białczyński

2014. 02. 01. – Azarow uciekł do Austrii! Niemiecki portal Onet.pl porównuje dobroczyńców ludzkości Jaruzela i Janukowycza! – Wolna Ukraina dla Rad!!! Życzenia dla Wolnej Ukrainy od Ruchu Wolnych Ludzi Wolnej Polski.

Posted in Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 28 Styczeń 2014

flaga_polska

Ostatnia aktualizacja:

2014.02.01 – Azarow uciekł do Austrii! Niemiecki portal Onet.pl porównuje dobroczyńców ludzkości Jaruzela i Janukowycza! – Wolna Ukraina dla Rad!!!

Dziwi mnie beztroska postawa niemieckich właścicieli portali Internetowych Onet.pl i Interia.pl w stosunku do bredni jakie tam się wypisuje i postawy ideowej, często o jednoznacznie antydemokratycznym zabarwieniu jaką się tam w ich imieniu prezentuje. Gdyby na przykład Onet.pl był moją własnością nigdy w życiu nie dopuściłbym, by publikowano tam teksty tak ewidentnie kłamliwe i tak niewiarygodnie głupie jak to ma miejsce. Mam wrażenie, ze osoby zarządzające tym portalem w imieniu niemieckiego właściciela podrzynają gałąź na której ów właściciel siedzi.  Pisanie Polakom, że Jaruzelski w jakikolwiek sposób przyczynił się do “łagodnego oddania władzy przez Komuchów” jest dla każdego Polaka nie tylko śmieszne, niepoważne i kłamliwe, ale wręcz obrażające, bo sugeruje, że Polacy stracili pamięć lub też są kompletnymi idiotami nie rozumiejącymi co się wokół nich działo i dzieje. Słowem jest to przemowa do zupełnie otumanionych, ogłupiałych Lemingów za których bierze się tam Całe Polskie Społeczeństwo!

Gloryfikacja Okrągłego Stołu, gloryfikacja Jaruzelskiego, gloryfikacja Wałęsy o którym wiadomo kim był, nachalne twierdzenie że  cytuję: “Ukraina nie ma szans bo Rosja jest mocarstwem o ugruntowanej pozycji”.

Inny cytat: że “Jaruzelski nie był złodziejem”…., a także w podtekście, że nie był zbrodniarzem, bo i Polska była inna – wspanialsza” –  to już stwierdzenia urągające elementarnej prawdzie historycznej. Wystarczy porównać Janukowycza z Jaruzelskim co do zbrodniczych osiągnięć żeby zobaczyć kto jest prawdziwym katem swojego narodu. Oto parę pytań które nawet najgłupszym i najbardziej ograniczonym Lemingom muszą otworzyć oczy na skalę zbrodni przeciw Narodowi jakiej dopuścił się jeden i drugi:

Czy Janukowycz przewodzi Huncie Wojskowej i wprowadził Stan Wojenny?

A czy Jaruzelski został skazany prawomocnym wyrokiem sądu III RP za udział w zbrodniczym związku zbrojnym zmierzającym do obalenia legalnego porządku PRL, czyli za udział w Huncie Wojskowej?!!! Ależ tak, został, i był tego związku zbrojnego głównym reżyserem i FUHREREM. Czy zatem nie powinien odpowiadać za wszystko co się działo przez 8 lat owego zbrodniczego okresu Stanu Wojennego i potem za jego prezydentury?

Ile lat Janukowycz sprawuje dyktaturę nad Ukrainą?    – ZERO, a ile Jaruzelski? – 8 lat!!!

Ile osób skazał Janukowycz na wygnanie z Ukrainy za granicę? – z tego co wiem to nikogo. A Jaruzelski: 100.000 – 500.000? A może więcej.

Ile osób wpakował do więzień Janukowycz? – 100 – 500 – 1000?!  Ile Jaruzelski: 10.000 – 20.000!!!

Ile osób zabiły rządy Janukowycza? – Jak do tej pory 6. – Ile Jaruzelskiego?! – Lekko licząc 100 zabitych.

Czyżby Jaruzelski nie przygotowywał przez 8 lat masowej kradzieży majątku narodowego przez UBeków, WSI-oficerów i nomenklaturę PZPR, czyżby nie pootwierał tysięcy spółek polonijnych założonych przez UBeków, agentów i PZPRowców w trakcie całych 8 lat Stanu Wojennego? Czyżby w końcu nie przygotowano planu i nie dokonano grabieżczej prywatyzacji za czasów jego PREZYDENTURY? Prezydent – Rezydent KGB w Polsce!  

Dajcież mu jeszcze póki żyje Pokojową Nagrodę Nobla – niemieccy właściciele Onet.pl!!! 

I jeszcze jedno. Ukraina wciela w życie ten plan o jakim wam kiedyś napisałem. Gdziekolwiek nie ukryje się zbrodniarz Azarow tam dopadnie go Naród Ukraiński i z kimkolwiek zbrodniarz Azarow będzie chciał się przyjaźnić i robić interesy to tenże osobnik będzie na równi z owym zbrodniarzem pikietowany do końca swoich dni i okryty hańbą oraz ostracyzmem. To jest ta metoda która czeka też wszystkich polskich złodziei i morderców. Gdziekolwiek  kiedykolwiek uciekną. Mogą się ukryć tylko w takim samym zbrodniczym państwie jakie sami ustanowili – w Moskwie albo najlepiej Korei Północnej. Odpowiednie akapity są wytłuszczone na pomarańczowo i czerwono.

Kupując (TERAZ – TUTAJ!)
Budujesz Wolne Media Wolnych Ludzi

“Polski Łącznik” wreszcie opublikowany po 24 latach, już w Sklepiku – tylko 30,00 PLN

polski łącznik okładka

Ukraina: MSW chce rakietowych miotaczy ognia

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ukraina-msw-chce-rakietowych-miotaczy-ognia/8tf3g

Ukra­iń­skie media opu­bli­ko­wa­ły pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia rządu, ze­zwa­la­ją­ce­go mi­li­cji na uży­cie ro­syj­skich ra­kie­to­wych mio­ta­czy ognia “w celu za­pew­nie­nia po­rząd­ku pu­blicz­ne­go”.

MSW chce rakietowych miotaczy ognia MSW chce rakietowych miotaczy ognia Foto: Reuters

Pod pro­jek­tem wid­nie­ją pod­pi­sy by­łe­go pre­mie­ra My­ko­ły Aza­ro­wa i p.o. szefa MSW Wi­ta­li­ja Za­char­czen­ki.

Na Ukra­inie trwa obec­nie bar­dzo głę­bo­ki kry­zys, wy­wo­ła­ny ma­so­wy­mi wy­stą­pie­nia­mi prze­ciw­ni­ków władz, w wy­ni­ku czego śmierć po­nio­sło co naj­mniej sześć osób. We wto­rek pre­mier Aza­row podał się do dy­mi­sji, po czym pre­zy­dent Wik­tor Ja­nu­ko­wycz pod­pi­sał de­kret o zdy­mi­sjo­no­wa­niu całej Rady Mi­ni­strów. Ukra­iń­cy żyją po­gło­ska­mi o przy­go­to­wa­niach do wpro­wa­dze­nia stanu wy­jąt­ko­we­go.

Pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia po­ja­wił się na stro­nie in­ter­ne­to­wej za­zwy­czaj do­brze po­in­for­mo­wa­ne­go, opi­nio­twór­cze­go ty­go­dni­ka “Dzer­ka­ło Tyż­nia”. Ga­ze­ta in­ter­ne­to­wa “Ukra­in­ska Praw­da” opu­bli­ko­wa­ła na­stęp­nie do­ku­men­ty zwią­za­ne z tą spra­wą.

Wy­ni­ka z nich, że Za­char­czen­ko zwró­cił się do rządu o ze­zwo­le­nie na wy­ko­rzy­sty­wa­nie przez mi­li­cję m.​in. ra­kie­to­wych mio­ta­czy ognia “Trzmiel” i “Trzmiel-M”. W wy­ja­śnie­niu Za­char­czen­ko na­pi­sał, że środ­ki te po­zwo­lą “na za­pew­nie­nie od­po­wied­niej re­ali­za­cji zadań do­ty­czą­cych ochro­ny po­rząd­ku pu­blicz­ne­go, bez­pie­czeń­stwa oby­wa­te­li i walki z prze­stęp­czo­ścią”.

“Trzmie­le” to broń pro­duk­cji ra­dziec­kiej, która po raz pierw­szy zo­sta­ła wy­ko­rzy­sta­na w la­tach 80. w Afga­ni­sta­nie. We­dług do­stęp­nych w in­ter­ne­cie źró­deł znaj­du­ją się one na wy­po­sa­że­niu sił zbroj­nych i sił MSW. Mio­ta­cze te zo­sta­ły użyte w 2005 r. pod­czas akcji od­bi­ja­nia za­kład­ni­ków w szko­le w Bie­sła­nie.

22 stycz­nia rząd Aza­ro­wa roz­sze­rzył listę środ­ków, które mogą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne przez mi­li­cję do “po­wstrzy­ma­nia ma­so­wych za­mie­szek i gru­po­we­go na­ru­sze­nia po­rząd­ku pu­blicz­ne­go”, m.​in. o gra­na­ty dymne i ga­zo­we.

Ze­zwo­lo­no wów­czas mi­li­cji na uży­wa­nie ręcz­nych gra­na­tów dym­nych, gra­na­tów ga­zo­wych i świetl­nych oraz gra­na­tów świetl­no-hu­ko­wych, któ­rych do­tych­czas nie było na li­stach do­zwo­lo­nych środ­ków. Ko­rzy­sta­nie z nie­któ­rych z nich było do­tych­czas do­pusz­czal­ne wy­łącz­nie pod­czas ope­ra­cji spe­cjal­nych.

Aby obejrzeć ten materiał wideo potwierdź, że masz ukończone 18 lat.

Dramatyczne wydarzenia na Ukrainie. Wywieźli ich do lasu i torturowali – Z wielu aktów przemocy, jakie miały miejsce na Ukrainie, ten był najtragiczniejszy. Ekipa Onetu, która przebywa na Ukrainie, rozmawiała z Igorem Łucenko, który był bity i torturowany. Wywieźli ich do lasu. Igora skatowali, a Jurija zabili. – To była taka polityczna dyskusja z elementami tortur – wspomina ze szpitala Igor Łucenko, znany aktywista Majdanu, w rozmowie z Onetem. – Onet.

Rada Mi­ni­strów zmie­ni­ła wtedy także za­sa­dy uży­cia prze­ciw­ko de­mon­stran­tom ar­ma­tek wod­nych. Wcze­śniej nie można było ich uży­wać przy tem­pe­ra­tu­rze po­ni­żej zera stop­ni Cel­sju­sza. Ogra­ni­cze­nie to znie­sio­no.

Azarow schronił się w Austrii

Były pre­mier Ukra­iny My­ko­ła Aza­row, który na po­cząt­ku mi­ja­ją­ce­go ty­go­dnia podał się do dy­mi­sji, wy­je­chał do Au­strii, gdzie miesz­ka­ją człon­ko­wie jego naj­bliż­szej ro­dzi­ny – po­in­for­mo­wa­ły ukra­iń­skie media po­wo­łu­jąc się na ga­ze­ty au­striac­kie.

Na swym ofi­cjal­nym pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku były szef rządu na­pi­sał, że po­trze­bu­je kilku dni od­po­czyn­ku. Prasa na Ukra­inie za­sta­na­wia się, dla­cze­go znany ze swych sym­pa­tii pro­ro­syj­skich Aza­row nie od­po­czy­wa w Rosji, lecz w Unii Eu­ro­pej­skiej, przed którą w ostat­nich mie­sią­cach tak ak­tyw­nie ostrze­gał oby­wa­te­li swego kraju, stra­sząc m.​in. pa­nu­ją­cym tam ho­mo­sek­su­ali­zmem.

Wia­do­mość o wy­jeź­dzie Aza­ro­wa do Au­strii prze­ka­zał po­pu­lar­ny dzien­nik “Kro­nen Ze­itung”. We­dług niego b. pre­mier Ukra­iny opu­ścił kraj na po­kła­dzie pry­wat­ne­go sa­mo­lo­tu kilka go­dzin po zwol­nie­niu ze sta­no­wi­ska i za­mie­rza po­zo­stać w Au­strii przez dłuż­szy czas.

Dzien­ni­karz ga­ze­ty in­ter­ne­to­wej “Ukra­in­ska Praw­da” Ser­hij Łesz­czen­ko, który śle­dzi ak­tyw­ność biz­ne­so­wą ukra­iń­skich urzęd­ni­ków poza gra­ni­ca­mi kraju, opu­bli­ko­wał w sie­ciach spo­łecz­no­ścio­wych adres domu syna Aza­ro­wa w Wied­niu, w któ­rym naj­praw­do­po­dob­niej za­miesz­kał b. pre­mier.

- Można by­ło­by spraw­dzić, czy to nie tam ukry­wa się przy­wód­ca Par­tii Re­gio­nów (Aza­row wciąż jest li­de­rem tego rzą­dzą­ce­go na Ukra­inie ugru­po­wa­nia). Jeśli tam, to adres ten można prze­ka­zać sto­wa­rzy­sze­niu obro­ny praw mniej­szo­ści sek­su­al­nych, które z pew­no­ścią ucie­szy się z moż­li­wo­ści po­zna­nia tego zna­ne­go kłam­cy w dzie­dzi­nie związ­ków ho­mo­sek­su­al­nych – na­pi­sał Łesz­czen­ko.

Trwa­ją­ce do dziś pro­te­sty na Ukra­inie wy­bu­chły w li­sto­pa­dzie, gdy rząd Aza­ro­wa wstrzy­mał przy­go­to­wa­nia do pod­pi­sa­nia umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z UE. Aza­row wiele razy wy­ja­śniał, że zbli­że­nie z UE stwa­rza­ło­by za­gro­że­nie dla go­spo­dar­ki Ukra­iny.

Twier­dził także, że Ukra­ina nie mogła pod­pi­sać umowy z UE, gdyż Bruk­se­la do­ma­ga­ła się od Ki­jo­wa m.​in. za­le­ga­li­zo­wa­nia związ­ków ho­mo­sek­su­al­nych.

- Ci tak zwani li­de­rzy (opo­zy­cji) opo­wia­da­ją tam bajki, że pod­pi­sze­my umowę i od razu bę­dzie­my jeź­dzić do Eu­ro­py bez wiz. Nic po­dob­ne­go. Po­win­ni­śmy wy­ko­nać sze­reg wy­mo­gów. A wie­cie, co to za wy­mo­gi? Po­win­ni­śmy za­le­ga­li­zo­wać związ­ki ho­mo­sek­su­al­ne i przy­jąć usta­wę o rów­no­upraw­nie­niu mniej­szo­ści sek­su­al­nych. Czy go­to­we jest do tego nasze spo­łe­czeń­stwo? Nasze Cer­kwie są temu ka­te­go­rycz­nie prze­ciw­ne – mówił Aza­row na jed­nym z gru­dnio­wych wie­ców zwo­len­ni­ków jego par­tii w Ki­jo­wie.

więcej: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ukraina-msw-chce-rakietowych-miotaczy-ognia/8tf3g

Posłuchajcie sobie głodnych kawałków o Jaruzelskim na filmiku na Onet.pl

Janukowycz to ukraiński Jaruzelski?

“W mo­men­cie, kiedy w Pol­sce po­ja­wi­ła się oka­zja na zmia­ny, Ja­ru­zel­ski nie prze­szka­dzał, a ja bym nawet po­wie­dział, że po­mógł”. Tak rolę ge­ne­ra­ła Ja­ru­zel­skie­go, po 25 la­tach od Okrą­głe­go Stołu, oce­nia były dzia­łacz “So­li­dar­no­ści” An­drzej Ce­liń­ski. (JS)

2014.01.30

piszą tutaj, że w czwartek po północy ale na Ukrainie tak jak i w Polsce, była wczoraj środa, więc w środę po północy, ze środy na czwartek a nie w czwartek – półanalfabeci pracują w tych niemieckich portalach Internetowych, po prostu Lemingi a nie żadni dziennikarze. Jednakże to, że w Interii pracują Lemingi nie zmienia faktu, że niemieckie portale internetowe uprawiają jakąś dziwaczną politykę, która polega na wzbudzeniu w Polakach nienawiści do Ukrainy i Ukraińców. Nie ulega wątpliwości, że to co wypisuje wczorajszy i dzisiejszy Onet.pl jest skrajnym marginesem nie wartym uwagi, ale tam znajduje się na samym szczycie – TO WIADOMOŚĆ DNIA ONETu z UKRAINY, dziwnym trafem via Moskwa i Prawda – tyle, że Prawda Komsomolska! Brawo niemieccy geszefciarze  Pop-propagandy na usługach Właścicieli Polski! 

Czy Polacy powinni zacząć BOJKOTOWAĆ niepolskie i antypolskie pop-propagandowe media?!

 • Dzisiaj, 30 stycznia (06:16)

  Tiahnybok: Żądań Majdanu nie spełniono

Władze Ukrainy nie spełniły żądań Majdanu, więc “nasza walka trwa nadal!” – ogłosił w czwartek po północy jeden z liderów opozycji Ołeh Tiahnybok po uchwaleniu w parlamencie ustawy o amnestii, opracowanej przez rządzącą Partię Regionów.

Zgromadzeni na Majdanie Niepodległości po przegłosowaniu ustawy o amnestii /AFP
Zgromadzeni na Majdanie Niepodległości po przegłosowaniu ustawy o amnestii
/AFP

- Nie wierzcie w to, że opozycja parlamentarna zdradzi Majdan. Dziś to potwierdziliśmy. Jesteśmy razem z wami i prowadzimy wspólną walkę. Opozycja będzie działać tylko wychodząc z żądań Majdanu, czyli wszystkich protestujących dziś Ukraińców – oświadczył.

Tiahnybok wystąpił w nocy przed kilkoma setkami ludzi, którzy zgromadzili się w centrum protestów antyrządowych, na Majdanie Niepodległości w Kijowie, po przegłosowaniu w Radzie Najwyższej ustawy o amnestii. Opozycja oznajmiła, że nie uzna wyników głosowania, a ustawa została przyjęta niezgodnie z procedurami.

Ustawę przyjęto jednak bez żadnego omówienia. “Za” głosowali posłowie większości rządowej. Opozycja w głosowaniu nie uczestniczyła. Tuż po nim, nie pozwalając nikomu na wypowiedź, przewodniczący parlamentu zamknął obrady.

Deputowani opozycyjni chcieli, by amnestia objęła wszystkich zatrzymanych i aresztowanych uczestników protestów, jednak większość parlamentarna przeforsowała swój projekt. Uzależnia on amnestię od oswobodzenia przez przeciwników władz wszystkich zajętych przez nich budynków rządowych.

W Kijowie na razie panuje spokój. W najbardziej gorącym punkcie konfliktu, na początku prowadzącej do dzielnicy rządowej ulicy Hruszewskiego, gdzie na barykadach stoją naprzeciwko kordonów milicji demonstranci, wciąż trwa rozejm.

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-tiahnybok-zadan-majdanu-nie-spelniono,nId,1097502?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Onet.pl przeciw Majdanowi, na pasku Moskwy i Berlina!!!

Andrij Tarasenko, rzecznik “Prawego Sektora”: zbrodnia Bandery na Wołyniu to brednia

więcej: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/andrij-tarasenko-rzecznik-prawego-sektora-zbrodnia-bandery-na-wolyniu-to-brednia/xjlkx

- Spra­wie­dli­wość na­ka­zy­wa­ła­by, aby zie­mie, na któ­rych Ukra­iń­cy żyli od ty­się­cy lat, wró­ci­ły do Ukra­iny – mówi w wy­wia­dzie dla “Rzecz­po­spo­li­tej” An­drij Ta­ra­sen­ko, rzecz­nik ra­dy­kal­nej or­ga­ni­za­cji “Prawy Sek­tor”. Jak za­zna­cza, ma na myśli Prze­myśl i kil­ka­na­ście in­nych po­wia­tów. Ban­de­row­cy chcą to osią­gnąć me­to­da­mi dy­plo­ma­tycz­ny­mi.

Na Ukrainie od listopada trwają protesty. Na Ukrainie od listopada trwają protesty. Foto: YURIY DYACHYSHYN / AFP

W związ­ku ze wzra­sta­ją­cą po­pu­lar­no­ścią ra­dy­kal­nych or­ga­ni­za­cji wśród zgro­ma­dzo­nych na Maj­da­nie Ukra­iń­ców, ko­re­spon­dent “Rzecz­po­spo­li­tej” prze­pro­wa­dził wy­wiad z jed­nym z li­de­rów “Pra­we­go Sek­to­ra”. Or­ga­ni­za­cja ta jest ko­ali­cją róż­nych ra­dy­kal­nych i na­cjo­na­li­stycz­nych ugru­po­wań, które od­gry­wa­ją wio­dą­cą rolę w star­ciach z Ber­ku­tem na Maj­da­nie.

- Chce­my je­dy­nie tego, co nasze – mówi Ta­ra­sen­ko “Rzecz­po­spo­li­tej”. – Spra­wie­dli­wość na­ka­zy­wa­ła­by, aby zie­mie, na któ­rych Ukra­iń­cy żyli od ty­się­cy lat, wró­ci­ły do Ukra­iny – do­da­je. Dzia­łacz pod­kre­śla, że cho­dzi mu o “zjed­no­cze­nie wszyst­kich ziem et­nicz­nych swo­je­go na­ro­du”, z któ­rych Ukra­iń­cy zo­sta­li “wy­rzu­ce­ni”. Ta­ra­sen­ko ma na myśli skut­ki akcji “Wisła” po II Woj­nie Świa­to­wej, wsku­tek któ­rej z po­łu­dnio­wo-wschod­nich te­re­nów dzi­siej­szej Pol­ski prze­sie­dlo­no ponad 140 ty­się­cy Ukra­iń­ców.

Rzecz­nik “Pra­we­go Sek­to­ra” pod­kre­śla po­nad­to, że od­po­wie­dzial­ność Ban­de­ry za lu­do­bój­stwo na Wo­ły­niu “to bred­nie”. – Ban­de­ra za­le­cał sto­so­wa­nie ra­dy­kal­nych metod, ale prze­cież z oku­pan­tem na­le­ży wal­czyć wszyst­ki­mi me­to­da­mi – oce­nił.

Jako “sprzecz­ne z ideą pań­stwa na­ro­do­we­go”, Ta­ra­sen­ko uzna­je ewen­tu­al­ne człon­ko­stwo Ukra­iny w Unii Eu­ro­pej­skiej. Co ważne, rzecz­nik or­ga­ni­za­cji “Prawy Sek­tor” pod­kre­śla, że ban­de­row­cy użyją każ­dych środ­ków, aby od­su­nąć Ja­nu­ko­wy­cza od wła­dzy. – Je­ste­śmy go­to­wi się­gnąć po wszyst­kie me­to­dy, także te ra­dy­kal­ne. Tak jak robił Ban­de­ra – ostrze­gał.

Ro­syj­skie media: trze­cia siła na Ukra­inie

“W ukra­iń­skiej po­li­ty­ce po­ja­wi­ła się trze­cia siła. I żąda kon­ty­nu­owa­nia re­wo­lu­cji”, tak w środę, 29 stycz­nia, ro­syj­ski dzien­nik “Kom­so­mol­ska Praw­da” pisał o naj­bar­dziej ra­dy­kal­nej or­ga­ni­za­cji w Ki­jo­wie, za­an­ga­żo­wa­nej w walki z mi­li­cją wokół Maj­da­nu.

“Wik­tor Ja­nu­ko­wycz teraz nie wie, z kim ma się do­ga­dy­wać, po­nie­waż wła­dza nad Maj­da­nem i po­ło­wą ukra­iń­skiej ad­mi­ni­stra­cji jest ra­czej w rę­kach Dmy­tro Ja­ro­sza (nie­for­mal­ne­go li­de­ra “Pra­we­go Sek­to­ra” – red.) niż słyn­ne­go bok­se­ra Wi­ta­li­ja Klicz­ki” – można było prze­czy­tać w re­la­cji ga­ze­ty.

Do “Pra­we­go Sek­to­ra” na­le­żą m.​in. SNA (Pa­trio­ci Ukra­iny), Try­zub, Biały Młot, UNA-UNSO, C14 (uzna­wa­ni za neo­na­zi­stow­skie skrzy­dło par­tii Swo­bo­da), a także grupy ki­bo­li, głów­nie Dy­na­ma Kijów. Są nie­kie­dy okre­śla­ni jako “armia Maj­da­nu”.

Obec­nie naj­bar­dziej wi­docz­nym li­de­rem tego zrze­sze­nia jest Dmy­tro Ja­rosz. W 1994 roku był jed­nym z za­ło­ży­cie­li na­cjo­na­li­stycz­nej or­ga­ni­za­cji Try­zub im. Stie­pa­na Ban­de­ry. Teraz uważa się go za nie­for­mal­ne­go li­de­ra Pra­we­go Sek­to­ra. Jest to or­ga­ni­za­cja, która nie kryje dy­stan­su wobec opo­zy­cji par­la­men­tar­nej. “Ja­ce­niu­ka lek­ce­wa­żą, a Klicz­kę – gdy ten pró­bo­wał po­wstrzy­mać prze­moc na Hru­szew­skie­go 19 stycz­nia – za­ata­ko­wa­li ga­śni­cą” – pisał w swo­jej re­la­cji por­tal tvn24.​pl.

Si­kor­ski: wszel­kim eks­tre­mi­zmom mó­wi­my “nie”

Jak pisze w re­la­cji z Ukra­iny ko­re­spon­dent “Rzecz­po­spo­li­tej”, Ję­drzej Bie­lec­ki, “Stefa Ban­de­ra jest dziś naj­więk­szym bo­ha­te­rem pro­te­stu­ją­cych”, co wię­cej, “pro­te­stów prze­ciw­ko kre­owa­niu Ban­de­ry na bo­ha­te­ra Maj­da­nu nie sły­chać”.

Na Ukra­inie od li­sto­pa­da trwa­ją pro­te­sty. Sy­tu­acja za­ostrzy­ła się w ubie­głym ty­go­dniu, kiedy pod­czas starć de­mon­stran­tów z mi­li­cją w Ki­jo­wie śmierć po­nio­sło sześć osób. Do­pie­ro wtedy wła­dze Ukra­iny zde­cy­do­wa­ły się na ustęp­stwa – do dy­mi­sji podał się pre­mier My­ko­ła Aza­row, a par­la­ment cof­nął kon­tro­wer­syj­ne usta­wy umoż­li­wia­ją­ce wła­dzom pa­cy­fi­ko­wa­nie pro­te­stu­ją­cych.

Mówi się też, że na Maj­da­nie do głosu za­czy­na­ją do­cho­dzić coraz bar­dziej ra­dy­kal­ne grupy. Ten temat w roz­mo­wie z PAP po­ru­szył mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Ra­do­sław Si­kor­ski.

A oto artykuł Onet.pl z wczoraj czyli z 29.01 2014 – Fuhrer Majdanu!!!

“Komsomolska Prawda”: “führer” Majdanu odkrył swoją twarz

“»Führer « bo­jow­ni­ków Maj­da­nu po­ka­zał twarz” – tak ty­tu­łu­je swoją re­la­cję z Ukra­iny ro­syj­ski dzien­nik “Kom­so­mol­ska Praw­da”, pi­sząc o li­de­rze ak­tyw­nych na Maj­da­nie na­cjo­na­li­stów z or­ga­ni­za­cji Prawy Sek­tor – Dmy­tro Ja­ro­szu. “W ukra­iń­skiej po­li­ty­ce po­ja­wi­ła się trze­cia siła. I żąda kon­ty­nu­owa­nia re­wo­lu­cji” – pisze ga­ze­ta. Dzien­nik cy­tu­je też oświad­cze­nie Ja­ro­sza.

Dmytro Jarosz Dmytro Jarosz Foto: youtube.com

“Komsomolska Prawda”: na Ukrainie pojawili się politycy nowego rodzaju

“Ostat­nie wy­da­rze­nia na Ukra­inie do­wio­dły, że nie ma al­ter­na­ty­wy dla ścież­ki re­wo­lu­cyj­nej. Na tym tle nie­czy­tel­ność sta­no­wi­ska li­de­rów opo­zy­cyj­nych, par­la­men­tar­nych par­tii i ich obawy przed prze­pro­wa­dze­niem re­wo­lu­cji zo­bo­wią­zu­ją mnie do wzię­cia na sie­bie od­po­wie­dzial­no­ści za pro­ces re­wo­lu­cyj­ny i dal­szy prze­bieg wy­da­rzeń. Szcze­gól­nie za to, co miało miej­sce na Ukra­inie, za to, co się dzie­je obec­nie i – co naj­waż­niej­sze – za przy­szłość na­sze­go pań­stwa” – cy­tu­je oświad­cze­nie Ja­ro­sza “Kom­so­mol­ska Praw­da”.

REKLAMA

“Słowa tego 43-let­nie­go pło­mien­ne­go re­wo­lu­cjo­ni­sty można by zi­gno­ro­wać, gdyby nie jedna oko­licz­ność – to wła­śnie bo­jow­ni­cy »Pra­we­go Sek­to­ra« i or­ga­ni­za­cji »Try­zub« imie­nia Stie­pa­na Ban­de­ry (na któ­rej czele rów­nież stoi Ja­rosz – red.) nie tylko urzą­dzi­li wie­lo­dnio­wy atak na Ber­kut, ale także za­ję­li ob­wo­do­we bu­dyn­ki ad­mi­ni­stra­cji w nie­mal po­ło­wie kraju. To wła­śnie te do­kład­nie za­pla­no­wa­ne akcje bo­jow­ni­ków zmu­si­ły Ja­nu­ko­wy­cza do za­pro­po­no­wa­nia opo­zy­cji ka­wał­ka z tortu wła­dzy” – czy­ta­my dalej.

Ga­ze­ta pisze też, że Ja­rosz, za­miast się tar­go­wać, po­sta­no­wił “iść do końca”.  ”Ki­jow­ski Maj­dan z jed­nej stro­ny od­rzu­ca pre­mie­ro­stwo in­te­li­gen­ta Ar­se­ni­ja Ja­ce­niu­ka i wy­gwiz­du­je mętne sta­no­wi­sko opo­zy­cji, z dru­giej – ra­czej nie jest go­to­wy iść za ul­tra­na­cjo­na­li­sta­mi na wojnę do­mo­wą. I Wik­tor Ja­nu­ko­wycz teraz nie wie, z kim ma się do­ga­dy­wać, po­nie­waż wła­dza nad Maj­da­nem i po­ło­wą ukra­iń­skiej ad­mi­ni­stra­cji jest ra­czej w rę­kach Ja­ro­sza niż słyn­ne­go bok­se­ra Wi­ta­li­ja Klicz­ki” – czy­ta­my.

“Na Ukra­inie po­ja­wi­li się po­li­ty­cy no­we­go ro­dza­ju, któ­rzy mogą po­grze­bać za­rów­no wła­dzę, jak i opo­zy­cję” – kon­klu­du­je ro­syj­ski dzien­nik.

Tym­cza­sem ukra­iń­ski por­tal unian.​net cy­tu­je wy­po­wiedź Ja­ro­sza z po­nie­dział­ku, kiedy mówił, że jego or­ga­ni­za­cja żąda znie­sie­nia ustaw z 16 stycz­nia (uczy­ni­ła to wczo­raj Rada Naj­wyż­sza – red.), amne­stii dla wszyst­kich uczest­ni­ków pro­te­stów i umo­rze­nia wszyst­kich spraw kry­mi­nal­nych za­ło­żo­nych wobec “maj­da­now­ców”. Wszyst­ko po to, by – jak po­wie­dział – unik­nąć roz­le­wu krwi po obu stro­nach. Ja­rosz wy­ra­ził go­to­wość do re­zy­gna­cji z ak­tyw­no­ści ulicz­nej w za­mian za ustęp­stwa ze stro­ny władz. W prze­ciw­nym razie za­gro­ził no­wy­mi za­miesz­ka­mi.

Kto stoi za “armią Majdanu”?

Prawy Sek­tor to ko­ali­cja róż­nych ra­dy­kal­nych, na­cjo­na­li­stycz­nych ugru­po­wań, które od­gry­wa­ją wio­dą­cą rolę w star­ciach z Ber­ku­tem na Maj­da­nie. Na­le­żą do niej m.​in. SNA (Pa­trio­ci Ukra­iny), Try­zub, Biały Młot, UNA-UNSO, C14 (uzna­wa­ni za neo­na­zi­stow­skie skrzy­dło par­tii Swo­bo­da), a także grupy ki­bo­li, głów­nie Dy­na­ma Kijów. Są nie­kie­dy okre­śla­ni jako “armia Maj­da­nu”.

Dmy­tro Ja­rosz jest obec­nie naj­bar­dziej wi­docz­nym li­de­rem tego zrze­sze­nia. W 1994 roku był jed­nym z za­ło­ży­cie­li na­cjo­na­li­stycz­nej or­ga­ni­za­cji Try­zub im. Stie­pa­na Ban­de­ry. Teraz uważa się go za nie­for­mal­ne­go li­de­ra Pra­we­go Sek­to­ra. Jest to or­ga­ni­za­cja, która nie kryje dy­stan­su wobec opo­zy­cji par­la­men­tar­nej. “Ja­ce­niu­ka lek­ce­wa­żą, a Klicz­kę – gdy ten pró­bo­wał po­wstrzy­mać prze­moc na Hru­szew­skie­go 19 stycz­nia – za­ata­ko­wa­li ga­śni­cą” – pisze tvn24.​pl.

więcej: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/komsomolska-prawda-fuehrer-majdanu-odkryl-swoja-twarz/jjlqg

Wolna Ukraina dla Rad!!! Precz z ukraińską próbą Magdalenki i Okrągłego Stołu! Życzenia dla Wolnej Ukrainy od Ruchu Wolnych Ludzi Wolnej Polski.

2014.01.28

Ruch Wolnych Ludzi Wolnej Polski przez cały czas od samego początku konsekwentnie wspiera Ruch Wolnej Ukrainy i Majdan. Nie żadnych Kliczków i Jaceniuków, lecz Wolną Ukrainę dla Wolnych Ludzi.  Także teraz gdy czyni się tam różne manipulacje typu propozycja Okrągłego Stołu, typu “Nasz prezydent wasz premier”, typu – “Azarow podaje się do dymisji – wybieramy ukraińskiego Donalda Tuska” (czytaj namiestnika Moskwy i Berlina!), jesteśmy z Wolną Ukrainą i tamtejszym Ruchem Wolnych Ludzi z kijowskiego Majdanu.

WOLNA UKRAINO NIE POZWÓL SIĘ OMAMIĆ BANKSTEROM I NIE ODDAWAJ WŁADZY! ŻADNYCH KOMPROMISÓW! ROZLICZCIE ICH ZE WSZYSTKIEGO – DO OSTATNIEJ UKRADZIONEJ HRYWNY, DO OSTATNIEGO NA ICH ROZKAZ ZABITEGO I ZRANIONEGO CZŁOWIEKA!

Od kilku dni słychać z pop-propagandowych mediów w Polsce modły o to żeby na Ukrainie powstał zgniły kompromis wzorowany na polskim Okrągłym Stole. Póki co pierwsza próba sprzedania Ukraińców sefardyjskim banksterom nie powiodła się. Kliczko i Jaceniuk odrzucili propozycję “Nasz Prezydent Wasz Premier”, której konsekwencje ponosimy w Polsce do dzisiaj. Póki co nie ma więc jeszcze ukraińskiej Magdalenki. Istnieje zatem szansa że Rady Narodowe proklamowane przez Kijowski Majdan zjednoczą się w Ruch Wolnej Ukrainy i zapobiegną Scenariuszowi Sorosa, przez który przeszła Polska, a także zrewidują majątkową grabież Narodu dokonaną przez funkcjonariuszy tamtejszego KGB i Postkomuchów.  

Niemieckie portale internetowe Onet i Interia i inne “polskie” pop-propagandowe media wylewają krokodyle łzy nad tym, że Janukowycz nie jest w stanie zachować nawet resztek władzy ani nie zdecydował się popełnić zbrodni przeciw Narodowi polegającej na wprowadzeniu Stanu Wojennego.   Czy to kogoś z was naprawdę dziwi?

au 202Zwróćcie uwagę na słowa Putina cytowane w nagłówku pod spodem

au 200au 201Aktualne z niemieckiego portalu internetowego Onet.pl

Mykoła Azarow podał się do dymisji

Pre­mier Ukra­iny My­ko­ła Aza­row podał się dy­mi­sji – po­in­for­mo­wa­ła służ­ba pra­so­wa rządu. Od go­dzi­ny 9 pol­skie­go czasu trwa spe­cjal­nie po­sie­dze­nie par­la­men­tu. Jego głów­nym celem jest po­szu­ki­wa­nie dróg wyj­ścia z kry­zy­su. Opo­zy­cja zwo­łu­je swo­ich zwo­len­ni­ków na Maj­dan Nie­pod­le­gło­ści w Ki­jo­wie, który jest cen­trum pro­te­stów, wła­dze zaś zwożą ludzi przed gmach Rady Naj­wyż­szej.

Protesty na Ukrainie trwają już od kilku miesięcy Protesty na Ukrainie trwają już od kilku miesięcy Foto: Reuters

Opo­zy­cja do­ma­ga się, by na po­sie­dze­niu par­la­men­tu anu­lo­wać tzw. dyk­ta­tor­skie usta­wy z 16 stycz­nia, które ogra­ni­cza­ją swo­bo­dy oby­wa­tel­skie, przy­jąć usta­wę o uwol­nie­niu więź­niów po­li­tycz­nych, czyli uczest­ni­ków trwa­ją­cych ma­so­wych wy­stą­pień prze­ciw wła­dzom, usu­nąć rząd Aza­ro­wa oraz przy­wró­cić kon­sty­tu­cję z 2004 r. Pro­te­stu­ją­cy oba­wia­ją się, że w związ­ku z sy­tu­acją w kraju pre­zy­dent może ogło­sić stan wy­jąt­ko­wy, a par­la­ment po­przeć tę de­cy­zję w gło­so­wa­niu.

12:00 W ukraińskim parlamencie rozłożono zdjęcia aktywistów, którzy zginęli na Majdanie.
12:00 Co ważne, nie wszyscy mieszkańcy Ukrainy popierają działania opozycji i sympatyzują z Euromajdanem. W Sewastopolu organizacje społeczne rozważają możliwość stworzenia “Federacyjnego Państwa Małorosja”. Więcej tutaj
11:40 Ustawy przyjęte wtedy przez Radę Najwyższą i zatwierdzone przez głowę państwa, m.in. zaostrzyły kary dla demonstrantów i ograniczyły działalność organizacji pozarządowych. Wczoraj, po spotkaniu z liderami opozycji, na odwołanie tych przepisów zgodził się prezydent Janukowycz
11:40 Za wnioskiem odwołującym kontrowersyjne ustawy zagłosowało 361 deputowanych, przeciwko były dwie osoby. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
11:39 ZNIESIONO CZĘŚĆ ANTYOPOZYCYJNYCH USTAW
11:39 Deputowani głosują teraz nad budzącymi kontrowersje ustawami przyjętymi niedawno przez parlament.
11:35 Wznowiono obradu ukraińskiego parlamentu.
11:21 Na kijowskim Majdanie cały czas są dziennikarze Onetu. Wczoraj rozmawiali z popularną ukraińską artystką Rusłaną. Oto nagranie.
11:15 “Anna Herman (Regiony) mówi, ze nowy premier Ukrainy powinien być jak D. Tusk. Młody itd. Premier obojga narodów…” – pisze na Twitterze Paweł Kowal.
11:07 O sytuacji na Ukrainie piszą również nasi blogerzy. Janusz Palikot uważa, że opozycja popełniła błąd odrzucając propozycję Wiktora Janukowycza. “Odrzucenie dialogu oznacza, że prezydent może użyć siły powołując się na naczelny interes państwa – opozycja nie chce rozmawiać, a Ukrainie grozi rozpad. Oczywiście ta propozycja była pułapką ze strony Janukowicza. Dlatego należało ją przyjąć pod warunkami, ale jednak wejść w dialog” – podkreśla polityk. Więcej tutaj.
11:01 Były prezydent Litwy Valdas Adamkus uważa, że Unia Eupejska zdradziła Ukrainę. – Unii Europejskiej brakuje determinacji, by wesprzeć proeuropejskich demonstrantów w Kijowie i podjąć odwetowe kroki przeciwko Rosji – powiedział Adamkus w wywiadzie dla portalu “Lrytas.lt”.
10:38 Przewodniczący ukraińskiego parlamentu Wołodymyr Rybak przedłużył we wtorek przerwę w obradach. Deputowani, którzy dyskutują o dymisji premiera Mykoły Azarowa, mają zebrać się ponownie o godz. 11 czasu polskiego.
10:32 Wciąż nie wiadomo, kto zastapi Mykołę Azarowa na stanowisku premiera. Zdaniem doradcy prezydenta Ukrainy, Hanny Herman, nowy premier tego kraju powinien być jak… Donald Tusk. – Nowy premier powinien być młodszy i rozumieć społeczeństwo – powiedziała w rozmowie z reporterką TOK FM. – To powinien być ktoś taki jak Donald Tusk. Taki równy facet. Odpowiedzialny i spokojny – dodała w rozmowie z Agnieszką Lichnerowicz. Więcej na stronach TOK FM.
10:16 Nadal czekamy na wznowienie obrad ukraińskiego parlamentu.
10:13 A oto bohaterowie dzisiejszego dnia – ukraińscy parlamentarzyści. Fot. AFP
ilustracja
10:12 Ostro sytuacją na kijowskim Majdanie i rewolucję na Ukrainie komentuje ksiądz Isakowicz-Zaleski. W audycji RMF FM krytykował polskich polityków, a także ostrzegał przed dalszymi wydarzeniami w Kijowie. – Protestujący robią wszystko, żeby prowokować. To jest anarchia. Liderzy Majdanu nie panują nad sytuacją. To mnie martwi, bo najbardziej cierpią zwykli ludzie – przyznał. Więcej tutaj.
10:10 Co ciekawe, w sprawach ukraińskich, ostrzeżenie wystosował również Zbigniew Brzeziński. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego w okresie rządów prezydenta USA Jimmy’ego Cartera (1977-1981) uważa, że wspieranie przez Rosję represji na Ukrainie ostatecznie przemieni się w katastrofę dla samej Rosji.
10:06 “Dziś najważniejsze jest, żeby zachować jedność i integralność Ukrainy. To jest ważniejsze niż czyjekolwiek osobiste plany i ambicje. Dlatego właśnie podjąłem decyzję o rezygnacji” – tłumaczy swoją decyzję premier. Całość można przeczytać tutaj.
09:59 Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma opowiedział się przeciwko przedterminowym wyborom prezydenckim i parlamentarnym. Poradził także opozycji, aby nie podnosiła tej kwestii podczas rozmów z władzami. Sytuację w kraju określił jako “rewolucyjny bezład”.
09:55 Nie wiadomo wciąż, kto zastąpi Mykołę Azarowa na fotelu premiera Ukrainy. Wczoraj propozycję objęcia tego urzędu odrzucił lider Batkiwszczyny Arsenij Jaceniuk. Itar-Tass podaje, że nadal utrzymuje to stanowisko.
09:48 – To może być jeden z przełomowych dni – uważa profesor Roman Kuźniar. Doradca prezydenta, który gościł w radiowej Trójce, mówił, że już sam fakt, iż parlamentarzyści pochylą się nad kwestiami zmian w rządzie czy amnestią dla uczestników protestów to postęp.
09:48 W Kijowie jest specjalny wysłannik “Tygodnika Powszechnego” Paweł Reszka. Jego najnowszą korespondencję można przeczytać tutaj.
09:46 Sytuacja na Ukrainie jest szeroko komentowana również w Polsce. “Jeżeli Majdan jest Stocznią 1980, to dzisiaj odszedł Babiuch, ale zaraz poleci Gierek i Jaruzelski przystąpi do planowania stanu wojennego” – pisze na Twitterze były działacz “Solidarności” Krzysztof Wyszkowski.
09:46 Frakcja Partii Regionów nie będzie wprowadzać dyscypliny partyjnej w dzisiejszych głosowaniach – podaje portal unian.net.
09:40 Dlaczego Mykoła Azarow zdecydował się na dymisję? – W celu stworzenia dodatkowych warunków dla zapewnienia kompromisu społeczno-politycznego, oraz pokojowego uregulowaniu konfliktu, podjąłem decyzję, by zwrócić się do prezydenta Ukrainy z prośbą o przyjęcie mojej dymisji – tłumaczył….

2014.01.27

Wolna Ukraina dla Rad Narodu – coraz większy obszar pod zarządem Rad! Rosyjscy snajperzy?!

au 198au 199

2014. 01. 25.

9601b59ad7f2839ab2d374d46d8581bb

2014.01.25

http://wiadomosci.onet.pl/staniszkis-polska-nie-robi-nic-w-sprawach-ukrainskich/vgl4h

Staniszkis: Polska nie robi nic w sprawach ukraińskich

- Mimo że Pol­ska jest sze­fem Part­ner­stwa Wschod­nie­go, nie robi nic w spra­wach ukra­iń­skich. Ra­do­sław Si­kor­ski po­wi­nien być w Ki­jo­wie, ale mil­czy. Do­nald Tusk tak samo – mó­wi­ła w Pol­sat News Ja­dwi­ga Sta­nisz­kis. – Sy­tu­acja jest dra­ma­tycz­na, bę­dzie­my się tego wsty­dzi­li – do­da­ła.

Znana so­cjo­log oce­nia­ła w Pol­sat News m.​in. de­ba­tę nad wnio­skiem o od­wo­ła­nie Bar­to­sza Ar­łu­ko­wi­cza. Nie szczę­dzi­ła słów kry­ty­ki mi­ni­stro­wi zdro­wia, ale za­zna­czy­ła, że sama nie pró­bu­ję się za­pi­sy­wać do le­ka­rzy – spe­cja­li­stów. – Na­le­żę do “ciem­no­gro­du”, który leczy się sam – po­wie­dzia­ła.

Od­nio­sła się rów­nież do sy­tu­acji na Ukra­inie, gdzie od kilku dni trwa­ją walki mię­dzy de­mon­stran­ta­mi i mi­li­cją. Sta­nisz­kis wy­punk­to­wa­ła błędy Po­la­ków, jakie zo­sta­ły po­peł­nio­ne w tej spra­wie.

Zda­niem Sta­nisz­kis, Alek­san­der Kwa­śniew­ski (który me­dio­wał w spra­wach ukra­iń­skich – red.) nie przy­go­to­wał unij­nych biu­ro­kra­tów na taki sce­na­riusz. Jako “fa­tal­ną” oce­ni­ła też bier­ność pol­skich władz. – Pa­mię­taj­my, że to jest tro­chę taka ka­ry­ka­tu­ra stra­te­gii Jó­ze­fa Pił­sud­skie­go, który za­trzy­mał atak na Ro­sjan i nie po­mógł Ukra­iń­com. To do dzi­siaj jest pa­mię­ta­ne jako zdra­da – stwier­dzi­ła.

- Można się spo­dzie­wać, że kiedy skoń­czy się Olim­pia­da w Soczi, na Ukra­inie mogą wy­stą­pić sza­le­nie dra­ma­tycz­ne sy­tu­acje. Roz­bie­ra­nie na mro­zie i upo­ka­rza­nie to do­pie­ro po­czą­tek – stwier­dzi­ła. – Bę­dzie­my mieć wy­rzu­ty su­mie­nia, bo sy­tu­acja jest po­waż­na – do­da­ła.

- Myślę, że błę­dem było nie­przy­go­to­wa­nie “mapy dro­go­wej”, w któ­rej rów­nież Ukra­iń­com po­ka­za­no by, jak to wszyst­ko po­win­no wy­glą­dać. Po­win­no się to po­waż­niej przy­go­to­wać – po­wie­dzia­ła. Jako pro­blem wy­mie­ni­ła rów­nież ja­kość eks­per­tów, któ­rzy zaj­mu­ją się teraz spra­wa­mi na­sze­go wschod­nie­go są­sia­da. – Coraz częściej stają się nimi po­li­ty­cy, który byli tam 2-3 dni, a nie lu­dzie któ­rzy się na tym znają – oce­ni­ła.

- To jest dra­ma­tycz­na sy­tu­acja, bę­dzie­my się wsty­dzi­li że nie zro­bi­li­śmy wię­cej – pod­su­mo­wa­ła Sta­nisz­kis.

więcej:http://wiadomosci.onet.pl/staniszkis-polska-nie-robi-nic-w-sprawach-ukrainskich/vgl4h

(GK)

(…)

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/w-kijowie-w-nocy-trwaly-starcia-demonstranci-obawiaja-sie-snajperow/s8ep5

Po godz. 6 czasu polskiego na ulicy Hruszewskiego, prowadzącej do budynków rządowych, znajdowało się kilkuset demonstrantów. Po całej nocy milicji udało się w większości ugasić zaporę z płonących opon, dzielącą protestujących od milicyjnych oddziałów.

Krótko potem kordon oddziałów specjalnych milicji przesunął się w kierunku dogasającej barykady na odległość ok. 30 m. Demonstranci rzucają w funkcjonariuszy koktajle Mołotowa i kamienie.

Przez noc na ulicy Hruszewskiego trwały walki między milicją a demonstrantami zaopatrzonymi w kaski, maski przeciwgazowe, kije, pręty i łomy. Podejmowane przez milicjantów próby ugaszenia za pomocą armatek wodnych bariery z płonących opon, do której manifestanci dorzucali kolejne, trwały całą noc. Demonstranci strzelali w kierunku milicjantów racami, rzucali koktajle Mołotowa i wystrzeliwali kostki brukowe z dwumetrowej procy.

Walki wybuchły wczoraj wieczorem po tym, jak poprzedniego dnia wygasł rozejm uzgodniony między opozycją a MSW, aby umożliwić rozmowy opozycji z prezydentem Wiktorem Janukowyczem.

niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
25/01/2014

Milicja zabija w ramach prawa? Skandaliczne słowa Janukowycza

Milicja zabija w ramach prawa? Skandaliczne słowa Janukowycza - niezalezna.pl

foto: Tomasz Adamowicz / Gazeta Polska

Podczas trwającego obecnie na Ukrainie konfliktu milicja działa w ramach obowiązującego prawa – oświadczył dziś prezydent Wiktor Janukowycz. Zdaniem szefa państwa protestujących należy rozdzielić na tych, którzy są nastawieni pokojowo, i radykałów.

W ocenie prezydenta to radykałowie zmuszają milicjantów do podejmowania odpowiednich kroków. – To właśnie ich działania zmuszają dziś władze do reagowania w odpowiedni sposób, by powstrzymać te procesy. Milicja działa w ramach swych kompetencji i obowiązującego ją prawa – powiedział.

Janukowycz oznajmił, że w budynkach państwowych zajętych przez protestujących znajdują się obywatele obcych państw.

2014. 01. 22. – godzina 20.20

Krew Ukraińców płynie ulicami Kijowa – żołnierze występują z armii, powstają Rady Narodowe na terenie całego kraju!

http://niezalezna.pl/50947-w-kijowie-trwa-walka-nasza-relacja-na-zywo-z-ukrainy

966128bd5b7e4e2579d73173dd459eac

Od rana na kijowskim Majdanie wrze. Berkut użył siły, padły strzały. Teraz milicja rozbiera barykady wzniesione przez demonstrantów. Ukraińscy dziennikarze mówią już o pięciu zabitych. Oddziały specjalne milicji Berkut po raz kolejny ruszyły w środę w południe na uczestników protestów antyrządowych w Kijowie, którzy w miejscu zniszczonej wcześniej barykady zbudowali nową zaporę z wypełnionych lodem i śniegiem worków.

20.00
Ciało zakatowanego na śmierć aktywisty protestów antyrządowych na Majdanie Niepodległości w Kijowie odnaleziono w pobliżu wsi w okolicach stolicy Ukrainy. Jest to 51-letni Jurij Werbycki, porwany wcześniej przez nieznanych sprawców z jednego ze szpitali.
Werbyckiego zidentyfikowali członkowie jego rodziny.
Znany działacz społeczny Ihor Łucenko, który został porwany z tego samego szpitala wraz z Werbyckim, lecz odzyskał wolność, poinformował wcześniej, że Werbyckiego wywieziono poza Kijów wraz z nim.

19.15
Deputowani opozycji do ukraińskiego parlamentu powołali Radę Narodową Ukrainy. W oświadczeniu rady opublikowanym na stronie opozycyjnej partii Batkiwszczyna oświadczyli, że „tylko władza narodu może powstrzymać rozlew krwi”.
„Nie żądamy już niczego, ponieważ w ciągu dwóch miesięcy protestów władze nie usłyszały ani jednego z naszych żądań. Tylko nowa władza narodu może powstrzymać rozlew krwi i ustrzec Ukrainę od nieuchronnego rozpadu” - czytamy w oświadczeniu.
Opozycyjni deputowani ustalili, że przedstawiciele opozycji w radach obwodów (województw) mają tworzyć terenowe Rady Narodowe. Celem tych działań jest przygotowanie do ogólnokrajowego głosowania, którego celem ma być doprowadzenie do wotum nieufności dla prezydenta Wiktora Janukowycza i odsunięcie go od władzy w sposób konstytucyjny.

Opozycyjna gazeta internetowa „Ukrainska Prawda” pisze, że Radę Narodową powołano „w miejsce Rady Najwyższej”, czyli parlamentu. Powołanie Rady ma być teraz potwierdzone przez obywateli Ukrainy w drodze zbierania podpisów.

19.00
- Rozlew krwi musi się skończyć w ciągu 24 godzin, w przeciwnym razie, jutro ruszymy naprzód. Niech wtedy strzelają… – oświadczył jeden z liderów ukraińskiej opozycji Arsenij Jaceniuk.

18.40
- Zostanę na Euromajdanie razem z Wami! Musimy wykorzystać wszelkie możliwe środki, aby nikt już nie ucierpiał. Oni chcą zniszczyć Euromajdan jeszcze dzisiaj. Nie możemy im na to pozwolić - mówił do zebranych w centrum Kijowa lider opozycyjnej partii Udar. Kliczko zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza: “Wiem, że oglądasz nasze przemówienia i możesz rozwiazać tę sytuację bez rozlewu krwi. Posłuchaj ludzi, w przeciwnym razie, to oni pomogą Ci usłyszeć”

18.30
Jak informuje serwis buzzfeed.com, przedstawiciele Światowego Forum Ekonomicznego w Dawos wycofali zaproszenie na udział w szczycie ukraińskiego premiera Mykoły Azarowa. Premierowi ukrainy zakazano udziału forum. Jest to reakcja na docierające z Ukrainy informacje o śmierci protestujących.

18.15
Była premier Ukrainy Julia Tymoszenko wezwała w środę funkcjonariuszy milicji, by “nie brali na swoje sumienie” krwi rodaków i “przechodzili na stronę kraju”. Apel opublikowano na stronie internetowej partii Tymoszenko – opozycyjnej Batkiwszczyny.
“Ani praca, ani pensja, ani pagony nie są warte śmierci waszej duszy” – oznajmiła była premier, która przebywa w kolonii karnej w Charkowie.

18.05
Lekarze Euromajdanu informują o pięciu ofiarach śmiertelnych w Kijowie, które zmarły w wyniku obrażeń odniesionych w trakcie trwających od godzin porannych walk między milicyjnymi oddziałami specjalnymi Berkut a przeciwnikami rządu. Informację podała gazeta internetowa „Ukrainska Prawda”.
- Zabitych jest na razie pięć osób. Od godziny 0 w środę rannych zostało 300 osób – oświadczył cytowany przez gazetę Ołeh Musij ze służby medycznej Sztabu Sprzeciwu Narodowego na Majdanie Niepodległości.
Z relacji lekarza wynika, że ciała czterech zmarłych osób nosiły ślady ran postrzałowych klatki piersiowej, szyi i głowy. Wcześniej Prokuratura Generalna Ukrainy oficjalnie potwierdziła jedynie dwa przypadki śmierci od broni palnej….

Kijow_milicja_protesty_demonstracja

cd: http://niezalezna.pl/50947-w-kijowie-trwa-walka-nasza-relacja-na-zywo-z-ukrainy

2014. 01. 21.

Spełniły się jak zwykle nasze przepowiednie. Tym razem z 3 stycznia 2014 roku.

9e3d9bd6826a552fba0c605c557d0668

Po raz drugi w ciągu kilku ostatnich dni Ukraina stanęła w ogniu. Onet.pl – co charakterystyczne – nie cytuje słów liderów Ukraińskiej Opozycji tylko prezydenta Janukowycza – satrapy – Ukraińskiego Jaruzela! Do tego podlewa to sosem cynicznych wypowiedzi przyglądających się z założonymi rękami oficjeli USA i UE, którzy zachowują się jak w 1939 roku kiedy Hitler ze Stalinem napadali na Polskę czyniąc IV Rozbiór Polski.  Dzisiaj oddają Ukrainę Rosji. BRAWO UE!  DZIĘKI CI UKRAINO  ZA ZERWANIE MASEK UE I USA!

onet: Ukraina: drugi dzień starć z milicją w Kijowie

Dzi­siej­szy dzień był dru­gim dniem starć w Ki­jo­wie w po­bli­żu dziel­ni­cy rzą­do­wej. Unij­ni sze­fo­wie dy­plo­ma­cji we­zwa­li stro­ny do dia­lo­gu, a pre­zy­dent Wik­tor Ja­nu­ko­wycz za­ape­lo­wał do ro­da­ków, by nie ule­ga­li pro­wo­ka­cjom ludzi, któ­rych celem jest chaos w kraju.

6fa7b69c9d0d36e9f58cadff21be1b1c Starcia w Kijowie w pobliżu dzielnicy rządowej Foto: Reuters

Stro­na rzą­do­wa po­da­ła, że w za­miesz­kach ran­nych zo­sta­ło od wczo­raj około 100 mi­li­cjan­tów i około 100 pro­te­stu­ją­cych. Jed­nej oso­bie am­pu­to­wa­no dłoń, a trzy ko­lej­ne stra­ci­ły po oku.

Ukra­iń­scy dzien­ni­ka­rze opu­bli­ko­wa­li na­gra­nia, z któ­rych wy­ni­ka, że funk­cjo­na­riu­sze od­dzia­łów spe­cjal­nych mi­li­cji Ber­kut strze­la­li do nich gu­mo­wy­mi po­ci­ska­mi pod­czas re­la­cjo­no­wa­nia an­ty­rzą­do­wych pro­te­stów w Ki­jo­wie. Udo­ku­men­to­wa­no dwa przy­pad­ki skie­ro­wa­nia przez mi­li­cję broni w dzien­ni­ka­rzy.

Pre­zy­dent Wik­tor Ja­nu­ko­wycz za­ape­lo­wał do ro­da­ków, by nie ule­ga­li pro­wo­ka­cjom ludzi, któ­rych celem jest do­pro­wa­dze­nie do po­dzia­łów w na­ro­dzie i wy­wo­ła­nie cha­osu w kraju.

- Ze zro­zu­mie­niem od­no­si­łem się do wa­sze­go udzia­łu w ma­so­wych ak­cjach i wy­ra­ża­łem go­to­wość wy­słu­cha­nia wa­sze­go sta­no­wi­ska, oraz szu­ka­nia spo­so­bów roz­wią­za­nia ist­nie­ją­cych prze­ci­wieństw. Ale dziś, gdy po­ko­jo­we pro­te­sty prze­ra­dza­ją się w ma­so­we burdy z nisz­cze­niem mie­nia, pod­pa­le­nia­mi i sto­so­wa­niem prze­mo­cy, je­stem prze­ko­na­ny, że zja­wi­ska te za­gra­ża­ją nie tylko miesz­kań­com Ki­jo­wa, ale i całej Ukra­iny – oświad­czył Ja­nu­ko­wycz w po­sła­niu opu­bli­ko­wa­nym przez ad­mi­ni­stra­cję pre­zy­denc­ką.

Nie­za­do­wo­le­nie Ukra­iń­ców wzro­sło po uchwa­le­niu w czwar­tek w par­la­men­cie i pod­pi­sa­niu w pią­tek przez pre­zy­den­ta ustaw, które znacz­nie za­ostrzy­ły od­po­wie­dzial­ność oby­wa­te­li za udział w nie­sank­cjo­no­wa­nych zgro­ma­dze­niach i ogra­ni­czy­ły dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych.

Głę­bo­kie za­nie­po­ko­je­nie no­wy­mi usta­wa­mi i ostat­ni­mi wy­da­rze­nia­mi na Ukra­inie wy­ra­zi­li mi­ni­stro­wie spraw za­gra­nicz­nych państw UE. We­zwa­li w Bruk­se­li do dia­lo­gu, za­cho­wa­nia umia­ru oraz po­sza­no­wa­nia wol­no­ści słowa i zgro­ma­dzeń.

- Rada UE wy­ra­ża głę­bo­kie za­nie­po­ko­je­nie usta­wa­mi, przy­ję­ty­mi 16 stycz­nia przez Radę Naj­wyż­szą we­dług wąt­pli­wych pro­ce­dur. Te usta­wy mogą zna­czą­co ogra­ni­czyć pod­sta­wo­we prawa ukra­iń­skich oby­wa­te­li do­ty­czą­ce zgro­ma­dzeń, me­diów i prasy, a także po­waż­nie utrud­nić dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go – pod­kre­ślo­no we wnio­skach z po­sie­dze­nia Rady UE. We­zwa­no wła­dze Ukra­iny do cof­nię­cia tych zmian i za­pew­nie­nia, by prawo kra­jo­we było zgod­ne z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi i eu­ro­pej­ski­mi zo­bo­wią­za­nia­mi tego pań­stwa.

Mi­ni­stro­wie po­twier­dzi­li, że UE nadal chce pod­pi­sa­nia umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z Ukra­iną, gdy kraj ten bę­dzie na to go­to­wy….

Niezalezna.pl – Kijów: Milicja strzela do dziennikarzy! Już 12 rannych

Dodano: 20.01.2014 [15:40]
Kijów: Milicja strzela do dziennikarzy! Już 12 rannych - niezalezna.pl

foto: Twitter.com/Dbnmjr

Ukraińscy dziennikarze opublikowali nagrania wideo, z których wynika, że funkcjonariusze oddziałów specjalnych milicji Berkut strzelają do nich gumowymi pociskami podczas relacjonowania trwających od prawie doby zamieszek antyrządowych w Kijowie.

Ucierpiało w nich już 12 przedstawicieli mediów, w tym fotoreporter “Gazety Polskiej Codziennie” Tomasz Adamowicz.

Udokumentowano dwa przypadki skierowania przez milicję broni w dziennikarzy. Operator kamery Radio Swoboda, które transmituje wydarzenia w stolicy na żywo na swej stronie internetowej, nagrał milicjanta, który mierzy do niego ze strzelby i oddaje strzał. Po nim obraz raptownie się urywa.

Dziwnie słabe, powiedziałbym lakoniczne te relacje Niezalezna.pl, jak na drugi dzień ciężkich i krwawych walk  w Kijowie z użyciem ostrej amunicji, zwłaszcza, że środowisko Gazety Polskiej organizowało tam 19 stycznia rockowy Koncert Poparcia, który się nie odbył (przerwany po 15 minutach!).

Ranni z Majdanu w ciężkim stanie. Trzy osoby straciły po oku, jednej amputowano dłoń

Dodano: 20.01.2014 [14:35]
Ranni z Majdanu w ciężkim stanie. Trzy osoby straciły po oku, jednej amputowano dłoń - niezalezna.pl

foto: twitter.com/ChristopherJM

Cztery osoby w ciężkim stanie trafiły do szpitali w rezultacie starć w Kijowie między młodymi ludźmi, szturmującymi od niedzieli blokadę na drodze dojazdowej do dzielnicy rządowej, a broniącymi jej siłami MSW Ukrainy. Jednej osobie amputowano dłoń, a trzy kolejne straciły po jednym oku – poinformował na konferencji prasowej szef kijowskiego wydziału zdrowia Witalij Mochariew.

Urzędnik nie odpowiedział na pytanie, czy obrażenia oczu, które odnieśli hospitalizowani, są wynikiem użycia przez milicję gumowych pocisków. Wyjaśnił także, że dłoń jednej z osób należało amputować ze względu na zmiażdżone kości.

- Możemy tylko konstatować, że doszło do kontuzji oka, a tego, jaki przedmiot do niej doprowadził, można się dowiedzieć u lekarza prowadzącego – tłumaczył Mochariew.

Jak podają media ogółem w zamieszkach w Kijowie ucierpiało około 100 milicjantów i około 100 protestujących. Opozycja sugeruje, że oficjalne dane o rannych są przeważnie niepełne i mocno zaniżone. Milicja, w którą rzucano kostką brukową, pałkami i koktajlami Mołotowa, odpowiadała strzałami z broni na gumowe kule i granatami hukowymi oraz polewała atakujących wodą przy temperaturze wynoszącej minus 10 stopni C.

Jak podawaliśmy wczoraj do kijowskich szpitali przywożono też ludzi z ranami postrzałowymi z broni ostrej.


​(fot. Paweł Bobołowicz/ujawniamy24.pl)


(fot. Paweł Bobołowicz/ujawniamy24.pl)

f ukraina

3.01. 2014 – Ukraina w ogniu!

Polska pop-propaganda od kilku dni skupiła się na Konieczności Zaostrzenia Kar dla Kierowców, w związku z tragicznym “wypadkiem” samochodowym na Pomorzu. Bezradność polskiego prawa wobec zwyrodnialców, których trudno nazwać ludźmi, a jeszcze trudniej przyrównać ich do zwierząt, jest charakterystyczna. Tak działa prawo i sądownictwo, tak działa prokuratura i policja w Państwie Bezprawia, które jest usankcjonowane niemal już 70 letnią tradycją  (PRL + III RP). Sadzę, że II RP nie miała by problemów z szybkim, sprawnym i zdecydowanym ukaraniem sześciokrotnego mordercy. Człowiek, który mając 2 promile alkoholu we krwi i całą noc palenia marihuany za sobą siada za kierownicę, czyni to z oczywistym zamiarem popełnienia morderstwa, albo musi być niepoczytalny. Zasługuje on w sposób oczywisty dla ludzkiego poczucia sprawiedliwości na sześciokrotny wyrok śmierci, albo na na 600 lat dożywocia. Inna kara będzie budzić niesmak i poczucie krzywdy w rodzinach osób zamordowanych.

Przy tej okazji rozpętało się medialne piekło nawoływania do zaostrzenia prawa wobec wszystkich Polaków, wobec wszystkich kierowców. Oczywiście jest to typowo faszystowskie podejście do problemu zamiast zastosowania oczywistego rozwiązania jednostkowego.

Drodzy czerwoni i czarni faszyści polscy, nie trzeba zaostrzać prawa przeciw 40 milionom obywateli z powodu morderstwa dokonanego przez jednego Nieczłowieka. Wystarczy jeden prosty przepis o karaniu nietrzeźwych/znarkotyzowanych sprawców wypadków samochodowych, jak ludzi działających z zamiarem popełnienia morderstwa.

Słyszałem w TV Trwam, że nie można traktować pijanego kierowcy, który zabił człowieka, jak osoby, która zabija kogoś w bójce, czyli jest skazywana z paragrafu o pobiciu ze skutkiem śmiertelnym (do 12 lat więzienia).  Nie, moi drodzy – jedni i drudzy sprawcy działając w ten sposób, z zamysłem zabijają swoje ofiary.

a z15062910Q,-Ukraina-to-Europa----flage-z-takim-napisem-mieli-

Temat tego krótkiego felietonu jest jednak inny, jest nim zasada działania Pop-Propagandowych Mediów w Polsce, które kraczą jednym pokracznym głosem Yeti Yelity. Yeti Yelita Polska wie już, że Ukraina w UE jest tematem skończonym, zatem jest także tematem skończonym  na salonach banksterskich w Warszawie, Berlinie, Brukseli i Nowym Yorku. Nic dziwnego więc, że ten “wstydliwy” i “niewygodny” temat zgasł śmiercią naturalną także w banksterskich pop-propagandowych mediach. Tak jakby Ukraina nagle zapadła się na dno oceanu Paktu Atlantyckiego. Bo i się zapadła. Przecież Obama, szef banksterów z USA sprzedał Rosji Ukrainę tak jak sprzedał też Polskę i wszystkie inne kraje Środkowej Europy.

f ukraina

W tekście “Ukraina odziera z masek” wskazywałem na ten czołowy aspekt wydarzeń na Ukrainie i jej rolę Obnażającą wszelkie “udawane” sympatie względem pragnienia Wolności Ludu Ukraińskiego oraz wszelkie “pozorowane” ruchy wsparcia tamtejszych przemian w kierunku Prawdziwej Demokracji Ludowej (Bezpośredniej).

Polscy krzykacze wszelkiej maści nabrali teraz wody w usta, skupili się na świętowaniu Jezuska i Nowego Roku, a temat Ukrainy i Majdanu zniknął z mediów wszelkiego autoramentu (Internet, prasa codzienna, TV) jakby wszystko tam przebrzmiało i się skończyło. Fałszywi Przyjaciele Ludu ukraińskiego i równie fałszywi jego wrogowie, a też i fałszywi Wyzwoliciele Polski spod jarzma czerwonego i czarnego faszyzmu umilkli.

Na placu boju zwanym Majdan pozostają tylko samotni Ukraińcy porzuceni przez Polaków, przez Unię Europejską, przez zdradliwych Sefardyjczyków  z USA i przez cała resztę świata.

My, Wolni Ludzie z Ruchu na Rzecz Wolnej Polski, nie porzucamy was Bracia Ukraińcy i cały czas jesteśmy z wami!

Zdajemy sobie sprawę jak wam ciężko i jak beznadziejna wydaje się walka z potężną machiną policyjno-militarystycznego państwa. Jesteśmy z wami przez cały czas, każdej godziny, jesteśmy całym Sercem, jesteśmy Mentalnie, Duchowo, jesteśmy przy was wszystkimi naszymi Myślami i całą Wolą Świadomości Zbiorowej Wolnych Ludzi Wolnej Polski!

I tak pozostanie aż do waszego zwycięstwa, które nadejdzie prędzej czy później. Życzymy Wam Drodzy Bracia i Siostry – Ukraińcy, manifestujący swoje Pragnienie Wolności na Majdanie w Kijowie, w stolicy państwa Ukraińskiego, by wasze marzenie, by to pragnienie urzeczywistniło się jak najszybciej   i w całej pełni. Byście nie popełnili takich błędów jak popełniła Solidarność w Polsce. Byście rozliczyli do końca z żelazną konsekwencją wszystkie nieprawidłowości i kradzież jakiej na Ukrainie dokonano!

f ukraina

Przyznam, że dużym zaskoczeniem in plus jest dla mnie wykazane dzisiaj – 3 stycznia 2014 roku  – zainteresowanie Ukrainą przez Gazetę Codzienną, czyli przez przedstawicieli w Polsce Patriotów Watykańskich spod znaku UE (PiS).    Oddajemy im sprawiedliwie honor za dalsze wpieranie pragnienia wolności na Ukrainie, chociaż zapewne nie zgodzilibyśmy się do końca z motywacją tegoż wsparcia.

Jednocześnie jest zaskoczeniem in minus głupie włączenie się tego środowiska w faszystowskie w istocie nawoływanie do zaostrzenia prawa wobec ogółu obywateli Polski zamiast wobec konkretnych przestępców i bandytów pozbawionych cech człowieczeństwa.

au 180

au 181

Od rana na kijowskim Majdanie wrze. Berkut użył siły, padły strzały. Teraz milicja rozbiera barykady wzniesione przez demonstrantów. Ukraińscy dziennikarze mówią już o pięciu zabitych. Oddziały specjalne milicji Berkut po raz kolejny ruszyły w środę w południe na uczestników protestów antyrządowych w Kijowie, którzy w miejscu zniszczonej wcześniej barykady zbudowali nową zaporę z wypełnionych lodem i śniegiem worków.

20.00
Ciało zakatowanego na śmierć aktywisty protestów antyrządowych na Majdanie Niepodległości w Kijowie odnaleziono w pobliżu wsi w okolicach stolicy Ukrainy. Jest to 51-letni Jurij Werbycki, porwany wcześniej przez nieznanych sprawców z jednego ze szpitali.
Werbyckiego zidentyfikowali członkowie jego rodziny.
Znany działacz społeczny Ihor Łucenko, który został porwany z tego samego szpitala wraz z Werbyckim, lecz odzyskał wolność, poinformował wcześniej, że Werbyckiego wywieziono poza Kijów wraz z nim.

19.15
Deputowani opozycji do ukraińskiego parlamentu powołali Radę Narodową Ukrainy. W oświadczeniu rady opublikowanym na stronie opozycyjnej partii Batkiwszczyna oświadczyli, że „tylko władza narodu może powstrzymać rozlew krwi”.
„Nie żądamy już niczego, ponieważ w ciągu dwóch miesięcy protestów władze nie usłyszały ani jednego z naszych żądań. Tylko nowa władza narodu może powstrzymać rozlew krwi i ustrzec Ukrainę od nieuchronnego rozpadu” - czytamy w oświadczeniu.
Opozycyjni deputowani ustalili, że przedstawiciele opozycji w radach obwodów (województw) mają tworzyć terenowe Rady Narodowe. Celem tych działań jest przygotowanie do ogólnokrajowego głosowania, którego celem ma być doprowadzenie do wotum nieufności dla prezydenta Wiktora Janukowycza i odsunięcie go od władzy w sposób konstytucyjny.

Opozycyjna gazeta internetowa „Ukrainska Prawda” pisze, że Radę Narodową powołano „w miejsce Rady Najwyższej”, czyli parlamentu. Powołanie Rady ma być teraz potwierdzone przez obywateli Ukrainy w drodze zbierania podpisów.

19.00
- Rozlew krwi musi się skończyć w ciągu 24 godzin, w przeciwnym razie, jutro ruszymy naprzód. Niech wtedy strzelają… – oświadczył jeden z liderów ukraińskiej opozycji Arsenij Jaceniuk.

18.40
- Zostanę na Euromajdanie razem z Wami! Musimy wykorzystać wszelkie możliwe środki, aby nikt już nie ucierpiał. Oni chcą zniszczyć Euromajdan jeszcze dzisiaj. Nie możemy im na to pozwolić - mówił do zebranych w centrum Kijowa lider opozycyjnej partii Udar. Kliczko zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza: “Wiem, że oglądasz nasze przemówienia i możesz rozwiazać tę sytuację bez rozlewu krwi. Posłuchaj ludzi, w przeciwnym razie, to oni pomogą Ci usłyszeć”

18.30
Jak informuje serwis buzzfeed.com, przedstawiciele Światowego Forum Ekonomicznego w Dawos wycofali zaproszenie na udział w szczycie ukraińskiego premiera Mykoły Azarowa. Premierowi ukrainy zakazano udziału forum. Jest to reakcja na docierające z Ukrainy informacje o śmierci protestujących.

18.15
Była premier Ukrainy Julia Tymoszenko wezwała w środę funkcjonariuszy milicji, by “nie brali na swoje sumienie” krwi rodaków i “przechodzili na stronę kraju”. Apel opublikowano na stronie internetowej partii Tymoszenko – opozycyjnej Batkiwszczyny.
“Ani praca, ani pensja, ani pagony nie są warte śmierci waszej duszy” – oznajmiła była premier, która przebywa w kolonii karnej w Charkowie.

18.05
Lekarze Euromajdanu informują o pięciu ofiarach śmiertelnych w Kijowie, które zmarły w wyniku obrażeń odniesionych w trakcie trwających od godzin porannych walk między milicyjnymi oddziałami specjalnymi Berkut a przeciwnikami rządu. Informację podała gazeta internetowa „Ukrainska Prawda”.
- Zabitych jest na razie pięć osób. Od godziny 0 w środę rannych zostało 300 osób – oświadczył cytowany przez gazetę Ołeh Musij ze służby medycznej Sztabu Sprzeciwu Narodowego na Majdanie Niepodległości.
Z relacji lekarza wynika, że ciała czterech zmarłych osób nosiły ślady ran postrzałowych klatki piersiowej, szyi i głowy. Wcześniej Prokuratura Generalna Ukrainy oficjalnie potwierdziła jedynie dwa przypadki śmierci od broni palnej.

RAŚ, Europarlament i polskie obozy śmierci w niemieckiej Europropagandzie!

Posted in Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 26 Styczeń 2014

komunizm-faszyzm-9Słyszę, że Kazimierz Kutz doszedł do wniosku iż za mało szkodzi Polsce w polskim Sejmie i zamierza teraz, kiedy już pies z kulawą nogą na niego tutaj nie zagłosuje, wyemigrować do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście byłoby to zupełnie niemożliwe gdybyśmy mieli postulowaną przez Ruch Wolnych Ludzi dla Wolnej Polski DEMOKRACJĘ BEZPOŚREDNIĄ. Ale ponieważ będzie on startował z Listy Palikota (Człowieka Chorągiewki na Pasku WSI) z numerem 1, jako czołowy reprezentant w Polsce interesów niemieckich, ma szansę zasilić to proniemieckie lobby w PE.

Byśmy nie tracili czujności w tej propagandowej i nie tylko propagandowej wojnie, jaką wypowiedział Polsce Post-Adenauerowski Werwolf w osobach swoich wnuków i pogrobowców skupionych w organizacji tylko dla zmyłki nazwanej Ruchem Autonomii Śląska (chyba powinna się nazywać Ruch Autonomii Katowic i Chorzowa, bo sobą nic więcej nie reprezentuje), publikujemy tutaj materiały nadesłane niedawno przez Czerwonego Polskiego Ślonzoka – Romana Adlera poruszające po raz „enty” (n-ty), czyli nie wiadomo już który, sprawę uporczywego i celowego nazywania „polskimi obozami śmierci” niemieckich, faszystowsko-nazistowskich obozów zagłady zbudowanych przez Niemców w okupowanej Polsce, po dokonaniu przez Hitlera i Stalina, jej IV Rozbioru, w roku 1939. 

Адолф-Хитлер-и-Йосиф-Сталин

Z przyjemnością obserwujemy pewną zmianę w myśleniu obserwatorów i wywiadowców z czasopisma „The New York Times” – tego syjonistycznego piśmidła z USA reprezentującego Sefardyjskich Banksterów, jaka dokonuje się niewątpliwie pod wpływem polskich publikacji internetowych (bo przecież nie pod wpływem polskich rządów złożonych w 99 % z „duchowych Żydów” i post-PZPRowskich spadkobierców, „wnuków”, KGB/UB) w bezkrytycznym dotychczas odbiorze niemieckich filmów na temat Polaków-Faszystów i Antysemitów.

411-800Ze zbiorów Polskiego Muzeum Śląskiego w polskich Katowicach

Co prawda NYT z innych powodów zaatakował ostatnio słynny serial niemiecki który (jak za czasów Goebelsa) przypisał Polakom i AK zbrodnię swojskiego, własnego, rodzimego, hitlerowskiego-niemieckiego ludobójstwa Europejczyków (czyli obywateli Polski i Rosji – w głównej mierze – 30 milionów zabitych), ale jednak zmieszał z błotem ten film jako bezsensowny stek kłamstw, także o Żydach.

images

Wolałbym nie musieć wciąż wracać do tej sprawy i wołałbym żeby wreszcie polski rząd zajął się obroną Polaków zamiast ich inwigilacją i gnębieniem na różne sposoby (w tym przez coraz nowe podatki, na swój dziurawy jak nowo-pańska skarpeta budżet) ale niestety nie jest nam dane żyć w pokoju, w obliczu syjonistyczno-germańskiej nawały (no , powiedzmy „żałosnej nawałki”) jaką nam Przyjaciele Niemcy i Nowojorczycy fundują.

zbrodnie_UPA_faszyzm_historiaWołyń 1943

Oto więc nadesłane teksty i ważne linki:

Polecam z ostatniego numeru Tygodnika „Solidarność” 3 (1314) 17 stycznia 2014 artykuł Wojciecha Dudkiewicza „Tysiące sprawiedliwych” http://www.tygodniksolidarnosc.com/pl/2196/65/c/tysiace-sprawiedliwych.html na podstawie książki Grzegorza Górnego „Sprawiedliwi. Jak Polacy ratowali Żydów przed Zagładą”. Wstęp: Norman Davies, wydawnictwo Rosikon Press 2013.Warto też komentowac ten artykuł w „New York Times’ie”, żeby wybrzmiał nasz punkt widzenia na świecie. Z poważaniem – Roman Adler, historyk kultury pracy na Śląsku, „czerwony” polski Ślonzok

W dniu 2014-01-17 15:37:32 użytkownik …. > napisał:

Prof Kieżun Daj Boże, aby do władzy doszli ci, którzy rozumują po polsku”.

Weteran AK o amerykańskiej krytyce serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”

opublikowano: wczoraj, 19:59

Tego Niemcy chyba się nie spodziewali. Dziennik „New York Times” zniszczył swoją krytyką serial „Nasze matki, nasi ojcowie”. Napisał o nim to, co od początku twierdził nasz portal, że to zwykła propagandówka, której jednym z zadań było obrażenie Polaków i ich historii.

CZYTAJ WIĘCEJ: New York Times ostro o niemieckim serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”: „Bohaterowie są niczym zdjęci z plakatów nazistowskiej propagandy”

O krytyce serialu, która przyszła zza oceanu, a nie z Warszawy, rozmawiamy z prof. Witoldem Kieżunem, weteranem Armii Krajowej, ekonomistą, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, który od wielu lat walczy z antypolonizmem w USA i na świecie.

wPolityce.pl: NYT mocno skrytykował niemiecki serial. To dobrze, że Niemcy dostali po łapach za swoją propagandę, szkoda, że nie od nas.

Prof. Witold Kieżun: To świetnie, ale prawdopodobnie NYT skrytykował nie to, co powinno być skrytykowane, mianowicie to, że film przedstawił Polaków jako antysemitów, a Armię Krajową jako zbrodniczą organizację. Skrytykował z pewnością to, że ci Niemcy z filmu przyjaźnią się z Żydami w 1941 r. No to jest oczywista bzdura, bo Niemcy w tym okresie już ręki nie mogli podawać Żydom.

Jak Polska powinna reagować na tę goebelsowską w swej istocie propagandę, która produkuje takie filmy jak „Nasze matki…”, czy pisze o „polskich obozach koncentracyjnych”?

Bardzo prosto. Nasza organizacja Ius et Lex mówiła już o tym 10–12 lat temu: trzeba wytaczać procesy twórcom filmu. Chcieliśmy to zrobić wobec twórców serialu „Holocaust”, gdzie przedstawiono polskich żołnierzy, którzy razem z Niemcami atakują warszawskie getto podczas powstania w nim i zabijają Żydów. Znalazłem nawet adwokatów, którzy za 2 mln dolarów poprowadziliby sprawę i mogliśmy wygrać 100 mln dolarów. Nie było takiej woli ze strony Polski.

Znam dobrze Amerykę. Myślę, że już każdy z nich jest przekonany, że Żydów wymordowali Polacy. Kiedyś robiłem badania na ten temat i 80 procent było przekonanych o tym. Odmówiono mi podpisania umowy z uniwersytetem, gdy dowiedzieli się, że byłem oficerem Armii Krajowej, bo według nich była to zbrodnicza organizacja współpracująca z nazistami w mordowaniu Żydów.

Niedawno mój kolega był w Nowym Jorku na konferencji naukowej i siedzący obok niego Amerykanin zapytał go, skąd jest. Gdy usłyszał, że z Polski, to wstał i powiedział, że obok Polaka nie będzie siedział, bo upokarzałoby go to.

Chciałem z synem zrobić specjalny program o Polakach i Żydach w czasie drugiej wojny światowej dla Amerykanów. Nie dostaliśmy na to nawet grosza. U wszystkich byłem. Bogdan Borusewicz – ówczesny marszałek Sentatu, także odmówił.

Udało mi się zrobić jeden film – „Warsaw Uprising 1944” – za moje i mojego syna pieniądze. Zadłużyłem się, ale zrobiłem ten film, który pięć lat temu dostał pierwszą nagrodę w kategorii filmów historycznych.

Skąd się bierze wśród wielu Polaków taka niemoc do obrony naszych racji historycznych? Czy to skutek wojny, w której ogromne straty poniosły polskie elity, a ich miejsce zajęły różne „resortowe dzieci”?

Tak oczywiście. To jest pewne wyjaśnienie, dlaczego nikt się tym nie zajmuje i nikogo to nie obchodzi. To wszystko są ludzie, którzy mają naszą Ojczyznę wiadomo gdzie. Każdy z nich kombinuje, jakby tu gdzieś zarobić, dorobić.

Bardzo dobrze, że państwo się tym zajmujecie i reagujecie. To są ostatnie lata mojego życia, ale też się tym zajmę. Nie ukrywam, że szansę pokładam w tym, że rząd się zmieni i dojdą do władzy ci, którzy myślą o Polsce. Jak to możliwe, że są prokuratorzy, którzy twierdzą, iż „polskie obozy koncentracyjne” to „określenie geograficzne”?

To jest tak ogromna niesprawiedliwość, bo myśmy najlepiej się zachowali jako naród podczas wojny. Nie współpracowaliśmy z Niemcami, walczyliśmy z nimi. Żyjemy w cholernie kłamliwej rzeczywistości i daj Boże, aby do władzy doszli ci, którzy rozumują po polsku. A te wszystkie nasze problemy są proste do załatwienia: na przykład proces o zniesławienie przeciwko twórcom niemieckiego serialu i uzyskanie potężnego wielomilionowego odszkodowania za szkalowanie Polski i Armii Krajowej. Tej samej Armii Krajowej, w której obok Polaków walczyło dwa tysiące Żydów w czasie Powstania Warszawskiego. Tylko w moim batalionie było ośmiu Żydów.

Rozmawiał Sławomir Sieradzki

CZYTAJ TAKŻE:

„Polskie obozy koncentracyjne” standardem również dla polskiej prokuratury?

Mec. Obara: Zastanawia mnie strach TVP przed ujawnieniem informacji, ile nas kosztował serial „Nasze matki, nasi ojcowie”. NASZ WYWIAD

http://wpolityce.pl/wydarzenia/71869-daj-boze-aby-do-wladzy-doszli-ci-ktorzy-rozumuja-po-polsku-prof-kiezun-o-krytyce-serialu-nasze-matki-nasi-ojcowie-ktora-przyszla-z-usa-a-nie-z-polski

Polskie obozy koncentracyjne” standardem również dla polskiej prokuratury?

opublikowano: 13 grudnia, 2013

Prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów nie widzi problemu w sformułowaniu: „polskie obozy koncentracyjne i polskie getta”, które znalazło się w niemieckiej gazecie „Rheinische Post” 27 sierpnia br. – informuje „Gazeta Polska Codziennie”.

Dziennikarka „Rheinische Post” Beate Wyglenda w jednym z artykułów napisała „przeżyli oni polskie obozy koncentracyjne i polskie getta”. Doniesienie w tej sprawie złożyli oburzeni przedstawiciele polskiego „Rodła” w Niemczech, Anna Halves i Józef Galiński. Domagali się 200 tys. euro na rzecz jednej z polskich instytucji charytatywnych.

Zdaniem prokurator Maroli Redy-Pieczeniewskiej:

Sformułowanie »polskie obozy zagłady« choć wyjątkowo niefortunne, nie miało na celu wskazania, iż obozy takie zakładali Polacy, a jedynie, iż położone one były na ziemiach polskich.

Tym samym prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, zaznaczając, że gazeta zamieściła sprostowanie.

Podobne przypadki w niemieckich mediach miały miejsce wielokrotnie. Wyrażenia dotyczące „polskich obozów” pojawiały się w Die Welt, Der Spiegel, Bild, Die Zeit, Sueddeutsche Zeitung, Focus ale także w anglojęzycznych New York Times czy The Guardian.

Wielu Polaków zrzeszonych w rozmaitych organizacjach od dawna wyraża swój sprzeciw wobec powszechnego zakłamania w międzynarodowych mediach, jednak polskie instytucje państwowe nie oferują w tym zakresie wsparcia.

Stanowisko prokuratury skomentował dla Gazety Polskiej Codziennie Krzysztof Szczerski, poseł PiS:

To skandaliczne postanowienie. Jak teraz jako Polacy mamy wymagać szacunku od innych, skoro nie umiemy sami siebie szanować?

Jego zdaniem taka decyzja polskiego urzędu mającego dbać o praworządność to rezultat forsowanych przez największe media i władzę postaw zakładających niedostrzeganie problemu.

CZYTAJ TEŻ:
– Niemiecki historyk: „Niemcy świadomie używają sformułowania ‚polskie obozy zagłady’. Nie ma mowy o lapsusie językowym”
– Była więźniarka pozywa tygodnik „Focus” za „polskie obozy koncentracyjne”. „Jestem pewna, że wygramy”. NASZ WYWIAD

-=—————————

Niemiecki historyk: „Niemcy świadomie używają sformułowania ‚polskie obozy zagłady’. Nie ma mowy o lapsusie językowym”

opublikowano: 12 października, 2013

W wypowiedzi dla Polskiego Radia niemiecki historyk profesor Dieter Schenk przyznał, że określenie „polskie obozy zagłady“, używane przez media w jego kraju, wcale nie są lapsusem językowym, lecz celową manipulacją.

Autorom określenia „polskie obozy koncentracyjne” rzadko można zarzucić niedbałość, częściej jest to świadoma manipulacja

- powiedział prof. Schenk.

To fundamentalne uznanie faktów jest bardzo potrzebne i nie sposób go nie docenić dla polskiej walki o dobre imię naszego kraju. Nawet w Polsce, tzw. pożyteczni idioci lub kupieni przez niemieckie fundacje „niezależni publicyści” twierdzą, że chodzi o zwyczajną pomyłkę, gdyż Niemcy nie mogliby być zdolni do aż takiego kłamstwa. Owszem, są zdolni i to robią, a prof. Schenk tłumaczy dlaczego.

Warto przypomnieć, że ten naukowiec kilka lat temu bardzo zaangażował się w proces rehabilitacji zamordowanych przez jego rodaków wziętych do niewoli obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Aż do 1998 r. prawo niemieckie uznawało „proces” tych ludzi za zgodny z zasadami, a sędziowie, np. Kurt Bode został zdenazyfikowany już w 1945 r. i przywrócony do zawodu, gdzie wysoko awansował mając w aktach personalnych świetne opinie typu „taktowny, pracowity, godny zaufania.”

Jedną z najważniejszych publikacji prof. Schenka na półkach księgarskich w Niemczech jest książka pt. „Der Lemberger Professorenmord und der Holocaust in Ostgalizien” (polski tytuł to: „Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej“) na temat mordu dokonanym przez Niemców na polskich profesorach we Lwowie po zajęciu tego miasta przez Wehrmacht w 1941 r.

Podobnie szczerze i bez ogródek prof. Schenk wypowiada się dziś na temat tzw. „polskich obozów zagłady”. Według niego pisząc i mówiąc w ten sposób jego rodacy chcą pozbyć się bolesnych wspomnień i wyprzeć poczucia winy oraz wstydu.

Wspomnienia (z czasów wojny – przyp. red.) mogą być zbyt bolesne, więc w niemieckich rodzinach nie zadaje się krytycznych pytań, a dzieci oddzielają dobrego ojca od złego nazisty.

Stąd – jego zdaniem – prosta droga do tego, aby zadziałał mechanizm psychologiczny dobrze obrazują słowa niemieckiego filozofa Friedricha Nietschego:

Ja to zrobiłem, mówi moja pamięć. Nie mogłem tego zrobić – podpowiada duma. I moja pamięć się poddaje

- tłumaczył prof. Schenk i dodał, że w indywidualnej pamięci duma i wstyd pełnią rolę cenzora: uporządkowują przeszłość według własnych potrzeb. Posłużył się też cytatem literackim:

pamięć jest jak pies, kładzie się tam, gdzie chce.

Niemiecki naukowiec stwierdził też, że z polskiej perspektywy używanie zwrotu „polskie obozy koncentracyjne”, czy „polskie obozy śmierci”

jest nie do zniesienia.

Zasugerował, aby kontrolę światowej sieci internetowej prowadzić za pomocą „Google-alert” dla wyszukiwania określeń obrażających Polaków i ich historię. Na końcu wezwał polski rząd:

aby rozpoczął bezwzględną walkę z przekłamaniami.

I właśnie z tym ostatnim postulatem może być największy problem. Nie ma bowiem wątpliwości, że Donald Tusk raczej w ogóle nie jest zainteresowany dbaniem o godność państwa polskiego w kontekście „polskich obozów”. Ten jego swoisty désintéressement schodzi w dół, np. do Ministerstwa Sprawa Zagranicznych. Skąd, owszem, słyszymy buńczuczne deklaracje o zajmowaniu się na bieżąco problemem, jednak w praktyce wychodzi to mizernie.

Na przykład wczoraj dowiedzieliśmy, że resort kierowany przez Radosława Sikorskiego rozpoczyna kampanię, aby kłamstwo historyczne „polskie obozy zagłady” nazywać… wadliwym kodem pamięci.

O wytaczaniu procesów oszczercom nie ma raczej mowy, bo jak stwierdził Artur Nowak-Far, wiceminister MSZ ds. prawnych oraz traktatowych, i prawdopodobnie pomysłodawca potworka językowego „wadliwy kod pamięci”:

Podchodzimy jednak do tego ostrożnie (do kwestii wytaczania procesów – przyp. red.), bo to już jest postawienie sprawy na absolutnym ostrzu noża. Skuteczniejsze w tej sprawie są roszczenia wysuwane przez osoby prywatne.

Nie wiadomo skąd przekonanie, że roszczenie prywatne są skuteczniejsze od tych oficjalnych. Jednak niedawna odmowa Ireny Lipowicz, dawnej posłanki Unii Demokratycznej i Unii Wolności, dziś Rzecznika Praw Obywatelskich przystąpienia do procesu przeciwko dziennikowi „die Welt” za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady” wskazuje, że państwo polskie raczej podkłada nogę obrońcom polskiej historii i godności, zamiast podawać pomocną dłoń. Nawet w roszczeniach prywatnych.

CZYTAJ TAKŻE: NASZ NEWS. Rzecznik Praw Obywatelskich odmówiła udziału w procesie przeciwko oszczercom z „die Welt” za zwrot „polskie obozy koncentracyjne”

http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-slawomira-sieradzkiego/64559-niemiecki-historyk-niemcy-swiadomie-uzywaja-sformulowania-polskie-obozy-zaglady-nie-ma-mowy-o-lapsusie-jezykowym

93xHcPolskie Ofiary -(kobiety i dzieci) niemieckich i innych nazistów, które wciąż bezskutecznie wołają o pomstę do nieba!

Na szczęście, Historycy z Niemiec nie stracili jeszcze jak na razie całkowicie pamięci. Pytanie jak długo uda im się zachować trzeźwość i niezależność myślenia.

au 194

Choć nie wiem, czy to ma dla społeczeństwa niemieckiego, przywykłego do karnego posłuszeństwa wobec oficjalnej propagandy kreowanej przez wnuki-nazistów, będące właścicielami mediów w Niemczech, a także w Polsce (prasa, radio, telewizja, portale) i rozpowszechniających bezczelne kłamstwa o Polakach, czy to ma dla nich, jakiekolwiek znaczenie.

upa_zbrodnie_dzieciPolskie Ofiary ideologii faszystowsko-nazistowskiej na Wołyniu – dzieło UPA, opiewanej pieśniami i pomnikami przez współczesnych Nacjonalistów Ukraińskich

20 01 2014 powstało Zrzeszenie Słowian – Brak odpowiedzi na list otwarty do papieża Franciszka.

Posted in Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 20 Styczeń 2014

Wobec świadomości naszych Słowiańskich Korzeni, aby odbudować swój rodowód, w dniach 17 – 20 stycznia 2014 roku, w Nowym Julianowie pod Wałbrzychem, 15 osobowa grupa założycielska powołała do życia

Zrzeszenie Słowian

SSSSS s-1553w celu stworzenia wspólnej płaszczyzny działania i wspólnej reprezentacji osób, jak  i istniejących już i powstających organizacji słowiańskich, wobec organów rządowych i samorządowych Polski

Organizacja posiada osobowość prawną, może tworzyć oddziały, a terenem jej działania jest Polska i cały świat.  Zrzeszenie nie ma charakteru religijnego ani politycznego, ale jego członkami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, w tym związki religijne/społeczne/polityczne, z pełnym poszanowaniem ich wewnętrznej autonomii, pod warunkiem działania w zgodzie z celami Zrzeszenia Słowian.  

Celem głównym Zrzeszenia Słowian jest pielęgnowanie i rozwijanie tradycji Słowian, rozbudzanie działań jednoczących „żywioł słowiański” tak by zyskał on NALEŻYTĄ REPREZENTACJĘ, a także kształtowanie takich stosunków społecznych, by w przestrzeni publicznej było miejsce do realizacji rozwoju duchowego Słowian. Inne cele to: krzewienie wiedzy o dziejach Słowian w oparciu o naukę i historię, szerzenie w społeczeństwie znajomości tradycji, dbałość o zachowanie miejsc Kultu Słowian, obserwacja i obrona pomników przyrody, jak również działalność kulturalna, sportowo-turystyczno-rekreacyjna i obrzędowa.   

Zrzeszenie będzie te cele realizować poprzez pielęgnowanie i rozwijanie tradycji Słowian, wskazywanie potrzeb, opracowywanie wniosków i opinii dla organów rządowych i samorządowych, organizowanie koncertów, festiwali i innych form prezentacji artystycznej, organizację i patronat nad obchodami świąt słowiańskich i obrzędów kultowych, organizowanie spotkań i prelekcji oraz prowadzenie stron internetowych, współpracę z wydawnictwami, działalność edukacyjną i badawczą, jak i poprzez inne formy działania, zgodne z celami Zrzeszenia. 

Zrzeszenie Słowian posiada siedzibę na Śląsku,  w stolicy Dolnego Śląska – Wrocławiu. Posiada formę stowarzyszenia. Na spotkaniu założycielskim zatwierdzono statut organizacji oraz wybrano tymczasowy zarząd i komisję rewizyjną. Zarząd i komisja będą pełnić swoje funkcje do czasu, kiedy zjazd członków – czyli walne zgromadzenie, które my nazywamy Wiecem Ludowym, wybierze na 5-cio letnią kadencję właściwe władze.  Tymczasowo funkcję prezesa Zrzeszenia Słowian objął Marek Wójtowicz. Obecnie statut Zrzeszenia Słowian został skierowany do rejestracji w sądzie. Proces rejestracji może potrwać od 3 do 6 miesięcy. Po rejestracji rozpoczniemy przyjmowanie członków.

Członkiem Zwyczajnym mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych oraz osoby prawne. Każdy członek posiada jeden głos – tak osoba fizyczna jak i osoba prawna. Mamy już pierwsze deklaracje uczestnictwa zarówno z Polski jak i z zagranicy.   

k nn nn nn poganie__gora sleza_2

Polskimi Duchowymi Ośrodkami Zrzeszenia Słowian są najważniejsze słowiańskie góry – kompleks Ślęży, kompleks Wawelu i Małopolskiego Oriona oraz kompleks Łysej Góry (Święty Krzyż w Łysogórach, paśmie Gór Świętokrzyskich, zwany Świątynią Dziewięciu Kręgów).

Świętogóry Goloborze

Zrzeszenie Słowian prowadzić będzie także nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:

wspomaganiu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, wspieraniu nauki, oświaty i wychowania, wspieraniu krajoznawstwa, sportu i wypoczynku dzieci  i młodzieży, popularyzowaniu sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji ekologii oraz ochronie przyrody, upowszechnianiu i ochronie wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich

wawel akropol 1688_d

Członkami założycielami Zrzeszenia Słowian są:

Czesław Białczyński

Natalia Jaskólska (sekretarz zarządu)

Piotr Kudrycki (komisja rewizyjna)

Joanna Kuruc

Jacek Kwiatkowski

Lech Mystkowski

Mariusz Nogalski

Krzysztof Orłowski (wiceprezes zarządu)

Tadeusz Owsianko

Katarzyna Petyniak (komisja rewizyjna)

Stanisław Sobański

Adam Smoliński (skarbnik)

Jerzy Wojciechowski

Marek Wójtowicz (prezes zarządu)

Artur Zdrojewski

Tadek Firma Solo – Kraków

Perun daje znak – nadesłała Lidia Czopkiewicz

Potężna burza przeszła nad Rio de Janeiro. Piorun uszkodził słynny posąg Jezusa

admin, sob., 2014-01-18 13:49 – podkreślmy datę zdarzenia – Pełnia Księżyca towarzyszyła naszym obradom i powołaniu Zrzeszenia Słowian oraz Pełne Słońce – 18 stycznia 2014 roku, przez cały dzień i noc Pełnia była nad Słowiańszczyzną, nad POLAND (Pol Land-owski)
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/potezna-burza-przeszla-nad-rio-de-janeiro-piorun-uszkodzil-slynny-posag-jezusa
Wielka burza rozszalała się wczoraj nad Rio de Janeiro. Trwałą w sumie aż trzy godziny i w jej trakcie doszło do bardzo wielu wyładowań atmosferycznych. Jedno z uderzeń pioruna uszkodziło najbardziej znany zabytek tego miasta, górującą na wzgórzu statuę Jezusa Chrystusa.
jesusPomnik ten to  dzieło Polaka – Pawła Landowskiego (CB) – patrz: Wielcy Polacy POL LANDowski

20 01 2014 Sprawa  ataku na Świętowita na Ślęży i Listu do papieża Franciszka – co słychać?

Atak na Świętowita i przesłuchania  redakcji „Słowianić” !!!

Ksiądz Staszak z Sulistrowic wezwał Policję do przeprowadzenia śledztwa w sprawie podpalenia kościoła w Sulistrowiczkach i wskazał mnie osobiście, tj. Czesława Białczyńskiego, jako odpowiedzialnego za to podpalenie oraz obrażanie proboszcza Staszaka tekstami publikowanymi w Internecie. Wskazał też jako winnych całą redakcję kwartalnika  „Słowianić” i kilka innych osób, w tym publicystę internetowego znanego jako Opolczyk. W związku z tym faktem zostaliśmy wszyscy, my jako redakcja „Słowianić” (oraz inne osoby), przesłuchani przez policję w charakterze świadków. 

O ile mogę zrozumieć, że pieszczotliwy zwrot użyty przeze mnie w tekście „kochany klecho” niekoniecznie przypadł do gustu księdzu, który jest przyzwyczajony do tego jak zwracają się do niego jego kadzący mu na co dzień parafianie, o tyle nie mogę zrozumieć w jaki sposób podżegał do podpalenia List Otwarty kwartalnika „Słowianić” ogłoszony w Telewizji Niezależnej i na stronie Blogu Białczyński, czyli Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata.

Zarówno Starosłowiańska Świątynia Światła Świata jak i Białczyński traktują  KSIĘDZA Staszaka JAK ZWYCZAJNEGO OBYWATELA III RP i w polemikach nie zamierzają go słownie cmokać po rękach, ani głaskać po głowie, kiedy cała Sobótka i okolica huczy na temat jego planów schrystianizowania za wszelką cenę Góry Ślęży, która ma się zamienić z miejsca wypoczynku Wrocławian i i pielgrzymek pogan-rodzimowierców oraz zwyczajnych miłośników przyrody i gór polskich z całej Polski, w Sanktuarium Maryjne. Skoro ktoś postępuje jak klecha, jest określany przeze mnie adekwatnym określeniem.  Księdzu nie podoba się też, iż napisałem w tym artykule, że nie pozwolimy mu bezkarnie panoszyć się po Ziemi Śląskiej i że wezwałem Rodzimowierców do protestu.

Rozumiem, że powinniśmy z pokorą znosić każde rozpanoszenie się katolickich księży  w polskich górach, parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody.  Dowiedziałem się też przy okazji wizyty w Sobótce, że następnym celem ma być Góra Radunia, która według planów Proboszcza z Sulistrowic cała ma zostać obwieszona katolickimi kapliczkami. Przypominamy, że Radunia jest także Górą Słowian, na równi ze Ślężą i Wieżycą.

Ihs-logo.svg

List Otwarty do papieża Franciszka i Kurii Wrocławskiej

Jak do tej pory wciąż nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi ani na nasz List Otwarty w sprawie Świętowita ze Ślęży skierowany do Papieża Franciszka ani na List Otwarty skierowany do Wrocławskiej Kurii. Posiadamy potwierdzenia, że przesyłki dotarły do „właściwych rąk” i informację, że sprawa jest znana w Watykanie nie tylko z naszej poleconej przesyłki, ale również z doniesienia Nuncjusza Papieskiego w Polsce. Poinformowano nas, iż sprawa jest „w toku”.

Nie wiem co oznacza sformułowanie „w toku”, ale cokolwiek to znaczy postanowiliśmy jeszcze poczekać na te odpowiedzi, biorąc pod uwagę, że mieliśmy czas świąteczny tak w Polsce jak i w Watykanie. Co prawda niebawem skończy się styczeń i każda, nawet największa, międzynarodowa korporacja biznesowa zdążyłaby nam już zapewne odpowiedzieć, ale przyjmujemy  poważnie powiedzenie , że „kościelne młyny mielą powoli” i uzbrajamy się w cierpliwość.  Jesteśmy przekonani, że Kościół Katolicki nie zlekceważy społecznej inicjatywy i aktywności Polaków, zwłaszcza jeżeli zgromadziła ona 1350 osób, które swoimi podpisami wyraziły wolę rozwiązania zaistniałego na Ślęży i Raduni problemu, a i sam Kościół działa w Polsce w duchu deklarowanego ekumenizmu.

Póki co, nie zamierzając tracić czasu, powołaliśmy Zrzeszenie Słowian, dla którego jednym z wielu celów działania będzie posadowienie w ośrodkach duchowych Zrzeszenia Słowian w Polsce, rzeźb Świętowita.

Tadek Firma Solo – Kraków

Kretyński atak na Donatana, słowiańskość i hip-hop ze stron Gazety Codziennej

Posted in Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 15 Styczeń 2014

Z pewnym zażenowaniem i lękiem obserwuję postępujące w Obozie tzw Patriotów Prowatykańskich antynarodowe, w istocie antypolskie i antysłowiańskie zacietrzewienie. Pomijam dotychczasowe kretyńskie ataki na Tęczę w Warszawie i dziwaczne usprawiedliwianie podpalenia budki strażniczej przy rosyjskiej ambasadzie w trakcie strzeżonego przez Straż Marszu, Marszu Niepodległości. 

Gazeta Codzienna z dnia 15 stycznia 2014, czyli z dzisiaj, atakuje Donatana i polski hip-hop, za jego popularność i jak rozumiem za słowiańskie treści jakie niesie jego twórczość. Atak na płytę, która ma na You Tubie 34 miliony odsłon to już naprawdę akt samobójczy, wręcz paranoiczny. PIS od dawna robi na mnie wrażenie Eskadry Kamikadze, której samolotów bojowych wypełnionych smoleńskim dynamitem pozbawiono na wszelki wypadek podwozia i jedyne do czego są teraz zdolne to wysadzić w powietrze siebie i przeciwnika. Żebyż to były zdolne tego przeciwnika chociaż prawidłowo rozpoznać? One pędzą zdaje się na oślep z zamalowanymi na czarno oknami w kabinie pilotów! A piloci skandują: Naprzód! Kto nie z nami ten przeciw nam!!!

Kilka sukcesów, jak wyjście na prowadzenie w sondażach czy tryumf prawdy naukowej nad MAKowską zgaduj-zgadulą ekspertów komisji badania Katastrofy Smoleńskiej Millero-Laska, jak sukces książki Resortowe Dzieci i sukces Telewizji Republika, zakręciły w słabych główkach propagandzistów prowatykańskich nieprzyzwyczajonych do sukcesu.  Propaganda czarnej Falangi od dawna atakuje ateistów i New Age, a także od czasu do czasu, choć na razie nieśmiało, próbuje obalić światopogląd naukowy do jakiego się już przyzwyczailiśmy w Polsce od czasów materializmu dialektycznego, czyli od okresu PRL.   

Teraz ktoś tam doszedł do wniosku, że przyszedł czas rozprawić się ze Słowiańskimi Korzeniami  Polski, bo według nich „Prawdziwa Polska” jest tylko jedna – ta która ma „Korzenie Watykańskie”.

Nie było moim zamiarem w ostatnich dniach zajmować się w ogóle tematyką społeczno-polityczną. Raz po  raz jestem jednak prowokowany głupotą wylewającą się z mediów potokami, jak pomyje z jakiejś kaprawej kołchozowej garkuchni lub smary z myjni samochodowej tegoż samego bolszewickiego kołchozu. Teraz tymi pomyjami lunęła Gazeta Polska Codziennie. 

Oczywiście każdy Polak, który ma resztki rozumu wie, że tak zwane akcje charytatywne Właścicieli Polski służą im za listek figowy, którym usiłują przykryć polską biedę i własne złodziejstwo majątku narodowego, na którym się uwłaszczyli. Wie więc Polak Mały (nawet bardzo mały) jaki jest mechanizm propagandowy Fundacji Polsat, Fundacji TVN, Wielkiej Orkiestry Świątecznej i innych medialnych przedsięwzięć rzekomo pomocowych. Wie też każdy Polak Mały, że prawdziwą pomocą nie jest akcja raz do roku dla małych dzieci, lecz polityka prorodzinna (mieszkaniowa, żłobkowa, zapomogowa) i likwidacja takich przypadków jak zabójstwa dzieci przez Państwową Służbę Zdrowia (przez nieudzielenie pomocy na czas, pomocy specjalistów, pomocy nowoczesną terapią, pomocy na pogotowiu, pomocy w szpitalu). Państwowa Służba Zdrowia doprowadziła też sporo dzieci do inwalidztwa (np. wadliwe diagnozy, urągające zdrowiu kobiety i płodu warunki porodu, niefachowość i niefrasobliwość lekarzy, złe szczepionki itp) . Za działalność tej służby odpowiedzialność ponosi polski rząd dotąd dokąd ona jest wciąż państwowa.  

Mimo wszystko dziękujemy Gazecie Polskiej Codziennie, że przypomina nam i naszym dzieciom, na czym polega oszustwo tzw fundacji charytatywnych i akcji zbierania gotówki z kieszeni ludzi, którzy już zostali opodatkowani w 80% z ciężko zarobionych pieniędzy. Wyciąganie jeszcze 1% z prywatnych kieszeni przy pomocy Gry na uczuciach przez Orkiestrę Blagierów uważam za proceder skandaliczny, a tych którzy dają się naciągać uważam za naiwnych.  

Ktoś tutaj kiedyś napisał że myli nam się lewica z prawicą bo PIS to narodowo-socjalistyczna lewica. Uspokajam. Nic nam się nie myli. Poniższy artykuł z gazety Polskiej Codziennie jest tego absolutnym dowodem:

au 190 

au 191

Idąc tropem paranoicznej myśli autora tego komunikatu powiedziałbym, że książka „Resortowe dzieci” jest inspirowana przez Ruskich Szpiegów, bo jest poświęcona w całości komuchom i komuszemu potomstwu w mediach.  Nie wymienia się tam naprawdę niezależnych dziennikarzy, ani książka ta nie popularyzuje niezależnego dziennikarstwa, nie przedstawia niezależnych portali, nie podaje linków do niezależnych blogów, nie wskazuje co warto czytać i słuchać, lecz skupia się po raz kolejny na komuchach i ich dzieciach. Rozumiem popularność tej książki bo ludzie lubią plotki i lubią sobie poczytać o tym kto jest czyim dzieckiem. Znacznie ciekawsze byłoby dowiedzieć się oczywiście skąd się ci ludzie wzięli tam gdzie są, na czym polegała ta kariera, kto komu szepnął słówko żeby ich zatrudnić. Ilu zdolnych ludzi poszło na zieloną trawkę i wyjechało zagranicę, bo nepotyzm zamknął im drzwi do TV, filmu polskiego, radia, prasy codziennej i kolorowych tygodników.

Gazeta Polska atakując kulturę i sztukę (a czyni to nie po raz pierwszy) pokazuje za każdym razem swoje czarne, faszystowskie oblicze. Tym razem atakując słowiańskość, prawdziwe korzenie każdego Polaka, kopie sobie naprawdę grób własną małą, zgrabną czarną łopatką przypominającą rzymską szubienicę.

Tym, którzy mylą PIS z partią narodowo-socjalistyczną chcę powiedzieć że jest to partia socjalistyczna owszem, ale w żadnym wypadku nie narodowa. To partia pro-Watykańska, a nie pro-Polska. To partia, która żywcem włazi kościołowi katolickiemu w Polsce do tyłka, realizując jego najdziksze swawole w rodzaju zakazu handlu w niedzielę, zakazu aborcji pod jakimkolwiek medycznym wskazaniem, podpalania Tęczy, czy innych podobnych akcji. 

Że nie jest to partia propolska pokazała podpisując Traktat Lizboński, co słusznie wytyka jej jako zdradę, Ruch Narodowy.  Nie ma się co oburzać, gdy pokazują w portalach Ruchu Narodowego Lecha Kaczyńskiego, jako zdrajcę polskiego interesu narodowego. Nie pomogą sążniste tłumaczenia w tejże gazecie, że co prawda coś tam podpisał kochany pan prezydent, ale „nie podpisał”, bo „nie chciał tego ratyfikować”.

Czy sam Ruch Narodowy okaże się wystarczająco propolski skoro również jest prowatykański, tak jak PIS, to zdaje mi się mocno wątpliwe. Nie pozostaje nam naprawdę nic innego jak wspierać wszelkie inicjatywy Ruchu Wolnych Ludzi, w tym Demokrację Bezpośrednią i Zrzeszenie Słowiańskie, które właśnie się formuje. 

Swoją drogą nie przypuszczałem, że ataki personalne w stylu Gazety Wyborczej są tak zaraźliwe i że staną sie też chorobą faszyzującej Gazety Codziennej. Fe, panowie dziennikarze „prawicowi” czy też dziennikarze  socjalistyczni prowatykańscy, prounijni, prolizbońscy, to nie ładnie wypominać komuś że się kiedyś ubrał w koszulkę z sierpem i młotem. Może to zrobił dla żartu. A wam się nie zdarza ubierać w faryzejskie fatałaszki? Przecież się zdarza. Paru z was nawet chyba deklarowało, że jesteście Duchowymi Żydami. 

W ten sposób naprawdę nie przekroczycie 30% poparcia. Jeżeli Ruch Narodowy prowatykański wam nie pomoże to spędzicie następne 4 lata w oślej ławce opozycji, a Polskę skażecie swoją durnotą polityczną i ślepotą kamikadze na dalsze lata neokolonialnej eksploatacji przez Czerwonych. I jeszcze jedno. Nie opowiadajcie ludziom, że TVN jest promoskiewski, czy proberliński, on jest tak jak wy pro-sefardyjski, jest reprezentantem Właścicieli Polski, zbrojnym ramieniem Systemu Pan-Niewolnik, który podlizuje się Polakom nieustannie obrazkami lukierkowatego papieża Franciszka prosto z waszej ulubionej stolicy Świata.

Tagged with: ,

BOMBA! Cios dla „Prawicy” – Młodzi Wolni Ludzie opanowują Kraków i Małopolskę!

Posted in Polska, Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 12 Styczeń 2014

Miasto ateistów oraz wierzących INACZEJ!

195274

Kochani Słowianie, Wolni Ludzie, słuchajcie:

Mam dla was dzisiaj bardzo Dobrą Nowinę

Drugie co do wielkości miasto Polski nie jest już  miastem katolickim!

To stwierdzenie wynika wprost z ewidencji statystycznej za rok 2013 i ma walor niepodważalnej prawdy naukowej!!!

389px-POL_Kraków_COA.svg

Nie ulega dla mnie wątpliwości, że Kraków zawsze był i jest intelektualną oraz duchową stolicą Wolnej Polski. By wyciągać prawidłowe wnioski na temat stanu Rzeczywistości nie potrzeba dogłębnych badań naukowych, eksperymentów statystycznych, wielkich programów UE czy powszechnych spisów, które kosztują setki tysięcy złotych. Wystarczy zajrzeć do prostej ewidencji, ślubów, urodzeń i zgonów.

Przywykło się w pop-propagandowych, lemingowskich i yetysyńskich mediach przedstawiać Kraków jako bastion prawicy, konserwatyzmu, centrum młodych papistów i katolickiego ekstremizmu, stolicę mentalnego zacofania, miasto, którego magistrat jest sterowany i inspirowany nieustannie, acz potajemnie przez konsorcjum zacofanych biskupów z krakowskiej kurii. Przyjmuje się też milcząco, że elektorat tutejszy nie głosuje na Platformę Obywatelską (w większości) z tych właśnie powodów. Wystarczy jednak zajrzeć w jedną tylko ewidencję – zawieranych ślubów, żeby odkryć fałszywość tego obrazu oraz głupotę zawartą w sądzie o „prawicowym” elektoracie Krakowa i innych dużych miast w Południowej Polsce. Być może taki prawicowy elektorat znajdziemy gdzieś po małych wioskach i miasteczkach, ale na pewno nie w Krakowie ani w innych większych miastach okolicy. Zaraz przedstawimy prawdziwy obraz Krakowa, ale wpierw ewidencja urodzeń, zgonów i ślubów za rok 2013:

W 2013 roku w Krakowie urodziło się ponad 16,5 tys. dzieci

http://wiadomosci.onet.pl/krakow/w-2013-roku-w-krakowie-urodzilo-sie-ponad-16-5-tys-dzieci/hxpkp

Po­czą­tek no­we­go roku to z re­gu­ły czas róż­nych pod­su­mo­wań mi­nio­nych 365 dni. Ta­kich jak np. uro­dze­nia. W Kra­ko­wie w 2013 roku uro­dzi­ło się ponad 16,5 tys. dzie­ci, a wśród naj­po­pu­lar­niej­szych nada­wa­nych imion do­mi­no­wa­ły Zu­zan­na i Jakub.

W 2013 roku pod Wa­we­lem uro­dzi­ło się do­kład­nie 16 589 dzie­ci, wśród nich wię­cej było chłop­ców niż dziew­czy­nek. Dla po­rów­na­nia, w roku 2011 w Kra­ko­wie uro­dzi­ło się 16 285 dzie­ci. Mo­że­my więc mówić o de­li­kat­nym wzro­ście.

Jeśli cho­dzi o dobór imion dla kra­kow­skich dzie­ci, to w mi­nio­nym roku ro­dzi­ce naj­czę­ściej de­cy­do­wa­li się na Zu­zan­nę i Julię oraz na Ja­ku­ba i Jana.

Na dal­szych miej­scach pod wzglę­dem po­pu­lar­no­ści znaj­do­wa­ły się takie imio­na jak Lena, Alek­san­dra, Zofia, Hanna, Maja, Emi­lia, Na­ta­lia i Ali­cja. Dla chłop­ców wy­bie­ra­no imio­na takie jak Kac­per, An­to­ni, Filip, Szy­mon, Mi­chał, Adam, Fran­ci­szek i Mi­ko­łaj.

Jak po­nad­to in­for­mu­je urząd mia­sta, w 2013 roku w Kra­ko­wie za­war­to 3 764 mał­żeństw, z czego 2 077 to śluby ko­ściel­ne.

Jeśli cho­dzi o zmar­łych, to w 2013 roku w księ­gach zgonu za­re­je­stro­wa­no 9 542 akty.

Autor:

Ogórek Piotr
Źródło: Onet

Czy za kilka lat Młodzi Wolni Ludzie przejmą władzę w Krakowie!

Ewidencja ma to do siebie, że jest niepodważalnym zbiorem danych. Ma też taki walor, że nie podlega ona żadnym interpretacjom a zdarzenia jakie ona ewidencjonuje mają charakter praktyczny a nie teoretyczny ani deklaratywny. Pełno jest takich, którzy mówią: Tak, ja jestem katolikiem. Jo,jo,jo!! A jakże!

Tylko w praktyce nic na to nie wskazuje. Ewidencja nie gdyba i nie okłamuje sondażysty, tylko informuje o zarejestrowanych zdarzeniach.

Do wyciągnięcia jakich wniosków, poza tym, że urodzeń jest w Krakowie prawie 2 razy więcej niż zgonów czyli, że miasto się rozwija, uprawnia nas ewidencja za rok 2013 przedstawiona w powyższym artykule?

ANO:

Po pierwsze na około 3750 ślubów zawartych przypada 2050 ślubów kościelnych.  Oznacza to, że 45% Krakowian zawierających związki małżeńskie nie jest już obecnie KATOLIKAMI. Niekoniecznie muszą być też oni ateistami. Mogą wyznawać światopogląd naukowy i wierzyć jednocześnie w istnienie boga niekatolickiego w zgodzie z twierdzeniami nauki, która mówi, iż na dwoje babka wróżyła, bóg jest lub go nie ma, zależnie od modelu wszechświata jaki okaże się kiedyś, kiedyś, hen w przyszłości prawdziwy, czyli potwierdzony naukowo. Na razie modele są dwa, taki i taki, a oba są tylko teoretyczne i równoprawne. Bóg może więc istnieć w postaci osobowej albo nieosobowej, np. siły sprawczej, wyższej, energii kosmicznej, która steruje wszechświatem. Ponieważ nie ma badań dokładniejszych co do preferencji wiary w boga przez tych którzy nie zawierają małżeństw katolickich, zatem może się okazać nawet że te 45%, to nieświadomi tego faktu wyznawcy Słowiańskiej Wiary Przyrody.

Jakby nie było, w każdym razie, na pewno NIE SĄ KATOLIKAMI.

Możemy to twierdzenie rozszerzyć z tych zawierających ślub na ogół Krakowian i powiedzieć, że 45% WSZYSTKICH Krakowian nie jest katolikami. Mamy tego 100% pewność. Wynik ewidencyjny można rozciągnąć na całą populację miasta z tego powodu, iż rodziny tych niekatolickich młodych par, ojcowie i matki, zapewne też dziadkowie i babki zaakceptowali ten wybór dokonany przez młodych, a więc sami nie są katolikami, nawet jeśli katolicyzm deklarują. Takie postępowanie rodziny względem pary młodej jest sprzeczne z przykazaniami kościoła i Watykanu. Wspólne życie młodych bez kościelnego ślubu jest grzechem ciężkim, tak ciężkim że uniemożliwia w ogóle korzystanie z komunii świętej. Prawdziwie katolicka rodzina nie powinna w żadnym wypadku dopuścić do takiej praktyki, ponieważ oznacza to życie nowego stadła według NIEKATOLICKICH reguł moralnych. 

Jeszcze moment o ślubach kościelnych. Nie wnikamy ilu z tych co wzięli śluby w kościele uczyniło to pod naciskiem rodziny, z przyzwyczajenia i przywiązania do tradycji. Nie zastanawiamy się tutaj ilu z nich będzie w przyszłości chodzić do kościoła i uczestniczyć w mszach. Śmiało możemy liczyć, że najwyżej połowa. To zaś redukuje rzesze krakowskich katolików do 25%, a ateistów i innowierców powiększa do 75%.

Po drugie: Ewidencja ślubów nie odzwierciedla w pełni prawdy o wadze jaką młodzi ludzie przykładają w ogóle do ślubu. Prawdopodobne jest, że nie jest to dla nich problem pierwszorzędny. Wiele osób nie bierze ślubu w ogóle i to jest najliczniejsza grupa par tworzących młode gospodarstwa domowe w Krakowie. Część osób bierze ślub cywilny pod naciskiem rodziny, która inaczej nie udzieliłaby im wsparcia finansowego na zakup mieszkania, albo nie zezwoliła by im razem mieszkać. Część bierze go lękając się problemów, jakie mogą się wyłonić w przyszłości z powodu nie uchwalonego w Polsce Prawa Partnerskiego, czyli z ewentualnymi sprawami spadkowymi, majątkowymi, autorskimi, rodzicielskimi, ubezpieczeniowymi, emerytalno-polisowymi itp. Wiele osób, zwłaszcza dysponujących majątkiem formalizuje związek ślubem państwowym właśnie z powodu możliwych kłopotów prawnych wynikających z nieformalnego związku.

Po trzecie: Ta statystyka nie obejmuje w ogóle tych którzy nie biorą ślubów a tworzą gospodarstwa domowe i związki. Taki jest przypadek obydwu moich córek, które od wielu lat żyją z partnerami w związkach niesformalizowanych żadnym ślubem. Owszem, jedna z nich deklaruje że w tym roku – 2014 – chce wziąć ślub, ale jaki? Najlepiej, jak twierdzi, byłoby zawrzeć ślub „słowiański”, no i ewentualnie w drugiej kolejności „cywilny”, żeby nie było kłopotów prawnych. Zobaczymy jak to się skończy.

Możemy spokojnie liczyć, że takich par nieformalnych żyje w Krakowie 3 razy tyle co tych formalnych. Dzieje się tak nie tylko z powodu, że wielu ludzi uważa śluby cywilno-kościelne za przeżytek. Dzieje się tak często ze względu na brak stabilizacji i niepewność jutra co do pracy, mieszkania, dalszego pozostania w mieście i zapuszczenia tutaj korzeni oraz założenia akurat tutaj rodziny. Chwiejność rynku pracy może wszak spowodować, że trzeba będzie wyjechać, np w ogóle z Polski.

Oznacza to, że w 2013 roku w Krakowie ostrożnie licząc 85% par, które utworzyły związek i zamieszkały razem powołując podstawową komórkę rodzinną, nowe gospodarstwo domowe, nie miało ślubu w ogóle lub nie miało ślubu katolickiego. Były to zatem pary i „małżeństwa” Młodych WOLNYCH Ludzi.

Tylko 15% par wśród wszystkich, jakie zamieszkały ze sobą razem w 2013 roku w Krakowie zawarło śluby katolickie.

Oto koniec legendy PRAWICOWEGO KRAKOWA. Kraków jest po prostu nowoczesnym miastem europejskim. Jeżeli zaś nie głosuje się tutaj ochoczo na Platformę Obywatelską oznacza to co najwyżej, że w Krakowie nie ma tylu Lemingów co w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Nie bez powodu mówi się, że jest to miasto najlepiej wykształconych ludzi w Polsce.

Rokuje to bardzo źle PISowi, który jako partia do dna skatoliczona, jak widać nie ma żadnej oferty dla ateistów czy wyznawców Wiary Przyrody i Światopoglądu Naukowego. Z tym swoim wciąż mielonym kościółkowym odgrzewanym kotletem nie macie szans panowie Pisowcy przekroczyć 40% poparcia, choćby wasz plan gospodarczy dla Polski i „światłe wizje” ojczyzny były nie wiem jak słuszne! Zapamiętajcie te słowa!

Wynika też z tej prostej ewidencji ślubów to, że konieczne jest powołanie alternatywy dla antypolskich nienowoczesnych partii rządzących czy dla archaicznych partii narodowych. Żadna z nich nie ma propozycji programowej dla Młodych Polaków na miarę XXI wieku! Trzeba powołać zorganizowany Ruch Wolnych Ludzi w Małopolsce, bo tylko taki ruch może wyrazić w pełni i zrealizować w pełni potrzeby młodych ludzi, którzy tutaj żyją i usiłują zorganizować dla siebie gospodarstwa oraz zakładać rodziny.

Po czwarte: na miejscu Młodych Wolnych Ludzi z Krakowa wyciągnąłbym natychmiast wniosek prawidłowy i jak najsłuszniejszy, który mówi, że Banda Starych Pierników próbuje „urządzić miasto” przeciw WAM.  Magistrat Krakowa zamiast ściągać koncerty popowe, rockowe, awangardowe wysokiej klasy, zamiast ustanowić prawdziwy festiwal Kultury Świata urządza festiwale Skatoliczonej Młodzieży Wszechświatowej i muzyki organowo-operowej!

Zamiast dać kredyty na mieszkania, albo ulgi mieszkaniowe, żebyście mogli założyć rodzinę, albo zamiast budować bloki komunalne czy na wynajem, urządza sobie waszym kosztem jakąś zakichaną OLIMPIADĘ – lek na swoje frustracje i starcze kompleksy!

Zamiast urządzać parki rozrywki i wypoczynku dla rodzin przekazuje parki i ogrody Kościołowi  (na przykład Park Jalu Kurka).

f-Słewia-potem-Bawaria-Kraka-600px-Flag_of_Bavaria_(striped).svg

Posłuchajcie mnie Młodzi Wolni Krakowianie –

JUŻ TERAZ

Organizujcie się! Nie czekajcie!

 Odsuńcie natychmiast od władzy tych zaczadziałych kościółkowych Staruchów z Magistratu! Ten PIS, to PO, to SLD – to całe neokolonialne antypolskie, postkomunistyczne tałatajstwo!!!

Miasto powinno należeć do WAS!

Kraków to wasza przyszłość! Życie ma być PRZYJEMNOŚCIĄ a nie udręką i lękiem!

Kraków DLA Młodych WOLNYCH LUDZI!!! Dajcież im wreszcie popalić, przywalcie im potężnego kopa w ten stary spasiony na was ZAD, przywalcie tym ludziom bez wyobraźni i rozmachu!

Stwórzcie Zielony Kraków

dla Młodych Wolnych Polaków!

Niech przestaną zamykać wam sklepy w niedzielę, zabraniać legalnie używać marihuany, żyć własnym życiem i nowymi ideałami, które nie mają nic wspólnego z kościółkowym katolicyzmem watykańskim! Niech wreszcie zaczną tworzyć parki i ogrody, w których można będzie przebywać z dziećmi, a nie rozprzedają tereny w centrum miasta pod galerie handlowe! Kraków ma najmniej parków w Polsce i najbardziej zatrute powietrze!!!

Zamiast rozprzedawać wszystko inwestorom niech wybudują jako gmina na gruntach komunalnych Centrum Przedszkolaka i zlikwidują problem braku miejsc przedszkolnych! Niech wprowadzą dopłaty do przedszkoli i stołówek szkolnych i podręczników!  Niech stworzą Kartę Prorodzinną i zaczną dawać godziwe zasiłki za każde urodzone dziecko,  żeby rodziło się ich więcej, a nie bajdurzą o jakiejś Olimpiadzie, która pochłonie nie wiadomo jakie sumy pieniędzy, wywalonych bez sensu – tak jak to pokazują krakowskie puste stadiony! Niech tworzą nowe miejsca pracy!!!

Nie macie na co czekać, bo żeby efekty Wielkiej Zmiany były widoczne potrzeba będzie kilku lat! 

Twórzcie Ruch Wolnych Ludzi i urządzajcie od ZARAZ Wolne Miasto Kraków dla siebie, dla Młodego Plemienia Polaków! Dacie radę bo jest was większość! Tylko tę prawdę skrzętnie się przed wami ukrywa!

Kupując (TERAZ – TUTAJ!)  Budujesz Wolne Media Wolnych Ludzi!
nowe przygody okładka
Tagged with: , ,

Imperium Zła – medialne narzędzia zniewolenia. Technologia wysysania ludzkiej energii emocjonalnej przez Pasożytów!

Posted in Polska, Słowianie, Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 29 Grudzień 2013

Alien_Queen_by_sk800720Wiadomości – 29 grudnia 2013

 •   Zamieszanie wokół listu biskupów. “To jest nadużycie”
 • W. Brytania nie chce imigrantów? Nowy sondaż
 • Nieznany fakt z przeszłości królowej Elżbiety II
 • Szokujący raport z więzienia.”Wymyślne tortury”
 • Rosja: kolejne kłopoty Pussy Riot z władzami
 • Absurd roku na basenie. Przed sąd za kąpielówki!
 • Pijany 32-latek staranował 12 aut. Zobacz film!
 • Zima zaskoczyła mieszkańców Szczecina
 • “Gruba krecha”: przebiłem matkę Madzi, prawda?
 • Krwawy horror. Giną kolejne osoby, a świat milczy
 • Były premier traci kolejne majątki
 • Wracała z imprezy, zaatakował ją niedźwiedź
 • Która płeć lepiej oszczędza? REKLAMA
Pokaż następne
O tym się mówi
 • Polski wokalista został bezlitośnie wyśmiany
 • 21-letnia gwiazda cierpi na poważną chorobę
 • Producenci “Klanu” podjęli decyzję ws. Kotulanki
 • Zaskakujący finał sprawy ukradzionego wózka
 • Dostałeś drogi prezent? Uważaj na fiskusa

Przytoczony powyżej zestaw wiadomości to czołowe sensacje Portalu Onet z dnia 29 grudnia 2013 roku.

onet1

Że zdobył złoty medal, czy tytuł Mistrza to nieważne, ważne że siedział w więzieniu – Polscy gracze bójcie się! – Bojkot filmu.  Nawet reklama Toyoty oparta jest na negatywnym osobistym skojarzeniu do “nietrafionego prezentu”. Tyle po lewej stronie ekranu, a co po prawej? 13 Negatywnych wiadomości + 5 na dokładkę, jakby ci było mało!

Jeśli ktoś czytał kiedyś książkę Wilhelma Reicha “Mordercy Chrystusa” bez trudu zrozumie do czego zmierzam, i o co tutaj chodzi. Jeśli ktoś nie czytał to polecam, chociaż książka ta w swoich diagnozach jest tylko przyczynkiem i niesłusznie sprowadza całe “zło” świata do jednej jedynej przyczyny.  Jest to podejście “lekko historyczne”, zdezaktualizowane przez Rewolucję Świadomości, ale doskonale został tam ujęty mechanizm, który “zamienia” niejako automatycznie pozytywną z zasady jednostkowość ludzką i pozytywne intencje pojedynczych czynów człowieka oraz pozytywny charakter indywidualnego działania w NEGATYW na poziomie zbiorowości ludzkiej zamkniętej w Klatce Systemu Pan-Niewolnik.

Ktoś ostatnio zwrócił tutaj na blogu uwagę, że ta książka, fundaMENTALNA dla Zmiany Świadomości, została w Polsce wydana tylko 1 raz i od dawna już jest niedostępna w sprzedaży. Dzieje się tak właściwie w odniesieniu do niemal każdej ważniejszej pozycji wydawniczej, filmu dokumentalnego czy fabularnego, i działa tutaj także ten sam mechanizm Negatywnej Selekcji, który obserwujemy na Czołówce Onetu.pl, a który dzieła/wydarzenia ważne, zagrzebuje na dnie kloaki wypełnionej bezsensem i zwyczajnym artystycznym a też i myślowym (intelektualnym) gównem.

onet 2

 

“Oni maja dzieci z różnymi partnerami”, “Do rozwodu jednak nie doszło”   – czyli epatowanie nieudanym życiem małżeńskim tzw. gwiazd, właściwie celebrytów w ogóle nieznanych światu + gołe babki – to po lewej, a co po prawej? “Będą kłopoty z pracą zagranicą”, “Przez lata ktoś kogoś dyskryminował bezkarnie”, “Kara dla Apple”, “UE – skandal korupcyjny”, “Zmiany w składkach ZUS” – to na pewno negatyw, “Nie dostarczono prezentów na święta” – czyli też pomniejszy bzdurny negatyw.  

Pop-propagandowe media są tylko esencją Systemu Zniewolenia w jakim współcześnie żyjemy. Stanowią one skondensowany obraz całości systemu, a zarazem jest to Zbrojne Ramię Systemu, które ma obezwładniać opór Niewolników przeciwko zbydlęceniu ich egzystencji.  Przy okazji artykułów poświęconych Technologii Manipulacji pisałem już o tym mechanizmie wysysania energii społecznej i rozbijania aktywności społecznej, o zasadzie atomizowania społeczeństwa i dzielenia go, stosowanej w pop-propagandowych mediach wobec ich “odbiorców”.

Dwa dni temu przeczytałem znów mądrą analizę na temat przyszłości mediów audio-wizualnych,  a szczególnie telewizji, którą wykonały amerykańskie firmy badania rynku, a więc jest oczywiste, że w Polsce została owa analiza zepchnięta na “zaplecze” Tabloidów typu Onet czy Interia, a więc nie była to wiadomość “pokazywana” na Pierwszych Stronach Owych Brukowców.  Tak, używam pojęcia brukowców do tych portali, bo pod każdym względem w każdym wymiarze, są to internetowe brukowce spełniające wszelkie definicje tego pojęcia stosowane w dziennikarstwie i w socjologii. 

Napisano tam po raz kolejny, że w USA obserwuje się coraz mocniejszą tendencję do odchodzenia ludzi od oglądania telewizji. Proces polega na tym, że zaobserwowano, iż w roku 2013 już 10% Amerykanów zlikwidowało kablówkę w swoim domu i deklaruje, że nie posiadają w ogóle odbiornika telewizji.

Kiedy pisałem o tym, że w Polsce widać podobną tendencję, kilka miesięcy temu na tym blogu, oczywiście odezwali się od razu Moderatorzy Nastrojów Społecznych z Ramienia Partii Rozumu i z Ministerstwa Prawdy, a może po prostu były to Lokalne Lemingi, usiłując tłumaczyć, że to nieprawda, że ludzie odchodzą od telewizji, bo oni tylko przerzucają się z kanału na kanał. 

Mamy więc kolejne potwierdzenie prawdziwości i poprawności Naszych Diagnoz i Obserwacji Wielkiej Zmiany, wykonane za grube pieniądze w USA przez fachowe ośrodki badawcze działające na rzecz rynku, a więc przez Banksterów, którzy pilnie obserwują  rozwój sytuacji i rysujące się zagrożenia dla swojego kapitału.

onet 3Dział Bazujący na Lękach Kobiet – tak bym określił ten segment tego tabloidu. Po prawej aborcja celebrytki Bratkowskiej i ksiądz celebryta – “Mądry Jezuita”! Oczywiście na dokładkę wypadek i oszustwa oponiarzy.

Nie opublikowałem tutaj tego amerykańskiego badania, bo za dużo energii i czasu poświęcamy ostatnio bieżącym wydarzeniom – to wskazuje że sami musimy się przekształcić w portal i czynimy kroki w tym kierunku, ale póki co zdawało mi się, że warto się skupić na Słowiańszczyźnie, genetyce, językoznawstwie, archeologii, historii, bo wiele ciekawego się dzieje w tym sektorze i to tak ciekawego, że świadczy niezbicie, iż rewolucja zdaje się wkraczać już w fazę wysadzania w Powietrze Ostatnich Bastionów Systemu Pan-Niewolnik i porządku Post-Rzymskiego, z wszystkimi jego MITAMI, przedstawianymi do niedawna jako Absolutne Prawdy.

Mam nadzieję, że w 2014 roku przekształcimy się w Portal, a raczej założymy Portal “Słowiańska Sprawa”, i Blog Białczyński będzie mógł wrócić na swoje stare tory  poświęcając się dziejom, świadomości, nauce i wierze, a nie bieżącej polityce, organizacji społeczeństwa obywatelskiego  i socjologii Wielkiej Zmiany.  Możecie być pewni, że Nasz portal nigdy nie stoczy się do roli Rozsiewacza NEGATYWU, czyli narzędzia Systemu Pan – Niewolnik, ponieważ ze swojej istoty musi być i będzie ANTY-Systemowy.

Nagromadzenie NEGATYWU, KŁAMSTWA, MANIPULACJI i SEKSU na Onet.pl pokazuje, że System rzeczywiście wkracza w fazę ostrego chylenia się ku upadkowi. Taka kondensacja Głupoty grającej na najniższych instynktach i emocjach, a do tego oparta wyłącznie na seksie jako narzędziu ostatecznym prymitywnego przyciągania uwagi oznacza, że Polska Klasa Posiadająca, Właściciele Niewolników, nie mają do zaoferowania Lemingom już zupełnie nic co miałoby jakiekolwiek ideowe oparcie. Nie ma tam już nawet śladu tak prościutkich niegdysiejszych idei kapitalizmu jak “pracuj dla własnego dobrobytu” (bo nawet najgłupszym Polakom wiadomo już, że tylko pogłębia się bieda a nie żaden dobrobyt mimo 25 lat pracy), nie wspominając o niegdysiejszych ideach wzniosłych jak “pracuj dla dobra Narodu i dla dobra Polski”.

Spójrzcie sobie w dniu dzisiejszym na pierwsze strony czołowych Tabloidów, czyli Portali Internetowych w Polsce i oceńcie sami co tam jest, oraz jak rozgrywa się tam ludzkie lęki, jak napuszcza się przeciw sobie różne grupy społeczne, jak buduje się zainteresowanie wokół negatywnych tematów i emocji. Na tym polega technologia wysysania ludzkiej energii emocjonalnej przez Pasożytów.

Na trzynaście przedstawionych tutaj na początku wiadomości, dwanaście ma charakter tzw “złej nowiny”, “obwieszczenia czyjegoś nieszczęścia”, a jedna, o królowej angielskiej, każe się domyślać  po prostu jakiejś bzdury kompletnie nieważnej, jaka kryje się pod tym linkiem. Nawet REKLAMA ma tutaj charakter negatywny napuszczania płci na płeć czyli szczucia do “konkurencji kto lepszy”, do “wyścigu szczurów” w dziedzinie “oszczędzanie” (to także nic pozytywnego owo oszczędzanie, bo chodzi tutaj o gromadzenie kapitału osobistego, czyli indywidualistyczne bogacenie się).

Kolejne 5 wiadomości  w “O tym się mówi”  to już zupełny prymityw bazujący na czyimś osobistym “nieszczęściu”, “potknięciu” i opisywaniu tego w tonie sensacji. Oczywiście osoby których to dotyka – tam opisane – to Lemingi, które pozwoliły zrobić z siebie Tarczę do Bicia dla Systemu, czyli tzw Celebryci. Jest to ohydne, bo System w rzeczywistości płaci im nie za marne występy publiczne i nie za marne popisy beztalencia, jakie prezentują po estradach i ekranach, ale właśnie za rolę Wentyla Bezpieczeństwa, Tarczy ku której będą kierowane wszystkie frustracje i negatywne emocje Niewolników zamkniętych w Klatce Systemu.

onet 4Gwałt, alkoholizm, frustracja nowobogackich, niskie zarobki i dyskryminacja kobiet, nagość, celebryci – czyli dalszy ciąg Rozrywki Mas na całego! Cieszyło cię kiedyś jak celebryta Wiśniewski staczał się na dno?! Dzisiaj mamy dla ciebie złe wiadomości,celebryta Wiśniewski ma powody żeby się radować! Ciekawy jesteś co przygotujemy dla Ciebie na jutro??? Jutro będzie na odwrót!!!

Pocieszające jest to, że dla tych i podobnych im innych Brukowców rodzi się prawdziwa POZYTYWNA konkurencja i że od tych  pop-propagandowych mediów także następuje już odwrót – spada również i ich oglądalność, nie mówiąc już o czytelnictwie. Mądrzy ludzie, zwłaszcza  młodzi uodpornieni na te manipulacje tytułami, prawie w ogóle nie klikają linków i nie czytają tych “wiadomości”.

49186-560051386334870

Premiera książki „Resortowe dzieci. Media”!

Dodano: 06.12.2013 [14:01]

Już 17 grudnia oficjalna premiera książki, której boją się elity III RP. Daniel Passent, Ernest Skalski, Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Baczyński, Krzysztof Teodor Toeplitz, Mariusz Walter to tylko niektórzy bohaterowie książki „Resortowe dzieci. Media”.

Autorzy publikacji to dziennikarka śledcza „Gazety Polskiej” Dorota Kania, publicysta Jerzy Targalski oraz dziennikarz „Gazety Polskiej Codziennie” Maciej Marosz. Wydawnictwo Fronda oraz autorzy zapraszają na oficjalną premierę książki.

Czas: 17 grudnia 2013r., godz. 18:00
Miejsce: klub Hybrydy, ul. Złota 7/9, Warszawa

O kulisach powstawania książki i jej zawartości rozmawiać będą: autorzy oraz Tomasz Sakiewicz – Redaktor Naczelny Gazety Polskiej i Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny Tygodnika „W Sieci”. Spotkanie poprowadzi Bronisław Wildstein – Wiceprezes Telewizji Republika.

Kupując (TERAZ – TUTAJ!)
Budujesz Wolne Media Wolnych Ludzi
nowe przygody okładka
Tagged with: , , ,

Iskon, czyli Ukraina odziera z masek!

Posted in Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 18 Grudzień 2013

Pisałem wam nie tak dawno o przelocie Trzech Komet, w tym słynnej komety Ison C (Iscon/Iskon) i powiązaniu tego faktu z ostrymi zmianami, gwałtownymi zjawiskami na Ziemi. Pisałem też, byście obserwowali pilnie co przyniesie czas Świąt, czyli czas Narodzin Światła Świata w roku 2013. Ów czas właśnie się rozpoczął i przybrał formy zgodne z zapowiedzią,  szczególnie intensywne, wręcz gwałtowne. Oto wczoraj , dnia 17 grudnia mieliśmy Pełnię Księżyca i jednocześnie Pierwszy Dzień/Noc SłońceStania. Z 17/18 grudnia dzień był najkrótszy a noc najdłuższa, jednocześnie zaś zatrzymał się proces dalszego skracania dnia i wydłużania nocy.

pełnia grudzień 2013Jak widzicie na rysunku, po Księżycu Garbatym w samą tzw. Wigilię Bożego Narodzenia, czyli Narodzin NOVEGO Światła Świata rozpocznie się tzw. Ostatnia Kwadra, która potrwa 3 dni do 26 grudnia. Jeśli komuś by się chciało powinien sięgnąć sobie teraz do kalendarza wschodów i zachodów Słońca, żeby zobaczyć, iż od wymienionej nocy z 17/18 grudnia przez 9 dni trwa zmaganie Światła i Ciemności, Dzikie Łowy na rodzące się Światło BytRa (Bedrika, Byd-RAnkę, Bydełko Boże, Biedronkę). W tym dynamicznym zmaganiu trwa przez 9 dni równowaga, a w nocy z 26/27 grudnia “dzień rusza”. Zaczyna przybywać Dnia, Noc zaś zaczyna się od tego momentu skracać. Kto chce to mieć bardzo wyraźnie udokumentowane powinien sięgnąć do czasów sekundowych wschodów i zachodów Słońca (minutowe są zbyt przybliżone). To jest CZAS właściwych NaROdzin RA (RO-d RA), czas Święta Narodzin RA – Światła Świata – ROdzenie-RA. Oto więc mamy RORAty – pogańskie zabiegi magiczne (zabiegi mocy, mogtu, mogtowiji), msze o świtaniu w kościele podczas adwentu, przyswojone przez chrześcijaństwo, a sprowadzające i wspomagające  Światło Świata w jego Narodzinach. RORAty według “przenajświętszych” wyjaśnień Kościoła Katolickiego  oznaczają, cytuję:

Roraty, msza roratnia – pierwsza msza o wschodzie słońca w okresie adwentu. Jest to msza wotywna do Najświętszej Maryi Panny.Nazwa mszy pochodzi od jej introitu, który zaczyna się od słów „rorate cæli desuper” („spuśćcie rosę niebiosa”). Charakterystycznym elementem rorat jest zapalanie świecy. Świeca ta (roratka) umieszczana jest w pobliżu ołtarza jedynie w adwencie. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę. Współcześnie z uwagi na udział dzieci i młodzieży roraty odprawia się często wieczorem. W niektórych parafiach dzieci przychodzą na msze roratnie z zaświeconymi lampionami. Dawniej msza odprawiana była codziennie, również poza okresem adwentu. Jak silna była tradycja mszy roratniej w dawnej Polsce, świadczyć może kapela rorantystów na Wawelu.”

Oto jak pięknie, jakby “celowo” w roku 2013 zbiegają się nam Pełnia Księżyca, SłońcaStanie i Odrodzenie Światła, czyli K-RA-czun (Ku RA – [ wiodący - za]CZYN).  Zaczynem owym jest ISK-RA. Słowo Iskon (początek i koniec, zaczątek) już tłumaczyłem w tamtym artykule, tu macie inny jego wymiar, prawdziwie magiczny i prawdziwie starożytny. Tak, starożytny! Dowodem jest, to że został ów przekaz zawarty w naszym obrzędowym, ludowym słownictwie NIEUCZONYM.

Jak widać tradycja chrześcijańska zerżnąwszy go z naszej Rodzimej Wiary Słowian werbalnie, wraz ze skalpem warstwy słownej, semantycznej, wpierw od sanskrytu i perskiego do hebrajskiego, do greki i łaciny, zdążyła już o tym fakcie sto razy zapomnieć. Cóż, mieliśmy czas kalijugi więc ciemność rzucona w ludzkie umysły sprawiła, że “łatwy” stał się ów proces “zapominania” źródeł i tradycji. “RORATE CAELI DESUPER”, czyli “Spuść ROSĘ lub RASĘ  o Pani Niebieska – Pani Nieba, Ma(jąca) RA – Majo RAjo, Ma-RA-jo (Mająca, Rająca, Dająca), Wielka – MAJ (ąca) OR. Oro, orzenie, Z-ORA-nie – wiemy o co chodzi prawda? Anglosasi i Niemce (Słowiano-Celtowie) powiadają, że zaczyna się nowy Jar, OR – oro – jądro, orzech/orjeh-rag – ziarno, jary-jarzęcy-jurny – świeży, nowy, odrodzony – jar-uwity (niem. jahr, norw. år, ang. year, hol. jaar). Po francusko-romańsku zaś mówi się année (rumuńskie an), czyli Nowy Księżyc – ANU/NU/AN/ON (Nuw-Nów), AN-Czudo (Anczutka, An Czur, Ono Czudo, Czuryłło, Una, L-UN-a, Ł-Una, On), Pierwszy Nów. Oto jak pięknie, jakby samo z siebie, układa nam się Noworoczne Obdzieranie Świata z Masek Zakłamania. Pierwsza spada maska pochodzenia obrządku Bożego Narodzenia i rytuałów chrześcijańskich związanych z tym obrządkiem magicznym. 

IMG_0034komprfoto Jerzy Przybył

Jak myślicie, czy to przypadek, że Słońce Stoi dokładnie 9 dni, a kobieta nosi płód 9 miesięcy, a nazwa miesiąca jest inną nazwą Księżyca? Myślicie, że orszaki tak zwanych Zapustnych Dziadów są czymś innym niż magicznym przedstawieniem w MASKACH, niż tylko odwzorowaniem w tańcu (świętym tanie) i gędźbie (melorecytacji i muzyce) zjawisk zachodzących w Przyrodzie?

Skoro mamy pierwsze zapowiedziane przez Potrójną Kometę malutkie trzęsienie Ziemi/”strzęsienie Maski” za sobą, przejdźmy do innych, bardziej prozaicznych Obnażeń, do dokonującego się w tych dniach samoistnie na dużą, wprost niespotykaną skalę, można rzec, masową, “odzierania z politycznych masek hipokryzji”.  Wyzwolicielem owego procesu stał się Lud Ukraiński, przejmując niejako pałeczkę od Ludu Polskiego, który tego procesu Odzierania z Masek dokonał w roku 1980/1981 – było to Obdzieranie z Maski Ustroju Realnego Socjalizmu. Po tym fakcie, kiedy sowiecki generał Wojciech Jaruzelski dokonał Grudniowego Zamachu na Polaków zwanego Stanem Wojennym, przestali wierzyć w “komunizm” nawet najzagorzalsi komuniści włoscy, francuscy i niemieccy z Czerwonych Brygad i Rote Armii Fraction. Społeczeństwa Niemiec, Francji i Anglii wspierały lud polski lawiną paczek, a rząd Francji i Niemiec wspierał aktywnie reżim Jaruzelskiego różnego typu akcjami i machinacjami. Można powiedzieć iż “dawano im czas” aby należycie zgnębili Polaków, złamali w nich ducha, aby przygotowali się do wspólnego rozgrabienia polskiego majątku narodowego razem z Sefardyjczykami z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, tymi od Sorosa i Sachsa, tymi z amerykańskich “klasowych” uczelni, sprzymierzonymi z CIA i nowojorskimi banksterami.

Dzisiaj Ukraina obnaża hipokryzję Unii Europejskiej, jej słabość, jej rusofilię, a także obnaża różnych polityków i politykierów w Polsce. Obnaża też polityków Ukraińskich i obnaża Rosję. Dokonuje się  gigantyczne samoobnażenie. 

Cytuję za WPolityce.pl z dnia 17 grudnia 2013 – w sprawie rozmieszczenia przez Rosję rakiet z ewentualnymi głowicami atomowymi wycelowanych w Polskę. Przypomnę, że miała też miejsce w tych dniach wizyta Kerry’ego (jakimś mimochodem i przelotem – 5.11.2013), która miała uśpić Warszawę obietnicą montażu systemu anty-rakietowego w roku 2018, czyli po kolejnych wyborach w USA, kiedy nie będzie już żadnego Kerry’ego, ani obiecanek Obamy. 

Stany Zjednoczone poinformowały w poniedziałek Rosję, że są zaniepokojone ryzykiem destabilizacji w regionie w związku z planem Moskwy rozmieszczenia rakiet krótkiego zasięgu w obwodzie kaliningradzkim. O tym, że w pobliżu granicy z Polską pojawiły się rakiety Iskander-M napisał niemiecki tabloid “Bild”.

- Zaapelowaliśmy do Rosji, by nie podejmowała działań, które destabilizują region – powiedziała przedstawicielka Departamentu Stanu USA Marie Harf. Podkreśliła, że Waszyngton bezpośrednio rozmawiał z Moskwą.

Rakiety pod granicą

Według niemieckiego dziennika “Bild” Rosja rozmieściła już na terenie obwodu kaliningradzkiego w pobliżu granicy z Polską oraz wzdłuż granicy z krajami bałtyckimi rakiety Iskander-M, przystosowane do przenoszenia głowic atomowych.

Oto co pisze o tym antyrodzimowierczy portal WPolityce.pl

” W Polsce trwa festiwal nieświadomości i zaślepienia. Gen. Stanisław Koziej na Twitterze napisał:

Znowu Państwo wspieracie rosyjską wojnę informacyjną przeciwko Polsce artykułem na 1. stronie. Dziw jak łatwo wpadacie w pułapkę.

To reakcja szefa BBN na publikację GPC, która na pierwszej stronie dzisiejszego wydania umieściła informację, zmieszczoną przez portal wPolityce.pl w niedzielę – Rosjanie montują rakiety przy polskiej granicy, budują również bazę samolotów na Białorusi.

CZYTAJ WIĘCEJ: “Rosja ma już u naszych granic środki napadu powietrznego, co komplikuje sytuację Polski”. Szeremietiew o ostatnich działaniach militarnych Kremla. NASZ WYWIAD

Sytuacja militarna Polski pogarsza się. I to znacząco. Działania Rosji w ostatnim czasie osłabiają polskie bezpieczeństwo. Zarówno wzmocnienie dominacji Moskwy nad Ukrainą, jak i budowa nowych instalacji wojskowych wokół Polski powinny zaniepokoić i wywołać reakcje elity politycznej rządzącej krajem.

CZYTAJ TAKŻE: Ważny raport w kontekście protestów na Majdanie! Szatkowski: „Wasalizacja Ukrainy umożliwia siłom rosyjskim znacznie większą swobodę operacyjną”. NASZ WYWIAD

Rosyjskie ruchy widoczne ws. Kijowa oraz rozbudowa infrastruktury wojskowej na Białorusi i w Obwodzie Kaliningradzkim dobrze pasują do scenariusza przygotowań w kierunku rozpoczęcia działań militarnych wymierzonych w Polskę. Lub chociaż do dyplomatycznej gry, opartej na szantażu rosyjskim.

Jednemu i drugiemu Polska musi się przeciwstawić. Inaczej stanie się państwem bez reszty poddanym rosyjskiej polityce. Wyrwać się z kleszczy Kremla będzie niesłychanie trudno. Być może ostatnie działania Moskwy to reakcja na spodziewaną klęskę Donalda Tuska i PO w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że Rosja ma coraz silniejsze możliwości wpływania na nastroje polityczne w Polsce…”

więcej: WPolityce.pl

Wybaczcie, że zacytowałem ten antyrodzimowierczy portal. Jak się nazywają te rakiety właściwie? Iskon-der? ISKAN-der?

Wiadomość o rozmieszczeniu rakiet została oficjalnie potwierdzona dnia 17 grudnia 2013 przez polskie MSZ, czyli w dniu wizyty Janukowycza – prezydenta Ukrainy w Moskwie – wizyty która przyniosła podpisanie porozumienia o obniżce ceny gazu i  ropy  oraz 15 miliardowej (w USD) pożyczce dla Kijowa

WNP.pl

Rosja obniża Ukrainie ceny gazu i kupuje obligacje za 15 mld dol.

Autor:  PAP  |  17-12-2013 14:57  |  aktualizacja: 17-12-2013 18:05
Rosja zapowiedziała we wtorek, że obniży Ukrainie cenę gazu do 268,5 dolara za 1000 metrów sześciennych i zainwestuje w ukraińskie obligacje rządowe 15 mld dolarów. Stało się to podczas wizyty w Moskwie prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.

Szef państwa ukraińskiego przybył do Moskwy, by w rozmowach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem zabiegać o kredyt na podtrzymanie stabilności ukraińskiej gospodarki i o obniżenie ceny rosyjskiego gazu. Moskwa, jak pisze Reuters, rzuciła Kijowowi linę ratunkową.

 Niższe ceny na dostawy rosyjskiego gazu na Ukrainę – 268,5 USD za 1000 metrów sześciennych – mają obowiązywać już od stycznia 2014 roku – powiedział szef ukraińskiego resortu energetyki Eduard Stawycki. Obecnie Ukraina otrzymuje rosyjski gaz za około 400 dolarów za 1000 metrów sześciennych.

“Obniżenie o jedną trzecią ceny gazu jest to naprawienie błędu, który powstał w umowie gazowej między Rosją i Ukrainą za rządów Julii Tymoszenko. Oczywiście Rosja, zmniejszając ceny wraca de facto do cen, które powinny obowiązywać, czyli niewiele traci, ale robi to świadomie. Ma być to gest, że warto rozmawiać z tym sojusznikiem, który coś daje, a nie z Europą, która jak się okazało, nic nie daje, a jedynie obiecuje” – tak komentuje porozumienie kierownik Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki.

Rosyjski minister finansów Anton Siłuanow powiedział, że Rosja ze swego funduszu rezerwowego zainwestuje 15 mld dolarów w papiery wartościowe ukraińskiego rządu, i że część zostanie zainwestowana jeszcze w tym roku, a część w roku 2014, przy czym szczegóły zostaną podane później.

“Zainwestowanie 15 mld USD w obligacje to jest bardzo dużo; to jest tyle, a nawet trochę więcej niż Ukraina potrzebuje, żeby ustabilizować budżet. Oczywiście ten kij ma dwa końce, bo to uzależnia Ukrainę od Rosji. Patrząc na rezultat szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie i wydarzenia po nim można powiedzieć, że Putin wygrał bitwę o Ukrainę, ale jak się rozstrzygnie wojna, tego jeszcze nie wiadomo” – mówi Malicki.

Informując o porozumieniu w sprawie zniesienia ograniczeń handlowych między Ukrainą a Rosją prezydent Putin podkreślił, że nie jest to obwarowane żadnymi warunkami. “Chcę wszystkich uspokoić; nie rozmawialiśmy o kwestii przystąpienia Ukrainy do Unii Celnej”. Unię Celną tworzą Rosja, Białoruś i Kazachstan.

Przed podpisaniem umowy o wejściu Ukrainy do Unii Celnej przestrzegli Janukowycza w niedzielę uczestnicy protestów prounijnych na Majdanie Niepodległości w Kijowie, którzy nie chcą zbliżenia z Rosją i domagają się podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE.

Russia makes billions available to Ukraine in credit

 Oznacza to obniżkę ceny gazu o 1/3.

A teraz zagadka: Kiedy się owoż samoobnażenie rozpoczęło?

Pominę wizytę Kerry’ego, która zapewne była amerykańskim preludium, sygnałem ostrzegawczym dla Warszawy, wytyczną do zachowania się w sprawach, które niebawem nadejdą i objawią się w całej rozciągłości opinii publicznej świata. Jakie to były wytyczne, wystarczy ocenić po publikacji “polskiego” Ministra Spraw Zagranicznych w internecie.

19/20 listopada 2013, z wtorku na środę kometa Ison C  (Iskon) rozpadła się zawracając ku Ziemi w pobliżu Słońca, wtedy też na ulice Ukrainy wychodzą pierwsi protestujący, dosłownie chwilę potem, we czwartek i piątek, a już w niedzielę 24 listopada dochodzi w Kijowie do słynnej pacyfikacji milicji z ciężkim pobiciem manifestantów i powstaje na Majdanie na stałe Euromiasteczko.

Co ciekawe Ukraina oświadcza, że nie Stowarzyszy się z UE dopiero 28 listopada w Wilnie na szczycie. Opozycja na Ukrainie wyprzedza więc swoimi działaniami ten krok. Oficjalny polski komentarz ogłasza na Twitterze pan Sikorski:

Oświadczenie UPR w sprawie skandalicznego wpisu Radosława Sikorskiego z dnia 4 grudnia 2013:

Radosław Sikorski nie po raz pierwszy kompromituje siebie oraz rząd, który reprezentuje. Niestety jego niestosowne, czy wręcz aroganckie, wpisy kompromitują także nasz kraj. Zamieszczony dziś przez niego wpis o następującej treści:

„Radosław Sikorski ‏@sikorskiradek 41m
Oczekuję od polityków PiS deklaracji ile polskich miliardów chcą wpompować w skorumpowaną gospodarkę UKR aby przekupić prez. Janukowycza”.

Nie przystoi nie tylko Ministrowi Spraw Zagranicznych poważnego europejskiego kraju, ale każdemu kulturalnemu człowiekowi. Jego treść nie tylko przekracza granice dobrego smaku i kultury, ale zdecydowanie nosi w sobie znamiona skandalicznej. W jednym zdaniu Radosław Sikorski obraża sąsiedni kraj sugerując mu znacząco posuniętą korupcję gospodarki oraz insynuuje prezydentowi tegoż kraju skłonność do przyjmowania łapówek. Rozumiemy, że to zdanie oddaje stan własnych ciągot ministra Sikorskiego. Nie mniej poziom kompromitacji Polski w oczach przedstawicieli innych państw jest ogromny. Dodatkowo wypowiedź ta jest jawnie sprzeczna ze stanowiskiem rządu Polskiego w sprawie Ukrainy, co ośmiesza i kompromituje także szefa tegoż rządu w osobie premiera Donalda Tuska.
W tej sytuacji wzywamy premiera Donalda Tuska do natychmiastowego zdymisjonowania ministra Radosława Sikorskiego i odsunięcia go od wszelkich funkcji, które wiązałyby się z reprezentowaniem Polski na jakimkolwiek forum.

http://www.upr.org.pl/main/artykul.php?strid=1&katid=75&aid=10453

dr Bartosz Józwiak
Prezes UPR

Oczywiście, możemy się pukać w główkę, uważać takie holistycznie udokumentowane związki za wymyślone, wydumane, naciągane, bzdeciarskie, nieuprawnione. Nie sugeruję tutaj “rodzaju” tych związków, ani nie staram się nakreślić ich mechanizmu. Tym bardziej nie silę się na wskazanie źródła, chociaż człowiek światły, to źródło może próbować zidentyfikować. Zwracam tylko uwagę na kontekst całościowy pewnych wycinkowych jednoaspektowych działań ludzkich w powiązaniu ze środowiskiem i innymi aspektami wydarzeń na naszej planecie.

W każdym razie, są takie powiązania czy nie ma ich – jak kto woli, jakby nie było, od połowy listopada 2013 zaczyna się dziać na skalę planety coś naprawdę bardzo dziwnego i “ciekawego”. Cofnijmy się jeszcze na moment, bo wybiegliśmy już niemal do 17 grudnia, w okolice 20 listopada, żeby zwrócić uwagę na anomalię pogodową, która rozpoczęła się wtedy i trwa do dzisiaj. 

USA zostają dosłownie przysypane śniegiem, jak nigdy dotąd, zawalone po dachy. Już 26 listopada mamy doniesienia, iż śnieżyce dotarły do Nowego Meksyku, mają zasięg na południowym -zachodzie niespotykany, dowiadujemy się że zepsuły zupełnie Amerykanom Święto Dziękczynienia (28.11), jako że sparaliżowały komunikację lotniczą. I taki stan trwa nieustannie do dzisiaj. Poniżej wiadomość z 15 grudnia na temat Waszyngtonu. W międzyczasie śniegi zaczynają padać w Izraelu i Egipcie.

Powiadacie, że to zwyczajna zima jakich wiele? No, nie wiem. Poczytajcie co piszą.

W ciągu 10 dni w Ameryce Północnej doszło do dwóch silnych burz z wielkimi opadami śniegu, który przysypał pół kontynentu. Prawie w tym samym czasie z huraganowym wiatrem zmagała się Europa. Jakby tego było mało do bezprecedensowych opadów śniegu doszło nawet w Izraelu i w Egipcie. Wszyscy są zszokowani dziwnym zachowaniem przyrody.

“Od środy wieczorem (czasu lokalnego) w stolicy USA prawie pół miliona ludzi jest bez prądu, gdyż burza śnieżna zerwała przewody trakcji elektrycznej.

 Przerwa w dostawach prądu może potrwać kilka dni ze względu na skalę awarii i trudności ekip naprawczych w dotarciu do niektórych rejonów. Rozmiary wyłączeń porównuje się z tymi, do których doszło w Waszyngtonie we wrześniu 2003 r. po huraganie Isabel – prądu nie było wtedy w wielu dzielnicach przez prawie tydzień.”

Nie będę wymieniał liczby trzęsień ziemi, jaka zaszła od 19 listopada. 23 listopada zdarza się jednak prawdziwe Trzęsienie Ziemi w ekonomii światowej, które media w Polsce (możliwe że też na świecie, nie śledziłem tego!) kompletnie ignorują. W Polsce nie mówi się o tym w ogóle – Bank Centralny Chin ogłasza, że od tej chwili przestaje skupować dolary. Co to oznacza? WIELKĄ ZMIANĘ GLOBALNĄ! Niedaleki krach USA!

Poczytajcie:

Media głównego nurtu niemal zupełnie zignorowały wiadomość, którą opublikował Chiński Bank Centralny. Ma ona fundamentalne znaczenie dla światowego systemu finansowego, ponieważ może zachwiać pozycją podstawowej światowej waluty rezerwowej, dolara.

Chińczycy poinformowali, że “gromadzenie walut obcych nie jest już w interesie Chin”. W trzecim kwartale 2013 roku chińskie rezerwy walutowe osiągnęły astronomiczną wielkość 3,66 biliona dolarów. Przez ostatnie dekady Chiny nieustannie gromadziły dolary i za wszelką cenę starały się podtrzymać niższą niż rzeczywista wartość juana, aby poprawić konkurencyjność swojej gospodarki.Teraz jednak ewidentnie nastąpiła zmiana tej strategii. Oznacza to, że Chiny wkrótce przestaną wykupywać amerykańskie obligacje, co ograniczy możliwość generowania długu przez USA. Oznacza to poważne reperkusje w gospodarce światowej.

To właśnie polityka gospodarcza rzekomo komunistycznych Chin spowodowała, że obecnie praktycznie wszystkie towary, które kupujemy w sklepach mają napis “Made in China”. Można powiedzieć, że w tym sensie żółta rasa faktycznie zalała świat. Proces ten spowodował też wiele zmian w strukturze gospodarczej krajów wysokorozwiniętych, ponieważ napływ tanich produktów z państwa środka doprowadził do upadku dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw, co spowodowało likwidację wielu milionów miejsc pracy.

Na dodatek kupując te produkty zasilamy Chiny gotówką. Kraj ten zachowuje się jak wielki supermarket, który wykasza konkurencje, po to tylko, aby doprowadzić do bankructwa lokalne sklepiki, po czym podnosi ceny sięgając głębiej do kieszeni uzależnionych i pozbawionych konkurencji konsumentów. Wydaje się, że właśnie taką globalną politykę uprawiały obecnie Chiny i najwyraźniej przychodzi czas podniesienia cen.

Jest to nieuniknione, gdy juan wzmocni się do innych walut zgodnie ze swoją realną siłą nabywcza. Pełna wymienialność juana może spowodować wzrost wartości chińskich towarów. Może jednak dojść łatwo do tego, że kontrakty na ropę naftową będą wyceniane w juanach. To byłby cios dla dolara, dla którego ropa naftowa stanowi ekwiwalent byłego złotego standardu.

Świat zmienia się na naszych oczach, a większość ludzi jak zwykle nie zauważa tego. Styl życia w USA musi się zmienić, bo nieograniczony kredyt bez wielkiej inflacji kończy się i teraz nadejdzie czas zaciskania pasa. Istnieje tez obawa, że bankrutujące Stany Zjednoczone sprowokują kolejną wielką wojnę. Warto przypomnieć, że Adolf Hitler też rozpętał wojnę, aby nie spłacać długów Niemiec.”

Wróćmy od zjawisk na skalę planety do Ukrainy, która jest także zjawiskiem na skalę planety, ale socjologiczno-politycznym, porusza w ciągu 3 tygodni cały świat, od USA do Pekinu, Moskwy i Warszawy. W Warszawie zaś następuje cały szereg wydarzeń związanych z wizytą Jarosława Kaczyńskiego na Majdanie w Kijowie. Po jego wizycie rusza istny szturm – bardzo ciekawe zjawisko, nie przed tylko po – polityków z Europy. Nie wspominam o wysłannikach PO, bo to był ewidentny pic na wodę. Wytyczne Niemiecko-Amerykańskiej Zjednoczonej Europy były inne – nie wtykać nosa, nie mamy kasy żeby przyjąć tego Molocha Ukrainę, nie mamy kasy żeby łatać ich budżet ani nawet ich ze sobą stowarzyszyć (minister Sikorski dał temu zdecydowany wyraz na swoim Twitterze, a przecież ma on dobre “połączenie” ze “swoimi kolegami w Unii”, tym też się pochwalił, nie chce mi się używać epitetów, mimo iż same cisną się usta na takiego ministra spraw zagranicznych – ale cóż, marionetkowy rząd i marionetkowy minister w kraju kolonialnym nie powinny dziwić nikogo). Najwyraźniej to do czego doszło w Wilnie musiało obudzić “śpiochów” z Unii, którzy ruszają na Ukrainę z akcją propagandową.

W Polsce sprawa Ukrainy zaczyna jednocześnie żyć własnym życiem i różnić wszystkich ze wszystkimi. Rusza zatem wewnętrzna wojna o pryncypia, a adwersarze są zacietrzewieni do tego stopnia, że nie “zauważają” ani ruchu Chin, ani ruchu propagandy rosyjskiej podanego przez media niemieckie na temat rakiet w Kaliningradzie. To ja piszę o tym pierwszy na Naszym Blogu w niedzielę oraz portal wPolityce podaje tę wiadomość w niedzielę. Niezalezna.pl – milczy do poniedziałku, a wPolityce zaczyna komentować to wszystko we wtorek.

Oto jak Majdan wpływa na PIS i całe środowisko Prounijnych Patriotów Watykańskich!

  au164Zaczyna się wewnętrzna kłótnia.  W tym samym czasie Antyunijny Ruch Narodowy Katolicki oddaje PISowi pięknym za nadobne (za zachowanie względem Marszu Niepodległości i komentarze na ten temat – rzeczywiście obrzydliwe) posyłając soczystego kopniaka w Lecha Kaczyńskiego, którego zrównuje z AGENTEM SOWIECKIM GENERAŁEM JARUZELSKIM:

au165Zaczyna się też na łamach Gazety Polskiej Codziennie rozprawa z przechodzącym na stronę Ruchu Narodowego znanym publicystą, którego się porównuje w stopniu manipulanctwa i zaślepienia do prowokatora Maksa Kolonko. 

au166au167

Wszystko to moi drodzy dzieje się jakby w zupełnej izolacji od Istoty Faktów jakie się rozgrywają na naszych oczach.

Prawdy nie doszukacie się w Pop-Propagandowych Mediach, ani w mediach nurtu Czarnej Falangi.

Prawda jest dosyć okrutna i przerażająca.

Oto bowiem tzw. Zachód po raz kolejny dokonuje zdrady własnych ideałów, zdrady Ludu Ukraińskiego, który nie po to wychodził masowo na ulice swoich miast i trwa tam na mrozie żeby zostać tanio (przyznacie że to wyjątkowo niedrogo – 15 miliardów dolarów) sprzedanym Moskwie przez Sefardyjczyków z USA i Niemiec.

Moskwa potraktowała Ukrainę tak jak i Polskę jako zakładników i w tych dniach zademonstrowała USA oraz UE, że Ukrainę może tanio kupić, zaś Polski co prawda z jej prawie BILIONOWYM (w złotówkach, a około 300 miliardowym w dolarach) długiem kupić nie da rady, ale może ją przecież w każdej chwili zarzucić gradem pocisków atomowych i uczynić z niej pustynię, tak jak to już raz planowała w 1980 roku. Przyzwolenie na to dał Putinowi Obama, sygnalizując 17 września 2009 roku kolejny Pakt Ribbentrop/Obama-Mołotow/Putin, a potem faktycznie odstępując od budowy Tarczy Antyrakietowej w Polsce. Mimo tego, że tarczy nie ma, rakiety z głowicami atomowymi skierowane na Polskę właśnie, a nie na Rumunię, SĄ. Propagandowe niepolskie Media w naszym kraju próbowały przedstawiać tamtą decyzję USA jako “gafę” i tym podobne bzdury. Był to krok wyraźnie ANTYPOLSKI, co widać dzisiaj jak na dłoni. Tak to Ukraina odziera z masek nie tylko to co się dzieje na bieżąco i tych którzy kreują wydarzenia dzisiaj. Bądźmy jej wdzięczni za to że pokazała nam raz jeszcze jakim “wielkim i wiernym przyjacielem” Polski jest Ameryka i jej kolejne rządy.

  Tak. Moskwa potraktowała Ukrainę tak jak i Polskę jako zakładników!

I co z tym faktem zrobił tzw. Zachód? Ano zachód zaproponował Ukrainie jakąś umowę w takim stylu jakby ten kraj był jakimś Monako, albo Luksemburgiem. Taka była oferta UE i USA. Gdyby nie KACZYŃSKI, W KIJOWIE NIE POJAWIŁBY SIĘ Z EUROPY PIES Z KULAWĄ NOGĄ , NIE MÓWIĄC O USA. 

Myślę, że Ukraińcy, ale i Polacy otrzymali od Sefardyjczyków jasny przekaz gdzie jest ich miejsce i na jaką pomoc, ewentualnie ochronę zbrojną mogą liczyć w razie czego. Jeszcze ci bezczelni Sefardyjczycy jednocześnie złożyli Polsce propozycję udziału w kolejnej misji wojskowej. Swojej własnej krwi mają widać za mało, chcą tamować dziury w swojej banksterskiej strategii naszą krwią!

Polska stała się po raz kolejny obiektem szantażu Rosji i otrzymała taką ofertę przyjaźni od Putina jaką zapewne wymarzyli sobie Polscy Rusofile różnego autoramentu. Rząd Polski jest od Katastrofy Smoleńskiej oczywistym zakładnikiem Moskwy. Na to właśnie Polska i Polacy po doświadczeniu roku 1980, w którym zrealizowali własne marzenie o Wolności, ze skutkiem jak widać, mocno ograniczonym, zdaniem Moskwy zasługują! To wszystko. Taka jest panowie Rusofile oferta dla was. Morda w kubeł, a nie jakaś tam wolność i niepodległość. To samo mają dla Ukraińców i Ukrainy. Cena jednak  jest dla Moskwy bardzo wysoka, tak wysoka, że USA powiedziały PAS. To że Moskwa tę cenę zapłaciła świadczy o tym jak rozpaczliwie broni swojej własnej integralności, która wisi już teraz na włosku. Obawiam się, że Rosja wbiła sobie sama gwóźdź do trumny biorąc dzisiaj ciężar nie mniejszy niż była nim Polska “Dziesięciolecia Stanu Wojennego”.   

Polacy zapłacili olbrzymią cenę za własną “ograniczoną wolność” (kosztowała koło 100 miliardów strat w samej prywatyzacji) więc powinni wyciągnąć wnioski z postawy Sefardyjczyków, którzy Polskę ograbili, a dzisiaj bez wahania sprzedali Ukrainę. Jutro sprzedadzą znów Polskę po raz kolejny, bo jest już wyciśnięta jak cytryna, i waszą z trudem wywalczoną Wolność potraktują tak jak potraktowali Nadzieję na Wolność Ukrainy. Tak jak to uczynili w Jałcie po II Wojnie.  Ci wszyscy, którzy im się dzisiaj wysługują i opierają na Nowym Jorku, Tel Awiwie, Berlinie swoje kalkulacje polityczne są skazani na surowy osąd historii.

Wolni Ludzie – i Ruch na Rzecz Wolnej Polski poparł i popiera Ukraińców w ich dążeniu do Wolności, bo popiera wszystkich ludzi, każdej narodowości w takim właśnie dążeniu. Tej najwyższej wartości nie możemy się sprzeniewierzyć z tytułu jakichś kalkulacji politycznych i nigdy się nie sprzeniewierzymy. W przeciwieństwie do tzw. Zachodu, który ma swoje ideały demokracji w głębokim poważaniu, kiedy mają inne priorytety polityczne i gdzie indziej upatrują swojego banksterskiego interesu.

Inna rzecz, że po chińskim ruchu Banku Centralnego banksterskie kasy Sefardyjczyków zaczęły być naprawdę zagrożone, i może mieć miejsce konflikt o jakim nam się nie śniło. Być może Zachodu już naprawdę nie stać na ZAKUP Titanica pod nazwą Ukraina? Ukraina nieprzeformułowana ekonomicznie (a Putin podobno nie postawił żadnych warunków reform), jest dzisiaj, z całą pewnością, co przykro przyznać, takim właśnie Titanikiem z olbrzymią dziurą przez całe dno okrętu i przez pół burty.

Stan Tymiński w swojej książce “Przyczynek”, która jest wedle jego słów Pracą Zbiorową Grupy Osób skupionych swego czasu wokół Nowego Ekranu, napisał ciekawą rzecz. Mój sąd na temat roli Tymińskiego i inspiracji, czy też rodowodu, jego postaci jako desygnowanej do objęcia stanowiska prezydenta RP i szefa partii X, przez pewne kręgi polskiego SB, wyraziłem już w 1991 roku w powieści “Polski łącznik”, która właśnie teraz w styczniu będzie opublikowana w wersji książkowej. Mój stosunek do tego medium (Nowy Ekran) i grupy osób zaangażowanych w jego powstanie i działanie także nie uległ zmianie.

To nie znaczy, że stawiane tam niektóre diagnozy i wiedza, opis rzeczywistości aktualny w roku 2013, są błędne czy nieprawdziwe. Jest tam wiele prawdy. Tak samo nie bez znaczenia dla PRAWDY jest wiedza zawarta w publikacjach Albina Siwaka z KC PZPR. Trudno się spodziewać po tym środowisku “prawdy i tylko prawdy”, zdaję sobie z tego sprawę, nie mniej warto się zapoznać z tym punktem widzenia, ponieważ  w Polsce A.D. 2013 rządzi Postsowiecka Administracja/Biurokracja, czyli TWÓR nastawiony wrogo do obywateli i łupieżczy względem własnego narodu. Jest to Oligarchia. Z jednej strony Oligarchia Postkomuny sterująca Polską ku PRL Bis, Z drugiej Pomagierzy Sefardyjczyków z UE/USA, którzy kręcą wyraźnie w stronę Berlina i Nowego Jorku. Można ten Układ nazwać Układem Kompromisu Okrągłego Stołu, albo Umowy WW Watykan-Waszyngton (wynegocjowanej zapewne przez R.R. i JP II).

Oto słowa Tymińskiego opisujące fazę w jakiej się znajdujemy: “…. Polityka wrogich nam rządów nie ma szansy na dalsze przetrwanie – model rządzenia krajem, który trwa od ćwierć wieku, nie jest trwały. Rządząca pseudoelita dochodzi obecnie do końca możliwości pożyczania pieniędzy w celu utrzymania się przy władzy. Istniejąca sytuacja gospodarcza świata nie daje wielu możliwości na przypływ dużej ilości gotówki z eksportu. W najgorszym wypadku rząd nie zdoła zbilansować i tak mizernego już budżetu i zostanie zmuszony do rezygnacji z powodu bankructwa. Powstanie wtedy chaos, z którego być może,

przy wielkim szczęściu, wyłoni się rząd narodowy, który zagwarantuje opisane przez M. Olsona warunki rozwoju. W innych krajach w przypadku takiego kryzysu władzę przejęło by wojsko, aby zapobiec rewolucji. Ale w Polsce wojsko jest za potulne i za mało patriotyczne, aby je było stać na tego rodzaju inicjatywę. Przypominam to jako jeden z możliwych wariantów dalszych reform w Polsce. Na podstawie moich obserwacji oraz doświadczeń politycznych uważam, że obecny system gabinetowo -parlamentarnej władzy nie ma sensu. Uważam, że z pewny mi po prawkami archaicznych elementów, najlepszy w obecnej sytuacji dla wprowadzenia reform w Polsce, jest system władzy prezydenckiej…

…Politycy, którzy rządzili Polską przez ostatnie ćwierć wieku, przejdą do historii Polski jako nieudolne, sprzedajne miernoty, których jedyną motywacją, przez brak poczucia pewności siebie, była żarłoczna chęć zabezpieczenia finansowego swoich rodzin na kilka pokoleń. Jak to się mówi – na złodzieju czapka gore, i tak większość polskich oligarchów, zamiast stać się w Polsce oficerami rozwoju, zainwestowała swoje zdobyte w Polsce fortuny za granicami kraju. Nie dla nich gloria i chwała. Takie wartości należą się tylko dla altruistycznej elity w Polsce, która zawsze była i jest, ale nigdy jeszcze nie miała możliwości władzy. Nadchodzący kryzys  gospodarczy daje nadzieję, że gospodarcza katastrofa zburzy stare mafijne instytucje państwowe, a wroga nam pseudoelita w obliczu klęski zostanie zmuszona porzucić pałace władzy i zostawić otwarte drzwi dla rządu fachowych patriotów. Dopiero wtedy wszyscy razem, będziemy mogli popchnąć koło zamachowe gospodarki w tym samym kierunku – opiekuńczej i dynamicznej Polski narodowej….”

Na naszych oczach rozgrywa się Jałta Ukraińców, Nowa Jałta XXI wieku. Zapamiętajcie Bracia Ukraińcy, zapamiętaj Ludu Ukrainy, że Wolni Ludzie Ruchu na Rzecz Wolnej Polski, byli z tobą, byli z WAMI W TYCH DNIACH końca 2013 roku, kiedy domagaliście się WOLNOŚCI na Majdanie, i że podzielali wasze pragnienie Wolności oraz Wasze Święte Prawo do samodzielnego decydowania o losie własnego państwa. 

Obserwujmy uważnie co będzie się działo dalej w końcówce roku 2013 i z początkiem 2014. Będzie się bowiem działo bardzo wiele ważnych rzeczy.

Także dla Ukrainy…

Tagged with: , , , ,

Niesłowiańska rusofobia Białczyńskiego a niemądra rusofilia niektórych Narodowców

Posted in Polska, Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 14 Grudzień 2013

Pro-European protests in UkraineMyślałem, że nie będę musiał tłumaczyć się z holistycznej analizy Polska – Ukraina 2012 – 2014, ale ponieważ znalazłem pod artykułem http://bialczynski.wordpress.com/2013/12/09/polska-ukraina-2012-2014/ linki bardzo poważne:

[cytat z wpisu Wigury:

„Proszę o uważne przeczytanie i skomentowanie artykułu http://wiernipolsce.wordpress.com/2012/02/25/aleksander-dugin-o-polsce/
Wiele wyglądających na prawdziwe, tez pana Dugina, tylko nad tym wszystkim jakiś taki się ahumanitarny duch unosi… Jeśli mamy być braćmi Słowianami na warunkach Rosji, to ja dziękuję. Chyba tego wewnętrznego “barbarzyńcy” nie mam ochoty posłuchać.”

Słowianina:

http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/11/30/zydowska-v-kolumna-przegrala-na-ukrainie-syjonistyczna-hydra-nie-sklada-jednak-broni/#comment-42141

oraz Zbigniew 1108:

„Gdy czytałem rozważania gospodarza tego bloga o wydarzeniach w Kijowie , musiałem długo zastanawiać się jak można łączyć w jednym umyśle postulat nie wtrącania się w sprawy innych wspólnot politycznych z jednoczesnym, choć werbalnym, takim wtrącaniem się….Ale to jest “urok” naszej polskiej myśli politycznej…Np.twierdzi się , że od 966 roku państwowość jest “watykańska” ,”okupacyjna”, by później rozważać większą lub mniejszą” naszość” arbitralnie wyselekcjonowanych władców ….”

przez co rozumiem, że środowisko Narodowe, przynajmniej w części dojrzało do rozmowy z nami i zdecydowało się jednak NAS na poważnie wysłuchać, a też rozważyć  co mamy do powiedzenia, więc zmieniam decyzję.

Zmieniam ją też dlatego, że padły pod moim adresem poważne zarzuty o rusofobię i oskarżenia o głupotę, które wymagają równie poważnego komentarza:

http://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/11/wojna-o-ukraine-oraz-czeslaw-bialczynski-i-jego-nieslowianska-rusofobia/

Gdyby były niepoważne nie robiłbym tego.

a z15062910Q,-Ukraina-to-Europa----flage-z-takim-napisem-mieli-

Niech moja odpowiedź posłuży naszej Wspólnej Myśli i Wspólnemu działaniu w najbliższej przyszłości, zwłaszcza, że tak jak napisałem, Ukraina nie jest żadnym tam sobie sąsiadem Polski, a jest (nie tak dawną) Częścią Organizmu Politycznego Polski i Elementem Drugim z Pięciu, niezbędnym w budowaniu Silnego Międzymorza, czyli Środkowo-Europejskiej Unii Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego. Silne Międzymorze, jak moim zdaniem dowiodłem, jest z kolei jedyną drogą do pełnej niepodległości Polski, a nawet więcej, jest drogą do  uczynienia z Polski i sprzężonych z nią państw środkowo-europejskich i małoazjatyckich prawdziwej światowej potęgi – nie regionalnej – ale naprawdę światowej. 

Tym, którzy po tych moich słowach stukają się w główkę przypominam tylko, że już kiedyś,  czytając moje opracowania na temat Słowiańszczyzny, która jest nad Odrą i Wisłą starożytna a nawet odwieczna (ma ponad 9000 lat), wielu stukało się w głowę. Było to nie tak dawno, mniej więcej między 1994 a 2004 rokiem. Myślę, że teraz odechciało im się stukać a zaczęli czytać i słuchać. Mamy dzisiaj zaledwie rok 2014 i Świat już załapał, że prawda jest po stronie Mańczaków, Kostrzewskich i Białczyńskich a nie po stronie Godłowskich i Kossinów, chociaż niektórzy Polacy niestety wciąż tego nie łapią.

Przypominam też artykuł „Przyszłość Polski Silne Międzymorze 2012-2050″ gdzie mamy tezy analityka CIA na temat silnej Polski, a nie Białczyńskiego (wciąż niektórym się zdaje, że trzeba pracować w Pentagonie i Polskiej Akademii Nauk żeby móc coś powiedzieć z sensem – nic bardziej błędnego, w PAN rzadko usłyszycie coś naprawdę ważnego) oraz „Turcja – Polska dwa bratanki?! c.d. Dlaczego sojusz polsko-turecki to nic egzotycznego?!”

Racjonalizm, jeśli ma mieć sens jako narzędzie użyteczne do zastosowania w polityce, musi być narzędziem stosowanym HOLISTYCZNIE.  Nie jest to proste w użyciu narzędzie, zwłaszcza jeśli się korzysta z materialistycznego punktu widzenia i bazuje we własnym rozumowaniu na materialistycznej wyłącznie podstawie filozoficznej. Taki punkt widzenia ogranicza horyzont do zjawisk materialnych, a to powoduje że analizie wymykają się takie zjawiska jak świadomość i emocje. Wtedy często popełnia się błędy i po prostu błądzi, gdyż nie obejmuje się łatwo materialistycznym rozumowaniem całego rozległego obszaru jaki należy zanalizować i zsyntetyzować. Części tego co racjonalne w ogóle nie sposób w takim rozumowaniu objąć. W polityce zaś NIE WOLNO sobie na błędy pozwalać, bo kosztują one zbyt wielu ludzi zbyt wiele, a rzecz dotyczy Naszego Domu i Naszych Najbliższych – Naszej Rodziny. Stąd też za tego typu analizy powinni się brać ludzie o otwartych obu półkulach mózgowych i sprzężeni ze Świadomością Nieskończoną, bo kto rzeczywiście przewartościował swoje podejście do świata i oparł je na metaparadygmacie Świadomości Kierującej Materią ten łatwiej ogarnia wszystkie zależności i widzi wątki „tej bajki” tam gdzie ich inni nie potrafią dostrzec – jak choćby w moim przykładzie z powieścią dla dzieci, w artykule „Polska -Ukraina 2012-2014″.

a ukraina_kijow_majdan_ap600

Zacznijmy od Dugina bo to naprawdę poważna sprawa. Odniosę się jednak w tym artykule tylko do politycznych prognoz jakie stawia on względem Polski, a pominę na razie odpowiedź na jego wizję tradycji i religijności katolickiej, prawosławnej i pogańskiej w Polsce i Rosji.

Muszę tutaj wskazać z przykrością, że gdyby środowisko Narodowe Polskie potraktowało poważnie nasze wezwanie do Pojednania Polska-Rosja sprzed czterech już niemal lat (bo z początku roku 2010, a mamy już niemal 2014), to być może bylibyśmy dzisiaj o wiele bliżej wzajemnego zrozumienia  i być może historycznego porozumienia POLSKA – ROSJA na warunkach RÓWNOŚCI tych dwóch podmiotów. Putin nie słuchał teorii Dugina w 1998 roku, tych wyłożonych w artykule pod linkiem z wypowiedzi Wigury.  W tamtym artykule przedstawia się jasno jego pozycję względem Kremla, jako izolowanego, na wpół podziemnego intelektualisty (siedzącego w piwnicy), który głosi teorie może i sensowne i rzeczywiście holistyczne, ale pozbawione realnego wpływu, bo i on sam jest członkiem marginalnej grupki, bez znaczenia dla Rosji. No i proszę,  minęło ledwie 15 lat od tamtej chwili jak idea Dugina jest główną wcielaną w życie koncepcją przez ekipę Putina.

Gdy chodzi o diagnozy Dugina zawierają one błędy, które wydają mi się dziwne jak na osobę wyznającą personalizm i stosującą myślenie holistyczne. Przedstawianie w nich Rosji jako zwolennika „świata wielobiegunowego” rozśmiesza mnie, zwłaszcza, że mamy świeżo w pamięci silosy atomowe trzymane w Polsce przez Rosję bez naszej zgody i wiedzy, a przygotowane do ataku, gotowane na ostateczną rozgrywkę z Zachodem, po której Polaków miało na świecie nie być. Miał istnieć tylko pas 400 kilometrowy jałowej ziemi po atomowym bombardowaniu nad Wisłą, a ZSRS miał być Jedynym Mocarzem na świecie. Skąd ta nagła zmiana? Ano znikąd. Nie ma żadnej zmiany. To tylko ten sam krwiożerczy Wilk zasłabł nagle, ubrał się w owczą skórę i merda owczym ogonem. Ale ta owca jest martwa, to tylko kożuch z barana na wilku. Ustami Dugina Moskwa mąci w głowach naiwniaków, którzy wierzą w jej solenne zapewnienia, że stała się Wegetarianinem. Oczywiście USA nie chcą dobijać tego „wegetarianina” Putina, choć wystarczyłoby, żeby obniżyli ceny ropy do 60 USD za baryłkę, żeby Rosja rozpadła się na tysiąc kawałków, jak matrioszka.

a 0002NLXG1RTRG0N9-C116-F4

Sedno dezinformacyjne całej misji Dugina przeziera prawie z każdego zdania. A gdzież to był szlachetny Putin, kiedy planowano unicestwienie Polski? Czy nie w samym centrum dowodzenia KGB? Nie tam gdzie ten plan powstał?! Nie rozumiem jak można tego nie widzieć? Kiedy mówi on o Polsce to mówi nie o Polsce tylko mówi do Polaków. Co Mówi? Rzuca groźby, które jeszcze gorzej rokują dzisiaj w 2014 roku niż gdyby były powiedziane 15 lat temu. Nie bardzo wiem jak mam traktować deklarację Dugina o ponownym wymazaniu Polski z mapy świata oraz o wielkiej Unii Rosyjsko-Niemieckiej?  Czy tylko jak marzenie, czy jako realny plan? Sądząc po kolejnych krokach Putina w roku 2013, wciela on w życie właśnie pomysły Dugina. Aresztowanie Trechlebowa ma  oczywisty związek z tym segmentem planu Dugina, który się nazywa odnowa moralna na bazie prawosławia, a który ma wzmocnić siły witalne Rosji i rosyjski patriotyzm. Putin postawił na cerkiew i pomysły analityka bolszewicko-prawosławnego Dugina.

Nie należy lekceważyć słów Dugina, ale należy je właściwie czytać. Do Polaków mówi on żeby się wyzbyli wszelkiej nadziei na wolność, bo muszą się zorientować na Zachód co pozbawi ich tożsamości lub na wschód co pozbawi ich również tożsamości. Mają jeszcze według niego trzecią drogę – sami sobie zmienić tożsamość póki czas. USPOKAJAM WSZYSTKICH PRZESTRASZONYCH TA DIAGNOZA POLSKI JEDNOBIEGUNOWEJ, KATOLICKIEJ JEST KOMPLETNIE PORONIONA. TO ŚCIEMA. Chciałbym żeby analitycy Kremla tak bardzo mylili się co do socjologicznych i historycznych obrazów i diagnoz Polski, ale wiem że taka pomyłka jest niemożliwa i mamy tutaj ewidentnie rzucony Polakom propagandowy ochłap. Jednocześnie Dugin wskazuje wewnętrznego wroga; ruch pogański – czyli rozbija środowisko narodowe w Polsce. Słowem „straszenia i rozbijania ciąg dalszy” – tak należy zatytułować misję Dugina. Trwa to już prawie 25 lat! Jego diagnozy polityczno-religijne są konglomeratem półprawdy i oczywistych nieprawd. Aż trudno mi uwierzyć, że człowiek o takiej przenikliwości popełnia tak grube błędy w rozumowaniu przypadkiem. Odbieram obydwa jego teksty jako przemówienia propagandowe Kremla do świata słowiańskiego. Oczywiście nie dziwi mnie, że Polska jest w tych przemówieniach wskazywana jako „przeszkoda”, „karzełek”, „zaprzaniec słowiańskiej tożsamości”, „kraj skazany na zagładę i wynarodowienie”.  Przeraża, że to jest nic nowego i że tego człowieka słucha Putin, mało że słucha to wciela w życie jego plany, bo widzi w nich zbawienie. Za późno towarzyszu majorze Putin!

Bardzo mnie dziwią lamenty naszych polskich rusofilów nad upadającą Rosją.  Jeśli umiecie słuchać i czytać między wierszami i wyciągać wnioski z czynów i faktów to przecież chyba widzicie  zachowanie i politykę Putina wobec Polski. Jeśli się wam zdaje, że arogancja tego człowieka jest przypadkowa, że po prostu nie nauczono go w KGB przybywać na spotkania na czas i siadać we właściwej pozie w fotelu, to powiem bardzo, ale to bardzo delikatnie… mylicie się.

Jeśli uważacie, koledzy Rusofile Polscy, że Putin „zachęca” Polskę do współpracy i stara się ją pozyskać dla swoich planów umocnienia pozycji wielkomocarstwowej Rosji  to wskażcie mi na czym te zachęty z jego strony polegają? Na tym, że z równą nonszalancją stawia bariery celne przed mięsem Kaczyńskiego i Tuska, przed warzywami i innymi towarami tak za rządów PO jak i PIS, że buduje okrążające Polskę rurociągi gazowe, że stosuje drakońskie ceny na gaz i paraliżuje spółki chcące wydobywać łupki? A może tą zachętą są matactwa przy badaniu przyczyn Katastrofy Smoleńskiej, zgarnięcie wraku z lotniska buldożerem, fałszywe Raporty MAKu, zebranie metrowej warstwy ziemi z miejsca wypadku, przyspieszona zabudowa tego miejsca, a wreszcie „drobna” zamiana zwłok w workach dostarczonych do Polski i wycieki zdjęć trupa prezydenta Polski do internetu? A może to są wycieki ze zdjęciami uśmiechającego się Tuska z miejsca katastrofy, albo potrząsanie tymi teczkami z przepastnej szafy KGB, które każe polskim Yelitom posłusznie wykonywać polecenia Wilka, przygotowujące owcę na rzeź?  To nazywacie gestami przyjaźni ze strony Rosji Putina?! Nie! Z Rosją Putina nie można się dogadać, ani nie stanowi ona żadnego gwaranta bezpieczeństwa dla nikogo! Nawet dla własnych obywateli, których używa jako zakładników w wojnie z Czeczenami. To Państwo Pirat Międzynarodowy i zbrodniczy reżim – nic się nie zmieniło w ZSRS poza nazwą, która brzmi teraz Rosja, tak jak w Polsce mamy PRL Bis – dalszy ciąg Stanu Wojennego w aksamitnej, rozwodnionej postaci, pozorną demokrację, a faktycznie pełzającą faszyzację życia i neokolonializm.

Opamiętajcie się koledzy Rusofile. Putin realizuje doktrynę Dugina zarówno wewnątrz Rosji jak i na zewnątrz. Dąży on do unii Rosyjsko-Niemieckiej, a jedyne co usiłuje zrobić teraz to kupić sobie czas na wzmocnienie wewnętrzne Rosji i utrwalenie jej pozycji jako regionalnego hegemona, aby taka unia w ogóle stała się możliwa. Dla Polski są to ostatnie dzwonki ostrzegawcze. Co to ma znaczyć dla Polski w najbliższej przyszłości wyłożył wam kolega Dugin wprost. Zgodnie z doktryną „pokaż głupiemu co mu zaraz zrobisz, a on jako że głupi puści to między uszami”.

Ci którzy z niedowierzaniem przyjmowali moje poglądy na temat schyłkowej fazy kapitalizmu (feudalnego , starożytnego systemu Pan – Niewolnik) może uwierzą bardziej kremlowskiemu analitykowi personaliście i holiście – jak sam siebie przedstawia – jest ona identyczna z moją oceną. 

Zacytuję tutaj fragment z Aleksandra Dugina, z którym się w niemałej części tej diagnozy zgadzam, zwłaszcza co do ostateczności obecnego kryzysu (http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/03/01/faza-globalnej-destabilizacji):

„…Tak, więc istniejący kryzys, to kryzys kapitalizmu finansowego w ogóle, nie rozwiązywalny na drodze technicznej zmiany problemów w tę, czy inną stronę. To jest kryzys cywilizacji, to jest kryzys materialistycznej ateistycznej kultury, to jest kryzys drogi Zachodu ku liberalizmowi i indywidualizmowi, i ku tak zwanej wolności, które faktycznie doprowadziły do nowych form totalitaryzmu, wynaturzenia i dyktatury. Dlatego przeżywamy w rzeczywistości kryzys jak najbardziej fundamentalny; ten kryzys, to nie żaden efekt technicznego błędu, ten kryzys jest w istocie podsumowaniem drogi Zachodu w ciągu ostatnich trzystu lat, gdy Zachód odszedł od chrześcijaństwa, od swojej religii, i w końcu wszedł na drogę technicznej modernizacji. Dlatego teraz dochodzimy do najstraszniejszego, ostatecznego аkordu na tej drodze. Zgodnie z tym podejściem, kryzys gospodarczy i problemy, których doświadczają USA i Europa w zarządzaniu, to nie jest tylko techniczna awaria – to jest upadek. I chociaż wielu tam próbuje udawać, że wszystko jest w porządku, że nic się nie dzieje – to jednak oni to rozumieją. Więc żadnego miękkiego wyjścia z tej sytuacji być nie może…

Dlatego trwa walka pomiędzy globalizmem USA i tymi, którzy starają się obecnie zachować suwerenność i swoje zasadnicze pozycje, czyli zwolennikami świata wielobiegunowego. Istnieją dwa obozy: zwolenników jednobiegunowego świata zachodniego, zachodniej hegemonii, zachodniego imperializmu, kapitalizmu finansowego – który chce ratować się za wszelką cenę, w tym za cenę trzeciej wojny światowej i faktycznego zniszczenia znacznej części ludzkości. To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz i wydaje mi się, że nie możemy go ominąć, chociaż trzeba zrobić wszystko, aby zwolennicy świata wielobiegunowego wypracowali kompleksowe rozwiązanie tego fundamentalnego, absolutnego, bezprecedensowego finałowego kryzysu. W tym celu trzeba się zebrać, w tym celu trzeba myśleć, działać – lecz wszystko jest przeniknięte zachodnimi sieciami wpływów: w Rosji, w świecie islamskim, w Europie, także w Iranie istnieje „piąta kolumna”; istnieje ona, oczywiście, także i w Serbii: słudzy zachodniaków i atlantystów. To оgranicza możliwość naszych manewrów.

Ludzkość straceńczo kroczy ku otchłani, w którą ją pchają przedstawiciele światowej elity – czyli już nie po prostu Stany Zjednoczone jako oddzielny kraj, lecz jako przedstawiciele globalnego kapitału finansowego, światowej oligarchii finansowej, która w istocie reprezentuje sobą rząd światowy, lekceważący wszelkie reguły demokracji.

Widzimy to, na przykład, w Grecji. W Grecji wprowadzono już po prostu absolutne bezpośrednie sterowanie zewnętrzne, zupełnie nie mające jakiegokolwiek związku z demokracją i dysponujące tym krajem według własnego uznania, rzekomo po to, by ocalić go od kryzysu, który przecież sami przedstawiciele tejże oligarchii finansowej w Grecji stworzyli. I tak będzie wszędzie, bo postępuje likwidacja suwerenności…

[o piątej kolumnie w Rosji - C.B.]

(A. D.) – Tak, ma Pan zupełną rację: to jest bardzo niebezpieczna tendencja. Ci ludzie nie reprezentują naszej ludności, lecz jest to sztucznie hodowana mniejszość – bardzo, ale to bardzo aktywna, wspomagana przez Zachód, Stany Zjednoczone, CIA, amerykański Departament Stanu, a także przez europejskie struktury subimperialistyczne. Składa się ona głównie albo z etnicznych nie-Rosjan, a takich jest bardzo dużo w wielonarodowej Rosji, albo też z ludzi zupełnie zorientowanych na Zachód – i stanowi ona „piątą kolumnę”, która zmierza do zadania ciosu w główne siły napędowe rosyjskiej państwowości. Czyli w prawosławie, w naszą historyczną tożsamość, w suwerenne państwo, w państwowość, która utrzymuje w jedności niejednolite społeczeństwo i zapewnia integralność terytorialną Rosji. Czyli personalnie w prezydenta Putina, który prowadzi politykę niezależną od wpływów USA.

Historia z grupą „Pussy Riot”, historia z próbą „pomarańczowej rewolucji” – wszystko to jest dziełem „piątej kolumny”, siajejowskich agentów wpływu, liberałów, a także bardzo mocnego lobby izraelskiego, które różnie się odnosiło do rosyjskiej państwowości. Były w ostatnich latach próby zbliżenia Izraelczyków z Rosją, tak samo jak i z Turcją, ale ostateczne doszło do zrównania kroku Izraela z USA. „Echo Moskwy”[2] jest szczerze ideowym sztabem dla obalenia rosyjskiej państwowości. Uderzające jest, że w otoczeniu premiera Miedwiediewa jest bardzo wielu ludzi o liberalnej, prozachodniej, proamerykańskiej orientacji, należących do tegoż amerykańsko-izraelskiego lobby wewnątrz Rosji. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ trzymają oni w swych rękach kluczowe, najbardziej wrażliwe centra zarządzania procesami społecznymi.

Nie zważając na to, że Putin prowadzi politykę wzmacniania suwerenności Rosji, przedstawiciele tych prozachodnich, ultraliberalnych kręgów mobilizują ludność, wytwarzają atmosferę psychologiczną sprzyjającą prześladowaniu osób, które opowiadają się za prawosławiem, za patriotycznymi wartościami, za samoistnością Rosji, poddają je ostracyzmowi i prowadzą całą sprawę do „kolorowej rewolucji”…”

a 58dde9945b9451b902d90b7739f92c1291356445152_width_700_play_0_pos_3_gs_0

Po tych cytatach mam do was panowie Rusofile Polscy, którzy jesteście przeciwni ucieczce Ukrainy spod rosyjskiego Sierpa i Młota, kilka  pytań od odpowiedzi na które zależy chyba sens dalszego waszego dywagowania o polityce. Błędna odpowiedź w ogóle wyklucza was jako partnera do dyskusji. My tutaj zresztą nie dywagujemy moi panowie tylko, jak wszyscy zauważyli, czynimy politykę. Kiedy Opolczyk pyta dzisiaj co Białczyński chce zmienić i jak chce zmienić w Polsce, skoro musi pisać błagalne listy do papieża o przywrócenie figury Świętowita na Ślęży, to albo tego listu nie czytał albo używa go jako maczugi do przywalenia wszystkim, którzy odrzucili różne utopijne rojenia i przystąpili do działania, do czynów, do formowania Ruchu Wolnych Ludzi , który nie będzie ruchem wirtualnym, lecz faktyczną siłą. Spójrz Opolczyku na Dugina kim jest dzisiaj, a przecież przedwczoraj był analitykiem z „piwnicy”, tak jak i mnie obwoływano oszołomem. Jest tak, bo życie weryfikuje czy ktoś wie co mówi czy nie wie. I zweryfikowało to co mówiłem na moją korzyść, ale też weryfikuje na korzyść Dugina to co on mówił w 1998 roku. Tyle, że jest za późno dla Putina i jego czerwonych oligarchów. Miejsce postsowieckich oligarchów jest w Systemie Pan-Niewolnik a nie poza systemem – chyba co do tego nie masz wątpliwości? Jedyna nadzieja na wolność i Wielką Zmianę tkwi nawet nie w powszechnym buncie mas, ani nie w Chinach, a tak naprawdę w samobójczym Kole Zamachowym Systemu Kapitalistycznego. Smok złapał się za ogon i pożera sam siebie, a zeżarł już szyję i łapie się obecnie za własny nienasycony łeb. Zapewniam cię, że życie i czas zweryfikuje też na moją korzyść to co mówię teraz. Póki co proszę o odpowiedź bez wykrętów na kilka prostych pytań.

Oto pytania:

1. Skoro panowie Rusofile Polscy tak dobrze pamiętacie kim są i skąd się wywodzą obecni władcy Polski, których ja czyniąc to wprost i bez ogródek nazywam Polakami i zdrajcami Polski, a wy uważacie ich za ludzi pochodzenia żydowskiego lub wręcz za Żydów, to co kazało wam zapomnieć kto rządzi Rosjanami? Czy tamtejsze KGB jest według was jakiegoś innego pochodzenia niż było polskie UB?

Cytuję Opolczyka: „Zapomniał Czesław, że pod koniec 1917 roku Moskwa dostała się w łapska zbrodniczego żydo-bolszewizmu a Ziemia Rosyjska zlana została krwią milionów Rosjan. Ich los polepszył się dopiero po tzw. destalinizacji. Zapomniał ponadto Czesław, że po rozpadzie ZSRR w czasach Jelcyna, “familii” i Bieriezowskiego Rosja została bezprzykładnie ograbiona i rozgrabiona….”

Nie Opolczyku, nie zapomniał Białczyński kim jest Putin, że KGB kontrolujące Rosję to ludzie pochodzenia żydowskiego, ani nic podobnego. Nie zapomniał też skąd się wywodzą rosyjskie elity finansowe, które karmią Putina? Czyż nie z tego samego KGB co w Polsce, czyli z jej przybudówek WSI i UB? Ale czy ty nie zapomniałeś kim jest Putin i komu służy?

2. Czy Putin waszym zdaniem Panowie Rusofile reprezentuje jakieś inne interesy niż interesy Banksterów? Czy on stworzył w Rosji jakiś inny system społeczny, w którym nie odbywa się grabież majątku Rosjan przez garstkę oligarchów, na których czele on właśnie stoi?

W takiej Rosji OPOLCZYKU nie ma oparcia dla nikogo, dla żadnych Słowian, Polaków, żadnych Wolnych Ludzi – jest tylko gra pozorów. Ta gra pozorów to gra o niezależność własnego rosyjskiego banksterstwa od banksterstwa światowego z tej samej ferajny.  Gra Putinowców żeby się nachapać jak najwięcej i nie dzielić się z nowojorskimi sefardyjczykami. Kto tam nie był i nie widział, ten nie wie jak to jest bezwzględna grabież i jak wielka bieda! Jest od czego uciekać, naprawdę, i nie ma się co dziwić Ukraińcom!

3. Czy gdyby jacyś Janukowycze ograbiali was w tempie paru miliardów euro na rok, jak to obserwujemy na Ukrainie – miliardów euro rocznie! – jak jego syn to czyni, to patrzylibyście na to obojętnie jak te barany i chcielibyście pozostać przy status quo? Czy też rozsądne by było uciekać i liczyć, że coś takiego nie będzie mieć miejsca, gdy nastanie inny hegemon? Chcecie im poradzić żeby nic nie zmieniali?

a lumy-na-Majdanie-w-Kijowie--Ukraina--Podobno-zebr

4. Jakie macie narzędzia Panowie Rusofile, żeby zmienić poglądy Ukraińców – czyli tzw. ludu? Teraz, w tej chwili, kiedy to się dzieje, kiedy tam na śniegu stoją ludzie, realnie? Bo my tutaj nie teoretyzujemy tylko uprawiamy działania realne.

Nasz głos nie jest jakimś filozoficznym dyskursem bez praktycznego znaczenia. Jeśli mówisz coś w przestrzeni publicznej to nie pozwalaj sobie na pochopne głoszenie czegoś co jest nierealne, niemożliwe, nie do spełnienia. Jeśli czynisz inaczej to jesteś nieodpowiedzialny. Czy mielibyśmy pociągnąć za sobą tłumy, choćby tych 1200 osób, lub 120 000, albo 1.200 000, bo tyle ludzi może realnie stać za podpisanymi listami do Franciszka, w jakąś „teoretyczną próżnię” , w jakąś „wydumaną bajkę”, w jakieś „filozoficzne utopie”?

Więc: Czy chcecie działać przeciw Ludowi Ukrainy, skoro on ocenia, że woli od sierpa Putina kosę sefardyjczyków z Berlina? Czy wydaje się wam, że działając przeciw jakiemukolwiek społeczeństwu cokolwiek pożytecznego można dla niego na dłuższą metę zrobić? Do czegoś je realnie przymusić? Słowem czy proponujecie Ukrainie a być może i Polsce SANACJĘ, czyli faszyzm?!

Przykład Polski pokazuje jak to jest krucha podstawa. Postczerwonym, PO i Tuskowi wydawało się, że tak zwany dobrobyt i prosperity ubezwłasnowolnią społeczeństwo, a oni, to jest Postkomuna i jej poplecznicy Guilty – WINNI – Polska Banda Czworga (PO, SLD, PSL, Palikociarnia), utrwalą łatwo na wieki swoją pozycję zarządców banksterskich pieniędzy w Polsce. Jednak chyba ta ferajna zagraniczna, która przez 10 lat z Niemiec, USA, Francji, podtrzymywała Reżim Jaruzelskiego i Wojnę z Polakami, nie wtajemniczyła naszych domorosłych „kosynierów”, że Wielki Kosiarz  rozpocznie  żniwa już zaraz, w 2008 roku?

Czy chcecie tym ludziom na śniegu powiedzieć – wracajcie do domu, wszystko jest OK, jutro będzie lepiej? I tyle?

5. Jeżeli wam się zdaje, że to co piszecie nie trafia na Ukrainę to się mylicie, więc ważcie bardzo mocno słowa, żeby nie zaczęli was tam po prostu uważać rzeczywiście za Rusofilów, z którymi jest im nie po drodze.

Ja wiem, że to co piszę jest czytane uważnie nie tylko na Ukrainie czy Białorusi czy na Litwie, ale również w Moskwie. Wiem, że jest to czytane nie przez dzikie tłumy, ale przede wszystkim przez otwartą elitę umysłową tych narodów, no i oczywiście przez odpowiednie służby.

6. Jakiego oparcia spodziewacie się panowie Rusofile z Ruchu Narodowego Katolickiego i Innego Niekatolickiego w takiej Rosji jaką jest Rosja Putina. A może chcecie się stać na powrót częścią nowego ZSRS, co wam proponuje jego doradca Dugin?

7. Pan Dugin i Rosjanie skarżą się, że są otoczeni przez Koalicję Pro-USA, a wewnątrz wszystkich krajów świata gnieździ się Prozachodnia Piąta Kolumna. Pytam się zatem co ma do zaoferowania Rosja tym wszystkim krajom dookoła i ich obywatelom?

W Polsce przepaść między tymi co się dorobili a biedakami jest jednak mniejsza niż w Rosji, a skala kradzieży jest mniejsza właśnie dlatego, że odbywa się owa grabież pod kontrolą procedur unijnych i kulawego, ale rzymskiego prawa. Wymusza to na złodziejach żeby się częścią łupu dzielili z biednym społeczeństwem. W Rosji, na Ukrainie takiego  mechanizmu nie ma. Grabież jest bezwzględna.

Przecież pamiętacie chyba, że do niedawna to Rosyjska Piąta Kolumna gnieździła się wszędzie, w każdym zachodnim kraju, a w niektórych tworzyła wręcz oficjalne partie komunistyczne, jak we Francji czy we Włoszech, a partie te roztaczały wizje szczęśliwości społecznej, która okazała się utopią. ZSRS przestał głosić więc tę utopię, bo sami komuniści francuscy i niemieccy stracili w nią wiarę. Czy Rosja proponuje coś atrakcyjniejszego niż owa Piąta Kolumna, za którą tak ochoczo podąża teraz Ukraina? Nawet jeśli to co proponuje tym ludziom Zachód jest kiepskie, złe, niesprawiedliwe, to chyba jest to mniejsze ZŁO niż system sprawiedliwości społecznej w stylu tatarsko-sowieckim (lub jak kto woli chińsko-syberyjskim).

8. Przyjmijcie do wiadomości panowie Rusofile, że nic nie dzieje się bez przyczyny, ale też nie da się wyprzedzić procesów wewnętrznych i zewnętrznych, dlatego na Ukrainie nie ma paliwa na rewolucję antyfeudalną, antykapitalistyczną, antyunijną, antyamerykańską. Żeby tam paliwo na coś takiego się znalazło Ukraina musi przejść swoją drogę przez mękę. Do Wielkiej Zmiany niezbędne są zmiany mentalne, które następują pod wpływem zbieranych przez jednostki doświadczeń społecznych i osobistych.

Zakończę heksagonalnie, w duchu starożytnej słowiańskiej/sistańskiej Magii:

a więc rzucam Dziewiątą heksę:

9. Nie uważacie, że jeśli  już miałaby nam grozić jakaś Unia Polsko-Niemiecka, to lepsza by ona była w układzie Niemcy-Polska-Ukraina? Byłaby chyba bardziej zrównoważona  przynajmniej demograficznie i językowo. Ja wolałbym to, nawet gdyby kiedyś Ośrodek miał się przenieść z Warszawy do Kijowa. Czy może wolicie być bezpaństwowcami pod zarządem Moskwa-Berlin po raz piąty? 

Ja proponuję jak najszybciej zabrać się za formowanie Unii Polska-Bałtowie-Ukraina-Czechy-Słowacja-Węgry-Rumunia-Bułgaria-Turcja. Proponuję więcej energii poświęci Kaukazowi i Białorusi. Jak najszybciej, bo diagnoza pana Dugina  co do kryzysu, nie odbiega od mojej, jest trafna – to diagnoza centrum analiz Kremla, a nie jakiegoś gościa, który siedzi izolowany w piwnicy, na służbie jakiejś marginalnej partyjki.

A ludowi Ukrainy, My Wolni Ludzie z Ruchu Wolnej Polski zawsze będziemy mówić:  JESTEŚMY Z WAMI! JESTEŚMY Z WAMI NIEZALEŻNIE OD TEGO JAK SIĘ TEN ROZDZIAŁ WASZEJ WOJNY SKOŃCZY! JESTEŚMY Z WAMI I BĘDZIEMY ZAWSZE! NIEZALEŻNIE OD TEGO JAKIE PODEJMIECIE DECYZJE! POPIERAMY WAS W PEŁNI I BEZWARUNKOWO! MACIE PRAWO BYĆ WOLNI CHOĆBY W TAK OGRANICZONYM STOPNIU JAK MY TERAZ JESTEŚMY!

RUCH WOLNEJ POLSKI JEST z UKRAIŃCAMI z MAJDANU!!!

I to by było na tyle w kwestiach fundamentalnych. Nawoływanie do rozprawy wojskowo-policyjnej z Ukraińcami uważam za nie tyle kuriozalne, czy głupie, co za konsekwencję błędnej diagnozy i oceny ze strony Opolczyka co do możliwości sprawczych Rosji, wpływu na wydarzenia na Ukrainie Polski, czy możliwości zapobieżenia przekupstwu i  propagandzie Zachodu w tym kraju. Przeczytajcie jak to brzmi:

„Opolczyk: Nie rozumiem też, co Czesław miał na myśli pisząc o “pałkach i bagnetach”. Agentura banksterów i ludzie kupieni za obce pieniądze blokują urzędy państwowe i stawiają ultimatum demokratycznie wybranym władzom, anarchizują życie społeczne i normalne funkcjonowanie centrum miasta i urzędów. Takich warchołów należy rozpędzić przy pomocy wszelkich metod dopuszczalnych przez prawo – w ostateczności przy pomocy pałek policyjnych i “bagnetów “. Warcholstwu finansowanemu z zachodu należy powiedzieć zdecydowane NIE…”

Jest to konsekwentne, ale kompletnie chybione, błędne. Czy ktokolwiek nawoływał żeby zapakować Arabów do „wora”, bo wystąpili przeciw legalnym władzom w Libii i gdzie indziej? Czy jeśli ludzie chcą zmiany i wolności w swoim kraju, choćby to było głupie i nierozsądne, to ktokolwiek powinien im stawać na drodze z pałami i karabinami? A więc prowokacje PO w Polsce są usprawiedliwione? Wyprowadzenie wojska i policji na ulice w Polsce przeciw demonstrantom jest także w porządku? Oto do czego prowadzi skrajność.

a 635223542305964291

Zbigniewowi 1108 odpowiadam: Polska z punktu widzenia etyki nie ma żadnego prawa doradzania Ukrainie czegokolwiek, ale z punktu widzenia polityki ma prawo do działań politycznych w swoim własnym interesie. To chyba jasno tam w artykule, zdanie po zdaniu, wyłożyłem?! Nie widzę sprzeczności. Polityka to działanie praktyczne i realne a nie teoria etyczna… Etyka nakazuje milczeć, ale milczenie bywa szkodliwe politycznie. I w tym wypadku byłoby szkodliwe.

Na koniec ostatni cytat z Opolczyka, który po wynurzeniach Dugina pozostawiam bez komentarza:

„….A może to Wolni Rosjanie czekają na nas? Aż my się obudzimy I przestaniemy ich pouczać co i jak mają robić. Bo oni póki co powoli odzyskują Rosję dla Rosjan. A my co? I skąd Czesław wie, że Bracia Rosjanie mają niecne zamiary wobec innych Słowian i dlatego powinni zrewidować ich stanowisko w tej sprawie? A może to Czesław powinien zrewidować jego zaślepioną i całkiem niesłowiańską rusofobię?…”  

Kupując (TERAZ – TUTAJ!)  Budujesz Wolne Media Wolnych Ludzi!
slowianic 3
Tagged with: , , ,

Polska – Ukraina 2012 – 2014

Posted in Polska, Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 9 Grudzień 2013

flaga_polskaMówiąc trochę żartem, ale trochę jednak serio, ci wszyscy, którzy potrzebują oceny i diagnozy obecnej sytuacji na Ukrainie oraz chcieliby wiedzieć jakie Polska Wolnych Ludzi powinna zająć stanowisko względem tej sprawy, najlepiej  zrobiliby sięgając do mojej nowej książki, którą wydawnictwo Slovianskie Slovo opublikuje w tych dniach. Książka ta oprócz tego, że w swojej najprostszej powierzchniowej warstwie jest po prostu powieścią dla dzieci, zawiera, jak zwykle w tym co piszę, cały szereg innych holistycznie poukładanych głębszych warstw i odnośników do aktualnego społeczno-politycznego aspektu RzeczyIstności jaka nas otacza w Europie Środkowej. Ukraina jest dla Polski nie tyle najbliższym sąsiadem co najważniejszym i niezbędnym partnerem w realizacji polityki Silnego Międzymorza.

Powieść o której mówię to „Nowe Przygody Baltazara Gąbki i jego Kompanii – Na tropie Czarnej Dziury”. Nie bez powodu usiłowali ją ocenzurować zarówno Czerwoni jak i Czarni cenzorzy zatrudniani przez największych wydawców w naszym kraju.  Nie bez powodu pragnęli ją też jednak wydać owi Czerwono Czarni wydawcy, ale w takiej właśnie ocenzurowanej postaci, czyli zredukowaną do 40-45% objętości rzeczowej. Wydawcy Meinstrimu, czyli Pop-Propagandowych Wydawnictw o Obcym Kapitale, długo się zastanawiali i targowali o tę książkę, nawet już i wtedy, kiedy odmawiałem zdecydowanie usuwania niektórych fragmentów. W tej sprawie dysponuję tasiemcową  mailową korespondencją z naprawdę Największymi Wydawcami, którzy na co dzień bez zmrużenia powieki w nieskończoność powielają i wtłaczają ogłupiałym tłumom anglo-saską komercyjną papkę, wmawiając że to arcydzieła kultury zachodu. Do takiej postaci bezwartościowej papki chcieli też sprowadzić i tę książkę. Nie chcieli jej wcale wypuścić ze swoich rąk, by oddać wydawcy poważnemu, który jej nie pokanceruje. Chcieli ją za wszelką cenę MIEĆ, posiąść i zarządzać nią, poszatkować i wydać u siebie – wyzbyć ją przez owo poszatkowanie ” z niebezpiecznych treści”, ale jednak kupić i samo dzieło i autora tego dzieła dla Meinstrimu.

Dlaczego? Skąd ten trud i po co? Po co wielomiesięczne kancerowanie, cięcie, zmniejszanie objętości do 70%, do 50% do 40%, po co wielomiesięczne negocjacje w sprawie błahej książeczki dla dzieci?!

Ano zgodnie ze znanym porzekadłem starych Polaków: Jeśli wejdziesz miedzy wrony musisz krakać jak i ony. Tak „kupuje się” niepokornych i jednocześnie uczy się ich jak mają oni krakać. Ofertą jest wielki nakład, popularność, występy w reklamówkach, w zamian musisz krakać jak każe Poprawność Salonu.

Powieść o Profesorze Gąbce i jego Kompanii na tropie Czarnej Dziury, która pożera Polskę, przy pomocy ludzkich popleczników Ciemnych Sił zwanych Guiltami, pokazuje moi drodzy czytelnicy prześmiewczo, satyrycznie i z humorem rzeczywistość egzystencji we współczesnej Polsce, pokazuje warunki społeczne jakie stworzono do egzystencji nam i naszym dzieciom w Sercu Europy. Możemy tam zobaczyć Polskę w pigułce, a język satyry obnażając niektóre szczegóły tej egzystencji i obrazując je w krzywym lustrze Cyrku Mistrza Bartoliniego vel Tomatto Pomidorre,  wyolbrzymiając owe elementy i karykaturując, ukazuje całą śmieszność i straszność owej sytuacji.

Powieść pokazuje też mimochodem, historyczny stosunek Polski do Ukrainy i Polaków do Ukraińców. Pretekstem jest tutaj wyprawa Gąbki i jego Kompanii do Kijowa w czasie Euro 2012.  W kijowskim (nie mylić z kijowym) finale tego Euro – tak mnie natchnęły Siły Niebieskie – spotyka się Polska  i Ukraina. Po dogrywce jest remis 3:3, a  losy Pucharu mają się zdecydować w rzutach karnych. Więcej wam tu nie zdradzę, ktoś musi wygrać i ktoś wygrywa. Ostatnim strzelcem jest napastnik drużyny polskiej Władek Ciamajda i od niego to zależy wynik rozgrywki.

Jak wszystko co piszę i ta historia jest wielowarstwowa. Bawi i uczy nie tylko sześciolatki którym czyta ją mama. Książka ubawi też nieźle dorosłych czytelników, którym wcale nie jest do śmiechu, kiedy patrzą na to co dzieje się w Polsce zupełnie realnej, dzisiejszej.  Opowieść ma też swój bardzo przewrotny finał, który jest wskazaniem dla nas wszystkich jak powinniśmy postępować i do czego MUSIMY zmierzać jeśli chcemy WYGRAĆ Naprawdę. NAPRAWDĘ a nie pozornie, jak w 1989 roku.

f ukraina

Wiem, że ten artykuł dzisiejszy, wywoła znów falę dyskusji i skrajnych komentarzy, bo teza jaką tutaj wygłosimy u wielu osób wzbudzi protest, a wielu się nie spodoba z tego powodu, że trafia w sedno i wskazuje jasno drogę postępowania wobec każdego Narodu Który Sięga Po Wolność.

Katolicki Obóz Narodowy zaślepiony lękiem przed Unią Europejską traktuje wszystko co wiąże się z jej wzmocnieniem, a osłabieniem Rosji , jako wrogie Polsce, bo zagrażające sile Rosji, która stanowić ma przyszłe polskie narzędzie wsparcia  w dążeniu do osiągnięcia dla Słowian roli przywódczej w świecie.

Siły polityczne, które były reżyserami przystąpienia Polski do UE i ani przez chwilę nie zastanowiły się czy przypadkiem nie należy iść drogą całkowitej suwerenności, czyli wszystkie pozostałe (PIS, PO, PSL, SLD i inne pomniejsze)  nie mają teraz innego wyjścia jak popierać wszystkich, którzy chcą się z Unią integrować. Inaczej musieliby ogłosić, że popełnili błąd. Skutki tego błądzenia są oczywiste i widoczne gołym okiem. Polska jest dzisiaj kolonią międzynarodowych koncernów zarządzanych przez światowe Banksterstwo, rynkiem taniej siły roboczej oraz demograficznej destrukcji. Polska jest obecnie dawcą świeżej krwi dla zmurszałych społeczeństw zachodniej Europy i USA. Tam zniemcza się Polaków, amerykanizuje ich i sfrancuszcza, zabraniając im mówić po polsku i tworzyć polskie organizacje narodowe. Tam napycha się kieszenie anglosaskich emerytów pieniędzmi z podatków pobieranych od dorabiających się Polaków. Tu w Polsce głodzi się i morduje (przez nieudzielenie pomocy lekarskiej) polskich emerytów. Tam buduje się dobrobyt i prosperity pracą młodych Polaków, tutaj zwija się rynek pracy dla nich – prowadzi się po prostu międzynarodową politykę przesiedleńczą i kolonialną, pod szyldem tzw. globalizmu i „wolności gospodarczej”.

Co ma wspólnego powieść dla dzieci z rzetelną analizą sytuacji na Ukrainie?

Tylko pozornie nic. Dla umysłu holistycznego sprawa jest prosta. Wszystko jest odbiciem wszystkiego, wszystko się wiąże ze wszystkim i we wszystkim, wszędzie, da się odczytać Wszystko. Brzmi makiawelicznie, wiem, ale to rzeczywiście jest najprawdziwsza prawda. Wnikliwy umysł dostrzeże w historyjce dla dzieci odbicie całej mentalno-materialnej struktury jaka funkcjonuje w otoczeniu osoby piszącej. Jest  tylko jeden warunek,  aby książka była napisana i wydana BEZ CENZURY.  Jeśli spełnia ten warunek to staje się lustrem, soczewką w której skupia się cała problematyka materialnej i mentalnej współczesności. Wtedy można tam odszukać wszystkie nici i powiązania, zawiera wszystkie ścieżki obrazujące aspekty życia społecznego środowiska w jakim powstała. Można zatem w takim utworze odszukać i wypreparować w czystej postaci Aspekt Polityczny RzeczyIstności, by w pełni ocenić sytuację polityczną w danym miejscu czasu i przestrzeni, poprzez lekturę powieści dla dzieci, poprzez wiersz, w dziele malarskim czy w utworach muzycznych. Na przykład istnienie w muzyce nurtu heavy metal wiele nam mówi o współczesnej cywilizacji i społecznej problematyce tego czasu – więcej przez sam środek muzycznego (hudbicznego) wyrazu  niż poprzez teksty piosenek.

Jak już napisałem, książeczka ta, pozornie lektura wyłącznie dla dziatek, pozwala i starym “dziadom” wyciągnąć wnioski i spojrzeć na siebie i swój własny stosunek do Sąsiednich Narodów, i czyni to na przykładzie Ukrainy.

Książkę napisałem w październiku 2011 roku, wtedy była skończona i jak wiecie, tutaj na tym blogu mamy tego dowody i dokumentację. Miała być wydana przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie w kwietniu 2012 roku przed słynnym polsko-ukraińskim Euro. Jednakże pojawiły się w stosunku do niej zarzuty cenzorów wydawniczych, że traktuje ona niepotrzebnie o współczesnych kwestiach, które dzieci  nie powinny interesować. Na przykład o tym, tutaj cytuję: “… co tam też  król (czytaj władza!) pod tym CZERWONYM Płaszczykiem kombinuje!”.

Obrazoburcze w tej książce jest już choćby to, że o zwycięstwo w finale tej symbolicznej zastępczej wojny (takie funkcje pełni sport) o władzę, biją się nie Francja z Niemcami, nie Anglia/USA z Rosją, ale Polska z Ukrainą! Już samo to naprawdę wystarcza, jest niebywałym przekroczeniem granic, naruszeniem anglosaskiego schematu kreacji fabuły, naruszeniem przekazu o tym kto jest  Jedynym, Właściwym, Wybranym Reprezentantem Sił Dobra na Ziemi.

To szczególnie ciężkie przekroczenie: niewłaściwe wskazanie zarówno wroga, czyli Ciemnej Siły mającej oparcie w zachodnim banksterstwie, jak i wskazanie niewłaściwego zwycięzcy – zwyczajnych niezależnych krajów europejskich, zamiast Hegemonów i Dawców Jedynie Słusznej Kultury Zachodniej. To przekroczenie zasad „wolności wypowiedzi” na tyle istotne, by taką książkę „poprawić”, „naprowadzić” na tory „poprawności”, „przystosowywać” do kryteriów wydawniczych tych, którzy posiadają monopol na upowszechnianie w Polsce kolonialnej ideologii.

Gdyby tę książeczkę napisał autor anglosaski wszak w finale walczyliby Anglicy z wrażą Rosją, a piłkarzem strzelającym decydującą bramkę byłby jakiś John Best. Nie mówiąc o tym, że głównym bohaterem byłby Profesor Spoonge. Wtedy wydawcy oczywiście nie widzieliby żadnego problemu.

Czy myślicie, że anglojęzyczne wydawnictwa w Indiach w latach 20-stych XX wieku, wydawały powieści Hindusów, a jeśli tak, to myślicie, że były to powieści w stylu jaki Hindusi chcieliby naprawdę czytać i lubili, czyli w stylu Bollywoodzkim? Oczywiście, że nie! Była to nachalna propaganda anglosaskiej kultury i  zachodnioeuropejskiego stylu życia, ordynarna gloryfikacja etnosu najeźdźców, kolonizatorów Indii.

Nie inaczej jest we współczesnej Polsce. Czy teraz widzicie owo odbicie rzeczywistości w mojej powieści dla dzieci, owo odbicie polityki i systemu społecznego, ową groźbę, owo Coś, co należy ujarzmić, bądź wyeliminować z polskiego myślenia raz na zawsze?!

au159Gazeta Polska Codziennie – organ Prounijnych Watykańskich Patriotów Polskich Jarosława Kaczyńskiego – dnia 7 grudnia 2013 – Tak w ich wydaniu wygląda walka o odsunięcie od władzy Proniemieckiej Frakcji Prounijnych Post-Czerwonych Tuska/Millera/Palikota. Osłabić swojego partnera – Antyunijny Watykański Ruch Katolicko-Narodowy – a wzmocnić wroga, nie patrząc na cel. Nie stworzyć żadnej oferty dla Normalnych PATRIOTÓW POLSKICH (Niewatykańskich), Wolnych Ludzi walczących o Wolną Polskę. A przecież  Normalnych Wolnych Ludzi, którzy nie chcą dominacji jakiejś religijnej doktryny, będących pełnoprawnymi obywatelami Polski jest w naszym kraju zdecydowana większość,  lub posiadają oni z pewnością co najmniej 50% reprezentację w populacji narodu.

Jeśli ktoś POWAŻNIE pyta mnie dzisiaj co sądzę o sytuacji na Ukrainie i jak właściwie powinna się w tej sytuacji zachować Polska WOLNYCH LUDZI – nie Polska Watykańska Kaczyńskiego, nie Polska Katolicko-Narodowa także Watykańska Winnickiego i Bosaka, nie Polska Post-Czerwonych Michnika i PO-SLD, ale POLSKA POLAKÓW, odpowiadam następująco:

A . Z punktu widzenia etyki

1. Nie powinien wyzwalać innego i pouczać go co ma robić, ktoś kto sam nie jest wolny

2. Nie powinien wskazywać drogi (ani w prawo-na Wschód ani w lewo-na Zachód) do poprawy zarządzania czyimś domem ktoś kto ma bałagan na własnym podwórku, z którym nie potrafi się uporać.

3. Nie powinien polecać swojej „drogi” ktoś kto krocząc po tej „drodze” pozwolił się ograbić i pozwolił by gospodarzem jego domu stali się OBCY, a też nie ma we własnym domu nic do powiedzenia. Mądrzenie się  w czyimś domu przez człowieka, który we własnym domu nie jest gospodarzem tylko niewolnikiem i zakładnikiem obcych, jest co najmniej niestosowne. Pójście drogą wskazaną przez takich osobników chyba musi prowadzić do powielenia ich „drogi” i do takich samych opłakanych skutków.

Polacy powinni być w takich sytuacjach szczególnie uczuleni i ostrożni, jako że sami byli przez 200 lat zarządzani przez obcych i nadal są przez nich zarządzani we własnym domu. Jakie więc mają prawo do dawania dobrych rad i wskazywania „właściwej drogi”? Żadne. Na pewno większe do tego prawo ma suwerenna Moskwa, która jest niepodległa a suwerenności nie utraciła od 600 lat.

B. Z punktu widzenia polityki

Oczywiście istnieje jeszcze coś takiego jak polityka i prawo każdego państwa do uprawiania własnej polityki na rzecz własnych interesów, w celu ich ochrony. A więc istnieje prawo Ukrainy do określania własnej drogi i prawo Polski do wypowiadania się na ten temat z punktu widzenia własnego interesu. Są to już prawa o ograniczonym charakterze i obciążone kontekstem sytuacji światowej. Jak bardzo tego typu „wypowiedzi”, „rady” i „pomoc” może być niewłaściwa, nie trafiona, ryzykowna, „ograniczona” pokazuje przykład Syrii. Tam, podobnie jak w Libii i Egipcie,  uzbrojeni przez tzw. Zachód rebelianci mordują dzisiaj przedstawicieli tegoż Zachodu. Owo ograniczenie do kontekstu sytuacji światowej powoduje, że w tym aspekcie wszystko staje się przedmiotem kalkulacji.

Nawet najmniejszy niesuwerenny karzełek może „doradzać”, „wskazywać drogę”, „opowiadać się za tym lub za tamtym rozwiązaniem globalnym”, choć tego prawa nie szanują kolosy takie jak USA, Wielka Brytania, Francja, Chiny i niestety Niemcy.

Polska też ma takie prawo i jej politycy także. Z tego prawa korzystają nasi politycy przebywający na Ukrainie i ci którzy tam nie pojechali uznając, że nie wolno się wtrącać i „pouczać” ani „wskazywać”. Każdy z nich musi skalkulować co Polska zyskuje oraz co jednocześnie traci na takiej, a nie innej decyzji w tej sprawie.  O to, co lepiej zyskać, a co wolno nam stracić, możemy się spierać. Jest to też kwestią do oceny, czy skórka warta za wyprawkę. Najlepszym „cenzorem” tego typu wyborów jest „ocena” dziejowa. Z perspektywy przyszłości widać na przykład, że wybór przez władców Polski papiestwa i Watykanu na sojusznika okazał się błędny i kosztował Polskę trzy rozbiory i zniknięcie z mapy świata oraz 200 lat szabrowniczej, zbrodniczej polityki sąsiadów z Niemiec (dzisiejszy zarządca UE) i z Rosji (dzisiejszy zarządca WNP) na terytorium naszego kraju.

Skoro jesteśmy przy Watykanie, to jedna bieżąca informacja na temat Listu do papieża Franciszka. Otóż list został dostarczony drogą elektroniczną we środę do Kurii i do Watykanu, a jego odbiór został jak na razie poświadczony przez Kurię Wrocławską. W poniedziałek, tj. dzisiaj 9 grudnia, list w formie druku zostanie dostarczony do Kurii Wrocławskiej i wysłany jako „druk polecony z potwierdzeniem odbioru” do kancelarii Papieża Franciszka. Ten przykład pokazuje, że nie tylko państwa mogą uprawiać „ograniczoną” politykę, także grupy obywateli, czyli Plemiona wewnątrz organizmu państwowego mogą to czynić – i to skutecznie.  Wykładnikiem skuteczności tej polityki jest przeważnie liczebność grupy i siła argumentów owej grupy nacisku.

Wracając do głównego wątku, na bieżąco nie mamy takiego komfortu oceny jak ocena dziejowa, a zaniechanie działania jest także działaniem, czasami bardzo niekorzystnym. Żeby podejmować decyzje właściwe dla Narodu  trzeba właściwie rozpoznawać rzeczywistość i kierować się wyłącznie DOBREM NARODU, to jest identyfikować się wyłącznie z jego celami i jego przyszłością oraz dobrobytem. Kto tego nie czyni ten na pewno działa na szkodę Polski. Przestaje on realizować politykę polską nawet w ograniczonym zakresie, ponieważ stawia ponad nią inne cele, cele innych organizacji niż Państwo Polaków, cele innych stolic niż stolica Polski.

Myślę, że bardzo poważnie rozczarowujemy tych wszystkich agentów i trolli, którzy mieli nadzieję, że prostymi manipulacjami rozbiją nasz Słowiański Ruch Wolnych Ludzi i utrącą wszelkie działania na rzecz naprawdę Wolnej Polski. Myślę, że chwycą się jeszcze niejednej sztuczki, żeby zapobiec Wielkiej Zmianie i nasz ruch pokawałkować, albo go gdzieś “zboczyć”, na jakieś manowce swojego systemu, systemu Pan-Niewolnik, którego będą bronić do ostatniego szańca.  Ludzie Małej Myśli, Ludzie Mali, a takimi oni są, na szczęście nie posiadają dość mocy żeby zapobiec Zmianom naprawdę Wielkim, takim jak ta.

Mówiąc dzisiaj o Ukrainie należy stwierdzić, że naiwnością jest wskazywanie na Polskę jako istotnego gracza, którego przykładem Ukraina się posłuży i na którego przykładzie podejmie takie a nie inne decyzje. Nie nam decydować o ich losie. Tylko megalomania Obozu Kaczyńskiego, który jest Obozem Prowatykańskim i Prounijnym a nie Propolskim (ten akcent na trzecim miejscu nie bez powodu), pozwala im doszukiwać się w ich własnych działaniach jakiegoś WPŁYWU na decyzje Ukrainy, Rosji, USA czy UE – jest to megalomania i nic więcej, a więc optyka i stanowisko zupełnie nieuzasadnione w obecnej sytuacji naszego zniewolonego kraju.  Być może w interesie Ukraińców byłoby pozostać w orbicie Moskwy, ale to ich należy zapytać, czy tego chcą. Jeśli nie chcą, to żaden dla nich interes. Bo według porzekadła: „chcieć to móc a móc to chcieć”!!! Bardzo mądre – jakby na temat Świadomości Nieskończonej, ale czy właściwie do tej pory rozumiane? Być może w interesie Polski było znaleźć się w obrębie moskiewskiego caratu albo pruskiego cesarstwa, rzecz w tym, że Polacy tego nie chcieli, nie chcieli być ani tu ani tu, i to było decydujące.

Na nic nasze czy inne doradztwo, jeśli wola ludu jest jaka jest. Jeśli oni chcą spróbować tej drogi jaką poszła Polska, jeśłi ktoś ich omamił na tyle skutecznie że im się ta droga wydała „jedyna słuszna” to nic nie poradzimy. Na własnej skórze muszą poczuć co wybrali, przejść swoją drogę i odebrać lekcję. To co się wydarza – PAMIĘTAJMY – JEST WYPADKOWĄ DĄŻEŃ ZBIOROWEJ ŚWIADOMOŚCI – TAM SIĘ ZNAJDZIE UKRAINA GDZIE JĄ SKIERUJĄ SIŁY ZAANGAŻOWANE MENTALNIE W JEJ DALSZY ROZWÓJ. Czy my Polacy, posiadamy dzisiaj zdolność i wolę realną kierowania losami Ukrainy skoro nie posiadamy dosyć woli, aby kierować własnym losem?

Wolni Polacy działający w Ruchu na Rzecz Wolnej Polski Wolnych Ludzi popierają bezwzględnie KAŻDĄ DECYZJĘ JAKĄ PODEJMIE LUD UKRAINY W BEZPOŚREDNIM GŁOSOWANIU, NIEZLEŻENIE CZY ONO SIĘ ODBĘDZIE NA MAJDANIE CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE. NIE POPRZEMY NIGDY DECYZJI OPARTEJ NA PAŁKACH I BAGNETACH, I NIGDY JEJ NIE UZNAMY ZA PRAWĄ.

NIE DORADZAJMY UKRAIŃCOM TEGO ANI TAMTEGO – PRZYJMIJMY KAŻDĄ ICH DECYZJĘ JAKO SUWERENNĄ I PEŁNOPRAWNĄ, jeśli będzie podjęta w warunkach swobody wyboru. NA ŻADNĄ ICH DECYZJĘ się nie obrazimy ANI nie nazwiemy ich poplecznikami MOSKALI.

Musimy przyznać, że Obóz PIS ma o tyle rację, że w interesie Polski leży oderwanie Ukrainy od Rosji NATYCHMIAST. W tym wypadku Watykański Ruch Katolicko-Narodowy myli się podnosząc na pierwszy plan knowania żydo-banksterów z Zachodu. Owszem tamci realizują swoją politykę wynarodowienia wobec Ukrainy i chcą ją uzależnić od Niemieckiej UE oraz wykupić przez Sefardyjczyków z Nowego Jorku, Londynu, Paryża i Berlina, ale jeśli Ukraińcy zdecydują, że wolą obecnie to, niż być w łapskach Rosji Putina (wyjątkowo nieprzyjemnego tworu zamordystycznego i oligarchicznego o cechach Mocarstwa-Pirata Międzynarodowego), to my ich rozumiemy i popieramy w tym wyborze. Czynimy tak dlatego, że wiemy iż Neokolonialiści uprawiając grabież muszą się liczyć, że ograbiane narody wymierzą im w przyszłości sprawiedliwość i odbiorą z ich łapsk to co ukradli. Nienasycony w Grabieży Zachód będzie musiał pewnego dnia zgodnie z wolą narodów takich jak Polska czy Ukraina zwrócić majątek narodowy, który rozkradł i będzie musiał pogodzić się z tym z czym pogodził się chociażby w Indiach – z suwerennością gospodarczą i polityczną tychże narodów. Oczywiście naszej niewolniczej pracy i tego co zarobili na Polakach przez ostatnie 20 lat nigdy nam nie zwrócą, ale któregoś dnia będą musieli oddać nam naszą własność. Kiedy? Kiedy tylko tego świadomie zażądamy.

Dla Polski jak najszybsze oderwanie Ukrainy od Rosji jest korzystne nie dlatego, że to osłabia Rosję i powala ją na kolana, ale dlatego, że naprawdę osłabienie Rosji powinno wreszcie obudzić tamtejsze elity i skłonić do PARTNERSKICH rozmów z Polakami, skłonić do zrozumienia, że bez SERCA ŚWIATA nie da się rządzić Światem, a Serce zdobywa się Miłością, nie Przemocą. Im prędzej to zrozumieją, tym lepiej. I teraz jest właśnie taka szansa.

Ta prosta ludowa filozofia, prostota i przejrzystość oraz szczerość jest idealnym NOWYM wyznacznikiem sensu polityki – Nie czyń innemu co tobie niemiło, lecz czyń innemu dobro i jeszcze raz dobro. On ci odpłaci za twoją miłość równą miłością. Patrzenie na politykę kategoriami szowinizmu XIX wiecznego jest śmieszne i niegodne w wieku XXI, jest głupie i krótkowzroczne. Wielka Zmiana to także zmiana w kategoriach POLITYKI – zmiana etyczna. Wolna Polska nie będzie się nigdy kierować wąsko pojętym Własnym Interesem – tak jak to czynią dzisiejsi hegemonowie nazywający siebie jakąś Grupą G8 czy G20, a widzących w sobie przyszłych zarządców NWO. Nie będzie żadnego NWO, takiego jaki sobie Banksterzy wymarzyli, to jest już przesądzone.  

Bracia Rosjanie, My, Wolni Polacy z Ruchu na Rzecz Wolnej Polski czekamy na was! Dojrzejcie wreszcie i zrewidujcie swoje stanowisko wobec innych Słowian, zanim będzie za późno! Tylko z Polska Wolną możecie zdobyć to do czego dążycie.  Pokonanie Sefardyjczyków reprezentowanych przez Super-Imperium zwane USA, tę faktyczną Ciemną Siłę, bastion Systemu Pan-Niewolnik, jest możliwe tylko w porozumieniu z prastarym Sarmackim Narodem Polaków, który trzyma w swoich rękach Klucz do Serca Świata.

flaga_polska

Jeśli myślicie, że w jakiejkolwiek prasie czy mediach Czarnej Falangi w Polsce albo Czerwonych Post-Socjalistów Prounijnych przeczytacie to zdanie Ruchu Narodowego Polskiego to się oczywiście rozczarujecie. Dla nich cytowanie tego artykułu gdziekolwiek, nawet na ich „pseudopolskich” narodowych portalach Frondy i innych Nowych Ekranach czy innych tzw. „narodowych”  Ruchu Narodowego (katolickiego) byłoby działaniem samobójczym. Ten artykuł możecie przeczytać tylko w Wolnych Mediach Wolnej Polski, na forach Wolnych Ludzi.

Zamieszczam na koniec te ciekawe nadesłane linki i informacje, które rzucają nieco światła na Rzeczy Istność nad/pod Materią. Zamieszczam je po to byście wiedzieli, że nie żyjemy tutaj na Zielonej Wyspie pogrążeni w filozofowaniu z Głową W Chmurach, nie posiadając oglądu, albo dostępu do najistotniejszej wiedzy na temat wydarzeń. To naprawdę jest analiza holistyczna i najrzetelniejsza z możliwych.
f ukraina
Oto co nam nadesłano:
http://www.schweizmagazin.ch/nachrichten/ausland/17415-Ukraine-Demonstranten-mit-Geldversprechen-gekdert.html

Na Ukrainie obiecano   demonstrantom kasę za ich występy 150 hrywien dla każdego !!! Płatne w przyszły poniedziałek.
Partia Kliczki UDAR , który jest Ukraińskim Żydem jest finansowana i zbudowana  przez Niemiecką Fundację Adenauera.
Klitschko’s Partei UDAR wurde unter anderem von der Konrad-Adenuer-Stiftung finanziert und aufgebaut.
Największe zgromadzenie muzułmanów w Norwegii żąda ukamienowania kobiet które zdradzają mężów i ukamienowania homoseksualistów
flaga_polska
Roszczenia?

Czy Krzyżacy to nie jest przypadkiem jakaś niemiecka organizacja katolicka?

Tagged with: , ,

Polska – Niemcy: Media w Polsce narzędziem neokolonialnym.

Posted in Polska, Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 3 Grudzień 2013

Jak manipulanckie, wredne i służalcze w stosunku do swoich mocodawców są media w Polsce ilustruje następujący filmik z You Tube, w którym Max Kolonko ale i Krzysztof Bosak występują w roli profesorów obnażających manipulecje TVN

(skopiujcie adres i wejdźcie na You Tube – bo mnie się od razu tutaj wkleja cały film, który mi oczywiście wyrzucają z powodu roszczeń  – Nic nie jestem w stanie z tym zrobić. To też jakaś metoda cenzurowania – widzę  że film zniknął w ogóle z You Tuba!!!)

Trzeba wrzucić na You Tube hasło: Max Kolonko Keanu Bosak do wyszukiwarki i zobaczycie ten film

Charakterystyczne, że zamieszczamy tutaj tekst z roku 2010. Czy on się zdezaktualizował? Absolutnie nie – on się nieustannie aktualizuje, a miernikiem tej aktualizacji jest postępująca faszyzacja życia w Polsce i coraz bardziej jawny wasalny stosunek rządu polskiego i mediów „polskich” do sąsiednich krajów, czyli neokolonialny i marionetkowy status władz – tej zwanej Pierwszą jak i tej zwanej Czwartą.Dlatego bezwzględnie popieramy rozwój wszelkich Wolnych Mediów, bo tylko one dają możliwość i gwarancję artykułowania poglądów Wolnych Ludzi i w ogóle istnienia Wolnego Człowieka, a także Wolnej Polski Słowiańskiej. Gwarantem wolności jest oczywiście Wolny Internet. Każdy rządowy  zamach na Wolność Internetu traktować musimy jak zamach na Prawa Człowieka.

CB

logo

6.09.2010 21:37

Krasnodębski o groźnych dla Polski niemieckich mediach

Krasnodębski „ Inną charakterystyczną cechą polskich mediów jest struktura własności typowa dla zdominowanego kraju peryferyjnego. Część mediów należy do ludzi dawnego systemu lub takich, którzy dorobili się w niejasnych okolicznościach w pierwszych latach transformacji. Jest rzeczą oczywistą, że ludzie nie będą szczególnie przyjaźnie nastawieni do idei lustracji politycznej czy majątkowej i nie będą szczególnie zachwyceni ostrą krytyką polskiej transformacji.
Druga część należy do zagranicznych właścicieli, zwłaszcza niemieckich. To, że 80 proc. prasy należy do właścicieli z kraju sąsiedniego, którego interesy z natury rzeczy bywają rozbieżne z polskimi, należy ocenić jako realne zagrożenie dla polskiej demokracji i suwerenności. Fakt, że w Polsce o czymś tak zupełnie oczywistym nie można w ogóle dyskutować, świadczy, że proces ograniczenia suwerenności, przynajmniej intelektualnej, postąpił już daleko.
Rzeczywistość sprawi, że sprawy wizerunku zejdą siłą rzeczy na plan dalszy i wróci polityka. A wówczas powinniśmy także podjąć trud takiej prawnej regulacji struktury mediów, w tym między innymi ograniczenia roli korporacji zagranicznych, aby podobny upadek standardów, który zagraża naszej wolności politycznej, się znowu nie powtórzył. Albowiem to media powinny służyć polskiej demokracji, a nie polska demokracja mediom.”
„..że także media prywatne i ich przekaz stanowią co najmniej równie poważny problem dla polskiej demokracji. Tym poważniejszy, że ciągle jeszcze nie wyartykułowany. Pojawia się pytanie – które w rozwiniętych demokracjach stawiane jest od dawna – czy konieczne są granice dla wolności mediów, bez których stają się one zagrożeniem dla wolności politycznej i równych praw obywateli. Czy nie znaleźliśmy się w sytuacji, gdy potrzebna stała się ingerencja państwa, regulująca działalność mediów, ograniczająca ich wolność, aby ochronić wolność obywateli oraz wolność Polski.
Komentarz Marka Mojsiejewicza:
Krasnodębski postuluje zmiany prawne dotyczące rynku mediów . Uważa że w interesie demokracji i suwerenności należy ograniczyć ich prawa. Szczególni dotyczy to koncernów zagranicznych . Z pewnością diagnoza Krasnodębskiego jest słuszna. Faktyczny oligopol medialny w Polsce doprowadził do wykrzywienia , zubożenia i degeneracji dyskursu publicznego . Szczególnie niemieckie koncerny , o którym tożsamych interesach z państwem niemieckim pisałem przy okazji omówienia mojej koncepcji konglomeratów narodowych . Problemem jest nie tylko nienormalna monopolizacji mediów .Problemem dla wolności słowa jest degeneracja sądownictwa , które w tendencyjnych wyrokach dokonuje egzekucji finansowej nieposłusznych .
Zagrożeniem dla wolności  słowa i prawie do informacji nie jest wolność , w tym polityczna  mediów , ale wadliwe prawo medialne , dzięki któremu następuje wypychanie z przestrzeni  świadomości społecznej niewygodnych idei czy poglądów  .  Media same kreują , kontrolują strukturę polityczna Polski, dzięki najnowocześniejszym odkryciom naukowych dotyczącym funkcjonowania ludzkiego mózgu, a w szczególności  mechanizmów podejmowania przez  człowieka decyzji  otrzymały potężne narzędzia na potrzeby socjotechniki .
Zresztą czy już istnienie mediów świadczy o tym ,że są one wolne i służ demokracji . Otóż nie . Komunistyczne media istniały ale trudno mówić ,że wspierały demokrację , czy wolność. To nie samo istnienie mediów jest gwarantem wolności słowa i prawa do informacji. Media  ze swoje natury i są upolitycznione ,a ze względu na posiadaniu fizycznego właściciela nie są wolne. Czy istnienie partii politycznych jest gwarantem wolności i swobód obywatelskich. Gdyby tak było komunizm , czy nazizm byłyby ustrojami demokratycznymi. Były tam przecież partie. Wolność polityczna występuje nie wtedy , gdy istnieje partia, ale wtedy , gdy każdy może taką partie założyć i mieć szanse na zdobycie władzy.   Upolitycznione, kontrolowane przez właścicieli , czyli zależne media  nie są same w sobie gwarantem swobód obywatelskich , wolności słowa , czy prawa do dostępu do informacji. Wtedy media są gwarantem tych wartości , gdy   każdy ma prawo do założenia i realne szanse na zaistnienie na rynku .  Z nową gazetą, radiostacją, czy telewizją . Gdy każdy ma szansę na znalezienie medium , które dostarczy mu potrzebnej informacji , argumentacji , zaprezentuje poglądy Już sam system koncesyjny wykrzywia rynek . Prawo prasowe to następna bariera . Potrzeba potężnych środków finansowych  System sądowniczy pozbawiony kontroli demokratycznej sprzyjający istniejącej sytuacji .
W dalszej perspektywie Internet rozwiąże problemy pluralizmu koncentracji mediów. O ile będzie to Internet wolny, bez barier prawnych i celowych ograniczeń technicznych . Gazety, telewizja ,radio, portale , to wszystko zapewni nam bogactwo idei, faktów , opinii. Należy tylko pilnować, abyśmy mieli wolny Internet  dla wolnych ludzi .
W krótszej jednak perspektywie należy wprowadzić postulowane prze Krasnodębskiego ograniczenia antymonopolowe na rynku mediów.
Marek Mojsiewicz

Komentarz Marka Mojsiejewicza: http://naszeblogi.pl/42539-kaczynski-ostrzega-rezimowa-tube-propagandowa

Już w XIX wieku w Ameryce rody lichwiarzy , które walczyły o ustanowienie nowego typu eksplatacji w postaci kontroli produkcji pieniądza uznały ,że należy zmonopolizować i wykorzystać media, w tym czasie gazety do ogłupiania wybiorców i wpływania na skład sceny politycznej . Przejęcie kontroli nad prasą i jej faktyczne zmonopolizowanie bardzo szybko rozpoczęło upadek Ameryki . Czym mogą być zmonopolizowane media pokazał najlepiej niemiecki socjalista Goebbels i rosyjski socjalista Lenin. Bez zmonopolizowania mediów przez współczesnych euroscojalistów nie byłoby zniszczenia chrześcijaństwa w Europie przez fanatyków politycznej poprawności . Nie jest przypadkiem że większość polskojęzycznych mediów , w tym radio RMF Onet i wiekszosci prasy lokalnej jest w niemieckich rękach .I nie przypadkiem jest że Orban w ramach procesu dekolonizacji Wegier rozpoczął niszczenie podatkami niemieckich mediów . Co więcej Orban w politycznej sile niemieckich mediów widzi zagrożenie dla suwerenności Węgier i ustawowo ograniczył ich wpływy na kampanie wyborcze

Monopolizacja mediów nie tylko zagraża wolności słowa , ale ją likwiduje . Monopolistyczne media są w swej istocie zagrożeniem dla wolności , demokracji i wolności sumienia .

Dlatego dobrze, że Krasnodębski tworzy intelektualne podstawy do przyszłych zmian jakie obiecuje dokonać J. Kaczyński , czyli zdemonopolizowania mediów i zagwarantowania ich pluralizmu.

Pluralistyczne media są fundamentem wolności słowa , zmonopolizowane stają się zwykłym instrumentem propagandy totalitarnego państwa . Warto zauważyć, że całkowity monopol mediów lekko wyprzedza rządy autorytarne i totalitarne .

Tagged with: , ,
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 659 obserwujących.