bola ochrana prírody. Zaslúžil sa napríklad o sprístupnenie Demänovskej jaskyne.

V tomto období sa Jurkovičovi podarilo uskutočniť jeho najznámejšie a všeobecne najuznávanejšie dielo – mohylu s hrobom Milana Rastislava Štefánika na Bradle. K Štefánikovi mal blízky vzťah, lebo obaja prežili detstvo v kraji pod Bradlom. Projektom mohyly splnil Štefánikovo želanie spočinúť v rodnej pôde. Mohyla, slávnostne odhalená 23. septembra 1928, patrí k vrcholom monumentálnej pomníkovej tvorby na Slovensku.

Dušan Jurkovič vytvoril diela na pamiatku viacerých významných osobností: P. O. Hviezdoslava, J. Kollára, J. Björsona, J. M. Hurbana a ďalších. V tridsiatych rokoch pokračovala jeho tvorba v duchu doby. Projektoval školy, technické stavby, obytné domy, kostoly. Osobitne treba spomenúť funkcionalistický projekt Kochovho sanatória v Bratislave a stanice lanovky na Lomnický štít.

V období vojnovej Slovenskej republiky sa ako človek verný česko-slovenskej vzájomnosti a demokracii odmlčal. Proti totalite a násiliu viedol vlastnú vojnu vo svojich dielach. V tichu pracovne vytváral veľké pomníkové projekty. Ku koncu vojny prelomil steny samoty a prostredníctvom synov sa zapojil do aktívneho odboja. Po roku 1945 sa napriek vysokému veku opäť pustil do umeleckých a spoločenských aktivít. Jeho posledným realizovaným dielom bol pomník obetiam v Kremničke. Odišiel náhle 21. decembra roku 1947.

Materiał pochodzi ze słowackiej strony poświęconej architekturze:

http://architektura.euforion.sk/clanok/dusan-jurkovic.html


Grab: „Prasłowiańskie” cmentarze Duszana Jurkoviča

Zainteresowanych całością artykułu kieruję na stronę Andrzeja Osińskiego:

http://andrzejosinski.wordpress.com/2009/02/

W centralnej, słabo zaludnionej i z rzadka odwiedzanej części Beskidu Niskiego malowniczo rozlokował się Grab – przygraniczna osada, licząca sobie ledwie kilkanaście gospodarstw. Miejscowość ta istniała już w XV wieku, a jeszcze wcześniej przez przełęcz nad Grabem prowadził znaczący szlak handlowy z Jasła do Bardejova. Na przełomie XIX i XX stulecia we wsi działały urząd pocztowy i szkoła; mieszkało tu wówczas ponad 670 osób, a podobny stan liczebny utrzymał się jeszcze w okresie międzywojennym. Kres rozwoju Grabu przyniosły burzliwe wydarzenia lat 1945-1947, kiedy to większość rdzennych mieszkańców wyjechała na tereny byłego Związku Radzieckiego lub została wysiedlona w ramach Akcji „Wisła” na Ziemie Zachodnie. Z exodusu powróciło po 1956 r. kilka rodzin; w międzyczasie pojawili się tu także osadnicy pochodzenia polskiego.

Dziejowe zawieruchy zepchnęły Grab do roli węzła turystycznego, nie odebrały jednak temu siołu niezwykłego uroku oraz niepowtarzalnego nastroju, tak charakterystycznego dla rozsianych w tej części Karpat ludzkich siedzib. Specyficznym beskidzkim klimatem przesiąknięte są również dwie żołnierskie nekropolie, stanowiące pokłosie tragicznych wypadków Wielkiej Wojny i oznaczone w ewidencji wojskowej numerami 4 oraz 5. Założenia te wyszły spod ręki eminentnego słowackiego architekta Duszana Jurkoviča (1868-1947) – niekonwencjonalnego i oryginalnego twórcy działającego na rzecz cesarsko-królewskiego Wydziału Grobów Wojennych w Krakowie. To o nim praski krytyk sztuki Josef Merhaut, po obejrzeniu słynnej willi „u Rezku” koło Nowego Miasta nad Metują (1900-01), uronił takie oto słowa: „Ten architekt jest niczym starodawny, romantyczny bard, który sam pieśni układa i sam śpiewa, grając na czarownych strunach lutni”.

Kiedy polityczne i wojskowe wypadki lata 1914 roku przekreśliły marzenia i oczekiwania milionów, dając asumpt epoce przeczutej w zdeformowanych konfesjach ekspresjonistów, Jurkovič był już w pełni dojrzałym twórcą o pokaźnym dorobku artystycznym oraz pionierem budownictwa skansenowskiego w tej części Europy. Jego „izba wałaska” we Vsetínie istniała już w rok po założeniu skansenu w Sztokholmie, a „wieś wałaska” zaprezentowana na wielkiej wystawie etnograficznej w Pradze w 1895 roku, zapoczątkowała w Czechach i na Słowacji serię naukowych badań nad tamtejszą twórczością ludową. Bezpośrednia styczność Jurkoviča z lokalną kulturą i sztuką, jego wędrówki po pograniczu Moraw i Słowacji, osobiste dociekania i analizy, poparte szeregiem notatek, rysunków, fotografii i szkiców, odegrały znaczącą rolę w artystycznej karierze mistrza, wydając osobliwy plon w okresie Wielkiej Wojny.

Na terenie I okręgu żmigrodzkiego, w granicach, którego leży Grab, architekt zaprojektował 31 obiektów położonych bezpośrednio w terenie górskim. „Coś z surowości dziewiczej puszczy zagraża wszędzie w tej górskiej krainie” – ewokowali Hans Hauptmann i Rudolf Broch, autorzy monumentalnej monografii poświęconej galicyjskim grobom wojennym – „W tysiącach miejsc samowładna przyroda niszczy nie do poznania wszystko, co ręka ludzka stworzyła. (…) Kiedy burze cichną, człowiek wędrujący po odludnych szlakach górskich, urzeczony bywa przejmującą ciszą. Nie wabią nigdzie miłe i swojskie odgłosy lasu. Z rzadka jedynie widać nad konarami drzew bezgłośnie przelatującego ptaka. Żadnego szelestu w skałach, odgłosu łamanych gałęzi, kolorowej gry motyli i ważek. Tak jak gdyby życie uciekło przed ponurą powagą tej krainy, nie mając odwagi powrócić tu nawet w złotych promieniach wiosennego i letniego słońca”.

Zastane warunki geograficzne zaważyły na decyzji artysty o rezygnacji z transportowania materiałów budowlanych z odległych magazynów centralnych i skierowały jego uwagę na wszechobecne tu kamień oraz drewno. Staranne i harmonijne połączenie tych elementów doprowadziło do powstania nie mających sobie równych założeń cmentarnych, pełnych z jednej strony monumentalizmu i symetrii, z drugiej zaś – lekkości, giętkości, wykwintności oraz wybujałej ornamentyki. Praktycznie wszystkie projekty Jurkoviča – absolwenta wiedeńskiej Kunstgewerbeschule – zdradzają inspirację drewnianym budownictwem ludowym. Znamienny także jest ich program, który można określić mianem „prasłowiańskiego” lub „pseudo-słowiańskiego”, a nadto niebywale intuicyjne wyczucie nastroju beskidzkiego krajobrazu, w którym realizacje te zdają się być raczej wytworem samej przyrody i jej nieokiełznanych sił, aniżeli dziełem rąk ludzkich.

Sam twórca tak oceniał swoją pracę: „Gdy dzielono teren, nikt nie miał ochoty na pograniczne Karpaty. Dałem sobie przydzielić górską krainę. (…) Podczas gdy moi wiedeńscy koledzy lokowali swoje cmentarze w bezpośredniej bliskości cmentarzy ogólnych, miast i osad, ja wybierałem odległe wzgórza, strome stoki, a przede wszystkim miejsca najgorętszych walk (…) postanowiłem umieszczać swoje cmentarzyki w naturalnym pięknie stoków karpackich, jak gdyby wytworzyły je tam niewidzialne ręce miejscowej tradycji ludowej”.

Jako człowiek ideowo zaangażowany i doświadczony w pracy terenowej, Jurkovič osobiście odwiedzał miejsca pochówku, szkicował, sporządzał notatki i robił zdjęcia, podejmował decyzje o rozbudowie mogił już istniejących lub o lokalizacji nowych. Doskonale postrzegał, iż ta przymusowa sytuacja, pociąga za sobą cały szereg zalet, począwszy od możliwości swobodnego eksperymentowania bezpośrednio w plenerze, poprzez dysponowanie materiałem i gotową na każde zawołanie grupą świetnych fachowców w postaci jeńców wojennych, a skończywszy na stałym nadzorze nad ostatecznym kształtem każdej budowli. Zadecydowało to ogromnej różnorodności powstających dzieł, w których prócz osobistego, wielce oryginalnego doświadczenia, krzyżowały się i przenikały wszystkie niemal tendencje i kierunki sztuki europejskiej początku XX wieku. Analiza stylistyczna powstałych obiektów ujawnia nadto, iż użyte w nich elementy i symbole, umiejętnie przetworzone i zaadaptowane, sięgają do odległych źródeł starożytności i średniowiecza. Grupę, jako całość wyróżnia nieobecność jednoznacznie wojennej retoryki, jednak konkretne rozwiązania, z uwagi na fakt, iż artysta nie przenosił do swych projektów gotowych form stylowych, ale traktował je jako punkt wyjścia do dalszych opracowań i rozważań, są w pełni indywidualne i wymykają się wszelkim klasyfikacjom.

Cmentarz wojenny nr 4 w Grabiu jawi się pierwszorzędną manifestacją tych artystycznych poszukiwań, będąc – obok założeń w Gładyszowie, na Beskidku nad Konieczną, na Rotundzie oraz na Przełęczy Małastowskiej – najpełniejszym może wyrazem twórczego „credo” Jurkoviča oraz szczególną syntezą uduchowionej epoki, której I wojna światowa położyła kres ostateczny i nieodwracalny. Wznosi się on na osamotnionym wzgórzu w pobliżu przejścia granicznego do Niżnej Polanki, kryjąc szczątki 141 poległych żołnierzy obu armii, pochowanych w 53 mogiłach pojedynczych i 31 zbiorowych. Prócz Austriaków i Rosjan spoczywają tu również Czesi pochodzący z okolic Hradec Kralowe i Mlada Bolesław. Są to ofiary krwawych walk zimowych, toczonych w mroźnych miesiącach zimowych na przełomie 1914 i 1915 roku…